Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Lhánice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,44 127,11 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,18 55,73 55, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,56 117,30 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,42 113,91 99, Daò z pøidané hodnoty , , ,01 121,81 99, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 2.300, ,00 ******* 97, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 100,52 100, Poplatek ze psù 3.300, , ,00 90,91 90, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 4.000, , ,79 180,59 76, Správní poplatky 500,00 500,00 400,00 80,00 80, Daò z nemovitostí , , ,02 95,01 95, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 119,20 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù 100,00 100,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,42 135,94 97, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 50,04 50,04 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 50,04 50, Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje , ,00 ******* 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , ,00 ******* 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 103,06 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 6.900, ,00 ******* 99, Pøíjmy z prodeje pozemkù 8.000, , ,00 486,25 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 122,73 99, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1.400, ,00 ******* 94,29 * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 1.400, ,00 ******* 94,29

2

3 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , ,00 ******* 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,74 47,82 47, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 69,10 ******* ******* * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,84 48,29 48,29 ** , , ,26 137,83 96,42

4 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1.500, , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 1.500, , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 131,55 91, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Pohonné hmoty a maziva 700,00 684,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , ,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,00 62,17 44, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 98, Opravy a udržování , , ,50 135,67 99,99 * 2212 Silnice , , ,50 145,85 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Opravy a udržování 1.300, ,80 ******* 97,14 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3.200, ,80 ******* 98, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,69 108,20 99,73 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,69 108,20 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n. 200,00 165,00 ******* 82, Elektrická energie , , ,00 48,48 49, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 1.550, , ,00 100,00 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 56,81 21, Ostatní osobní výdaje 2.000, ,00 ******* 94, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 11, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99,79 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , ,00 ******* 51, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 3.000, , ,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 3.000, , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje 4.200, , ,00 100,00 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000, , ,00 96,00 96,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 9.200, , ,00 97,83 97, Ostatní osobní výdaje 1.000, , ,00 117,60 98,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.000, , ,00 117,60 98,00

5

6 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his , , Ostatní osobní výdaje 4.800, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 675,00 67,50 67,50 * 3341 Rozhlas a televize 1.000, , ,00 544,20 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 31,60 31, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, , Pohoštìní 1.300, , ,00 87,46 87, Vìcné dary 600,00 600,00 600,00 100,00 100, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 8.000, ,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 4.000, , ,00 123,75 99,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 88,71 62, Nájemné 1.500, , ,00 95,20 95,20 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 1.500, , ,00 95,20 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 71,60 71, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 900,00 906,00 ******* 100, Pohoštìní 2.700, ,00 ******* 99,74 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 52,86 52, Ostatní osobní výdaje 1.500, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 7,50 7, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 2.000, ,00 ******* 100,00 * 3522 Ostatní nemocnice 2.000, ,00 ******* 100, Nájemné , , ,00 42,01 42,01 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 42,01 42, Ostatní osobní výdaje 3.000, , Nákup materiálu j.n. 600,00 557,00 ******* 92, Elektrická energie , , ,00 76,83 76, Budovy, haly a stavby , , ,59 92,30 92,30 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,59 92,04 92, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 34,26 34,26 * 3632 Pohøebnictví 5.000, , ,00 34,26 34, Opravy a udržování , , ,05 92,05 92,05 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,05 92,05 92,05

7

8 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.600, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,25 91, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 785,00 785,00 785,00 100,00 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 97,20 91, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 124,57 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 124,57 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 124,58 99, Ochranné pomùcky 4.000, , ,00 99,28 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 70,14 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 62,45 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 122,30 99, Ostatní osobní výdaje 1.400, ,00 ******* 94,29 * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 1.400, ,00 ******* 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 32,20 40, Elektrická energie 5.000, , ,00 28,48 28, Opravy a udržování 5.000, ,00 972,00 19,44 19, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,10 ******* 99,17 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,10 127,48 77, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 98,29 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 99,58 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 93,04 93,04 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 98,07 98, Ostatní osobní výdaje 8.800, ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n ,00 934,00 ******* 93, Studená voda Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.200, ,00 ******* 98, Pohoštìní 800,00 792,00 ******* 99,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,00 ******* 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,85 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,44 89, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, ,00 937,00 93,70 93, Pohoštìní 1.900, , ,00 97,26 97,26 * 6118 Volba prezidenta republiky , , ,00 93,06 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,90 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,90 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.600, , ,00 98,61 98, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.800, , ,00 56,39 56, Knihy, uèební pomùcky a tisk 500,00 465,00 ******* 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 41,50 41, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,24 56, Studená voda 3.000, , ,00 71,03 71,03

9

10 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: Plyn , , ,53 84,67 84, Elektrická energie , , ,00 78,85 78, Služby pošt 2.000, , ,00 91,45 91, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,40 42,06 42, Nákup ostatních služeb , , ,30 82,00 82, Opravy a udržování , , Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.500, , ,00 99,12 99, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 2.500, , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 7.000, ,00 ******* 100,29 * 6171 Èinnost místní správy , , ,73 77,21 74, Služby penìžních ústavù 5.500, , ,80 97,94 99,76 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 5.500, , ,80 97,94 99, Služby penìžních ústavù 5.900, , ,00 148,44 99,52 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 5.900, , ,00 148,44 99, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 100,00 100,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 100,00 100,00 ******* 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 260,00 270,00 266,00 102,31 98, Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem 240,00 240,00 240,00 100,00 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 500,00 510,00 506,00 101,20 99,22 ** , , ,26 99,00 88,70

11 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,00 61,16 / 75,42 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,00 61,16 / 75,42

12 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,42 110,75 / 96,38 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,84 100,30 / 88,12 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 *******/100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,00 676,32 /100,00 PØÍJMY CELKEM , , ,26 137,83 / 96,42 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,00 100,00 /100,00 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,00 100,00 /100,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,26 137,83 / 96,42 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,57 104,14 / 87,29 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,69 93,67 / 90,38 VÝDAJE CELKEM , , ,26 99,00 / 88,70

13

14 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,00 100,00 /100,00 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 4260 / Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 48,29 / 48,29 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 100,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých ,00 240,00 240,00 100,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,26 99,00 / 88,70 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,00-61,16 / 75,42 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,00 61,16 / 75,42 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 /

15

16 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,00 61,16 / 75,42!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

17 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,00 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem , , ,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 /

18

19 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov / ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

20 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 13 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13234 xxxx , cestovné - volby prezident 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98008 cestovné - volby prezident xxxx , Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,00 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,00 * Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , , , ,00 * Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs , , , , , ,00 * Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00

21

22 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 14 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více