OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD

2 OBSAH OBCHODNÍ PODMÍNKY... 1 OBSAH... 2 Preambule:... 4 Definice:... 4 Povinnosti a práva odběratele... 4 Cenové podmínky... 4 Kupní smlouva... 5 Odběratel... 5 Kontakt odběratele u dodavatele... 5 Úhrada a splatnost... 6 Objednávka... 6 Dodací list... 7 Faktura... 7 Informace:... 7 Telefonické informace Postup při nákupu zboží:... 8 Poptávka, nabídka... 8 Objednávka... 8 Zrušení objednávky... 8 Dodání zboží... 9 Převzetí dodávky... 9 Vrácení zboží Platební styk:

3 Platba předem Platba v hotovosti Platba dopravci Platba po dodání zboží Úhrada dobropisu Úrok z prodlení Zajištění pohledávek dodavatele za odběratelem Faktoring Reklamace: Předání reklamovaného zboží Záruční lhůta Reklamace zboží v záruce Opravy zboží po záruce

4 Preambule: Podmínky dojednané v kupní smlouvě, smlouvě o dílo a dalších jsou nadřazené všeobecným obchodním podmínkám. Definice: Obchodní podmínky Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen odběratel) a prodávajícím (dále jen dodavatel) a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi odběratelem a dodavatelem v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb dodavatelem odběrateli. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Zákonu o korporacích. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na internetových stránkách dodavatele (www.rlc.cz). Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky průběžně novelizovat. Dodavatel vyrozumí odběratele o novelizaci Obchodních podmínek zveřejněním jejich novelizovaného znění na svých internetových stránkách. Novelizované Obchodní podmínky se stávají platnými druhý den po jejich zveřejnění. Dnem nabytí platnosti těchto zveřejněných Obchodních podmínek zaniká platnost předchozích Obchodních podmínek, a to v plném rozsahu. Obchody uzavřené podle předchozích Obchodních podmínek se řídí těmito předchozími Obchodními podmínkami. Odběratel je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit. Kupující podáním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s platnými Obchodními podmínkami, a to v plném rozsahu. Povinnosti a práva odběratele Dodavatel prodává odběrateli zboží a převádí na něj vlastnická práva k tomuto zboží. Vlastnické právo k předmětnému zboží nabývá odběratel až úplným zaplacením prodejní ceny. Odběratel může nakupovat zboží od dodavatele a prodávat je dále jen pod svým vlastním obchodním jménem a na svůj vlastní účet. Jestliže odběratel prodává i podobné zboží nepocházející od společnosti RLC Praha a.s., nesmí toto s ní nikterak spojovat. Odběratel má povinnost dbát, aby jeho vinou nedošlo k poškození nebo zneužití ochranných značek dodavatele a k poškození autorských práv. Cenové podmínky Odběratel nakupuje zboží na základě platného ceníku, který je umístěn na webových stránkách dodavatele, případně na vyžádání může být odběrateli doručen jak v elektronické, tak v tištěné podobě. O aktualizaci ceníků informuje dodavatel odběratele v předstihu, a to nejméně 5 kalendářních dnů před započetím platnosti nového ceníku. V odůvodněných případech může dodavatel vypracovat konkrétní nabídku dle individuálních požadavků zákazníka. Dodavatel má právo upravovat ceny v průběhu roku, a to v závislosti 4

5 na výchylkách finančního trhu nezávisle na firmě RLC Praha a.s., rovněž v kurzu zahraniční měny. Dodavatel si vyhrazuje právo snižovat cenu zboží i služeb aniž by byly poškozené a vadné. Rovněž má právo snižovat ceny na základě množstevních slev. Dodavatel má právo navýšit cenu zboží a služby, jestliže je zákazník požaduje v nestandardní době dodání, a to takto: - do 4. pracovních hodin + 80% ze stávající ceny (ceny bez DPH), - do 5. pracovních hodin + 30% ze stávající ceny (ceny bez DPH), - do 6. pracovních hodin + 15% ze stávající ceny (ceny bez DPH), a to za předpokladu, že byla objednávka přijata nejpozději v daný den do 10,00 hodin. Zrychlení výroby je možné, ale pouze za předpokladu, že je Dodavatelem odsouhlasené a technicky akceptovatelné. O této skutečnosti je Odběratel obratem po vznesení svého požadavku informován, a to em. Svým odsouhlasením dává zároveň souhlas k navýšení ceny. Kupní smlouva Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním objednávky, a to ve smyslu těchto Obchodních podmínek. V případě nákupu nad Kč je po odběrateli požadováno uzavření kupní smlouvy respektive, pokud se jedná o provedení díla uzavření smlouvy o dílo. Odběratel Odběratelem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění k provozování činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej resp. velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod smíšeným zbožím nebo podnikající v oblasti pronájmu IT technologií či poskytování služeb třetím osobám v oblasti informačních technologií. Kontakt odběratele u dodavatele Smluvnímu odběrateli je přidělen Primární kontakt pracovník obchodního oddělení dodavatele. Úlohou Primárního kontaktu je řešit požadavky odběratele ve všech oblastech obchodu mezi dodavatelem a odběratelem. Osoba primárního kontaktu byla vybrána tak, aby časté požadavky řešila osoba s maximální možnou znalostí v dané oblasti. Ve specifických situacích má odběratel možnost kontaktovat obchodní specialisty dodavatele v dané oblasti, finanční oddělení, oddělení logistiky, atd. Odběratel je oprávněn požádat o změnu Primárního kontaktu. Smluvním partnerem dodavatele se může stát zákazník, který zboží zakoupené u dodavatele používá výhradně k dalšímu prodeji. 5

6 Úhrada a splatnost Dodavatel primárně vystavuje a odesílá faktury odběrateli v elektronické podobě na e- mailovou adresu určenou Dodavatelem. Datem úhrady/platby se rozumí datum připsání platby odběratele na účet dodavatele. Standardní splatnost vystavených faktur je 14 kalendářních dní, a to ode dne vystavení, pokud není dáno písemnou smlouvou jinak. Na žádost odběratele může dodavatel splatnost prodloužit s přihlédnutím k bonitě odběratele, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu. Dodavatel si vyhrazuje právo splatnost faktur k nově přijatým objednávkám změnit. O této změně však předem musí odběratele informovat. Odběratel se zavazuje uhradit fakturu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o fakturu zálohovou nebo konečnou. Dodavatel si bere právo rozhodnout, zda odběratel bude fakturu hradit přímo na účet dodavatele, nebo fakturu uhradí prostřednictvím Factrngu ČSOB, který je uvedený ve vydané faktuře. Zákazníci, kteří u dodavatele nakupují poprvé, respektive Ti, u nichž není ověřena finanční bonita nebo ti, kteří mají u dodavatele nevyrovnaný finanční závazek, uzavírají obchodní případ, musí uhradit 100% částku předem nebo uhradit v hotovosti při převzetí u dodavatele. Platba předem musí být uhrazena, a to nejpozději do 10 dnů od data vystavení faktury. Dlužník je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas své závazky, a to do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Dodavatel je oprávněn požadovat od dlužníka náhradu škody a to formou smluvní pokuty, a to ve výši 0,1% z celkově fakturované částky a dále ve smyslu Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., oddíl 1, V případě úhrady faktury odběratelem, po datu její splatnosti, je dodavatel oprávněn k vyúčtování úroku z prodlení (viz. Platební styk). Nabídka Na základě poptávky, vystaví obchodní referent nebo obchodní zástupce nebo pracovník k tomuto účelu určený, cenovou nabídku, a to v co nejkratší možné době. Odsouhlasením nabídky a zasláním objednávky je uzavřen smluvní vztah. Na každé nabídce je zřetelně uvedeno konkrétní datum platnosti této nabídky. Nabídka je platná od data vystavení 30 dnů, pokud není uvedeno jinak. Platnost se počítá od data vystavení nabídky. Objednávka Zboží lze objednat telefonicky na čísle (+420) , em na adrese faxem na čísle (+420) nebo poštou na adrese kanceláře dodavatele RLC Praha a.s., Popovičky 100, Říčany u Prahy, , Česká republika. V případě telefonické objednávky je nutné následně zaslat objednávku em, faxem nebo poštou. Zápůjčka Pokud si objednatel zboží jen zapůjčí, bude o tomto procesu sepsán Zápůjční list. Jeden výtisk obdrží dodavatel a druhé objednatel. Na zápůjčním listu bude zřetelně vyznačen termín, do kdy dodavatel zboží půjčuje. Objednatel svým podpisem vyjadřuje souhlas s tím, 6

7 že přebírá zboží v pořádku, že akceptuje a je seznámen s obchodními podmínkami. Pokud objednatel zboží nevrátí ve sjednané lhůtě, dodavateli vzniká právo toto zboží fakturovat, a to v plné prodejní ceně. K takto prodanému zboží se přihlíží jako ke zboží, které si odběratel převzal nepoškozené, funkční a záruční lhůta na takto zapůjčené zboží, vznikla dnem převzetí. Dodací list Dodavatel vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, který obvykle zašle společně se zbožím odběrateli. Na dodacím listě je uvedeno množství, druh dodávaného zboží, druh a délka záruky a sériové číslo, pokud je u dané položky registrováno. Faktura Na zboží objednané odběratelem u dodavatele je vystavena faktura, která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné náležitosti, odkaz na objednávku odběratele, způsob dopravy. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží popř. služeb. Faktura je zaslána odběrateli jedním z následujících způsobů (formu odeslání je možno dohodnout): faktura je zasílána elektronicky s elektronickým podpisem faktura je zasílána odběrateli se zbožím faktura není odeslána se zbožím, ale pouze poštou na jinou definovanou adresu Informace: Odběratel má právo na informace, které se týkají jeho obchodní činnosti dodavatele. Telefonické informace Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, je možno získat prostřednictvím Primárního kontaktu odběratele nebo na příslušném oddělení dodavatele. U Primárního kontaktu odběratele, případně v příslušném oddělení dodavatele, je možné získat informace i pomocí u. Dodavatel si vyhrazuje právo zasílat některé informace bez předchozí žádosti odběratele pomocí u. Jedná se zejména o zasílání cenových a marketingových informací. 7

8 Postup při nákupu zboží: Poptávka, nabídka V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky odběratele. Nabídka je zpracována v co nejkratší možné době, a je zaslána odběrateli do jím požadovaného termínu. Nabídku dodavatel vyhotoví bezplatně. V nabídce mohou být upraveny některé body obchodních podmínek dle charakteru poptávky. Objednávka Jedním z postupů definovaných v Objednávce odběratel objedná zboží u dodavatele podle ceníkových a katalogových položek, případně dle akceptované nabídky, jejíž číslo vyznačí v objednávce. U první objednávky bude odběratel zpravidla požádán o platbu předem nebo v hotovosti při převzetí zboží. U dalších objednávek kupující zaplatí za odebrané zboží příkazem k úhradě fakturovanou částku v Kč se splatností 14 dnů ve prospěch bankovního spojení a čísla účtu RLC. Při celkové ceně fakturované objednávky nad ,- Kč bez DPH dodavatel zajistí dopravu zboží přepravní službou zdarma až k zákazníkovi (nevztahuje se na kabely). Pro bezproblémové vyřízení požadavku odběratele by objednávka měla obsahovat: obchodní jméno, adresu, IČ a DIČ, číslo objednávky, podrobnou specifikaci zboží, způsob přepravy a požadovaný termín dodání, podpis oprávněné osoby, datum a razítko odběratele. Potvrzení objednávky Dodavatel v nejkratším možném termínu zašle potvrzení objednávky em s vyznačením specifikace zboží, ceny, způsobu přepravy (převzetí) a termínu dodání. Pokud odběratel nevznese námitky proti obsahu tohoto potvrzení, má se za to, že souhlasí s dodacími podmínkami tak, jak jsou v předmětném potvrzení uvedeny. Zrušení objednávky / odstoupení od smlouvy V případě, že odběratel je nucen zrušit objednávku u dodavatele, musí tak učinit faxem nebo em. Dodavatel si vyhrazuje právo na penále ve výši 20 % z finančního objemu objednávky v případě, že ke zrušení dojde později než do konce pracovní doby v den objednání. 8

9 Dodání zboží Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě dodavatele. O této skutečnosti bude neprodleně dodavatel odběratele informovat. Pokud nebude v objednávce vyznačeno jinak, má se za to, že odběratel souhlasí se zasláním zboží přepravní službou dle výběru dodavatele na adresu sídla odběratele. Je možné sjednat dodání osobním odběrem, kurýrem, případně další formou, a to jak pro každou konkrétní zakázku, tak i jako standard pro konkrétního odběratele. Převzetí dodávky Odběratel je povinen zkontrolovat stav dodávky. Pokud není stanoveno jinak, je každá zásilka přelepena originální páskou dodavatele. Pokud je páska porušena, je odběratel oprávněn odmítnout převzetí zboží. Při osobním převzetí dodávky na skladě dodavatele odběratel kontroluje věcný stav dodávky vůči dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je odběratel oprávněn dodávku odmítnout jako celek. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je odběratel povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží, případně je porušena originální balicí páska dodavatele, je tuto skutečnost odběratel povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo je oprávněn odmítnout nesouhlasící část případně dodávku odmítnout jako celek. Odběratel je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je odběratel povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je odběratel povinen odmítnout dodávku jako celek. Doprava Odběratel má právo uvést v objednávce způsob dopravy, který míní využít. Tuto v plném rozsahu uhradí. Standardní cena, za námi, odeslanou zakázku činí 95 Kč + DPH. V případě, že se jedná o zakázku větších rozměrů, nebo hmotnosti (cívky kabelů a nadměrné zboží), k faktuře jsou účtovány skutečné náklady smluvní, přepravní společnosti. Společnost RLC Praha a.s. využívá k odeslání zakázek a zboží následující společnosti: Česká pošta, s. p. Geis CZ s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o. TOPTRANS EU, a. s. A jiné na přímé vyžádání zákazníka. 9

10 Vrácení zboží Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, odběratel je oprávněn zboží zaslat nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 5 pracovních dnů bylo přijato na skladě dodavatele. Na vrácené zboží dodavatel vystaví do 5 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10% z ceny vráceného zboží. Odběrateli nevzniká důvod k vrácení a dodavateli nevzniká důvod k přijetí, jestliže zákazník takové zboží objednal a podle této objednávky bylo zboží dodavatelem vyskladněno a předáno odběrateli. Jestliže odběratel zadá dodavateli objednávku (která byla dodavatelem potvrzená, jako přijatá) na zakázkové zboží a následně zakázku, případně výrobu tohoto produktu zruší, je povinen dodavateli vzniklé škody. O tomto bude sepsaný zápis, který bude přesně popisovat rozpracovanost zakázky a vzniklé finanční škody. Tento dokument bude součástí vydané faktury, kterou je odběratel povinen uhradit ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami. Platební styk: Platba předem Platba předem se provádí prostřednictvím bankovního převodu na základě zálohové faktury. Na zboží je vystavena zálohová faktura, která je odběrateli zaslána faxem nebo em. Po připsání příslušné částky na účet dodavatele je zboží připraveno k dodání. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet dodavatele nejpozději sedmý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura. Platba v hotovosti Při osobním odběru zboží na skladě je možné úhradu provést v hotovosti. Odběratel obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný pokladní doklad. Platbami v hotovosti lze ve výjimečných případech hradit i existující závazky odběratele. V takovém případě je nutné, aby odběratel spolu s platbou doručil seznam závazků, které jsou hotovostní platbou hrazeny (čísla faktur včetně výše úhrady). Platba dopravci Zboží, které je objednáno na dobírku, je odběratel povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení faktury dodavateli. Platba po dodání zboží 10

11 V případě, že odběratel má řádnou platební morálku a nejedná se o začínající spolupráci, vystaví dodavatel při expedici zboží fakturu se splatností 14 kalendářních dnů, pokud není s konkrétním odběratelem dohodnuta jiná doba splatnosti faktur. Úhrada dobropisu Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými fakturami. Návrh zápočtu podává dodavatel nebo odběratel. Úhrada dobropisu se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti (i prostřednictvím u) odběratele na finanční oddělení; úhrada však bude provedena pouze v případě, že dodavatel nemá vůči odběrateli pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu. Úrok z prodlení Za úhradu faktury po datu její splatnosti je dodavatel oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení. Není-li mezi dodavatelem a odběratelem písemně sjednáno jinak (zejména dealerskou nebo distributorskou smlouvou), činí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení do 15 dnů následujících po datu splatnosti, počínaje 16. dnem pak ve výši 0,1% z dlužné částky za každý další kalendářní den prodlení. Faktura za úrok z prodlení je vystavována měsíčně zpětně v případě, že v uplynulém měsíci došlo k pozdní úhradě alespoň jedné faktury. Faktura za úrok z prodlení obsahuje seznam všech faktur za uplynulý měsíc, které byly uhrazeny po splatnosti. Splatnost faktury za úrok z prodlení je 14 dní bez ohledu na individuální splatnost poskytovanou odběrateli. Zajištění pohledávek dodavatele za odběratelem Dodavatel je oprávněn požadovat zajištění poskytovaného kreditního limitu nebo konkrétního obchodního případu běžnými zajišťovacími nástroji tak, aby byla minimalizována rizika vyplývající z případné platební neschopnosti odběratele. Bonitu subjektu posuzuje dodavatel. Obvyklé nástroje používané dodavatelem jsou: postoupení pohledávky odběratele za evidentně bonitním subjektem dodavateli zajišťovací směnka avalovaná fyzickou osobou nebo evidentně bonitním subjektem Faktoring Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávku včetně příslušenství vyplývající z faktury obchodní společnosti ČSOB Faktoring, a.s., IČ: , Benešovská 2538/40, Praha 11

12 10. V případě, že dodavatel využije této služby, odběratel poukáže platbu na účet ČSOB Faktoring, a.s., č. účtu /0300, IBAN CZ , swift CEKOCZPP, u Československé obchodní banky, a.s. Závazek odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti ČSOB Faktoring a.s. Veškeré potřebné údaje jsou uvedeny na faktuře (banka, číslo účtu, oznámení o využití faktoringových služeb ČSOB). Dodavatel je oprávněn ze zákona využít faktoringových služeb ČSOB bez souhlasu odběratele. Rozhodnutí dodavatele o využití/ nevyužití faktoringových služeb ČSOB není předurčeno platební morálkou odběratele. Po prvním úspěšném obchodním styku odběratele a dodavatele, budou následující faktury vystavovány s faktoringovým účtem a to bez předchozího upozornění odběratele. Reklamace: Reklamovat lze pouze zboží zakoupené přímo u dodavatele. Zboží zakoupené u partnera dodavatele lze reklamovat pouze opět u tohoto partnera. Typy reklamací závady na zboží (vadné zboží dodavatel přebírá v sídle společnosti) chybné dodávky vrácení zboží Předání reklamovaného zboží Reklamované zboží je odběratel povinen doručit na adresu dodavatele. Náklady na doručení reklamovaného zboží dodavateli nese odběratel. Zboží je nutné doručit v originálním balení včetně veškerého příslušenství a podrobného popisu závady. V případě, že zásilka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude na náklady odběratele zaslána zpět. Záruční lhůta Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem je 12 měsíců, pokud není stanoveno písemnou smlouvou, ke konkrétnímu obchodnímu případu, jinak. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba se počítá od data vystavení dodacího listu. Reklamace zboží v záruce Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady dodavatele zpět odběrateli. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je dodavatel povinen vystavit odběrateli dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu dodavatel. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace. 12

13 Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Odběratel bude písemně informován o předpokládané ceně opravy; akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Dodavatel si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout. Odpovědnost Za vadné zboží se považuje takové, která nemá sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiným zbožím pro užívání věci. Odběratel zboží prohlédne co nejdříve po převzetí, přesvědčí se o vlastnostech zboží, jeho funkčnosti a množství. Dodavatel není zodpovědný za škody vzniklé a způsobené odběratelem a jeho špatnou manipulací a obsluhou. 13

14 14 Vydáno 5 / 2015, Zm.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o.

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

1 Platnost a rozsah užití. 2 Rámcová smlouva o obchodní spolupráci. 3 Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy - 1 -

1 Platnost a rozsah užití. 2 Rámcová smlouva o obchodní spolupráci. 3 Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy - 1 - Příloha k Rámcové smlouvě o obchodní spolupráci číslo: 2010xxxxx Všeobecné obchodní podmínky společnosti AtTEL Bohemia, s.r.o. platné od 19. 8. 2008 1 Platnost a rozsah užití 1.1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti KOBZ s.r.o., IČ: 268 86 995, se sídlem: Jezernice č. p. 42, PSČ 751 31 (dále jen jako sídlo ), zapsané u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40940 I.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat Obchodní podmínky I. Všeobecná část 1/ Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.bazenyshop.cz, společností PLK s.r.o., se sídlem Říčanská 69, 250

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro prodej zboží nabízeného na území České a Slovenské republiky Všeobecné podmínky obchodního vztahu mezi společností EUROBYT PLUS, sídlem Komušín 76, 341 01 Horažďovice,

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) es vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, www.arles.cz provozovaném obchodní

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO 25397265, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.blaznidohracek.cz a poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

Obchodní podmínky internetového obchodu www.blaznidohracek.cz a poučení o možnosti odstoupení od smlouvy Obchodní podmínky internetového obchodu www.blaznidohracek.cz a poučení o možnosti odstoupení od smlouvy I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Provozovatelem internetového obchodu www.blaznidohracek.cz je firma Martin

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Kuzďas spol. s r. o., IČ: 49825003, se sídlem, Kolín Sendražice, 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32880

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.mertendental.cz/eshop/ provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141

Více