Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ , IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506"

Transkript

1 Obec Běleč Běleč 22 IČ tel IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ , IČ Obsah: Strana Počet stran 1. Přehled obdržených a poskytnutých dotací Rozvaha bilance ve zjednodušeném rozsahu Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu Finanční výkaz Příloha účetní závěrky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Přehled obdržených dotací polož účelový poskytnutá vyčerpáno celkové poskytovatel dotační program ka znak dotace Kč v Kč náklady Všeobecná pokladní správa Příspěvek na volbu prezidenta republiky , , , Všeobecná pokladní správa Příspěvek na volby do PS PČR , , , Všeobecná pokladní správa Příspěvek na výkon státní správy , , , Ministerstvo dopravy Odstraňování škod způsobených povodněmi , , , Jihočeský kraj Příspěvek na hospodaření v lesích 1 072, , , Jihočeský kraj Krizové situace Prvnotní náklady při povodních , , , Ministerstvo vnitra Mimořádné finanční prostředky pro JSDHO , , , Ministerstvo vnitra Příspěvek na činnost JSDHO 610,00 610, , Jihočeský kraj Program obnovy venkova 2013 rekonstrukce OÚ , , ,60 Přehled poskytnutých transferů pol. příjemce - důvod částka 5229 Občanské sdružení Babybox pro odložené děti STATIM babybox Tábor 5 000, Jezdecký klub Mladá Vožice, o.s. - na činnost 2 000, Sportovně střelecký klub Bzová na činnost 4 000, Myslivecké sdružení Běleč na činnost 4 000, Sbor dobrovolných hasičů Běleč na činnost , Maškary ochotnický divadelní spolek v Bělči na činnost 4 000, Sdružení linka bezpečí. na činnost 2 100, Sbor dobrovolných hasičů Běleč na činnost 4 000, DSO Mikroregion Venkov členský příspěvek 2 715,00 V Bělči dne 4. června Stanislav Šmejkal starosta obce Zveřejněno na úřední desce dne (vč. zveřejnění v elektronické podobě) Sejmuto z úřední desky dne Strana 1

2 Licence: DFZE XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Obec Běleč Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,49 A. Stálá aktiva , , , ,48 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,48 1. Pozemky , , ,99 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,70 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,19 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,79 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem h 4m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

3 Licence: DFZE XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,01 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé , , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 750, ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní h 4m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

4 Licence: DFZE XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 10. Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , , Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,01 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna h 4m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

5 Licence: DFZE XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,49 C. Vlastní kapitál , ,49 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,14 1. Jmění účetní jednotky , ,45 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,76 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,07-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období ,00- II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,35 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,97 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,38 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě h 4m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

6 Licence: DFZE XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 7. Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů , Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * h 4m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

7 Licence: DFZE XCRGUVXA / VXA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Obec Běleč Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , ,68 I. Náklady z činnosti , ,78 1. Spotřeba materiálu , ,75 2. Spotřeba energie , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,92 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění ,00 499, Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční , , Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary Prodaný materiál Manka a škody h 6m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

8 Licence: DFZE XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,62 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery , ,90 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,90 V. Daň z příjmů ,00 1. Daň z příjmů ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , ,65 I. Výnosy z činnosti , ,23 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,23 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek h 6m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

9 Licence: DFZE XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , Výnosy z prodeje pozemků , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,00 II. Finanční výnosy , ,45 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,45 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,40 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy ,57 500,00 IV. Výnosy z transferů , ,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,97 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,13 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,33 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,96 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,55 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,97 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,97 * Konec sestavy * h 6m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3

10 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 1 IÈO: Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bìleè I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,84 107,42 107, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,96 22,29 22, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,29 113,70 113, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,84 98,41 98, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 112,61 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,96 103,59 103, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 47,00 ******* ******* Poplatek za komunální odpad , , ,00 115,73 99, Poplatek ze psù 1.000, , ,00 155,00 155, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 5.000, , ,77 186,44 186, Daò z nemovitostí , , ,22 97,21 97, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst 6.000, ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 90,67 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,95 206,43 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,83 148,13 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,93 170,60 100,87 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,93 170,60 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 111,12 90,99 * 1069 Ostatní správa v zemìdìlství , , ,00 111,12 90, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 116,36 116,36 * 2310 Pitná voda , , ,00 116,36 116, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 6.000, ,00 ******* 131,92 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 6.000, ,00 ******* 131, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 6.000, Pøíjmy z úrokù (èást) 1.500, ,00 ******* 105,07 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepø 6.000, , ,00 26,27 105, Pøíjmy z úrokù (èást) 5.000, , ,37 237,59 131, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3,57 ******* ******* * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 5.000, , ,94 237,66 132, Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji 6.000, , ,00 98,35 100,00 * 6399 Ostatní finanèní operace 6.000, , ,00 98,35 100,00

11 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 2 IÈO: Pøijaté vratky transferù od jiných veø. ro , , ,00 102,15 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , , ,00 102,15 100,00 ** , , ,70 152,53 100,54

12 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 3 IÈO: II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 21,50 43, Nákup materiálu j.n , , ,00 129,80 86, Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , , ,27 123,85 95, Dopravní prostøedky , ,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,27 36,83 34, Nájemné za pùdu 1.000, , ,00 132,40 88,27 * 1069 Ostatní správa v zemìdìlství 1.000, , ,00 132,40 88, Nákup materiálu j.n , ,80 ******* 55, Nákup ostatních služeb , , ,00 154,98 99, Opravy a udržování , , ,00 223,43 91, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 8, Pozemky , , ,00 1,50 1,50 * 2212 Silnice , , ,80 177,88 77, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 80,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 94,65 98, Opravy a udržování , , ,20 261,75 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby ,00 * 2310 Pitná voda , , ,20 119,28 88, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 138,66 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 37,62 43,41 * 3316 Vydavatelská èinnost , , ,00 62,88 62, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 21,70 21,70 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 60,85 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,22 295,05 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 127,86 95, Pohoštìní , , ,00 33,08 95, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 200,50 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,22 188,83 96, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Vìcné dary , , ,00 55,00 55, Dary obyvatelstvu , , ,00 75,00 75,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 65,00 65, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 132,10 94, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 47,42 99, Opravy a udržování , , ,00 171,07 100, Pohoštìní 5.000,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 159,16 99, Ostatní osobní výdaje 5.000, ,00

13 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 4 IÈO: Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 57, Nákup materiálu j.n Budovy, haly a stavby , ,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 6,57 6, Budovy, haly a stavby * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace Elektrická energie , , ,00 130,83 98, Opravy a udržování , , ,00 55,77 69, Budovy, haly a stavby , ,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,00 41,96 67, Nákup ostatních služeb 6.050, ,00 ******* 100, Pozemky , ,00 ******* 8,09 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 33,28 41,60 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 33,28 41, Nákup ostatních služeb , , ,00 108,51 94,94 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 108,51 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 52,79 87,98 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 52,79 87, Ostatní osobní výdaje , , ,00 87,90 95, Nákup materiálu j.n , , ,60 152,34 61, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 81,26 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 188,88 99, Opravy a udržování , , ,00 124,61 95, Pohoštìní 1.050, ,00 ******* 98,10 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,50 103,94 90, Neinv.transfery církvím a naboženským spol ,00 * 4356 Denní stacionáøe a centra denních služeb , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,30 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99,37 * 5299 Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na kr , ,30 ******* 99, Ostatní platy 1.850, ,50 ******* 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 650,00 625,50 ******* 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,00 37,33 46, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 78,06 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,96 92, Opravy a udržování , , ,00 25,17 99, Dopravní prostøedky , ,00 ******* 99,98 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,90 169,60 92, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 102,17 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 91,98 99,43 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 101,25 99, Ostatní platy 7.500, Ostatní osobní výdaje 7.500, ,00 ******* 100, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 3.000, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 86, Nákup ostatních služeb 2.000,00

14 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 8 IÈO: IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67 75,50 / 58,54 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,08 67,53-/ 62,37- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,08-67,53-/ 62,37- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,08-67,53-/ 62,37-!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

15 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 9 IÈO: VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,08- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem , , ,08- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov / ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 /

16 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 10 IÈO: VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

17 Licence: DFZE ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Marie Melicharová Datum zpracování: Èas zpracování: 10h 2m 5s Strana: 11 IÈO: IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b Úèelové dotace na opravy a údržbu sil. sítì u o 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *27034 Úèelové dotace na opravy a údržbu sil. sítì u o xxxx , Volba prezidenta 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98008 Volba prezidenta xxxx , Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d ***** tato èást výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d , ,88 * Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,48 **3421 xxxx Využití volného èasu dìtí a mládeže ,48 =================================================================================================================================== C E L K E M ,48 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.:

18 Licence: DFZE XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Běleč Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni se stala plátcem DPH. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS č.703 Transfery a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v aktualizaci od , jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:způsob účtování zásob B, účtování u opravných položek k daného účetního období, nemá zřízeny fondy prostřednictvím účtu , nepoužívá další specifické postupy účtování uvnitř účetní jednotky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standardů č.701 až 708, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od , jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR h 9m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 tel. 381214530

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Mezihoří, 66 68334 Nemotice, Obec, IČ:75070065 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více