Historie přípravy ČOV a kanalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie přípravy ČOV a kanalizace"

Transkript

1 Historie přípravy ČOV a kanalizace Zápis č. 1/ 2000 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne / Přítomným byl předložen k nahlédnutí Územní plán obce Stárkov a byly jim zodpovězeny jejich dotazy. Pan starosta po té přednesl ke schválení návrh územního plánu a vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce Stárkov (příloha zápisu). schváleno 6-ti hlasy Výňatek týkající se ČOV a kanalizace - Vyhláška č. 1/2000 Ze dne o závazných částech územního plánu obce Stárkov- část 6 Prostorové uspořádání a jeho limity (1) Urbanistický rozvoj sídel bude směřovat k využití stávajících nezastavěných ploch uvnitř současně zastavěného území a využití stávajících neobydlených objektů pro bydlení. Návrh urbanistického řešení rozvoje sídel je znázorněn na výkresu č. 2 schváleného ÚP. Rozvoj bytové funkce je směrován ve Stárkově do severní a západní části sídla. Výrobní a drobně podnikatelské aktivity budou rozvíjeny v jižní části Stárkova v návaznosti na plánovanou ČOV. Občanská vybavenost bude rozvíjena ve střední části sídla Stárkov. 9 Uspořádání a limity technického vybavení (3) Čištění odpadních vod v sídle Stárkov bude zajištěno v centrální ČOV umístěné v jižní části obce, v ostatních sídlech bude čištění odpadních vod zajištěno individuálně ve vlastních domovních ČOV nebo jímkách na vyvážení. 11 Plochy pro veřejně prospěšné stavby (1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 5 schváleného územního plánu. (2) Za veřejně prospěšné stavby se vyhlašují: - ČOV ve Stárkově na parc. č. 392/1, 249, 352 k.ú. Stárkov - hlavní řady kanalizace ve Stárkově, včetně oddělovacích komor Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Zápis č. 3/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov konaného dne ) Starosta informoval přítomné o provedení vodoprávního dozoru Městským úřadem Náchod, odborem životního prostředí dne Předmětem bylo dodržování ustanovení zákona zejména při vypouštění odpadních vod, vztahu k vodnímu dílu veřejné kanalizace a ČOV. Z výsledku vyplynulo, že Obec Stárkov musí učinit následující opatření: - nejpozději do uvede do pořádku majetkovou evidenci kanalizací - nejpozději do podá žádost o povolení k vypouštění odpadních vod - do zajistí provedení zjednodušené dokumentace tam, kde se nedochovala dokumentace - nejpozději do předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád - nejpozději do informuje vodoprávní úřad, zda se bude postupovat dle územního plánu nebo bude obec provádět jiné změny - do doby schválení kanalizačního řádu nesmí být na veřejnou kanalizaci připojen žádný nový znečišťovatel. Pro občany to znamená, že v centrální části Stárkova budou moci občané pouštět odpadní vody do kanalizace v případě, že obec získá potřebné finanční prostředky z jiných zdrojů a že se vybuduje centrální čistička. Občané bydlící v okrajových částech Stárkova, Bystrého, Chlívců, Horního Dřevíče a Vápenky musí podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod. Zastupitelstvo Obce Stárkov schvaluje žádost o grant Královéhradeckého kraje z nových programů pro rok 2007 a to Podpora přípravy projektu a zpracování žádosti o podporu na projekt výstavby centrální kanalizace a ČOV ve Stárkově. schváleno 5-ti hlasy Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne Městský úřad Náchod odbor životního prostředí provedl ve Stárkově kontrolu, s cílem kontroly plnění podmínek daných v povolení k vypouštění odpadních vod. Jedna z podmínek je zlegalizování kanalizace. Je provedeno zaměření, které je podstatně složitější než se předpokládalo, namísto předpokládané jedné výpusti, je jich po Stárkově šest. Kanalizace je navíc

2 ve špatném technickém stavu. Stárkov nemá čištění odpadních vod. Vypracování projektu, vybudování kanalizace v centrálním Stárkově a čištění odpadních vod představuje částku v mnoha desítkách miliónů korun. Zápis č. 4/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Starosta města přivítal hosta, pana Jindřicha Řezníčka, který vypracoval technicko-ekonomickou studii na stavbu splaškové kanalizace v centrální části Stárkova a následným čištěním svedených vod. Ještě než panu Řezníčkovi předal slovo, seznámil přítomné s dlouhým vývojem příprav této náročné stavby. Dalšímu postupu přípravných prací bránily především majetkové vztahy k dotčeným pozemkům, které byly až nyní převedeny z majetku státu do majetku Města Stárkova. Vše je připraveno, aby zastupitelstvo vybralo zpracovatele a rozhodlo o zadání vlastního projektu potřebného pro stavební řízení a podkladu pro žádosti o dotační spolufinancování. Stále zpřísňující se pravidla ve vypouštění odpadních vod do toků, hrozící velké pokuty v případě absence jejich čištění a technicky velmi složité čištění u jednotlivých nemovitostí v centrální části Stárkova s vyšší hustotou osídlení, je kanalizace s čističkou jediným schůdným řešením. Součástí studie je zmapování současného nevyhovujícího stavu a návrh nového optimálního řešení. Nejedná se s ohledem na náročný svahovitý terén ve Stárkově o jednoduchou stavbu. Počítá také s možností přečerpávání splaškových vod. V současné době je zmonitorováno 6 výpustí nečištěných balastních vod, kam jsou také vypouštěny i vody splaškové. Odvádění odpadních vod z několika míst nad rozsah uvedený ve zpracované studii, bude předmětem dalšího jednání a při jeho rozšiřování se budou vážit ekonomická hlediska s potřebami města. V ostatních částech Stárkova si budou muset majitelé nemovitostí zajistit čištění odpadních vod individuálně. Z důvodu dlouhých nákladných stok bez přípojek a při nízkém počtu obyvatel by nebyla stavba ekonomicky udržitelná. Pan Lamka se zajímal o náklady na čištění odpadních vod s jejich finančním dopadem na jednotlivé domácnosti. Pokud se napojí domácnosti na kanalizaci s čističkou, bude cena vody zvýšena o částku za stočné. To jsou provozní náklady čističky a při nízkém počtu napojených domácností by se zvyšovala cena za stočné. Na druhé straně však mnoho domácností nemá podmínky ke stavbě vlastní čističky a budou se muset připojit na centrální kanalizaci s čištěním vod a dále náklady a problémy s vlastní čističkou by byly podstatně vyšší než cena stočného. Z toho vyplývá, že s plánovaným počtem osob a domácností, kteří musí být připojení na čističku, se může počítat. Směr vývoje spěje k zpřísňování negativního vlivu člověka na přírodu a nelze předpokládat, že se problém čištění odpadních vod nebude obyvatel Stárkova týkat. Jelikož nejsou téměř žádné splaškové vody ve Stárkově čištěny, je jmenovaná stavba velice důležitá pro jeho další rozvoj. Projekt v návaznosti na žádosti o spolufinancování je třeba prosazovat v současných podmínkách, kdy ještě takovéto projekty mají vysoký podíl spolufinancování z dotačních zdrojů a nízký z vlastních. Zastupitelstvo bylo seznámeno s danou situací, přesto projekt potřebný k žádosti o stavební řízení neodsouhlasilo. Přítomno: 6 Pro: 3 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Zápis č. 2. N/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Město Stárkov je vlastníkem a zároveň provozovatelem gravitační stokové sítě, (dále jen kanalizace), která odvádí od části obyvatel, žijících v centrální části Stárkova, odpadní vody čtyřmi vyústěmi do potoka Dřevíč a dvěma vyústěmi do potoka Jívka, bez toho, že jsou tyto vyústě zakončeny čističkami odpadních vod. Tato kanalizace byla budována průběžně od první poloviny minulého století do dneška. Od počátku slouží k odvádění vod dešťových i splaškových, tedy se jedná o kanalizaci jednotnou. Betonové truby, které byly použity k výstavbě kanalizace, netěsní, nejsou v takovém stavu, aby splňovaly současné požadavky na jednotnou kanalizaci. Město Stárkov je povinné mít v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001Sb., o vodách, platné vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod ze své kanalizace do vod povrchových. V současné době probíhá mezi Městem Stárkov a MěÚ Náchod řízení k získání vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z městské kanalizace do vod povrchových. Jednou z podmínek k získání tohoto povolení je stanovisko Správy CHKO Broumovsko. V současné době již toto stanovisko bylo vydáno a ukládá, že do kanalizace bude možno od roku 2013 vypouštět jenom splaškové vody vyčištěné podle současných předpisů.

3 Tato skutečnost znamená to, že Město Stárkov má dvě možnosti jak tuto situaci řešit, aby získalo povolení k vypouštění odpadních vod ze své kanalizace do vod povrchových na delší dobu než do roku 2013: a) Město Stárkov osloví všechny vlastníky nemovitostí napojených na stávající kanalizaci a sdělí jim, že od roku 2013 mohou na základě smlouvy vypouštět do městské kanalizace pouze vodu vyčištěnou. To znamená, že každý vlastník nemovitosti produkující odpadní vody vybuduje na své náklady odpovídající čistící zařízení a bude v souladu s právními předpisy vypouštět do kanalizace pouze odpadní vody vyčištěné. Za takto vypouštěnou vodu bude platit městu odpovídající poplatek (tak zvané stočné). b) Město Stárkov i přesto, že nespadá do kategorie obcí s počtem obyvatel nad 2000 a nemusí mít centrální čističku odpadních vod, zahájí práce na projektové dokumentaci v rozsahu dokumentace potřebné k získání stavebního povolení na stavbu splaškové kanalizace a centrální čističky. Tato dokumentace bude řešit území odpovídající současně odkanalizované části Stárkova a v největší možné míře zajistí odkanalizování ostatních dosud nepřipojených nemovitostí. Varianta a) je pro město finančně výhodná, ale neumožňuje za dané situace napojení současně neodkanalizovaných nemovitostí na stávající kanalizaci a ani novou výstavbu. Pro majitele nemovitostí současně napojených na stávající kanalizaci je tato varianta velmi složitá a finančně náročná. Bez toho, že by na svém pozemku a na své náklady vybudovali čistící zařízení, nebude jim město umožňovat vypouštění odpadních vod do stávající kanalizace. Varianta b) je výhodná pro majitele současně napojených nemovitostí. Budou sice muset vybudovat novou přípojku od své nemovitosti do nové splaškové kanalizace a hradit stočné. Tyto náklady jsou pro ně podstatně nižší než ve variantě a). Pro město je tato varianta komplikovaná a finančně velmi náročná. Při předpokládané ceně ,- Kč za realizaci celého projektu je prakticky nemožné, aby město financovalo tuto akci pouze ze svých zdrojů. Existuje ale možnost financování této akce z fondu EU. Přestože Stárkov nesplňuje podmínku k získání dotace pro obce nad 2000 obyvatel, splňuje podmínku k získání dotace z fondu EU existencí toho, že se Stárkov nachází na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Předpokládaná spoluúčast města na takto získaných dotacích by mohla činit asi 20%. Varianta b) je pro Město Stárkov vhodnější v tom, že bude možno zahájit stavbu nových rodinných domů na pozemcích k tomu určených územním plánem. V případě vybudování nové splaškové kanalizace bude také možno odkanalizovat převážnou část nemovitostí v centrální části Stárkova, které likvidují doposud své odpadní vody v rozporu se zákonem. Vzhledem k velmi vysokým finančním nárokům na výstavbu kanalizace není v možnostech města rozšířit stokovou síť do dalších částí Stárkova. V současné době musí majitelé nemovitostí, které jsou odkanalizovány do bezodtokových jímek přepravovat odpadní vody do poměrně velkých vzdáleností a jejich likvidace se jim prodražuje. Výstavbou centrální čističky odpadních vod bude umožněno v ní čistit takto vzniklé odpadní vody a snížit majitelům náklady na jejich dopravu. Dále by zájemci o výstavbu nových rodinných domů, v místech kam kanalizace nebude zavedena, mohli stavět bezodtokové jímky a jejich obsah vyvážet do nové čističky. Stárkov, jako obec s nižším počtem obyvatel než 2000 nemusí mít centrální čističku. Na tuto informaci upozorňovali i občané, kteří považují stavbu nové kanalizace zakončenou čističkou za megalomanský projekt. To však nezbavuje již dnes nikoho, kdo produkuje odpadní vody, zákonné povinnosti vypouštět do toků jen vodu vyčištěnou. Lidé si neuvědomují, že Stárkov a jeho části Vápenka a Horní Dřevíč leží v polické křídové pánvi, kde je ochrana toků vyšší, a že v centrální části Stárkova jsou stavby malých domovních čističek ve velkém množství případů technicky neproveditelné. Nová splašková kanalizace s čističkou pomůže mnoha domácnostem vyřešit problém s likvidací odpadních vod a řešení přenést na město. Odpovědní musí zvážit vliv nové kanalizace s čističkou jako jeden z důležitých prvků rozvoje Stárkova i přes finanční náročnost akce. Zlepšení podmínek pro novou výstavbu a pro bydlení mladých rodin s dětmi umožní snižování množství finančních prostředků z rozpočtu města na provoz školy. Ze současně nastavených podmínek v oblasti dotací, lze předpokládat možnost financování výstavby s vysokým procentem zdrojů EU. V případě Stárkova i přes nižší počet obyvatel jsou možnosti dotací reálné pro jeho polohu v CHKO Broumovsko. Při vypouštění nečištěných odpadních vod z obecní kanalizace do toků, bude přistoupeno ze strany kompetentních orgánů k vysokým pokutám, které se následně budou promítat i na jednotlivé

4 nemovitosti, z nichž se vypouští nečištěná voda do stávající kanalizace. Snahu jednotlivých měst a obci o řešení čištění splaškových vod, což by v našem případě znamenalo vypracovat projekt, tyto orgány zohledňují a posouvají termíny, do kdy musí jednotlivé nemovitosti zajistit vypouštění vody jen vyčištěné nebo do kdy musí město zajistit čištění splaškové vody centrálně. Finanční prostředky je účelné vložit do přípravy potřebné pro stavbu čističky, než tyto prostředky tzv. vyhodit při platbách pokut. Zastupitelstvo bylo seznámeno s problémy vznikajícími při čištění splaškových vod ve Stárkově a schválilo zadání na vypracování projektové dokumentace potřebné ke stavbě nové kanalizace zakončené čističkou nezbytné k žádostem o zajištění realizace a její spolufinancování z cizích zdrojů. Cena projektové dokumentace v maximální výši ,- Kč. Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Zápis č. 3/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Starosta města seznámil přítomné v jakém stadiu je vodoprávní řízení ke staré kanalizaci a jak se připravuje projekt kanalizace nové. Jelikož Město Stárkov provozuje stávající směsnou kanalizaci, vyplývá mu ze zákona povinnosti a s tím spojené náklady, které bude nutné přeúčtovávat na majitele nemovitostí, které do ní vypouštějí odpadní vody. Při porušení zákonných povinností se Město Stárkov vystavuje nebezpečí vysokých finančních sankcí. Jednou z povinností bylo vypracování kanalizačního řádu, který stanovuje podmínky provozování kanalizace, popisuje reálnou situaci, kdo je do ní napojen, co do ní je oprávněn vypouštět a co do ní vypouštět nelze. Má 6 výpustí, přičemž 4 ústí do potoka Dřevíč a 2 do potoka Jívka. Každá z výpustí musí být monitorována, 4 x do roka musí být odebrány vzorky vypouštěné vody a provedeny příslušné rozbory. Při provozování kanalizace je povinností mít oprávněnou osobu, která musí mít příslušné vzdělání nebo musí mít speciální kurz a tato osoba zajišťuje nebo zprostředkuje všechny zákonné činnosti spojené s provozem. Kromě finančních prostředků vynaložených na práci oprávněné osoby a rozborů vypouštěných vod, je nutné vytvořit fond rezerv a finanční prostředky z tohoto fondu slouží k opravám a rekonstrukcím dané kanalizace. Stávající kanalizace však má některé stoky narušené, odpadní vody se vsakují do podloží a nedotečou do potoka. Jelikož centrální část Stárkova leží v polické křídové pánvi s vysokou ochranou spodních vod, není vsakování odpadních vod přípustné. Z tohoto důvodu je vhodnější ponechat tuto kanalizaci jen pro vody dešťové a vybudovat novou kanalizaci jen pro vody odpadní a ty centrálně čistit. Práce na projektu nové kanalizace v centrální části Stárkova s čističkou pokračují. Byly rozeslány smlouvy všem majitelům dotčených pozemků o podmínkách zřízení stavby a provozu kanalizační stoky a souhlas se zřízením stavby a se vstupováním a vjížděním na nemovitost v souvislosti se zřízením, provozem a údržbou stavby. Většina majitelů chápe situaci a souhlas se stavbou Městu Stárkov dává. Jsou však ojedinělé případy, kdy majitelé nemovitostí odmítají smlouvu podepsat a neuzavření smlouvy a nedání souhlasu se stavbou, znamenají pro projektanta najít jinou variantu vedení stoky, která však už není optimální a může zkomplikovat připojení ke kanalizaci nemovitosti dotčeného majitele i ostatních nemovitostí v dané lokalitě. Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Starosta informoval přítomné o postupu prací na projektu kanalizace v centrální části Stárkova a čističkou odpadních vod. Se všemi majiteli dotčených pozemků, na kterých je hlavní řád kanalizace projektován, jsou již uzavřené smlouvy se souhlasnými stanovisky, že na svém pozemku strpí danou liniovou stavbu, kromě jednoho pozemku, který se však prodává a budoucí nový majitel se stavbou souhlasí. Jakmile bude projekt dokončen, budou vyřízena veškerá povolení, bude nutné využít v maximální míře všech dostupných prostředků s vyhledáváním možností spolufinancování dané stavby z jiných zdrojů než vlastních. Obvyklá praxe v dotační politice je velmi krátká doba na vypracovávání žádostí. To znamená, že lze uspět pouze s žádostí na spolufinancování stavby, kdy je hotový projekt a povolené stavební řízení, jehož součástí jsou veškerá vyjádření a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů. Stavba je dále reálná pouze v případě, že se podaří zajistit spolufinancování z jiných zdrojů s vysokým podílem na celkových nákladech stavby z těchto zdrojů a s nízkým podílem na nákladech stavby ze zdrojů vlastních.

5 Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Informace o postupu při přípravě nové kanalizace přednesl starosta. Pozval přítomné na veřejné projednávání zahájení územního řízení hlavního řádu kanalizace v centrální části Stárkova a ČOV na úterý dne od 9,45 hod. na radnici ve Stárkově za účasti zástupkyně stavebního odboru z Hronova a pana Řezníčka, který vypracoval projednávaný projekt. Ukončené stavební řízení je nezbytností k žádosti o dotaci, bez níž by Město Stárkov nebylo schopno tento projekt profinancovat. Zápis č. 1/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Žádost o dotaci na stavbu č. 958 splaškové kanalizace a ČOV Stárkov zatím nemohla být podaná, nebyl vypsán dotační titul. Z důvodu, že nebyla přiznaná dotace na čističku v Praze, je hypotetický předpoklad, že se uvolní prostředky na malé projekty, jako by byl ve Stárkově. Dle dostupných zdrojů bude zasedání komise 15. března V případě potřeby by bylo nutné svolat mimořádné veřejné zasedání, které schválí podání žádosti a přijetí dotace. Zápis č. 3/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Starosta města seznámil přítomné s uzavřením smlouvy o dílo se společností IVK Group s.r.o. o administrativní pomoci a zajištění odpovědného zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace Stárkov pro veřejnou potřebu. Zástupce této společnosti pan Kamil Marinica je osoba, která absolvovala odpovídající školení a získala osvědčení v daném oboru a uvedenou činnost může provozovat. Dále se musí zpracovat majetková evidence jednak na kanalizaci Stárkov včetně kanalizačních stok a jednak na vodovod Chlívce a jsou spočítané kalkulace nákladů spojených s provozováním kanalizace a vodovodu a na jejich základě je možné vybírat vodné od majitelů nemovitostí, které jsou napojeny na vodovod ve Chlívcích a od majitelů nemovitostí ve Stárkově, kteří vypouštějí do stávající směsné kanalizace odpadní vody. Z kalkulace nákladů za rok 2010 vyplývá, že cena stočného je 6, 97 Kč za 1 m 3 vody a cena vodného ve Chlívcích bez dotace 88,- Kč za 1 m 3 vody. Starosta dále informoval přítomné o své plánované dovolené a vzhledem k delší době jeho nepřítomnosti v úřadě je potřeba zajistit zastupování především v návaznosti na postup prací na projektu nové kanalizace a možnosti vypsání dotačních titulů, z nichž by bylo možné čerpat finanční prostředky na stavbu nové kanalizace s čističkou odpadních vod ve Stárkově. Zastupitelstvo se seznámilo se situací a pověřilo zastupováním, dle par. 104 zákona o obcích, v době nepřítomnosti starosty od do místostarostu pana Hurdálka Pavla. Hypoteticky může nastat situace, že bude vypsán příslušný dotační titul a bude nutné podepsat žádost o dotaci, obvykle ve velmi krátké době a bez těchto formalit by Město Stárkov přišlo o možnost spolufinancovat výše uvedenou akci z jiných zdrojů než vlastních. Přítomno: 7 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Starosta informoval přítomné o postupu prací na projektu kanalizace v centrální části Stárkova a čističkou odpadních vod. Na začátku srpna letošního roku byla podaná administrativní žádost o dotaci na fond ŽP zpracovaná firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř, zastoupená paní Ing. Lidmilou Rutter. Firmou IVK Group byla zpracována cenová kalkulace provozních nákladů provozu kanalizace a ČOV. Cena za zpracování rozboru činila 3.000,- Kč Opakovaně se někteří obyvatelé zajímali o stav staré kanalizace a možnost vypouštět do ní odpadní vody ze septiků, které museli při výstavbě nových domů v předchozích dobách vybudovat. Starosta upozornil i tyto majitele, že musí mít od roku 2006 povolení k vypouštění odpadní vody, tyto vody musí být čištěné a ne pouze předčištěné ze septiků. S výstavbou a provozováním čističek je mnoho povinností, které musí majitel dodržovat. I pro ně bude nejvýhodnější centrální čištění. Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Zastupitelstvo se seznámilo a schválilo další postup při přípravě projektu nové kanalizace a ČOV. Územní řízení je ukončeno. Administrativní žádost o dotaci na fond ŽP zpracovaná firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. byla přijatá. Bylo vypsáno výběrové řízení, stanoveny podmínky pro vypracování projektu, jako podkladu pro stavební řízení. Cena projektu, který svým rozsahem odpovídá situaci ve Stárkově, dle tabulek, činí cca ,- Kč. Zadávání, výběr zpracovatele projektu i vlastní projekt musí odpovídat pravidlům, aby náklad na jeho vypracování byl uznatelným nákladem v rámci financí vlastní dotace na kanalizaci a ČOV ve Stárkově. Byla ustanovena komise

6 na otvírání obálek a hodnotící komise. Zastupitelstvo souhlasí s podmínkami výzvy na výběr zpracovatele projektu a se zněním smlouvy s vítězným zpracovatelem projektu. Vše je přílohou zápisu. Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne Starosta města seznámil přítomné s legalizací provozu stávající kanalizace ve Stárkově a vodovodu ve Chlívcích. Do této doby byla kanalizace ve Stárkově i vodovod ve Chlívcích provozovány v rozporu s platnými právními předpisy. Přestože je kanalizace ve Stárkově a vodovod ve Chlívcích provozu schopný, nic to nemění na situaci, že jejích technický stav je velmi špatný, v mnoha místech na hranici provozuschopnosti. Město Stárkov, jako provozovatel těchto sítí je povinen vytvářet finanční fondy na jejich opravu. Za tímto účelem město nechalo zpracovat kalkulace nákladů spojených s jejich provozováním a na jejich základě je možné vybírat vodné od majitelů nemovitostí, které jsou napojeny na vodovod ve Chlívcích a od majitelů nemovitostí ve Stárkově, kteří vypouštějí do stávající směsné kanalizace odpadní vody stočné a tím povinné fondy naplňovat. Z kalkulace nákladů vyplývá, že cena vodného ve Chlívcích bez dotace odpovídá 88,- Kč za 1 m 3 vody, což je pro konečného spotřebitele cena nereálná a proto by bylo vhodné stanovit cenu stejnou jaká je účtována v reálném čase ve Stárkově firmou VaK Náchod. V letošním roce se jedná o částku 30,25 Kč bez DPH za 1 m 3 odebrané pitné vody. Dále z kalkulace ceny stočného u kanalizace ve Stárkově vyplývá reálná cena stočného 7,- Kč bez DPH za 1 m 3 vypuštěných odpadních vod. Tato problematika bude projednána a konečné ceny schváleny na příštím veřejném zasedání. Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne Starosta informoval přítomné o postupu prací na projektu kanalizace a čističky odpadních vod v centrální části Stárkova a provozování staré kanalizace. Naše žádost na spolufinancování výše uvedeného projektu podaná na státní fond životního prostředí v rámci Zlepšování vodohospodářské infrastruktury byla akceptovaná. Městu Stárkovu byla přislíbena dotace ve výši cca ,- Kč. Město Stárkov je provozovatelem stávající smíšené kanalizace. Protože tato kanalizace není zakončena čističkou, nesplňuje zákonné požadavky na vypouštění nečištěných odpadních vod do potoka a lze ji používat jenom na odvádění vod dešťových. Stavba nové splaškové kanalizace s čističkou uvede nakládání s odpadními vodami do souladu se zákonnými pravidly. Město Stárkov získalo povolení pro vypouštění odpadních vod ze stávající kanalizace na časově omezenou dobu, nejdéle do Vydání povolení je podmíněno stavbou splaškové kanalizace a ČOV. Město tím převezme na sebe povinnosti s čištěním odpadních vod, umožní majitelům nemovitostí napojení na kanalizaci. V opačném případě by si majitelé nemovitostí museli zajistit legální likvidaci svých splaškových vod individuálně. Město Stárkov v rámci výpomoci jednotlivým majitelům nemovitostí (stavebníkům) a částečného zjednodušení celého procesu stavebního řízení, nechá zpracovat podklady na jednotlivé přípojky do jednoho společného projektu a zajistí jedno společné stavebního řízení. Tím vypomůže investorům jednotlivých přípojek. - Starosta informoval přítomné o uzavírání smluv s majiteli nemovitostí, které jsou v současné době napojeny do stávající kanalizace a od se začne vybírat stočné, předpoklad stočného cca 10,- Kč/m 3. Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne ) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební dozor, technické a inženýrské a manažerské služby pro stavbu nové splaškové kanalizace a ČOV. Zajištění organizace výběru dodavatele, vypracování zadávacích dokumentaci, organizování výběru dodavatele a dalších podmínek na základě mandátní smlouvy se zavázalo Centrum rozvoje Česká Skalice. Zadávací podmínky byly vyvěšeny na příslušném portále. Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH. 8) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo plán financování obnovy vodovodu ve Chlívcích a kanalizace ve Stárkově Tento plán dokumentuje návaznosti historie vodovodu a kanalizace s jejich životností a potřebou finančních prostředků na jejich obnovu. Realita je však

7 podstatně složitější. Obecně obce nemají dostatek finančních prostředků naplňovat fondy na jejich opravy. Tato situace je stejná i ve Stárkově, kde je vodovod ve Chlívcích i kanalizace ve Stárkově ve velmi špatném technickém stavu na hranici provozuschopnosti a přenášet tento problém na obyvatele a zvyšovat razantním způsobem ceny vodného a stočného ze sociálního hlediska nelze. 9) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo platby za dodávky vody z městského vodovodu ve Chlívcích a odvod odpadní vody do městské kanalizace ve Stárkově s účinností od V případě vodného v roce 2013 se jedná o částku 30,52 Kč bez DPH za 1 m 3, což odpovídá 35,10 Kč s 15 % DPH za 1 m 3. Cenu stočného dle rozboru skutečných nákladů schválilo v roce 2013 v částce 15,00 Kč bez DPH za 1 m 3, což odpovídá 17,25 Kč s 15 % DPH za 1 m 3. Zápis č. 4/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne ) Zastupitelstvo se seznámilo s průběhem příprav stavby splaškové kanalizace a ČOV ve Stárkově a schvaluje následující usnesení a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Stárkov splašková kanalizace a ČOV (= výběr zhotovitele stavebních prací) v rozsahu dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky; b) zadávací podmínky veřejné zakázky Stárkov splašková kanalizace a ČOV, tj.: a.1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce), a.2. Kvalifikační dokumentaci (včetně pokynů pro zpracování žádosti o účast), a.3. Výzvu k podání nabídky v užším řízení, a.4. Textovou část zadávací dokumentace, a.5. Přílohy zadávací dokumentace: - příloha č. 1 - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, vypracovaná Jindřichem Řezníčkem, aut. technikem v oboru vodohospodářských staveb, IČ: , datum: duben 2013, - příloha č. 2 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soubor pro stanovení nabídkové ceny), - příloha č. 3 vzor smlouvy (budoucí návrh smlouvy), která bude zadávána v užším řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to s výhradou, že v zadávacích podmínkách mohou být ještě provedeny úpravy v návaznosti na požadavky vznesené SFŽP ČR při kontrole předmětných zadávacích podmínek; c) způsob hodnocení ve veřejné zakázce Stárkov splašková kanalizace a ČOV tak, že základním hodnotícím kritériem pro zadání shora uvedené veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez daně z přidané hodnoty, uvedená v návrhu smlouvy v nabídce uchazeče; d) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení kvalifikace ve shora uvedené veřejné zakázce: ČLENOVÉ: 1. Pan Franc Jaroslav, odborník z oboru stavebnictví 2. Pan Pernica Rudolf 3. Pan Kleprlík René 4. Pan Hurdálek Pavel 5. Ing. Rostislav Matyska, zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností NÁHRADNÍCI: 1. Pan Šrejber Štefan 2. Paní Nováková Olga 3. Paní Frindtová Alena

8 4. Paní Bártová Anna 5. Pan Kylar Luboš e) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ve shora uvedené veřejné zakázce: ČLENOVÉ: 1. Pan Pernica Rudolf 2. Pan Franc Jaroslav 3. Ing. Rostislav Matyska, zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností NÁHRADNÍCI: 1. Pan Kleprlík René 2. Pan Hurdálek Pavel 3. Pan Kylar Luboš f) jmenný seznam členů hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce: ČLENOVÉ: 1. Pan Franc Jaroslav 2. Pan Pernica Rudolf 3. Pan Kleprlík René 4. zástupce technického dozoru investora 5. zástupce zhotovitele projektové dokumentace stavby NÁHRADNÍCI: 1. Pan Hurdálek Pavel 2. Pan Kylar Luboš 3. Pan Šrejber Štefan 4. zástupce technického dozoru investora 5. zástupce zhotovitele projektové dokumentace stavby II. pověřuje Rudolfa Pernicu, starostu města: a) zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Stárkov splašková kanalizace a ČOV prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, tj. společnosti tender pro s.r.o., IČ: ; b) jmenováním členů a náhradníků komise pro posouzení kvalifikace ve shora uvedené veřejné zakázce; c) jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ve shora uvedené veřejné zakázce; d) jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce. ROKYTNÍK, VELKÝ DŘEVÍČ - BESEDA OBČANŮ SE ZVRHLA V OSTROU HÁDKU

Zápis č. 4/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 4/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 6 stran zápisu ze zasedání ZO Stárkov konaného dne 25. 09. 2013 Zápis č. 4/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne 25. 09. 2013 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 5.9.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Pavel Votoček, Ing. Josef Bušák, Martin

Více

Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 27. 02. 2013 Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 27. 02. 2013 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce č. 15/2016 ze dne 25. srpna 2016 konaného v budově OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce č. 15/2016 ze dne 25. srpna 2016 konaného v budově OÚ OBEC SVÉMYSLICE Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách IČ : 00639672, DIČ: CZ 00639672 tel./fax: 281925183, info@svemyslice.eu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce č. 15/2016 ze dne 25. srpna 2016 konaného

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Komunitní dům seniorů

Odůvodnění veřejné zakázky. Komunitní dům seniorů Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: Komunitní dům seniorů Zadavatel:

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14.12. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král, Ing. Jiří Čvančara Omluven: - Hosté: Ing. Havelková

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a ustanovení 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Pracoviště Plzeň Barrandova 28 326 00 PLZEŇ Obec Hrádek u Sušice Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/tel./mobil Datum Jiří Čech / 377519813 / 731572991 6.9.2012 e-mail: jiri.cech@provod.cz Věc: Akce:

Více

Program DČOV Častolovice

Program DČOV Častolovice Program DČOV Častolovice Podmínky poskytování příspěvku na vybudování zařízení pro čištění odpadních vod v domácnostech v Častolovicích u České Lípy z rozpočtu města Česká Lípa I. Poskytovatel příspěvku

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Odkanalizování obce Dobrčice

Odkanalizování obce Dobrčice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále je zákon ) pro akci: Odkanalizování obce Dobrčice (výběrové řízení mimo režim zákona)

Více

Černokostelecká 49, Jevany

Černokostelecká 49, Jevany O B E C J E V A N Y Černokostelecká 49, 281 66 Jevany Dat. schr.: j7sbduc e-mail: urad@obecjevany.cz Obecně závazná vyhláška Obce Jevany Obecně závazná vyhláška č.3/2016, kterou se stanovuje forma úhrada

Více

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 8stran zápisu ze zasedání ZO Stárkov konaného dne 27. 11. 2013 Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova konaného dne 27. 11. 2013 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Kanalizace Bezděkov nad Metují

Kanalizace Bezděkov nad Metují Technicko - ekonomická studie (TES) Kanalizace Bezděkov nad Metují A. průvodní zpráva Náchod, březen 2015 Vypracoval : Jindřich Řezníček 1 Obsah A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Předmět řešení... 3 A.1.2

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

informační leták k akci Kanalizace a ČOV Prusy Boškůvky

informační leták k akci Kanalizace a ČOV Prusy Boškůvky informační leták k akci Kanalizace a ČOV Prusy Boškůvky Vážení občané, dostává se Vám do rukou speciální zpravodaj, kterým Vás chceme informovat o připravované výstavbě kanalizace a čistírny odpadních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Milan

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla) Článek 1. Předmět

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury

ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury I. Město Písek je vlastníkem veřejné vodovodní a kanalizační sítě na území města, správcem

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele.

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele. OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3) zákona 137/2006

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Renata Petrželová administrace veřejných zakázek Projednáno

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

I. Smluvní strany. II. Prohlášení

I. Smluvní strany. II. Prohlášení Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřena v souladu s 86, odst.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne 26. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 20.00 hod. Zasedání moderoval Mgr. Libor Mojžíš 6

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV

Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV 2 Porovnání zásobování pitnou vodou v roce 2015 dle krajů: Kraj Podíl obyvatel zásobovaných vodou (%) Hl. město Praha 100,0

Více

rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rekonstrukce kanalizace a vodovodu Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 zadavatel zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001: Brněnské vodárny a kanalizace,

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny *MESUX000D9BM* č.j. SVO/2233/2012 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 8.8.2012 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

uzavírají dnešního dne

uzavírají dnešního dne DOHODA O PŘIPOJENÍ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH KANALIZACÍ ROZDÍLNÝCH VLASTNÍKŮ A O JEJICH VZÁJEMNÝCH PRÁVECH A POVINNOSTECH uzavřená podle ustanovení 8, odst. 3 zákona č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rekonstrukce kanalizace a vodovodu Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 zadavatel zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 společností: Brněnské vodárny

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání dne 28. 5. 2001 územní plán Obce (dále jen

Více

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace - Provozování vodohospodářské infrastruktury Města Vratimova Výběrové řízení přiměřeně dle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Sídlo: Právní forma: Zastoupený: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 2. 2017 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Určice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_064_01_17472 Název obce: Určice Kód obce (IČOB): 590126 (590126) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne 31. 7. 2007 UZ/9/1/2007 Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání Doplnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Z Á P I S Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 23.2.2015 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř

Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř IČO: 00272892 e-mail:novy.ples@cbox.cz 491 810 316 724 180 090 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 12. 12. 2013 Číslo usnesení:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Rekonstrukce obytné zóny Kunštát ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kořenice schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 36 ze dne

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kořenice schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 36 ze dne Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 37, konaného dne 12. 2. 2014, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou část 1.a

Název veřejné zakázky: Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou část 1.a ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadávací řízení: Otevřené řízení podle 27 zákona

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Zápis č. 4-2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice konaného dne 23. 9. 2009 v 17.00 hodin v budově OÚ

Zápis č. 4-2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice konaného dne 23. 9. 2009 v 17.00 hodin v budově OÚ Zápis č. 4-2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice konaného dne 23. 9. 2009 v 17.00 hodin v budově OÚ Přítomno: 12 členů zastupitelstva viz přiložená prezenční listina Nepřítomni: 3 členové zastupitelstva

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

Více