Typické problémy řešené informačními systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typické problémy řešené informačními systémy"

Transkript

1 Informační systémy

2 Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu k zpracovávaným či komunikovaným informacím) speciální typ komunikačního média, jehož cílem je odstranit bariéry v přístupu k informacím účelové uspořádání vztahů a informačních toků mezi informačními zdroji, lidmi a technologickými prostředky spolu s procesy zpracování a komunikace informací model reálného světa, jehož základními prvky jsou informace

3 Typické problémy řešené informačními systémy potřeba informací (pro poznání, pro rozhodování, pro realizaci určité činnosti) složitost znovupoužitelnost automatizace komunikace bezpečnost, spolehlivost, minimalizace rizik

4 Obecný model informačního systému okolí efektor (výstupní prvek) receptor (vstupní prvek) procesor (zpracovatelský prvek) paměť

5 Cíle obecného informačního systému receptor: získávání informací paměť: ukládání informací (jejich fixace v prostoru a čase) procesor: transformace (zpracování) informací efektor: přenos informací, zpřístupnění informací

6 Automatizovaný informační systém informační systém fungující s podporou informačních a komunikačních technologií díky této podpoře mohou být procesy získávání, zpracování, ukládání a komunikace informací realizovány částečně nebo úplně bez přímé účasti člověka; obvykle jsou doprovázeny i digitalizací datové základny vzhledem k rychlému pronikání informačních a komunikačních technologií do informační praxe a s tím souvisejícím klesajícím podílem tradičních, manuálních informačních systémů toto označení a vyčleňování automatizovaných informačních systémů do zvláštní kategorie v současné době ztrácí na významu cíl tvorby automatizovaného informačního systému: definování struktury digitálně uložených dat a vytvoření programu, který bude realizovat požadované činnosti

7 Prvky informačního systému subsystém 1 lidé tvůrci (autoři) informací uživatelé informací (klienti) zpracovatelé, správci, zprostředkovatelé informací

8 Prvky informačního systému 2 subsystém 2 informace a) informace jako ekonomický zdroj - základní typy zdrojů každého ekonomického subjektu: fyzické pracovníci, materiál, stroje, zařízení, peníze nehmotné (ideální, abstraktní pojmy) data, informace Na rozdíl od ostatních ekonomických zdrojů má informace určitá specifika: je expanzivní (rozpínavá), omezená pouze časem a kapacitou lidského poznání její povahou je šíření spíše se reprodukuje než spotřebovává používáním může být pouze sdílena, nikoli směňována v transakcích je komprimovatelná syntakticky i sémanticky b) informace jako ekonomická komodita ( zboží )

9 Prvky informačního systému 3 subsystém 3 prostředky zaznamenávání, uchovávání, zabezpečení, třídění, vyhledávání a šíření informací jazyky informační a komunikační technologie (hardware počítače a periférie, síťové prvky, software) pracovní postupy a metody materiální zabezpečení (budovy, energie,...) vstupy (zdroje) data, informace požadavky, dotazy výstupy informační služby (informace, odpovědi na dotazy) informační produkty

10 Funkce informačního systému konkrétní procesy podporující základní cíle informačního systému procesy (činnosti, zpracování): získávání informací zpracování informací (evidence, organizace pořádání, kategorizace, konverze změna média, třídění, vyhledávání, agregace, odvozování nových informací) uložení informací (zaznamenávání, shromažďování na nosiči) přenos informací zpřístupnění informací (tisk, zobrazení, šíření, )

11 zdroj: [1]

12 Projektování nebo vývoj IS? fakticky se budeme zabývat spíše vývojem IS jde o celkový obsah prací při tvorbě IS, nikoliv jen o koncepční práce pojem projektování zahrnuje spíše koncepční práce (analýza, návrh), nikoliv už ty realizační

13 Vývoj IS v kontextu problematiky IS aplikační vrstva IS podniku zahrnuje: kategorie úloh: vyjadřují podíl standardního aplikačního SW (aplikačních programových balíků) ke specializovanému vývoji aplikací typy úloh: vyjadřují způsob jejich řešení a provozu vzhledem k jejich určení (na jaké uživatele se orientují), k použitým informačním technologiím, k charakteru aplikačních produktů, k metodikám vývoje, k nárokům na provoz

14 Kategorie úloh v aplikační vrstvě způsoby realizace aplikační vrstvy IS: vývoj specializovaného, jednoúčelového SW podle potřeb zákazníka (bankovní aplikace, armádní projekty, vědecké projekty) nákup a instalace typového aplikačního SW s minimálními nároky na customizaci (malé projekty, malé firmy,...) nepotřebují zpravidla speciální metodiky vývoje komplexní projekty založené na výběru velkých aplikačních SW, jejich customizace, integrace s dalšími IS, implementace chybějících modulů (střední a velké podniky, banky, organizace)

15 Typy úloh v aplikační vrstvě liší se podstatnými charakteristikami řízení vývoje a provozu těchto úloh: MIS úlohy pro podporu taktického a operativního řízení (všechny oblasti řízení organizace s převažující mírou evidenčních a analytických operací cílem je zajištěníprodukčních procesů a zdrojů podniku, zpracování požadovaných dokumentů (např. legislativou), zpracování analýz a podkladů pro rozhodování EIS úlohy manažerské (komplexní analýzy aktivit podniku podle různých kritérií, s případným využitím MIS a CIS) DWH úlohy typu datový sklad (shromažďování z DB ostatních úloh do jednotného prostředí, zpracování analýz i velkého rozsahu i za delší časová období) EDI úlohy elektronické výměny dat (zajistit výměnu dat v el. formě s jinými subjekty použití mezinárodních standardů objednávky, faktury, bankovní výpisy,...)

16 Typy úloh v aplikační vrstvě 2 OIS úlohy pro podporu kancelářských prací (redukce nákladů na administrativní operace, zvýšení pořádku v administrativě, zrychlení komunikace uvnitř firmy i mimo ni, zlepšení formální úrovně,...) CAD/CAM úlohy výrobní (optimalizace řízení výrobních procesů, snižování provozních ztrát a nákladů, zefektivnění výroby, automatizace) CIS úlohy zákaznické (zajištění administrativních operací s evidencí spotřebitelů a spotřeby produktů, jako elektřina, plyn, voda, telekomunikační služby, monitorování měřičů, plánování údržby, obnovy,..., fakturace spotřeby, sledování pohledávek, jejich vyhodnocení, vazby na účetnictví, vstupy do MIS,...)

17 Kategorie úloh a použití metodik vývoje IS použití odpovídajících metodik vývoje IS je důležité bez ohledu na kategorii úlohy, kam vyvíjený IS spadá: vývoj IS na míru metodiky IS je možné použít obecně (neomezeně) vývoj IS instalací aplikačního balíku vyžaduje specifické metodiky, konceptuální analýzu oblasti pro nasazení IS je ale třeba provést vždy vývoj IS kombinací aplikačního balíku s ruční výrobou převažující způsob realizace IS zde se uplatní metodika vývoje v nejširším smyslu

18 Typy úloh a použití metodik vývoje IS úlohy pro podporu taktického a operativního řízení (MIS) ostatní typy úloh: vyžadují speciální metodiky vývoje IS (např. EIS, OIS, CAD/CAM) představují technologicky specifickou záležitost použití určité technologie (DWH, EDI) představují věcně specifickou záležitost použití obecného obsahového modelu (CIS)

19 Úlohy na systému představují charakteristiky IS/IT průřezového charakteru: úlohy systémových vlastností: zajištění bezpečnosti zajištění spolehlivosti zajištění rychlosti (doby odezvy) zajištění kapacity zajištění pružnosti úlohy ekonomicko-organizační: zajišťování efektů (ekonomických i věcných ) řízení nákladů racionalizace věcných (business) a řídících struktur organizování rozvoje IS/IT úlohy integrační: vnitřní integrace IS/IT (integrace jednotlivých komponent IS/IT) vnější integrace IS/IT (integrace IS/IT s jeho okolím) vertikální integrace IS/IT (integrace IS/IT v různých úrovních řízení) horizontální integrace IS/IT (integrace IS/IT v téže úrovni řízení)

20 Úlohy systémových vlastností vztahují se k jednotlivým vnitřním vlastnostem IS vymezují podstatné a nutné vlastnosti vyvíjeného IS (metodika vývoje IS musí přispět k jejich zajištění) jsou obsaženy v tom, co tvoří základní principy metod a technik vývoje IS zajištění těchto vlastností není jen technická, tj. IT záležitost, ale hlavně záležitost obsahu IS a způsobu jeho konstrukce. základní úkoly, metody a techniky vývoje IS, jež vyplývají z požadovaných systémových vlastností jsou: zajistit objektivnost obsahu IS (aby dělal to, co je nutné a potřebné, aby poskytoval všechny a jen potřebné informace, aby na vstupu vyžadoval všechna a jen relevantní data) základní principy: modelování, abstrakce a tři architektury zajistit obecnou správnost konstrukce IS (aby byl dostatečně pružný, vývojeschopný, přizpůsobitelný změnám technologie (bez ohledu na změny jeho obsahu)

21 Úlohy ekonomicko-organizační jsou souhrnným vyjádřením vnějších požadavků na IS vymezením jeho kontextu určují IS jeho základní smysl, jeho meze (finanční i věcné) a požadavky/možnosti jeho dalšího vývoje jsou vyjádřením podstatných vlastností metodiky určují podstatné faktory ve vztahu k IS, které musí metodika postihovat tyto vlastnosti metodiky se projevují: v definovaném životním cyklu IS ten určuje obsah, návaznosti jednotlivých akcí při vývoji IS (např. že činnosti analýzy vycházejí z úvodní studie, která zkoumá možnosti realizace záměru IS na základě informační strategie, momentálního stavu,..., definuje, kam tyto činnosti směřují: konstrukce, implementace, nasazení,...), vymezuje rámec pro řízení postupu vývoje IS (body milníky, kam je vhodné nasadit procedury řízení projektu, jakosti, změn) ve struktuře jednotlivých fází resp. v tom, co je v nich z hlediska metodiky vývoje IS důležité (jaké jsou činnosti řízení jakosti (zajišťování potřebných efektů), řízení projektu (řízení nákladů s danými zdroji ve smyslu daných cílů), řízení rizik, řízení změn

22 Úlohy integrační jsou specifickým pohledem na vlastnosti a okolnosti vzniku a fungování IS/IT týkají se: metod a technik, a to v jejich základních vlastnostech věcná integrace (vnitřní i vnější) je velmi důležitý prvek, s nímž se metodiky vývoje IS musí vyrovnat (to byla mj. jedna z významných příčin vzniku objektového přístupu ve vývoji IS) metodiky samotné, zejména ve věci vertikální a horizontální integrace nutnost zajistit příslušné návaznosti činností při vývoji IS ve smyslu věcného obsahu (analýza konstrukce implementace,...) i ve smyslu řízení (procedury řízení jakosti jsou častým nástrojem k integraci různých úrovní řízení organizace prostřednictvím IS)

23 Metodika tvorby IS Metodika tvorby IS je souhrn etap přístupů zásad postupů pravidel dokumentů řízení metod technik a nástrojů, který pokrývá celý životní cyklus informačních systémů Metodiky vývoje a provozu IS jsou určeny pro pracovníky podílející se na vývoji IS (dodavatele IS i zákazniky - zadavatele). Určují kdo, kdy, co a proč má dělat během vývoje a provozu IS. Metodika by se měla vztahovat na všechny prvky IS.

24 Metodiky tvorby IS Metodiky bývají často i určitým komerčním produktem, který zahrnuje příručky (ať již v tradiční tištěné či elektronické hypertextové podobě), systém vzdělávacích kursů a školení, konzultační podporu, vzory a předlohy požadovaných dokumentů. šablony pro různé typy projektů, automatizované nástroje. K základním požadavkům efektivního využiti metodik tedy patří: jasná deklarace souboru hodnot, na kterých je založena, definice postupu řešení, aby bylo možné celý proces vývoje IS plánovat, zohlednění všech faktorů (dimenzemi), které tvorbu a provoz IS ovlivňují jasná deklarace priority řešení (co a kdy je důležité), doporučení vhodných metod, technik a nástrojů, které je vhodné využít v jednotlivých fázích řešení.

25 Metodika vývoje IS a životní cyklus IS Základním východiskem veškerých úvah v metodikách je představa o struktuře a obsahu tzv. životního cyklu IS. Od této představy se potom odvíjí a k ní se váže veškerý další obsah metodiky. Jednotlivé potřebné dokumenty, cíle a specifika řízení, metody, techniky a nástroje jsou metodikou vázány k jednotlivým etapám, fázím a krokům životního cyklu.

26 zdroj: [2] Životní cyklus IS

27 Co by měla metodika stanovit u každé etapy ŽC Cíl etapy (proč má být etapa provedena a co je jejím výsledkem) Účel a obsah etapy (popis role etapy v celém vývoji systému, shrnutí činností prováděných v etapě) Předpoklady zahájení etapy (kdy je možné začít S pracemi v rámci dané etapy) Kritéria ukončení etapy (kdy je možné prohlásit etapu za ukončenou) Klíčové výstupy etapy (seznam dokumentů resp. dalších produktů, vyprodukovaných nebo upravených v dané etapě, které musí být schváleny vedením nebo řídící komisí projektu) Kritické faktory etapy (na co je třeba v etapě dávat největší pozor, faktory, které mohou způsobit problémy při vývoji) Činnosti etapy (seznam a popis činností, které se v etapě provádějí) Návaznosti činností v etapě (vymezeni návaznosti a souběžnosti provádění jednotlivých Činnstí etapy)

28 Co by měla metodika popsat u každé činnosti cíl činnosti postup (jednotlivé kroky činnosti) kroky určují, co je třeba udělat v rámci příslušné činnosti, mohou probíhat i opakovaně vstupy (podklady) z jakých dokumentů a dalších materiálů se v dané činnosti čerpá, na jaké dokumenty se navazuje výstupy (produkty) jaké produkty a dokumenty se v dané činnosti vytvářejí nebo upravují, případně v členění (pokud v činnosti vzniká, nebo je upravován určitý klíčový dokument): klíčové dokumenty ostatní produkty zúčastněné role a odpovědnost role, které se v účastni prací dané činnosti, a za co odpovídají doporučené techniky a nástroje, které se v činnosti používají, jejich možná podpora a ostatní nástroje vývoje IS

29 Skupiny činností (podprocesy) v ŽC Specifikace požadavků Analýza Návrh Realizace Užití

30 zdroj: [3]

31 Literatura [1] Kučerová, H. Projektování informačních systémů (Sylaby ke kurzu). Praha: VOŠIS, [on-line] Dostupné na URL: pdf [2] Řepa, V. a kol. Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, ISBN [3] Chlapek, D.; Řepa, V.; Stanovská, I. Vývoj informačních systémů (pracovní sešit ke cvičením). Praha: VŠE, ISBN

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Projektování informačních systémů

Projektování informačních systémů Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4 Projektování informačních systémů Sylaby ke kurzu Helena Kučerová 2007 Obsah 1. Úvod...2 2. Systémová teorie a metodologie...3 2.1 Systémová

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE JAN POUR V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U kapitola 1 Informační systém firmy (IS) Informační systém firmy (IS) Kapitola

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3690. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Opava 2013 Informační systémy

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více