PERSONÁLNÍ VZTAHY V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSONÁLNÍ VZTAHY V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ"

Transkript

1 PERSONÁLNÍ VZTAHY V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ Julius Sekera Smyslem našeho příspěvku je podat zprávu o výzkumu mezilidských vztahů pedagogického a zdravotnického personálu ústavů sociální péče pro mentálně retardované (dále USP). Výzkum nebyl součásti grantu a je výsledkem práce autora se skupinou studentů magisterského studia oboru vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Výzkum jsme uskutečnili v průběhu školního roku 1995/96. Cíl výzkumu Výchozí myšlenkou našeho projektuje předpoklad, že kvalita mezilidských vztahů pedagogických týmů (staffs) je fenomenem ovlivňujícím významně pedagogickou práci a její výsledky (např. A. Jones 1988, J. Poplucz 1973, J. Pelikán - L. Lukš - V. Hrabal 1975 a další). Totéž lze říci také o pečovatelských týmech (Gold, M. 1978, Garner, H aj.) Cílem výzkumu bylo získat informaci o kvalitách těchto vztahů a o specifických otázkách s nimi spojených v USP. Metody výzkumu Pro analýzu mezilidských vztahů mezi pracovníky ÚSP jsme zvolili tři základní metody: dotazník pro pracovníky výchovných a sociálních institucí (vlastní konstrukce), Škálu skupinové atmosféry (T. Kollárik a kol.), dotazník hodnotově orientační jednoty (metodika A. V. Petrovského).Za doplňující metodu považujeme volný rozhovor s pracovníky USP a orientační pozorováni v průběhu šetření. Metody byly aplikovány jednotně v celém výzkumném vzorku. Dbáno na samostatnost práce a anonymitu respondentů. Popis vzorku V USP jsme se zaměřili na pracovníky bezprostřední výchovy a péče o svěřence, tj. na vychovatele a zdravotnický personál. Obě profesní skupiny se rekrutovaly převážně z pracovníků se středoškolským vzděláním. Vychovatelé byli absolventy různých typů středních škol. Jejich pedagogická odbornost byla nezřídka zabezpečována až doplňkovým pedagogickým studiem na vysoké škole. Absolventi středních pedagogických škol byli zastoupeni ve vychovatelském sboru našeho vzorku ÚSP spíše ojediněle. Zdravotnický personál byl tvořen pracovníky trojí roviny vzdělání: 1) střední zdravotničtí pracovníci (absolventi středních zdravotnických škol) bez dalšího specializačního vzdělání, 2) střední zdravotničtí pracovníci

2 s pomaturitním specializačním studiem (ošetřovatelská péče v psychiatrii, ošetřovatelská péče pro dospělé, ošetřovatelská péče o děti), 3) ošetřovatelé - nižší zdravotničtí pracovníci (dvouletá zdravotnická škola nebo rekvalifikační kurz ošetřovatel"), 4) pomocní zdravotničtí pracovníci (kurz pomocného zdravotnického pracovníka). Jednotlivé USP jsme označili písmeny A, B, C, D, E a F (tab. č. 1: Výzkumný vzorek USP). Pouze v jednom přípa- A. Názory na vztahy mezi vedením ÚSP a řadovými pracovníky byly zjišťovány prostřednictvím čtyř položek. V otázce zádě (ÚSP D) byl počet zdravotníků i vychovatelů účastných ve výzkumu menší jak 50 % (46.4 %) vzhledem k celkovému počtu pracovníků daného ústavu. Průměrné zastoupení ve všech šesti ÚSP činilo 64.7 % respondentů z celkového počtu pracovníků ÚSP našeho vzorku. Úhrnem se podařilo do výzkumu angažovat 64 vychovatelů a 110 zdravotníků (celkem tedy 174 pracovníků ÚSP). Poměr zdravotníků a vychovatelů byl ve výzkumném vzorku 65.4 % : 34.6 % (přibližně 2:1). Tab. č. 1: Výzkumný vzorek ÚSP ÚSP A B C D E F Celkem Čj Cekem v instituci c I c Celkem respondentů "S Procento zastoupeni ve výzkumu u Celkem v instituci «> -= o u >> Celkem respondentů > Procento zastoupení ve výzkumu Celkový počet personálu vzorku ÚSP Celkový počet respondentů našeho vzorku ÚSP Celkové procentuální zastoupení ve výzkumu Interpretace dat zjištěných dotazníkem pro pracovníky výchovných a sociálních institucí jmu a podpory ze strany vedení instituce při potížích se svěřenci odpovědělo 60 % respondentů pozitivně. Znamená to, že asi 2/5 respondentů bylo opačného mínění. Zjistili jsme však statisticky významný rozdíl na 5 % hladině významnosti v názorech

3 zdravotníků a vychovatelů. Zdravotnický personál se projevil jako pesimističtější. Z hlediska rozdílů v odpovědích na tento problém jsme nezjistili stat. význ. rozdíl mezi jednotlivými ÚSP. Konstatujeme, že méně spokojený je v dané otázce hlavně zdravotnický personál ÚSP. Možnost neformálního a otevřeného rozhovoru o služebních problémech s vedením instituce nepřipouští přibližně polovina respondentů (90 ze 171, tj. 52 %). Na 5 % hl. významnosti jsme zjistili stat. význ. rozdíl mezi názory vychovatelů a zdravotníků. Podobně jako v předchozí položce byli i zde zdravotníci skeptičtější než vychovatelé. Mezi pozitivními a negativními odpověďmi na danou otázku jsme zaznamenali u jednotlivých ÚSP stat. význ. rozdíl na 5 % hl. významnosti. Problém názorů na rozdělování úkolů na pracovišti. Většina respondentů (71 %) soudí, že úkoly jsou rozdělovány při srovnatelných funkcích rovnoměrně. Rozdíly mezi zdravotníky a vychovateli jsme tentokrát z hlediska statist. významnosti nezaznamenali. Avšak shledali jsme stat. význ. rozdíl na 5 % hl. význ. mezi jednotlivými ÚSP. Poskytování prostoru pro samostatnou a tvůrčí práci ze strany vedení je oblast, ve které byli respondenti nejvíce spokojeni (pouhých 21.5 % nespokojených). Nebyly zaznamenány stat. významné rozdíly mezi vychovateli a zdravotníky. Mezi odpověďmi v jednotlivých ÚSP jsme zachytili na 5 % hl. významnosti stat. význ. rozdíl. Můžeme tedy soudit, že existují mezi jednotlivými ÚSP rozdíly v poskytování prostoru pro samostatnou a tvůrčí práci poskytovanou vedením řadovým pracovníkům. B. Názory na vztahy mezi řadovými pracovníky byly zkoumány rovněž čtyřmi položkami. Statisticky významné rozdíly mezi vychovateli a zdravotnickým personálem nebyly tentokrát prokázány ani v jednom případě. V položce jak se cítí v kolektivu spolupracovníků uvedlo 84 % respondentů, že dobře a spokojeně. Mezi ústavy neshledán stat. význ. rozdíl. Pomoc a pochopení ze strany kolegů při potížích se svěřenci očekává 68 % respondentů. Mezi ústavy neshledán stat. význ. rozdíl. Diskusi chyb a nedostatků v práci připouští ve svém kolektivu opět 68 % respondentů. Ani zde jsme mezi ústavy neprokázali stat. význ. rozdíl. Vzhledem k předchozí otázce se jevily jako poněkud překvapivé výsledky položky hodnocení kvality mezilidských vztahů svého vlastního pracovního kolektivu Plných 49.4 % respondentů považovalo pracovní kolektiv, v němž pracovalo, za skupinu,která ještě nedosáhla kvalitních mezilidských vztahů. Respondenti tedy očekávali další možnosti zlepšování situace. Mezi sledovanými ústavy jsme zaznamenali stat. význ. rozdíl na 5% hladině významnosti. C. V názorech na efektivitu práce mezi vychovateli a zdravotnickým personálem

4 nebyl opět zaznamenán statisticky významný rozdíl. V otázce jednotného výchovného postupu při práci se svěřenci se ukázalo, že 64 % respondentů se domnívá, že pracovníci postupují jednotně. Zaznamenali jsme ale stat. význ. rozdíl na 5 % hladině významnosti v názorech na tuto otázku mezi sledovanými ústavy. Účinnost práce své instituce hodnotí příznivě více jak 69 % respondentů. Statisticky významné rozdíly mezi ústavy nebyly shledány. Odraz výchovného působení v každodenním jednání svěřenců hodnotí naprostá většina respondentů kladně. Pouze 12 % z celkového počtu je opačného mínění. Zdá se, že existuje rozdíl mezi tím, co respondenti rozuměli pod pojmem účinnost práce ÚSP" a každodenními výchovnými výsledky". Účinnost práce pojímali zřejmě šířeji (včetně zdravotnických výsledků) a také o výchovných výsledcích zřejmě uvažovali v rámci pojmu efektivita" jako o trvalejších. Rovněž pozitivně respondenti pohlíželi na osobní spokojenost s výsledky své práce. Jen 10.5 % respondentů projevilo nespokojenost. Interpretace dat zjištěných škálou skupinové atmosféry Konstatujeme, že autoři standardizované metody Škála skupinové atmosféry (T. Kollárik a kol. 1988) příliš nerozlišují mezi klimatem a atmosférou, která...vyjadřuje charakter, obsah i směr Tab. č. 2: Data získaná při měření škálou skupinové atmosféry ÚSP A B C D E F Aritm.průměr SA v percentilech vychovatelé zdravotníci celek Variabil.skóre (v%) vychovatelé zdravotníci celek Směrodatná odchylka vychovatelé zdravotníci celek Medián (prostřední hodnota) vychovatelé zdravotníci celek Pořadí ÚSP z hlediska kvality SA

5 aktuální psychologie členů skupiny" (T. Kollárik a kol. 1988:7). Výsledky dosažené v našem vzorku ÚSP uvádí tab. č. 2: Data získaná při měření škálou skupinové atmosféry. ÚSP A Výsledky skupiny vychovatelů představují vysoký stupeň skupinové atmosféry (dále také SA) při relativně dobré názorové konzistentnosti skupiny. Skupinovou atmosféru zdravotnického personálu můžeme považovat rovněž za relativně dobrou, avšak při zvýšené názorové inkonzistentnosti skupiny. Skupinová atmosféra ve skupině vychovatelů z hlediska dosažených percentilových hodnot se jeví ovšem jako lepší a konzistentnější v porovnání se skupinou zdravotníků. Nezjistili jsme však statistickou významnost rozdílů prostřednictvím F-testu a /-testu ani na 5 % hladině významnosti. Horší výsledky dosažené zdravotníky je snad možné přisoudit skutečnosti, že v době konání výzkumu se na tomto ÚSP uskutečňovaly na zdravotnickém úseku organizační změny (např. rušení funkcí staničních sester, snižování počtu zdravotníků ap.) Celkové hodnoty SA ÚSP A představují druhý nejlepší výsledek našeho vzorku. ÚSP B Skupinová atmosféra u vychovatelů se pohybovala na vysoké úrovni, ale byla poměrně inkonzistentní. U zdravotnického personálujsme naměřili spíše průměrnou kvalitu atmosféry. Zajímavé bylo překročení přijatelné míry variabilního skóre, které signalizuje značný stupeň nesourodosti ve skupině. Atmosféra mezi vychovateli byla tedy v porovnání se zdravotnickým personálem lepší. Nezjistili jsme však stat. významnost rozdílů prostřednictvím F-testu a /-testu ani na 5 % hl. významnosti. Celkové hodnoty SA ÚSP B představují 4. nejlepší výsledek ze šesti ÚSP našeho vzorku. ÚSP C Skupina vychovatelů byla silně inkonzistentní, přičemž dosahovaná úroveň SA je poměrně nízká (předposlední hodnota mezi skupinami vychovatelů našeho vzorku). Tento ústav v době sběru dat prožil v předchozích měsících silné ataky ve sdělovacích prostředcích a v relativně krátkém časovém období se v něm střídali ředitelé. Kritika ve sdělovacích prostředcích se zaměřila především na kvalitu výchovné péče a personální spory. Situace ve skupině zdravotníků se podle naměřených hodnot jevila jako příznivější v porovnání s vychovateli. Rozvrat v ÚSP se zřejmě dotkl více výchovného než zdravotnického personálu. Prostřednictvím F-testu a /-testu jsme ověřovali stat. významnost rozdílů mezi výsledky dosaženými ve skupině vychovatelů a ve skupině zdravotníků. Na 5 % hl. významnosti jsme nezaznamenali stat. význ. rozdíl. Celkové hodnoty SA za celý ústav představovaly 3. pořadí ve vzorku ÚSP.

6 ÚSPD Skupina vychovatelů dosáhla hodnot SA, které signalizovaly značnou inkonzistentnost. Rozhovory jsme zjistili, že pracovníci výchovného úseku mají pocit nepřízně vedení vůči nim, vyvolávání častých a zbytečných sporů. Objektivně bylo možno konstatovat značnou migraci vychovatelů tohoto ÚSP. U zdravotnického personálu jsme naměřili hodnoty, které při použití neparametrického ÍZ-testu signalizují, že mezi výsledky obou výběrů (vychovatelé - zdravotníci) jsou stat. významné rozdíly. Celkové hodnoty SA ÚSP D z hlediska umístění v našem vzorku ukazují, že se tato instituce ocitla na předposledním místě s málo příznivými výsledky skupinové atmosféry. ÚSP E Vychovatelé byli podle naměřených hodnot velice konzistentní skupinou. Výsledky byly nej lepší mezi skupinami vychovatelů zařazených do výzkumu. Rovněž zdravotničtí pracovníci dosáhli kvalitních výsledků v hodnotách skupinové atmosféry. / "-testem a /-testem jsme nezjistili stat. významné rozdíly ani na 5 % hl. významnosti mezi skupinou vychovatelů a skupinou zdravotníků. Celkové hodnoty SA ÚSP E byly nejlepší v našem vzorku. ÚSP F Podle dosaženého výsledku u vychovatelů se atmosféra jevila jako lepší ve srovnání se zdravotnickým personálem. U zdravotníků jsme zaznamenali silnou inkonzistentnost skupiny. F-testem a /-testem jsme nezjistili stat. význ. rozdíly mezi vychovateli a zdravotníky ani na 5 % hl. významnosti. Celkové srovnání hodnot SA ÚSP F s ostatními ÚSP našeho vzorku představuje nejhorší výsledek zvláště v důsledku poměrně špatné situace u zdravotnického personálu. Příčiny této skutečnosti se nám nepodařilo zjistit. Výsledky aritmetických průměrů skupinové atmosféry vzorku ÚSP uvádí grafč. 1. Interpretace dat získaných metodou hodnotově orientační jednoty Metodou hodnotově orientační jednoty jsme zjišťovali dvě základní skutečnosti. 1. Hierarchii závažných pracovních hodnot skupin vychovatelů a zdravotníků ÚSP. 2. Stupeň sjedocení (koheze) v názorech na tyto hodnoty skupin vychovatelů a zdravotníků jednotlivých ÚSP. Měrnou jednotkou nám byl Spearmanův koeficient korelace (dále SKK), který dosahuje rozpětí od 0.0 do 1.0. Čím se hodnoty více blíží 1.0, tím je vyšší úroveň koheze skupiny. Rozložení dosažených hodnot přibližuje tab. č. 3: Stupeň hodnotového sjednocení (koheze) ÚSP a graf č. 2: Stupeň hodnotového sjednocení (koheze) vzorku ÚSP. ÚSP A Vychovatelé dosáhli hodnoty 0.64 SKK, což siganalizuje poměrně vysokou

7 úroveň názorové koheze. Zdravotnický personál dosáhl hodnoty SK.K korelace. Mezi skupinami zdravotníků našeho vzorku ÚSP to byla vůbec nejvyšší míra názorového sjednocení. Prověřovali jsme rovněž míru shody hierarchie hodnot vychovatelů a zdravotníků. Dosažená úroveň SKK představuje vysokou míru shody. Jako příklad uvádíme celkové pořadí hodnot platné pro ÚSP A jako celek: 1) pozitivní vztah ke svěřencům, 2) schopnost empatie, 3) samostatnost v práci, 4) řídící práce ze strany vedeni, 5) rozpory v pracovních týmech, 6) individuální přistup k dítěti, 7) rozpory mezi pracovníky a vedením, 8) modernizace technického vybavení, 9) přebujelá administrativa, 10) vztahy mezi pracovníky a zákonný mi zástupci dětí, 11) formalismus ve vzdělávání, 12) porady a schůzováni, 13) kázeň na pracovišti, 14) nároky na plněni úkolů ze strany vedeni, 15) pracovni doba. Na předních místech se objevují hodnoty spojené s péči o děti. Rovněž tak jsme mezi prvními pěti hodnotami zaznamenali aspekt řídící práce ze strany vedení (zdravotníci) a rozpory v pracovních týmech (vychovatelé i zdravotníci). U vy- Grafč. 1 Skupinová atmosféra v ÚSP Utt*y lociainlptta

8 chovatelů v popředí též položka přebujelá administrativa". Jako málo významné jsou vychovateli i zdravotníky hodnoceny položky, které se pracovníkům jevily spíše jako formální: schůzování (většinou ve smyslu různých porad), dodržování pracovní kázně, pracovní doba. Patří zde i hodnota zvyšování nároků na plnění úkolů ze strany vedení. Mezi nepříliš významnými hodnotami se objevil i formalismus ve vzdělávání (čili vzdělávání nebylo vnímáno jako formální). Celkově dosáhl ÚSP hodnoty koheze SKK, což lze považovat za poměrně vysokou úroveň sjednocení. Tab. č. 3: Stupeň hodnotového sjednocení (koheze) ÚSP USP Hodnoty Spearmanova koeficientu korelace Vychovatelé Zdravotníci Korelace mezi vychovat, a zdr. ÚSP celkem A B C D E F Graf č Kohsz* v ústavech sociální pé «70 80 u n S» «g 10 A B C O E F 100 K n p«62vy<*<m»» SS Zaparia GS CtOam

9 ÚSP B Skupina vychovatelů dosáhla koheze 0.41 SKK. Skupina zdravotnického personálu hodnoty 0.43 SKK. V obou případech se tedy jedná spíše o nižší úroveň názorového sjednocení na sledované hodnoty. Navíc jsme prokázali nezávislost pořadí hodnot mezi vychovateli a zdravotníky. Vychovatelé upřednostňovali schopnost empatie, individuální přístup, pozitivní vztahy ke svěřencům. Zdravotníci na prvních třech místech uváděli rovněž tyto hodnoty, i když v jiném pořadí. Jestliže vychovatelé na 4. místě uvedli rozpory mezi kolegy, pak zdravotníci je prezentovali až na 9. místě. Nápadné bylo umístění položky přebujelá administrativa" - u zdravotníků na 4. místě, kdežto u vychovatelů až na 8. místě. Zdravotníci za významnou považovali dále pracovní dobu (5. místo), kdežto vychovatelé tuto položku zařadili mezi nevýznamné (spolu s problematikou kázně, formalismu ve vzdělávání, vztahů mezi pracovníky a zákonnými zástupci dětí). Zdravotníci považovali za nevýznamné položky: formalismus ve vzdělávání (vzdělávání zdravotníků je tradičně důkladné), zkvalitnění řídící práce, modernizace materiálního zabezpečení a schůzování. Obecně můžeme konstatovat, že v popředí hodnot v ÚSP B byly hodnoty ve vztahu ke svěřencům. Naopak hodnoty formálního fungování instituce se ocitly v pozadí. Celkově bylo dosaženo úrovně koheze SKK, což klasifikujeme jako spíše nižší (druhé nejhorší pořadí v našem vzorku ÚSP). ÚSP C Skupina vychovatelů dosáhla hodnoty 0.7 SKK, skupina zdravotníků 0.53 SKK. Prokázali jsme podobnost pořadí hodnot u sledovaných pracovních a profesních skupin (0.875 SKK). Byl upřednostňován pozitivní vztah ke svěřencům, potřeba empatie, individuální přístup. Zdravotníci vyzvedli rozpory s vedením instituce a potřebu zkvalitnit řídící práci. U vychovatelů byla více akcentována potřeba materiálního vybavení a samostatnosti v práci. Celkově dosáhl ústav koheze SKK, což lze považovat za poměrně vysoké názorové sjednocení. ÚSP D Skupina vychovatelů dosáhla hodnoty koheze 0.49 SKK. U zdravodnického personálu bylo dosaženo téže hodnoty. Mezi vychovateli a zdravotníky byla prokázána statisticky významná závislost (0.661 SKK). U obou sledovaných skupin se do popředí dostaly hodnoty spojené s řízením instituce a mezilidskými vztahy na pracovišti (zkvalitnění řídící práce, rozpory s vedením, rozpory mezi kolegy) a také modernizace materiálního vybavení (u zdravotníků). U vychovatelů se do popředí dostala také potřeba samostatnosti v práci a přebujelá administrativa. Jako méně důležité se zde na tomto ÚSP prokázaly hodnoty spojené s bezprostřední péči o svěřence.

10 Celkové dosáhl ÚSP D hodnoty koheze SKK, což se nám jeví na hranici nesourodých a kohezních skupin. ÚSP E Skupina vychovatelů dosáhla hodnoty koheze SKK. Zdravotnický personál dosáhla hodnoty 0.56 SKK. V případě vychovatelů se jedná o vůbec nejvyšší kohezi našeho vzorku ÚSP. V obou skupinách jde o vysokou míru názorové jednoty. Byla prokázána stat. významná závislost hodnot mezi skupinou vychovatelů a zdravotníků (0.729 SKK). U vychovatelů i zdravotníků jsou v popředí zastoupeny nejvýrazněji hodnoty vztahu ke svěřencům. Na čelném místě se zde také objevuje položka samostatnosti v práci a modernizace materiálního zázemí. Jako v jiných ÚSP se málo významnými stávaji položky spojené především s formálním fingováním ústavu (administrativa, pracovní doba, kázeň na pracovišti, schůzování). ÚSP E hodnotíme z hlediska názorové koheze jako jeden z najucelenčjších (0.644 SKK). ÚSP F Úroveň koheze vychovatelů byla spíše nízká ( SKK). Stejných výsledků dosáhli zdravotníci (0.408 SKK). Mezi hierarchiemi hodnot vychovatelů a zdravotníků byla prokázána závislost (0.66 SKK). V popředí u vychovatelů i zdravotníků se objevily hodnoty spojené s péčí o svěřence. Byly tu ale také hodnoty signalizující potřebu samostatnosti (vychovatelé), rozpory mezi kolegy (zdravotníci), rozpory s vedením (u obou skupin). Na posledních místech se ocitly hodnoty spojené spíše s formálním fungováním ÚSP: schůzování, pracovní doba, kázeň na pracovišti ap. A. V. Petrovskij (1979), jehož metodiku měření koheze jsme ve výzkumu aplikovali, uvádí jako málo sjednocené ty skupiny, které dosáhly hodnot do úrovně 0.5 SKK. Hodnoty nad tuto hranice považuje za faktor vysoké míry sjednocení ve sledovaném okruhu hodnot. Závěrem k této pasáži tedy můžeme konstatovat, že polovina našeho vzorku ÚSP dosáhla vysoké míry koheze (ÚSP A, C, E). Druhá polovina vzorku však zůstala na nízké úrovni sjednocení (ÚSP B, E, F). Závěry a diskuse Podle očekávání byly prokázány rozdíly v názorech řadových pracovníků na vedení jednotlivých ÚSP. Přibližně 2/3 pracovníků hodnotí vedení těchto institucí příznivě, což je srovnatelné s našimi poznatky v pedagogických sborech středních škol (Sekera, J. 1991). Zjistili jsme odlišnost názorů skupin vychovatelů a skupin zdravotnického personálu, pokud jde o očekávanou pomoc ze strany vedení a možnosti otevřeného rozhovoru s vedením. Zdravotnický personál byl v našem vzorku statisticky významně kritičtější k vedení ÚSP. Přitom i vychovatelé, přes převahu pozitivních názorů, byli v daném

11 směruv nezanedbatelném počtu skeptičtí. Nebyly shledány významné rozdíly mezi skupinami vychovatelů a skupinami zdravotníků v hodnocení problematiky mezilidských vztahů mezi řadovými pracovníky navzájem. Rozdíly byly prokázány v některých případech jen mezi ústavy jako celky. Přibližně 1/3 respondentů se cítila nespokojená (bez rozdílu odbornosti). Zároveň plná polovina sledovaných pracovníků ÚSP našeho vzorku by uvítala, či očekává, zkvalitnění existujícího statutu quo v mezilidských vztazích. Implicitně jsme předpokládali pesimističtější názory na efektivitu práce v ÚSP. Celkové naladění pracovníků se jeví v daném směru jako příznivé. Spolu s tím je potěšitelné, že u vychovatelů i zdravotníků stály v popředí hodnotové orientace pololky spojené s bezprostřední péči o svěřence. Zdá se, že obtíže spojené s organizačními změnami i určitou změnou filozofie" ÚSP (viz dále), kterým přisuzujeme v některých případech zhoršenou skupinovou atmosféru, se nepromítly do hodnotové orientace pracovníků. Byly prokázány rozdíly ve skupinové atmosféře jednotlivých ÚSP. V našem vzorku jsme zaznamenali ústavy s poměrně vysokou i poměrně nízkou skupinovou atmosférou, která v zásadě korelovala s výsledky zjištěnými dotazníkem zkoumajícím vztahy k vedení i mezilidské vztahy mezi řadovými pracovníky navzájem. Některé pracovní skupiny se přitom jevily jako značně inkonzistentní. Soudíme, že do skupinové atmosféry se promítl jak trvalejší vztah řadových a řídících pracovníků, tak aktuální změny, které v některých ÚSP v době výzkumu probíhaly. Jejich hlavním obsahem byly již zmíněné změny filozofie práce ÚSP". Z převážně zdravotně-pečovatelské orientace na orientaci pedagogickou. Uvedený moment je reflektován také odbornou literaturou české provenience (např.hollge, 1989,1990). Přestože náš výzkum bezprostředně nesledoval kvalitu řízení, nemohli jsme si nevšimnout, že mnozí ředitelé ÚSP soustřeďují hlavní pozornost na úkoly spojené s materiální existencí instituce a na technické" otázky provozu. Pravděpodobně jde do jisté míry o nezbytnost. A. Aveli (sborník Ústavní péče o děti ve světě 1994, s. 8) konstatuje, že ředitelé jsou nuceni orientovat se především na vnější efekt a zabezpečení provozu. Potom,,.. dají na dojmy, které na ně personál udělá podle kvality své práce, nemají však čas ani energii (v případě ÚSP nezřídka ani dostatečnou odbornou kvalifikaci - pozn. J. S.) vhodnou ke kontrole techniky" jeho práce. Jsou plně pohlceni plněním požadavků okolí instituce" Méně pozornosti ze strany ředitelů potom může být věnováno vlastním pedagogickým a pečovatelským cílům i problematice mezilidských vztahů. Zdá se, že také své sociální dovednosti někteří ředitelé nepovažují za významnou osobnostní charakteristiku důležitou pro říze-

12 ní podniku", jak se vyjadřovatl jeden z nich. Zvláště u tzv. usazených ředitelů" v institucích s uzavřenými personálními vztahy (Henkin, Wanat, Davis 1996) může být podceňování sociálního cítění a sociálních dovedností u ředitelů poměrně častým jevem. V souladu s tím jsme v našem výzkumu zaznamenali u některých USP velký důraz na subordinaci jednotlivých pracovníků. Podle našeho názoru je tato tendence v rozporu s žádoucím charakterem výchovně-pečovatelské instituce. ÚSP by měly mít spíše povahu (řečeno s A. Etzionim) normativních institucí. V nich jsou samozřejmě pracovníci za svůj výkon odměňováni, avšak v popředí jejich hodnotových struktur stojí výrazně altruismus a morální aspekty práce. Uspokojení jim přináší též výrazně kvalitní mezilidské vztahy, bez kterých v podstatě ani nelze dosahovat výraznějších cílů asylového zařízení. V souhladu s trendem neziskových organizací by i výchovné či pečovatelské instituce měly být směřovány spíše k rozvoji informačních a komunikačních systémů a mnohem méně by si měly zakládat na hierarchických (subordinačních) vztazích (Drecker 1994, s. 103). Literatura l.arieli.a.: Péče o problémové děti" ve stále otevřenějších institucionálních zařízeních. In: Sborník Ústavní péče o děti ve světě. Praha, Federace dětských domovů FIC E - ČR 1994, s Bacik, F. - Kalous, J. - Svoboda, J. et al.: Úvod do teorie a praxe školského managementu, I. a II. díl. Praha, UK Drucker, F. P.: Řízení neziskových organizaci. Praha, Management Press Etzioni, A: A ComparativeAnalysis of Complex Organizations. New York, The Free Press Etzioni, A.: The Semi-Professions and Theirs Organization. New York, The Free Press Garner, H.: Teamwork in programs for children and Youth. Springfield, //., Gold, M.: Scholastic experiences, self esteem and delinquent behavior. Crime anddeliquency, 1978, 24(3), pp Goode, J. W. : The Theoretical Limits of Professionalization. In: Etzioni, A.: The Semi-Professions and Their Organization. New York, The Free Press 1969, s Henkin, A.B.- Wanat, C L. - Davis, J.H: Sociál Skills of Principals: A Profile in Context. In: Journal ofschool Leadership. Volume 6, No. 4, July 1996, pp Hôllge, J. : Prognóza mentálně retardovaného dítěte v současném provozu ustavní péče. Československé zdravotnictví, roč. 38, 1990, č. 8-9, s Hôllge, J.: Význam odborných vyšetřeni dětí při předáváni žádosti do ustavní péče. Československá psychiatrie, roč. 85, 1989, č. 4, s

13 12.Kashti, Y.: Výchovná péče sociologická perspektiva". In: Sborník Ústavní péče o děti ve světě. Praha, Federace dětských domovů FICE - ČR 1994, s Kollárik, T. a kol.: Škála skupinovej atmosféry. Příručka. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p Melanová, A.: Standardizace ošetřovatelské péče. Sestra, roč. 6, 1996, č. I, s Pelikán, J. - Lukš, L. - Hrabal, V. : k problematice výzkumu osobnosti středoškolského profesora a jeho pedagogického působeni. Praha, VÚOŠ Petrovskij.A. V.: Psichologičeskaja teorija kollektiva. Moskva, Pedagogika Petrovskij, A. V. - Špalinskij, V. V.: Socialnaja psichologija kollektiva. Moskva, Prosvješčenie Preiss, M. : Komunity pro mentálně postižené v Anglii. Česloslovenskápsychologie. XXXVI, č. 2, s Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha. Orbis Sekera, J.: Hodnotová orientace a mezilidské vztahy v pedagogických sborech. Spis. Ostrava, Ostravská univerzita Staňková. D.: Výchovná problematika svěřenců v ústavech sociálni péče. Teorie a praxe speciální pedagogiky, roč. 1989/90, č. 6, s SPECiALNI O O o < Q W cu

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Obsah. Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy. Úvazky pracovníků pomáhajících profesí

Obsah. Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy. Úvazky pracovníků pomáhajících profesí Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy Obsah Úvazky pracovníků pomáhajících profesí A. Podíl úvazků jednotlivých pomáhajících profesí... 4 Kvalifikovanost a doplňování kvalifikace A.

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Kvantifikace dat Pro potřeby statistického zpracování byly odpovědi převedeny na kardinální intervalovou

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Lenka Šnajdrová www.osetrovatelstvi.info Centrum zdravotních pomůcek Rybná 11, 1 00 Praha 1 www.pomucky.com Centrum zdravotních pomůcek a vzdělávání Filipova

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu listopad 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu listopad 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu listopad Technické

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav ev1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +4 6 4 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Eu615 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o událostech na Blízkém východě a v severní

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

PERSONÁLNÍ VZTAHY VE VÝCHOVNÝCH ÚSTAVECH

PERSONÁLNÍ VZTAHY VE VÝCHOVNÝCH ÚSTAVECH PERSONÁLNÍ VZTAHY VE VÝCHOVNÝCH ÚSTAVECH Julius Sekera V časopise Speciální pedagogika, roč. 6, 1996, č. 4, (s. 30-42) jsme čtenáře informovali o našem výzkumu mezilidských vztahů v ústavech sociální péče

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Stranické preference a volební model v září 2017

Stranické preference a volební model v září 2017 Tisková zpráva Stranické preference a volební model v září 2017 61 % občanů vyjadřuje odhodlání zúčastnit se říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, 30 % se jich nechce zúčastnit a 9 % zůstává nerozhodnuto.

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Tisková zpráva. Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad /6

Tisková zpráva. Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad /6 Tisková zpráva Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad 16 Nejvíce sympatií získalo Slovensko, podobně jako v minulých letech. Podobně na dalších místech jsou západoevropské a severoevropské

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více