Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: , se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C DISdata s.r.o. SpolečnostDISdata s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 1, Národní 60/28, Nové Město, PSČ: , zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C GOPAY s.r.o. Společnost GOPAY s.r.o., s.r.o., IČ: , se sídlem Planá 67, PSČ: , zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C ZLÍN FILM FESTIVAL Filmové představení Koncert Zákazník E-vstupenka ZLÍN FILM FSTIVAL pořádaný společností FILMFEST, s.r.o. v termínu od do Projekce filmů v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU Hudební produkce pořádaná společností FILMFEST, s.r.o. v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU Osoba provádějící nákup či rezervaci vstupenek na Filmová představení a Koncerty prostřednictvím internetových stránek na adrese Elektronicky generovaná vstupenka na Filmové představení či Koncert opravňující ke vstupu na zvolený Koncert či Filmové představení Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují postup při nákupu a rezervaci vstupenek na Filmová představení a Koncerty pořádané společností FILMFEST, s.r.o. v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU, to vše výhradně při nákupu či rezervaci prováděné Zákazníkem prostřednictvím internetové stránky nacházející se na adrese Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti FILMFEST, s.r.o. a Zákazníka.

2 Způsob nákupu vstupenky Po přístupu do příslušné sekce internetových stránek provede Zákazník výběr (označení) vstupenky či vstupenek na konkrétní Filmového představení či Koncert. Následně je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a pravdivě a úplně zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na webovou stránku provozovanou společností DISdata s.r.o., na níž je Zákazníkovi zobrazena cena jím zvolené vstupenky či vstupenek doplněná o bankovní poplatek za provedení platební transakce. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že k ceně vstupenek bude připočtena cena bankovního poplatku. Po vyjádření souhlasu s cenou vstupenky (vstupenek) včetně bankovního poplatku, je Zákazník přesměrován na internetové stránky společnosti GOPAY s.r.o., kde po doplnění vyžadovaných údajů bude přesměrován na platební stránku. Jakmile je Zákazníkem platba řádně provedena, vygeneruje se Zákazníkovi stránka s E-vstupenkou obsahující potvrzení o zakoupení vstupenky. E-vstupenku je nezbytné vytisknout prostřednictvím laserové či inkoustové tiskárny v kvalitě umožňující její řádné a bezproblémové rozpoznání ze strany společnosti FILMFEST, s.r.o., či jí pověřených osob. E-vstupenka obsahuje QR kód. Tento je Zákazník povinen vytisknout ve vygenerované velikosti, tj. především bez provedení jeho zvětšení či zmenšení. Zákazníkovi je též zaslán informační se E-vstupenkou na jím zadanou ovou adresu. Tato skutečnost však nezbavuje Zákazníka postupovat způsobem uvedeným v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek. Společnost FILMFEST, s.r.o. nijak nezaručuje doručení ové zprávy obsahující E-vstupenku na Zákazníka. Během nákupu E-vstupenek nesmí Zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět či zavírat okno svého internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup E-vstupenky. Veškeré údaje ve věci nákupu E-vstupenek se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Právo změny zadaných údajů nedokončením objednávky za současného započetí nové objednávky tímto není dotčeno. Nákup E- vstupenky musí být Zákazníkem proveden v časovém zámku 20 minut. Během této doby je přidělena dočasná rezervace Zákazníkem zvolených sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup do 20 minut, jsou dočasně vyrezervovaná sedadla opět uvolněna do dalšího prodeje. Obdobně se postupuje v případě, kdy Zákazník v průběhu nákupu učiní ve svém internetovém prohlížeči krok zpět, případně tento uzavře. V případě, že Zákazník při vstupu do kina nebo koncertní zóny nepředloží u vstupu řádně vytištěnou E- vstupenku v souladu s podmínkami vymezenými v těchto obchodních podmínkách, tato bude poškozená, neúplná, nečitelná či jinak vadná, případně nebude z důvodů na straně Zákazníka umožněno ověření její pravosti, nevzniká Zákazníkovi nárok na účast na předmětné filmové či hudební projekci, jakož ani nárok na vrácení kupní ceny. Způsob rezervace vstupenky Po přístupu do příslušné sekce internetových stránek provede Zákazník výběr (označení) vstupenky či vstupenek na konkrétní Filmové představení. Následně je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a pravdivě a úplně zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k rezervaci vstupenek.

3 Jakmile je rezervace dokončena, zobrazí se Zákazníkovi stránka obsahující potvrzení o rezervaci vstupenky (vstupenek) na Filmové představení. Zákazníkovi je též zaslán informační s potvrzením rezervace na jím zadanou ovou adresu. Společnost FILMFEST, s.r.o. nijak nezaručuje doručení ové zprávy obsahující potvrzení rezervace na Zákazníka. Z tohoto důvodu společnost FILMFEST, s.r.o. doporučuje Zákazníkům postupovat způsobem vymezeným v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek. Během rezervace vstupenek nesmí Zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět či zavírat okno svého internetového prohlížeče, ve kterém provádí reservaci vstupenek. Veškeré údaje ve věci rezervace vstupenek se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Právo změny zadaných údajů nedokončením rezervace za současného započetí nové rezervace tímto není dotčeno. Rezervace vstupenky musí být Zákazníkem provedena v časovém zámku 20 minut. Během této doby je přidělena dočasná rezervace Zákazníkem zvolených sedadel. Pokud neproběhne úspěšná rezervace do 20 minut, jsou dočasně vyrezervovaná sedadla opět uvolněna do dalšího prodeje. Obdobně se postupuje v případě, kdy Zákazník v průběhu rezervace učiní ve svém internetovém prohlížeči krok zpět, případně tento uzavře. Zakoupit vstupenky na Filmové představení rezervované v souladu s těmito obchodními podmínkami je možné nejpozději ve lhůtě třiceti 30 minut před začátkem filmového představení na pokladně příslušného kina (jiného místa projekce příslušného filmu). Marným uplynutím lhůty rezervace zaniká. Rezervace vstupenek je možná výhradně na Filmová představení. Na Koncerty je možné vstupenky pouze zakoupit, a to buď přes internetový online prodej anebo v předprodejích. Reklamace 1. Nekonání filmového či hudebního představení Nebude-li se konat filmové či hudební představení z důvodů, za něž společnost FILMFEST, s.r.o. Zákazníkovi odpovídá, bude Zákazníkovi cena uhrazených E-vstupenek vrácena na základě žádosti Zákazníka ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace. Reklamaci je Zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu. Zákazník je při reklamaci povinen uvést své identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště), identifikační číslo platby spolu s potvrzujícím em o provedení platby a číslo bankovního účtu, z něhož platbu prováděl. E-vstupenky na Filmová představení zrušená z důvodů, za něž společnost FILMFEST, s.r.o. Zákazníkovi odpovídá, lze taktéž na základě vzájemné dohody mezi Zákazníkem a společností FILMFEST, s.r.o. vyměnit za vstupenky na jiné filmové představení, umožňují-li to jeho kapacity. V takovém případě je zákazník povinen vznést požadavek na výměnu ihned na místě a před začátkem zrušeného představení, kdy spol. FILMFEST, s.r.o. je v této věci oprávněn zastupovat denní manažer kina GOLDEN APPLE CINEMA, a.s., IČ: , se sídlem Zlín, náměstí Míru 174, PSČ: Vstupenky zakoupené na Koncert nelze vyměnit.

4 2. Odepsání kupní ceny E-vstupenky za současného nevygenerování vstupenky V případě, kdy zákazník v souladu s těmito obchodními podmínkami provede nákup E-vstupenky, bude proveden odpočet její kupní ceny z bankovního účtu Zákazníka, ovšem z důvodů, za něž spol. FILMFEST, s.r.o. Zákazníkovi odpovídá, nebude E-vstupenka vygenerována, bude cena E-vstupenky zákazníkovi vrácena na základě oprávněné reklamace ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zákazník je při reklamaci povinen uvést své identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště), identifikační číslo platby spolu s potvrzujícím em o provedení platby a číslo bankovního účtu, z něhož platbu prováděl. 3. Společná ustanovení o reklamacích Není-li výše stanoveno jinak, přijímá společnost FILMFEST, s.r.o. reklamace na ové adrese reklamace(zavináč)zlinfest.cz. V případě oprávněné reklamace budou Zákazníkovi odeslány peníze na bankovní účet, z něhož společnost FILMFEST, s.r.o. od Zákazníka obdržela platbu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Informace vyžadované ustanovením 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a. Kontaktní údaje společnosti FILMFEST, s.r.o. adresa: Zlín, Filmová 174, PSČ: tel.: web: b. Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností. E-vstupenka je dokladem umožňujícím vstup na navázané Filmové představení nebo Koncert. c. Cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků. Cena E-vstupenky je Zákazníkovi zobrazena před provedením platby při volbě konkrétního Filmového představení nebo Koncertu. d. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění. Platba za E-vstupenku je prováděna bezhotovostně shora popsaným způsobem. E-vstupenku si Zákazník fyzicky sám vytiskne za dodržení postupu vymezeného v těchto obchodních podmínkách. e. Náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány. Náklady na tisk E-vstupenky a potvrzení o rezervaci nese Zákazník ze svého. f. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

5 Práva z vadného plnění a podmínky jejich uplatnění jsou vymezeny v sekci Záruka, v ostatním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. g. Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována. Při platbě E-vstupenky je Zákazník povinen dále uhradit bankovní poplatek za provedení bezhotovostní platby. O jeho výši je informován před provedením platby. h. Práva na odstoupení od smlouvy. V souladu s ustanovením 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od smlouvy na koupi E-vstupenky nelze odstoupit. Závěrečné ustanovení Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ve Zlíně dne 13. května 2015

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Profidíly, s.r.o. se sídlem Hájek 564/3, 691 72 Klobouky u Brna IČ: 27534685 DIČ: CZ27534685

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Profidíly, s.r.o. Vítězslav Krejčík se sídlem Hájek 564/3, 691 72 Klobouky u Brna IČ: 27534685

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby Obchodní podmínky společnosti O.K.SERVIS PLUS, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha9, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-levne.cz a pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 1. Úvodní ustanovení 2. Uzavření Kupní smlouvy 3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy 4. Platební podmínky a cena zboží 5. Dodací podmínky 6. Odstoupení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti: DEICHMANN-OBUV s.r.o., se sídlem Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno Štýřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50367,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Kuzďas spol. s r. o., IČ: 49825003, se sídlem, Kolín Sendražice, 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32880

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tomáš Skoumal Sídlo: Okrouhlá 418/19, Brno - Bohunice, 625 00 Identifikační číslo: 01587285 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, sp. zn. ZU/MMB/0078002/2014

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a poskytování služeb společností TAWAN s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny

Více