Historie přípravy ČOV a kanalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie přípravy ČOV a kanalizace"

Transkript

1 Historie přípravy ČOV a kanalizace Zápis č. 1/ 2000 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne / Přítomným byl předložen k nahlédnutí Územní plán obce Stárkov a byly jim zodpovězeny jejich dotazy. Pan starosta po té přednesl ke schválení návrh územního plánu a vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce Stárkov (příloha zápisu). schváleno 6-ti hlasy Výňatek týkající se ČOV a kanalizace - Vyhláška č. 1/2000 Ze dne o závazných částech územního plánu obce Stárkov- část 6 Prostorové uspořádání a jeho limity (1) Urbanistický rozvoj sídel bude směřovat k využití stávajících nezastavěných ploch uvnitř současně zastavěného území a využití stávajících neobydlených objektů pro bydlení. Návrh urbanistického řešení rozvoje sídel je znázorněn na výkresu č. 2 schváleného ÚP. Rozvoj bytové funkce je směrován ve Stárkově do severní a západní části sídla. Výrobní a drobně podnikatelské aktivity budou rozvíjeny v jižní části Stárkova v návaznosti na plánovanou ČOV. Občanská vybavenost bude rozvíjena ve střední části sídla Stárkov. 9 Uspořádání a limity technického vybavení (3) Čištění odpadních vod v sídle Stárkov bude zajištěno v centrální ČOV umístěné v jižní části obce, v ostatních sídlech bude čištění odpadních vod zajištěno individuálně ve vlastních domovních ČOV nebo jímkách na vyvážení. 11 Plochy pro veřejně prospěšné stavby (1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 5 schváleného územního plánu. (2) Za veřejně prospěšné stavby se vyhlašují: - ČOV ve Stárkově na parc. č. 392/1, 249, 352 k.ú. Stárkov - hlavní řady kanalizace ve Stárkově, včetně oddělovacích komor Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Zápis č. 3/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov konaného dne ) Starosta informoval přítomné o provedení vodoprávního dozoru Městským úřadem Náchod, odborem životního prostředí dne Předmětem bylo dodržování ustanovení zákona zejména při vypouštění odpadních vod, vztahu k vodnímu dílu veřejné kanalizace a ČOV. Z výsledku vyplynulo, že Obec Stárkov musí učinit následující opatření: - nejpozději do uvede do pořádku majetkovou evidenci kanalizací - nejpozději do podá žádost o povolení k vypouštění odpadních vod - do zajistí provedení zjednodušené dokumentace tam, kde se nedochovala dokumentace - nejpozději do předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád - nejpozději do informuje vodoprávní úřad, zda se bude postupovat dle územního plánu nebo bude obec provádět jiné změny - do doby schválení kanalizačního řádu nesmí být na veřejnou kanalizaci připojen žádný nový znečišťovatel. Pro občany to znamená, že v centrální části Stárkova budou moci občané pouštět odpadní vody do kanalizace v případě, že obec získá potřebné finanční prostředky z jiných zdrojů a že se vybuduje centrální čistička. Občané bydlící v okrajových částech Stárkova, Bystrého, Chlívců, Horního Dřevíče a Vápenky musí podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod. Zastupitelstvo Obce Stárkov schvaluje žádost o grant Královéhradeckého kraje z nových programů pro rok 2007 a to Podpora přípravy projektu a zpracování žádosti o podporu na projekt výstavby centrální kanalizace a ČOV ve Stárkově. schváleno 5-ti hlasy Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne Městský úřad Náchod odbor životního prostředí provedl ve Stárkově kontrolu, s cílem kontroly plnění podmínek daných v povolení k vypouštění odpadních vod. Jedna z podmínek je zlegalizování kanalizace. Je provedeno zaměření, které je podstatně složitější než se předpokládalo, namísto předpokládané jedné výpusti, je jich po Stárkově šest. Kanalizace je navíc

2 ve špatném technickém stavu. Stárkov nemá čištění odpadních vod. Vypracování projektu, vybudování kanalizace v centrálním Stárkově a čištění odpadních vod představuje částku v mnoha desítkách miliónů korun. Zápis č. 4/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Starosta města přivítal hosta, pana Jindřicha Řezníčka, který vypracoval technicko-ekonomickou studii na stavbu splaškové kanalizace v centrální části Stárkova a následným čištěním svedených vod. Ještě než panu Řezníčkovi předal slovo, seznámil přítomné s dlouhým vývojem příprav této náročné stavby. Dalšímu postupu přípravných prací bránily především majetkové vztahy k dotčeným pozemkům, které byly až nyní převedeny z majetku státu do majetku Města Stárkova. Vše je připraveno, aby zastupitelstvo vybralo zpracovatele a rozhodlo o zadání vlastního projektu potřebného pro stavební řízení a podkladu pro žádosti o dotační spolufinancování. Stále zpřísňující se pravidla ve vypouštění odpadních vod do toků, hrozící velké pokuty v případě absence jejich čištění a technicky velmi složité čištění u jednotlivých nemovitostí v centrální části Stárkova s vyšší hustotou osídlení, je kanalizace s čističkou jediným schůdným řešením. Součástí studie je zmapování současného nevyhovujícího stavu a návrh nového optimálního řešení. Nejedná se s ohledem na náročný svahovitý terén ve Stárkově o jednoduchou stavbu. Počítá také s možností přečerpávání splaškových vod. V současné době je zmonitorováno 6 výpustí nečištěných balastních vod, kam jsou také vypouštěny i vody splaškové. Odvádění odpadních vod z několika míst nad rozsah uvedený ve zpracované studii, bude předmětem dalšího jednání a při jeho rozšiřování se budou vážit ekonomická hlediska s potřebami města. V ostatních částech Stárkova si budou muset majitelé nemovitostí zajistit čištění odpadních vod individuálně. Z důvodu dlouhých nákladných stok bez přípojek a při nízkém počtu obyvatel by nebyla stavba ekonomicky udržitelná. Pan Lamka se zajímal o náklady na čištění odpadních vod s jejich finančním dopadem na jednotlivé domácnosti. Pokud se napojí domácnosti na kanalizaci s čističkou, bude cena vody zvýšena o částku za stočné. To jsou provozní náklady čističky a při nízkém počtu napojených domácností by se zvyšovala cena za stočné. Na druhé straně však mnoho domácností nemá podmínky ke stavbě vlastní čističky a budou se muset připojit na centrální kanalizaci s čištěním vod a dále náklady a problémy s vlastní čističkou by byly podstatně vyšší než cena stočného. Z toho vyplývá, že s plánovaným počtem osob a domácností, kteří musí být připojení na čističku, se může počítat. Směr vývoje spěje k zpřísňování negativního vlivu člověka na přírodu a nelze předpokládat, že se problém čištění odpadních vod nebude obyvatel Stárkova týkat. Jelikož nejsou téměř žádné splaškové vody ve Stárkově čištěny, je jmenovaná stavba velice důležitá pro jeho další rozvoj. Projekt v návaznosti na žádosti o spolufinancování je třeba prosazovat v současných podmínkách, kdy ještě takovéto projekty mají vysoký podíl spolufinancování z dotačních zdrojů a nízký z vlastních. Zastupitelstvo bylo seznámeno s danou situací, přesto projekt potřebný k žádosti o stavební řízení neodsouhlasilo. Přítomno: 6 Pro: 3 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Zápis č. 2. N/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Město Stárkov je vlastníkem a zároveň provozovatelem gravitační stokové sítě, (dále jen kanalizace), která odvádí od části obyvatel, žijících v centrální části Stárkova, odpadní vody čtyřmi vyústěmi do potoka Dřevíč a dvěma vyústěmi do potoka Jívka, bez toho, že jsou tyto vyústě zakončeny čističkami odpadních vod. Tato kanalizace byla budována průběžně od první poloviny minulého století do dneška. Od počátku slouží k odvádění vod dešťových i splaškových, tedy se jedná o kanalizaci jednotnou. Betonové truby, které byly použity k výstavbě kanalizace, netěsní, nejsou v takovém stavu, aby splňovaly současné požadavky na jednotnou kanalizaci. Město Stárkov je povinné mít v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001Sb., o vodách, platné vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod ze své kanalizace do vod povrchových. V současné době probíhá mezi Městem Stárkov a MěÚ Náchod řízení k získání vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z městské kanalizace do vod povrchových. Jednou z podmínek k získání tohoto povolení je stanovisko Správy CHKO Broumovsko. V současné době již toto stanovisko bylo vydáno a ukládá, že do kanalizace bude možno od roku 2013 vypouštět jenom splaškové vody vyčištěné podle současných předpisů.

3 Tato skutečnost znamená to, že Město Stárkov má dvě možnosti jak tuto situaci řešit, aby získalo povolení k vypouštění odpadních vod ze své kanalizace do vod povrchových na delší dobu než do roku 2013: a) Město Stárkov osloví všechny vlastníky nemovitostí napojených na stávající kanalizaci a sdělí jim, že od roku 2013 mohou na základě smlouvy vypouštět do městské kanalizace pouze vodu vyčištěnou. To znamená, že každý vlastník nemovitosti produkující odpadní vody vybuduje na své náklady odpovídající čistící zařízení a bude v souladu s právními předpisy vypouštět do kanalizace pouze odpadní vody vyčištěné. Za takto vypouštěnou vodu bude platit městu odpovídající poplatek (tak zvané stočné). b) Město Stárkov i přesto, že nespadá do kategorie obcí s počtem obyvatel nad 2000 a nemusí mít centrální čističku odpadních vod, zahájí práce na projektové dokumentaci v rozsahu dokumentace potřebné k získání stavebního povolení na stavbu splaškové kanalizace a centrální čističky. Tato dokumentace bude řešit území odpovídající současně odkanalizované části Stárkova a v největší možné míře zajistí odkanalizování ostatních dosud nepřipojených nemovitostí. Varianta a) je pro město finančně výhodná, ale neumožňuje za dané situace napojení současně neodkanalizovaných nemovitostí na stávající kanalizaci a ani novou výstavbu. Pro majitele nemovitostí současně napojených na stávající kanalizaci je tato varianta velmi složitá a finančně náročná. Bez toho, že by na svém pozemku a na své náklady vybudovali čistící zařízení, nebude jim město umožňovat vypouštění odpadních vod do stávající kanalizace. Varianta b) je výhodná pro majitele současně napojených nemovitostí. Budou sice muset vybudovat novou přípojku od své nemovitosti do nové splaškové kanalizace a hradit stočné. Tyto náklady jsou pro ně podstatně nižší než ve variantě a). Pro město je tato varianta komplikovaná a finančně velmi náročná. Při předpokládané ceně ,- Kč za realizaci celého projektu je prakticky nemožné, aby město financovalo tuto akci pouze ze svých zdrojů. Existuje ale možnost financování této akce z fondu EU. Přestože Stárkov nesplňuje podmínku k získání dotace pro obce nad 2000 obyvatel, splňuje podmínku k získání dotace z fondu EU existencí toho, že se Stárkov nachází na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Předpokládaná spoluúčast města na takto získaných dotacích by mohla činit asi 20%. Varianta b) je pro Město Stárkov vhodnější v tom, že bude možno zahájit stavbu nových rodinných domů na pozemcích k tomu určených územním plánem. V případě vybudování nové splaškové kanalizace bude také možno odkanalizovat převážnou část nemovitostí v centrální části Stárkova, které likvidují doposud své odpadní vody v rozporu se zákonem. Vzhledem k velmi vysokým finančním nárokům na výstavbu kanalizace není v možnostech města rozšířit stokovou síť do dalších částí Stárkova. V současné době musí majitelé nemovitostí, které jsou odkanalizovány do bezodtokových jímek přepravovat odpadní vody do poměrně velkých vzdáleností a jejich likvidace se jim prodražuje. Výstavbou centrální čističky odpadních vod bude umožněno v ní čistit takto vzniklé odpadní vody a snížit majitelům náklady na jejich dopravu. Dále by zájemci o výstavbu nových rodinných domů, v místech kam kanalizace nebude zavedena, mohli stavět bezodtokové jímky a jejich obsah vyvážet do nové čističky. Stárkov, jako obec s nižším počtem obyvatel než 2000 nemusí mít centrální čističku. Na tuto informaci upozorňovali i občané, kteří považují stavbu nové kanalizace zakončenou čističkou za megalomanský projekt. To však nezbavuje již dnes nikoho, kdo produkuje odpadní vody, zákonné povinnosti vypouštět do toků jen vodu vyčištěnou. Lidé si neuvědomují, že Stárkov a jeho části Vápenka a Horní Dřevíč leží v polické křídové pánvi, kde je ochrana toků vyšší, a že v centrální části Stárkova jsou stavby malých domovních čističek ve velkém množství případů technicky neproveditelné. Nová splašková kanalizace s čističkou pomůže mnoha domácnostem vyřešit problém s likvidací odpadních vod a řešení přenést na město. Odpovědní musí zvážit vliv nové kanalizace s čističkou jako jeden z důležitých prvků rozvoje Stárkova i přes finanční náročnost akce. Zlepšení podmínek pro novou výstavbu a pro bydlení mladých rodin s dětmi umožní snižování množství finančních prostředků z rozpočtu města na provoz školy. Ze současně nastavených podmínek v oblasti dotací, lze předpokládat možnost financování výstavby s vysokým procentem zdrojů EU. V případě Stárkova i přes nižší počet obyvatel jsou možnosti dotací reálné pro jeho polohu v CHKO Broumovsko. Při vypouštění nečištěných odpadních vod z obecní kanalizace do toků, bude přistoupeno ze strany kompetentních orgánů k vysokým pokutám, které se následně budou promítat i na jednotlivé

4 nemovitosti, z nichž se vypouští nečištěná voda do stávající kanalizace. Snahu jednotlivých měst a obci o řešení čištění splaškových vod, což by v našem případě znamenalo vypracovat projekt, tyto orgány zohledňují a posouvají termíny, do kdy musí jednotlivé nemovitosti zajistit vypouštění vody jen vyčištěné nebo do kdy musí město zajistit čištění splaškové vody centrálně. Finanční prostředky je účelné vložit do přípravy potřebné pro stavbu čističky, než tyto prostředky tzv. vyhodit při platbách pokut. Zastupitelstvo bylo seznámeno s problémy vznikajícími při čištění splaškových vod ve Stárkově a schválilo zadání na vypracování projektové dokumentace potřebné ke stavbě nové kanalizace zakončené čističkou nezbytné k žádostem o zajištění realizace a její spolufinancování z cizích zdrojů. Cena projektové dokumentace v maximální výši ,- Kč. Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Zápis č. 3/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Starosta města seznámil přítomné v jakém stadiu je vodoprávní řízení ke staré kanalizaci a jak se připravuje projekt kanalizace nové. Jelikož Město Stárkov provozuje stávající směsnou kanalizaci, vyplývá mu ze zákona povinnosti a s tím spojené náklady, které bude nutné přeúčtovávat na majitele nemovitostí, které do ní vypouštějí odpadní vody. Při porušení zákonných povinností se Město Stárkov vystavuje nebezpečí vysokých finančních sankcí. Jednou z povinností bylo vypracování kanalizačního řádu, který stanovuje podmínky provozování kanalizace, popisuje reálnou situaci, kdo je do ní napojen, co do ní je oprávněn vypouštět a co do ní vypouštět nelze. Má 6 výpustí, přičemž 4 ústí do potoka Dřevíč a 2 do potoka Jívka. Každá z výpustí musí být monitorována, 4 x do roka musí být odebrány vzorky vypouštěné vody a provedeny příslušné rozbory. Při provozování kanalizace je povinností mít oprávněnou osobu, která musí mít příslušné vzdělání nebo musí mít speciální kurz a tato osoba zajišťuje nebo zprostředkuje všechny zákonné činnosti spojené s provozem. Kromě finančních prostředků vynaložených na práci oprávněné osoby a rozborů vypouštěných vod, je nutné vytvořit fond rezerv a finanční prostředky z tohoto fondu slouží k opravám a rekonstrukcím dané kanalizace. Stávající kanalizace však má některé stoky narušené, odpadní vody se vsakují do podloží a nedotečou do potoka. Jelikož centrální část Stárkova leží v polické křídové pánvi s vysokou ochranou spodních vod, není vsakování odpadních vod přípustné. Z tohoto důvodu je vhodnější ponechat tuto kanalizaci jen pro vody dešťové a vybudovat novou kanalizaci jen pro vody odpadní a ty centrálně čistit. Práce na projektu nové kanalizace v centrální části Stárkova s čističkou pokračují. Byly rozeslány smlouvy všem majitelům dotčených pozemků o podmínkách zřízení stavby a provozu kanalizační stoky a souhlas se zřízením stavby a se vstupováním a vjížděním na nemovitost v souvislosti se zřízením, provozem a údržbou stavby. Většina majitelů chápe situaci a souhlas se stavbou Městu Stárkov dává. Jsou však ojedinělé případy, kdy majitelé nemovitostí odmítají smlouvu podepsat a neuzavření smlouvy a nedání souhlasu se stavbou, znamenají pro projektanta najít jinou variantu vedení stoky, která však už není optimální a může zkomplikovat připojení ke kanalizaci nemovitosti dotčeného majitele i ostatních nemovitostí v dané lokalitě. Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Starosta informoval přítomné o postupu prací na projektu kanalizace v centrální části Stárkova a čističkou odpadních vod. Se všemi majiteli dotčených pozemků, na kterých je hlavní řád kanalizace projektován, jsou již uzavřené smlouvy se souhlasnými stanovisky, že na svém pozemku strpí danou liniovou stavbu, kromě jednoho pozemku, který se však prodává a budoucí nový majitel se stavbou souhlasí. Jakmile bude projekt dokončen, budou vyřízena veškerá povolení, bude nutné využít v maximální míře všech dostupných prostředků s vyhledáváním možností spolufinancování dané stavby z jiných zdrojů než vlastních. Obvyklá praxe v dotační politice je velmi krátká doba na vypracovávání žádostí. To znamená, že lze uspět pouze s žádostí na spolufinancování stavby, kdy je hotový projekt a povolené stavební řízení, jehož součástí jsou veškerá vyjádření a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů. Stavba je dále reálná pouze v případě, že se podaří zajistit spolufinancování z jiných zdrojů s vysokým podílem na celkových nákladech stavby z těchto zdrojů a s nízkým podílem na nákladech stavby ze zdrojů vlastních.

5 Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Informace o postupu při přípravě nové kanalizace přednesl starosta. Pozval přítomné na veřejné projednávání zahájení územního řízení hlavního řádu kanalizace v centrální části Stárkova a ČOV na úterý dne od 9,45 hod. na radnici ve Stárkově za účasti zástupkyně stavebního odboru z Hronova a pana Řezníčka, který vypracoval projednávaný projekt. Ukončené stavební řízení je nezbytností k žádosti o dotaci, bez níž by Město Stárkov nebylo schopno tento projekt profinancovat. Zápis č. 1/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Žádost o dotaci na stavbu č. 958 splaškové kanalizace a ČOV Stárkov zatím nemohla být podaná, nebyl vypsán dotační titul. Z důvodu, že nebyla přiznaná dotace na čističku v Praze, je hypotetický předpoklad, že se uvolní prostředky na malé projekty, jako by byl ve Stárkově. Dle dostupných zdrojů bude zasedání komise 15. března V případě potřeby by bylo nutné svolat mimořádné veřejné zasedání, které schválí podání žádosti a přijetí dotace. Zápis č. 3/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Starosta města seznámil přítomné s uzavřením smlouvy o dílo se společností IVK Group s.r.o. o administrativní pomoci a zajištění odpovědného zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace Stárkov pro veřejnou potřebu. Zástupce této společnosti pan Kamil Marinica je osoba, která absolvovala odpovídající školení a získala osvědčení v daném oboru a uvedenou činnost může provozovat. Dále se musí zpracovat majetková evidence jednak na kanalizaci Stárkov včetně kanalizačních stok a jednak na vodovod Chlívce a jsou spočítané kalkulace nákladů spojených s provozováním kanalizace a vodovodu a na jejich základě je možné vybírat vodné od majitelů nemovitostí, které jsou napojeny na vodovod ve Chlívcích a od majitelů nemovitostí ve Stárkově, kteří vypouštějí do stávající směsné kanalizace odpadní vody. Z kalkulace nákladů za rok 2010 vyplývá, že cena stočného je 6, 97 Kč za 1 m 3 vody a cena vodného ve Chlívcích bez dotace 88,- Kč za 1 m 3 vody. Starosta dále informoval přítomné o své plánované dovolené a vzhledem k delší době jeho nepřítomnosti v úřadě je potřeba zajistit zastupování především v návaznosti na postup prací na projektu nové kanalizace a možnosti vypsání dotačních titulů, z nichž by bylo možné čerpat finanční prostředky na stavbu nové kanalizace s čističkou odpadních vod ve Stárkově. Zastupitelstvo se seznámilo se situací a pověřilo zastupováním, dle par. 104 zákona o obcích, v době nepřítomnosti starosty od do místostarostu pana Hurdálka Pavla. Hypoteticky může nastat situace, že bude vypsán příslušný dotační titul a bude nutné podepsat žádost o dotaci, obvykle ve velmi krátké době a bez těchto formalit by Město Stárkov přišlo o možnost spolufinancovat výše uvedenou akci z jiných zdrojů než vlastních. Přítomno: 7 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Starosta informoval přítomné o postupu prací na projektu kanalizace v centrální části Stárkova a čističkou odpadních vod. Na začátku srpna letošního roku byla podaná administrativní žádost o dotaci na fond ŽP zpracovaná firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř, zastoupená paní Ing. Lidmilou Rutter. Firmou IVK Group byla zpracována cenová kalkulace provozních nákladů provozu kanalizace a ČOV. Cena za zpracování rozboru činila 3.000,- Kč Opakovaně se někteří obyvatelé zajímali o stav staré kanalizace a možnost vypouštět do ní odpadní vody ze septiků, které museli při výstavbě nových domů v předchozích dobách vybudovat. Starosta upozornil i tyto majitele, že musí mít od roku 2006 povolení k vypouštění odpadní vody, tyto vody musí být čištěné a ne pouze předčištěné ze septiků. S výstavbou a provozováním čističek je mnoho povinností, které musí majitel dodržovat. I pro ně bude nejvýhodnější centrální čištění. Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Zastupitelstvo se seznámilo a schválilo další postup při přípravě projektu nové kanalizace a ČOV. Územní řízení je ukončeno. Administrativní žádost o dotaci na fond ŽP zpracovaná firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. byla přijatá. Bylo vypsáno výběrové řízení, stanoveny podmínky pro vypracování projektu, jako podkladu pro stavební řízení. Cena projektu, který svým rozsahem odpovídá situaci ve Stárkově, dle tabulek, činí cca ,- Kč. Zadávání, výběr zpracovatele projektu i vlastní projekt musí odpovídat pravidlům, aby náklad na jeho vypracování byl uznatelným nákladem v rámci financí vlastní dotace na kanalizaci a ČOV ve Stárkově. Byla ustanovena komise

6 na otvírání obálek a hodnotící komise. Zastupitelstvo souhlasí s podmínkami výzvy na výběr zpracovatele projektu a se zněním smlouvy s vítězným zpracovatelem projektu. Vše je přílohou zápisu. Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne Starosta města seznámil přítomné s legalizací provozu stávající kanalizace ve Stárkově a vodovodu ve Chlívcích. Do této doby byla kanalizace ve Stárkově i vodovod ve Chlívcích provozovány v rozporu s platnými právními předpisy. Přestože je kanalizace ve Stárkově a vodovod ve Chlívcích provozu schopný, nic to nemění na situaci, že jejích technický stav je velmi špatný, v mnoha místech na hranici provozuschopnosti. Město Stárkov, jako provozovatel těchto sítí je povinen vytvářet finanční fondy na jejich opravu. Za tímto účelem město nechalo zpracovat kalkulace nákladů spojených s jejich provozováním a na jejich základě je možné vybírat vodné od majitelů nemovitostí, které jsou napojeny na vodovod ve Chlívcích a od majitelů nemovitostí ve Stárkově, kteří vypouštějí do stávající směsné kanalizace odpadní vody stočné a tím povinné fondy naplňovat. Z kalkulace nákladů vyplývá, že cena vodného ve Chlívcích bez dotace odpovídá 88,- Kč za 1 m 3 vody, což je pro konečného spotřebitele cena nereálná a proto by bylo vhodné stanovit cenu stejnou jaká je účtována v reálném čase ve Stárkově firmou VaK Náchod. V letošním roce se jedná o částku 30,25 Kč bez DPH za 1 m 3 odebrané pitné vody. Dále z kalkulace ceny stočného u kanalizace ve Stárkově vyplývá reálná cena stočného 7,- Kč bez DPH za 1 m 3 vypuštěných odpadních vod. Tato problematika bude projednána a konečné ceny schváleny na příštím veřejném zasedání. Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne Starosta informoval přítomné o postupu prací na projektu kanalizace a čističky odpadních vod v centrální části Stárkova a provozování staré kanalizace. Naše žádost na spolufinancování výše uvedeného projektu podaná na státní fond životního prostředí v rámci Zlepšování vodohospodářské infrastruktury byla akceptovaná. Městu Stárkovu byla přislíbena dotace ve výši cca ,- Kč. Město Stárkov je provozovatelem stávající smíšené kanalizace. Protože tato kanalizace není zakončena čističkou, nesplňuje zákonné požadavky na vypouštění nečištěných odpadních vod do potoka a lze ji používat jenom na odvádění vod dešťových. Stavba nové splaškové kanalizace s čističkou uvede nakládání s odpadními vodami do souladu se zákonnými pravidly. Město Stárkov získalo povolení pro vypouštění odpadních vod ze stávající kanalizace na časově omezenou dobu, nejdéle do Vydání povolení je podmíněno stavbou splaškové kanalizace a ČOV. Město tím převezme na sebe povinnosti s čištěním odpadních vod, umožní majitelům nemovitostí napojení na kanalizaci. V opačném případě by si majitelé nemovitostí museli zajistit legální likvidaci svých splaškových vod individuálně. Město Stárkov v rámci výpomoci jednotlivým majitelům nemovitostí (stavebníkům) a částečného zjednodušení celého procesu stavebního řízení, nechá zpracovat podklady na jednotlivé přípojky do jednoho společného projektu a zajistí jedno společné stavebního řízení. Tím vypomůže investorům jednotlivých přípojek. - Starosta informoval přítomné o uzavírání smluv s majiteli nemovitostí, které jsou v současné době napojeny do stávající kanalizace a od se začne vybírat stočné, předpoklad stočného cca 10,- Kč/m 3. Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební dozor, technické a inženýrské a manažerské služby pro stavbu nové splaškové kanalizace a ČOV. Zajištění organizace výběru dodavatele, vypracování zadávacích dokumentaci, organizování výběru dodavatele a dalších podmínek na základě mandátní smlouvy se zavázalo Centrum rozvoje Česká Skalice. Zadávací podmínky byly vyvěšeny na příslušném portále. Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH. 8) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo plán financování obnovy vodovodu ve Chlívcích a kanalizace ve Stárkově Tento plán dokumentuje návaznosti historie vodovodu a kanalizace s jejich životností a potřebou finančních prostředků na jejich obnovu. Realita je však

7 podstatně složitější. Obecně obce nemají dostatek finančních prostředků naplňovat fondy na jejich opravy. Tato situace je stejná i ve Stárkově, kde je vodovod ve Chlívcích i kanalizace ve Stárkově ve velmi špatném technickém stavu na hranici provozuschopnosti a přenášet tento problém na obyvatele a zvyšovat razantním způsobem ceny vodného a stočného ze sociálního hlediska nelze. 9) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo platby za dodávky vody z městského vodovodu ve Chlívcích a odvod odpadní vody do městské kanalizace ve Stárkově s účinností od V případě vodného v roce 2013 se jedná o částku 30,52 Kč bez DPH za 1 m 3, což odpovídá 35,10 Kč s 15 % DPH za 1 m 3. Cenu stočného dle rozboru skutečných nákladů schválilo v roce 2013 v částce 15,00 Kč bez DPH za 1 m 3, což odpovídá 17,25 Kč s 15 % DPH za 1 m 3. Zápis č. 4/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Zastupitelstvo se seznámilo s průběhem příprav stavby splaškové kanalizace a ČOV ve Stárkově a schvaluje následující usnesení a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Stárkov splašková kanalizace a ČOV (= výběr zhotovitele stavebních prací) v rozsahu dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky; b) zadávací podmínky veřejné zakázky Stárkov splašková kanalizace a ČOV, tj.: a.1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce), a.2. Kvalifikační dokumentaci (včetně pokynů pro zpracování žádosti o účast), a.3. Výzvu k podání nabídky v užším řízení, a.4. Textovou část zadávací dokumentace, a.5. Přílohy zadávací dokumentace: - příloha č. 1 - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, vypracovaná Jindřichem Řezníčkem, aut. technikem v oboru vodohospodářských staveb, IČ: , datum: duben 2013, - příloha č. 2 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soubor pro stanovení nabídkové ceny), - příloha č. 3 vzor smlouvy (budoucí návrh smlouvy), která bude zadávána v užším řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to s výhradou, že v zadávacích podmínkách mohou být ještě provedeny úpravy v návaznosti na požadavky vznesené SFŽP ČR při kontrole předmětných zadávacích podmínek; c) způsob hodnocení ve veřejné zakázce Stárkov splašková kanalizace a ČOV tak, že základním hodnotícím kritériem pro zadání shora uvedené veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez daně z přidané hodnoty, uvedená v návrhu smlouvy v nabídce uchazeče; d) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení kvalifikace ve shora uvedené veřejné zakázce: ČLENOVÉ: 1. Pan Franc Jaroslav, odborník z oboru stavebnictví 2. Pan Pernica Rudolf 3. Pan Kleprlík René 4. Pan Hurdálek Pavel 5. Ing. Rostislav Matyska, zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností NÁHRADNÍCI: 1. Pan Šrejber Štefan 2. Paní Nováková Olga 3. Paní Frindtová Alena

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Město Petřvald KONCESNÍ DOKUMENTACE pro Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě ZADAVATEL: MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Obsah 1. Zadavatel...3 2. Subjekt zastupující

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více