CS Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR"

Transkript

1 CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

2 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel Internet: YouTube: EUAuditorsECA Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 ISBN doi: /15810 Evropská unie, 2014 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Luxembourg

3 CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU)

4 Obsah 02 Body I VI Shrnutí 1 9 Úvod 1 6 Právní základ a obecné informace 7 9 Organizační uspořádání Rozsah a koncepce auditu Připomínky Ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a příliš obecně definované úkoly Rozhodnutí o úloze ESVČ přišlo pozdě a bylo definováno příliš obecně ESVČ se potýkala s řadou politických a finančních problémů Nedostatky ve stanovení priorit, organizaci a alokaci zdrojů omezují efektivnost ESVČ ESVČ nebrala vývoj komplexního strategického rámce pro zahraniční politiku EU jako svou prioritu a nepřijala interní strategii Složitost organizace ESVČ nepodporuje včasnou spolupráci mezi útvary Zvláštní zástupci EU nejsou v rámci ESVČ dostatečně integrováni ESVČ se při obsazování významných postů převedenými zdroji potýkala s obtížemi Postupy pro přijímání zaměstnanců byly zdlouhavé, nákladné a nebyly schopny plně napravit dříve existující nerovnováhu

5 Obsah Koordinace s Komisí a členskými státy se zlepšuje, ale stále nedostačuje k tomu, aby ESVČ mohla plně rozvinout svůj potenciál Koordinace s Komisí byla částečně účinná Nové uspořádání delegací EU vyžaduje větší koordinaci a jeho správní řízení je méně efektivní Členské státy a ESVČ dosud plně nevyužily potenciálu synergií sítí diplomatických zastoupení Potenciální přínosy trvalého předsednictví ESVČ v přípravných orgánech Rady nebyly plně využity Závěry a doporučení Odpovědi ESVČ

6 Shrnutí 04 I Lisabonská smlouva ustavila post vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je současně místopředsedou Evropské komise (HR/VP). Cílem vysokého představitele / místopředsedy Komise je zajišťovat ucelenost zahraniční politiky EU a v tomto jeho úkolu jej podporuje nový diplomatický sbor, Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). nedostatky ve stanovování priorit, organizaci a alokaci zdrojů snížily efektivnost ESVČ a že zvláštní zástupci EU nejsou dostatečně integrováni, koordinace s Komisí a členskými státy se zlepšila, ale stále nedostačovala k tomu, aby ESVČ mohla plně rozvinout svůj potenciál. II ESVČ, sestávající z ústředí v Bruselu a globální sítě 140 delegací, začala oficiálně fungovat a reprezentovat zájmy EU 1. ledna III Při auditu se prověřovalo, zda: bylo ustavení ESVČ řádně připraveno, byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit, ESVČ účinně koordinovala svou činnost s Komisí a členskými státy. IV Ustavením ESVČ získala EU operační službu pro oblast zahraniční politiky, vybavenou politickými sekcemi, strukturami pro krizové řízení, rozsáhlou sítí diplomatických postů a vyváženou pracovní silou s různými profesními zkušenostmi. Účetní dvůr nicméně zjistil, že: V Tato zpráva je výsledkem nezávislého posouzení ustavení ESVČ. Audit Účetního dvora probíhal ve stejné době jako přípravy přezkumu ESVČ v polovině období. Zjištění a doporučení Účetního dvora jsou obecně v souladu s vlastním posouzením ESVČ, které zdůrazňuje potřebu zjištěné nedostatky řešit. VI Zpráva uvádí řadu doporučení k posílení přidané hodnoty a efektivnosti ESVČ, jako je vyjasnění úkolů a cílů, zefektivnění organizační koncepce, zjednodušení správního rámce, posílení strategické role a rozvoj plánování. Zpráva rovněž doporučuje provést přezkum postupů pro jmenování zvláštních zástupců a jejich fungování a postupů pro najímání zaměstnanců ESVČ. ESVČ by měla pracovat s Komisí na omezení dopadu rigidity finančního nařízení a služebního řádu na efektivitu delegací EU. Měla by i nadále podporovat sdílení informací s členskými státy a společné umístění a měla by zhodnotit možnost poskytovat určité konzulární služby. ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a nejasně definované úkoly,

7 Úvod 05 Právní základ a obecné informace 01 Lisabonská smlouva ustavila nový post vedoucího představitele EU pro zahraniční věci, a to vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je současně místopředsedou Evropské komise (dále jen HR/VP) 1. Vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise se opírá o nový diplomatický sbor, tzv. ESVČ. Tyto změny ukončily působení někdejšího mechanismu tzv. trojky 2, jehož prostřednictvím prováděla EU svou zahraniční politiku v uplynulých dvou dekádách. 02 ESVČ byla koncipována jako základní kámen nové zahraniční politiky EU moderní a operativní služba v oblasti zahraniční politiky, která je schopná prosazovat hodnoty a zájmy EU a zajišťovat koordinaci a soudržnost v rámci vztahů EU s ostatními zeměmi 3 optimalizující úsilí orgánů EU i členských států. Za tímto účelem spojuje její personál síly hlavních zainteresovaných stran: Komise, Rady a členských států. Různorodost předchozích působišť zaměstnanců se považovala pro úspěch služby za zásadní, a je proto výslovně zmíněna v Lisabonské smlouvě Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 1. prosince 2009 členské státy stále zkoumaly různé možnosti, jak ESVČ ustavit. Na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu a po získání souhlasu Evropské komise přijala Rada dne 26. července 2010 rozhodnutí o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost 5, které potvrzuje její autonomii, uvádí základní zásady jejího organizačního uspořádání a stanoví, které útvary Komise a generálního sekretariátu Rady (GSC) budou pod ESVČ převedeny. 04 ESVČ se svými specifickými rysy odlišuje od Komise (nadnárodní orgán) i Rady (mezivládní orgán). V závislosti na tom, zda věc spadá do pravomoci EU či nikoliv, funguje ESVČ jako útvar Komise nebo jako generální sekretariát Rady. Pokud funguje jako útvar Komise, má, co se týče účasti v interních koordinačních mechanismech Komise, stejná práva a kompetence jako jakýkoliv jiný útvar. 1 Článek 18 Smlouvy o fungování Evropské unie. 2 Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, komisař odpovědný za vnější vztahy a ministr zahraničí členského státu, který na základě rotačního principu předsedá Radě EU. 3 Závěry Rady o přezkumu ESVČ, zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti, Čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že personál ESVČ sestává z úředníků příslušných oddělení generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i z vyslaného personálu vnitrostátních diplomatických služeb. 5 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, , s. 30).

8 Úvod Rada ve svém rozhodnutí žádá provedení přezkumu ustavení ESVČ v polovině období. Tento přezkum, jehož výsledky byly zveřejněny 29. července 2013, shrnuje dosažený pokrok, vzniklé obtíže a uvádí doporučení, jak ve střednědobém a krátkodobém výhledu fungování ESVČ zlepšit. Dne 17. prosince 2013 přijala Rada závěry o přezkumu 6, jejichž součástí je i podpora realizace krátkodobých doporučení a výzva pro příštího vysokého představitele / místopředsedu Komise, aby do konce roku 2015 předložil hodnocení organizace a fungování ESVČ a případně též návrh na nové rozhodnutí Rady. 06 Auditní práce Účetního dvora probíhaly souběžně s přezkumem v polovině období, který prováděla ESVČ. Účetní dvůr je s tímto přezkumem a souvisejícími závěry Rady seznámen a podotýká, že závěry a doporučení obou dokumentů se v mnoha bodech shodují. V tomto kontextu a zejména ve světle nápravných opatření, jež budou přijata, předkládá Účetní dvůr nezávislé posouzení tohoto klíčového nového evropského orgánu. Organizační uspořádání 07 ESVČ oficiálně zahájila svou činnost 1. ledna Sestává z ústředí se sídlem v Bruselu a globální sítě 140 někdejších delegací Komise 7, které ESVČ k tomuto dni převzala a povýšila je na delegace EU s širším politickým mandátem reprezentovat zájmy Unie. 08 Ve správních záležitostech je ESVČ nezávislá. Její zaměstnanci byli původně výhradně pracovníci, které přešli z různých útvarů generálního sekretariátu Rady a Komise, postupně ale přijímala diplomaty z členských států. Podle jednoho z cílů stanovených v rozhodnutí Rady má být při plné obsazenosti pracovních míst jedna třetina administrátorských pozic v ESVČ 8 obsazena diplomaty z členských států 9. K červnu 2013 měla ESVČ zaměstnanců, v ústředí a v delegacích, a na diplomaty z členských států připadalo 33 % z 935 administrátorských pracovních míst Rozpočet ESVČ na rok 2014 činí 519 milionů EUR a dělí se mezi ústředí (41 %) a delegace (59 %). Komisi doplácí do rozpočtu delegací přibližně dalších 270 milionů EUR ročně. Důvodem je skutečnost, že v prostorách delegací EU stále sídlí značný počet zaměstnanců Komise, z nichž většina pracuje na plnění operačního rozpočtu, za který Komise odpovídá. 6 Závěry Rady o přezkumu ESVČ, zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti, Síť ustavená Komisí před padesáti lety. 8 Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství rozděluje úředníky EU do dvou skupin podle povahy a významu jejich povinností: na administrátory a asistenty. Administrátoři plní správní, poradenské, jazykové a vědecké úkoly, zatímco asistenti se věnují technickým a úřednickým úkonům. 9 Čl. 6 odst. 9 rozhodnutí Rady 2010/427/EU % v delegacích (376 administrátorských pozic) a 24 % v ústředí (559 administrátorských pozic).

9 Rozsah a koncepce auditu Účetní dvůr prováděl audit tak, že hledal odpovědi na tyto tři otázky: a) Bylo ustavení ESVČ řádně připraveno? b) Byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit? c) Koordinovala ESVČ účinně svou činnost s Komisí a členskými státy? 11 Předmětem auditu byly přípravné práce provedené orgány EU a členskými státy a činnosti, které prováděla ESVČ od zahájení své činnosti 1. ledna 2011 do prosince Účetní dvůr shromažďoval důkazy pro účely posouzení různými prostředky na základě: a) analýzy dokumentace a přezkumu odborné literatury; b) vzorku 30 žádostí 11 předsedy Rady, předsedy Komise, vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise a dalších komisařů o informace z let ; c) vzorku 30 přijímacích řízení na pozice administrátorů: 15 v ústředí a 15 v delegacích; d) vzorku 14 školení pro zaměstnance ESVČ organizovaných od roku 2011; e) kvantitativní analýzy údajů o zaměstnancích ESVČ k 15. dubnu 2013, 10. lednu 2012 a 25. lednu 2011; f) průzkumu vzorku 35 delegací EU (odpovědělo všech 35); g) průzkumu mezi členskými státy, kterého se zúčastnilo 15 států 12 ; h) pohovorů se zástupci generálního sekretariátu Rady a devíti generálních ředitelství Komise s cílem seznámit se s jejich pohledem na spolupráci s ESVČ; i) pohovorů s manažery a zaměstnanci ESVČ, se zvláštními zástupci Evropské unie pro lidská práva, jižní Středomoří a Kosovo a se zástupci ministerstev Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Polska. 11 Žádosti o informace se využívají při přípravách jednání na vysoké úrovni. Pracovníci ESVČ na ně odpovídají v dokumentech různého typu (např. promluvy, projevy nebo informační poznámky). 12 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království.

10 Připomínky 08 Ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a příliš obecně definované úkoly 13 Tento oddíl (body 13 22) odpovídá na první otázku: bylo ustavení ESVČ řádně připraveno? Tato zpráva analyzuje, zda jsou úkoly ESVČ jasně specifikované, zda je jejich počet omezen a Komise a členské státy je náležitým způsobem chápou a zda ESVČ disponuje politikou a finančními nástroji, které pro provádění svých úkolů potřebuje. Rozhodnutí o úloze ESVČ přišlo pozdě a bylo definováno příliš obecně 14 Kvůli nejistotě ohledně ratifikace Lisabonské smlouvy 13 vykonaly členské státy a orgány EU před ustavením ESVČ jen málo přípravné práce. Když Lisabonská smlouva nabyla 1. prosince 2009 účinnosti, diskuse mezi členskými státy, Komisí a Radou o podobě budoucího fungování této služby teprve probíhala. 15 Důležitým faktorem této diskuse byla skutečnost, že v rámci ucelené strategie EU pro zahraniční politiku nebyly stanoveny cíle EU, což by bývalo mohlo tyto přípravné práce nějaký způsobem směrovat Rozhodnutí Rady proto nestanoví pro ESVČ žádné cíle. Místo toho jen uvádí její úkoly 15 : a) poskytovat vysokému představiteli podporu při realizaci jeho úkolů, jež jsou trojího druhu: vedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky, působení v roli předsedy Rady pro zahraniční věci a místopředsedy Komise; b) být nápomocna předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise a Komisi při výkonu jejich funkcí v oblasti vnějších vztahů; c) podporovat diplomatické služby členských států, generální sekretariát Rady a útvary Komise a ostatní orgány a subjekty Unie, zejména Evropský parlament, a spolupracovat s nimi. 13 Irští voliči Lisabonskou smlouvu v červnu 2008 odmítli a schválili ji až ve druhém referendu Poslední ucelený strategický dokument EU je Evropská bezpečnostní strategie z roku 2003, jež, ač byla v roce 2008 aktualizována, neodráží geopolitický vývoj, který situaci ve světě změnil. Členské státy se však neshodují v otázce vypracování nové strategie, neboť některé státy se domnívají, že zásady formulované v roce 2003 stále platí. 15 Článek 2 a článek 3 rozhodnutí Rady 2010/427/EU. V kontextu úkolu HR/VP zajišťovat soudržnost vnější činnosti EU se v článku 9 dále uznává klíčová role ESVČ při programování nástrojů Komise pro vnější činnost.

11 Připomínky Rozhodnutí Rady je odrazem dohody mezi členskými státy, Evropským parlamentem a Komisí v době formulace znění textu. Uvedené úkoly, jež mají široký dosah, nijak podrobněji nedefinuje a o jejich obsahu toho uvádí jen málo. 18 Útvary se tedy převáděly pod ESVČ nikoliv na základě očekávaného přínosu k plnění cílů ESVČ, ale podle činností a správního postavení v Komisi nebo generálním sekretariátu Rady. Je to zřejmé zejména u vnějšího rozměru vnitřních politik EU, na něž ESVČ neobdržela od Komise žádné zdroje 16. ESVČ, tak jak byla ustavena, zejména nedisponuje útvary, které by se zabývaly globálními problémy, jež jsou pro EU relevantní, např. změna klimatu nebo energetická bezpečnost, neboť zdroje vyhrazené na tyto otázky byly ještě před zřízením ESVČ přesunuty z Generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy (GŘ RELEX) do jiných útvarů Komise. Faktickým důsledkem bylo, že ESVČ se při koordinaci některých akcí Komise s dopadem na zahraniční politiku EU potýkala s praktickými obtížemi. ESVČ se potýkala s řadou politických a finančních problémů 19 K ustavení ESVČ došlo v době rostoucích nepokojů v jižním Středomoří 17. ESVČ soustředila svou pozornost na zaštiťování reakce EU 18 a této činnosti byla dána přednost rozvojem iniciativ v oblasti zahraniční politiky, na něž členské státy i orgány EU již dlouho čekají, např. reformu společné bezpečnostní politiky a postupů a struktur obranné politiky a rozvoj komplexního přístupu EU Vnitřní politiky a akce EU mají významné dopady i za hranicemi EU a analogicky vnitřní dynamiku EU také mohou ovlivnit události mimo ni. Vnějším rozměrem vnitřních politik se povětšinou rozumí situace, kdy se rozměr vnějších aspektů vnitřních politik EU v oblasti zahraniční a bezpečností politiky zvětšuje. Příklad dopadu vnitřních politik EU na zahraniční politiku EU: bilaterálním vztahům s Kanadou dlouho dominovala diskuse o dopadu politik EU na změnu klimatu v souvislosti s přístupem na evropské trhy s ropou z dehtových písků. 17 ESVČ zahájila provoz v době událostí tzv. Arabského jara, v předvečer mezinárodní intervence v Libyi. 18 Součástí reakce byla řada iniciativ jako rozvoj politiky nového sousedství přijaté v květnu 2011, otevření zastupitelství EU v Benghází v květnu 2011a jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Středomoří v červenci Delegace EU v Libyi nakonec zahájila provoz v listopadu Komplexním přístupem EU se míní integrovaný přístup k zemi nebo regionu, který kombinuje tradiční nástroje (např. rozvojovou pomoc) a akce společné zahraniční a bezpečnostní politiky (např. sankce) na podporu rámcových cílů. Přidaná hodnota této kombinace byla uznána již dříve (např. po balkánských válkách), ale na její realizaci mělo dopad množství tehdy aktuálních faktorů zahraniční politiky EU. Dne bylo zveřejněno společné sdělení HR/VP a Komise na toto téma.

12 Připomínky V době rozpočtových úspor v EU i členských státech Rada rozhodla, že ustavení ESVČ se bude řídit zásadou rozpočtové neutrality 20. Zřízení nového orgánu je však přirozeně nákladné, zejména pokud má nově vzniklý subjekt provádět nové úkoly. Rada rozhodla bez posouzení zdrojů, jež mělo zohlednit jak nové požadavky 21, tak potenciál pro synergie vzniklé sloučením Komise a struktur generálního sekretariátu Rady. 21 Podmínka rozpočtové neutrality se uplatňovala striktně a do nové služby byly převedeny pouze struktury pro zahraniční politiku. To znamenalo, že ESVČ neobdržela žádné zdroje na podpůrné funkce. Místo toho jí Komise a generální sekretariát Rady poskytovaly služby, jež obsáhly řadu činností od řízení lidských zdrojů (např. najímání zaměstnanců, lékařské prohlídky nebo výplata mezd) až po správní podporu (jako IT, budovy nebo prostory jednacích místností). Za tímto účelem podepsala ESVČ s Komisí a generálním sekretariátem Rady dohody o poskytování služeb. Krátkodobě to bylo pragmatické řešení, avšak poskytované služby nebyly pro potřeby ESVČ plnohodnotným řešením: a) ESVČ neměla příležitost posoudit či pozměnit rozsah a přínosy těchto dohod o poskytování služeb, které byly navrženy podle podpory poskytované před jejím zřízením. b) Doba trvání těchto dohod nezohledňovala potřeby ESVČ. Například podpora generálního sekretariátu Rady zaměřená na údržbu zabezpečených systémů používaných pro šíření utajovaných informací byla ukončena ještě před tím, než bylo přijato alternativní a účinné řešení (v souladu se zásadou rozpočtové neutrality). 22 Nebylo provedeno celkové hodnocení srovnávající operační náklady ESVČ s náklady předchozích struktur, včetně členských států. V tomto ohledu ustavení ESVČ pravděpodobně znamenalo pro členské státy značnou úsporu. Členské státy se například mohou spolehnout na politické zprávy ESVČ a nemusí si vypracovávat své vlastní, objem práce rotujícího předsednictví s přípravou činnosti a předsedáním v pracovních skupinách se zmenšil a mzdy dočasně přidělených diplomatů nyní vyplácí ESVČ. 20 Bod odůvodnění 15 preambule k rozhodnutí Rady uvádí: Zřízení Evropské služby pro vnější činnost by se mělo řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž cílem je rozpočtová neutralita. 21 Správní úkoly související s autonomií ESVČ, úkoly dříve vykonávané v rámci rotujícího předsednictví (předsednictví některých pracovních skupin Rady) a nové politické povinnosti delegací EU (např. koordinace všech ambasád EU na místě).

13 Připomínky 11 Nedostatky ve stanovení priorit, organizaci a alokaci zdrojů omezují efektivnost ESVČ 23 Tento oddíl (body 23 50) odpovídá na druhou otázku: byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit? Účetní dvůr provedl audit vzorku přijímacích řízení, briefingů a kurzů odborné přípravy a provedl kvantitativní analýzu údajů o zaměstnancích. 24 Na základě těchto informací Účetní dvůr posuzoval manažerskou strategii, stanovení cílů a plánování, organizační strukturu ESVČ a úlohu zvláštních zástupců EU a řízení lidských zdrojů s důrazem na přijímání zaměstnanců, alokaci pracovníků a odbornou přípravu. ESVČ nebrala vývoj komplexního strategického rámce pro zahraniční politiku EU jako svou prioritu a nepřijala interní strategii 25 Vzhledem k rychlému vývoji na mezinárodní scéně ESVČ preferovala přístup ad hoc místo toho, aby navrhla komplexní strategii zahraniční politiky. Rovněž se rozhodla nenavrhnout ucelenou koncepci pro jednání se strategickými partnery EU, i když stávající partnerství 22 vznikala podle potřeby dlouho před ratifikací Lisabonské smlouvy a nemusí zřejmým způsobem souviset s aktuálními prioritami zahraniční politiky EU. Absenci komplexního strategického rámce kritizovaly některé členské státy 23 i Evropský parlament 24, neboť očekávaly, že ESVČ bude hrát v rozvoji zahraniční politiky EU 25 proaktivnější roli. 26 Pokud ESVČ nemá strategické pokyny, konzultuje při přípravě reakcí EU orgány EU a členské státy. Příslušné výsledné strategie jsou před tím, než je Komise přijme a Rada schválí, předmětem intenzivních debat. Tento postup nepodporuje akceschopnost. 22 EU dosud uzavřela strategická partnerství s deseti zeměmi: Brazílií, Kanadou, Čínou, Indií, Japonskem, Mexikem, Ruskem, Jižní Afrikou, Jižní Koreou a USA. Rada tato partnerství uzavírala dlouho před ustavením ESVČ. 23 Španělsko, Itálie, Polsko a Švédsko se domnívaly, že pro vnější vztahy EU je nutná širší strategická koncepce a rozhodly se financovat iniciativu na její přípravu nazvanou postup pro think tank pro evropskou globální strategii. 24 Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0357/2012), Polovina členských států, které se zúčastnily průzkumu, odpověděla, že ESVČ by měla více přispívat k rozvoji zahraničních politik EU, např. regionálních strategií.

14 Připomínky ESVČ dosud nepřijala interní strategii ani plán řízení. Nicméně v roce 2011 stanovila vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise tři základní priority: a) ustavení ESVČ jako fungujícího subjektu; b) rozvoj deseti stávajících strategických partnerství EU; c) posílení evropské politiky sousedství v reakci na Arabské jaro. Kromě tohoto omezeného počtu priorit byla ESVČ dostatečně flexibilní, aby se dokázala přizpůsobit měnícím se okolnostem a působila jako klíčový prostředník v dialogu mezi Kosovem a Srbskem a při rozhovorech o íránském jaderném programu. 28 ESVČ nestanovila cíle, ani nevyvinula podrobná kritéria pro posuzování míry, v níž bylo těchto priorit dosaženo. Nevytvořila komplexní rámec pro plánování, takže každý útvar sám rozhoduje, jak si své činnosti naplánuje. To celkovou efektivnost ESVČ snižuje, neboť úkoly a zdroje nutně nesměřují k realizaci prioritních obecných cílů. Neexistence komplexního rámce pro plánování navíc ztěžuje integraci činností v rámci širšího kontextu výročního pracovního programu Komise a osmnáctiměsíčního programu tří předsednictví 26 tzv. programu tria (připraveného skupinou tří rotujících předsednictví a generálním sekretariátem Rady). Složitost organizace ESVČ nepodporuje včasnou spolupráci mezi útvary 29 Struktura ESVČ je obecně příliš složitá, částečně i kvůli tomu, že na rozdíl od běžného ministerstva zahraničních věcí plní i další funkce, jež jinak obvykle spadají pod ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra a zpravodajské služby. Zeměpisné sekce, převzaté z někdejšího Generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy (DG RELEX), a struktury pro řešení krizí, převzaté z generálního sekretariátu Rady 27, tvoří dvě zřetelně odlišné části organizace. Struktury pro řešení krizí přitom odpovídají přímo vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise. 30 Koncepce pyramidové organizační struktury ESVČ je složitější než zahraničně politické struktury, které ESVČ nahradila: a) zeměpisné sekce jako hlavní funkce ESVČ 28 mají oproti dosavadnímu stavu více řídicích úrovní (viz tabulka); b) existuje více organizačních oddělení, která jsou ale menší (vedoucí mají užší záběr kontroly a přibližně o 20 % méně podřízených); c) ESVČ má ve srovnání se svými předchůdci dvojnásobný počet vyšších vedoucích pracovníků Tým složený ze tří předsednictví byl zřízen v roce 2007 na základě rozhodnutí Evropské rady, které rozděluje členské státy Unie do skupin tří po sobě jdoucích rotujících předsednictví Rady Evropské unie, jež vytváří trio. Smyslem je zachovat kontinuitu a ucelený charakter práce Rady. 27 Ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování (vzniklo v roce 2009), útvar schopnosti civilního plánování a provádění (2007), středisko pro analýzu zpravodajských informací (2002) a vojenský štáb (2001). Tyto útvary hrají významnou roli při nasazení civilních a vojenských nástrojů, o němž rozhodla Rada v reakci na krizové situace (např. zahájení vojenské mise s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil v únoru 2013 a podpořit stabilitu v Sahelu). 28 Zeměpisnou sekci tvoří jeden nebo více zaměstnanců ESVČ, kteří se zaměřují na jednu zemi. Pracovníci jsou rozděleni do několika zeměpisných služeb. 29 GŘ RELEX mělo čtyři vyšší vedoucí pracovníky (jednoho generálního ředitele a tři zástupce generálního ředitele) a GSC dva (generálního ředitele a zástupce generálního ředitele). Oproti tomu ESVČ má 13 vyšších vedoucích pracovníků.

15 Připomínky 13 Tabulka Přehled manažerských úrovní v ESVČ, GŘ RELEX a GSC Nová struktura Dřívější struktura ESVČ GŘ RELEX GSC (šest úrovní) (pět úrovní) (pět úrovní) 1. HR/VP 1. Komisař 2. Výkonný generální tajemník / vrchní ředitel 1. Generální tajemník 3. Zástupci generálního tajemníka 4. Výkonní ředitelé 2. Generální ředitel 2. Generální ředitel 3. Zástupci generálních ředitelů 3. Zástupce generálního ředitele 5. Ředitelé 4. Ředitelé 4. Ředitelé 6. Vedoucí odboru 5. Vedoucí oddělení 5. Vedoucí oddělení Zdroj: údaje o zaměstnancích ESVČ a oficiální adresář Evropské unie, Silné zastoupení manažerských pozic je z části důsledkem rozhodnutí Rady, které počítalo s vytvořením generálních ředitelství pro zeměpisné oblasti a stanovilo, že jedna třetina zaměstnanců ESVČ musí být z členských států. Jelikož většina manažerských pozic převedených pod ESVČ již byla obsazena stálými úředníky, vytvořila ESVČ strukturu se silným zastoupením vyšších manažerských pozic a díky tomu mohl být značný počet vedoucích obsazen diplomaty z členských států. 32 Struktury společné bezpečnostní a obranné politiky převzaté z generálního sekretariátu Rady vznikaly v průběhu let podle potřeby bez obecného rámce a jejich oblasti působnosti přesahují do oblastí působnosti útvarů pro krizové řízení 30. ESVČ začala tyto problémy řešit, jde však o složitý proces, jehož nutnou součástí je jednomyslná podpora členských států ve věci změny několika rozhodnutí Rady. Mezitím vytvořila nové mechanismy pro rozvoj spolupráce, například výbor pro řešení krizí a krizovou platformu (viz rámeček 1). 30 Zejména u útvaru pro reakce a koordinaci operací v případě krize, u ředitelství pro bezpečnostní politiku a prevenci konfliktů a do určité míry u výboru pro globální problémy a boj proti terorismu. Při auditu byl například zjištěn přesah působnosti u prevence krizových situací, plánování reakcí na krizové situace, politiky pro oblast vesmíru a reformy bezpečnostního sektoru.

16 Připomínky 14 Rámeček 1 Krizová platforma Krizová platforma je nový koordinační mechanismus, jenž má ESVČ a Komisi poskytovat jasné politické a strategické pokyny pro řízení určité krizové situace. V závislosti na konkrétních okolnostech dané krizové situace sdružuje krizová platforma struktury pro řešení krizových situací, zeměpisné a horizontální sekce a relevantní útvary Komise. Jakmile začne fungovat krizová platforma, předá výkonný ředitel pro danou zeměpisnou oblast vedení agendy k této zemi výkonnému řediteli pro reakce na krizové situace a koordinaci operací, který koordinuje reakci EU. Tím je omezen počet krizových situací, jimiž se EU může zabývat současně. Výkonný ředitel pro reakce na krizové situace nemá dostatečné zdroje na to, aby mohl řešit více než dvě krizové situace najednou. Krizová platforma pro danou zemi tak může být zrušena, i když krizová situace stále trvá a reakce EU ještě nenabyla konkrétní podobu (např. Libye). 33 ESVČ má správní radu složenou ze čtyř nejvýše postavených úředníků 31. Úkolem správní rady je zajišťovat, aby činnosti prováděné ESVČ byly sourodé a přispívaly k dosažení politických cílů stanovených vysokou představitelkou / místopředsedkyní Komise. Interní postupy ESVČ nepovažují správní radu za kolektivní orgán s výhradní rolí a funkcemi. I když správní rada podporovala koordinaci vrcholových manažerů, nebyla schopna snížit očekávaný objem pracovní zátěže vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise, která má stále 23 přímých podřízených. 34 Jako u každé jiné diplomatické služby je i zde včasný přístup k informacím klíčový. Při auditu se posuzovala účinnost stávajících postupů pro produkci a distribuci dvou hlavních typů informačních výstupů: a) ESVČ poskytuje v náležité době a v reakci na žádosti o stručné zprávy podporu při přípravě jednání pořádaných předsedou Evropské rady, předsedou Komise a vysokou představitelkou / místopředsedkyní Komise a komisaři. Příprava odpovědí si však může vyžádat delší dobu, především kvůli schvalovacímu postupu, který vyplývá ze struktury ESVČ 32. Útvary navíc jen zřídkakdy dostávají zpětnou vazbu k textu či konečnému účinku jednání, pro něž se daná stručná zpráva připravovala, což jim ztěžuje zlepšování kvality práce. 31 Výkonný generální tajemník, vrchní ředitel a dva náměstci generálního tajemníka. 32 U vzorku trval postup schvalování v průměru čtyři dny a podílelo se na něm až pět schvalujících osob (zástupce vedoucího sekce, vedoucí sekce, ředitel, výkonný ředitel, člen správní rady), než se věc dostala do kabinetu, kde může dojít k textovým úpravám.

17 Připomínky 15 b) S ustavením ESVČ se zpravodajské služby a delegace staly poprvé součástí jedné organizace, vzrostl tak potenciál pro spojení politických zpráv a zpravodajství jako podpory pro přijímání rozhodnutí. Distribuce zpravodajských produktů je zatím stále limitovaná kvůli praktickým omezením spojeným se sdílením utajovaných informací s některými recipienty. Většina delegací EU není v tomto ohledu připravena nakládat s utajovanými dokumenty, řada vedoucích delegací dosud nemá odpovídající bezpečnostní prověrku a systémy používané pro podávání politických zpráv a sdělování zpravodajských informací zatím nejsou kompatibilní 33. Přístup k utajovaným informacím v rámci ESVČ a jejich využívání jsou proto velmi omezené, zejména v případě delegací. Zvláštní zástupci EU nejsou v rámci ESVČ dostatečně integrováni 35 Vysílání zvláštních zástupců je jedním z nejstarších nástrojů společné zahraniční a bezpečnostní politiky pro řešení krizových situací a specifických úkolů jménem EU 34. Zvláštní zástupci jsou jmenováni Radou pro zahraniční věci na doporučení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise a těší se silné podpoře členských států. 36 Zvláštní zástupci měli dříve důležitou roli spočívající v pomoci při koordinaci zahraniční politiky Rady a Komise, tato funkce se však ustavením ESVČ stala nadbytečnou. Přesto s ohledem na jejich konkrétní úkoly při řešení regionálních problémů a jednorázových krizí je ESVČ i nadále považuje za užitečný instrument a Rada je považuje za přínosný nástroj zahraniční politiky. Proto bylo po dočasném poklesu jejich počtu (ze 12 v roce 2010 na 9 v roce 2011) ke konci roku 2013 ve funkci 11 zvláštních zástupců. 37 Zvláštní zástupci mají široký mandát, který jim skýtá značnou míru flexibility při plnění úkolů, ale zároveň ztěžuje hodnocení jejich výkonnosti. Přestože jsou považování za nástroj pro reakce na jednorázové krizové situace, jsou ve funkci v průměru osm let, což s sebou nese riziko rozmělnění jejich mandátu a oslabení role standardních struktur ESVČ. 33 Jde o dědictví systémů generálního sekretariátu Rady, které byly koncipovány tak, aby se informace civilní a vojenské povahy nemíchaly. 34 Komise využívá zvláštní zástupce od roku Původně mohla Rada jmenovat zvláštního zástupce, kdykoliv to považovala za nutné, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost však může jmenování navrhnout pouze vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise.

18 Připomínky V prosinci 2013 sídlilo 7 z 11 zvláštních zástupců v Bruselu v prostorách ESVČ. Zvláštní zástupci EU jsou integrováni do struktur ESVČ, pouze pokud jsou současně vedoucími delegací (4 z 11, všechny mimo EU). Bez jasných postupů je tak ponecháno na volné úvaze jednotlivých zvláštních zástupců, aby rozhodli, jak řídit koordinaci s příslušnými odbory ESVČ. Tím se zvyšuje riziko, že jejich kroky nebudou v souladu s kroky EU. Pouze polovina vedoucích delegací, kteří se zúčastnili průzkumu, se domnívala, že jsou o činnostech zvláštních zástupců adekvátně informováni. 39 Zvláštní zástupci jsou placeni z rozpočtu EU na operace řízeného Komisí, což v době rozpočtových omezení dává ESVČ podstatné dodatečné zdroje nad rámec jejího správního rozpočtu 35. Zároveň jsou tím vyčleněni z rámce pro správu a řízení, jenž byl ustaven pro ESVČ, zejména s ohledem na zaměstnance, platy a podávání zpráv, a mají další správní a finanční závazky, jež snižují kapacitu, kterou mohou věnovat tvorbě politiky. ESVČ se při obsazování významných postů převedenými zdroji potýkala s obtížemi 40 ESVČ zahájila činnost s danými zdroji a službami, přičemž zaměstnanci byli převedeni na základě svého statusu k 31. prosinci V roce 2011 provedla ESVČ úvodní screening zaměřený na racionalizaci zeměpisných sekcí. V roce 2012 byl zahájen druhý screening s ambicióznějšími cíli v oblasti posuzování potřeb a redistribuce zdrojů podle priorit zahraniční politiky EU. Tyto dva screeningy umožnily ESVČ posílit její správní a podpůrné útvary, které v době, kdy byla ustavena, nebyly dostatečně personálně obsazeny. 41 Navzdory 18 přesunům pracovních míst nejsou dosud některá místa v politických sekcích delegací obsazena a na převzetí povinností souvisejících s rotujícím předsednictvím nebyly poskytnuty žádné nové zdroje. Příslušné útvary 36 rovněž neobdržely odpovídající zdroje na nové zaměstnance pro operační plánování a realizaci vlny politických misí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky zahájených v letech 2012 a 2013 především v reakci na krize v Libyi, Africkém rohu a Sahelu. 35 V roce 2012 dosáhly finanční prostředky společné zahraniční a bezpečnostní politiky vyčleněné na zvláštní zástupce EUR, což odpovídá 5,7 % celkových výdajů ESVČ za rok Tato částka je financována z operačních prostředků společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 36 Zejména útvar schopnosti civilního plánování a provádění, který odpovídá za plánování operací a za realizaci civilních misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky.

19 Připomínky Kromě změny klimatu a energetické bezpečnosti (viz bod 18) bylo při auditu zjištěno několik oblastí, u nichž byl problematický zejména nedostatek tematických odborných znalostí: hospodářské a finanční záležitosti, odborné znalosti z oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky na úrovni delegací, kodex pro využívání vesmírných objektů, kybernetická bezpečnost, migrace, sankce a vymáhání majetku z trestné činnosti. Tematické sekce jsou hlavními partnery v dialogu s Komisí při konzultacích mezi útvary, které jsou pro ESVČ klíčovou příležitostí, jak ovlivnit tvorbu politiky. Tyto nedostatky pak ESVČ komplikují zajišťování ucelenosti politiky vzhledem k vnějšímu rozměru vnitřních politik. 43 Zahraničně politické struktury generálního sekretariátu Rady a Komise používaly různé informačně technologické aplikace. Ustavení ESVČ dále přineslo nové požadavky, např. na zajištění komunikačních sítí pro sdílení informací s delegacemi. ESVČ však nebyla schopna řešit své okamžité potřeby, jako aktualizaci a integraci aplikací zděděných po Komisi a generálním sekretariátu Rady a zlepšení komunikace s delegacemi a členskými státy. 44 ESVČ ve značné míře závisí na vyslaných národních odbornících, kteří nejsou zahrnuti do plánu pracovních míst (366 v ústředí a v delegacích k červnu 2013). To znamená, že více než polovina zaměstnanců ESVČ na pozicích administrátorů byla na omezenou dobu vyslána členskými státy a může být odvolána, což představuje riziko pro institucionální paměť ESVČ a kontinuitu její činnosti. Postupy pro přijímání zaměstnanců byly zdlouhavé, nákladné a nebyly schopny plně napravit dříve existující nerovnováhu 45 ESVČ byla povinna obnovit svou pracovní sílu náborem jedné třetiny výkonných zaměstnanců z členských států, a to během dvou a půl roku pro orgán EU dosud nevídaný závazek. ESVČ tento cíl splnila. 46 Splnit tento závazek týkající se jedné třetiny pracovníků bylo přirozeně obtížné, neboť většina stávajících zaměstnanců měla stálé smlouvy. Tyto skutečnosti měly následně dopad na kariérní vyhlídky a řada pracovníků ESVČ opustila, zejména zaměstnanci, u nichž se doba, na kterou byli jmenováni do delegací, chýlila ke konci 37. Došlo tak ke ztrátě cenných zkušeností a pro zaměstnance tato situace znamenala psychickou zátěž. 47 Postupy pro najímání zaměstnanců jsou zdlouhavé, zejména v případě pozic vedoucích delegací, neboť vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise se rozhodla účastnit se pohovorů se všemi uchazeči z předběžného výběru bez ohledu na velikost delegace. Dále jsou nákladné, neboť řada uchazečů dlouhodobě pobývá mimo EU a pohovory probíhají osobně v Bruselu 38. Vzhledem k plnému pracovnímu vytížení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise je obtížné zorganizovat pohovory s dostatečným předstihem či se vyhnout změnám oznamovaným na poslední chvíli, což vede k dodatečným nákladům, zpožděním a mediální kritice. 37 Celkem 35 % vedoucích delegací, kteří se vrátili do Bruselu, již jinou manažerskou funkci nezískalo. 38 Plná výše nákladů ESVČ na najímání zaměstnanců není známa, neboť odbor lidských zdrojů ESVČ hradí pouze náklady na diplomaty členských států, zatímco orgány EU platí související výdaje na úředníky. Požadavek, aby delegace financovaly náklady svých zaměstnanců související s přijímacím řízením, jehož se tito zaměstnanci zúčastní, je zdrojem tlaku na jejich vlastní rozpočty.

20 Připomínky Výběrových řízení na citlivé pozice se účastní zástupci členských států, Komise a generálního sekretariátu Rady, jejich účast přispívá k nezaujatosti řízení z hlediska původu / profesní minulosti uchazečů. ESVČ nicméně nevytvořila kompetenční rámec, který by manažerům sloužil jako východisko pro hodnocení předběžně vybraných uchazečů. ESVČ se dále rozhodla nevyužívat při obsazování manažerských pozic hodnoticí centra, a to přes řadu s nimi spojených možných výhod. Hodnotící centra mohou například omezit potřebu pohovorů s uchazeči 39, poskytnout další informace o schopnostech uchazeče a určit jeho potřeby v oblasti odborné přípravy a rozvoje. 50 Úvodní školení se dostatečně nezaměřovalo na potřeby nových zaměstnanců ESVČ, diplomaté členských států totiž nejsou obeznámeni s postupy a řízeními Komise a úředníci EU nemají dobrou průpravu pro své nové diplomatické funkce. Koncepce úvodního školení byla nicméně v září 2013 upravena. 39 Na více než jeden pohovor bylo v roce 2012 pozváno 75 uchazečů a v roce 2013 pak 39 uchazečů. V roce 2013 bylo deset uchazečů s celkově nejvyšším počtem pozvání na pohovor dohromady pozváno do Bruselu na 37 pohovorů. 40 V lednu 2011 bylo 28 % administrátorských pracovních míst obsazeno ženami a 13 % občany členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 a V záři 2013 nadále přetrvávala značná nerovnováha v zastoupení mužů a žen a nerovnováha z hlediska zeměpisného původu, které existovaly i u dřívějších struktur zahraniční politiky 40 : a) Na pozicích administrátorů nepracovalo dost žen (34 %) a v delegacích a u manažerských pozic byl podíl jejich zastoupení ještě nižší (26 % administrátorských míst a 21 % manažerských míst). b) Pouze 14 % manažerů pocházelo z členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 nebo Tento údaj je pod hranicí 21 %, která by odpovídala jejich podílu na počtu obyvatel EU.

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012 2. Setkání IA ze zdravotnictví B R N O 17. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská odpovědnost Časté politické

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více