PERSONÁLNÍ VZTAHY V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSONÁLNÍ VZTAHY V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ"

Transkript

1 PERSONÁLNÍ VZTAHY V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ Julius Sekera Smyslem našeho příspěvku je podat zprávu o výzkumu mezilidských vztahů pedagogického a zdravotnického personálu ústavů sociální péče pro mentálně retardované (dále USP). Výzkum nebyl součásti grantu a je výsledkem práce autora se skupinou studentů magisterského studia oboru vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Výzkum jsme uskutečnili v průběhu školního roku 1995/96. Cíl výzkumu Výchozí myšlenkou našeho projektuje předpoklad, že kvalita mezilidských vztahů pedagogických týmů (staffs) je fenomenem ovlivňujícím významně pedagogickou práci a její výsledky (např. A. Jones 1988, J. Poplucz 1973, J. Pelikán - L. Lukš - V. Hrabal 1975 a další). Totéž lze říci také o pečovatelských týmech (Gold, M. 1978, Garner, H aj.) Cílem výzkumu bylo získat informaci o kvalitách těchto vztahů a o specifických otázkách s nimi spojených v USP. Metody výzkumu Pro analýzu mezilidských vztahů mezi pracovníky ÚSP jsme zvolili tři základní metody: dotazník pro pracovníky výchovných a sociálních institucí (vlastní konstrukce), Škálu skupinové atmosféry (T. Kollárik a kol.), dotazník hodnotově orientační jednoty (metodika A. V. Petrovského).Za doplňující metodu považujeme volný rozhovor s pracovníky USP a orientační pozorováni v průběhu šetření. Metody byly aplikovány jednotně v celém výzkumném vzorku. Dbáno na samostatnost práce a anonymitu respondentů. Popis vzorku V USP jsme se zaměřili na pracovníky bezprostřední výchovy a péče o svěřence, tj. na vychovatele a zdravotnický personál. Obě profesní skupiny se rekrutovaly převážně z pracovníků se středoškolským vzděláním. Vychovatelé byli absolventy různých typů středních škol. Jejich pedagogická odbornost byla nezřídka zabezpečována až doplňkovým pedagogickým studiem na vysoké škole. Absolventi středních pedagogických škol byli zastoupeni ve vychovatelském sboru našeho vzorku ÚSP spíše ojediněle. Zdravotnický personál byl tvořen pracovníky trojí roviny vzdělání: 1) střední zdravotničtí pracovníci (absolventi středních zdravotnických škol) bez dalšího specializačního vzdělání, 2) střední zdravotničtí pracovníci

2 s pomaturitním specializačním studiem (ošetřovatelská péče v psychiatrii, ošetřovatelská péče pro dospělé, ošetřovatelská péče o děti), 3) ošetřovatelé - nižší zdravotničtí pracovníci (dvouletá zdravotnická škola nebo rekvalifikační kurz ošetřovatel"), 4) pomocní zdravotničtí pracovníci (kurz pomocného zdravotnického pracovníka). Jednotlivé USP jsme označili písmeny A, B, C, D, E a F (tab. č. 1: Výzkumný vzorek USP). Pouze v jednom přípa- A. Názory na vztahy mezi vedením ÚSP a řadovými pracovníky byly zjišťovány prostřednictvím čtyř položek. V otázce zádě (ÚSP D) byl počet zdravotníků i vychovatelů účastných ve výzkumu menší jak 50 % (46.4 %) vzhledem k celkovému počtu pracovníků daného ústavu. Průměrné zastoupení ve všech šesti ÚSP činilo 64.7 % respondentů z celkového počtu pracovníků ÚSP našeho vzorku. Úhrnem se podařilo do výzkumu angažovat 64 vychovatelů a 110 zdravotníků (celkem tedy 174 pracovníků ÚSP). Poměr zdravotníků a vychovatelů byl ve výzkumném vzorku 65.4 % : 34.6 % (přibližně 2:1). Tab. č. 1: Výzkumný vzorek ÚSP ÚSP A B C D E F Celkem Čj Cekem v instituci c I c Celkem respondentů "S Procento zastoupeni ve výzkumu u Celkem v instituci «> -= o u >> Celkem respondentů > Procento zastoupení ve výzkumu Celkový počet personálu vzorku ÚSP Celkový počet respondentů našeho vzorku ÚSP Celkové procentuální zastoupení ve výzkumu Interpretace dat zjištěných dotazníkem pro pracovníky výchovných a sociálních institucí jmu a podpory ze strany vedení instituce při potížích se svěřenci odpovědělo 60 % respondentů pozitivně. Znamená to, že asi 2/5 respondentů bylo opačného mínění. Zjistili jsme však statisticky významný rozdíl na 5 % hladině významnosti v názorech

3 zdravotníků a vychovatelů. Zdravotnický personál se projevil jako pesimističtější. Z hlediska rozdílů v odpovědích na tento problém jsme nezjistili stat. význ. rozdíl mezi jednotlivými ÚSP. Konstatujeme, že méně spokojený je v dané otázce hlavně zdravotnický personál ÚSP. Možnost neformálního a otevřeného rozhovoru o služebních problémech s vedením instituce nepřipouští přibližně polovina respondentů (90 ze 171, tj. 52 %). Na 5 % hl. významnosti jsme zjistili stat. význ. rozdíl mezi názory vychovatelů a zdravotníků. Podobně jako v předchozí položce byli i zde zdravotníci skeptičtější než vychovatelé. Mezi pozitivními a negativními odpověďmi na danou otázku jsme zaznamenali u jednotlivých ÚSP stat. význ. rozdíl na 5 % hl. významnosti. Problém názorů na rozdělování úkolů na pracovišti. Většina respondentů (71 %) soudí, že úkoly jsou rozdělovány při srovnatelných funkcích rovnoměrně. Rozdíly mezi zdravotníky a vychovateli jsme tentokrát z hlediska statist. významnosti nezaznamenali. Avšak shledali jsme stat. význ. rozdíl na 5 % hl. význ. mezi jednotlivými ÚSP. Poskytování prostoru pro samostatnou a tvůrčí práci ze strany vedení je oblast, ve které byli respondenti nejvíce spokojeni (pouhých 21.5 % nespokojených). Nebyly zaznamenány stat. významné rozdíly mezi vychovateli a zdravotníky. Mezi odpověďmi v jednotlivých ÚSP jsme zachytili na 5 % hl. významnosti stat. význ. rozdíl. Můžeme tedy soudit, že existují mezi jednotlivými ÚSP rozdíly v poskytování prostoru pro samostatnou a tvůrčí práci poskytovanou vedením řadovým pracovníkům. B. Názory na vztahy mezi řadovými pracovníky byly zkoumány rovněž čtyřmi položkami. Statisticky významné rozdíly mezi vychovateli a zdravotnickým personálem nebyly tentokrát prokázány ani v jednom případě. V položce jak se cítí v kolektivu spolupracovníků uvedlo 84 % respondentů, že dobře a spokojeně. Mezi ústavy neshledán stat. význ. rozdíl. Pomoc a pochopení ze strany kolegů při potížích se svěřenci očekává 68 % respondentů. Mezi ústavy neshledán stat. význ. rozdíl. Diskusi chyb a nedostatků v práci připouští ve svém kolektivu opět 68 % respondentů. Ani zde jsme mezi ústavy neprokázali stat. význ. rozdíl. Vzhledem k předchozí otázce se jevily jako poněkud překvapivé výsledky položky hodnocení kvality mezilidských vztahů svého vlastního pracovního kolektivu Plných 49.4 % respondentů považovalo pracovní kolektiv, v němž pracovalo, za skupinu,která ještě nedosáhla kvalitních mezilidských vztahů. Respondenti tedy očekávali další možnosti zlepšování situace. Mezi sledovanými ústavy jsme zaznamenali stat. význ. rozdíl na 5% hladině významnosti. C. V názorech na efektivitu práce mezi vychovateli a zdravotnickým personálem

4 nebyl opět zaznamenán statisticky významný rozdíl. V otázce jednotného výchovného postupu při práci se svěřenci se ukázalo, že 64 % respondentů se domnívá, že pracovníci postupují jednotně. Zaznamenali jsme ale stat. význ. rozdíl na 5 % hladině významnosti v názorech na tuto otázku mezi sledovanými ústavy. Účinnost práce své instituce hodnotí příznivě více jak 69 % respondentů. Statisticky významné rozdíly mezi ústavy nebyly shledány. Odraz výchovného působení v každodenním jednání svěřenců hodnotí naprostá většina respondentů kladně. Pouze 12 % z celkového počtu je opačného mínění. Zdá se, že existuje rozdíl mezi tím, co respondenti rozuměli pod pojmem účinnost práce ÚSP" a každodenními výchovnými výsledky". Účinnost práce pojímali zřejmě šířeji (včetně zdravotnických výsledků) a také o výchovných výsledcích zřejmě uvažovali v rámci pojmu efektivita" jako o trvalejších. Rovněž pozitivně respondenti pohlíželi na osobní spokojenost s výsledky své práce. Jen 10.5 % respondentů projevilo nespokojenost. Interpretace dat zjištěných škálou skupinové atmosféry Konstatujeme, že autoři standardizované metody Škála skupinové atmosféry (T. Kollárik a kol. 1988) příliš nerozlišují mezi klimatem a atmosférou, která...vyjadřuje charakter, obsah i směr Tab. č. 2: Data získaná při měření škálou skupinové atmosféry ÚSP A B C D E F Aritm.průměr SA v percentilech vychovatelé zdravotníci celek Variabil.skóre (v%) vychovatelé zdravotníci celek Směrodatná odchylka vychovatelé zdravotníci celek Medián (prostřední hodnota) vychovatelé zdravotníci celek Pořadí ÚSP z hlediska kvality SA

5 aktuální psychologie členů skupiny" (T. Kollárik a kol. 1988:7). Výsledky dosažené v našem vzorku ÚSP uvádí tab. č. 2: Data získaná při měření škálou skupinové atmosféry. ÚSP A Výsledky skupiny vychovatelů představují vysoký stupeň skupinové atmosféry (dále také SA) při relativně dobré názorové konzistentnosti skupiny. Skupinovou atmosféru zdravotnického personálu můžeme považovat rovněž za relativně dobrou, avšak při zvýšené názorové inkonzistentnosti skupiny. Skupinová atmosféra ve skupině vychovatelů z hlediska dosažených percentilových hodnot se jeví ovšem jako lepší a konzistentnější v porovnání se skupinou zdravotníků. Nezjistili jsme však statistickou významnost rozdílů prostřednictvím F-testu a /-testu ani na 5 % hladině významnosti. Horší výsledky dosažené zdravotníky je snad možné přisoudit skutečnosti, že v době konání výzkumu se na tomto ÚSP uskutečňovaly na zdravotnickém úseku organizační změny (např. rušení funkcí staničních sester, snižování počtu zdravotníků ap.) Celkové hodnoty SA ÚSP A představují druhý nejlepší výsledek našeho vzorku. ÚSP B Skupinová atmosféra u vychovatelů se pohybovala na vysoké úrovni, ale byla poměrně inkonzistentní. U zdravotnického personálujsme naměřili spíše průměrnou kvalitu atmosféry. Zajímavé bylo překročení přijatelné míry variabilního skóre, které signalizuje značný stupeň nesourodosti ve skupině. Atmosféra mezi vychovateli byla tedy v porovnání se zdravotnickým personálem lepší. Nezjistili jsme však stat. významnost rozdílů prostřednictvím F-testu a /-testu ani na 5 % hl. významnosti. Celkové hodnoty SA ÚSP B představují 4. nejlepší výsledek ze šesti ÚSP našeho vzorku. ÚSP C Skupina vychovatelů byla silně inkonzistentní, přičemž dosahovaná úroveň SA je poměrně nízká (předposlední hodnota mezi skupinami vychovatelů našeho vzorku). Tento ústav v době sběru dat prožil v předchozích měsících silné ataky ve sdělovacích prostředcích a v relativně krátkém časovém období se v něm střídali ředitelé. Kritika ve sdělovacích prostředcích se zaměřila především na kvalitu výchovné péče a personální spory. Situace ve skupině zdravotníků se podle naměřených hodnot jevila jako příznivější v porovnání s vychovateli. Rozvrat v ÚSP se zřejmě dotkl více výchovného než zdravotnického personálu. Prostřednictvím F-testu a /-testu jsme ověřovali stat. významnost rozdílů mezi výsledky dosaženými ve skupině vychovatelů a ve skupině zdravotníků. Na 5 % hl. významnosti jsme nezaznamenali stat. význ. rozdíl. Celkové hodnoty SA za celý ústav představovaly 3. pořadí ve vzorku ÚSP.

6 ÚSPD Skupina vychovatelů dosáhla hodnot SA, které signalizovaly značnou inkonzistentnost. Rozhovory jsme zjistili, že pracovníci výchovného úseku mají pocit nepřízně vedení vůči nim, vyvolávání častých a zbytečných sporů. Objektivně bylo možno konstatovat značnou migraci vychovatelů tohoto ÚSP. U zdravotnického personálu jsme naměřili hodnoty, které při použití neparametrického ÍZ-testu signalizují, že mezi výsledky obou výběrů (vychovatelé - zdravotníci) jsou stat. významné rozdíly. Celkové hodnoty SA ÚSP D z hlediska umístění v našem vzorku ukazují, že se tato instituce ocitla na předposledním místě s málo příznivými výsledky skupinové atmosféry. ÚSP E Vychovatelé byli podle naměřených hodnot velice konzistentní skupinou. Výsledky byly nej lepší mezi skupinami vychovatelů zařazených do výzkumu. Rovněž zdravotničtí pracovníci dosáhli kvalitních výsledků v hodnotách skupinové atmosféry. / "-testem a /-testem jsme nezjistili stat. významné rozdíly ani na 5 % hl. významnosti mezi skupinou vychovatelů a skupinou zdravotníků. Celkové hodnoty SA ÚSP E byly nejlepší v našem vzorku. ÚSP F Podle dosaženého výsledku u vychovatelů se atmosféra jevila jako lepší ve srovnání se zdravotnickým personálem. U zdravotníků jsme zaznamenali silnou inkonzistentnost skupiny. F-testem a /-testem jsme nezjistili stat. význ. rozdíly mezi vychovateli a zdravotníky ani na 5 % hl. významnosti. Celkové srovnání hodnot SA ÚSP F s ostatními ÚSP našeho vzorku představuje nejhorší výsledek zvláště v důsledku poměrně špatné situace u zdravotnického personálu. Příčiny této skutečnosti se nám nepodařilo zjistit. Výsledky aritmetických průměrů skupinové atmosféry vzorku ÚSP uvádí grafč. 1. Interpretace dat získaných metodou hodnotově orientační jednoty Metodou hodnotově orientační jednoty jsme zjišťovali dvě základní skutečnosti. 1. Hierarchii závažných pracovních hodnot skupin vychovatelů a zdravotníků ÚSP. 2. Stupeň sjedocení (koheze) v názorech na tyto hodnoty skupin vychovatelů a zdravotníků jednotlivých ÚSP. Měrnou jednotkou nám byl Spearmanův koeficient korelace (dále SKK), který dosahuje rozpětí od 0.0 do 1.0. Čím se hodnoty více blíží 1.0, tím je vyšší úroveň koheze skupiny. Rozložení dosažených hodnot přibližuje tab. č. 3: Stupeň hodnotového sjednocení (koheze) ÚSP a graf č. 2: Stupeň hodnotového sjednocení (koheze) vzorku ÚSP. ÚSP A Vychovatelé dosáhli hodnoty 0.64 SKK, což siganalizuje poměrně vysokou

7 úroveň názorové koheze. Zdravotnický personál dosáhl hodnoty SK.K korelace. Mezi skupinami zdravotníků našeho vzorku ÚSP to byla vůbec nejvyšší míra názorového sjednocení. Prověřovali jsme rovněž míru shody hierarchie hodnot vychovatelů a zdravotníků. Dosažená úroveň SKK představuje vysokou míru shody. Jako příklad uvádíme celkové pořadí hodnot platné pro ÚSP A jako celek: 1) pozitivní vztah ke svěřencům, 2) schopnost empatie, 3) samostatnost v práci, 4) řídící práce ze strany vedeni, 5) rozpory v pracovních týmech, 6) individuální přistup k dítěti, 7) rozpory mezi pracovníky a vedením, 8) modernizace technického vybavení, 9) přebujelá administrativa, 10) vztahy mezi pracovníky a zákonný mi zástupci dětí, 11) formalismus ve vzdělávání, 12) porady a schůzováni, 13) kázeň na pracovišti, 14) nároky na plněni úkolů ze strany vedeni, 15) pracovni doba. Na předních místech se objevují hodnoty spojené s péči o děti. Rovněž tak jsme mezi prvními pěti hodnotami zaznamenali aspekt řídící práce ze strany vedení (zdravotníci) a rozpory v pracovních týmech (vychovatelé i zdravotníci). U vy- Grafč. 1 Skupinová atmosféra v ÚSP Utt*y lociainlptta

8 chovatelů v popředí též položka přebujelá administrativa". Jako málo významné jsou vychovateli i zdravotníky hodnoceny položky, které se pracovníkům jevily spíše jako formální: schůzování (většinou ve smyslu různých porad), dodržování pracovní kázně, pracovní doba. Patří zde i hodnota zvyšování nároků na plnění úkolů ze strany vedení. Mezi nepříliš významnými hodnotami se objevil i formalismus ve vzdělávání (čili vzdělávání nebylo vnímáno jako formální). Celkově dosáhl ÚSP hodnoty koheze SKK, což lze považovat za poměrně vysokou úroveň sjednocení. Tab. č. 3: Stupeň hodnotového sjednocení (koheze) ÚSP USP Hodnoty Spearmanova koeficientu korelace Vychovatelé Zdravotníci Korelace mezi vychovat, a zdr. ÚSP celkem A B C D E F Graf č Kohsz* v ústavech sociální pé «70 80 u n S» «g 10 A B C O E F 100 K n p«62vy<*<m»» SS Zaparia GS CtOam

9 ÚSP B Skupina vychovatelů dosáhla koheze 0.41 SKK. Skupina zdravotnického personálu hodnoty 0.43 SKK. V obou případech se tedy jedná spíše o nižší úroveň názorového sjednocení na sledované hodnoty. Navíc jsme prokázali nezávislost pořadí hodnot mezi vychovateli a zdravotníky. Vychovatelé upřednostňovali schopnost empatie, individuální přístup, pozitivní vztahy ke svěřencům. Zdravotníci na prvních třech místech uváděli rovněž tyto hodnoty, i když v jiném pořadí. Jestliže vychovatelé na 4. místě uvedli rozpory mezi kolegy, pak zdravotníci je prezentovali až na 9. místě. Nápadné bylo umístění položky přebujelá administrativa" - u zdravotníků na 4. místě, kdežto u vychovatelů až na 8. místě. Zdravotníci za významnou považovali dále pracovní dobu (5. místo), kdežto vychovatelé tuto položku zařadili mezi nevýznamné (spolu s problematikou kázně, formalismu ve vzdělávání, vztahů mezi pracovníky a zákonnými zástupci dětí). Zdravotníci považovali za nevýznamné položky: formalismus ve vzdělávání (vzdělávání zdravotníků je tradičně důkladné), zkvalitnění řídící práce, modernizace materiálního zabezpečení a schůzování. Obecně můžeme konstatovat, že v popředí hodnot v ÚSP B byly hodnoty ve vztahu ke svěřencům. Naopak hodnoty formálního fungování instituce se ocitly v pozadí. Celkově bylo dosaženo úrovně koheze SKK, což klasifikujeme jako spíše nižší (druhé nejhorší pořadí v našem vzorku ÚSP). ÚSP C Skupina vychovatelů dosáhla hodnoty 0.7 SKK, skupina zdravotníků 0.53 SKK. Prokázali jsme podobnost pořadí hodnot u sledovaných pracovních a profesních skupin (0.875 SKK). Byl upřednostňován pozitivní vztah ke svěřencům, potřeba empatie, individuální přístup. Zdravotníci vyzvedli rozpory s vedením instituce a potřebu zkvalitnit řídící práci. U vychovatelů byla více akcentována potřeba materiálního vybavení a samostatnosti v práci. Celkově dosáhl ústav koheze SKK, což lze považovat za poměrně vysoké názorové sjednocení. ÚSP D Skupina vychovatelů dosáhla hodnoty koheze 0.49 SKK. U zdravodnického personálu bylo dosaženo téže hodnoty. Mezi vychovateli a zdravotníky byla prokázána statisticky významná závislost (0.661 SKK). U obou sledovaných skupin se do popředí dostaly hodnoty spojené s řízením instituce a mezilidskými vztahy na pracovišti (zkvalitnění řídící práce, rozpory s vedením, rozpory mezi kolegy) a také modernizace materiálního vybavení (u zdravotníků). U vychovatelů se do popředí dostala také potřeba samostatnosti v práci a přebujelá administrativa. Jako méně důležité se zde na tomto ÚSP prokázaly hodnoty spojené s bezprostřední péči o svěřence.

10 Celkové dosáhl ÚSP D hodnoty koheze SKK, což se nám jeví na hranici nesourodých a kohezních skupin. ÚSP E Skupina vychovatelů dosáhla hodnoty koheze SKK. Zdravotnický personál dosáhla hodnoty 0.56 SKK. V případě vychovatelů se jedná o vůbec nejvyšší kohezi našeho vzorku ÚSP. V obou skupinách jde o vysokou míru názorové jednoty. Byla prokázána stat. významná závislost hodnot mezi skupinou vychovatelů a zdravotníků (0.729 SKK). U vychovatelů i zdravotníků jsou v popředí zastoupeny nejvýrazněji hodnoty vztahu ke svěřencům. Na čelném místě se zde také objevuje položka samostatnosti v práci a modernizace materiálního zázemí. Jako v jiných ÚSP se málo významnými stávaji položky spojené především s formálním fingováním ústavu (administrativa, pracovní doba, kázeň na pracovišti, schůzování). ÚSP E hodnotíme z hlediska názorové koheze jako jeden z najucelenčjších (0.644 SKK). ÚSP F Úroveň koheze vychovatelů byla spíše nízká ( SKK). Stejných výsledků dosáhli zdravotníci (0.408 SKK). Mezi hierarchiemi hodnot vychovatelů a zdravotníků byla prokázána závislost (0.66 SKK). V popředí u vychovatelů i zdravotníků se objevily hodnoty spojené s péčí o svěřence. Byly tu ale také hodnoty signalizující potřebu samostatnosti (vychovatelé), rozpory mezi kolegy (zdravotníci), rozpory s vedením (u obou skupin). Na posledních místech se ocitly hodnoty spojené spíše s formálním fungováním ÚSP: schůzování, pracovní doba, kázeň na pracovišti ap. A. V. Petrovskij (1979), jehož metodiku měření koheze jsme ve výzkumu aplikovali, uvádí jako málo sjednocené ty skupiny, které dosáhly hodnot do úrovně 0.5 SKK. Hodnoty nad tuto hranice považuje za faktor vysoké míry sjednocení ve sledovaném okruhu hodnot. Závěrem k této pasáži tedy můžeme konstatovat, že polovina našeho vzorku ÚSP dosáhla vysoké míry koheze (ÚSP A, C, E). Druhá polovina vzorku však zůstala na nízké úrovni sjednocení (ÚSP B, E, F). Závěry a diskuse Podle očekávání byly prokázány rozdíly v názorech řadových pracovníků na vedení jednotlivých ÚSP. Přibližně 2/3 pracovníků hodnotí vedení těchto institucí příznivě, což je srovnatelné s našimi poznatky v pedagogických sborech středních škol (Sekera, J. 1991). Zjistili jsme odlišnost názorů skupin vychovatelů a skupin zdravotnického personálu, pokud jde o očekávanou pomoc ze strany vedení a možnosti otevřeného rozhovoru s vedením. Zdravotnický personál byl v našem vzorku statisticky významně kritičtější k vedení ÚSP. Přitom i vychovatelé, přes převahu pozitivních názorů, byli v daném

11 směruv nezanedbatelném počtu skeptičtí. Nebyly shledány významné rozdíly mezi skupinami vychovatelů a skupinami zdravotníků v hodnocení problematiky mezilidských vztahů mezi řadovými pracovníky navzájem. Rozdíly byly prokázány v některých případech jen mezi ústavy jako celky. Přibližně 1/3 respondentů se cítila nespokojená (bez rozdílu odbornosti). Zároveň plná polovina sledovaných pracovníků ÚSP našeho vzorku by uvítala, či očekává, zkvalitnění existujícího statutu quo v mezilidských vztazích. Implicitně jsme předpokládali pesimističtější názory na efektivitu práce v ÚSP. Celkové naladění pracovníků se jeví v daném směru jako příznivé. Spolu s tím je potěšitelné, že u vychovatelů i zdravotníků stály v popředí hodnotové orientace pololky spojené s bezprostřední péči o svěřence. Zdá se, že obtíže spojené s organizačními změnami i určitou změnou filozofie" ÚSP (viz dále), kterým přisuzujeme v některých případech zhoršenou skupinovou atmosféru, se nepromítly do hodnotové orientace pracovníků. Byly prokázány rozdíly ve skupinové atmosféře jednotlivých ÚSP. V našem vzorku jsme zaznamenali ústavy s poměrně vysokou i poměrně nízkou skupinovou atmosférou, která v zásadě korelovala s výsledky zjištěnými dotazníkem zkoumajícím vztahy k vedení i mezilidské vztahy mezi řadovými pracovníky navzájem. Některé pracovní skupiny se přitom jevily jako značně inkonzistentní. Soudíme, že do skupinové atmosféry se promítl jak trvalejší vztah řadových a řídících pracovníků, tak aktuální změny, které v některých ÚSP v době výzkumu probíhaly. Jejich hlavním obsahem byly již zmíněné změny filozofie práce ÚSP". Z převážně zdravotně-pečovatelské orientace na orientaci pedagogickou. Uvedený moment je reflektován také odbornou literaturou české provenience (např.hollge, 1989,1990). Přestože náš výzkum bezprostředně nesledoval kvalitu řízení, nemohli jsme si nevšimnout, že mnozí ředitelé ÚSP soustřeďují hlavní pozornost na úkoly spojené s materiální existencí instituce a na technické" otázky provozu. Pravděpodobně jde do jisté míry o nezbytnost. A. Aveli (sborník Ústavní péče o děti ve světě 1994, s. 8) konstatuje, že ředitelé jsou nuceni orientovat se především na vnější efekt a zabezpečení provozu. Potom,,.. dají na dojmy, které na ně personál udělá podle kvality své práce, nemají však čas ani energii (v případě ÚSP nezřídka ani dostatečnou odbornou kvalifikaci - pozn. J. S.) vhodnou ke kontrole techniky" jeho práce. Jsou plně pohlceni plněním požadavků okolí instituce" Méně pozornosti ze strany ředitelů potom může být věnováno vlastním pedagogickým a pečovatelským cílům i problematice mezilidských vztahů. Zdá se, že také své sociální dovednosti někteří ředitelé nepovažují za významnou osobnostní charakteristiku důležitou pro říze-

12 ní podniku", jak se vyjadřovatl jeden z nich. Zvláště u tzv. usazených ředitelů" v institucích s uzavřenými personálními vztahy (Henkin, Wanat, Davis 1996) může být podceňování sociálního cítění a sociálních dovedností u ředitelů poměrně častým jevem. V souladu s tím jsme v našem výzkumu zaznamenali u některých USP velký důraz na subordinaci jednotlivých pracovníků. Podle našeho názoru je tato tendence v rozporu s žádoucím charakterem výchovně-pečovatelské instituce. ÚSP by měly mít spíše povahu (řečeno s A. Etzionim) normativních institucí. V nich jsou samozřejmě pracovníci za svůj výkon odměňováni, avšak v popředí jejich hodnotových struktur stojí výrazně altruismus a morální aspekty práce. Uspokojení jim přináší též výrazně kvalitní mezilidské vztahy, bez kterých v podstatě ani nelze dosahovat výraznějších cílů asylového zařízení. V souhladu s trendem neziskových organizací by i výchovné či pečovatelské instituce měly být směřovány spíše k rozvoji informačních a komunikačních systémů a mnohem méně by si měly zakládat na hierarchických (subordinačních) vztazích (Drecker 1994, s. 103). Literatura l.arieli.a.: Péče o problémové děti" ve stále otevřenějších institucionálních zařízeních. In: Sborník Ústavní péče o děti ve světě. Praha, Federace dětských domovů FIC E - ČR 1994, s Bacik, F. - Kalous, J. - Svoboda, J. et al.: Úvod do teorie a praxe školského managementu, I. a II. díl. Praha, UK Drucker, F. P.: Řízení neziskových organizaci. Praha, Management Press Etzioni, A: A ComparativeAnalysis of Complex Organizations. New York, The Free Press Etzioni, A.: The Semi-Professions and Theirs Organization. New York, The Free Press Garner, H.: Teamwork in programs for children and Youth. Springfield, //., Gold, M.: Scholastic experiences, self esteem and delinquent behavior. Crime anddeliquency, 1978, 24(3), pp Goode, J. W. : The Theoretical Limits of Professionalization. In: Etzioni, A.: The Semi-Professions and Their Organization. New York, The Free Press 1969, s Henkin, A.B.- Wanat, C L. - Davis, J.H: Sociál Skills of Principals: A Profile in Context. In: Journal ofschool Leadership. Volume 6, No. 4, July 1996, pp Hôllge, J. : Prognóza mentálně retardovaného dítěte v současném provozu ustavní péče. Československé zdravotnictví, roč. 38, 1990, č. 8-9, s Hôllge, J.: Význam odborných vyšetřeni dětí při předáváni žádosti do ustavní péče. Československá psychiatrie, roč. 85, 1989, č. 4, s

13 12.Kashti, Y.: Výchovná péče sociologická perspektiva". In: Sborník Ústavní péče o děti ve světě. Praha, Federace dětských domovů FICE - ČR 1994, s Kollárik, T. a kol.: Škála skupinovej atmosféry. Příručka. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p Melanová, A.: Standardizace ošetřovatelské péče. Sestra, roč. 6, 1996, č. I, s Pelikán, J. - Lukš, L. - Hrabal, V. : k problematice výzkumu osobnosti středoškolského profesora a jeho pedagogického působeni. Praha, VÚOŠ Petrovskij.A. V.: Psichologičeskaja teorija kollektiva. Moskva, Pedagogika Petrovskij, A. V. - Špalinskij, V. V.: Socialnaja psichologija kollektiva. Moskva, Prosvješčenie Preiss, M. : Komunity pro mentálně postižené v Anglii. Česloslovenskápsychologie. XXXVI, č. 2, s Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha. Orbis Sekera, J.: Hodnotová orientace a mezilidské vztahy v pedagogických sborech. Spis. Ostrava, Ostravská univerzita Staňková. D.: Výchovná problematika svěřenců v ústavech sociálni péče. Teorie a praxe speciální pedagogiky, roč. 1989/90, č. 6, s SPECiALNI O O o < Q W cu

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR

ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR Milan Valenta V letním semestru roku 2000 realizovala katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty v Olomouci rozsáhlé dotazníkové šetření, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ Nizozemsko Švédsko Dánsko Finsko Estonsko Austrálie Vlámsko (Belgie) Portugalsko Slovensko Bulharsko Singapur Anglie (UK) Polsko Průměr TALIS Francie Malajsie Island Norsko Lotyšsko Alberta (Kanada) Srbsko

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více