Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice"

Transkript

1 Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p. Vrabec, Bc. Vališ, Ing. Vimerová, Ing. Konečný, Omluveni: p. Pavelka, MUDr. Hladík, Ing. Jelínek Starosta zahájil jednání v 18:00 hodin. Hosté: Paní Zimmernannová - žádost o přidělení bytu ve vlastnictví HMP. Žádost nutno podat znovu písemně (v návaznosti na bod 1/14/2008). Pan Trnka účast na jednání zastupitelstva. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva č.13/2008: 1/9/ Svěření pozemku parc. č. 939/92 (Radiovka II.) - úkol trvá. 1/10/2003 Návrh tras cyklostezek a chodníků do okolních obcí probíhá realizace cyklostezky Za Novákovou zahradou směr Černý most v k. ú. Satalice; realizaci části mimo k. ú. Satalic brzdí výkup posledního z pozemků. 3/15/ Údržba městské části - zavážení parku Budovatelská novou hlínou, plánován výsev trávy a vytvoření parku. Zajištění posypu chodníků pro zimní období nádoby s posypovým materiálem budou umístěny u kontejnerů na tříděný odpad v průběhu měsíce listopadu. 3/19/ Iniciace dalších jednání o mimoúrovňovém křížení ul. Bystrá s dálnicí Praha - Mladá Boleslav ve spolupráci s MČ Horní Počernice - úkol trvá. Obchvat Satalic Budovatelská x Kbely stavba zařazena mezi stavby obecně prospěšné, s termínem realizace před rokem 2010 (změna územního plánu č. Z 2176/00). 8/12/ Statek prověřuje se zájem investorů o realizaci stavby tohoto typu a rozsahu v návaznosti na vývoj na finančních trzích. Nutno požádat o prodloužení územního rozhodnutí, které je platné do srpna /14/ Objemová studie řešení zástavby pozemku p. č. 391 a 393 (býv. samoobsluha) stavební práce probíhají, stavba je organizována investorem stavby společností RETOD BYTY s. r. o., se sídlem Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ , IČ bod se vypouští. 5/8/ Výzva MČ Praha Vinoř ke společnému stanovisku ve věci stavby golfového hřiště starosta Vinoře, pan Schwarz informoval o útlumu aktivit společnosti Sekyra Group, a.s. ve věci záměru výstavby golfového hřiště v areálu Satalická obora bod se vypouští. 2/3/ Příkaz starosty k provedení kontroly ve veřejné správě MČ Praha - Satalice - kontrola probíhá.

2 1/5/ Vyhlášení záměru na prodej rodinného domu č.p. 347 v ulici K Cihelně dne došlo k podpisu Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem se zřízením zástavního práva. Úkol bude sledován do doby připsání kupní ceny na účet městské části. 3/6/ Rekonstrukce ulic "Nové Vinoře" dne začne uzavírka ulic Pod Poštou a Stratovská, do konce roku bude provedena rekonstrukce povrchů v ulici Pod Poštou, ulice Stratovská bude dokončena nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. 3/4/ Dětský lékař - úkol trvá. Čas do doby splnění všech administrativní náležitostí pro přidělení obvodu Satalice novému lékaři bude využit k provedení rekonstrukce prostor topení, podlahy, zateplení, okna (odhad nákladu rekonstrukce 700 tis. Kč). 1/5/ Studie rozšíření MŠ a ZŠ Satalice - zastupitelstvo se dohodlo na výběru varianty nástavby ZŠ s rozšířením počtu tříd o 6, a to vzhledem k potřebám školy na počet kmenových tříd. Na přípravu projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení byla společností Arch.Design project, a.s., která připravila studii rozšíření ZŠ, předložena nabídka s nabídkovou cenou ve výši 720 tis. Kč (bez DPH). Pan starosta prověří možnost získání dotace na přípravu projektové dokumentace a provedení nástavby na magistrátu HMP. O objednání projektové dokumentace bude rozhodnuto na příštím zastupitelstvu. Cena zpracování projektové dokumentace bude zahrnuta do návrhu rozpočtu městské části pro rok /6/ Jednání o řízení vydání změn vlny 06 územního plánu sídelního útvaru HMP změny týkající se areálu pily byly staženy z projednání dne a byly předloženy nové změny územního plánu č. 1572/07, 1573/07, 1574/07, 1845/07, které navrhují jiné využití pozemků areálu pily před tratí z nerušící výroba na převážně výstavba obytných domů. Městská část si vyžádá detailní informace o výše uvedených změnách a současně si vyžádá studii dopadu výstavby areálu bytových domů takového rozsahu na dopravní infrastrukturu městské části. 1/10/2008 Prodej garáží U Obory 307 pan starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha Satalice schvaluje prodej objektu šesti garáží u domu č.p. 307 v ulici U Obory vč. pozemků p.k. 74/2-7 Bytovému družstvu U Obory, se sídlem U Obory 307, Praha 9 Satalice, IČ , v souladu se znaleckým posudkem číslo ZÚ-659/ /13/2008 Žádost o souhlas zastupitelstva s podnájmem nebytového prostoru v ulici k Cihelně, č.p. 59 městská část obdržela návrh pana Miroslava Kotěšovce, jednatele současného pronajímatele nebytového prostoru společnosti Pražský Pramen, s.r.o., IČ , na zrušení usnesení č. 1/13/2008 ze zasedání zastupitelstva konaného dne Návrh na zrušení usnesení nebyl žádným ze zastupitelů podán, usnesení č. 1/13/2008, kterým byl starosta pověřen k podání výpovědi firmě Pražský Pramen, s.r.o. v souladu s podmínkami nájemní smlouvy, zůstává v platnosti.

3 Nové úkoly: 1/14/2008 Mimořádný příděl bytu z majetku HMP pan starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice ruší usnesení č. 4/6/2008 ze dne ve znění Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje přidělení bytu z majetku HMP manželům Dahbiovým. Městská část vyhlásí nové výběrové řízení na přidělení dispozičního práva k bytu. Bližší informace budou zveřejněny na vývěsce městské části. 2/14/2008 Vyhlášení záměru na odkoupení restituovaných pozemků v areálu požární zbrojnice - pan starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje záměr koupě pozemků v areálu požární zbrojnice pozemku parc.č. 89 o výměře 227 m 2, pozemku parc.č. 987/2 o výměře 212 m 2, pozemku parc.č. 91/1 o výměře m 2 a pozemku parc.č. 87/2 o výměře 42 m 2 vše v k.ú. Satalice a pověřuje starostu vedením dalších jednání. 3/14/2008 Navýšení základního kapitálu Sportareálu Praha Satalice, s.r.o. o 1 mil. Kč na částku 2 mil. Kč a změna sídla společnosti Bc. Vališ navrhl usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje: - navýšení základního kapitálu společnosti Sportareál Praha Satalice, s.r.o., IČ , se sídlem Praha 9, Satalice, K Radonicům 81, PSČ , formou peněžitého vkladu ve výši ,- Kč, nová výše základního kapitálu společnosti činí ,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu MČ k realizaci a podpisu všech příslušných dokumentů s termínem realizace do 30 dnů, a - změnu sídla společnosti na U Arborky č.p. 397, Praha 9 Satalice, PSČ Pro: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p. Vrabec, Bc. Vališ, Ing. Konečný, Proti: Ing. Vimerová

4 4/14/2008 seznámení s výsledky hospodaření společnosti Sportareál Praha Satalice, s.r.o. - A. Vimerová navrhla usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje vyžádání si mimořádných informací o výsledku hospodaření Sportareálu Praha Satalice, s.r.o. za prvních 9 měsíců roku 2008 vč. předložení plánu potřeby finančních prostředků do konce roku 2008, a to v termínu do Pro: Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p. Vrabec, Ing. Konečný, Ing. Vimerová Proti: Ing. Baťa Zdrželi se: p. Vaňhara, Bc. Vališ Návrh usnesení nebyl přijat. 5/14/2008 Změna č. 6 rozpočtu MČ na rok 2008 Bc. Vališ navrhl usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje změnu číslo 6 rozpočtu na rok Příjmy činí ,- Kč, výdaje činí ,- Kč, schodek je ve výši ,- Kč. Schválený rozpočet a přehled změn budou přílohou zápisu. Starosta ukončil jednání ve 21:15 hodin. Příští zasedání zastupitelstva MČ se uskuteční ve středu 19. listopadu 2008 od 18:00 hodin. Zapsal: Ověřili: Andrea Vimerová Ing. Miroslav Konečný Mgr. Milada Výborská Za Zastupitelstvo městské části Praha - Satalice Starosta Vojtěch Vaňhara

5

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

Zápis č. 06/2011. Hosté. Kontrola starých úkolů:

Zápis č. 06/2011. Hosté. Kontrola starých úkolů: Zápis č. 06/2011 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Satalice, konaného dne 23. 2. 2011 v zasedací místnosti úřadu Městské části Praha - Satalice přítomní: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z 70. schůze rady města konané dne 12.6.2013

Zápis z 70. schůze rady města konané dne 12.6.2013 Město Pohořelice Zápis z 70. schůze rady města konané dne 12.6.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr. Babčanová

Více

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína Městský úřad Kolín Z á p i s z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 23.5.2005 od 15,00 hodin v saloncích č. 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně Přítomno: 24 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více