Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Nemyceves I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,77 162,68 99, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,45 9,34 9, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,41 139,68 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,14 111,26 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,72 194,59 99, Poplatek za komunální odpad , , ,00 105,05 99, Poplatek ze psù 5.000, , ,00 104,00 100, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , ,25 ******* 99, Správní poplatky 1.070, ,00 ******* 100, Daò z nemovitostí , , ,44 114,14 99, Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery za státních , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 114,72 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,18 155,50 96, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 93,87 * 3632 Pohøebnictví , ,00 ******* 93, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 112,66 99, Pøíjmy z prodeje pozemkù , ,00 ******* 99,51 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 140,65 99, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 3.000, , ,00 37,33 37,33 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 3.000, , ,00 37,33 37, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,50 115,09 99,21 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,50 115,09 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.500, ,00 ******* 92,64 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2.500, ,00 ******* 92,64

2 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 73,75 73, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1.000, ,00 ******* 100, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1.500, ,00 ******* 81, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo , ,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 195,60 87, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,78 75,64 75, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 50,00 47,69 ******* 95,38 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,47 263,11 91,52 ** , , ,15 156,24 96,85

3 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Ostatní osobní výdaje 3.000, ,00 ******* 85, Pohonné hmoty a maziva 2.000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,25 105,41 98, Opravy a udržování , , ,00 114,96 99,10 * 2212 Silnice , , ,25 115,28 99, Ostatní osobní výdaje 4.200, ,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva 1.200, ,00 ******* 99,92 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5.400, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 93, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 500,00 500,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , ,00 ******* 98, Neinvestièní transfery obcím , , ,00 73,00 73,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 73,00 73, Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obcím , , ,20 36,67 36, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy , , ,20 88,33 87, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 102,95 99, Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 7.000, , ,00 78,80 78, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 3.000, , ,00 94,67 94, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 76,18 76, Služby penìžních ústavù 3.000, , ,00 168,23 98, Služby školení a vzdìlávání 600,00 600,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 180,00 1,06 1, Opravy a udržování 5.760, ,00 ******* 100,00 * 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá , , ,00 81,87 74, Ostatní osobní výdaje , , ,00 30,00 30, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 60,13 60, Vìcné dary , , ,00 60,07 60,07 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 35,05 35, Opravy a udržování , ,00 ******* 99,84 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , ,00 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 233,33 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 233,33 100,00

4 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštìní 2.000, , ,00 90,60 90, Vìcné dary Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 ******* 96, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Pohonné hmoty a maziva 1.500, ,00 ******* 94, Opravy a udržování 3.800, ,20 ******* 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , ,20 ******* 98, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 96,00 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 151,98 99, Elektrická energie , , ,00 64,49 64, Nákup ostatních služeb 1.000,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,00 72,42 69, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , ,00 190,00 1,90 1,90 * 3632 Pohøebnictví , ,00 190,00 0,95 0, Nájemné 300,00 259,00 ******* 86, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 78,18 78,18 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 79,22 78, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Nájemné 2.000, , ,00 76,15 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,47 95,47 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 99,96 95, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 131,90 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,52 39, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 163,74 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 143,12 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 33,87 33, Nákup materiálu j.n , , ,00 109,12 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 78,07 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 74,81 74, Opravy a udržování , , ,00 84,22 84, Pohoštìní 110,00 108,00 ******* 98,18 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 103,53 86, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org * 4319 Ostatní výdaje související se sociál.porad Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ******* 100,00 * 5272 Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v , ,00 ******* 100,00

5 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,00 170,81 77, Pohonné hmoty a maziva 3.000, , ,00 97,27 97, Služby školení a vzdìlávání 2.000, , Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 112,70 93, Opravy a udržování , , ,00 79,83 79, Pohoštìní , ,00 ******* 80, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 75,00 75,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,00 113,43 77, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 100,30 95, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 102,64 99,97 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 100,50 95, Ostatní platy 180,00 130,00 ******* 72, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 50,00 45,00 ******* 90, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Plyn 860,00 853,00 ******* 99, Elektrická energie 300,00 300,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 350,00 350,00 ******* 100, Pohoštìní 800,00 792,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,00 ******* 39, Ostatní platy 130,00 125,00 ******* 96, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 50,00 44,00 ******* 88, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Plyn 1.570, ,00 ******* 99, Elektrická energie 520,00 520,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 590,00 583,00 ******* 98, Pohoštìní 1.590, ,00 ******* 99,62 * 6118 Volba prezidenta republiky , ,00 ******* 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,67 97, Ostatní osobní výdaje 3.530, ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 75,70 75, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7.000, , ,00 85,37 85, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 16,70 16, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,09 23, Plyn , , ,43 81,09 81, Služby pošt 3.000, , ,00 90,00 90, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,05 88,26 88, Služby penìžních ústavù 8.000, , ,00 89,91 89, Nájemné 1.800, ,00 ******* 100, Služby školení a vzdìlávání 2.950, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 144,79 96, Opravy a udržování , , ,00 181,74 100, Programové vybavení , ,00 ******* 99, Pohoštìní , , ,00 32,84 32, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 500,00 335,00 ******* 67, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 99,23

6 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: Nákup kolkù 2.000, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 100,00 100,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,48 113,36 47, Služby penìžních ústavù , , ,20 61,47 17, Poskytované zálohy vlastní pokladnì * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,20 61,47 17, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 7.750, ,00 ******* 99,95 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.750, ,00 ******* 99,95 ** , , ,33 129,55 80,31

7 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) ,82- / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) ,82- /

8 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,18 138,77 / 96,28 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,97 243,10 / 97,43 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 / 99,51 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,00 273,54 /100,00 PØÍJMY CELKEM , , ,15 156,24 / 96,85 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 / Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 114,72 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 / Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù 4140 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15 156,24 / 96,85 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,33 131,73 / 89,16 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 / VÝDAJE CELKEM , , ,33 129,55 / 80,31 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 / Neinvestièní transfery obcím , , ,20 54,84 / 54,84

9 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , ,00 / 99,23 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,33 129,55 / 80,31 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI ,82 / TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ ,82- / KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,82- /!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

10 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,82- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem , , ,82- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

11 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

12 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 12 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13234 xxxx , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 0,00 *89013 xxxx 0, Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 0,00 *89014 xxxx 0, Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond ,00 *89017 xxxx , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond ,00 *89018 xxxx , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98008 xxxx , Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,00 * Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon , , , , , ,90 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,00 * Opravy a udržování , ,00

13 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 13 **3322 xxxx Zachování a obnova kulturních památek , , , , , ,65 * Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , * Ostatní osobní výdaje , , , ,71 * Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs , , , , , ,75 * Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7.180, ,75 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více