OBCHODNÍ PODMÍNKY ASPEN SPORT a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY ASPEN SPORT a.s."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY ASPEN SPORT a.s. 1 Definice Platné od Kupní smlouva ASPEN SPORT a.s. Kupní smlouva ASPEN SPORT a.s. (dále jen Kupní smlouva ) definuje základní podmínky spolupráce mezi kupujícím a prodávajícím. Tuto smlouvu doplňují tyto Obchodní podmínky ASPEN SPORT a.s. (dále jen Obchodní podmínky ). Kupní smlouva musí být opatřena podpisem kupujícího. Její přílohou je kopie výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob), kopie živnostenského listu (u fyzických osob) a kopie osvědčení o daňové registraci. 1.2 Obchodní podmínky ASPEN SPORT a.s. Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a doplňují Kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na www stránkách prodávajícího (www.head.cz) v rámci sítě internet a dále jsou k dispozici v provozovně prodávajícího a u všech jeho obchodních zástupců. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu. 1.3 Kontaktní údaje prodávajícího Adresa: ASPEN SPORT a.s., Sportovní 457, Vestec, Praha západ Telefon: Fax: Internet: Strana 1 Dojde-li mezi datem objednání a dodání zboží k zvýšení celních, daňových či jiných státem stanovených sazeb, dojde-li k jinému zatížení ceny státem nebo dojde-li k více než 10% zvýšení kurzu devizy prodej dle denního kurzovního lístku vydaného bankou Česká spořitelna a.s. u alespoň jedné z těchto zahraničních měn EUR, USD vůči kurzu české koruny platnému ke dni vydání ceníku, je prodávající oprávněn zvýšit kupní cenu v závislosti na takovém zvýšení nákladů na pořízení zboží Finanční podmínky 1.4 Pracovní doba prodávajícího Kancelář Po - Čt 8:00 17:00, Pá 8:00 15:00 Sklad výdej: Po - Čt 8:00 16:30, Pá 8:00 14:30 Sklad příjem: Po - Čt 8:00 16:30, Pá 8:00 14:30 Polední přestávka: denně 12:00-12: Úhrada Splatnost denně 12:00 12: Kupující Kupujícím se může stát výlučně fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění k provozování činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, respektive velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod smíšeným zbožím nebo v oblasti pronájmu sportovního zboží či poskytování služeb třetím osobám v oblasti sportovního zboží a provozující činnost spojenou s prodejem sportovního zboží, pronájmem sportovního zboží nebo poskytováním služeb v oblasti sportovního zboží, a to v prokazatelně existující provozovně maloobchodního nebo velkoobchodního charakteru. Ve specifických případech, zejména za účelem zajištění reklamy a propagace zboží prodávajícího nebo za účelem zajištění sportovní činnosti konkrétních subjektů, se kupujícím může stát i subjekt výslovně nesplňující výše uvedené podmínky. 1.6 Kontakt kupujícího u prodávajícího Kupujícímu je přidělen obchodní zástupce pracovník obchodního oddělení prodávajícího. Úlohou obchodního zástupce je řešit požadavky kupujícího ve všech oblastech obchodu mezi kupujícím a prodávajícím. Osoba obchodního zástupce byla vybrána s přihlédnutím k zaměření kupujícího a lokalitě jeho provozovny (provozoven) tak, aby časté požadavky řešila osoba s maximální možnou znalostí v dané oblasti. Ve specifických situacích má kupující možnost kontaktovat vedení společnosti, finanční oddělení, oddělení reklamací nebo oddělení logistiky. 1.7 Distributoři Prodávající využívá pro zlepšení distribuce některých produktů pověřené distributory. Seznam distributorů a rozsah jejich působnosti je k dispozici v provozovně prodávajícího a u všech jeho obchodních zástupců. 1.8 Kupní ceny Kupní ceny jsou aktuální ceny pro kupujícího. Tyto ceny jsou zveřejňovány v ceníku a na www stránkách prodávajícího. Prodávající seznámí kupujícího na požádání s ceníkem. Ve specifických případech může ceny některých produktů určovat samostatná smlouva. Ceník obsahuje zpravidla tzv. doporučenou maloobchodní cenu (MOC), která je považována za orientační a nezávaznou. Prodávající si vyhrazuje právo tuto cenu používat při reklamě a propagaci výrobků jako orientační cenu výrobků pro konečné spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupních cen. Kupní ceny, za které se obchod sjednává, včetně případných slev, budou vyznačeny v objednávce. Pokud kupující cenu neuvede, má se za to, že je sjednána kupní cena podle aktuálního ceníku prodávajícího, a to s uplatněním slev příslušejících kupujícímu podle těchto Obchodních podmínek. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby kupujícího na účet prodávajícího. Standardní splatnost vystavených faktur je 14 kalendářních dnů. Na žádost kupujícího může prodávající splatnost prodloužit nebo platby rozložit ve formě platebního kalendáře, a to s přihlédnutím k bonitě kupujícího, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu. Splatnost sjednaná v potvrzených objednávkách je závazná Úrok z prodlení V případě pozdní úhrady faktury kupujícím (v případě úhrady po datu splatnosti) bude účtovat prodávající kupujícímu automaticky úrok z prodlení ve výši 0,03% denně (10,95% ročně) počínaje 16. dnem prodlení Smluvní pokuta V případě pozdní úhrady faktury kupujícím (v případě úhrady po datu splatnosti) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3% denně za každý den prodlení Zbožová faktura Na zboží objednané kupujícím u prodávajícího je vystavena faktura (plnící současně funkci dodacího listu), která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné

2 náležitosti. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží, popř. služeb. Je identifikovatelná číselnou řadou FVZBO?????, kde? Zasílání faktur: - Faktura je zasílána kupujícímu se zbožím standardní; - faktura je zasílána kupujícímu se zbožím, její kopie je odeslána poštou na definovanou adresu nestandardní. Počet a oběh faktur: - 1 faktura se zbožím, 1 faktura obchodní zástupce, 1 faktura sklad standardní; - více faktur se zbožím, více faktur poštou na definovanou adresu, resp. na více různých adres nestandardní. Konkrétní volbu lze určit dohodou s obchodním zástupcem Zálohová faktura Na zboží objednané kupujícím u prodávajícího v režimu platba předem je vystavena zálohová faktura. Pokud v době objednávky není objednané zboží nebo jeho část skladem, je zálohová faktura na tuto část objednávky vystavena až po jeho přijetí prodávajícím. Splatnost zálohové faktury je 14 kalendářních dnů. Je identifikovatelná číselnou řadou FVZAL?????, kde? Faktura za úrok z prodlení Při uplatnění úroku z prodlení vůči kupujícímu ze strany prodávajícího je vystavena čtvrtletně zpětně faktura za úrok z prodlení. Je identifikovatelná číselnou řadou FVURO?????, kde? nahrazuje pořadové číslo faktury Faktura za smluvní pokutu Při uplatnění smluvní pokuty vůči kupujícímu ze strany prodávajícího je vystavena faktura za smluvní pokutu. Je identifikovatelná číselnou řadou FVPOK?????, kde? Dobropis - Zbožový dobropis vystavuje se kupujícímu v případě, že došlo k chybnému dodání zboží ze strany prodávajícího, dochází k vracení zboží nebo bylo dodáno vadné či nekompletní zboží. Je identifikovatelný číselnou řadou FVDOB?????, kde? - Bonusový dobropis finanční dobropis, který se vystavuje v případě dodatečných slev a bonusů vyhlášených prodávajícím a za předpokladu splnění požadovaných kritérií na dodatečnou slevu a bonus. Je identifikovatelný číselnou řadou FVBON?????, kde? 2 Informace 2.1 Internetový server prodávajícího Internetový server prodávajícího (www.head.cz) poskytuje na svých stránkách především informace o aktuálním sortimentu, cenách a další potřebné informace. 2.2 Osobní a telefonické informace Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, je možno získat prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího nebo na příslušném oddělení prodávajícího. Kontakty jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího. Před návštěvou provozovny prodávajícího je třeba, aby si kupující sjednal s příslušným obchodním zástupcem předem termín. 2.3 Informační servis Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu reklamní a obchodní informace, a to i bez předchozí žádosti kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním reklamních a obchodních informací, a to všemi obvyklými způsoby (poštou, faxem, em, prostřednictvím zpráv SMS apod.). Strana Informace o kupujícím Kupující během obchodní spolupráce poskytuje prodávajícímu různé údaje obchodního charakteru. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího, k realizaci jeho objednávek a k vzájemné komunikaci. Kupující souhlasí se shromažďováním některých údajů o něm a jeho nákupech. 3 Ochrana proti padělkům a související trestné činnosti 3.1 Exkluzivita prodávajícího Prodávající je výhradním dovozcem zboží značek HEAD, PENN a TYROLIA pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Kupující se zavazuje, že zboží značek HEAD, PENN a TYROLIA bude kupovat výhradně od prodávajícího nebo jím pověřených distributorů. Seznam distributorů je k dispozici v provozovně prodávajícího a u všech jeho obchodních zástupců. 3.2 Součinnost kupujícího Na trhu se může vyskytnout zboží padělané, získané trestnou činností či neoprávněně dovezené. Takové zboží nemusí vykazovat ochranné prvky a může se lišit svým provedením, kvalitou, technickými parametry a cenou. V případě jakýchkoli pochybností o pravosti zboží nebo jeho původu či v případě nabídky zboží od jiného subjektu, než je prodávající nebo jím pověřený distributor, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a poskytnout mu maximální možnou součinnost. 4 Nabídky, objednávky a dodávky 4.1 Nabídka V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky kupujícího. 4.2 Objednávka Platnost objednávky Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavírány na základě jednotlivých objednávek. Smlouva je uzavřena poté, co prodávající potvrdí objednávku kupujícího, či tím, že kupující zboží převezme. Dokladem o uzavření jednotlivé kupní smlouvy nechť je potvrzená objednávka nebo kupujícím potvrzená faktura nebo doklad o předání zboží dopravci. Kupující odpovídá za to, že jednotlivé objednávky budou vystavovány jím zplnomocněnými osobami Způsob objednávání Zboží lze objednat: - telefonicky - em na ovou adresu obchodního zástupce dle informací uveřejněných na www stránkách prodávajícího nebo na adresu - faxem na číslo poštou na adresu prodávajícího Objednávky takto vystavené musí obsahovat následující základní informace: - obchodní informace o kupujícím - referenční číslo objednávky kupujícího - kontaktní osobu kupujícího - způsob dodání a dodací adresu - název objednaného zboží a počty kusů V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně definovat veškeré důležité informace (zmíněné výše), aby se zamezilo jakýmkoli nedorozuměním při plnění objednávky Kompletní objednávka Na základě požadavku kupujícího je možné objednávku definovat jako kompletní. V takovém případě není objednávka expedována po částech, ale až po zajištění všech jejích položek v požadovaných množstvích.

3 V opačném případě je prodávající oprávněn k realizaci dílčích dodávek Minimální hodnota objednávky Prodávající nemá stanovenu minimální hodnotu objednávky Zpracování objednávky Objednávky jsou prodávajícím zpracovány pro daný termín dodání podle pořadí, v jakém došly Zrušení objednávky V případě, že kupující je nucen zrušit objednávku u prodávajícího, musí tak učinit faxem, poštou nebo e- mailem. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu penále ve výši 10 % z objemu objednávky v případě, že ke zrušení dojde později než do konce pracovní doby v den objednání. 4.3 Dodání zboží Termín dodání Termín dodání, pokud je dohodnut, musí být vyznačen na objednávce, v opačném případě je prodávající oprávněn dodat zboží kdykoliv. Prodávající je oprávněn zboží dodat o 2 týdny dříve nebo později, než je uvedeno v objednávce Dodávka prostřednictvím dopravce Zboží je dodáváno dopravní společností PPL do 48 hodin po expedici ze skladu prodávajícího na dodací adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Doprava zboží a jeho balení jsou hrazeny prodávajícím Dodávka na dobírku Kupující může využít možnost úhrady zboží hotově při převzetí tzv. na dobírku. V takovém případě uhradí kupující kupní cenu při převzetí zboží pracovníkovi dopravní společnosti PPL Expresní odběr na skladě Po předchozím sjednání termínu s obchodním zástupcem je možné si zboží osobně vyzvednout přímo ze skladu prodávajícího. Osoba, která odebírá zboží, je povinna prokázat na požádání obchodního zástupce prodávajícího svou totožnost občanským průkazem nebo pasem, nejde-li o osobu obchodnímu zástupci osobně známou. Zboží neodebrané do 3. pracovního dne po jeho připravení je přijato zpět na sklad prodávajícího a související objednávka ztrácí na platnosti Pozastavení dodávek Prodávající pozastaví dodávky kupujícímu v případě, kdy kupující má alespoň jednu neuhrazenou fakturu po datu splatnosti. V tomto případě dochází ke ztrátě pořadí u všech otevřených objednávek. Není umožněn odběr zboží a další odběry jsou povoleny až po uhrazení všech faktur po splatnosti. Prodávající není odpovědný za problémy způsobené pozastavením dodávek kupujícímu Převzetí dodávky Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky. Při osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího kontroluje kupující věcný stav dodávky oproti faktuře. Pokud obsah dodávky neodpovídá faktuře, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska prodávajícího na obalu, je tuto skutečnost kupující povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek a současně ihned písemně, faxem nebo em informovat prodávajícího. Kupující je v takovém případě povinen za přítomnosti pracovníka dopravce zkontrolovat obsah zásilky dle přiložené faktury. Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti faktuře a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek. Pokud kupující převzal zásilku v neporušeném obalu, je povinen zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiložené faktury nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí. Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je kupující povinen ihned písemně, faxem nebo em informovat prodávajícího. V případě, že tak kupující neučiní, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad dodávky. 4.4 Vrácení zboží Pokud dodané zboží neodpovídá objednávce nebo ze strany prodávajícího nebyly poskytnuty podmínky vyplývající z Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek, je kupující oprávněn zboží zaslat nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 5. kalendářního dne bylo přijato na skladě prodávajícího. Na vrácené zboží prodávající vystaví do 7 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10 % z ceny vráceného zboží. 5 Platební styk 5.1 Úhrada zboží Platba předem bankovním převodem ( prodej na proforma fakturu ) V případě platby předem bankovním převodem je na zboží vystavena zálohová faktura, která je kupujícímu zaslána faxem do druhého pracovního dne po obdržení objednaného zboží na sklad. Zboží je zablokováno pro kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží připraveno k dodání. V případě, že zboží není do 7 kalendářních dnů od vystavení zálohové faktury uhrazeno, je objednávka zrušena a zboží není dále blokováno Platba v hotovosti při odběru zboží ( prodej za hotové ) Při expresním odběru zboží na skladě je možné úhradu provést v hotovosti. Kupující obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný pokladní doklad Platba v hotovosti dopravci ( prodej na dobírku ) Zboží, které je objednáno na dobírku, je kupující povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení faktury prodávajícímu Platba po dodání zboží ( prodej na fakturu ) V případě, že kupující má s prodávajícím sjednánu splatnost faktur, je mu při expedici zboží vystavena faktura se splatností, která byla sjednána. Prodávající je oprávněn odmítnout prodej na fakturu se splatností kupujícímu, jehož platební kázeň vykazuje výrazné nebo opakované zpožďování plateb. 5.2 Úhrada dobropisu V případě vystavení dobropisu prodávajícím kupujícímu se provede jeho zápočet s neuhrazenými fakturami. Pokud v době vystavení dobropisu nemá kupující neuhrazené faktury, čeká prodávající se započtením dobropisu do okamžiku vystavení další faktury. Úhrada dobropisu platbou prodávajícího kupujícímu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti kupujícího na finanční oddělení. 5.3 Financování Úrok z prodlení Úroky z prodlení v souvislosti s pozdní úhradou faktur kupujícího jsou automaticky účtovány čtvrtletně zpětně prostřednictvím faktury s 30denní splatností identifikované zvláštní číselnou řadou podle následujícího vzorce: Strana 3

4 Fakturovaná částka včetně DPH x (počet dnů mezi dohodnutou splatností a datem úhrady 15) x 0,0003. Faktura obsahuje v příloze seznam všech faktur uhrazených za uplynulé čtvrtletí, které byly uhrazeny po splatnosti. Příloha dále obsahuje: - čísla těchto faktur - datum vystavení každé faktury - datum splatnosti každé faktury - datum úhrady každé faktury - částku každé faktury s DPH - úrok z prodlení Smluvní pokuta Při pozdní úhradě faktur kupujícího je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu z prodlení prostřednictvím faktury s 30denní splatností identifikované zvláštní číselnou řadou podle následujícího vzorce: Fakturovaná částka včetně DPH x počet dnů mezi dohodnutou splatností a datem úhrady x 0,003. Faktura obsahuje v příloze seznam všech faktur, které byly uhrazeny po splatnosti. Příloha dále obsahuje: - čísla těchto faktur - datum vystavení každé faktury - datum splatnosti každé faktury - datum úhrady každé faktury - částku každé faktury s DPH - smluvní pokutu Zajištění financování Prodávající je oprávněn kredit poskytovaný kupujícímu zajišťovat běžnými zajišťovacími nástroji tak, aby minimalizoval rizika vyplývající z platební neschopnosti kupujícího. Obvyklé nástroje používané prodávajícím jsou: - pojištění pohledávky kupujícího - směnečné ručení, kde avalem je fyzická osoba nebo evidentně bonitní subjekt. Bonitu subjektu určuje prodávající Volné nakládání s pohledávkou za kupujícím Pohledávka vyplývající z kupní smlouvy ASPEN SPORT a.s. za kupujícím bude zastavena ve prospěch České spořitelny a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením závazku na účet číslo /0800 vedený u České spořitelny a.s. Jestliže Česká spořitelna a.s. požádá kupujícího, aby kupní cenu směřoval na jiné účty, než je účet zde uvedený, je kupující povinen této žádosti vyhovět. 6 Reklamace 6.1 Předání reklamovaného zboží Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na adresu prodávajícího. Náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží bude do reklamačního řízení přijato jen v případě, že bude čisté, zaslané v originálním obalu a s příslušenstvím (pokud je obal součástí zboží např. obaly na tenisové a squashové rakety, nikoliv karton nebo krabice; tenisové a squashové rakety je třeba reklamovat vypletené i v případě, že výplet je prasklý). Zboží je nutné doručit s řádně vyplněným reklamačním formulářem, na kterém bude uvedeno: - datum nákupu zboží - datum prodeje zboží konečnému spotřebiteli - datum uplatnění reklamace. V případě, že zásilka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude zaslána zpět. 6.2 Záruční lhůta Záruka na zboží prodávajícího je 24 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli nebo odběrateli kupujícího nebo ode dne použití zboží pro vlastní spotřebu kupujícího, ne však déle než 36 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Dokladem o prodeji konečnému spotřebiteli nebo odběrateli kupujícího nechť je paragon nebo jiný účetní doklad, dnem vlastní spotřeby kupujícího nechť je den vystavení faktury prodávajícím. 6.3 Reklamace zboží v záruce Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen zaslat kupujícímu zboží nové nebo vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 21 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. 6.4 Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout. 7 Slevy, bonusy a obvyklé splatnosti faktur 7.1 Obratovou slevu poskytuje prodávající kupujícímu z platných doporučených maloobchodních cen (MOC) uvedených v ceníku prodávajícího individuálně na základě interního systému, a to zejména v závislosti na obratu dosaženém kupujícím v předchozím kalendářním roce. V případě akčních slev nebo výprodejů může být na konkrétní zboží výše obratové slevy prodávajícím jednorázově zvýšena. 7.2 Obvyklou splatnost faktur stanovuje prodávající kupujícímu individuálně na základě interního systému, a to zejména v závislosti na výši obratu dosaženém kupujícím v předchozím kalendářním roce. 7.3 Při úhradě zboží předem bankovním převodem, v hotovosti při odběru zboží nebo v hotovosti dopravci (dobírka) poskytuje prodávající kupujícímu slevu za platbu ve výši 6 %. 7.4 Obratová sleva podle bodu 7.1 se sčítá se slevou za platbu podle bodu 7.3 nebo bonusem za včasnou platbu podle bodu adresa kupujícího - kontakt na odpovědnou osobu - přesný popis zboží - přesný popis závady a jejího vzniku Strana 4

5 8 Koupě zboží za účelem testování 8.1 Prodávající podporuje obchodní aktivity kupujícího prodejem zboží za účelem testování. Jde o vybranou kolekci výrobků umožňující seznámit konečného spotřebitele s jejich specifickými vlastnostmi, vlastnostmi použitých technologií a usnadnit výběr konkrétního výrobku. 8.2 Jako testovací model má možnost kupující získat od prodávajícího maximálně 1 kus zboží od konkrétního modelu. 8.3 Testovací model může mít jiný design nebo být označený nápisem Test. 8.4 Na zboží za účelem testování poskytuje prodávající kupujícímu slevu na testování 50 % z doporučených maloobchodních cen (MOC) dle aktuálního ceníku. 8.5 Obvyklá splatnost faktur na zboží za účelem testování je 14 dnů. 9 Zapůjčení zboží za účelem testování 9.1 Prodávající podporuje obchodní aktivity kupujícího testovacími akcemi a možností zapůjčení zboží za účelem testování. Jde o vybranou kolekci výrobků umožňující seznámit konečného spotřebitele s jejich specifickými vlastnostmi, vlastnostmi použitých technologií a usnadnit výběr konkrétního výrobku. 9.2 Jako testovací model má možnost si kupující zapůjčit od prodávajícího maximálně 1 kus zboží od konkrétního modelu. 9.3 Testovací model může mít jiný design nebo být označený nápisem Test. 9.4 Konkrétní podmínky zápůjčky má kupující možnost sjednat s obchodním zástupcem. 9.5 V případě ztráty nebo zničení zapůjčeného testovacího zboží kupujícím bude ze strany prodávajícího účtována kupujícímu cena odpovídající 50 % hodnoty zboží v doporučených maloobchodních cenách (MOC) dle aktuálního ceníku, a to na základě faktury se splatností 14 dnů. Strana 5

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1 OBSAH OBCHODNÍ PODMÍNKY... 1 OBSAH... 2 Preambule:... 4 Definice:... 4 Povinnosti a práva odběratele... 4 Cenové podmínky... 4 Kupní smlouva... 5 Odběratel... 5

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719,

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SPA Studio s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2059/26, PSČ 169 00 IČ: 28911199, DIČ: CZ28911199 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o.

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) es vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, www.arles.cz provozovaném obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností INOTECH ČR, spol. s r.o., se sídlem Oldřichov 73, 347 01

Více

Adresa elektronické pošty: info@rpair.cz

Adresa elektronické pošty: info@rpair.cz Obchodní podmínky a reklamační řád obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., IČ 03554376, sp.zn. C 233606 vedená u Městského soudu v Praze 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro prodej zboží nabízeného na území České a Slovenské republiky Všeobecné podmínky obchodního vztahu mezi společností EUROBYT PLUS, sídlem Komušín 76, 341 01 Horažďovice,

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Seifertova 399, 403 31 Ústí nad Labem IČ: 287 49 928 Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central

Více

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.mertendental.cz/eshop/ provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141

Více

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX)

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou BONITEX

Více

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností Roset s. r. o. (dále jen prodávající

Více