CS Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR"

Transkript

1 CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

2 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel Internet: YouTube: EUAuditorsECA Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 ISBN doi: /15810 Evropská unie, 2014 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Luxembourg

3 CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU)

4 Obsah 02 Body I VI Shrnutí 1 9 Úvod 1 6 Právní základ a obecné informace 7 9 Organizační uspořádání Rozsah a koncepce auditu Připomínky Ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a příliš obecně definované úkoly Rozhodnutí o úloze ESVČ přišlo pozdě a bylo definováno příliš obecně ESVČ se potýkala s řadou politických a finančních problémů Nedostatky ve stanovení priorit, organizaci a alokaci zdrojů omezují efektivnost ESVČ ESVČ nebrala vývoj komplexního strategického rámce pro zahraniční politiku EU jako svou prioritu a nepřijala interní strategii Složitost organizace ESVČ nepodporuje včasnou spolupráci mezi útvary Zvláštní zástupci EU nejsou v rámci ESVČ dostatečně integrováni ESVČ se při obsazování významných postů převedenými zdroji potýkala s obtížemi Postupy pro přijímání zaměstnanců byly zdlouhavé, nákladné a nebyly schopny plně napravit dříve existující nerovnováhu

5 Obsah Koordinace s Komisí a členskými státy se zlepšuje, ale stále nedostačuje k tomu, aby ESVČ mohla plně rozvinout svůj potenciál Koordinace s Komisí byla částečně účinná Nové uspořádání delegací EU vyžaduje větší koordinaci a jeho správní řízení je méně efektivní Členské státy a ESVČ dosud plně nevyužily potenciálu synergií sítí diplomatických zastoupení Potenciální přínosy trvalého předsednictví ESVČ v přípravných orgánech Rady nebyly plně využity Závěry a doporučení Odpovědi ESVČ

6 Shrnutí 04 I Lisabonská smlouva ustavila post vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je současně místopředsedou Evropské komise (HR/VP). Cílem vysokého představitele / místopředsedy Komise je zajišťovat ucelenost zahraniční politiky EU a v tomto jeho úkolu jej podporuje nový diplomatický sbor, Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). nedostatky ve stanovování priorit, organizaci a alokaci zdrojů snížily efektivnost ESVČ a že zvláštní zástupci EU nejsou dostatečně integrováni, koordinace s Komisí a členskými státy se zlepšila, ale stále nedostačovala k tomu, aby ESVČ mohla plně rozvinout svůj potenciál. II ESVČ, sestávající z ústředí v Bruselu a globální sítě 140 delegací, začala oficiálně fungovat a reprezentovat zájmy EU 1. ledna III Při auditu se prověřovalo, zda: bylo ustavení ESVČ řádně připraveno, byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit, ESVČ účinně koordinovala svou činnost s Komisí a členskými státy. IV Ustavením ESVČ získala EU operační službu pro oblast zahraniční politiky, vybavenou politickými sekcemi, strukturami pro krizové řízení, rozsáhlou sítí diplomatických postů a vyváženou pracovní silou s různými profesními zkušenostmi. Účetní dvůr nicméně zjistil, že: V Tato zpráva je výsledkem nezávislého posouzení ustavení ESVČ. Audit Účetního dvora probíhal ve stejné době jako přípravy přezkumu ESVČ v polovině období. Zjištění a doporučení Účetního dvora jsou obecně v souladu s vlastním posouzením ESVČ, které zdůrazňuje potřebu zjištěné nedostatky řešit. VI Zpráva uvádí řadu doporučení k posílení přidané hodnoty a efektivnosti ESVČ, jako je vyjasnění úkolů a cílů, zefektivnění organizační koncepce, zjednodušení správního rámce, posílení strategické role a rozvoj plánování. Zpráva rovněž doporučuje provést přezkum postupů pro jmenování zvláštních zástupců a jejich fungování a postupů pro najímání zaměstnanců ESVČ. ESVČ by měla pracovat s Komisí na omezení dopadu rigidity finančního nařízení a služebního řádu na efektivitu delegací EU. Měla by i nadále podporovat sdílení informací s členskými státy a společné umístění a měla by zhodnotit možnost poskytovat určité konzulární služby. ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a nejasně definované úkoly,

7 Úvod 05 Právní základ a obecné informace 01 Lisabonská smlouva ustavila nový post vedoucího představitele EU pro zahraniční věci, a to vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je současně místopředsedou Evropské komise (dále jen HR/VP) 1. Vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise se opírá o nový diplomatický sbor, tzv. ESVČ. Tyto změny ukončily působení někdejšího mechanismu tzv. trojky 2, jehož prostřednictvím prováděla EU svou zahraniční politiku v uplynulých dvou dekádách. 02 ESVČ byla koncipována jako základní kámen nové zahraniční politiky EU moderní a operativní služba v oblasti zahraniční politiky, která je schopná prosazovat hodnoty a zájmy EU a zajišťovat koordinaci a soudržnost v rámci vztahů EU s ostatními zeměmi 3 optimalizující úsilí orgánů EU i členských států. Za tímto účelem spojuje její personál síly hlavních zainteresovaných stran: Komise, Rady a členských států. Různorodost předchozích působišť zaměstnanců se považovala pro úspěch služby za zásadní, a je proto výslovně zmíněna v Lisabonské smlouvě Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 1. prosince 2009 členské státy stále zkoumaly různé možnosti, jak ESVČ ustavit. Na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu a po získání souhlasu Evropské komise přijala Rada dne 26. července 2010 rozhodnutí o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost 5, které potvrzuje její autonomii, uvádí základní zásady jejího organizačního uspořádání a stanoví, které útvary Komise a generálního sekretariátu Rady (GSC) budou pod ESVČ převedeny. 04 ESVČ se svými specifickými rysy odlišuje od Komise (nadnárodní orgán) i Rady (mezivládní orgán). V závislosti na tom, zda věc spadá do pravomoci EU či nikoliv, funguje ESVČ jako útvar Komise nebo jako generální sekretariát Rady. Pokud funguje jako útvar Komise, má, co se týče účasti v interních koordinačních mechanismech Komise, stejná práva a kompetence jako jakýkoliv jiný útvar. 1 Článek 18 Smlouvy o fungování Evropské unie. 2 Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, komisař odpovědný za vnější vztahy a ministr zahraničí členského státu, který na základě rotačního principu předsedá Radě EU. 3 Závěry Rady o přezkumu ESVČ, zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti, Čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že personál ESVČ sestává z úředníků příslušných oddělení generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i z vyslaného personálu vnitrostátních diplomatických služeb. 5 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, , s. 30).

8 Úvod Rada ve svém rozhodnutí žádá provedení přezkumu ustavení ESVČ v polovině období. Tento přezkum, jehož výsledky byly zveřejněny 29. července 2013, shrnuje dosažený pokrok, vzniklé obtíže a uvádí doporučení, jak ve střednědobém a krátkodobém výhledu fungování ESVČ zlepšit. Dne 17. prosince 2013 přijala Rada závěry o přezkumu 6, jejichž součástí je i podpora realizace krátkodobých doporučení a výzva pro příštího vysokého představitele / místopředsedu Komise, aby do konce roku 2015 předložil hodnocení organizace a fungování ESVČ a případně též návrh na nové rozhodnutí Rady. 06 Auditní práce Účetního dvora probíhaly souběžně s přezkumem v polovině období, který prováděla ESVČ. Účetní dvůr je s tímto přezkumem a souvisejícími závěry Rady seznámen a podotýká, že závěry a doporučení obou dokumentů se v mnoha bodech shodují. V tomto kontextu a zejména ve světle nápravných opatření, jež budou přijata, předkládá Účetní dvůr nezávislé posouzení tohoto klíčového nového evropského orgánu. Organizační uspořádání 07 ESVČ oficiálně zahájila svou činnost 1. ledna Sestává z ústředí se sídlem v Bruselu a globální sítě 140 někdejších delegací Komise 7, které ESVČ k tomuto dni převzala a povýšila je na delegace EU s širším politickým mandátem reprezentovat zájmy Unie. 08 Ve správních záležitostech je ESVČ nezávislá. Její zaměstnanci byli původně výhradně pracovníci, které přešli z různých útvarů generálního sekretariátu Rady a Komise, postupně ale přijímala diplomaty z členských států. Podle jednoho z cílů stanovených v rozhodnutí Rady má být při plné obsazenosti pracovních míst jedna třetina administrátorských pozic v ESVČ 8 obsazena diplomaty z členských států 9. K červnu 2013 měla ESVČ zaměstnanců, v ústředí a v delegacích, a na diplomaty z členských států připadalo 33 % z 935 administrátorských pracovních míst Rozpočet ESVČ na rok 2014 činí 519 milionů EUR a dělí se mezi ústředí (41 %) a delegace (59 %). Komisi doplácí do rozpočtu delegací přibližně dalších 270 milionů EUR ročně. Důvodem je skutečnost, že v prostorách delegací EU stále sídlí značný počet zaměstnanců Komise, z nichž většina pracuje na plnění operačního rozpočtu, za který Komise odpovídá. 6 Závěry Rady o přezkumu ESVČ, zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti, Síť ustavená Komisí před padesáti lety. 8 Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství rozděluje úředníky EU do dvou skupin podle povahy a významu jejich povinností: na administrátory a asistenty. Administrátoři plní správní, poradenské, jazykové a vědecké úkoly, zatímco asistenti se věnují technickým a úřednickým úkonům. 9 Čl. 6 odst. 9 rozhodnutí Rady 2010/427/EU % v delegacích (376 administrátorských pozic) a 24 % v ústředí (559 administrátorských pozic).

9 Rozsah a koncepce auditu Účetní dvůr prováděl audit tak, že hledal odpovědi na tyto tři otázky: a) Bylo ustavení ESVČ řádně připraveno? b) Byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit? c) Koordinovala ESVČ účinně svou činnost s Komisí a členskými státy? 11 Předmětem auditu byly přípravné práce provedené orgány EU a členskými státy a činnosti, které prováděla ESVČ od zahájení své činnosti 1. ledna 2011 do prosince Účetní dvůr shromažďoval důkazy pro účely posouzení různými prostředky na základě: a) analýzy dokumentace a přezkumu odborné literatury; b) vzorku 30 žádostí 11 předsedy Rady, předsedy Komise, vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise a dalších komisařů o informace z let ; c) vzorku 30 přijímacích řízení na pozice administrátorů: 15 v ústředí a 15 v delegacích; d) vzorku 14 školení pro zaměstnance ESVČ organizovaných od roku 2011; e) kvantitativní analýzy údajů o zaměstnancích ESVČ k 15. dubnu 2013, 10. lednu 2012 a 25. lednu 2011; f) průzkumu vzorku 35 delegací EU (odpovědělo všech 35); g) průzkumu mezi členskými státy, kterého se zúčastnilo 15 států 12 ; h) pohovorů se zástupci generálního sekretariátu Rady a devíti generálních ředitelství Komise s cílem seznámit se s jejich pohledem na spolupráci s ESVČ; i) pohovorů s manažery a zaměstnanci ESVČ, se zvláštními zástupci Evropské unie pro lidská práva, jižní Středomoří a Kosovo a se zástupci ministerstev Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Polska. 11 Žádosti o informace se využívají při přípravách jednání na vysoké úrovni. Pracovníci ESVČ na ně odpovídají v dokumentech různého typu (např. promluvy, projevy nebo informační poznámky). 12 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království.

10 Připomínky 08 Ustavení ESVČ bylo uspěchané a nedostatečně připravené, sužovalo ho příliš mnoho omezení a příliš obecně definované úkoly 13 Tento oddíl (body 13 22) odpovídá na první otázku: bylo ustavení ESVČ řádně připraveno? Tato zpráva analyzuje, zda jsou úkoly ESVČ jasně specifikované, zda je jejich počet omezen a Komise a členské státy je náležitým způsobem chápou a zda ESVČ disponuje politikou a finančními nástroji, které pro provádění svých úkolů potřebuje. Rozhodnutí o úloze ESVČ přišlo pozdě a bylo definováno příliš obecně 14 Kvůli nejistotě ohledně ratifikace Lisabonské smlouvy 13 vykonaly členské státy a orgány EU před ustavením ESVČ jen málo přípravné práce. Když Lisabonská smlouva nabyla 1. prosince 2009 účinnosti, diskuse mezi členskými státy, Komisí a Radou o podobě budoucího fungování této služby teprve probíhala. 15 Důležitým faktorem této diskuse byla skutečnost, že v rámci ucelené strategie EU pro zahraniční politiku nebyly stanoveny cíle EU, což by bývalo mohlo tyto přípravné práce nějaký způsobem směrovat Rozhodnutí Rady proto nestanoví pro ESVČ žádné cíle. Místo toho jen uvádí její úkoly 15 : a) poskytovat vysokému představiteli podporu při realizaci jeho úkolů, jež jsou trojího druhu: vedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky, působení v roli předsedy Rady pro zahraniční věci a místopředsedy Komise; b) být nápomocna předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise a Komisi při výkonu jejich funkcí v oblasti vnějších vztahů; c) podporovat diplomatické služby členských států, generální sekretariát Rady a útvary Komise a ostatní orgány a subjekty Unie, zejména Evropský parlament, a spolupracovat s nimi. 13 Irští voliči Lisabonskou smlouvu v červnu 2008 odmítli a schválili ji až ve druhém referendu Poslední ucelený strategický dokument EU je Evropská bezpečnostní strategie z roku 2003, jež, ač byla v roce 2008 aktualizována, neodráží geopolitický vývoj, který situaci ve světě změnil. Členské státy se však neshodují v otázce vypracování nové strategie, neboť některé státy se domnívají, že zásady formulované v roce 2003 stále platí. 15 Článek 2 a článek 3 rozhodnutí Rady 2010/427/EU. V kontextu úkolu HR/VP zajišťovat soudržnost vnější činnosti EU se v článku 9 dále uznává klíčová role ESVČ při programování nástrojů Komise pro vnější činnost.

11 Připomínky Rozhodnutí Rady je odrazem dohody mezi členskými státy, Evropským parlamentem a Komisí v době formulace znění textu. Uvedené úkoly, jež mají široký dosah, nijak podrobněji nedefinuje a o jejich obsahu toho uvádí jen málo. 18 Útvary se tedy převáděly pod ESVČ nikoliv na základě očekávaného přínosu k plnění cílů ESVČ, ale podle činností a správního postavení v Komisi nebo generálním sekretariátu Rady. Je to zřejmé zejména u vnějšího rozměru vnitřních politik EU, na něž ESVČ neobdržela od Komise žádné zdroje 16. ESVČ, tak jak byla ustavena, zejména nedisponuje útvary, které by se zabývaly globálními problémy, jež jsou pro EU relevantní, např. změna klimatu nebo energetická bezpečnost, neboť zdroje vyhrazené na tyto otázky byly ještě před zřízením ESVČ přesunuty z Generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy (GŘ RELEX) do jiných útvarů Komise. Faktickým důsledkem bylo, že ESVČ se při koordinaci některých akcí Komise s dopadem na zahraniční politiku EU potýkala s praktickými obtížemi. ESVČ se potýkala s řadou politických a finančních problémů 19 K ustavení ESVČ došlo v době rostoucích nepokojů v jižním Středomoří 17. ESVČ soustředila svou pozornost na zaštiťování reakce EU 18 a této činnosti byla dána přednost rozvojem iniciativ v oblasti zahraniční politiky, na něž členské státy i orgány EU již dlouho čekají, např. reformu společné bezpečnostní politiky a postupů a struktur obranné politiky a rozvoj komplexního přístupu EU Vnitřní politiky a akce EU mají významné dopady i za hranicemi EU a analogicky vnitřní dynamiku EU také mohou ovlivnit události mimo ni. Vnějším rozměrem vnitřních politik se povětšinou rozumí situace, kdy se rozměr vnějších aspektů vnitřních politik EU v oblasti zahraniční a bezpečností politiky zvětšuje. Příklad dopadu vnitřních politik EU na zahraniční politiku EU: bilaterálním vztahům s Kanadou dlouho dominovala diskuse o dopadu politik EU na změnu klimatu v souvislosti s přístupem na evropské trhy s ropou z dehtových písků. 17 ESVČ zahájila provoz v době událostí tzv. Arabského jara, v předvečer mezinárodní intervence v Libyi. 18 Součástí reakce byla řada iniciativ jako rozvoj politiky nového sousedství přijaté v květnu 2011, otevření zastupitelství EU v Benghází v květnu 2011a jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Středomoří v červenci Delegace EU v Libyi nakonec zahájila provoz v listopadu Komplexním přístupem EU se míní integrovaný přístup k zemi nebo regionu, který kombinuje tradiční nástroje (např. rozvojovou pomoc) a akce společné zahraniční a bezpečnostní politiky (např. sankce) na podporu rámcových cílů. Přidaná hodnota této kombinace byla uznána již dříve (např. po balkánských válkách), ale na její realizaci mělo dopad množství tehdy aktuálních faktorů zahraniční politiky EU. Dne bylo zveřejněno společné sdělení HR/VP a Komise na toto téma.

12 Připomínky V době rozpočtových úspor v EU i členských státech Rada rozhodla, že ustavení ESVČ se bude řídit zásadou rozpočtové neutrality 20. Zřízení nového orgánu je však přirozeně nákladné, zejména pokud má nově vzniklý subjekt provádět nové úkoly. Rada rozhodla bez posouzení zdrojů, jež mělo zohlednit jak nové požadavky 21, tak potenciál pro synergie vzniklé sloučením Komise a struktur generálního sekretariátu Rady. 21 Podmínka rozpočtové neutrality se uplatňovala striktně a do nové služby byly převedeny pouze struktury pro zahraniční politiku. To znamenalo, že ESVČ neobdržela žádné zdroje na podpůrné funkce. Místo toho jí Komise a generální sekretariát Rady poskytovaly služby, jež obsáhly řadu činností od řízení lidských zdrojů (např. najímání zaměstnanců, lékařské prohlídky nebo výplata mezd) až po správní podporu (jako IT, budovy nebo prostory jednacích místností). Za tímto účelem podepsala ESVČ s Komisí a generálním sekretariátem Rady dohody o poskytování služeb. Krátkodobě to bylo pragmatické řešení, avšak poskytované služby nebyly pro potřeby ESVČ plnohodnotným řešením: a) ESVČ neměla příležitost posoudit či pozměnit rozsah a přínosy těchto dohod o poskytování služeb, které byly navrženy podle podpory poskytované před jejím zřízením. b) Doba trvání těchto dohod nezohledňovala potřeby ESVČ. Například podpora generálního sekretariátu Rady zaměřená na údržbu zabezpečených systémů používaných pro šíření utajovaných informací byla ukončena ještě před tím, než bylo přijato alternativní a účinné řešení (v souladu se zásadou rozpočtové neutrality). 22 Nebylo provedeno celkové hodnocení srovnávající operační náklady ESVČ s náklady předchozích struktur, včetně členských států. V tomto ohledu ustavení ESVČ pravděpodobně znamenalo pro členské státy značnou úsporu. Členské státy se například mohou spolehnout na politické zprávy ESVČ a nemusí si vypracovávat své vlastní, objem práce rotujícího předsednictví s přípravou činnosti a předsedáním v pracovních skupinách se zmenšil a mzdy dočasně přidělených diplomatů nyní vyplácí ESVČ. 20 Bod odůvodnění 15 preambule k rozhodnutí Rady uvádí: Zřízení Evropské služby pro vnější činnost by se mělo řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž cílem je rozpočtová neutralita. 21 Správní úkoly související s autonomií ESVČ, úkoly dříve vykonávané v rámci rotujícího předsednictví (předsednictví některých pracovních skupin Rady) a nové politické povinnosti delegací EU (např. koordinace všech ambasád EU na místě).

13 Připomínky 11 Nedostatky ve stanovení priorit, organizaci a alokaci zdrojů omezují efektivnost ESVČ 23 Tento oddíl (body 23 50) odpovídá na druhou otázku: byly zdroje ESVČ organizovány a přidělovány efektivně a podle priorit? Účetní dvůr provedl audit vzorku přijímacích řízení, briefingů a kurzů odborné přípravy a provedl kvantitativní analýzu údajů o zaměstnancích. 24 Na základě těchto informací Účetní dvůr posuzoval manažerskou strategii, stanovení cílů a plánování, organizační strukturu ESVČ a úlohu zvláštních zástupců EU a řízení lidských zdrojů s důrazem na přijímání zaměstnanců, alokaci pracovníků a odbornou přípravu. ESVČ nebrala vývoj komplexního strategického rámce pro zahraniční politiku EU jako svou prioritu a nepřijala interní strategii 25 Vzhledem k rychlému vývoji na mezinárodní scéně ESVČ preferovala přístup ad hoc místo toho, aby navrhla komplexní strategii zahraniční politiky. Rovněž se rozhodla nenavrhnout ucelenou koncepci pro jednání se strategickými partnery EU, i když stávající partnerství 22 vznikala podle potřeby dlouho před ratifikací Lisabonské smlouvy a nemusí zřejmým způsobem souviset s aktuálními prioritami zahraniční politiky EU. Absenci komplexního strategického rámce kritizovaly některé členské státy 23 i Evropský parlament 24, neboť očekávaly, že ESVČ bude hrát v rozvoji zahraniční politiky EU 25 proaktivnější roli. 26 Pokud ESVČ nemá strategické pokyny, konzultuje při přípravě reakcí EU orgány EU a členské státy. Příslušné výsledné strategie jsou před tím, než je Komise přijme a Rada schválí, předmětem intenzivních debat. Tento postup nepodporuje akceschopnost. 22 EU dosud uzavřela strategická partnerství s deseti zeměmi: Brazílií, Kanadou, Čínou, Indií, Japonskem, Mexikem, Ruskem, Jižní Afrikou, Jižní Koreou a USA. Rada tato partnerství uzavírala dlouho před ustavením ESVČ. 23 Španělsko, Itálie, Polsko a Švédsko se domnívaly, že pro vnější vztahy EU je nutná širší strategická koncepce a rozhodly se financovat iniciativu na její přípravu nazvanou postup pro think tank pro evropskou globální strategii. 24 Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0357/2012), Polovina členských států, které se zúčastnily průzkumu, odpověděla, že ESVČ by měla více přispívat k rozvoji zahraničních politik EU, např. regionálních strategií.

14 Připomínky ESVČ dosud nepřijala interní strategii ani plán řízení. Nicméně v roce 2011 stanovila vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise tři základní priority: a) ustavení ESVČ jako fungujícího subjektu; b) rozvoj deseti stávajících strategických partnerství EU; c) posílení evropské politiky sousedství v reakci na Arabské jaro. Kromě tohoto omezeného počtu priorit byla ESVČ dostatečně flexibilní, aby se dokázala přizpůsobit měnícím se okolnostem a působila jako klíčový prostředník v dialogu mezi Kosovem a Srbskem a při rozhovorech o íránském jaderném programu. 28 ESVČ nestanovila cíle, ani nevyvinula podrobná kritéria pro posuzování míry, v níž bylo těchto priorit dosaženo. Nevytvořila komplexní rámec pro plánování, takže každý útvar sám rozhoduje, jak si své činnosti naplánuje. To celkovou efektivnost ESVČ snižuje, neboť úkoly a zdroje nutně nesměřují k realizaci prioritních obecných cílů. Neexistence komplexního rámce pro plánování navíc ztěžuje integraci činností v rámci širšího kontextu výročního pracovního programu Komise a osmnáctiměsíčního programu tří předsednictví 26 tzv. programu tria (připraveného skupinou tří rotujících předsednictví a generálním sekretariátem Rady). Složitost organizace ESVČ nepodporuje včasnou spolupráci mezi útvary 29 Struktura ESVČ je obecně příliš složitá, částečně i kvůli tomu, že na rozdíl od běžného ministerstva zahraničních věcí plní i další funkce, jež jinak obvykle spadají pod ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra a zpravodajské služby. Zeměpisné sekce, převzaté z někdejšího Generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy (DG RELEX), a struktury pro řešení krizí, převzaté z generálního sekretariátu Rady 27, tvoří dvě zřetelně odlišné části organizace. Struktury pro řešení krizí přitom odpovídají přímo vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise. 30 Koncepce pyramidové organizační struktury ESVČ je složitější než zahraničně politické struktury, které ESVČ nahradila: a) zeměpisné sekce jako hlavní funkce ESVČ 28 mají oproti dosavadnímu stavu více řídicích úrovní (viz tabulka); b) existuje více organizačních oddělení, která jsou ale menší (vedoucí mají užší záběr kontroly a přibližně o 20 % méně podřízených); c) ESVČ má ve srovnání se svými předchůdci dvojnásobný počet vyšších vedoucích pracovníků Tým složený ze tří předsednictví byl zřízen v roce 2007 na základě rozhodnutí Evropské rady, které rozděluje členské státy Unie do skupin tří po sobě jdoucích rotujících předsednictví Rady Evropské unie, jež vytváří trio. Smyslem je zachovat kontinuitu a ucelený charakter práce Rady. 27 Ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování (vzniklo v roce 2009), útvar schopnosti civilního plánování a provádění (2007), středisko pro analýzu zpravodajských informací (2002) a vojenský štáb (2001). Tyto útvary hrají významnou roli při nasazení civilních a vojenských nástrojů, o němž rozhodla Rada v reakci na krizové situace (např. zahájení vojenské mise s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil v únoru 2013 a podpořit stabilitu v Sahelu). 28 Zeměpisnou sekci tvoří jeden nebo více zaměstnanců ESVČ, kteří se zaměřují na jednu zemi. Pracovníci jsou rozděleni do několika zeměpisných služeb. 29 GŘ RELEX mělo čtyři vyšší vedoucí pracovníky (jednoho generálního ředitele a tři zástupce generálního ředitele) a GSC dva (generálního ředitele a zástupce generálního ředitele). Oproti tomu ESVČ má 13 vyšších vedoucích pracovníků.

15 Připomínky 13 Tabulka Přehled manažerských úrovní v ESVČ, GŘ RELEX a GSC Nová struktura Dřívější struktura ESVČ GŘ RELEX GSC (šest úrovní) (pět úrovní) (pět úrovní) 1. HR/VP 1. Komisař 2. Výkonný generální tajemník / vrchní ředitel 1. Generální tajemník 3. Zástupci generálního tajemníka 4. Výkonní ředitelé 2. Generální ředitel 2. Generální ředitel 3. Zástupci generálních ředitelů 3. Zástupce generálního ředitele 5. Ředitelé 4. Ředitelé 4. Ředitelé 6. Vedoucí odboru 5. Vedoucí oddělení 5. Vedoucí oddělení Zdroj: údaje o zaměstnancích ESVČ a oficiální adresář Evropské unie, Silné zastoupení manažerských pozic je z části důsledkem rozhodnutí Rady, které počítalo s vytvořením generálních ředitelství pro zeměpisné oblasti a stanovilo, že jedna třetina zaměstnanců ESVČ musí být z členských států. Jelikož většina manažerských pozic převedených pod ESVČ již byla obsazena stálými úředníky, vytvořila ESVČ strukturu se silným zastoupením vyšších manažerských pozic a díky tomu mohl být značný počet vedoucích obsazen diplomaty z členských států. 32 Struktury společné bezpečnostní a obranné politiky převzaté z generálního sekretariátu Rady vznikaly v průběhu let podle potřeby bez obecného rámce a jejich oblasti působnosti přesahují do oblastí působnosti útvarů pro krizové řízení 30. ESVČ začala tyto problémy řešit, jde však o složitý proces, jehož nutnou součástí je jednomyslná podpora členských států ve věci změny několika rozhodnutí Rady. Mezitím vytvořila nové mechanismy pro rozvoj spolupráce, například výbor pro řešení krizí a krizovou platformu (viz rámeček 1). 30 Zejména u útvaru pro reakce a koordinaci operací v případě krize, u ředitelství pro bezpečnostní politiku a prevenci konfliktů a do určité míry u výboru pro globální problémy a boj proti terorismu. Při auditu byl například zjištěn přesah působnosti u prevence krizových situací, plánování reakcí na krizové situace, politiky pro oblast vesmíru a reformy bezpečnostního sektoru.

16 Připomínky 14 Rámeček 1 Krizová platforma Krizová platforma je nový koordinační mechanismus, jenž má ESVČ a Komisi poskytovat jasné politické a strategické pokyny pro řízení určité krizové situace. V závislosti na konkrétních okolnostech dané krizové situace sdružuje krizová platforma struktury pro řešení krizových situací, zeměpisné a horizontální sekce a relevantní útvary Komise. Jakmile začne fungovat krizová platforma, předá výkonný ředitel pro danou zeměpisnou oblast vedení agendy k této zemi výkonnému řediteli pro reakce na krizové situace a koordinaci operací, který koordinuje reakci EU. Tím je omezen počet krizových situací, jimiž se EU může zabývat současně. Výkonný ředitel pro reakce na krizové situace nemá dostatečné zdroje na to, aby mohl řešit více než dvě krizové situace najednou. Krizová platforma pro danou zemi tak může být zrušena, i když krizová situace stále trvá a reakce EU ještě nenabyla konkrétní podobu (např. Libye). 33 ESVČ má správní radu složenou ze čtyř nejvýše postavených úředníků 31. Úkolem správní rady je zajišťovat, aby činnosti prováděné ESVČ byly sourodé a přispívaly k dosažení politických cílů stanovených vysokou představitelkou / místopředsedkyní Komise. Interní postupy ESVČ nepovažují správní radu za kolektivní orgán s výhradní rolí a funkcemi. I když správní rada podporovala koordinaci vrcholových manažerů, nebyla schopna snížit očekávaný objem pracovní zátěže vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise, která má stále 23 přímých podřízených. 34 Jako u každé jiné diplomatické služby je i zde včasný přístup k informacím klíčový. Při auditu se posuzovala účinnost stávajících postupů pro produkci a distribuci dvou hlavních typů informačních výstupů: a) ESVČ poskytuje v náležité době a v reakci na žádosti o stručné zprávy podporu při přípravě jednání pořádaných předsedou Evropské rady, předsedou Komise a vysokou představitelkou / místopředsedkyní Komise a komisaři. Příprava odpovědí si však může vyžádat delší dobu, především kvůli schvalovacímu postupu, který vyplývá ze struktury ESVČ 32. Útvary navíc jen zřídkakdy dostávají zpětnou vazbu k textu či konečnému účinku jednání, pro něž se daná stručná zpráva připravovala, což jim ztěžuje zlepšování kvality práce. 31 Výkonný generální tajemník, vrchní ředitel a dva náměstci generálního tajemníka. 32 U vzorku trval postup schvalování v průměru čtyři dny a podílelo se na něm až pět schvalujících osob (zástupce vedoucího sekce, vedoucí sekce, ředitel, výkonný ředitel, člen správní rady), než se věc dostala do kabinetu, kde může dojít k textovým úpravám.

17 Připomínky 15 b) S ustavením ESVČ se zpravodajské služby a delegace staly poprvé součástí jedné organizace, vzrostl tak potenciál pro spojení politických zpráv a zpravodajství jako podpory pro přijímání rozhodnutí. Distribuce zpravodajských produktů je zatím stále limitovaná kvůli praktickým omezením spojeným se sdílením utajovaných informací s některými recipienty. Většina delegací EU není v tomto ohledu připravena nakládat s utajovanými dokumenty, řada vedoucích delegací dosud nemá odpovídající bezpečnostní prověrku a systémy používané pro podávání politických zpráv a sdělování zpravodajských informací zatím nejsou kompatibilní 33. Přístup k utajovaným informacím v rámci ESVČ a jejich využívání jsou proto velmi omezené, zejména v případě delegací. Zvláštní zástupci EU nejsou v rámci ESVČ dostatečně integrováni 35 Vysílání zvláštních zástupců je jedním z nejstarších nástrojů společné zahraniční a bezpečnostní politiky pro řešení krizových situací a specifických úkolů jménem EU 34. Zvláštní zástupci jsou jmenováni Radou pro zahraniční věci na doporučení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise a těší se silné podpoře členských států. 36 Zvláštní zástupci měli dříve důležitou roli spočívající v pomoci při koordinaci zahraniční politiky Rady a Komise, tato funkce se však ustavením ESVČ stala nadbytečnou. Přesto s ohledem na jejich konkrétní úkoly při řešení regionálních problémů a jednorázových krizí je ESVČ i nadále považuje za užitečný instrument a Rada je považuje za přínosný nástroj zahraniční politiky. Proto bylo po dočasném poklesu jejich počtu (ze 12 v roce 2010 na 9 v roce 2011) ke konci roku 2013 ve funkci 11 zvláštních zástupců. 37 Zvláštní zástupci mají široký mandát, který jim skýtá značnou míru flexibility při plnění úkolů, ale zároveň ztěžuje hodnocení jejich výkonnosti. Přestože jsou považování za nástroj pro reakce na jednorázové krizové situace, jsou ve funkci v průměru osm let, což s sebou nese riziko rozmělnění jejich mandátu a oslabení role standardních struktur ESVČ. 33 Jde o dědictví systémů generálního sekretariátu Rady, které byly koncipovány tak, aby se informace civilní a vojenské povahy nemíchaly. 34 Komise využívá zvláštní zástupce od roku Původně mohla Rada jmenovat zvláštního zástupce, kdykoliv to považovala za nutné, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost však může jmenování navrhnout pouze vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise.

18 Připomínky V prosinci 2013 sídlilo 7 z 11 zvláštních zástupců v Bruselu v prostorách ESVČ. Zvláštní zástupci EU jsou integrováni do struktur ESVČ, pouze pokud jsou současně vedoucími delegací (4 z 11, všechny mimo EU). Bez jasných postupů je tak ponecháno na volné úvaze jednotlivých zvláštních zástupců, aby rozhodli, jak řídit koordinaci s příslušnými odbory ESVČ. Tím se zvyšuje riziko, že jejich kroky nebudou v souladu s kroky EU. Pouze polovina vedoucích delegací, kteří se zúčastnili průzkumu, se domnívala, že jsou o činnostech zvláštních zástupců adekvátně informováni. 39 Zvláštní zástupci jsou placeni z rozpočtu EU na operace řízeného Komisí, což v době rozpočtových omezení dává ESVČ podstatné dodatečné zdroje nad rámec jejího správního rozpočtu 35. Zároveň jsou tím vyčleněni z rámce pro správu a řízení, jenž byl ustaven pro ESVČ, zejména s ohledem na zaměstnance, platy a podávání zpráv, a mají další správní a finanční závazky, jež snižují kapacitu, kterou mohou věnovat tvorbě politiky. ESVČ se při obsazování významných postů převedenými zdroji potýkala s obtížemi 40 ESVČ zahájila činnost s danými zdroji a službami, přičemž zaměstnanci byli převedeni na základě svého statusu k 31. prosinci V roce 2011 provedla ESVČ úvodní screening zaměřený na racionalizaci zeměpisných sekcí. V roce 2012 byl zahájen druhý screening s ambicióznějšími cíli v oblasti posuzování potřeb a redistribuce zdrojů podle priorit zahraniční politiky EU. Tyto dva screeningy umožnily ESVČ posílit její správní a podpůrné útvary, které v době, kdy byla ustavena, nebyly dostatečně personálně obsazeny. 41 Navzdory 18 přesunům pracovních míst nejsou dosud některá místa v politických sekcích delegací obsazena a na převzetí povinností souvisejících s rotujícím předsednictvím nebyly poskytnuty žádné nové zdroje. Příslušné útvary 36 rovněž neobdržely odpovídající zdroje na nové zaměstnance pro operační plánování a realizaci vlny politických misí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky zahájených v letech 2012 a 2013 především v reakci na krize v Libyi, Africkém rohu a Sahelu. 35 V roce 2012 dosáhly finanční prostředky společné zahraniční a bezpečnostní politiky vyčleněné na zvláštní zástupce EUR, což odpovídá 5,7 % celkových výdajů ESVČ za rok Tato částka je financována z operačních prostředků společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 36 Zejména útvar schopnosti civilního plánování a provádění, který odpovídá za plánování operací a za realizaci civilních misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky.

19 Připomínky Kromě změny klimatu a energetické bezpečnosti (viz bod 18) bylo při auditu zjištěno několik oblastí, u nichž byl problematický zejména nedostatek tematických odborných znalostí: hospodářské a finanční záležitosti, odborné znalosti z oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky na úrovni delegací, kodex pro využívání vesmírných objektů, kybernetická bezpečnost, migrace, sankce a vymáhání majetku z trestné činnosti. Tematické sekce jsou hlavními partnery v dialogu s Komisí při konzultacích mezi útvary, které jsou pro ESVČ klíčovou příležitostí, jak ovlivnit tvorbu politiky. Tyto nedostatky pak ESVČ komplikují zajišťování ucelenosti politiky vzhledem k vnějšímu rozměru vnitřních politik. 43 Zahraničně politické struktury generálního sekretariátu Rady a Komise používaly různé informačně technologické aplikace. Ustavení ESVČ dále přineslo nové požadavky, např. na zajištění komunikačních sítí pro sdílení informací s delegacemi. ESVČ však nebyla schopna řešit své okamžité potřeby, jako aktualizaci a integraci aplikací zděděných po Komisi a generálním sekretariátu Rady a zlepšení komunikace s delegacemi a členskými státy. 44 ESVČ ve značné míře závisí na vyslaných národních odbornících, kteří nejsou zahrnuti do plánu pracovních míst (366 v ústředí a v delegacích k červnu 2013). To znamená, že více než polovina zaměstnanců ESVČ na pozicích administrátorů byla na omezenou dobu vyslána členskými státy a může být odvolána, což představuje riziko pro institucionální paměť ESVČ a kontinuitu její činnosti. Postupy pro přijímání zaměstnanců byly zdlouhavé, nákladné a nebyly schopny plně napravit dříve existující nerovnováhu 45 ESVČ byla povinna obnovit svou pracovní sílu náborem jedné třetiny výkonných zaměstnanců z členských států, a to během dvou a půl roku pro orgán EU dosud nevídaný závazek. ESVČ tento cíl splnila. 46 Splnit tento závazek týkající se jedné třetiny pracovníků bylo přirozeně obtížné, neboť většina stávajících zaměstnanců měla stálé smlouvy. Tyto skutečnosti měly následně dopad na kariérní vyhlídky a řada pracovníků ESVČ opustila, zejména zaměstnanci, u nichž se doba, na kterou byli jmenováni do delegací, chýlila ke konci 37. Došlo tak ke ztrátě cenných zkušeností a pro zaměstnance tato situace znamenala psychickou zátěž. 47 Postupy pro najímání zaměstnanců jsou zdlouhavé, zejména v případě pozic vedoucích delegací, neboť vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise se rozhodla účastnit se pohovorů se všemi uchazeči z předběžného výběru bez ohledu na velikost delegace. Dále jsou nákladné, neboť řada uchazečů dlouhodobě pobývá mimo EU a pohovory probíhají osobně v Bruselu 38. Vzhledem k plnému pracovnímu vytížení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise je obtížné zorganizovat pohovory s dostatečným předstihem či se vyhnout změnám oznamovaným na poslední chvíli, což vede k dodatečným nákladům, zpožděním a mediální kritice. 37 Celkem 35 % vedoucích delegací, kteří se vrátili do Bruselu, již jinou manažerskou funkci nezískalo. 38 Plná výše nákladů ESVČ na najímání zaměstnanců není známa, neboť odbor lidských zdrojů ESVČ hradí pouze náklady na diplomaty členských států, zatímco orgány EU platí související výdaje na úředníky. Požadavek, aby delegace financovaly náklady svých zaměstnanců související s přijímacím řízením, jehož se tito zaměstnanci zúčastní, je zdrojem tlaku na jejich vlastní rozpočty.

20 Připomínky Výběrových řízení na citlivé pozice se účastní zástupci členských států, Komise a generálního sekretariátu Rady, jejich účast přispívá k nezaujatosti řízení z hlediska původu / profesní minulosti uchazečů. ESVČ nicméně nevytvořila kompetenční rámec, který by manažerům sloužil jako východisko pro hodnocení předběžně vybraných uchazečů. ESVČ se dále rozhodla nevyužívat při obsazování manažerských pozic hodnoticí centra, a to přes řadu s nimi spojených možných výhod. Hodnotící centra mohou například omezit potřebu pohovorů s uchazeči 39, poskytnout další informace o schopnostech uchazeče a určit jeho potřeby v oblasti odborné přípravy a rozvoje. 50 Úvodní školení se dostatečně nezaměřovalo na potřeby nových zaměstnanců ESVČ, diplomaté členských států totiž nejsou obeznámeni s postupy a řízeními Komise a úředníci EU nemají dobrou průpravu pro své nové diplomatické funkce. Koncepce úvodního školení byla nicméně v září 2013 upravena. 39 Na více než jeden pohovor bylo v roce 2012 pozváno 75 uchazečů a v roce 2013 pak 39 uchazečů. V roce 2013 bylo deset uchazečů s celkově nejvyšším počtem pozvání na pohovor dohromady pozváno do Bruselu na 37 pohovorů. 40 V lednu 2011 bylo 28 % administrátorských pracovních míst obsazeno ženami a 13 % občany členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 a V záři 2013 nadále přetrvávala značná nerovnováha v zastoupení mužů a žen a nerovnováha z hlediska zeměpisného původu, které existovaly i u dřívějších struktur zahraniční politiky 40 : a) Na pozicích administrátorů nepracovalo dost žen (34 %) a v delegacích a u manažerských pozic byl podíl jejich zastoupení ještě nižší (26 % administrátorských míst a 21 % manažerských míst). b) Pouze 14 % manažerů pocházelo z členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 nebo Tento údaj je pod hranicí 21 %, která by odpovídala jejich podílu na počtu obyvatel EU.

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 9. 9. 2010 2010/0171(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44 Návrh stanoviska Jacek Saryusz-Wolski (PE445.792v01-00) Návrh nařízení Evropského parlamentu a

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel:

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

spolu s odpovědí agentury

spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0041/38. Pozměňovací návrh. Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana za skupinu EFD

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0041/38. Pozměňovací návrh. Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana za skupinu EFD 20. 10. 2009 A7-0041/38 38 Bod 6 písm. c c) není však třeba, aby generálním ředitelstvím Komise byly odňaty všechny kompetence v oblasti vnějších vztahů; zejména v oblastech, v nichž má Komise výkonné

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/17 ASILE

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. června 2010 Příjemce:

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

III AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU Úřední věstník Evropské unie L 40/11. (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU)

III AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU Úřední věstník Evropské unie L 40/11. (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU) 14.2.2008 Úřední věstník Evropské unie L 40/11 III (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU) AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/112/SZBP ze dne 12. února 2008 o misi Evropské

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) 12960/15 LIMITE PUBLIC CORLX 134 CFSP/PESC 646 COAFR 300 CSC 226 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o jmenování zvláštního

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie INFORMACE Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie Zahraniční politika, bezpečnost a obrana v minulosti patřily a i nadále patří do okruhu záležitostí u nichž

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více