Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne v hod. v sále KD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne 27.11. 2008 v 17.00 hod. v sále KD"

Transkript

1 Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne v hod. v sále KD Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce p.b.kysílko. Přítomno je 15 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. V sále je cca 80 občanů Byl navržen program jednání a doplnění bodu jednání ke stanovám skupinového vodovodu Usnesení 1/7: I. Program jednání 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2) Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva 3) Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření 4) Projednání směrnice o finanční kontrole 5) Projednání OZV o poplatku za psa 6) Záměr dispozice s majetkem obce 7) Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví PF ČR do vlastnictví obce 8) Úprava stanov skupinového vodovodu 9) Diskuse 10) Usnesení a závěr II. Složení návrhové komise: A. Babínská, L. Dlabáčová a ing. J. Látal, ověřovatelé zápisu: J. Tesař a J. Drozdek., Zapisovatelkou byla určena pí. Naďa Petličková. Hlasování Pro 15, proti 0, zdržel se 0 K bodu 2: Zprávu z činnosti rady obce přednesl místostarosta St.Telec. Kontrolu plnění usnesení minulého zastupitelstva přednesl předsedající. Předseda komise zastupitelstva k prošetření topenářských prací p.jiří Tesař přečetl zprávu komise. Usnesení č.2/7 I. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady. Hlasování Pro 15, proti 0, zdržel se 0 II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva Hlasování Pro 15, proti 0, zdržel se 0 III. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu komise určené zastupitelstvem dne na prohlídku topenářských prací v objektu č.p.123 v Koclířově, kterou přednesl p. Jiří Tesař. Písemné podklady a zpráva byly předány na obec dne Hlasování Pro 15, proti 0, zdržel se 0 K bodu 3: Předsedající přednesl návrh na přijetí rozpočtového opatření.informoval o zprávě ve Svitavském deníku ohledně tis proinvestovaných peněz z rozpočtu a poděkoval paní Navrátilové za přítomnost.slovo dostal předseda fin výboru Ing.Látal, uvedl že proběhlo společné jednání rady a fin.výboru. dále zpráva fin.výboru. Proběhla diskuse k topenářským pracím, stavebnímu povolení a oprávněnosti navýšení částky nad rámec rozpočtu projektanta p.kefurta. Diskusi uvedl předsedající zprávou o ročním odkladu splatnosti faktury z důvodu serióznosti dodavatele, který prováděl topenářské práce a zkušební provoz, aby dílo předal bez chyb a nedostatků. Prodlužuje se tak záruka, která poběží až od převzetí díla, což může být k dnešnímu dni provedeno. Dotaz vznesla paní Romana Kulhanová na vyjádření p.menšíka na předchozím zastupitelstvu, že neexistuje žádný smluvní vztah mezi obcí a p.menšíkem a p.tesař ve své zprávě hovořil o Dohodě stran z dubna. B.Kysílko přečetl dohodu stran. Diskuse pokračovala k topení v č.p.130. B.Kysílko uvedl, že neví a nemohl být přítomen dohodám v roce 2006 mezi p.drozdkem a p.menšíkem, ale že mu při výběru firem pro č.p.123 pan Drozdek, aby byla vybrána firma na topení mimo subdodávky, neboť p.kyncl chce mít na chleba a určitě si účtuje za subdodávku nějakou částku. To bylo řečeno ústně, to pochopitelně nemohu tvrdit. P.Drzdek, když jsme na to několikrát narazili, vždycky se tomu vysmál. Teď nejsem kompetentní, abych to řešil, takhle to bylo a na tom si stojím. P.Drozdek k problematice uvedl: Bylo zde jasně řečeno, že šlo o tři etapy uzavřené samostatně kolaudacemi Knihovna , přístavba a rek.mš , odesláno ukončení a vyhodnocení na příslušná ministerstva a v účetnictví je vše uzavřeno. Zůstává etapa třetí, podrobně rozebraná p.tesařem. kategoricky odmítám, že by Jaroslav Drozdek měl něco společného s topenářskými pracemi fi.menšík v č.p.123. A to proto, že J.Drozdek a Z.Zemachová podepsali v srpnu, na základě výběrového řízení generální dodávku který obsahuje termíny i výkaz výměr. Starosta obce p.kysílko uzavřel s firmou Klepocol dodatek o tom, že si obec uzavře s p.menšíkem samostatnou smlouvu. To bylo někdy v únoru nebo březnu, pak jsem byl požádán starostou, abych na kontrolní dny dále nechodil. P.Kynclovi to zkomplikovalo situaci s jeho subdodavatelem. navrhuji, aby návrhová komise zapracovala do usnesení dodatečné povolení na stavbu topení v části OÚ a jak řekl p.tesař i ohledně bezpečnosti. P.Juránek: Já se p.drozdka chci zeptat, jestli když ty etapy byly předány, jestli by ty tři části bez té komplexní rekonstrukce fungovaly? J.Drozdek: Na to nejsem kompetentní odpovědět. Tady byla smlouva od dílo, to je Váš názor, že by to nefungovalo. To je věc projektantů. V té dohodě stran není vůbec uvedena finanční částka, to je strašně zajímavá dohoda stran, co se tam provede, není tam uvedeno, že byl předložen nabídkový rozpočet, já jsem přesvědčen, že by to fungovalo. P.Tesař: Projektant p.kefurt tam uvádí, že navržené řešení bylo to nejhorší, co se mohlo udělat, pan projektant si to nevymyslel, udělal nový projekt, nacenil si tuto akci na 860 1

2 tis.kč vč.dph, takže ta třetí etapa udělala to, že je to celé funkční. J Drozdek: Já sám se ztotožňuji s tím, že ta třetí etapa, která nebyla v plánu, nebyla v rozpočtu, projektant který měl zadání od obce že rekonstrukce MŠ nesmí přesáhnou částku 5 mil.korun a my jsme nemohli ve starém zastupitelstvu mudrovat o tom co se stalo, že se to zdraží o 1,5 mil.kč. protože my jsme dělali přístavbu a rekonstrukci MŠ ne opravu obecního úřadu. P.Konopáč: Vznáším tu otázku kdo, kdy o této investici rozhodl? Který orgán obce a na základě čeho se tato dohoda a realizace uskutečnila. Kysílko To je otázka na mě, já jsem připraven dnes odpovědět na dotazy, které mi plynou z připomínek zastupitelů za stranu ČSSD. Já to během dnešního večera ještě řeknu. Kdo to schválil? První co jsem měl udělat po nástupu do úřadu a mnohokrát jsem na to upozorňoval, minimálně 2x na jednání rady, kde jsem po prvních kontrolních dnech vyslovil obavu, že projekt není natolik zdařilý, abychom v něm dál pokračovali. Pův.projekt zamýšlel částku zhruba 4,5 mil.ale už tenkrát jsem řekl, že by se to mohlo prodražit až na 6,5mil a to se prakticky stalo. Kdo o tom rozhodl. Ty záležitosti se probíraly na kontrolních dnech, informace byla v radě, a bude to v mé zprávě, Je chyba a to přiznávám, že jsem měl v lednu nebo v únoru svolat radu a říct vážení, stavba má odchylky, musíme řešit vytápění komplexně, ale ono by to netopilo, potvrdil to p.kefurt i Ing.Pulda, Ing.Boháč, p.horský. Kdo hodlá zpochybňovat tyto lidi v oboru, tak je trošičku mimo. Rozhodl o tom statutární zástupce, tedy já, ale rozhodně ne svévolně. Nejsem odborník v oboru a ve funkci jsem byl 2 měsíce, takže pochybuji, že bych toto rozhodnutí nechal na sobě. Trvám na tom, abychom ze sebe nedělali kašpary, byl den otevřených dveří, všichni věděli co se tady děje a teď budeme strkat hlavu do písku, práce je odvedená, trvám na tom, aby třetí akce byla schválena, jako že se přejímá. Budeme se domlouvat na radě jak z této situace p.menšíkovi vybruslit. Je to slušnost, to se na mě nezlobte, ale je to slušnost. Zastupitelům nedošlo, nebo spíše uniklo, v únoru jsme schválili rozpočet v nějaké výši, který byl vyrovnaný, ale chybička se stala v tom, že nám do roku 2008 přešly nesplacené faktury ve výši 948 tis a to právě za práce prováděné výhradně většinou na budově O. Z toho firma Klepocol činila cca 860 tis Kč za tzv,vícepráce na budově po dni kolaudace po 1.9. do konce roku, jedna faktura tam zůstala z obecní knihovny s čítárnou někdy z května Takže my jsme v letošním roce uhradili 600 tis do fondu rozvoje bydlení po deseti letech, ta byla rozpočtovaná, s tou se počítalo, dále jsme museli platit vratku dotace II.část ve výši cca 650 tis Kč, která byla splácena ve 24 měsíčních splátkách a teď v prosinci budeme platit poslední splátku. Takže dohromady letos 600 tis FRB, 300 tis vratka dotace, 940 tis neuhrazených a nepovšimnutých faktur z 2007 a jsme skoro na 2 milionech, 1,8 milionu, tak to prostě je. To se stalo, odpovědnost v tomhle tom případě, ano, je tady odpovědnost, ale ta začíná někde a končí taky někde. Proto jsem velice nerad, že se tato kauza dostala až do médií a ještě dále, protože v té době se stala nemilá věc, že nám tohlento uniklo. My jsme ať to dopadlo jak to dopadlo v letošním roce toto všechno uhradili z běžných prostředků a jak se můžete dočíst v návrhu rozpočtového opatření č.1 tak plánujeme schodkový rozpočet ve výši zhruba 261 tis. Který navrhuji pokrýt kontokorentním úvěrem. Když to zhodnotím, tak naprosto vážně přes ty zmatky, které se tady děly, po dobu nepřítomnosti paní účetní, která zde začala fungovat hned po škole a byla tu takovým inventářem, naše Jaruška jak všichni dobře víme, nastaly zmatky a jsme rádi, že jsme se dopracovali až do listopadu Takže se zaplatila spousta peněz navíc a skončili jsme jenom v úvozovkách na -260 tis, tak po dnešku v České spořitelně je dojednán kontokorentní úvěr, a můžeme čerpat až do 0,5 mil. Víc nám nedoporučují, protože bychom se příští rok mohli dostat do problémů. Když jsme s paní účetní a správkyní ob.majetku počítali, jak bychom v příštím roce mohli vyjít, tak za předpokladu výrazného omezení investičních akcí a budeme se soustředit jen na údržbu majetku, což po mých dvouletých zkušenostech zabere také nemalou částku, a za využití dotací, kde je spoluúčast 10, 20, 50%, tak můžeme rok 2009 obstát se ctí a se všemi závazky se vypořádat. Pokud se tedy dnes dohodneme, že tato fakta vezmeme na vědomí, že tak to bylo, a přiznáme si to včetně mě, tak se dnes můžeme rozejít s tím, že ano, kus práce se tady udělalo, OÚ vnitřek je toho vizitkou, začali se další akce, oprava TJ zařízení, vidím tady Romana Bartoše, ten k tomu taky může něco říct, udělalo se dětské hřiště a tak dále, myslím že i přes ty problémy finanční tak se udělalo spousty práce pro občany, to je moje stanovisko, proto navrhuji dnes se rozumně dohodnout jak z toho ven a po té se zabývat přípravou rozpočtu na rok P.Konopáč: Jak je možné, že tyto částky, cca 2 mil Kč byly uhrazeny aniž by byly v rozpočtu a aniž by o nich rozhodlo zastupitelstvo?? P.Kysílko: To je tzv kolektivní vina, abych přesně uvedl věci na pravou míru, slovy p.drozdka nasypme si popel na hlavu, protože popel nehoří. Já když se podívám na podpis inventury, tak nic proti těm jménům, členem inventarizační komise byl i P.Konopáč, a J.Drozdek. Tudíž vám i mě unikl jeden problém, a jestliže tam byly faktury, které tam ležely na OÚ za práce v roce 2007 tak už jen z povinnosti, jak říká p.ing.boháč dobrého hospodáře, považuji za svoji povinnost tyto závazky uhradit. Jestli by nás třeba Klepocol začal penalizovat, nevím kde bysme skončili. Znovu opakuji nechme to být ať to proběhne a pojďme se zabývat dál. P.Látal: Chtěl bych odpověď na dotaz FV na fakturu Klepocolu 27/627 na částku Kč fakturující práce z dodatku té celkové smlouvy Klepocolu P.Kysílko: Jsem mluvil s p.kynclem asi dvakrát. Částka 106 tis byla ošetřena dodatkem, to byla i chyba p.kyncla, kdy tam zahrnul např.rozkrytí střechy, bourání komína nad střechou, ohledně výměny krytiny se některý z radních vyjádřil, že tato krytina může vydržet ještě 20 let, tak jsme se na tom domlouvali nedomlouvali a tak to p.kyncl provizorně zakryl a včetně lešení, kdy tyto práce probíhaly až po kolaudaci, tak nejsou v rozpočtu té investiční akce. To je sdělen p.kyncla. P.Drozdek: Dostali jsme dnes tabulkový přehled rozpočtu bez zdůvodnění, je to čtvrtý přehled od do který jsem dostal, ten první byl z druhý , třetí a čtvrtý dnes. Na schůzce společné rady a FV o níž mluvil p.látal z rada konstatovala, že je tam veliké množství chyb na víc jak dvaceti položkách, uvedu jen příklad jedné položky, nejsem natolik zdatnej, abych byl schopen posoudit ty čísla, položka , mluvíme o tom co bylo, je to ,-, ,- a ,- Tudíž na stejné položce, za stejné období tři čísla. Na dalších 20 položkách to samé. protože jsem to dostal teď za minutu zasedání zastupitelstva, nejsem schopen přepočítat a nemám k tomu důvěru. Bylo řečeno a je v usnesení, že dostaneme písemné zdůvodnění ke každé položce, četl to tady kolega Telec z rady. Jsou to závažné věci a já se bojí to jen tak per huba, jo, ano, co jsme si to jsme si, jde totiž o velké peníze. B.Kysílko: Ono nejde jen o velké peníze, je třeba říct, že za tu dobu, co se zabýváme touto problematikou, tak neustále se měnily požadavky na tvorbu RO a tady zdůrazňuju, že paní Petličková, která je zde 3 měsíce, nebo pátý měsíc, rada původně dostala přehled výdajů až do konce roku, takže to není tak úplně pravda, když vysčítáte výdaje a příjmy tak dojdete k tomu číslu 261 tis. První návrh RO dělala p.zacpalová, když přišla 2.6. z nemocenské, jejím hlavním úkolem bylo po devíti měsících rozp.opatření, protože jsme vědli že je nějakých 900 tis neuhrazených faktur, potom se to rozpočtové opatření muselo ze zastupitelstva stáhnout, poněvadž před paní Petličkovou byla na úřadě paní Indráčková, která nikdy rozpočet obce nedělala a objevila se tam spousta chyb, tak abychom neschválili něco v rozporu, jsem to stáhl. A teď minimálně po třetí jsou k dispozici tabulky od paní Petličkové, které jsou relevantní skutečností, 2

3 nakonec vycházíme z uzávěrek, které se posílají na kraj. Jestli se tu zpochybňuje nějaká položka v oblasti topení, nejsem schopen teď zodpovědět, vycházeli jsme z podkladů, které jsou na obci. Látal: K otázce FV ještě, Vaše odpověď mi nepřišla konkrétní, otázka byla, zda ten dodatek k té faktuře nebyl už součástí těch tis zaplacených, nebo, zda zaplaceny nebyly a byly dodatečně vyúčtovány v tom listopadu. Kysílko: Tyto částky v tom nebyly a byly vyfakturovány až v listopadu. Nemám důvod p.kynclovi nevěřit, faktura byla podepsána Ing.Puldou. Látal: Očekáváme, že nám Obecní úřad odpoví, že to sedí s doklady na OÚ. Že je potřeba tvrzení p.kyncla překontrolovat podle dokladů, které máme k dispozici. Kysílko: P.Kyncl slíbil dnes, že písemné stanovisko k tomu dodá. P.Konopáč: To vyjádření má dát obec, zda ty faktury byly vyúčtovaný nebo nebyly. Kysílko: Jestliže nemám stanovisko od.p.kyncla a projekt a stavební deník tak nemůžu spekulovat jestli ty faktury byly nebo nebyly. Už to chápu, ne nefiguruje na úřadě duplicitní faktura na 106 tis. je za období listopadu. Konopáč: Tady nebyla otázka na duplicitní částku ale duplicitní platbu za stejnou práci. Kysílko: Já opakuji, že dle položkového rozpočtu se nikde neobjevili stejné práce aby se to dvakrát vyfakturovalo. P.Lulák: Jak se nechá ztratit zapomenout dva miliony? Kysílko: Velice lehce. nikde neexistuje žádná škola na výkon starosty, ten k funkci má nějaký aparát, a jestliže stěžejní článek paní Zacpalová vypadla, došlo k téhle situaci. Skutečně jsme po dobu 9 měsíců nevěděli kudy kam. Nebýt paní Kotrejchové, která se velice angažovala a dost věcí pomohla vyřešit, bez zájmu rady obce musím zdůraznit, nevím jak by to dopadlo. P.Telec: K každého roku se dělá inventura, podle předložených účetních dokladů, součástí jsou dva soupisy. Pohledávky, druhým závazky. Inventarizační komisi byl předložen soupis faktur v celkové výši 948 tis které byly součástí inventury. Ing.Kulhanová: Činnost inv.komise končí předáním soupisů OÚ a OÚ je má pak použít pro tvorbu návrhu rozpočtu. Podala vysvětlení p.lulákovi. J.Drozdek: Na každém zasedání zastupitelstva se hlásí p.konopáč a píše se to do protokolu, a upozorňuje na to, že není schválen zápis z minulého zastupitelstva. Protože to říká pořád a všude, i na radách, tak jsem na to nesčetněkrát upozorňoval. Ono totiž není k čemu diskutovat, ta problematika daná tabulkou je tak složitá, že nikdo z nás neví co se v těch deseti milionech skrývá. Já bych chtěl říct a je to v zápise, který není vyhotoven a zastupiteli ověřen, z jsem vystoupil a upozornil na tento problém, který byl v zápisu inv.komise, že na těch položkách je nula, a že není rozpočtová rezerva. To se nedá zapřít. Starosta řekl, že to bude řešeno na mimořádné schůzi zastupitelstva, které bylo za 14 dní v březnu. To rozpočtové opatření se neprovedlo. To se tu teď bude vysvětlovat patrně ohledně té směrnice o vnitřní kontrole. Ať nám pan Telec, jako 1.radní řekne, jestli to ví. Jak ty jednotlivé doklady zaúčtovali v těch milionech a kdo o nich rozhodoval. Jestli on a starosta nebo jenom starosta. My jsme v červnu měli předložený stejný materiál s jinými čísly, ale protože tam bylo tolik chyb, že se na to nedalo dívat, tak to starosta stáhl a řekl, že to předloží v červenci. V červenci se to předložilo se stejnými chybami a znovu se to stahlo bylo zastupitelstvo, bylo zastupitelstvo, rozpočtové opatření se tam nepředložilo, takže se celou dobu čerpaly ty prostředky neoprávněně. Já se nedomnívám, že by tady starosta nebo účetní něco zneužili, že by si je vzali dom nebo poslali kamarádovi. Tady je opakováno, že je to v rozporu se zákonem. Takže nám každá kontrola přijde na to, že je tu nějaká chyba. Za mě se tu dva roky přepočítávalo finančním úřadem 60 milionů korun, 131 smluv, a našla se hrubá chyba 366 korun ve smlouvách na VPP špatně zaúčtovaných a tři měsíce se to prověřovalo. To uvádím proto, až se bude říkat, on tam Drozdek seděl a mlčel. Chci aby se udělal pořádek a ochránily se ty osoby, co za to nesou osobní zodpovědnost, co to podepisovali, starosta, místostarosta účetní,a zabránili jsme podezření, že se tu něco udělalo špatně. Není třeba v tom vidět nějakou hrůzu, ale snahu, aby se to uvedlo do pořádku. Fialová: Panu Lulákovi, já nemám důvod nevěřit starostovi a neschválit tady to rozpočtové opatření, z jednoduchého důvodu. 9 měsíců tu chyběla jedna účetní, pak tu 2 měsíce byla účetní, co v tom udělala neuvěřitelný guláš, nynější účetní to jakžtakž dala dohromady, rozpočtové opatření je potřeba schválit. Nějaká chyba tam být může, stejně jako se udělala chyba při schvalování rozpočtu na letošní rok. Kdy tam nebyla zapracována částka cca 1 milion byla v první řadě chyba účetní, a těch 15 členů výboru. chyba se stát může a já pro tohle rozpočtové opatření hlasovat budu. Na doplnění p.drozdka bych chtěla říct, že výsledkem té kontroly byla vratka přes 2 miliony, a postupným odpouštěním se to podařilo na těch 600 tis.korun. Kysílko: Vážím si snahy pana Drozdka o chránění mé osoby, bez urážky, ale také jsme se při té kontrole dozvěděli, že tu od roku 2003 nebyly správně účtovány jakési okruhy, paní Petličková dostala za úkol, aby do konce listopadu tuto záležitost napravila, paní Zacpalová o téhle několika leté chybě věděla velice dobře, dokonce prohlásila, že než půjde teď v září na nemocenskou, tak to dá do pořádku. Den před odchodem řekla bohužel, nestihla jsem to udělejte si to sami. Paní Petličková to za 3 měsíce odstranila a my vyřešili jeden velký problém. Pokud jde o příkazce operace a správce rozpočtu, tak nám stačilo, že se našlo razítko, kde je příkazce operace a správce rozpočtu, když to podepíšu já a paní účetní, tak je problém odstraněn, a směrnice může být na OÚ založena. Tím to nechci zjednodušovat. RO vychází z konkrétních čísel z uzávěrky k Telec: Pokud dnes neschválíme a dosud nemáme schválené RO, dostáváme se do čím dál větších problémů, že na některých položkách jsou přečerpány a jinde nevyčerpány peníze. Když se to vezme do důsledků, tak tam, kde máme přečerpáno, by se už nic platit nemělo. Jedná se třeba o prostředky na dojíždějící žáky. Ta čísla se měnila, abysme nemuseli už do konce roku žádnou úpravu dělat nemuseli. Kysílková: setkávám se s podnikateli a s firmami, které se dostanou do problémů, tak proto že nemají účetní, nebo není kompetentní. Je mi s podivem, že členové rady viní starostu, že nezná některé účetní operace, prosim vás vy nevíte že tam ta účetní 11 měsíců nebyla? Jak jste to řešili jako rada? Já se divím, že ta obec ještě vůbec funguje. Každý podnikatel by 9 měsíců bez účetní měl obrovskej problém, Jak je možný, že jste to neřešili. Proč jste nesehnali ňákou účetní? sehnat účetní na obec není jednoduchá záležitost, a ta po dvou měsících utekla. Poznala že to nezvládne. Jak jste to řešili? koho to zajímalo, že tam není. Starosta není účetní, ale je tady taky ňáká rada. Ta rada má 5 členů. Kde ste, co ste uďáli proto aby taji byla účetní Kysílko. Ano upřimný potlesk. Když se podíváte do zápisů z rady, tak na problematiku účetní bylo upozorňováno několikrát, mnohokrát, p.drozdek se chytal za hlavu, nechápal jak Jaruška tohleto mohla udělat, on s ní nikdy problémy neměl a tak dále, jestliže sem Jarce Zacpalové, jsme kmoši, tykáme si. Ona mě absolutně nebrala telefony, nastoupila na nemocenskou, my jsme jí dokonce domů zavezli aktualizovaný počítač, ona nám účetnictví dělala doma, paní Kotrejchová tam vozila veškeré podklady, a paní Zacpalová nám zpětně dávala papíry zpátky. Nějak to fungovalo, komunikace ale byla horší a horší, možná i díky zdravotnímu stavu, Nakonec nebrala nikomu telefony, ani paní Petličkové, místostarostovi ani p.drozdkovi, když to zkoušel, to znamená, že něco se asi stalo. Já na to upozorňoval 3

4 mnohokrát. Je to zapsáno, vždycky to bylo ano, nějak to udělej. Jednal jsem s účetní z Dětřichova, ta dělá ještě Opatov, kde mají stejný problém, mluvil jsem s paní Friedlovou z Vendolí, Laďa Buchtů, kámoš řikám Laďo, potřebuju pučit účetní, jo domluv se s ní, ta mi řekla nezlobte se já toho mám strašně moc. Mluvil jsem s paní účetní z Hradce n.sv. i s paní Vaněčkovou, zda by nemohli pomoci, nestalo se tak. Naposledy jsem hovořil s paní Báčovou z obce Kamenná Horka, která když zjistila, že děláme Triádu, absolutně se k tomu nepřihlásila, za prvé pracuje na OSSZ, a účetnictví dělá pro Horku o sobotách. Další účetní co jsem oslovil byla Gábina Sodomková, všichni znáte, měla přislíbeno místo na AD, odmítla to. Potom se přihlásila paní Indráčková, bohužel přiznala po dvou měsících že šlápla vedle. Ozvala se paní Petličková. To není nějaká výmluva, to je konstatování. Chyby udělala účetní, zodpovídá za to starosta. Měli jste se zajímat dřív. Já sám jsem účetní nesehnal, udělala jsem pro to maximum. Mrštný: Vy jste udělal chybu, jste top zakázal těm ostatním, shánět účetní. Kysílko: na paní Petličkovou upozornil Jirka Tesařů. P.Drozdek: já navrhuju abychom v souladu s jednacím řádem pokročili dál. K těm poznámkám jen toto, orgán obce nemá žádnou kompetenci pokud jde o rozhodování o přijímání zaměstnanců, funkci zaměstnavatele plní vedoucí organizace. My jsme nikdy do rady obce nedostali oficiélní návrh na přijetí někoho do práce, schválení popisu práce, za minulý rok tu není jediný problém, i když tu ta účetní nebyla 5 měsíců, protože jsme kolem toho běhali a lítali, já jsem dal písemně na obec, že jsem připraven cokoli řešit, nebyl zájem v letošním roce. Loni proběhlo 4 nebo 5 rozp.opatření na nichž jsem se podílel z hlediska přípravy, p.starosta mě řekl, já už jsem tady víc jak rok, já tu problematiku znám, když tu byl víc jak rok, teď mu tady furt něco napovídejte a poučujte, to by taky nemuselo být chápáno dobře. Kysílko. Prosím vás pěkně, pan Drozdek lže, to že nebyly předloženy žádné návrhy na účetní, to je takovej nesmysl. K tomu víc nebudu hovořit. Telec: nechci hodnotit co která účetní, a co který radní. Ve chvíli kdy ta účetní na té obci není, jde to velice těžko. Členové inventarizační komise mi to můžou potvrdit. Když se řešila náhrada v radě, oslovil jsem taky několik lidí. Nebylo možno stanovit na jakou dobu ten zástup bude. Zůstalo to na hostovi, který měl za úkol si poradit jak umí. R.Kulhanová: Přečetla stanovisko k čerpání rozpočtu a rozpočtovému opatření č.1. P.Petličková: okomentovala tabulku čerpání rozpočtu Drozdek: Marné do nebe volání, citoval část usnesení ze schválení rozpočtu o svěření RO radě. Kdyby pan starosta plnil usnesení, které dostal od zastupitelstva, tak se tu nemuselo lhát, pan Drozdek nelže. Skončil jsem. Kysílko: Debatu bych ukončil. Mrštný: Vy jste se neptali účetní, že tam jsou ty problémy, aby vám je vysvětlila, co jste tu teď četla (R.Kulhanová) R.Kulhanová: Paní účetní vysvětlovala něco jiného, než důvody navýšení položek Konečný: programy máte všichni stejné, co jste splnili ČSSD z programu? Na každém zastupitelstvu co chodím jen hledáte jak to nejde. Hoždora: Tady jde jen o to, aby se rozpočet neschválil, v důsledku toho se ukáže na starostu, jak je neschopnej, a třetí krok se odvolá. Teď jde jenom o to, aby se to lidem dobře předhodilo. Je to špinavost a je jedno jestli se to vařilo u Drozdka nebo u Konopáčů v kuchyni. Já si Bohouše Kysílkovýho vážím že nelže, je upřímnej a dělá pro lidi, Pavle tys toho neudál moc, ty se dokážeš dobře najest a napít za hasičský ty.. ale to je pravda. Romana taky, jenom čekaj, aby mu mohli hodit klacky pod nohy. Tydle chyby dělal i Drozdek, ale nikdo si nedovolil mu to říct. V tajnosti se opsali usnesení, já toho Bohouše obdivuju, že se ještě nezbláznil, je to hrozný, Nechcu mu pochlebovat, je to schopnej člověk, ale neposlouchá a když neposlouchá tak bude potrestán. To je jedno, esemeskama se to rozešle, Romana nebo Látal, to je jedno. To sem chtěl říct a tak to je, to sem chtěl ukázat. Tady byl nejlepší Drzdek, kterej sem dotáhl 60 milionů investic, obec o 700 obyvatelích nedokáže nikdo jinej řídit než skrachovalej okresní tajemník. Ten si lidi koupil, dostali práci někteří, teď sou zticha a musej poslouchat. Lenoch: Tak dejte podnět na policii za přepisování usnesení Kysílko: co se týká přepisování usnesení, k tomu taky ještě dneska dojde. Bartošová: V červnu byly vznešeny ty požadavky, dneska je listopad, Kysílko: Já tu mám připravenou zprávu pro zastupitele, která mi byla uložena 17.7., kde to hned v úvodu zdůvodňuji, nicméně to došlo tak daleko, že na mě hned po referendu přijela protikorupční policie. Teď už je stížnost na MV ČR, kontrola z PaK a to se nezmiňuji o Svitavském deníku kde jsem byl označen jako zlotřilec, moje osoba je natolik profláknutá, že já už se nedivím ničemu. Jak jsem na dnešní zasedání šel s takovou jako myšlenkou, že prostě se ctí tady stoupnu a řeknu - Vážení nezlobte se, já to balím, to jsem byl rozhodnut, že udělám, ale po téhleté situaci to neudělám. A víte proč, protože bych teď přiznal jakousi chybu, kterou jsem neudělal a jestli se najde vůle v zastupitelstvu odvolat starostu, je to v jeho kompetenci, já se s tímhletím probouzím každej den, po dobu dvou let, počítám s tím, a až to příde tak to příde. Jak tu bylo řečeno, v téhle atmosféře se nedělá dobře. Odnáší to moje psychika, rodina, do mě se strefuje poslední měsíc kde kdo, i na internetu, raděj budu mít klid a věnovat se manželce, dceři a vnukovi, mimochodem kterého jsem jí neudělal, jak psali na internetu. Budu se rači zabývat příjemnějšími věcmi. Takže tu ode mě neuslíšíte, že Kysílko tady skládá funkci. Usnesení č.3/7 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtového opatření č. 1 na úpravu rozpočtu obce Koclířov r.2008 dle písemného tabulkového návrhu, který je přílohou tohoto usnesení s tím, že rozpočet se upravuje takto: Na příjmových položkách dochází k navýšení z Kč na Kč. Na výdajových položkách dochází k navýšení z Kč na Kč. U financování dochází k úpravě z částky Kč na Kč. pokrytí rozpočtového schodku ve výši Kč řešit kontokorentním úvěrem k běžnému účtu. Kontokorentní rámec bude sjednán na částku Kč. Hlasování Pro 6 (Tesař, Veselý, Kysílko, Telec, Fialová, Hoždora), proti 6, zdržel se 0, návrh nebyl přijat I. Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu obce Koclířov r dle písemného návrhu s tím, že rozpočet se upravuje takto:,,na příjmových položkách dochází k navýšení z tisíc Kč na tisíc Kč. Na výdajových položkách dochází k navýšení z tisíc na tisíc Kč. U financování dochází k úpravě z částky tisíc Kč na tisíc Kč." Pokrytí rozpočtového schodku řešit krátkodobým úvěrem. II. Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na přijetí rozpočtového opatření č. 1 z důvodu skutečnosti, že rozpočtové výdaje z účetních položek nejsou řádně doloženy schválenými smlouvami, listinnými dokumenty a dalšími doklady, které prokazují, že zadávací řízení 4

5 na veřejné zakázky malého rozsahu proběhlo transparentně, nediskriminačně a v duchu zásad rovného zacházení, jak to stanoví 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. III. Zastupitelstvo obce schválilo zdůvodnění návrhu 4 zastupitelů ve stanovisku k úpravě rozpočtu a k nepřijetí rozpočtového opatření č. 1. Hlasování Pro 9, proti 6 (Tesař, Veselý, Kysílko, Telec, Fialová, Hoždora), zdržel se 0 Kysílko: Takže návrhová komise si připraví to co předložil pan Drozdek a jeho, jeho spoluzastupitelé. Já bych si teď dovolil, je osm hodin a tady celkem zima, vyhlásil bych 10 minut přestávku. a pak bych se věnoval bodu č.6, protože předpokládám že body 4 a 5 budou bez větší diskuse. Po přestávce (audio 2:58) Konopáč: Po bouřlivé debatě a po tom co tu zaznělo bych chtěl uvést některé věci na pravou míru, a to že tady několik zastupitelů soustavně upozorňuje na špatné postupy, neplnění usnesení, na věci, které nejsou v souladu se zákony, a z tohoto důvodu bych měl návrh na doplnění programu o další bod. Navrhuji, aby byl v souladu s jednacím řádem ZO čl.5 a 6 doplněn program dnešního jednání o bod: Návrh na odvolání pana Bohumila Kysílky z funkce starosty obce. Žádám předsedajícího aby tento bod byl zařazen jako další bod dnešního jednání a nechal o něm hlasovat. Kysílko: Zachováme klid, na které pořadí chcete tento bod zařadit? Konopáč: Teď, jako další bod. Konečný: Vy umíte jenom udávat, starosta je tady z vůle občanů, to si jednou uvědomte, tady byly ňáký volby, on ty volby vyhrál, složte funkce všichni Kulhanová: To jestli bude návrh na zařazení přijat, ještě neznamená, že starostovi nebude uděleno slovo na zdůvodnění, volby dopadly jak dopadly, starostu nevolí občané nýbrž zastupitelé, vaši důvěru možná neztratil, ale ztratil důvěru některých zastupitelů. A to se teď při hlasování ukáže. Tesař: Byl bych rád, kdyby tomuto důležitému rozhodnutí bylo přítomno všech 15 zastupitelů Kysílko: P.Veselý má odpolední směnu, tak musel jednání opustit Zastupitelstvo je 14 členné Usnesení č.4/7 I. Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu jednání o odvolání starosty obce p.b.kysílky z funkce. Hlasování Pro 9, proti 5 (Tesař, Kysílko, Telec, Fialová, Hoždora), zdržel se 0 Kysílko: Teď máme na pořadu projednání pozemků, potom bod o finanční směrnici, potom OZV o poplatcích ze psů. Přikročíme k dispozici s majetkem. Konopáč: Já pokud vím, tak jsme hlasovali o tom, že ten bod bude hned první na řadě. Kysílko: Dávám hlasovat o odvolání mé osoby z funkce starosty, kdo je pro Konopáč: Já bych k tomu měl zdůvodnění a chtěl bych ho přednést, Přečetl zdůvodnění- viz příloha Hoždora: Jestli by mi pan Konopáč mohl vysvětlit co je 15 o rozpočtových pravidlech. Konopáč: Bohužel tu nemám úplné znění zákona. II. Zastupitelovo obce Koclířov odvolává v souladu s 84 odst. 2m) zákona o obcích p. Bohumila Kysílku z funkce starosty obce dnem 27. listopadu 2008 dle důvodů, které jsou uvedeny v písemném zdůvodnění a které byly předloženy devíti členy zastupitelstva obce. Hlasování Pro 9, proti 4 (Tesař, Kysílko, Telec, Fialová, Hoždora), zdržel se 1 (Kysílko) Kysílko: Můžu podle jednacího řádu dořídit schůzi? Nemůžu, slovo má pan místostarosta. Telec: V současné situaci rezignuji na funkci místostarosty obce Koclířov. Svou rezignaci, před svědky, podepsanou, předávám předsedovi návrhové komise Ing.Látalovi. Kysílko: Podle regulí teď zastupitelstvo musí pověřit řídícího schůze. Čekám návrhy. Fialová: Já navrhuju aby schůzi dořídil pan Kysílko, má k tomu všechny podklady, a bylo by to možná i lidsky správný. Zastupitelstvo schvaluje, aby schůzi řídil i nadále p.b.kysílko. III. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci ing. Stanislava Telce na funkci místostarosty obce Koclířov, kterou písemně předložil. Kysílko: Pokračovat budeme bodem 6 záměr dispozice. Kromě p.chrastiny o všem rada jednala. Usnesení č.5/7 Zastupitelstvo obce schválilo záměr dispozice s majetkem obce - prodej pozemků v obci a k. ú. Koclířov: a) pozemkové parcely č.2567/1- zahrada o výměře m 2, p. p. č. 2567/2 - zahrada výměře 90 m 2, p.p.č. 2571/4 - orná půda o výměře 824 m 2, p p č 2567/2 trvalý travní porost o výměře 92 m 2 a p. p. č.2555/2 - zahrada o výměře m 2 v části obce Hřebeč manž. Františce a Františkovi Blahovým, bytem Koclířov - Hřebec 4, za částku Kč; b) pozemkové parcely č. 2081/1 - zahrada o výměře 534 m 2 a p. p. č. 2081/5 - zahrada o výměře 608 m 2 za účelem výstavby rodinného domu p. Jakubu Zéhorovi, Koclířov 86 a sl.zuzaně Polákové, Koclířov 218, za částku Kč. K této částce bude připočteno Kč za vyhotovení GP č /2008; 5

6 c) pozemkové parcely č. 1288/2 - zahrada o výměře 304 m 2 manž. Věře a Josefovi Groulíkovým, Koclířov 235, za částku Kč. d) stavební parcely č.316/2 o výměře 6 m 2 a pozemkové parcely č.2723/2 - ost. plocha o výměře 293 m 2, které byly odděleny GP č /2007, dále prodej stavebních p. č. 629 o výměře 37 m 2 a st. p. č. 630 o výměře 22 m 2 a pozemkových parcel č zahrada o výměře 140 m 2 a p. p. č.625 zahrada o výměře 134 m 2 manž. Růženě a Zdeňku Dítětovým, Koclířov 200, za celkovou částku Kč. e) stavebních parcel č. 119/2 o výměře 86 m 2 a st. p. č. 119/3 o výměře 30 m 2, pozemkových parcel č,. 1138/2 - ost. plocha o výměře 82 m 2, p. p. č.1139/1 zahrada o výměře 518 m 2 a p. p. č. 1142/7 zahrada o výměře 72 m 2 p. Ladislavu Mrštnému ml., Koclířov 165 za celkovou částku Kč. Pozemky byly odděleny GP č /2006. f) pozemkových parcel č. 1152/3 zahrada o výměře 127 m 2, p.p. č. 1153/1 - ost. plocha o výměře 240 m 2, p. p. č. 1153/3 - zahrada o výměře 104 m 2 a st. p. č. 124/2 o výměře 11m 2, manž. Olze a Pavlovi Pudilovým, Koclířov 159, za celkovou částku Kč. Pozemky byly odděleny GP č /2008. g) pozemkových parcel č. 2124/13 - trvalý travní porost o výměře 178 m 2 a p. p. č.2124/15 - trvalý travní porost o výměře 56 m 2 p. Jiřímu Chrastinovi, Koclířov č.p.217, za celkovou částku Kč. h) pozemkové parcely č. 1155/1 - zahrada o výměře 815 m 2 p. Vladimíru Bredovi, Koclířov 163, za částku Kč. Kysílko: Na radě jsme projednávali i další parcely. V radě neprošel jako jeden z mnoha parcely u domu p.bršlici, tady ho vidím, rada návrh nedoporučila, protože se tam nachází trafostanice, která se podle některých radních nemůže prodat. Další parcelu nelze prodat proto, že p.kouzbek, který v Koclířově nebydlí, má vedle své nemovitosti rozsáhlý pozemek, kde ta špice zasahuje do jeho pozemku, proto bylo v radě navrženo, aby bylo jednáno s panem Koubkem, ten by si tu parcelu mohl koupit, pak by celou parcelu časem mohla koupit obec a mohla by tam být minimálně další 2 stavební místa. Tak ty parcely neprošly, dávám to jen na vědomí, abych měl svědomí čisté tady před kolegou Bršlicou. Mě se toto jednání nelíbí, že to tak je, p.koubek st. nemá v obci trvalé bydliště, žádost p.bršlici je na obci jediná, že obec prodala kdysi p.bršlicovi pozemek i s antoníčkem VO nikomu nevadí, trafo by si řešil p.bršlica s ČEZem. Bršlica: Já bych se chtěl zeptat p.drozdka nebo paní Romany proč to neprošlo? Rok a měsíc mam žádost, bylo to na úřední desce, nikdo o to neprojevil zájem. Já podám na nečinnost na vaše další orgány stížnost. Pan soudruh mi za obecní prachy geometrickým plánem to rozdělil, pak mi prodal antoníčka kde já budu fasovat nákej nájem, pan Koubek toho má málo? Já myslim, že pro obec sem toho udělal dost. Povodně, hořelo, Drozdek: Navrhuji, abychom o této otázce nejednali, neboť není v programu. navrhuju aby se o tom hlasovalo bez diskuse, podle zákona. Fialová: Pokud jde tady o tu praktiku, že pozemky se schvalují nebo neschvalují v radě obce já osobně zastávám názor, že se tím porušuje zákon, protože nákup a prodej majetku je vyhrazen zastupitelstvu obce. Rada má právo o tom jednat, navrhnou zastupitelstvu, aby pozemek neprodalo, každá žádost by měla jít do zastupitelstva a to ve lhůtě, která není jeden rok. Bartošová: Bavili jsme se o tom na poradě, a bavili jsme se o věcném břemeni přístupu k těm zařízením, Kysílko: Ne není to tak, rada to nedoporučila. Konečný: P.Bršlica chce vědět důvod, to je sprostý mu neodpovědět, jestli máte čistý svědomí, je tam podjatost z vaší strany. Panu Koubkovi jde o peníze. Zastupitelstvo souhlasí s ukončením diskuse a nezařazením bodu o prodeji parcel p.bršlicovi na dnešní jednání Hlasování Pro 2, proti x, zdržel se x Drozdek: to usnesení bude od samého začátku neplatné. Kysílko: Proč by to bylo neplatné? Drozdek: Pane starosto.. Kysílko: já nejsem starosta. Drozdek: Pane předsedající, ty znáš zákon o obcích nazpaměť. Kysílko: Byla podána žádost, viselo to na úřední desce já nevidím důvod, proč to stejně jako u p.konopáče nezařadit na dnešní jednání. Zastupitelstvo souhlasí se zařazením bodu o prodeji parcel p.bršlicovi na dnešní jednání Hlasování Pro 10, proti 2, zdržel se 2 Látal: Byl jsem pro projednání tohoto bodu, tu problematiku jsem neznal do hloubky, o jednání k věcnému břemeni jsem nic nevěděl. nebylo jednáno s p.koubkem, jednal jsem s p.bršlicou, zda by nebylo možné směnit část pozemku s p.koubkem. Drozdek: Není žádné nebezpečí z prodlení, představte si, že někdo bez Vašeho vědomí, bude jednat o prodeji části vaší zahrady, kudy se dostáváte vy na svůj pozemek. To se musí projednat. věřím, že se to uzavře bez sporů, je tam trafostanice, věci je třeba dojednat. Hečko: Já mám zkušenost, jak jste mi neprodal pozemek. Takže nelžete. Drozdek: Vám jsme neprodali pozemek, protože nebyl náš, tak mě tu neosočujte a chovejte se slušně. 6

7 Bršlica: Na rozdíl od vás si pana Hečka vážíme p.drozdek. Kysílko: Oba pozemky jsou odděleny, ta cesta kolem není sporná, je jen vyjetá jinde. P Zedník a p.breda se bez problémů dostanou. ty pozemky se mohou prodat, jsou vytyčené a to že tam něco nepatří není chyba p.bršlici. xxx: Pane Drozdku, dejte si na něj pozor, on maže rád lidem med kolem huby, manželka byla za vámi ohledně zahrady, vy jste jí řekl, ničeho se nebojte, na ten pozemek máte 100% nárok, vy budete první, koho výbor osloví ať si to odkoupí. Jak to dopadlo, dotáhl sem pana Maňáka, že Drozdek: Přestaňte vykládat účelové nesmysly, za 2 roky se neudělalo s p.maňákem co by se za nehet vešlo i když staré zastupitelstvo udělalo vše proto, aby se věci dořešily. Soudní rozhodnutí jsou všechny na straně obce. Že to není dořešeno za to můžu já? Dítětová: Když se mi prodávaly parcely, tak ať koupím všechny tři, i s Petrem, že to není problém, on má přístup i z druhé strany, to mi řekl p.drozdek. Přes rok to trvalo, chtěla jsem jít na radu, kdo je proti že tam byly plány a nepřišli se zeptat jak to je, nejdřív to byla černá stavba. Kulhanová: Byly nejdřív zjišťovány pozemky, které užíváte. Kysílko: Přece není možné prodat stavbu na cizím pozemku řekl pan Drozdek, pak jsem si to zjistil u p.horského, Vyjídáčka, Když obec prodá pozemek i se stavbou nabyvatele pozemku a další zápis je věcí kat.úřadu. Abychom se vrátili. Mám tu záměr dispozice z úřední desky. Bartošová: Může tam stát ta trafostanice? Kysílko: Tam bude automaticky věcné břemeno ze zákona Kulhanová: Mě by zajímalo, jak se vyřeší to, že obec prodala p.bršlicovi pozemek s ovládáním VO. Kysílko: To se musíte zeptat pana Drozdka, to bude řešit budoucí vedení obce Drozdek: Nemáme stanovisko souseda, to co se děje teď je úmysl, p.kysílku do funkce starosty zvolil krom 6 zastupitelů za Pohodu p.drozdek, pí.babínská, pí.blahová, a pan starosta vy filuto, kdyby pracoval aspoň na 60% tak jak má já mám právo na slovo, jsem člen zastupitelstva, my tu půl hodiny diskutujeme o věci, která nebyla na programu, pan Kysílko to zařadil úmyslně, ještě jsem nedomluvil, když si pan předsedající neumí zjednat klid, znovu opakuji, že tato problematika byla s p.bršlicou řešena podrobně, abychom teď zmatečně tu záležitost neuzavírali, další zastupitelstvo bude patrně do týdne, další v prosinci, aby nebyl malér. Problém mohl být dořešen před půl rokem, kdyby byla vůle ze strany předsedajícího. Kysílko: Zastupitelstvo schválilo tento bod takže Látal: Navrhuji hlasovat o každé parcele zvlášť. Kysílko: Nicméně nejdříve byl předložen můj návrh, Konopáč: Navrhuji také aby se o parcelách hlasovalo odděleně. Kysílko: Už se schválilo, že budeme hlasovat o obou parcelách, tak pak se budeme bavit dál. Zastupitelstvo obce schválilo záměr dispozice s majetkem obce - prodej pozemků v obci a k. ú. Koclířov: i) pozemkové parcely č.. 42/2 - zahrada o výměře 702 m 2 a p. p. č.41/2 - ostatní plocha o výměře 160 m 2 p. Ladislavu Bršlicovi, Koclířov 222, za částku Kč. Hlasování Pro 8, proti 2 (Kulhanová, Drozdek), zdržel se 4 K bodu 4: Předsedající seznámil přítomné s návrhem vnitřní organizační směrnicí o finanční kontrole. V úterý na pracovní besedě dostali zastupitelé podklad. Kulhanová: Poznámka k drobné chybě v paragrafu Telec: poznámka k příkazci operace aj. Drozdek: Vy jste zapomněli napsat, pro koho to je, pane Kysílko, pane Telče, vy jste ty připomínky zapomněli napsat, protože jste byly přepracovaní oba dva, tak nevíme co schvalujeme, jestli je to pro Ostravu, nebo Kamennou Horku. Pane Konečný, poprvé jsem si dovolil chovat se jako vy, vy jste vulgární. Kysílko. shrnul doplnění a připomínky, na konci bude statutár, ne starosta Kysílko. Usnesení č.6/7 Zastupitelstvo obce schválilo směrnici o finanční kontrole. K bodu 5: Slovo dostali paní Kulhanová a p.konopáč. Seznámili přítomné s návrhem vyhlášky č.1/2008 o poplatcích za psi. Usnesení č.7/7 Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Koclířov o poplatku ze psů. Hlasování Pro 12, proti 2, zdržel se 0 K bodu 7: Předsedající přednesl návrhy na bezúplatný převod pozemků PF ČR obci Koclířov. Usnesení č.8/7 Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod níže uvedených pozemků z vlastnictví státu (správce PF ČR) do vlastnictví obce: a) pozemková parcela č. 1142l4 - zahrada o výměře 316 m 2 v obci a k.ú. Koclířov, která byla oddělena GP č /2003 ze dne (parcela katastru nemovitostí) b) pozemková parcela č:. 2068/3 - orná půda o výměře m 2 v obci a k.ú. Koclířov (parcela katastru nemovitostí) c) pozemková parcela č, v obci a k. ú. Koclířov (parcela vedená ve zjednodušené evidenci) 7

8 K bodu 8: Předsedající uvedl důvody pro schválení změny stanov skupinového vodovodu s tím, že to může počkat až do Usnesení č.9/7 Zastupitelstvo obce schválilo změnu stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy dle předloženého návrhu a pověřuje svého zástupce v dobrovolném svazku obcí, aby pro tuto změnu na členské schůzi hlasoval. Vklad majetku obce obsahuje: - inv. č. Př vodovod - inv. č. Př vodovodní přípojka - dolní konec obce - inv. č. Př vodovodní přípojka - Spáleniště x jídelna - inv. č. Pr - 32I vodovod - správa VHOS - inv. č. Př zařízeni pro pitnou vodu (chlorátor) Kysílko: (audio 4:16) Nyní když dovolíte, vzal bych si slovo zastupitele Drozdek: Já bych chtěl navrhnout zastupitelstvu, aby rozhodlo o ukončení dnešní schůze, s ohledem na pokročilý čas, je půl desáté, doporučuji, aby se o mém návrhu hlasovalo. A po té předložím další návrh, abychom v souladu s 103 zákona, o pravomoci, kdo bude vykonávat dočasně funkci starosty. Kysílko: já bych rád poznamenal, že mám právo svobodně se vyjadřovat a tak bych rád přečetl svou zprávu Drozdek: Já trvám aby v souladu s jednacím řádem bylo hlasováno o mém návrhu, jestliže člen zastupitelstva navrhne v průběhu jednání změnu nebo ukončení jednání je předsedající povinen o tomto návrhu nechat hlasovat. Kysílko, dám o tom hlasovat, já mám času dost, já jsem si to připravil. Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením schůze. Hlasování Pro 3, proti x, zdržel se x Kysílko: Takže využiji svého práva zastupitele, můžete se posadit, bude to na dlouhou dobu. Těch nocí na úřadě bylo nemálo, takže se nic nestane, když to tady trochu protáhnem. Vážení členové zastupitelstva, dámy a pánové, v červenci tohoto roku pna zasedání zastupitelstva přednesla členka ČSSD paní Kulhanová zprávu, ve které si vyžádali tito zastupitelé písemné vyjádření starosty k připomínkách v nich uvedených. Původní termín byl stanoven na 21.srpna (?) 2008, v srpnu jsem byl v pracovní neschopnosti a v měsíci září již začala kampaň k místnímu referendu. Na dnešním jednání zastupitelstva máme dost nabitý program, a protože na jednání rady zazněl návrh, abych tuto zprávu dnes nečetl, nechci dále prodlužovat jednání a přednesu tuto zprávu teď. Důvodem, proč se zastupitelé za ČSSD rozhodli tuto zprávu sepsat, byla dle jejich vyjádření praxe starosty, který rozhoduje o tom, co mu nepřísluší, porušuje zákon a neplní usnesení. V úvodu ale také uvádím, že v minulosti byly tyto podněty řešeny, a závěrem své zprávy píši, že jsme se jako kolektiv výrazně nezasloužili o realizaci úkolů, které jsou obsaženy ve volebních programech a programových dokumentech, které zastupitelstvo schválilo. Jejich cílem je ve většině případů vyburcovat starostu obce k výraznému zlepšení práce. Tolik v úvodu mé zprávy. V bodě 1. Zastupitelé tvrdí, že připomínky a podněty občanů nejsou bezodkladně vyřizovány, jako vzorový příklad je zde uváděn případ manželů Petkových. Záležitost manželů Petkových byla předmětem jednání rady obce pojistná událost která byla zapříčiněna pracovníkem obce při vysekávání příkopů byla zaevidována prostřednictvím elektronického systému České pojišťovny. Manželé Petkovi byli o této skutečnosti několikrát ústně informováni, při osobní návštěvě na Obecním úřadě. Záležitost byla uzavřena s tím, že manželé Petkovi si dají na vlastní náklady zpravit skleněnou výplň dveří a obec jim škodní částku uhradila. Nemyslím si, že by starosta obce musel jednat s občany prostřednictvím pošty, myslím si že obzvlášť na vesnici je osobní jednání normálnější a lidštější. Manželé Petkovi podali na obec stížnost, kdy si stěžovali na zdlouhavé vyřizování pojistné události, a na jejich stížnost jim bylo písemně odpovězeno. Rychlost vyřízení pojistných událostí však může ovlivnit pouze pojišťovna. Dále byl uveden příklad žádosti pana Šťastného, který si stěžoval, že mu nebylo odpovězeno na žádost o prodání pozemku. Tato informace není pravdivá, rada projednala dne žádost pana Šťastného a písemně byl o výsledku vyrozuměn dne v této době byla v pracovní neschopnosti jak paní Kotrejchová, tak paní Zacpalová a tak jsem veškerou poštu kromě dalších pracovních povinností vyřizoval sám. Rozpor vidím v tom, že některým zastupitelům vadí čtyřměsíční vyřizování pojistné události, které nemohu ovlivnit, ale nevadí jim několikaleté, zbytečné prodlužování vyřizování žádostí občanů např.o koupi pozemku. Stížnosti některých občanů na DPS se projednávají přednostně, a s obrovským nasazením, ale už nikomu nevadí, že úzká skupinka lidí uráží a utlačuje své slabší spoluobčany. Stížnost paní Plevové na jednání pana Kulhana, kdy byl členem komise ŽP se neřešila a z paní Plevové byla najednou lhářka. Rozdíl je pouze v tom, že jedni jsou rodinní příslušníci, či sympatizující občané a ti druzí vás nezajímají. Nejsem to já, kdo rozděluje občany naší obce podle toho, zda jsou mu blízcí, nebo ne. A nejsem to já, kdo si vyřizuje v obci osobní účty s občany. Tito lidé by si měli stěžovat a skládat účty. Můžu uvést například manželé Dítětovi, pana Bršlicu, Mandátovi, Augustovi, atd. Co se týká kauzy Maňák. Pan Maňák, omlouvám se, kdyby náhodou tady seděl. Zastupitelstvo obce zřídilo výbor pro místní rozvoj, předsedou byl v zastupitelstvu zvolen pan Drozdek, a jeho členkou je i paní ing.kulhanová. Zastupitelstvo také schválilo náplň práce výboru, kde jedním z bodů je i řešení záležitostí týkající se pana Maňáka. Tento spor se v naší obci řeší již několik let, je s ním vedeno několik soudních sporů, a je to problematika tak zapeklitá, že s ní mají problém i právníci. VpMR se na svých zasedáních téměř výhradně zabýval VE, o probíhajících jednáních a o tom co jsme za roky soudních sporů již dokázali by nás mohla v příští dekádě zastupitelstva informovat předseda VpMR pan Drozdek, který má o této problematice nejvíc informací, neb u této kauzy byl od samého začátku. V bodě 2. Tento bod nebyl nějak blíže konkretizován, domnívám se však, že jde o konkrétní případ. Program pro jednání rady obce sestavuje starosta a je na něm, které body na jednání zařadí a v jakém pořadí. Vždy předkládám na jednání rady body, které jsou v dané chvíli nejdůležitější a nesnesou odkladu. V roce 2007 v době, kdy ještě zdaleka neuplynula lhůta konání druhého referenda byl doručen na obecní úřad dopis Větrné energie Morava s.r.o. která chtěla zahájit jednání o možné výstavbě VE. Vzhledem k tomu, že neuplynula dvouletá lhůta od konání 1.referenda, řešila se přestavba budovy úřadu a spousty dalších důležitých provozních 8

9 záležitostí, tento bod jsem nezařadil na jednání rady. V zákonné lhůtě jsem dopisem informoval f.vem, že ještě neuplynula lhůta ve které nemohu jednat ve věci, o které proběhlo v obci referendum. Bylo pro mě velké překvapení, když na jednání rady předložil p.drozdek kopii dopisu od této firmy. V daném případě se potvrdilo, že komunikace mezi VEM a zastupitelem p.drozdkem probíhá i mimo oficiální jednání OÚ. Tuto konkrétní situaci jsme řešili i na zasedání ZO, na které bylo řečeno, že firma komunikuje s radním Drozdkem, aniž by byl k takovýmto jednáním zmocněn. Na tomto zasedání vystoupila paní Ing.Kulhanová, která zdůvodnila toto nestandardní jednání tím, že šlo o zadržování informací starostou a proto je korespondence zasílána p.drozdkovi. Jak jsem již poznamenal výše tato záležitost byla již řešena nejen v ZO ale i na radě kde se pisatelé odvolávají na jednací řád rady a ZO. Dle 1 odst 1 se rada obce schází dle potřeby, její schůze jsou neveřejné, což není totéž jako tajné. Zúčastnit se jich může jen okruh osob definovaný zákonem o obcích. Rada může přizvat dalšího člena ZO a jiné osoby, připomínám k jednotlivému bodu, nikoli na celé jednání rady. Předpokládám že pozvaný zastupitel nebo občan má k projednávanému bodu informace nebo se ho bezprostředně dotýkají. Zastupitelé za ČSSD brojili za dodržování zákonů, ale na straně druhé se nejen nebrání, ale i podporují porušování zákona v jednacím řádu rady a ZO a to tím, že prosadili, aby se na jednání rady trvale zúčastňoval p.konopáč, ačkoli není členem rady. Vycházím-li z toho, že všichni zastupitelé jsou si rovni při výkonu své funkce, nechápu, proč by mandát p.konopáče měl mít jinou váhu. Požadavek na účast na jednání rady by mohla vznést řada dalších zastupitelů. Zákon pamatuje i na možnost, že si radní nejsou jisti nebo se nemohou dohodnout, a potřebují se poradit. Od toho je tu ZO jako nejvyšší orgán, aby rozhodlo. Bod 3. podepisování zápisů a usnesení orgánů obce opět jako i v dalších bodech přednesených v připomínkách zastupitelů se jedná o připomínku, která se již mnohokrát na úrovni zastupitelstva projednávala. Občan, který se účastní čas od času veřejného zasedání OZ, by se tak mohl domnívat, že starosta, ač již byl několikrát upozorněn na chybějící zápisy ignoruje závěr kontrolního výboru připomínky nebere vážně, chybějící zápisy nejsou stále podepsané a naopak že další nepodepsané dokumenty přibyly. Skutečnost je však taková, že na základě kontroly, provedené výborem v první polovině roku byl zjištěn nedostatek, tady si dovoluju vsuvku, má to souvislost zase s absencí účetní a tak dále, protože paní Zacpalová když nastoupila z nemocenské, tak dostala hlavní úkol kromě úpravy rozpočtu se zabývat i přepisem a zápisy z rad a tvorbou usnesení. Veškeré dokumenty jsou uloženy v počítači. Než se budu vyjadřovat k dalším připomínkám v této zprávě, zjistíte, že to rozhodně není ojedinělý případ, vracení se k jednomu a tomu samému již vyřešenému bodu. Proto i já nemohu než se vrátit k chybějícím podpisům na zápisech z jednání minulého zastupitelstva. Tyto zápisy nebyly podepsány nikým a nebyl to ojedinělý případ ale naprosto běžná praxe minulého zastupitelstva. Stejní lidé, kteří se vracejí již rok a půl k jednomu porušení, naprosto bez zábran přecházejí sví hrubá porušení z minulosti a tváří se že je vše v pořádku. Domnívám se, že i předseda KV Pavel Konopáč, který byl ve stejné funkci i v minulém zastupitelstvu by měl skládat účty ze své práce. Pro vysvětlení uvedu následující příklad. Zeptal jsem se předsedy KV jak kvalitně vykonával svou práci v minulém zastupitelstvu kdy jsem zjistil a dal ve známost zastupitelům že nejsou podepsána žádná usnesení, podotýkám žádná usnesení a zápisy za rok 2005 až na to mi odpověděl, doufám, že to nezapře, že za Drozdka to dělali špatně, ale nyní již chtějí pracovat dobře. A nemá cenu se vracet do minulosti. Právě v tom je ten háček, mnozí občané určitě ví, že když se budou kdekoli prokazovat úřední listinou, která nebude podepsaná, zjistí, že nepodepsaná rovná se neplatná. Jak by se asi tvářili nadřízené orgány kdyby zjistili, že zastupitelstvo schválilo například přijetí dotací, prodeje pozemků, rozpočtová opatření atd a zápisy z jednání nejsou podepsána, neověřena a tím pádem neplatná. Ze strany p.konopáče ani p.drozdka nebyla vyvinuta žádná iniciativa k jednání na kterém by byla situace přezkoumána, zdůvodněna a z jednání pořízen zápis na základě kterého by byly chyby odstraněny. O to víc je paradoxní, že v době mé pracovní neschopnosti v měsíci září kdy bez vědomí a účasti místostarosty za výrazné pomoci účetní obce paní Zacpalové nechal p.jaroslav Drozdek vytvořit nové duplicitní zápisy a usnesení za uvedené období přitom jasně věděl, že uvedené zápisy mám já uzamčené ve skříni.tím nastala absurdní situace, kdy originály i s listinami jsou stále nepodepsané ale přibyl nám na obci nový pořadač s novými listinami. Na falšování těchto listin se podíleli téměř všichni zastupitelé včetně p.konopáče neboť osobně tyto duplicitní zápisy museli podepsat. Tato skutečnost jasně ukazuje, že předsevzetí p.konopáče, že dnes již chce dělat vše správně, a podle zákona neplatí ohledně jeho osoby. Určitě tím nemyslel sebe a další zastupitele, kteří se postaví do pozice spravedlivých a neomylných. Co se týká členů rady, ani jedenkrát jsem z jejich strany neslyšel že by vyslovili názor například tak by se to dělat nemělo, nebo by to mělo být nějak jinak. jediné co jsem zaznamenal a naprosto nečekaně s odstupem nejméně jednoho roku vystoupila paní Ing.Kulhanová s nějakým prohlášením na veřejnosti. Znovu připomínám, že je členkou rady, a je spoluodpovědná za rozhodování a jak sama konstatovala na minulém zasedání zastupitelstva nic konkrétního pro obec neudělala. Ten dotaz jí položil pan Mazanec, to si pamatuju jak včera. V bodě 4. Návrhy na usnesení projednány zastupitelstvem stejně tak písemné podklady k jednotlivým bodům programu připravuji osobně nebo s místostarostou. to znamená, že zastupitelé při jednání používají pracovní verzi návrhu na usnesení. Nemohu pochopitelně předjímat konečnou verzi schváleného usnesení ani průběh jednání. Z tohoto důvodu je schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu. Ta shromažďuje konkrétní návrhy tak, aby zastupitelé mohli odsouhlasit konečnou verzi usnesení. Někdy však musím čekat i několik dní, než dojde k předání usnesení návrhovou komisí. Pokud došlo, jak uvádějí předkladatelé připomínek k tomu, že usnesení ZO z bylo přepsáno rozhodl jsem tak úmyslně, s tím co jsem popsal výše byla omylem zařazena pracovní verze. Ještě se vrátím k bodu jedna kde mi bylo sděleno, že starosta pokládá kontrolní činnost za útok na svou osobu a nikoli za pomoc. V každém jiném zastupitelstvu v jiné obci je to pomoc. Výsledky KV a kontrol beru jako pohled do týla, kde je poukázáno na nedostatek a já se tento nedostatek snažím odstranit. Pokud vše probíhá zcela standardně. Pokud je ale nedostatek odstraněn a stále se propírá dokola už nemá s pomocí nic společného. Při každé činnosti může dojít k chybám a opomenutím, ale vnitřní kontrolou lze většinu nedostatků odstranit. Bod 5: vedení elektronické desky OÚ koclířov je na internetových stránkách MR Svitavsko. Nejsem si vědom toho, že by toto nebylo dodržováno. taktéž ÚD na budově OÚ je pravidelně aktualizována. Několikrát se stalo, že provozovatel domény nebylo možno informace doplňovat nebo aktualizovat. (4:35) Tento problém jsem vysvětlil už na jednom jednání zastupitelstva. Žádný z občanů obce si neztěžoval na nedostupnost OÚ. Jestliže starosta musí záležitosti vyřizovat rovněž v úředních dnech, tak prostě na úřadě někdy nemůže být přítomen. po dobu mé nepřítomnosti je v úřadu vždy přítomná buď účetní obce nebo správcová obecního majetku. pokud se stalo, že na úřadě nikdo nebyl, bylo to v době kdy jsem tam byl sám protože personál úřadu byl v pracovní neschopnosti a já jsem musel vyřídit záležitosti vyplývající z funkce. I pro mějsou úřední hodiny jiných úřadů, být na dvou místech současně neumím. některé události jsem tak odsunul na jiný termín, ale byly prostě případy, kdy se tak učinit nedalo. 9

10 k bodu 6 a 7: o nutnosti opravy mostku u domku manželů Říhových se vědělo již dlouho vždy při jarním tání se zahrada stala jezerem a voda stoupala až ke vchodu domku Říhových. Hasiči měli plné ruce práce a pořádali manévry kolem mostku a v Koclířovském zpravodaji se následně objevilo poděkování nezištných občanů za záchranu majetku. při poslední povodni bylo nutné mostek rozbourat, aby voda nezatopila domek manželů Říhových. Firma Povodí Labe zatím prováděla čištění povodí Třebovky, na údržbu toku měla plánováno 3-5 dní čištění prováděla pouze 3 dny na 2 dny jí vypověděla technika. Když při čištění toku dospěla až k domku Říhových doporučili zástupci firmy aby se s mostkem něco udělalo. Dno potoka bylo níže než průtokový otvor mostku a tím by byla veškerá práce při čištění toku zbytečná. Mostek fungoval spíše jako hráz. Vlivem časové tísně kdy situace vyžadovala okamžité řešení jsem skutečně rozhodl sám. K realizaci opravy byla oslovena firma Klepocol která v té době prováděla na budově OÚ stavební práce. Měli na místě těžkou techniku, která byla k této akci potřebná, a kterou měli z Koclířova odvézt další den. K prováděné rekonstrukci vydal souhlasné stanovisko stavební odbor MÚ Svitavy a nebylo třeba stavební povolení ani ohlášení. Opravou mostku byl vyřešen přístup nákladních vozidel ze silnice k zajištění dovozu uhlí a dříví k RD. Nejdůležitějším kritériem bylo pro mě rychlé a účinné řešení. kterým bych především předešel škodám na majetku občanů. To jsem již několikrát veřejně přiznal a bylo to již několikrát řešeno ZO. Problém, který předcházející zastupitelstvo odsouvalo a dlouhodobě neřešilo byl vyřešen, občané jsou spokojeni mostek slouží svému účelu a to je ten největší problém. nebyly manévry při povodni a občanům se vyhovělo ze strany obce. V bodě 8: (kráceno) Předkladatelé poukazují na neoprávněné nakládání s majetkem obce ze strany starosty. Oprava komínů je podrobně rozebrána v bodě 14 této zprávy. pouze podotýkám, že při správně vypracovaném projektu nemuseli jsme tím dnes ztrácet čas. Podrobně se tím zabývala komise na ZO závěry byly na dnešním jednání. Dle TDI Ing Puldy se to muselo řešit neboť stáv.komín byl chybně zakreslen a zaměřen. Do úzkého komína se nevešla vložka. Z hlediska plynulosti výstavby souhlasil TDI s vyfrézováním komína. Rada byla seznámena s cenou od SOS komíny ze za Kč vč,dph. Bod 9: (kráceno) Prodej dřeva z ob. lesa je v kompetenci p.kopeckého. O množství palivového dříví rozhoduje hajný a lesní hospodář. Těžba 7 fůr palivového dříví v roce 2007 bylo jejich rozhodnutí. Nemám důvod pochybovat o jejich erudovanosti a jako každý jiný i já jsem je oslovil s možností odkupu dříví pro svou potřebu. cenu stanovil hajný jako obvyklou v okolí tj.400,- bm. Již v minulosti si požádali mnozí občané a to za stejných podmínek. Cena byla vyšší než z manipulačního skladu ve Svitavách. dřevo koupili J.Zacpalová, B.Kysílko, J.Tesař, M.Hoždora, K.Kotrejchová, B.Rumlerová, částka byla zaúčtována do příjmů obce včetně mzdy VPP. Odvoz si zajišťovali sami. Navrhuji zpracovat pravidla pro prodej palivového dřeva. Příště může být obecní dřevo třeba cenou do tomboly nebo můžeme zájemce tahat z klobouku. Přikládám lístek o prodeji, o němž jsem informoval radu. Není pravda že starosta stanovil cenu dřeva, nebo že členové OZ byli cenově zvýhodněni. V roce 2006 si p.frant.blaha domluvil samovýrobu Drozdek o tom určitě věděl, další co mě zarazilo byla obcí K.vystavena faktura na částku Kč vystavil J.Drozdek, paní Jaroslavě Zacpalové, nevím, zda toto prošlo radou. Bod 10: (kráceno) Volně přístupný prostor na dolním středisku byl dlouhodobě kritizován občany. Jímky plné vody a zbytků močůvky, byly nebezpečné. Mohla tam být cedule, která vniknutí nezabrání. nečekal jsem na to, až něčí dítě do nezajištěné jímky spadne. Před zavezením prostoru p.beneš vyvezl jímky a p.bršlica odstranil panely. Potom byla do prostoru navážena výkopová zemina od DPS. Vznikl tak prostor, který vypadá podstatně jinak. Bylo to provedeno na pozemcích PF, měl by nám za to poděkovat. ostatní pozemky PF sekáme VPP. PF mi při jednání sdělil, že nemají ani peníze ani techniku na jejich údržbu. Po ukončení byly práce konzultovány s odb.žp p.antošem. Je pravda, že zde došlo k pochybení z mé strany, neošetřil jsem věci patřičně a po roce to teď dělá p.kulhanová a proběhne šetření, přišel mi dnes dopis. Výsledkem této aktivity bylo zkvalitnění dvou prostorů v obci a vyhovělo se nevyslyšeným žádostem občanů. Akce probíhala měsíc a kdokoli mohl říct to je dobře, že se to dělá ale musí se zajistit aby bylo vše v pořádku. To bych považoval za normální ale po roce kritizovat to je zase důkaz o tom, že nejvíce zastupitelé za ČSSD kritizují, když se něco pro občany udělá. Jednoznačně došlo ke zkvalitnění podmínek v obci. Nikdo z pisatelů v minulosti nekritizoval rostoucí hromadu před DPS ani spodní středisko. Bod 11: (kráceno) bylo obyv.dps doručeno vyúčtování za rok Vyučtování provedla p.zaclpalová na příkaz J.Drozdka tam zařadila i výměnu čerpadla za ,-. Na domovní schůzi v červenci 2007 bylo vyúčtování odmítnuto. MÚ Svitavy sdělilo neoprávněnost zaúčtování této položky. Finanční rozdíl byl vrácen. dále byly chybně spočítány od roku 2004 výměry sklípků. Byl jsem také několika nájemníky upozorněn na nedobré sousedské vztahy a podivný přístup samosprávy k ostatním. Proto jsem předložil návrh nového řádu s vypuštěním samosprávy a o možnosti mít psa. Tento byl následně schválen. Nájemníky byla nadále rozporována cena uhlí, s odchodem paní účetní Zacpalové vyvstal další problém. Bylo řešeno mnohokráte na radě i s SFRB ohledně zvyšování nájemného. Pak podali obyvatelé DPS stížnost na nečinnost na PaK a MV ČR. MV si vyžádalo podklady a moje vyjádření o tom, že přikládám veškerá usnesení a zápisy, obec má snahu problém řešit, účetní je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, odmítám nestandardní a neseriozní jednání. Záležitost bude vyřízena po návratu účetní. Tento dopis tazatelé z ČSSD označili za účelový. Nepřítomnost účetní se řešila na min.5 jednáních rady. Odpověď MV že nedošlo k pochybení byla odeslána i na DPS. celá záležitost byla uzavřena s tím, že vyúčtování se opraví a peníze vrátí. Ostatní roky nebudou již otevírány a za to bude jako kompenzace zvolena opět 5 členná samospráva, vybudován přístřešek po celé délce chodníku, menší přístřešek nad vchodem do zahrady a zakoupen CD přehrávač do spol.místnosti. Opět se ale hovoří o nesnesitelných podmínkách na DPS. Obyvatelé DPS tvoří jen 2% obyvatel obce a tak bychom se měli soustředit nejen na tuto vybranou skupinu oblíbených. Bod 12: (kráceno) Auto Apex doručilo žádost o stavbu FVE v prosinci 2006 na soukromém pozemku. v žádném případě by stavba nebyla viditelná z žádného místa v obci. Svitavy sdělili, že nejsou žádné připomínky. Cituje zahájení řízení, stav.povolení s daty. Dále se věnuje prodeji pozemků od PF p.fialovi a proč obec dovolila stavbu oplocení těsně při komunikaci a zájmy p.maňáka. Bod č.13: (kráceno) Popisuje způsob sestavování a úprav rozpočtu v běžné praxi a důležitost účetní.popisuje způsob sestavování RO při absenci účetní a změnách na tomto postu. Paní zacpalos byla nekomunikativní, nebrala telefon a když už otevřela tak poslal tabulky s přehledem pod číselnými kody. Přesto se podařilo rozpočet sestavit, ale podle nepřesných podkladů. Ro je tedy nutné přijmout, už jsme vyslechli. Bod 14: (kráceno) Podle toho co přednesla paní Kulhanová vzniká dojem, že jsem vždy rozhodoval sám. Nikdo z radních prý nevěděl, proč konkrétní firma provádí ty které konkrétní práce. Připomněl, že kandidáti za Pohodu získali největší počet hlasů, před volbami jsme deklarovali ochotu jednat po volbách podle výsledku voleb, přes neochotu zastupitelů za ČSSD respektovat výsledek voleb byla rada sestavena s poměrným zastoupením všech. Všichni jsou tak ve vedení obce i když se někdo z nich tváří, že je v opozici. 10

11 Rada rozhoduje společně, a schází se téměř každý týden. Členové rady nesou spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která byla přijata. není možné po roce či dvou tvrdit, že starosta jednal bez jejich vědomí. pokud měli při postupu přestavby OÚ výhrady, mohli, dokonce měli na to poukázat a navrhnout jiný postup. Proč tak neučinili se mohu jen domnívat. zda to byla neznalost nebo úmysl. Přinejmenším p.drozdek věděl co a jak. Proč na kritizované věci neupozornil mohu jen spekulovat. Pokud připomenu jeho výrokvidíš, to je proto, žes mě nepodpořil do FV, tam bych si to ohlídal, že to je úmysl. bylo chybou věřit, že účast Drozdka v radě obce bude přínosem. považuji za samozřejmost plnění slibu zastupitele. Všichni mohou nahlížet do usnesení rady, zastupitelé si vymínili zasílání usnesení domů. Nikomu nebylo bráněno v získávání informací. Dále o inv.akci dostavba MŠ a vztahů s p.menšíkem ke komínu v budově č.p.123 (audio 5:13). Dále k vyúčtování akce a proplácení faktur p.menšíkem. K čerpání úvěru 1 mil. Dále o tom, co měl udělat v případě převzetí rozestavěné akce MŠ a opakuje mnoho dříve řečeného. Zakončení je kritikou na zastupitele ČSSD a jejich útoků na osobu starosty. Dál trvám na tom, že dělám maximum aby obec fungovala, občanům se tento konfrontační způsob nelíbí a ukážou to při příštích volbách. Podařil se kus práce, obec je posekaná, uklizená, podařilo se hřiště u školky, oprava kabin. nejvíc děkuji zástupcům strany Pohoda, paní účetní Petličkové, a vám občanům, co jste mě volili, kdy jsem nedostal 153 hlasů jako p.drozdek ale 173 či 176. I referendum potvrdilo postoj občanů a já dnešní rozhodnutí přijímám s naprostým klidem, za tím co jsem tu udělal tak si stojím. Neberu to jako prohru, v žádném případě. Mám se kam vrátit, budu aktivní zastupitel a předložím minimálně návrh, abych byl zvolen za předsedu KV, nebo FV a budeme nadále spolupracovat pro blaho občanů Koclířova. vyzývám zástupce za Pohodu aby se při volení mého nástupce za chvíli zdrželi hlasování nebo spíš byli proti. Předávám vedení schůze p.telcovi. Drozdek: K vystoupení sděluji jako člen zastupitelstva následující. po tomto extempore obsahující snůšku polopravd, nepravd a lží se nebudu vyjadřovat. Udělal jsem za poslední dva roky dvě závažné chyby. první byla že jsem přesvědčil kolegyně k volbě B.Kysílky za starostu, a za místostarostu p.telce. Byla to velká chyba a moje pozdní lítost na to co se stalo již ničemu nepomůže. Druhá chyba byla půlroční váhání souhlasit s odvoláním pana Kysílky. Jedná se pouze o snahu svést neúspěchy na jiné, charakterové vady je slabý výraz, Jestli si někdo myslí, že snaha zastrašit a pošpinit přivede mě a mé kolegy k rezignaci mýlí se. Dále je probíráno údajné falšování zápisů z let a forma jejich doplnění do zákonné podoby včetně všech podpisů ověřovatelů. R.Kulhanová sdělila stanovisko ke sdělení B.Kysílky a nedostatkům v odpovědích v jednotlivých bodech. (5:40) Tesař: informoval o nabídce německého investora na prodej pozemků na Spáleništi za Kč. Drozdek: o čem bychom se měli dnes usnášet, byl jsem přítomen na těch jednáních, nevíme kdo je ten investor, jedná makléř. Lžete pane předsedající. Kysílko: Pozor, nebo na vás podám trestní oznámení, to je teď moderní Drozdek: podej, ty tady desetkrát říkáš kdo lže Kysílko: uvedu věci na pravou míru, jednání s real.kanceláří Tana začala po demolici č.p.49, byla sepsána smlouva o prodeji areálu na Hřebči za ,- a těchto dvou pozemků u BMP za ,-. Ta kontaktovala místostarostu, že je zájemce o tuto lokalitu na radě prosazoval p.drozdek aby se investor pustil na lokalitu polního letiště, že tam by to nemuselo vadit krajinnému rázu. Dnes proběhlo jednání na místě, němce zastupovali dva češi, příští týden by se měli dojednávat podrobnosti. Chtěl jsem aby tyto zajímavé peníze nešly do nedodělaných a odfláknutých obecních budov ale že by se investovalo do zasíťování nových parcel. to potom nabídnout realitní kanceláři, takže obec by to mohla patřičně zúročit. případně to vložit na nějakou dokumentaci na kanalizaci aj. Konopáč: Chtěl bych se vrátit k dnešní schůzi a přikročit k usnesení. Kysilková: Požadovala zveřejnění dlužníků především z řad zastupitelů, jestli takoví jsou. Kysílko: upozornil na povinnost zveřejnění nabytí majetku u radních a že někteří z nich tuto povinnost ještě nesplnili, popelnice mají zaplacené všichni zastupitelé, neplatiči nájemného k Slabá Božena 2514,-, pardon, ta dneska zaplatila, Hárychová Ladislava 5255,-, Drápelová Hana 1492,-, Ing.Jan Látal ,- Stejskalová Milena ,-, Křivánek Miroslav ,-, Čermák Pavel ,-, Bulva Josef ,-, Skotákovi ,-, Bulva Josef ml ,-, Pleskot ,-, Frnka Dušan ,-, neplatiči z pozemků ZOD Opatovec 2283,-, Vodehnal Alan 2400,-, Ledeko 2000,-, Klepocol 1000,-, Petráš 80,-, Bartošová 497,-, Ing.J.Látal ,-, z nebytových prostor olmi Látalová ,- Zemach, ten to platí koncem roku to je v pořádku, ČMF ,-, Veselý J. 1500,- ale tam je dohoda o započtení práce, MAS 1500,-. Zábranová Jak můžete zvedat ruku a odvolávat když máte dluhy pane Látal? Kysílko: K panu Látalovi, něco zaplatil teď minulý týden. Zábranová: ale má dluhy a obyčejnej člověk to nemůže mít. A odvolává starostu, se podivejte na sebe jak vypadáte to je k smíchu. Kysílko: rád bych ukončit tuhle rozpravu, musíme schválit kdo podepíše na dojíždějící žáky, radní Drozdek řekl, že to ještě vydrží, Petličková: Já to dám do zápisu Kysílk: dejte to do zápisu. Hoždora: chci aby si tohle lidi zapamatovali, když se odvolal starosta přišli ještě takovýhle informace, to bude schovaný a jenom na někoho. když to bylo na Juránka, Juránek neplatí za popelnice a kdo je in tak to se schovává. Mě je líto těch mladejch lidí, Drzdek je demagog toho nikdo nepředělá, ten musí umřít Zemachová: normálně se to dřív zveřejňovalo jako teď. Drozdek: proč se to četlo dneska, proč ne před měsícem. Hoždora: já si vzpomínám jak soudruh Drozdek řekl odebírám ti slovo a končim schůzi. proběhla nepřehledná diskuse k dluhům. Kysílko: předávám slovo p.drozdkovi, který už to má všechno připravené. Drozdek. navrhl aby zastupitelstvo pověřilo člena zastupitelstva pověřeným funkcí výkonu starosty, navrhl p.látala a svolat na další schůzi Zábranová: jak může být starostou když má dluhy Tesař: má obavu ze střetu zájmů když má pronajaté pozemky od obce. Drozdek: za 7 dní nemůže dojít k něčemu co by bylo ve střetu zájmů. Já mám obavu to vzít paní Zábranová. Zábranová: na ten týden to vemte vy jste rozumnej člověk Drozdek: jpokud mě zastupitelstvo pověří, tak to na ten týden vezmu 11

12 Hoždora: pokad tady budeš ty tak nebude klid v obci. Dítětová: Všichni k vám choděj na radu, když chtěl Kysílko podat pomocnou ruku, tak jste mu to vrátil, já jsem byla proti aby se sváma spojil, co dělaj dneska oni Telec: Klííd paní Zábranová Drozdek: my jsme chtěli aby to p.telec řídil, rezignoval, není členem orgánu, Kysílko: pověřuji řízením schůze p.konopáče. Konopáč: žádám o klid, doufám, že všichni dostanete prostor, aby jste mohli obec zastupovat a my se Vám mohli smát. Kulhanová: Já tu funkci vzít nemohu, jsem těhotná Drozdek: přednesl návrh na usnesení, já to vezmu se smíšenými pocity. a) Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s 103 odst. 6 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výkonem pravomoci starosty obce člena rady obce pana Jaroslava Drozdka, který bude funkci starosty obce zastupovat až do zvolení nového starosty. Hlasování Pro 9, proti 5, zdržel se 1 b) Zastupitelstvo ukládá radě obce svolat mimořádnou schůzi zastupitelstva obce na pondělí za účelem projednání a dořešení některých problémů pří řízení zastupitelstva. c) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce organizačně zajistit protokolární předání funkce starosty obce a bezvadný chod obecního úřadu Koclířov. Termín: ihned. Zajistí: J. Drozdek d) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce Svolat mimořádnou schůzi zastupitelstva obce na pondělí dne za účelem projednání dořešení některých problémů při řízení zastupitelova obce. Termín: ihned. Zajisti: J. Drozdek Zastupitelstvo obce ukládá radě obce projednat připomínky a podněty vznesené na tomto zasedání v radě obce Koclířov a přijmout potřebné závěry. Zajisti: J. Drozdek. Zastupitelstvo obce schválilo požadavek na zdokumentování důvodů neoprávněného použití peněžních prostředků zaúčtovaných na účetních položkách, které jsou uvedeny v tomto písemném stanovisku. K přijetí rozpočtového opatření znovu v radě obce a na schůzi finančního výboru připravit řádně a komplexně zdůvodněný návrh rozpočtového opatření a předložit jej k projednání na mimořádné schůzi zastupitelstva obce v prosinci V souladu s 102 odst. 2a) bylo radě svěřeno usnesením ze dne zdůvodněné rozpočtové opatření v souladu se schváleným rozpočtovým rámcem přijmout. Zodpovídá: rada obce. Zastupitelstvo obce schválilo po konzultaci s příslušnými orgány posoudit v souladu s 22 zákona č Sb., v platném zněni, míru hrubého porušení rozpočtové kázně u osob, které se ho dopustily. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce neprodleně požádat odbor výstavby Městského úřadu ve Svitavách o dodatečné povolení stavby Topenářské práce v budově čp. 123 v Koclířově za účelem legalizace provedených prací. Termín: ihned. Zajistí: rada obce Drozdek: dovolte mi abych vyjádřil poděkování p.kysílkovi za výkon funkce, z níž byl odvolán a že bude dál pracovat. Totéž na adresu p.telce. děkuji a končím zasedání Schválení celého usnesení: Hlasování Pro 9, proti 0, zdržel se 5 (Tesař, Kysílko, Telec, Fialová, Hoždora) Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 23:30 Zápis vypracoval dle dostupných podkladů J.Lenoch Ověřovatelé zápisu : Jaroslav Drozdek.. Jiří Tesař Jaroslav Drozdek Pověřený výkonem funkce starosty obce Pavel Konopáč radní Ing.Jan Látal radní Ing.Romana Kulhanová radní Alan Vodehnal radní 12

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.7.2009 ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.7.2009 ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.7.2009 ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: p. Kubánek J., p. Krnáč J., p. Návratová D., p. Kučavík M., p. Chlebík J. Do návrhové komise

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:30 hodin. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00807/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Jiří P, Petr B Nepřítomni omluveni:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

V souladu s ustanovením zákona o obcích byl program zasedání zastupitelstva následující:

V souladu s ustanovením zákona o obcích byl program zasedání zastupitelstva následující: Zápis ze zasedání ZO č. 3 ze dne 9.3.2012 v ovém Kramolíně v 17:00 hodin Přítomní: Vlastimil F., Jaroslav B., Jan B., Pavel S., Petr B. Nepřítomni omluveni: Jiří P., Miroslav M., Petra H. K. Nepřítomni

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00726/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel Sl, Petr B, H K Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 9.12. 2009 Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise :

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U s n e s e n í ze 16.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 10.9.2008 U 59 ZMP bere na vědomí: U 60 ZMP schválilo: směnu nabytí uzavření

U s n e s e n í ze 16.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 10.9.2008 U 59 ZMP bere na vědomí: U 60 ZMP schválilo: směnu nabytí uzavření U s n e s e n í ze 16.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 10.9.2008 U 59 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 15.jednání ZMP. 2. informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření Města

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více