RAYMAN spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAYMAN spol. s r. o."

Transkript

1 RAYMAN spol. s r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a výkony 1. Platnost: Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi společností RAYMAN s.r.o. jako dodavatelem výrobku (služby, technické pomoci atd.) a odběratelem. VOP platí do odvolání bez výjimky pro veškerý prodej a výkony. Jinak znějící podmínky našeho zákazníka, zvláště nákupní podmínky, nebudou uznány. Naše obchodní podmínky platí pro celou dobu trvání obchodního vztahu a pro každý jednotlivý obchodní případ, a to i nebyly-li tyto podmínky v jednotlivém případě zaslány. Veškerá odchylná ustanovení Smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné) mají přednost před jednotlivými ustanoveními těchto VOP. 2. Dohody: Určující pro smluvní vztah jsou smlouvy, naše potvrzující listiny a naše obchodní podmínky. Všechny vedlejší ústní dohody a ujednání jsou právně závazná pouze s naším písemným potvrzením. 3. Ceny: Ceny se rozumí v českých korunách (Kč) bez DPH stanovené v zákonné výši. U kusových dodávek zboží dle kupní smlouvy platí ustanovení dle aktuálně platného mezinárodního ujednání INCOTERMS 2010 EXW ze závodu. Nezahrnují náklady na balení, nakládání, dopravu, pojištění a ostatní vedlejší náklady. Je-li mezi uzavřením smlouvy a výkonem doba přesahující 4 měsíce, prodáváme za ceny platné v den dodání. U dodávek díla včetně montáže dle smlouvy o dílo ujednaná cena díla v sobě zahrnuje, kromě vlastního předmětu díla, i tyto položky: - pomocný a spotřební materiál pro montáž, - veškeré vybavení pracovníků zhotovitele, včetně pracovního nářadí, pomůcek, ochranných prostředků, zařízení pro zkoušky a měření dle smlouvy, - náklady na zřízení pracoviště a zrušení pracoviště, - náklady na mechanizaci a transportní prostředky, - dodací podmínky DAP dle INCOTERMS 2010, - veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování - dokumentaci, atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla objednatelem, vše v českém jazyce - náklady na bezpečnostní opatření k zajištění zdraví pracovníků, požární a ekologickou ochranu - a ostatní věci potřebné ke zhotovení díla. Cena díla se nezvýší ani v případě, že budou organizovány práce na směny a o sobotách a nedělích, kterými zhotovitel zajišťuje, aby z jeho viny nedošlo k překročení termínů, za které odpovídá. 4. Dodací lhůty: Dodací lhůty udáváme podle nejlepšího vědomí. Závazné jsou jen tehdy, potvrdíme-li je výslovně písemně. Jsou dodrženy, je-li dodávka v průběhu lhůty připravena k převzetí. Dodací lhůty a termíny se prodlužují bez poškození našich práv z prodlení kupujícího o dobu, o kterou kupující splní později své závazky vůči nám. Pokud se dostaneme do zpoždění s dodávkou nebo se stane dodávka z jakéhokoli důvodu nemožná, pak odběrateli nenáleží nárok na náhradu škody. Bylo by tak pouze, pokud bychom prodlení nebo nemožnost plnění způsobili hrubou nedbalostí. V případě vyšší moci a jiných událostí, na které nemáme žádný vliv a které nám dodávku podstatně ztíží nebo učiní nemožnou, jako např. provozní poruchy všeho druhu, potíže se zásobováním materiálem nebo energiemi, zpoždění dopravy, stávky, odstávky, lhostejno z jakých důvodů, se zprošťujeme našich závazků z dodací smlouvy. Pokud odběrateli v důsledku prodlení není odebrání dodávky k potřebě, může odstoupit od smlouvy v souladu s příslušným ustanovením smlouvy. Kladno, duben

2 5. Přechod nebezpečí škody: S přechodem zboží na dopravce nebo speditéra přechází nebezpečí škody na zákazníka. Je-li doprava prováděna naším vozidlem či na naše náklady, přechází nebezpečí škody na zákazníka nejpozději v okamžiku, kdy je zboží k dispozici příjemci na vozidle v místě předání. Skládání zboží je věcí zákazníka. On má povinnost se postarat o vhodné skládací mechanismy a opatřit vhodné pracovní síly. Čekací doby, které nám přitom vzniknou, vyúčtujeme naší hodinovou sazbou. Pokud však zákazník vyžaduje naši pomoc při skládání atd., budou tyto náklady vypočteny zvlášť. Nebezpečí škody zůstává také při převzetí těchto prací na straně zákazníka. U dodávek díla včetně montáže nebezpečí škody na předmětu díla nebo jakékoliv jeho části nese zhotovitel až do předání díla objednateli. 6. Odesílací náklady: Zboží bude zasláno na náklady zákazníka. Není-li dohodnuto jinak, volíme způsob dopravy. Za ztrátu či poškození věci nebo rychlost dopravy přitom neručíme. 7. Přejímání: Je-li dohodnuto místo předání zboží, je i místem převzetí. Pokud má proběhnout montáž na staveništi, pak je místem předání místo montáže. Převzetí zboží musí být provedeno bezprostředně po nahlášení připravenosti k odeslání. Náklady na předání a převzetí nese objednatel. Neproběhne-li předání ve stanovené přiměřené lhůtě, neproběhne-li řádně nebo úplně, pak jsme oprávněni odeslat zboží bez převzetí nebo je uskladnit na náklady a nebezpečí kupujícího. Zboží pak je považováno odesláním nebo uskladněním za dodané dle smlouvy. Totéž platí pro takové předměty, které jsou námi upravovány nebo opravovány. 8. Montáž: Montáž zboží dodaného dle kupní smlouvy jako tzv. kusová dodávka je zásadně věcí kupujícího. Pokud se účastníme montáže, je nutno uhradit tyto výkony podle našich cenových podmínek, kromě toho vzniklé cestovní a ubytovací náklady. Převzetí montáže za pevnou cenu bez znalosti místních podmínek předpokládá, že montované předměty mohou být bez dalších opatření dopraveny na místo montáže a namontovány, při začátku montáže jsou provedeny stavební práce vč. přívodu proudu a základy jsou suché a vyzrálé. Zvýšené náklady, které nastanou v důsledku abnormálních montážních poměrů, budou vyúčtovány zvlášť. U dodávek díla včetně montáže podle smlouvy o dílo je montáž součástí předmětu díla. Pro dohodnuté montážní lhůty a termíny a pro spolupůsobení objednatele platí odpovídající ustanovení o dodacích lhůtách a termínech. 9. Způsob provádění díla: Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a v průběhu kontroly zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, přiložené dokumentace, technických norem a platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Za tím účelem má objednatel přístup na pracoviště, po dohodě se zhotovitelem i do dílen a skladů zhotovitele. Může si vyžádat k nahlédnutí výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek. Jména osob, které jsou kontrolou objednatele pověřeny, a časový postup kontroly uvede objednatel do montážního deníku. Současně uvede i rozsah jejich oprávnění. Tuto kontrolu může provádět též třetí strana pověřená objednatelem. Objednatelem pověřená osoba vykonávající kontrolu má právo dát osobám, vyskytujícím se na pracovišti, příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na pracovišti nebo hrozí-li jiné vážné škody a není dosažitelná odpovědná osoba zhotovitele. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast odpovědných osob na prověřování prací, které provádí objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Objednatel může požadovat, aby jej zhotovitel přizval ke kontrole prací a dodávek, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je pak povinen takovéto žádosti vyhovět. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo vadně, je oprávněn zasáhnout do postupu provádění díla a dožadovat se v průběhu provádění díla odstranění vady, a provádění díla řádným způsobem. Kladno, duben

3 Pokud podle smlouvy o dílo opatří objednatel věci potřebné ke zhotovení díla, je zhotovitel povinen se přesvědčit, zda tyto věci mají jakost vyhovující účelům, pro které se mají použít. Má-li zhotovitel připomínky ke kvalitě věcí a činností obstaraných objednatelem pro provedení díla, ke kvalitě prací jiných zhotovitelů, na které navazuje a které si zajistil objednatel samostatně, musí tyto neprodleně, pokud možno ještě před zahájením prací, objednateli písemně sdělit. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla podle smlouvy o dílo a za řízení prací při provádění díla a za pořádek na pracovišti. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené objednatelem, musí je neprodleně oznámit písemně objednateli. Pokud vznikne činností zhotovitele při provádění díla odpad, je zhotovitel povinen se s odpadem ve smyslu právních předpisů vypořádat a zlikvidovat jej, přičemž veškeré s touto činností spojené náklady jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla spolupracovat s dalšími zhotoviteli pracujícími na pracovišti a s objednatelem a přitom dbát pokynů objednatele. Zhotovitel provede průběžně všechny potřebné revize a dohodnuté zkoušky, které prokáží správnost a jakost díla. 10. Platební podmínky: Pokud není smlouvou stanoveno jinak, jsou faktury splatné ihned po obdržení beze srážek a bez poplatků. Při překročení platebních lhůt vypočteme úroky z prodlení, které jsou 140 % aktuální diskontní sazby České národní banky. Zákazník může započítat pouze nepopíratelné, pravomocné a splatné pohledávky. Dohodnuté zádržné bude splatné dle ustanovení smlouvy. Podkladem pro placení peněžitých závazků zákazníka budou faktury nebo zálohové listy či faktury prodávajícího (zhotovitele), které budou splatné v den splatnosti peněžitého závazku, nejdříve však do 10 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Peněžité závazky zákazníka budou placeny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na bankovní účet prodávajícího (zhotovitele). Peněžité závazky zákazníka jsou hrazeny řádně a včas, pokud peněžní suma odpovídající výši peněžitého závazku je připsána k bankovnímu účtu prodávajícího (zhotovitele) ke dni, ke kterému je splatná. Zákazníkem poskytnuté zálohy se prodávající (zhotovitel) zavazuje použít toliko na materiál, práce či jiné hmotné statky, které jsou nutné k zajištění zboží či k řádnému splnění díla. 11. Změny rozsahu díla: Objednatel může v kteroukoliv dobu před ukončením díla na základě písemného oznámení zhotoviteli požádat ve formě dopisu, faxu nebo zápisem do příslušného deníku o změny specifikace rozsahu díla, včetně jeho rozšíření (vícepráce), nebo harmonogramu provádění díla. Pokud nebude dohodnuto jinak, do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu zhotovitel navrhne a předloží objednateli pro odsouhlasení příslušnou dokumentaci změny díla, která bude obsahovat návrh zhotovitele na provedení změny a návrh na úpravu ceny, pokud příslušná změna změnu ceny způsobí. V případě, že se změna rozsahu díla promítne do ceny díla, je vždy nutná předchozí písemná dohoda o změně ceny díla. Za zákazníka (objednatele) může odsouhlasit změnu cenu pouze oprávněná osoba uvedená ve smlouvě o dílo, osoba, která uzavřela smlouvu, anebo statutární orgán objednatele. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem, a to buďto zápisem do montážního deníku, uvedením v zápise z kontrolního dne nebo dopisem. 12. Jakost díla: U dodávek díla včetně montáže se zhotovitel zavazuje, že dílo bude provedeno podle právních a technických norem platných v České republice k datu uzavření smlouvy o dílo a dále se zavazuje, že na žádost objednatele upraví dílo formou vícepráce za úhradu tak, aby respektovalo případně ustanovení nových norem, nebo podmínek veřejnoprávních rozhodnutí, které se změní nebo se nově upraví po uzavření smlouvy. Zhotovitel díla musí pro dílo použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie v souladu s platnými právními předpisy. Kladno, duben

4 Zhotovitel zajistí veškerá osvědčení, prohlášení o shodě, certifikace, revizní zprávy a jiné doklady, vztahující se k dodanému dílu, pokud to budou vyžadovat právní a technické předpisy platné v České republice ke dni odevzdání díla objednateli. 13. Záruka: Prodávající příp. zhotovitel poskytuje záruku za jakost zboží případně díla v rozsahu dle zákona případně podle smlouvy. Při poskytnutí rozšířené záruky na dobu jednoho roku a delší od dodání zboží ručíme: a) Všechny vadné díly nebo výkony budou podle naší volby bezplatně opraveny, nově dodány nebo nově uvedeny do činnosti. b) Můžeme se zprostit nároku zákazníka na opravu tím, že nabídneme zákazníkovi přiměřené snížení ceny za část zboží nebo výkonů, která je závadná, a zákazník tuto nabídku akceptuje. c) Je přijímána záruka pouze za takové vady, které se nevyskytovaly již v době předání zboží nebo předání předmětu díla. Předpokladem pro uplatnění každé záruky je, že zákazník splní povinnost a neodkladně a řádně nedostatky v záruční době reklamuje. Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána (uvedeno jak se vada projevuje). d) Naše záruční doba je ukončena provedením změn nebo oprav, které provede zákazník nebo třetí osoba bez našeho předchozího písemného povolení. e) Zákazníkovi náleží nadto a sice pouze během prvních 6 měsíců od předání zboží nebo předmětu díla právo, v případě vadných dílů nebo výkonů odstoupit od smlouvy, není-li možná oprava, nebo když oprava i přes trojí pokus nevede k úspěšnému odstranění závady. U větších reklamací je prodávající nebo zhotovitel oprávněn oznámit, že k reklamaci zaujme stanovisko až po prověření svým zástupcem na místě s tím, že toto prověření bude provedeno do 10 dnů od oznámení vady. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto OP týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případech uvedených v ustanovení 561 Obchodního zákoníku. 14. Ručení: Za škody přímé nebo nepřímé ručíme jen tehdy, může-li být prokazatelně doloženo alespoň hrubě nedbalé chování. Další nároky na ručení jsou vyloučeny ať již co do důvodu tak i výše ručení. Totéž platí také pro nároky z nepovoleného jednání. 15. Výhrada vlastnictví: Dodané zboží nebo dílo zůstane naším vlastnictvím, dokud nejsou zcela zaplaceny veškerá smluvní ujednání mezi námi a zákazníkem. Zákazník smí zboží s výhradou vlastnictví dále prodávat v obvyklém obchodním styku. Při dalším prodeji na úvěr musí zákazník naše vlastnictví zajistit. Nesmí zboží s výhradou vlastnictví bez našeho výslovného souhlasu zastavit nebo použít jako jistinu. Zákazník nám postupuje již při uzavření smlouvy své pohledávky z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví, my postoupení přijímáme. Nehledě na toto postoupení a naši výhradu vlastnictví je zákazník až do odvolání oprávněn vymáhat své pohledávky. Je-li zboží s výhradou vlastnictví zpracováno nebo upraveno, jsme považováni nadále za výrobce my a získáváme vlastnictví meziproduktů a konečných výrobků. Spojí-li zákazník zboží s výhradou vlastnictví s ostatním zbožím, zvětší či rozšíří-li je a získá-li on sám vlastnictví nové věci, pak je se zákazníkem ujednáno, že nám na nové věci vzniká spoluvlastnictví, a to v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k celkové ceně nově vytvořeného zboží. Zákazník nás musí ihned informovat, v případě že na zboží je vykonáno opatření nuceného výkonu, které patří nám samotným nebo společně s jinými. Pokud hodnota zajišťovacích práv, která nám náleží, přesáhne výši jištěných nároků o více než 10 %, uvolníme na přání zákazníka část přesahující jištěné nároky. 16. Obchodní tajemství, vlastnická příp. autorská práva: Vyhrazujeme si vlastnické a autorská práva návrhů nákladů, výkresů a podobných podkladů. Podklady nesmějí být zpřístupněny třetí osobě. Veškeré údaje týkající se zboží či předmětu plnění, veškeré podstatné informace a skutečnosti o podniku prodávajícího či zhotovitele, o nichž se zákazník dozvěděl v souvislosti s koupí zboží či služeb, a veškeré pracovní postupy zhotovitele, včetně jím vypracovaných dokumentů a jeho know-how, o nichž se zákazník dozvěděl v souvislosti s poskytováním plnění a Kladno, duben

5 ostatních činností zhotovitele, se považují za předmět obchodního tajemství u každé z dotčených smluvních stran. Zákazník je povinen zachovávat a ctít obchodní tajemství smluvní strany, jak bylo toto založeno v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku. Při porušení povinnosti zachovávat a ctít obchodní tajemství druhé smluvní strany, blíže uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, jednou ze smluvních stran, uhradí tato smluvní strana jako porušitel druhé smluvní straně jednorázově smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty zůstává nedotčeno právo na náhradu škody vůči porušiteli, které se přiznává straně v plném rozsahu. 17. Řešení sporů: Případné spory budou přednostně řešeny dohodou a mimosoudní cestou. Pro vzájemné soudní spory, pokud se jim nepodaří předejít, je určena místní příslušnost Krajského soudu v Praze. Kladno, duben

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky 1. Uzavření smlouvy, objednávky a návrhy 1.1. Nabídka firmy je nezávazná. Pro uzavření smlouvy, resp. jiných ujednání, a jejich rozsah je rozhodující písemné potvrzení objednávky

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. pro prodej zboží pro použití ve vztahu k podnikatelům

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. pro prodej zboží pro použití ve vztahu k podnikatelům I. Obecná ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. pro prodej zboží pro použití ve vztahu k podnikatelům 1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti

Více

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti D-Ex Limited, s.r.o. platné od 1.6. 2015 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP D-Ex ) se vztahují na distributory a další odběratele námi nabízeného zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY IBC SOLAR AG. (Verze: červen 2015)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY IBC SOLAR AG. (Verze: červen 2015) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY IBC SOLAR AG (Verze: červen 2015) Všeobecné obchodní podmínky firmy IBC SOLAR AG, Bad Staffelstein, dále jen: IBC 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP) Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP) 1. Definice pojmů 1.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

Obchodní podmínky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky společnosti PRO MOTOR Servis CZ s.r.o., IČ: 253 10 259, se sídlem: Modřice, Brněnská 1066, PSČ 664 42, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 24188 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014 Čl. 1 - úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění 1.1 Úvodní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky

Více