CS Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR"

Transkript

1 CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

2 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel Internet: YouTube: EUAuditorsECA Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 ISBN doi: /15810 Evropská unie, 2014 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Luxembourg

3 CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU)

4 Obsah 02 Body I VI Shrnutí 1 9 Úvod 1 6 Právní základ a obecné informace 7 9 Organizační uspořádání Rozsah a koncepce auditu Připomínky Ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a příliš obecně definované úkoly Rozhodnutí o úloze ESVČ přišlo pozdě a bylo definováno příliš obecně ESVČ se potýkala s řadou politických a finančních problémů Nedostatky ve stanovení priorit, organizaci a alokaci zdrojů omezují efektivnost ESVČ ESVČ nebrala vývoj komplexního strategického rámce pro zahraniční politiku EU jako svou prioritu a nepřijala interní strategii Složitost organizace ESVČ nepodporuje včasnou spolupráci mezi útvary Zvláštní zástupci EU nejsou v rámci ESVČ dostatečně integrováni ESVČ se při obsazování významných postů převedenými zdroji potýkala s obtížemi Postupy pro přijímání zaměstnanců byly zdlouhavé, nákladné a nebyly schopny plně napravit dříve existující nerovnováhu

5 Obsah Koordinace s Komisí a členskými státy se zlepšuje, ale stále nedostačuje k tomu, aby ESVČ mohla plně rozvinout svůj potenciál Koordinace s Komisí byla částečně účinná Nové uspořádání delegací EU vyžaduje větší koordinaci a jeho správní řízení je méně efektivní Členské státy a ESVČ dosud plně nevyužily potenciálu synergií sítí diplomatických zastoupení Potenciální přínosy trvalého předsednictví ESVČ v přípravných orgánech Rady nebyly plně využity Závěry a doporučení Odpovědi ESVČ

6 Shrnutí 04 I Lisabonská smlouva ustavila post vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je současně místopředsedou Evropské komise (HR/VP). Cílem vysokého představitele / místopředsedy Komise je zajišťovat ucelenost zahraniční politiky EU a v tomto jeho úkolu jej podporuje nový diplomatický sbor, Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). nedostatky ve stanovování priorit, organizaci a alokaci zdrojů snížily efektivnost ESVČ a že zvláštní zástupci EU nejsou dostatečně integrováni, koordinace s Komisí a členskými státy se zlepšila, ale stále nedostačovala k tomu, aby ESVČ mohla plně rozvinout svůj potenciál. II ESVČ, sestávající z ústředí v Bruselu a globální sítě 140 delegací, začala oficiálně fungovat a reprezentovat zájmy EU 1. ledna III Při auditu se prověřovalo, zda: bylo ustavení ESVČ řádně připraveno, byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit, ESVČ účinně koordinovala svou činnost s Komisí a členskými státy. IV Ustavením ESVČ získala EU operační službu pro oblast zahraniční politiky, vybavenou politickými sekcemi, strukturami pro krizové řízení, rozsáhlou sítí diplomatických postů a vyváženou pracovní silou s různými profesními zkušenostmi. Účetní dvůr nicméně zjistil, že: V Tato zpráva je výsledkem nezávislého posouzení ustavení ESVČ. Audit Účetního dvora probíhal ve stejné době jako přípravy přezkumu ESVČ v polovině období. Zjištění a doporučení Účetního dvora jsou obecně v souladu s vlastním posouzením ESVČ, které zdůrazňuje potřebu zjištěné nedostatky řešit. VI Zpráva uvádí řadu doporučení k posílení přidané hodnoty a efektivnosti ESVČ, jako je vyjasnění úkolů a cílů, zefektivnění organizační koncepce, zjednodušení správního rámce, posílení strategické role a rozvoj plánování. Zpráva rovněž doporučuje provést přezkum postupů pro jmenování zvláštních zástupců a jejich fungování a postupů pro najímání zaměstnanců ESVČ. ESVČ by měla pracovat s Komisí na omezení dopadu rigidity finančního nařízení a služebního řádu na efektivitu delegací EU. Měla by i nadále podporovat sdílení informací s členskými státy a společné umístění a měla by zhodnotit možnost poskytovat určité konzulární služby. ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a nejasně definované úkoly,

7 Úvod 05 Právní základ a obecné informace 01 Lisabonská smlouva ustavila nový post vedoucího představitele EU pro zahraniční věci, a to vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je současně místopředsedou Evropské komise (dále jen HR/VP) 1. Vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise se opírá o nový diplomatický sbor, tzv. ESVČ. Tyto změny ukončily působení někdejšího mechanismu tzv. trojky 2, jehož prostřednictvím prováděla EU svou zahraniční politiku v uplynulých dvou dekádách. 02 ESVČ byla koncipována jako základní kámen nové zahraniční politiky EU moderní a operativní služba v oblasti zahraniční politiky, která je schopná prosazovat hodnoty a zájmy EU a zajišťovat koordinaci a soudržnost v rámci vztahů EU s ostatními zeměmi 3 optimalizující úsilí orgánů EU i členských států. Za tímto účelem spojuje její personál síly hlavních zainteresovaných stran: Komise, Rady a členských států. Různorodost předchozích působišť zaměstnanců se považovala pro úspěch služby za zásadní, a je proto výslovně zmíněna v Lisabonské smlouvě Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 1. prosince 2009 členské státy stále zkoumaly různé možnosti, jak ESVČ ustavit. Na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu a po získání souhlasu Evropské komise přijala Rada dne 26. července 2010 rozhodnutí o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost 5, které potvrzuje její autonomii, uvádí základní zásady jejího organizačního uspořádání a stanoví, které útvary Komise a generálního sekretariátu Rady (GSC) budou pod ESVČ převedeny. 04 ESVČ se svými specifickými rysy odlišuje od Komise (nadnárodní orgán) i Rady (mezivládní orgán). V závislosti na tom, zda věc spadá do pravomoci EU či nikoliv, funguje ESVČ jako útvar Komise nebo jako generální sekretariát Rady. Pokud funguje jako útvar Komise, má, co se týče účasti v interních koordinačních mechanismech Komise, stejná práva a kompetence jako jakýkoliv jiný útvar. 1 Článek 18 Smlouvy o fungování Evropské unie. 2 Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, komisař odpovědný za vnější vztahy a ministr zahraničí členského státu, který na základě rotačního principu předsedá Radě EU. 3 Závěry Rady o přezkumu ESVČ, zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti, Čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že personál ESVČ sestává z úředníků příslušných oddělení generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i z vyslaného personálu vnitrostátních diplomatických služeb. 5 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, , s. 30).

8 Úvod Rada ve svém rozhodnutí žádá provedení přezkumu ustavení ESVČ v polovině období. Tento přezkum, jehož výsledky byly zveřejněny 29. července 2013, shrnuje dosažený pokrok, vzniklé obtíže a uvádí doporučení, jak ve střednědobém a krátkodobém výhledu fungování ESVČ zlepšit. Dne 17. prosince 2013 přijala Rada závěry o přezkumu 6, jejichž součástí je i podpora realizace krátkodobých doporučení a výzva pro příštího vysokého představitele / místopředsedu Komise, aby do konce roku 2015 předložil hodnocení organizace a fungování ESVČ a případně též návrh na nové rozhodnutí Rady. 06 Auditní práce Účetního dvora probíhaly souběžně s přezkumem v polovině období, který prováděla ESVČ. Účetní dvůr je s tímto přezkumem a souvisejícími závěry Rady seznámen a podotýká, že závěry a doporučení obou dokumentů se v mnoha bodech shodují. V tomto kontextu a zejména ve světle nápravných opatření, jež budou přijata, předkládá Účetní dvůr nezávislé posouzení tohoto klíčového nového evropského orgánu. Organizační uspořádání 07 ESVČ oficiálně zahájila svou činnost 1. ledna Sestává z ústředí se sídlem v Bruselu a globální sítě 140 někdejších delegací Komise 7, které ESVČ k tomuto dni převzala a povýšila je na delegace EU s širším politickým mandátem reprezentovat zájmy Unie. 08 Ve správních záležitostech je ESVČ nezávislá. Její zaměstnanci byli původně výhradně pracovníci, které přešli z různých útvarů generálního sekretariátu Rady a Komise, postupně ale přijímala diplomaty z členských států. Podle jednoho z cílů stanovených v rozhodnutí Rady má být při plné obsazenosti pracovních míst jedna třetina administrátorských pozic v ESVČ 8 obsazena diplomaty z členských států 9. K červnu 2013 měla ESVČ zaměstnanců, v ústředí a v delegacích, a na diplomaty z členských států připadalo 33 % z 935 administrátorských pracovních míst Rozpočet ESVČ na rok 2014 činí 519 milionů EUR a dělí se mezi ústředí (41 %) a delegace (59 %). Komisi doplácí do rozpočtu delegací přibližně dalších 270 milionů EUR ročně. Důvodem je skutečnost, že v prostorách delegací EU stále sídlí značný počet zaměstnanců Komise, z nichž většina pracuje na plnění operačního rozpočtu, za který Komise odpovídá. 6 Závěry Rady o přezkumu ESVČ, zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti, Síť ustavená Komisí před padesáti lety. 8 Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství rozděluje úředníky EU do dvou skupin podle povahy a významu jejich povinností: na administrátory a asistenty. Administrátoři plní správní, poradenské, jazykové a vědecké úkoly, zatímco asistenti se věnují technickým a úřednickým úkonům. 9 Čl. 6 odst. 9 rozhodnutí Rady 2010/427/EU % v delegacích (376 administrátorských pozic) a 24 % v ústředí (559 administrátorských pozic).

9 Rozsah a koncepce auditu Účetní dvůr prováděl audit tak, že hledal odpovědi na tyto tři otázky: a) Bylo ustavení ESVČ řádně připraveno? b) Byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit? c) Koordinovala ESVČ účinně svou činnost s Komisí a členskými státy? 11 Předmětem auditu byly přípravné práce provedené orgány EU a členskými státy a činnosti, které prováděla ESVČ od zahájení své činnosti 1. ledna 2011 do prosince Účetní dvůr shromažďoval důkazy pro účely posouzení různými prostředky na základě: a) analýzy dokumentace a přezkumu odborné literatury; b) vzorku 30 žádostí 11 předsedy Rady, předsedy Komise, vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise a dalších komisařů o informace z let ; c) vzorku 30 přijímacích řízení na pozice administrátorů: 15 v ústředí a 15 v delegacích; d) vzorku 14 školení pro zaměstnance ESVČ organizovaných od roku 2011; e) kvantitativní analýzy údajů o zaměstnancích ESVČ k 15. dubnu 2013, 10. lednu 2012 a 25. lednu 2011; f) průzkumu vzorku 35 delegací EU (odpovědělo všech 35); g) průzkumu mezi členskými státy, kterého se zúčastnilo 15 států 12 ; h) pohovorů se zástupci generálního sekretariátu Rady a devíti generálních ředitelství Komise s cílem seznámit se s jejich pohledem na spolupráci s ESVČ; i) pohovorů s manažery a zaměstnanci ESVČ, se zvláštními zástupci Evropské unie pro lidská práva, jižní Středomoří a Kosovo a se zástupci ministerstev Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Polska. 11 Žádosti o informace se využívají při přípravách jednání na vysoké úrovni. Pracovníci ESVČ na ně odpovídají v dokumentech různého typu (např. promluvy, projevy nebo informační poznámky). 12 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království.

10 Připomínky 08 Ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a příliš obecně definované úkoly 13 Tento oddíl (body 13 22) odpovídá na první otázku: bylo ustavení ESVČ řádně připraveno? Tato zpráva analyzuje, zda jsou úkoly ESVČ jasně specifikované, zda je jejich počet omezen a Komise a členské státy je náležitým způsobem chápou a zda ESVČ disponuje politikou a finančními nástroji, které pro provádění svých úkolů potřebuje. Rozhodnutí o úloze ESVČ přišlo pozdě a bylo definováno příliš obecně 14 Kvůli nejistotě ohledně ratifikace Lisabonské smlouvy 13 vykonaly členské státy a orgány EU před ustavením ESVČ jen málo přípravné práce. Když Lisabonská smlouva nabyla 1. prosince 2009 účinnosti, diskuse mezi členskými státy, Komisí a Radou o podobě budoucího fungování této služby teprve probíhala. 15 Důležitým faktorem této diskuse byla skutečnost, že v rámci ucelené strategie EU pro zahraniční politiku nebyly stanoveny cíle EU, což by bývalo mohlo tyto přípravné práce nějaký způsobem směrovat Rozhodnutí Rady proto nestanoví pro ESVČ žádné cíle. Místo toho jen uvádí její úkoly 15 : a) poskytovat vysokému představiteli podporu při realizaci jeho úkolů, jež jsou trojího druhu: vedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky, působení v roli předsedy Rady pro zahraniční věci a místopředsedy Komise; b) být nápomocna předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise a Komisi při výkonu jejich funkcí v oblasti vnějších vztahů; c) podporovat diplomatické služby členských států, generální sekretariát Rady a útvary Komise a ostatní orgány a subjekty Unie, zejména Evropský parlament, a spolupracovat s nimi. 13 Irští voliči Lisabonskou smlouvu v červnu 2008 odmítli a schválili ji až ve druhém referendu Poslední ucelený strategický dokument EU je Evropská bezpečnostní strategie z roku 2003, jež, ač byla v roce 2008 aktualizována, neodráží geopolitický vývoj, který situaci ve světě změnil. Členské státy se však neshodují v otázce vypracování nové strategie, neboť některé státy se domnívají, že zásady formulované v roce 2003 stále platí. 15 Článek 2 a článek 3 rozhodnutí Rady 2010/427/EU. V kontextu úkolu HR/VP zajišťovat soudržnost vnější činnosti EU se v článku 9 dále uznává klíčová role ESVČ při programování nástrojů Komise pro vnější činnost.

11 Připomínky Rozhodnutí Rady je odrazem dohody mezi členskými státy, Evropským parlamentem a Komisí v době formulace znění textu. Uvedené úkoly, jež mají široký dosah, nijak podrobněji nedefinuje a o jejich obsahu toho uvádí jen málo. 18 Útvary se tedy převáděly pod ESVČ nikoliv na základě očekávaného přínosu k plnění cílů ESVČ, ale podle činností a správního postavení v Komisi nebo generálním sekretariátu Rady. Je to zřejmé zejména u vnějšího rozměru vnitřních politik EU, na něž ESVČ neobdržela od Komise žádné zdroje 16. ESVČ, tak jak byla ustavena, zejména nedisponuje útvary, které by se zabývaly globálními problémy, jež jsou pro EU relevantní, např. změna klimatu nebo energetická bezpečnost, neboť zdroje vyhrazené na tyto otázky byly ještě před zřízením ESVČ přesunuty z Generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy (GŘ RELEX) do jiných útvarů Komise. Faktickým důsledkem bylo, že ESVČ se při koordinaci některých akcí Komise s dopadem na zahraniční politiku EU potýkala s praktickými obtížemi. ESVČ se potýkala s řadou politických a finančních problémů 19 K ustavení ESVČ došlo v době rostoucích nepokojů v jižním Středomoří 17. ESVČ soustředila svou pozornost na zaštiťování reakce EU 18 a této činnosti byla dána přednost rozvojem iniciativ v oblasti zahraniční politiky, na něž členské státy i orgány EU již dlouho čekají, např. reformu společné bezpečnostní politiky a postupů a struktur obranné politiky a rozvoj komplexního přístupu EU Vnitřní politiky a akce EU mají významné dopady i za hranicemi EU a analogicky vnitřní dynamiku EU také mohou ovlivnit události mimo ni. Vnějším rozměrem vnitřních politik se povětšinou rozumí situace, kdy se rozměr vnějších aspektů vnitřních politik EU v oblasti zahraniční a bezpečností politiky zvětšuje. Příklad dopadu vnitřních politik EU na zahraniční politiku EU: bilaterálním vztahům s Kanadou dlouho dominovala diskuse o dopadu politik EU na změnu klimatu v souvislosti s přístupem na evropské trhy s ropou z dehtových písků. 17 ESVČ zahájila provoz v době událostí tzv. Arabského jara, v předvečer mezinárodní intervence v Libyi. 18 Součástí reakce byla řada iniciativ jako rozvoj politiky nového sousedství přijaté v květnu 2011, otevření zastupitelství EU v Benghází v květnu 2011a jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Středomoří v červenci Delegace EU v Libyi nakonec zahájila provoz v listopadu Komplexním přístupem EU se míní integrovaný přístup k zemi nebo regionu, který kombinuje tradiční nástroje (např. rozvojovou pomoc) a akce společné zahraniční a bezpečnostní politiky (např. sankce) na podporu rámcových cílů. Přidaná hodnota této kombinace byla uznána již dříve (např. po balkánských válkách), ale na její realizaci mělo dopad množství tehdy aktuálních faktorů zahraniční politiky EU. Dne bylo zveřejněno společné sdělení HR/VP a Komise na toto téma.

12 Připomínky V době rozpočtových úspor v EU i členských státech Rada rozhodla, že ustavení ESVČ se bude řídit zásadou rozpočtové neutrality 20. Zřízení nového orgánu je však přirozeně nákladné, zejména pokud má nově vzniklý subjekt provádět nové úkoly. Rada rozhodla bez posouzení zdrojů, jež mělo zohlednit jak nové požadavky 21, tak potenciál pro synergie vzniklé sloučením Komise a struktur generálního sekretariátu Rady. 21 Podmínka rozpočtové neutrality se uplatňovala striktně a do nové služby byly převedeny pouze struktury pro zahraniční politiku. To znamenalo, že ESVČ neobdržela žádné zdroje na podpůrné funkce. Místo toho jí Komise a generální sekretariát Rady poskytovaly služby, jež obsáhly řadu činností od řízení lidských zdrojů (např. najímání zaměstnanců, lékařské prohlídky nebo výplata mezd) až po správní podporu (jako IT, budovy nebo prostory jednacích místností). Za tímto účelem podepsala ESVČ s Komisí a generálním sekretariátem Rady dohody o poskytování služeb. Krátkodobě to bylo pragmatické řešení, avšak poskytované služby nebyly pro potřeby ESVČ plnohodnotným řešením: a) ESVČ neměla příležitost posoudit či pozměnit rozsah a přínosy těchto dohod o poskytování služeb, které byly navrženy podle podpory poskytované před jejím zřízením. b) Doba trvání těchto dohod nezohledňovala potřeby ESVČ. Například podpora generálního sekretariátu Rady zaměřená na údržbu zabezpečených systémů používaných pro šíření utajovaných informací byla ukončena ještě před tím, než bylo přijato alternativní a účinné řešení (v souladu se zásadou rozpočtové neutrality). 22 Nebylo provedeno celkové hodnocení srovnávající operační náklady ESVČ s náklady předchozích struktur, včetně členských států. V tomto ohledu ustavení ESVČ pravděpodobně znamenalo pro členské státy značnou úsporu. Členské státy se například mohou spolehnout na politické zprávy ESVČ a nemusí si vypracovávat své vlastní, objem práce rotujícího předsednictví s přípravou činnosti a předsedáním v pracovních skupinách se zmenšil a mzdy dočasně přidělených diplomatů nyní vyplácí ESVČ. 20 Bod odůvodnění 15 preambule k rozhodnutí Rady uvádí: Zřízení Evropské služby pro vnější činnost by se mělo řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž cílem je rozpočtová neutralita. 21 Správní úkoly související s autonomií ESVČ, úkoly dříve vykonávané v rámci rotujícího předsednictví (předsednictví některých pracovních skupin Rady) a nové politické povinnosti delegací EU (např. koordinace všech ambasád EU na místě).

13 Připomínky 11 Nedostatky ve stanovení priorit, organizaci a alokaci zdrojů omezují efektivnost ESVČ 23 Tento oddíl (body 23 50) odpovídá na druhou otázku: byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit? Účetní dvůr provedl audit vzorku přijímacích řízení, briefingů a kurzů odborné přípravy a provedl kvantitativní analýzu údajů o zaměstnancích. 24 Na základě těchto informací Účetní dvůr posuzoval manažerskou strategii, stanovení cílů a plánování, organizační strukturu ESVČ a úlohu zvláštních zástupců EU a řízení lidských zdrojů s důrazem na přijímání zaměstnanců, alokaci pracovníků a odbornou přípravu. ESVČ nebrala vývoj komplexního strategického rámce pro zahraniční politiku EU jako svou prioritu a nepřijala interní strategii 25 Vzhledem k rychlému vývoji na mezinárodní scéně ESVČ preferovala přístup ad hoc místo toho, aby navrhla komplexní strategii zahraniční politiky. Rovněž se rozhodla nenavrhnout ucelenou koncepci pro jednání se strategickými partnery EU, i když stávající partnerství 22 vznikala podle potřeby dlouho před ratifikací Lisabonské smlouvy a nemusí zřejmým způsobem souviset s aktuálními prioritami zahraniční politiky EU. Absenci komplexního strategického rámce kritizovaly některé členské státy 23 i Evropský parlament 24, neboť očekávaly, že ESVČ bude hrát v rozvoji zahraniční politiky EU 25 proaktivnější roli. 26 Pokud ESVČ nemá strategické pokyny, konzultuje při přípravě reakcí EU orgány EU a členské státy. Příslušné výsledné strategie jsou před tím, než je Komise přijme a Rada schválí, předmětem intenzivních debat. Tento postup nepodporuje akceschopnost. 22 EU dosud uzavřela strategická partnerství s deseti zeměmi: Brazílií, Kanadou, Čínou, Indií, Japonskem, Mexikem, Ruskem, Jižní Afrikou, Jižní Koreou a USA. Rada tato partnerství uzavírala dlouho před ustavením ESVČ. 23 Španělsko, Itálie, Polsko a Švédsko se domnívaly, že pro vnější vztahy EU je nutná širší strategická koncepce a rozhodly se financovat iniciativu na její přípravu nazvanou postup pro think tank pro evropskou globální strategii. 24 Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0357/2012), Polovina členských států, které se zúčastnily průzkumu, odpověděla, že ESVČ by měla více přispívat k rozvoji zahraničních politik EU, např. regionálních strategií.

14 Připomínky ESVČ dosud nepřijala interní strategii ani plán řízení. Nicméně v roce 2011 stanovila vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise tři základní priority: a) ustavení ESVČ jako fungujícího subjektu; b) rozvoj deseti stávajících strategických partnerství EU; c) posílení evropské politiky sousedství v reakci na Arabské jaro. Kromě tohoto omezeného počtu priorit byla ESVČ dostatečně flexibilní, aby se dokázala přizpůsobit měnícím se okolnostem a působila jako klíčový prostředník v dialogu mezi Kosovem a Srbskem a při rozhovorech o íránském jaderném programu. 28 ESVČ nestanovila cíle, ani nevyvinula podrobná kritéria pro posuzování míry, v níž bylo těchto priorit dosaženo. Nevytvořila komplexní rámec pro plánování, takže každý útvar sám rozhoduje, jak si své činnosti naplánuje. To celkovou efektivnost ESVČ snižuje, neboť úkoly a zdroje nutně nesměřují k realizaci prioritních obecných cílů. Neexistence komplexního rámce pro plánování navíc ztěžuje integraci činností v rámci širšího kontextu výročního pracovního programu Komise a osmnáctiměsíčního programu tří předsednictví 26 tzv. programu tria (připraveného skupinou tří rotujících předsednictví a generálním sekretariátem Rady). Složitost organizace ESVČ nepodporuje včasnou spolupráci mezi útvary 29 Struktura ESVČ je obecně příliš složitá, částečně i kvůli tomu, že na rozdíl od běžného ministerstva zahraničních věcí plní i další funkce, jež jinak obvykle spadají pod ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra a zpravodajské služby. Zeměpisné sekce, převzaté z někdejšího Generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy (DG RELEX), a struktury pro řešení krizí, převzaté z generálního sekretariátu Rady 27, tvoří dvě zřetelně odlišné části organizace. Struktury pro řešení krizí přitom odpovídají přímo vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise. 30 Koncepce pyramidové organizační struktury ESVČ je složitější než zahraničně politické struktury, které ESVČ nahradila: a) zeměpisné sekce jako hlavní funkce ESVČ 28 mají oproti dosavadnímu stavu více řídicích úrovní (viz tabulka); b) existuje více organizačních oddělení, která jsou ale menší (vedoucí mají užší záběr kontroly a přibližně o 20 % méně podřízených); c) ESVČ má ve srovnání se svými předchůdci dvojnásobný počet vyšších vedoucích pracovníků Tým složený ze tří předsednictví byl zřízen v roce 2007 na základě rozhodnutí Evropské rady, které rozděluje členské státy Unie do skupin tří po sobě jdoucích rotujících předsednictví Rady Evropské unie, jež vytváří trio. Smyslem je zachovat kontinuitu a ucelený charakter práce Rady. 27 Ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování (vzniklo v roce 2009), útvar schopnosti civilního plánování a provádění (2007), středisko pro analýzu zpravodajských informací (2002) a vojenský štáb (2001). Tyto útvary hrají významnou roli při nasazení civilních a vojenských nástrojů, o němž rozhodla Rada v reakci na krizové situace (např. zahájení vojenské mise s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil v únoru 2013 a podpořit stabilitu v Sahelu). 28 Zeměpisnou sekci tvoří jeden nebo více zaměstnanců ESVČ, kteří se zaměřují na jednu zemi. Pracovníci jsou rozděleni do několika zeměpisných služeb. 29 GŘ RELEX mělo čtyři vyšší vedoucí pracovníky (jednoho generálního ředitele a tři zástupce generálního ředitele) a GSC dva (generálního ředitele a zástupce generálního ředitele). Oproti tomu ESVČ má 13 vyšších vedoucích pracovníků.

15 Připomínky 13 Tabulka Přehled manažerských úrovní v ESVČ, GŘ RELEX a GSC Nová struktura Dřívější struktura ESVČ GŘ RELEX GSC (šest úrovní) (pět úrovní) (pět úrovní) 1. HR/VP 1. Komisař 2. Výkonný generální tajemník / vrchní ředitel 1. Generální tajemník 3. Zástupci generálního tajemníka 4. Výkonní ředitelé 2. Generální ředitel 2. Generální ředitel 3. Zástupci generálních ředitelů 3. Zástupce generálního ředitele 5. Ředitelé 4. Ředitelé 4. Ředitelé 6. Vedoucí odboru 5. Vedoucí oddělení 5. Vedoucí oddělení Zdroj: údaje o zaměstnancích ESVČ a oficiální adresář Evropské unie, Silné zastoupení manažerských pozic je z části důsledkem rozhodnutí Rady, které počítalo s vytvořením generálních ředitelství pro zeměpisné oblasti a stanovilo, že jedna třetina zaměstnanců ESVČ musí být z členských států. Jelikož většina manažerských pozic převedených pod ESVČ již byla obsazena stálými úředníky, vytvořila ESVČ strukturu se silným zastoupením vyšších manažerských pozic a díky tomu mohl být značný počet vedoucích obsazen diplomaty z členských států. 32 Struktury společné bezpečnostní a obranné politiky převzaté z generálního sekretariátu Rady vznikaly v průběhu let podle potřeby bez obecného rámce a jejich oblasti působnosti přesahují do oblastí působnosti útvarů pro krizové řízení 30. ESVČ začala tyto problémy řešit, jde však o složitý proces, jehož nutnou součástí je jednomyslná podpora členských států ve věci změny několika rozhodnutí Rady. Mezitím vytvořila nové mechanismy pro rozvoj spolupráce, například výbor pro řešení krizí a krizovou platformu (viz rámeček 1). 30 Zejména u útvaru pro reakce a koordinaci operací v případě krize, u ředitelství pro bezpečnostní politiku a prevenci konfliktů a do určité míry u výboru pro globální problémy a boj proti terorismu. Při auditu byl například zjištěn přesah působnosti u prevence krizových situací, plánování reakcí na krizové situace, politiky pro oblast vesmíru a reformy bezpečnostního sektoru.

16 Připomínky 14 Rámeček 1 Krizová platforma Krizová platforma je nový koordinační mechanismus, jenž má ESVČ a Komisi poskytovat jasné politické a strategické pokyny pro řízení určité krizové situace. V závislosti na konkrétních okolnostech dané krizové situace sdružuje krizová platforma struktury pro řešení krizových situací, zeměpisné a horizontální sekce a relevantní útvary Komise. Jakmile začne fungovat krizová platforma, předá výkonný ředitel pro danou zeměpisnou oblast vedení agendy k této zemi výkonnému řediteli pro reakce na krizové situace a koordinaci operací, který koordinuje reakci EU. Tím je omezen počet krizových situací, jimiž se EU může zabývat současně. Výkonný ředitel pro reakce na krizové situace nemá dostatečné zdroje na to, aby mohl řešit více než dvě krizové situace najednou. Krizová platforma pro danou zemi tak může být zrušena, i když krizová situace stále trvá a reakce EU ještě nenabyla konkrétní podobu (např. Libye). 33 ESVČ má správní radu složenou ze čtyř nejvýše postavených úředníků 31. Úkolem správní rady je zajišťovat, aby činnosti prováděné ESVČ byly sourodé a přispívaly k dosažení politických cílů stanovených vysokou představitelkou / místopředsedkyní Komise. Interní postupy ESVČ nepovažují správní radu za kolektivní orgán s výhradní rolí a funkcemi. I když správní rada podporovala koordinaci vrcholových manažerů, nebyla schopna snížit očekávaný objem pracovní zátěže vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise, která má stále 23 přímých podřízených. 34 Jako u každé jiné diplomatické služby je i zde včasný přístup k informacím klíčový. Při auditu se posuzovala účinnost stávajících postupů pro produkci a distribuci dvou hlavních typů informačních výstupů: a) ESVČ poskytuje v náležité době a v reakci na žádosti o stručné zprávy podporu při přípravě jednání pořádaných předsedou Evropské rady, předsedou Komise a vysokou představitelkou / místopředsedkyní Komise a komisaři. Příprava odpovědí si však může vyžádat delší dobu, především kvůli schvalovacímu postupu, který vyplývá ze struktury ESVČ 32. Útvary navíc jen zřídkakdy dostávají zpětnou vazbu k textu či konečnému účinku jednání, pro něž se daná stručná zpráva připravovala, což jim ztěžuje zlepšování kvality práce. 31 Výkonný generální tajemník, vrchní ředitel a dva náměstci generálního tajemníka. 32 U vzorku trval postup schvalování v průměru čtyři dny a podílelo se na něm až pět schvalujících osob (zástupce vedoucího sekce, vedoucí sekce, ředitel, výkonný ředitel, člen správní rady), než se věc dostala do kabinetu, kde může dojít k textovým úpravám.

17 Připomínky 15 b) S ustavením ESVČ se zpravodajské služby a delegace staly poprvé součástí jedné organizace, vzrostl tak potenciál pro spojení politických zpráv a zpravodajství jako podpory pro přijímání rozhodnutí. Distribuce zpravodajských produktů je zatím stále limitovaná kvůli praktickým omezením spojeným se sdílením utajovaných informací s některými recipienty. Většina delegací EU není v tomto ohledu připravena nakládat s utajovanými dokumenty, řada vedoucích delegací dosud nemá odpovídající bezpečnostní prověrku a systémy používané pro podávání politických zpráv a sdělování zpravodajských informací zatím nejsou kompatibilní 33. Přístup k utajovaným informacím v rámci ESVČ a jejich využívání jsou proto velmi omezené, zejména v případě delegací. Zvláštní zástupci EU nejsou v rámci ESVČ dostatečně integrováni 35 Vysílání zvláštních zástupců je jedním z nejstarších nástrojů společné zahraniční a bezpečnostní politiky pro řešení krizových situací a specifických úkolů jménem EU 34. Zvláštní zástupci jsou jmenováni Radou pro zahraniční věci na doporučení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise a těší se silné podpoře členských států. 36 Zvláštní zástupci měli dříve důležitou roli spočívající v pomoci při koordinaci zahraniční politiky Rady a Komise, tato funkce se však ustavením ESVČ stala nadbytečnou. Přesto s ohledem na jejich konkrétní úkoly při řešení regionálních problémů a jednorázových krizí je ESVČ i nadále považuje za užitečný instrument a Rada je považuje za přínosný nástroj zahraniční politiky. Proto bylo po dočasném poklesu jejich počtu (ze 12 v roce 2010 na 9 v roce 2011) ke konci roku 2013 ve funkci 11 zvláštních zástupců. 37 Zvláštní zástupci mají široký mandát, který jim skýtá značnou míru flexibility při plnění úkolů, ale zároveň ztěžuje hodnocení jejich výkonnosti. Přestože jsou považování za nástroj pro reakce na jednorázové krizové situace, jsou ve funkci v průměru osm let, což s sebou nese riziko rozmělnění jejich mandátu a oslabení role standardních struktur ESVČ. 33 Jde o dědictví systémů generálního sekretariátu Rady, které byly koncipovány tak, aby se informace civilní a vojenské povahy nemíchaly. 34 Komise využívá zvláštní zástupce od roku Původně mohla Rada jmenovat zvláštního zástupce, kdykoliv to považovala za nutné, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost však může jmenování navrhnout pouze vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise.

18 Připomínky V prosinci 2013 sídlilo 7 z 11 zvláštních zástupců v Bruselu v prostorách ESVČ. Zvláštní zástupci EU jsou integrováni do struktur ESVČ, pouze pokud jsou současně vedoucími delegací (4 z 11, všechny mimo EU). Bez jasných postupů je tak ponecháno na volné úvaze jednotlivých zvláštních zástupců, aby rozhodli, jak řídit koordinaci s příslušnými odbory ESVČ. Tím se zvyšuje riziko, že jejich kroky nebudou v souladu s kroky EU. Pouze polovina vedoucích delegací, kteří se zúčastnili průzkumu, se domnívala, že jsou o činnostech zvláštních zástupců adekvátně informováni. 39 Zvláštní zástupci jsou placeni z rozpočtu EU na operace řízeného Komisí, což v době rozpočtových omezení dává ESVČ podstatné dodatečné zdroje nad rámec jejího správního rozpočtu 35. Zároveň jsou tím vyčleněni z rámce pro správu a řízení, jenž byl ustaven pro ESVČ, zejména s ohledem na zaměstnance, platy a podávání zpráv, a mají další správní a finanční závazky, jež snižují kapacitu, kterou mohou věnovat tvorbě politiky. ESVČ se při obsazování významných postů převedenými zdroji potýkala s obtížemi 40 ESVČ zahájila činnost s danými zdroji a službami, přičemž zaměstnanci byli převedeni na základě svého statusu k 31. prosinci V roce 2011 provedla ESVČ úvodní screening zaměřený na racionalizaci zeměpisných sekcí. V roce 2012 byl zahájen druhý screening s ambicióznějšími cíli v oblasti posuzování potřeb a redistribuce zdrojů podle priorit zahraniční politiky EU. Tyto dva screeningy umožnily ESVČ posílit její správní a podpůrné útvary, které v době, kdy byla ustavena, nebyly dostatečně personálně obsazeny. 41 Navzdory 18 přesunům pracovních míst nejsou dosud některá místa v politických sekcích delegací obsazena a na převzetí povinností souvisejících s rotujícím předsednictvím nebyly poskytnuty žádné nové zdroje. Příslušné útvary 36 rovněž neobdržely odpovídající zdroje na nové zaměstnance pro operační plánování a realizaci vlny politických misí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky zahájených v letech 2012 a 2013 především v reakci na krize v Libyi, Africkém rohu a Sahelu. 35 V roce 2012 dosáhly finanční prostředky společné zahraniční a bezpečnostní politiky vyčleněné na zvláštní zástupce EUR, což odpovídá 5,7 % celkových výdajů ESVČ za rok Tato částka je financována z operačních prostředků společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 36 Zejména útvar schopnosti civilního plánování a provádění, který odpovídá za plánování operací a za realizaci civilních misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky.

19 Připomínky Kromě změny klimatu a energetické bezpečnosti (viz bod 18) bylo při auditu zjištěno několik oblastí, u nichž byl problematický zejména nedostatek tematických odborných znalostí: hospodářské a finanční záležitosti, odborné znalosti z oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky na úrovni delegací, kodex pro využívání vesmírných objektů, kybernetická bezpečnost, migrace, sankce a vymáhání majetku z trestné činnosti. Tematické sekce jsou hlavními partnery v dialogu s Komisí při konzultacích mezi útvary, které jsou pro ESVČ klíčovou příležitostí, jak ovlivnit tvorbu politiky. Tyto nedostatky pak ESVČ komplikují zajišťování ucelenosti politiky vzhledem k vnějšímu rozměru vnitřních politik. 43 Zahraničně politické struktury generálního sekretariátu Rady a Komise používaly různé informačně technologické aplikace. Ustavení ESVČ dále přineslo nové požadavky, např. na zajištění komunikačních sítí pro sdílení informací s delegacemi. ESVČ však nebyla schopna řešit své okamžité potřeby, jako aktualizaci a integraci aplikací zděděných po Komisi a generálním sekretariátu Rady a zlepšení komunikace s delegacemi a členskými státy. 44 ESVČ ve značné míře závisí na vyslaných národních odbornících, kteří nejsou zahrnuti do plánu pracovních míst (366 v ústředí a v delegacích k červnu 2013). To znamená, že více než polovina zaměstnanců ESVČ na pozicích administrátorů byla na omezenou dobu vyslána členskými státy a může být odvolána, což představuje riziko pro institucionální paměť ESVČ a kontinuitu její činnosti. Postupy pro přijímání zaměstnanců byly zdlouhavé, nákladné a nebyly schopny plně napravit dříve existující nerovnováhu 45 ESVČ byla povinna obnovit svou pracovní sílu náborem jedné třetiny výkonných zaměstnanců z členských států, a to během dvou a půl roku pro orgán EU dosud nevídaný závazek. ESVČ tento cíl splnila. 46 Splnit tento závazek týkající se jedné třetiny pracovníků bylo přirozeně obtížné, neboť většina stávajících zaměstnanců měla stálé smlouvy. Tyto skutečnosti měly následně dopad na kariérní vyhlídky a řada pracovníků ESVČ opustila, zejména zaměstnanci, u nichž se doba, na kterou byli jmenováni do delegací, chýlila ke konci 37. Došlo tak ke ztrátě cenných zkušeností a pro zaměstnance tato situace znamenala psychickou zátěž. 47 Postupy pro najímání zaměstnanců jsou zdlouhavé, zejména v případě pozic vedoucích delegací, neboť vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise se rozhodla účastnit se pohovorů se všemi uchazeči z předběžného výběru bez ohledu na velikost delegace. Dále jsou nákladné, neboť řada uchazečů dlouhodobě pobývá mimo EU a pohovory probíhají osobně v Bruselu 38. Vzhledem k plnému pracovnímu vytížení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise je obtížné zorganizovat pohovory s dostatečným předstihem či se vyhnout změnám oznamovaným na poslední chvíli, což vede k dodatečným nákladům, zpožděním a mediální kritice. 37 Celkem 35 % vedoucích delegací, kteří se vrátili do Bruselu, již jinou manažerskou funkci nezískalo. 38 Plná výše nákladů ESVČ na najímání zaměstnanců není známa, neboť odbor lidských zdrojů ESVČ hradí pouze náklady na diplomaty členských států, zatímco orgány EU platí související výdaje na úředníky. Požadavek, aby delegace financovaly náklady svých zaměstnanců související s přijímacím řízením, jehož se tito zaměstnanci zúčastní, je zdrojem tlaku na jejich vlastní rozpočty.

20 Připomínky Výběrových řízení na citlivé pozice se účastní zástupci členských států, Komise a generálního sekretariátu Rady, jejich účast přispívá k nezaujatosti řízení z hlediska původu / profesní minulosti uchazečů. ESVČ nicméně nevytvořila kompetenční rámec, který by manažerům sloužil jako východisko pro hodnocení předběžně vybraných uchazečů. ESVČ se dále rozhodla nevyužívat při obsazování manažerských pozic hodnoticí centra, a to přes řadu s nimi spojených možných výhod. Hodnotící centra mohou například omezit potřebu pohovorů s uchazeči 39, poskytnout další informace o schopnostech uchazeče a určit jeho potřeby v oblasti odborné přípravy a rozvoje. 50 Úvodní školení se dostatečně nezaměřovalo na potřeby nových zaměstnanců ESVČ, diplomaté členských států totiž nejsou obeznámeni s postupy a řízeními Komise a úředníci EU nemají dobrou průpravu pro své nové diplomatické funkce. Koncepce úvodního školení byla nicméně v září 2013 upravena. 39 Na více než jeden pohovor bylo v roce 2012 pozváno 75 uchazečů a v roce 2013 pak 39 uchazečů. V roce 2013 bylo deset uchazečů s celkově nejvyšším počtem pozvání na pohovor dohromady pozváno do Bruselu na 37 pohovorů. 40 V lednu 2011 bylo 28 % administrátorských pracovních míst obsazeno ženami a 13 % občany členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 a V záři 2013 nadále přetrvávala značná nerovnováha v zastoupení mužů a žen a nerovnováha z hlediska zeměpisného původu, které existovaly i u dřívějších struktur zahraniční politiky 40 : a) Na pozicích administrátorů nepracovalo dost žen (34 %) a v delegacích a u manažerských pozic byl podíl jejich zastoupení ještě nižší (26 % administrátorských míst a 21 % manažerských míst). b) Pouze 14 % manažerů pocházelo z členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 nebo Tento údaj je pod hranicí 21 %, která by odpovídala jejich podílu na počtu obyvatel EU.

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více