SBORNÍK KONFERENCE. Konference IT FOR PEOPLE září 2010 Nová Aula, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK KONFERENCE. Konference IT FOR PEOPLE 2010. 16. září 2010 Nová Aula, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava"

Transkript

1 Konference IT FOR PEOPLE září 2010 Nová Aula, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SBORNÍK KONFERENCE Hlavní partneři konference: Partneři konference:

2 Počátkem roku 2006 vznikl po více než jednom roce v Ostravě nový klastr zaměřený na oblast IT. Svou koncepcí toto sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním. Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. V neposlední řadě stojí snaha o vybudování silné značky IT Cluster, která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií, kde IT hrají klíčovou roli. Zvažte, zda-li byste se i vy nechtěli stát členem našeho sdružení a posílit tak myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informační společnost stává realitou. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Předseda výkonné rady ITClusteru sdružujícího 53 firem z oblasti IT. Hlavní manažer projektu centra excelence IT4Innovations zaměřeného na vybudování největšího superpočítačového centra v ČR za 2.3 miliardy Kč. Zakladatel katedry informatiky a garant IT oborů na VŠB-TU Ostrava. Profesor pro obor Inženýrská informatika. Externí přednášející na Univerzitě Palackého v Olomouci. 10 let hostující profesor v Rakousku. Nositel čestného titulu Manažer odvětví v oblasti vzdělávání. Nominován na Osobnost roku české informatiky a telekomunikací.

3 Několik slov úvodem... IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná uskupení navzájem propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech, bank, přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují za účelem zvýšení konkurenschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu. Věta Klastr může napomoci spolupráci mezi univerzitami a praxí! Důkaz? Formální nemám, empirický: odvozený z experimentu a pozorování sdružení ITCluster Historický vývoj People for IT IT for People ITCluster byl založen v lednu roku 2006 jako občanské sdružení: Klastr zakládalo 18 firem, organizací a osob podnikající především v oblasti IT Posláním sdružení je zejména: v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení vytvářet podmínky pro maximální využití synergie výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem nabízet poradenské a konzultační služby pořádat semináře zaměřené na problematiku IT a v souvisejících oborech Lidské zdroje Marketing + Komunikace Inovace People for IT Krytí potřeby graduovaných absolventů v potřebném množství a kvalitě. Zajištění celoživotního vzdělávání a definice dlouhodobých cílů v této oblasti. IT for People Výzkum a inovace by měly být chápány jako sdílená budoucnost, nikoliv jen jako operativní řešení aktuálních problémů. Výzkum a inovace by měly naplňovat také regionální potřeby. Marketing a komunikace Zajištění společných projektů, dle konkrétních potřeb členů clusteru.

4 Padesát firem - jedna tvář Modus operandi ITCluster jako atraktor projektů z oblasti IT, jejichž myšlenka, složitost či rozsah přesahuje možnosti jednotlivých členů. ITCluster jako generátor virtuální firmy účelově vytvářených z členů sdružení k řešení výše uvedených projektů. ITCluster jako platforma pro komunikaci a vytváření partnerských vztahů mezi členy sdružení a jejich zákazníky. ITCluster nenabízí jeden konkrétní produkt. ITCluster uplatňuje synergický efekt spolupráce firem a organizací podnikajících v různých oblastech IT. Schematizace činnosti Přínosy v oblasti vzdělávání Zapojení expertů z praxe do výuky: nové předměty, přednášející z firem, Praxe jako součást výuky: zaveden princip tzv. co-operative education, který umožňuje studentům ve firmě placený pobyt jako součást zpracování závěrečné práce ve třetím ročníku bakalářského studia. Vzdělávání a certifikace členů IT Clusteru: snaha minimalizovat náklady cestou společného postupu, vyhledávání podpůrných projektů, Měkké dovednosti: jeden z členů klastru, který se danou problematikou zabývá na úrovni evropských vzdělávacích programů, připravil a realizuje kurz z této oblasti. Společný postup v propagaci informačních technologiích na středních školách: na základě prokázaných negativních trendů se ve spolupráci krajským úřadem a podnikatelskou sférou chystají projekty z této oblasti s cílem tuto situace změnit.

5 Přínosy v oblasti inovací Analýzy a studie rozvoje IT služeb ve státní správě: realizace celé řady studií a implementačních projektů, univerzita jako garant kvality. Vývoj softwarových produktů: zástupci univerzity poskytli a dále nabízí znalosti v řešení úloh, které vyžadují mnohem více než jenom schopnost vyvíjet kvalitní software. Problematika dopravní telematiky: řešení pilotního projektu pro město Ostrava, připravuje se další etapa, která by měla ještě mnohem intenzivněji využívat výzkumného potenciálu univerzity a připravovaného superpočítačového centra. Využití zdrojů z OPPI: asi největším dosavadním úspěchem klastru je realizace výzkumného projektu Rozvoj IT Cluster o celkovém objemu bezmála 120mil. Kč. OPPI: Rozvoj IT Cluster Zaměření projektu komplexní podpora činnosti clusteru marketingové průzkumy mezi cílovými skupinami odborné školení zaměstnanců nosným cílem projektu jsou však především inovační projekty Rozpočet projektu celkový rozpočet ,- Kč dotace z OPPI ,- Kč Vlastní spolufinancování ,- Kč Největší položky projektu: mzdy odborných pracovníků - 60 mil., hardware a sítě 22 mil. Kč Doba realizace Řešené projekty Kvalita SW vývoje a SW služeb Podpora zavedení ITSM (Crux) Moderní řízení vývoje (Kvados, Univerzita) Technické prostředky ITIL (Kvados, Univerzita, K2) Wireless služby Bezpečnostní řízení a krizové komunikace (MediumSoft) Mobilní řešení (Kvados, Univerzita) Inteligent Traffic Systems (D3Soft) Business produkty Open Business Intelligence (K2, NAM, NetDirect) Zajištění provozu IT SOA infrastruktury (D3Soft) Efektivní marketing, mobilní sběr dat (Datamar, Kvados) Marketing a komunikace Integrovaná marketingová komunikace: náplní tohoto opatření je prosazování značky IT Cluster a jeho členů s cílem zajistit pro klastr a členy klastru silnější pozici na trhu Marketingové výzkumy: plánování a realizace marketingových výzkumů a analýz trhu pro potřeby IT Clusteru jako takového nebo jeho jednotlivých členů (platové mapy, průzkumy mezi studenty SŠ a VŠ, ). Organizace odborný akcí: setkání na téma nových technologií a jakým směrem se orientovat v oblasti aplikovaného výzkumu. Neformální setkání: problém nižší úrovně spolupráce mezi akademickou sférou a sférou firemní spíše tkví ve vzájemné nedůvěře než v tom, že si obě strany nemají co nabídnout.

6 ITCluster + IT4People + People4IT Značka ITCluster Rozvoj IT nejen v regionu

7 Hewlett-Packard Konvergovaná infrastruktura, ucelené řešení HP Konvergovaná infrastruktura optimalizuje řešení z oblasti serverů, datových úložišť, síťové infrastruktury, služeb a nástrojů pro správu celé infrastruktury tak, aby dokonale zapadla do jednotné strategie mission-critical konvergované infrastruktury. Tomáš Kubát HP se zaměřuje na zjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky od domácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, které zahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a IT infrastrukturu, patří HP mezi největší světové IT společnosti. Za čtyři fi skální čtvrtletí, končící 31. červencem 2008, dosáhly celkové tržby společnosti HP 113,1 miliard amerických dolarů. Další informace o HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www. hp.cz. Tomáš Kubát je ředitelem jednotky BCS divize HP ESSN. Tato jednotka má na starosti obchodní rozvoj v oblasti podnikových systémů s kritickou důležitostí pro business (BCS, Business Critical Systems). HP je lídrem v této oblasti trhu. Tomáš Kubát nastoupil do HP ze společnosti Siemens IT Systems and Solutions, kde působil od roku 2008 v roli ředitele divize Professional Services. Společnost HP již dobře zná z minulosti, protože před nástupem do Siemensu pracoval více než 14 let pro HP na několika různých pozicích v oblasti prodeje či realizace dodávek konzultačních a projektových služeb, vedl rovněž obchodní jednotku zabývající se dodávkami projektových a konzultačních služeb do finančního segmentu. Odborná veřejnost se s ním mohla setkat rovněž v roli moderátora na akcích HP. Tomáš Kubát je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. V roce 2000 rovněž úspěšně dokončil studium MBA programu kanadské University of Calgary a CMC Graduate School of Business v Čelákovicích. Je ženatý a má desetiletou dceru.

8 1 Konvergovaná Infrastruktura Ucelené řešení HP Konference IT for People 2010 Konvergence = sbíhání, sbíhavost, sbližování. 16. září 2010, Ostrava Tomáš Kubát, Busines Critical System Manager Hewlett-Packard Není jen doménou IT. Proč, nač, k jakému užitku, k čímu prospěchu? 2 Ilustrativní příklad konvergence Ilustrativní příklad Rysy a uţitky konvergence Jeden celek je všestranně pouţitelný (z vnějšího pohledu all in one) Vyuţívám zdroje zařízení efektivně neleţí mi stále něco nevyuţito Jednou to sestavím či koupím a je to způsobilé ke všem funkcím, nic pokaţdé nespojuji, neintegruji před pouţitím nějaké funkce Připravenost na budoucí nebo další pouţití 3 4

9 5 Ilustrativní příklad Obchodní pohled Motiv a spouštěč: je to moţné (technologie dovoluje) přinese to uţitek (ekonomická výhodnost) Konvergovaná infrastruktura HP Podmíněnost business casem Vynutili si to zákazníci? Ne, iniciativa výrobce. U koho koupíte? Kdo má fukčnost a pěkně mu to funguje. Pokud je uţitek dosaţitelný -> business case 6 Prudký nárůst IT systémů má dopad na inovace AIX aplikací a sluţeb Méně neţ 20% firem můţe škálovat IT s ohledem na poţadavky businessu - HP CIO survey % IT rozpočtu jde na údrţbu a provoz Neflexibilní a stárnoucí infrastruktura Aplikační a informační sloţitost Nepruţné obchodní procesy 7 7 Netra IBM Solaris SPARC BladeCenter System x JAVA VSphere SAP ERP Director VirtualBox EXCHANGE SERVER ORACLE DATABASE XenServer Mainframe COMVERSE JBOSS DB2 LOTUS VirusScan SONAS NETAPP RHEL SQL SERVER Veritas FAS SAS SnapManager JD EDWARDS SIEBEL SANscreen WEBSPHERE NetWare SnapVault Windows Server HP Proliant SnapMirror CISCO DELL Integrity BladeSystem Matrix MYSQL Catalyst Vmware ESX EMC IOS PowerEdge Nexus Cellera PowerVault StorageWorks PEOPLESOFT UCS Connectrix EqualLogic SLES TIVOLI VFrame Documentum SYBASE IronPort Ionix FUJITSU HITACHI ScanSafe Symmetrix PowerConnect USP-V PRIMERGY ETERNUS AMS SMS PRIMEQUEST BladeSymphony UDS SUN SHAREPOINT Na inovace, které přímo ovlivňují konkurenceschopnost společností, jde pouze 30% IT rozpočtu Promarněné obchodní příleţitosti (čas jsou peníze) Slabá reakce na změny trhu Source: HP research CLARiioN Datové centrum do budoucna bude posatveno na Konvergované infrastruktuře HP Sjednocená infrastruktura od HP 8 Storage Napájení a chlazení Management Servery Networking Konvergence uţ ve vývojových laboratořích Integrace a konsolidace bez omezení moţností volby Postaveno na standardech, jednoduchosti a modularitě Virtualizace datového centra Management sluţeb a aplikací Nízké TCO HP sluţby pro datová centra

10 9 Datové centrum do budoucna bude posatveno na Konvergované infrastruktuře HP Sjednocená infrastruktura od HP Storage Napájení a chlazení Management Servery Networking Konvergence uţ ve vývojových laboratořích Integrace a konsolidace bez omezení moţností volby Postaveno na standardech, jednoduchosti a modularitě Virtualizace datového centra Management sluţeb a aplikací Nízké TCO HP sluţby pro datová centra Datové centrum budoucnosti? Sjednocení (konvergence) Škálovatelnost Flexibilita Správa Spolehlivost a redundance Nízká spotřeba Nízké TCO Vesmírná odysea 10 HP má sílu sjednotit vaše datové centrum Datové centrum budoucnosti uţ dnes Vlastní HP produkty Otevřenost a integrace Zkušenosti se sluţbami tak jak je potřeba Společné komponenty Nejsilnější portfolio Partneři AllianceONE Na místě Řízení spotřeby a teploty HP Networking a Virtual Connect Outsourcing Jednotná správa Jednička v serverech Jednička ve storage Dvojka v sítích (HP+3COM) patentů 11 Stávající infrastruktura Jednička v Oracle, SAP, Microsoft, Linux, virtualizace Spolupráce dodatavetů HW i SW v AllianceONE Cloud Silné sluţby HP financování spokojených outsourcing zákazníků, 180 datových center HP Blade system + Business Critical Virtualizovaná sjednocená storage Sluţby 12 ORCHESTRATION SOFTWARE SLUŢBY

11 13 Architektura konvergované infrastruktury HP Virtual Resource Pools Delivered through a common modular infrastructure of virtualized compute, memory, storage & network resources Data Center Smart Grid Providing intelligent energy management across systems and facilities FlexFabric Creating a common, wired-once, virtual I/O network Virtualizace a flexibilita zdrojů Flexibilně řešené virtuální jednotky výpočetního výkonu, storage i sítě Sjednocení platforem Integrace napájení, chlazení, x86, Itanium, Windows, Linux, HP-UX, storage a networking v rámci HP Blade System a Matrix Matrix Operating Environment Enabling a common management platform to manage technologies from infrastructure-to-application Virtualizace Virtuální servery, storage i networking Optimalizace Přizpůsobení kapacity a výkonu 14 Datacenter Smart Grid Šetří energii, zvyšuje kapacitu a prodluţuje ţivotnost vašeho datového centra FlexFabric Jednou zapojit a konvergovaná síť se pruţně přizpůsobuje aktuálním poţadavkům a připojením 15 Přesně měří energetickou spotřebu a teplotu v datovém centu Sniţuje spotřebu elektrické energie Integrace do hardware a racků, software pro teplotní management Není třeba zbytečně zřizovat další datové centrum Reguluje Bezpečně chlazení řídí elektrickou spotřebu 16 Dynamicky škálovatelná kapacita Postaveno na standardech Nové portfolio HP Networking + Virtual Connect Automatizace jako reakce na poţadavky Konsolidace síťového vybavení Předvídatelný výkon

12 17 Správa sluţeb datového centra Datové centrum budoucnosti? Nástroje usnadňující celý proces designu, nabízení, zprovoznění a správy sluţby Výběr sluţby Portál Šablona Zdroje Spuštění Správa Automatizované kroky, rychlejší spuštění sluţby Orchestrace IT Cloud computing Provisioning a automatizace 18 Sjednocení (konvergence) Škálovatelnost Flexibilita Správa Spolehlivost a redundance Nízká spotřeba Nízké TCO Není potřeba čekat, Converged Infrastructure nabízí datové centrum budoucnosti uţ dnes Příklady detailů Converged Infrastructure v BCS Integrity Shift from maintenance to innovation Od od každého jeden Servers, storage, networking & management K jedna infrastruktura dělá vše Unified architecture Jednou sestav jednou propoj jednou zapni

13 22 Simplify and consolidate ERP workloads with HP Converged Infrastructure SAP solution in a box SGeSAP Cluster QA & Test Server on BL870c i2 DB Server on BL870c i2 HP-UX 11i v3 HP Integrity BL8x0c i2 Server Blades App Servers on BL460c G6 SLES HP ProLiant Server Blades Virtual Connect Flex-10 EVA Always-on resiliency HP-UX 11i v3 and proven ServiceGuard technology covering Single Points of Failure Improved TCO Consolidate database and application tiers of SAP ERP into one HP BladeSystem enclosure Ease of manageability Single point of management with HP Insight Management tools Virtualized networking Virtual Connect for network and storage, blade profiles for ease of redeployment Planning & Implementation Services SAP Upgrade and Implementation services SAP Application Management services FlexFabric evolution Path to a virtualized, converged, high-performance data center network Servers TRADITIONAL Legacy Server Connect Legacy Server Connect Legacy Core Legacy Core Servers Virtual Connect VIRTUAL CONNECT Legacy Server Connect 50% 94% 75% Server edge costs cable costs Legacy Core NICs & switches Servers Virtual Connect HP NETWORKING + VIRTUAL CONNECT Server Unified HP Network Core 65% 42% Network infrastructure costs Power/space cost 23 Footer Goes Here Source: HP and IDC research HP Matrix with HP-UX First Converged Infrastructure platform for shared services is now mission-critical Instantly adjust to dynamic business demands Deliver apps in minutes vs weeks Transform the economics of your data center 2x productivity Integrated by design Works with existing environment Application Infrastructure template Service portal Resource pools 24 25

14 Hewlett-Packard Informační a komunikační technologie pomáhají a chrání Propojení ICT procesů a ostatních procesů každé společnosti je velmi úzké. V přednášce se zaměříme na oblasti, kde ICT významně pomáhá efektivnímu fungování společnosti. Ing. Martin Wiener HP se zaměřuje na zjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky od domácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, které zahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a IT infrastrukturu, patří HP mezi největší světové IT společnosti. Za čtyři fi skální čtvrtletí, končící 31. červencem 2008, dosáhly celkové tržby společnosti HP 113,1 miliard amerických dolarů. Další informace o HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu řízení, obor ekonometrie. Od začátku profesní kariéry se orientuje na dodávky informačních systémů a poradenství pro oblast průmyslových firem, energetiky a obchodních řetězců. Na konci osmdesátých let se podílel na tvorbě automatizovaných systémů řízení pro různé průmyslové firmy. S přelomem devadesátých let se začal orientovat na ERP systémy. V této oblasti působil jako poradce, školitel a vedoucí projektu. Podílel se rovněž na lokalizaci ERP systémů do českého prostředí. Vedl implementace mnoha ERP systémů SAP, HP MM II, Baan, MFGPRO, Noris a dalších. Specializoval se na logistické moduly a systémy pro řízení výroby v reálném čase. Po nástupu do společnosti Hewlett-Packard v polovině devadesátých let působil v roli projektového vedoucího pro ERP systémy a pro konzultační projekty zejména pro průmyslové podniky. Nyní zastává roli ředitele divize odpovědného za dodávky řešení pro průmyslové podniky, energetiky a logistické řetězce. Po dobu svého působení v HP vedl rovněž týmy aplikačních architektů a bezpečnostních konzultantů. Podílel se na vytvoření SAP poradenské skupiny v rámci HP. V rámci své stávající pozice působí jako sponzor projektu za HP u mnoha českých a moravských zákazníků.

15 HP Confidential HP Confidential template rev AGENDA Informační a komunikační technologie pomáhají a chrání ICT prostředí kolem nás Možnosti, jak být efektivní Propojení ICT a business strategií Využití nástrojů, které máme k dispozici: Service Management SAP Solution Manager, RunSAP Procesní analýza Nástroje a metodiky pro řízení projektů a procesů Využití technologií a nástrojů, které umožňuje současná ICT infrastruktura Dotazy Martin Wiener Ředitel divize služeb pro průmyslové a energetické společnosti Hewlett-Packard HP Confidential template rev Operační model původní Firemní prostředí Operační model nový Firemní prostředí Strategy Procesní SCAN Podnikové procesy Řízení ProvozuProjektové řízení Process Životní cyklus People aplikace Technology Řízení Provozu Životní cyklus aplikace Implementace aplikace Podnikové procesy Projektové řízení Implementace aplikace HP Confidential template rev HP Confidential template rev

16 2009 HP Confidential template rev Efektivita řízení podniku Service Management An architectural journey Strategie Strategie Role of the IT Function Service Management Lidé Proces Technologie Lidé Proces Technologie Strategic Partner Service Provider Technology Provider IT Infrastructure Management IT Service Management ITIL v2 ITIL v3 Focus: Business-IT Alignment & Integration Service Mgmt for Business & Technology Automated and Integrated Operations Strategy and Portfolio Governance Continuous Improvement Focus: Quality and Efficiency of IT Processes IT is a service provider IT is separable from business IT budgets as expenses to control GITIM (ITIL v1) Focus: Stability and Control of the Infrastructure IT are technical experts IT concerned with minimizing business disruption IT budgets are driven by external benchmarks + Time HP Confidential template rev June 2007 HP CONFIDENTIAL Service Management A new world of standards IT Infrastructure Library (ITIL ) Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ISO/IEC IT Service Management ISO 9001 Quality Management SEI Capability Maturity Model Integration (CMMI) Microsoft Operations Framework (MOF) Prince2/PMI Project Management ISO/IEC 17799/27001 Security Management Solution Manager Integrační platforma, nástroje a metodologie pro implementaci, podporu, provoz a monitoring SAP a non-sap řešení. IMPLEMENTACE PROVOZ OPTIMALIZAC Implementation of SAP solutions SAP methods & tools Global rollout Customizing sync. E-learning mgmt. Test management Upgrade of SAP solutions SAP methods & tools E-learning mgmt. Test management Service Desk Best Practices for messaging Integration of 3rd-party help desks Solution Monitoring System monitoring Business process monitoring Central system administration Solution reporting Service Level reporting E Change Request Management Follows ITIL standards Maintenance processes HP Confidential template rev June 2007 HP CONFIDENTIAL HP Confidential template rev September 2010

17 Solution Manager v 7.0 Implementation and Distribution E-Learning Management Process templates 2009 HP Confidential template rev September 2010 Global Rollout SAP Solution Manager SAP ERP Tests IMPLEMENT. Business Docume Processes nt-ation Systems SAP CRM Upgrade OPERATE Business processe s OPTIMIZE Service plan and Execution SAP APO Solution Directory Other Solution Monitoring Service Desk Change Management Solution Manager Přidaná hodnota Řízení SAP řešení v celém životním cyklu Obsahuje osvědčené postupy pro implementaci, provoz a optimalizaci SAP řešení Zajišťuje lepší spolupráci s partnery (SAP, dodavatelé) Správa softwarových změn (migrace, modernizace, úprava, vývoj,...) Poskytuje transparentnost jako klíčový předpoklad pro řízení IT Ústřední bod pro ovládání celého SAP řešení Pomáhá vytvořit efektivní Support Organization HP Confidential template rev September 2010 RunSAP Co je RunSAP? RunSAP poskytuje metodologii pro implementaci end-to-end řešení pro provoz SAP aplikací. Tato metodologie zahrnuje: SAP Standards for Solution Operations Define central End-to- End operations tasks Run SAP Roadmap Accelerate the implementation of End-to-End operations Services Engage SAP to implement End-to-End operations SAP Solution Manager Provides all tools for End-to-End operations Trainings & Certification Provide up-to-date skills for the ecosystem RUNSAP AcceleratedSAP (ASAP) nabízí osvědčenou metodiku pro efektivní implementační a upgrade projekty Run SAP SAP Standards for Roadmap Solution Operations Accelerate the Define central implementation End-to-End of operations tasks End-to-End operations Services Engage SAP to implement End-to-End operations SAP Solution Manager Provides all tools for End-to-End operations Trainings & Certification Run SAP nabízí osvědčenou metodiku pro optimalizaci provozu Vašeho řešení Provide up-todate skills for the ecosystem HP Confidential template rev September HP Confidential template rev

18 2009 HP Confidential template rev Koncept efektivního řízení STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Využití moderních technologií, nástrojů a postupů IMPLEMENTACE PROVOZ OPTIMALIZACE Implementac e SAP SAP metody a nástroje Roll out E-learning Řizení testování Upgrade SAP řešení SAP metody a nástroje E-learning Řizení testování Service Desk Best Practices pro spávu incidentů Integrace help desků třetích stran Monitorování řešení Monitorování systémů Monitorování obchodních procesů Centrální správa systémů Správa změn Dodržování ITIL standardů Údržba obchodních procesů Dodávka Služeb Integrace SAP služeb Integrace třetích stran Čárové kódy a RFID Nástroje na řízení projektů a analýzu a modelování procesů Analýzy kritických míst ICT prostředí, Business Continuity Management Provozování částí ICT prostředí Využívání standardů Rozšíření pro Solution Manager Selské myšlení SAP SCAN Service 13 Service Desk XT SAP QC by HP, SAP Load Runner by HP SAP TDMS Test Data Migration Server SAP GRC HP Confidential template rev Dotazy a třeba i odpovědi HP Confidential template rev

19 IBM Cloud computing mraky nad Českou republikou Problematika Cloud computingu očima IBM. Jedná se o nastupující trend v IT nebo pouze o buzzword? Řešení IBM CloudBurst jako příklad nasazení Cloud computingu v praxi. Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s více než osmdesátiletou tradicí v inovacích, které mění náš svět. Převažující činností IBM ČR je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně konzultačních. K hlavním cílům IBM patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora a prosazování výhod elektronického obchodu do každodenního života firem. Z hlediska svého obchodního obratu, rozsáhlosti své nabídky či počtu zaměstnanců zastává IBM v českém prostředí stejné postavení, jaké dosáhlo na celém světě. Petr Plodik Petr joined IBM in 2002 as a student in System x Server Group. Two years later he became regular IBM employee as System x Sales Specialist focused on winback customers and HPC deals. In January 2009 Petr joined IBM System x CEE team as an SME for HE/blades in the region.

20 A crisis of complexity. The need for progress is clear. IBM Cloud Computing mraky nad Českou republikou Global Annual Server Spending (IDC) Power and cooling costs Management and admin costs New system spend Exabytes 1,800 1,600 1,400 1,200 1, x growth in five years RFID, Digital TV, MP3 players, Digital cameras, Camera phones, VoIP, Medical imaging, Laptops, smart meters, multi-player games, Satellite images, GPS, ATMs, Scanners, Sensors, Digital radio, DLP theaters, Telematics, Peer-to-peer, , Instant messaging, Videoconferencing, CAD/CAM, Toys, Industrial machines, Security systems, Appliances $0B 1.5x growth in storage shipments every year. 70 per $1 70% on average is spent on maintaining current IT infrastructures Petr Plodík high-end/blade product manager IBM Central and Eastern Europe A search for a new economic model In distributed computing 85% idle environments, up to 85% of computing capacity sits idle. Source: IBM Corporate Strategy analysis of IDC data 1 2 and Organizations are Deploying Cloud in 2010 Gartner 2010 CIO review 3 4

21 Is cloud computing new? An evolution of a clear roadmap. Massive, web-scale abstracted infrastructure Dynamic allocation, scaling, movement of applications Pay per use No long-term commitments No Hardware and Software to install Cloud Computing Grid Computing Solving large problems with parallel computing Utility Computing Offering computing resources as a metered service Software as a Service Network-based subscriptions to applications Anytime, anywhere access to IT resources delivered dynamically as a service. The Industrialization of Delivery for IT supported Services Source: SWG A new Computing and Delivery Model 5 6 Specific domains of cloud services belongs to each level of the taxonomy. Industry-specific Processes Employee Benefits Mgmt. Collaboration Business Travel Business Process-as-a-Service (BPaaS) Procurement CRM/ERP/HR IBM Managed Business Process Services IBM BPM Blue Works Patterns of cloud affinity are emerging but will evolve over time Higher Gain From External Cloud SME ERP/SCM/CRM Numerical [Low Data/Compute] Collaboration Financials Industry Applications Data Warehousing Web Serving Software-as-a-Service (SaaS) Middleware Database Web 2.0 Application Runtime Development Tooling Platform-as-a-Service (PaaS) Data Center Servers Networking Storage Fabric Shared virtualized, dynamic provisioning Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Java Runtime Security Cloud Svcs Cloud Storage Computing On Demand Public Desktop Cloud Lower Affinity To Cloud Delivery Numerical [High Data Transfer] Large Enterprise ERP/SCM/CRM & Transaction Processing Data Mining Systems Mgmt. File & Print Virtual Desktop Application Dev t. & Test Loosely Coupled Architecture Virtualized Traditional Architecture Content Centric Architecture Database Centric Architecture Storage - Analytics Architecture Higher Affinity To Cloud Delivery A new Consumption Model Lower Gain From External Cloud Cloud is about workloads 7 8

22 Where Are You on the Journey to Cloud Moving to Cloud will mean moving beyond Virtualization Consolidate and Virtualize Automatic discovery of virtualized resources (server, storage and network) Dependency and change tracking Monitor virtualized environment Perform problem identification and isolation of virtualized environment Most clients are here Automate and Optimize Image Library Image App Image Image Image OS App App App OS OS OS Automated provisioning / deprovisioning Pool standardized virtualized building blocks Plug-and-play capacity across HW generations Capture and catalog virtual images used in the data center Management of the virtualized environment.. and want to end up here within the next 12 months Cloud-Ready Integrated virtualization management with IT service delivery processes Elastic scaling Pay for use Self-service provisioning Simplified deployment with virtual appliances into a fully integrated, automated and dynamic Cloud Infrastructure. 9 Introducing: IBM CloudBurst An integrated service management platform with network, servers, storage, Quickstart services that enables the fastest Private Cloud Deployment Today Customer Benefits Improved time to value- Quickly deliver a private cloud using a preloaded and integrated system Improved innovation- Dramatically improve business value and IT s effect on time-to-market by delivering services faster via automated service delivery while also lowering operating costs Decrease IT cost Maximize capital usage and reduce need for future capital Reduce complexity and risk- With automation and standardization the human error factor is minimized. Scales to the enterprise Able to scale and manage additional Platforms and Workloads (x86, UNIX, System z, ) 10 Single product, single delivery, single installation, single invoice, single support structure 10 IBM Cloudburst What s Inside Usage and Accounting Provide metering and accounting for cloud services Enable integration to billing systems if needed Platform & Virtualization Management Enhanced management of the virtual environment Energy Management Energy management of the hardware infrastructure Storage and Network Virtualization Improve storage utilization Enable multi-tenancy support IBM Cloudburst Built for Purpose Cloud Solution Service Automation Orchestration of Cloud operations Integration point for service mgmt capabilities Service catalog and templates Automated provisioning of virtual systems Monitoring Monitor both physical and virtual server environments High Availability Redundancy built in for high availability Server, Storage, Network HW Preinstalled and configured on IBM hardware System x and BladeCenter Portfolio March 2 Announcements New ex5 Offerings New 1- & 2-Socket Offerings Scale up / SMP computing Large symmetrical multiprocessing (SMP) x3850 X5 Cluster 1350 x3755 x3500 M3 x3400 M3 x3100 x3200 M3 x3690 X5 x3650 M3 x3550 M3 x3250 M3 x3350 Scale out / distributed computing idataplex HX5 Clusters, HPC, Virtualization, Web 2.0 & Cloud dx360 M3 High density BladeCenter S, E, H, T, HT HS12/22/22V LS22/42 JS12/22/23/43 QS21/

Konvergovaná Infrastruktura Ucelené řešení HP

Konvergovaná Infrastruktura Ucelené řešení HP Konvergovaná Infrastruktura Ucelené řešení HP Konference IT for People 2010 16. září 2010, Ostrava Tomáš Kubát, Busines Critical System Manager Hewlett-Packard 1 Konvergence = sbíhání, sbíhavost, sbližování.

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

Naše klíčové hodnoty. Služba zákazníkům Odpovědnost Inovace Týmová práce Integrita

Naše klíčové hodnoty. Služba zákazníkům Odpovědnost Inovace Týmová práce Integrita About Avnet Partnership AVNET Transformujeme technologii do podnikových řešení pro zákazníky po celém světě Díky komplexnímu portfoliu služeb a partnerství s předními dodavateli technologií mají zákazníci

Více

670.3K 12MIN 48.1K 29K 248.7K. We are serving the TOP ICT members

670.3K 12MIN 48.1K 29K 248.7K. We are serving the TOP ICT members .K.K 0.K 9K MIN Average monthly pageviews of our portals (up % YOY) Average monthly visits of our portals Average impressions No. of newsletter subscribers Average visit duration Average readers age O

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky Jak na optimalizaci datového toku IP kamer? Přihlaste se do AXIS Communication Akademie Více na straně 9 Accelerating Into The Curve CIO Risks and Rewards as Business Shifts into High Gear Vienna, Austria

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost.

Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost. Jak automatizovat monitoring sítě STRANA 25 Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost. CRM systémy s přidanou inteligencí STRANA 27 Úspěšnost firmy ovlivňuje nejen kvalita

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008 Vydání 01/2008 Mezinárodní zákaznický magazín skupiny S&T Správná volba pro utility Špičková řešení pro automobilový průmysl Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T Obsah/Redakční článek Nejžhavější novinky

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Slovo generálního ředitele Microsoft Česká republika a Slovensko 2. Príhovor generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko 3

Slovo generálního ředitele Microsoft Česká republika a Slovensko 2. Príhovor generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko 3 Obsah Obsah 1 Slovo generálního ředitele Česká republika a Slovensko 2 Príhovor generálneho riaditeľa Slovensko 3 Konzultační a poradenské společnosti 7 Obchodní a průmyslová 11 Firmy poskytující a na

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. 21. 2. 2012

Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. 21. 2. 2012 Cena: 30 Kč/1,3 EUR Speciál konferenčních projektů IDG Czech Republic, a. s. ročník III, číslo 1, únor 2012 Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více