Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013"

Transkript

1 AS FF OU Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne Datum, místo: Přítomni: , banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:15 18:00 hodin Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D., Nepřítomni: --- Omluveni: --- Bc. Tereza Čapandová, Martin Kaše, Bc. Vladimír Mičulka, Michaela Podhrázká, Michaela Špakovská, Jakub Vala Hosté (dle abecedy): PaedDr. Jaroslav Kozelský, tajemník FF OU doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., proděkan FF OU doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan FF OU Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU Průběh jednání: 1. Zahájení jednání. Přivítání hostů. Předseda AS FF OU zahájil jednání senátu a přivítal hosty. Jednání bylo přítomno 15 senátorů. 2. Projednání návrhu programu schůze AS FF OU a ověřovatelů zápisu. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) Předseda AS FF OU představil a zdůvodnil rozšíření původně navrženého programu jednání a vyzval členy AS FF OU k připomínkám a doplnění. A kad emi ck ý senát s chvál il navržený program (viz Příloha č. 1). Pro 15 hlasů, zdrželo se 0, proti 0. Na ověřovatele zápisu byli nominováni Jiří Muryc a Martin Kaše. A kad emi ck ý senát s chvál il navržené ověřovatele zápisu jednání. Pro 14 hlasů, zdržel se 1, proti 0

2 AS FF OU Informace o úpravách Volebního a jednacího řádu AS FF OU. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) Předseda senátu, J. David, podal informaci o jednání s právničkou OU, Mgr. Renátou Kočířovou, konaném dne , a navrhl vytvoření pracovní skupiny pro zpracování úprav Volebního a jednacího řádu, které již byly předběžně diskutovány na schůzi Po konzultaci s právničkou OU budou navržené změny projednány na příštím jednání AS FF OU. V závěru jednání senátu byli vybráni kandidáti do pracovní skupiny pro úpravy Volebního a jednacího řádu AS FF OU: J. David, J. Muryc, M. Mostýn, J. Vala a M. Kaše. A kad emi ck ý senát v za l i nforma ci na věd o mí. 4. Projednání návrhu rozpočtu FF OU pro rok 2013 (viz Příloha č. 2). (Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Kozelský) Děkan FF OU, A. Zářický, předložil senátu návrh rozpočtu fakulty, s jehož principy byli členové senátu seznámeni na schůzi Tajemník FF OU, J. Kozelský, shrnul a komentoval návrh rozpočtu FF OU. Diskuze k návrhu rozpočtu: G. Zapletalová a A. Holešová požádaly tajemníka fakulty o vytvoření metodiky výpočtu rozdělování odměn za přijímací řízení pro katedry a navýšení odměny za jednu přihlášku. Informovaly o náročnosti přijímacího řízení na KAA a také o výši odměn na PřF. J. Kozelský nabídl změnu v metodice rozpočtu příjmů za přijímací řízení pro příští rok a vysvětlil s ní související opatření. Navrhl např. přerozdělení rezervy finanční prostředky z přijímacího řízení se v současnosti využívají se na dokrytí rozpočtu FF OU. Děkan FF OU, A. Zářický, vysvětlil způsob dlouhodobého plánování a sestavování rozpočtu. Vysvětlil, že se dříve z financí za přijímací řízení nepřerozdělovalo akademikům nic, jelikož je zajištění přijímacího řízení v popisu jejich práce. Dále vysvětlil způsob přerozdělení financí katedrám s nejvyšším počtem studentů. Nabídl zástupkyním KAA, aby navrhly novou metodiku pro příští rok. J. Kozelský upozornil, že projednávání nové metodiky vyžaduje delší časové období a restrukturalizaci rozpočtu. Proto tajemník fakulty na základě výsledků z předešlého roku namodeluje již v prosinci 2013 dva způsoby metodiky tak, aby se ještě před schválením principů rozpočtu pro rok 2013 mohla nová metodika projednat v senátu. A kad emi ck ý senát s chvál il navržený rozpočet FF OU pro rok Pro 15 hlasů, zdrželo se 0, proti 0. Děkan A. Zářický poděkoval nejen za schválení rozpočtu, ale také ocenil vznesené připomínky. 5. Projednání návrhu na zřízení nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium (viz Příloha č. 3). (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) Proděkan J. Malura osvětlil záměr fakulty ve vztahu k výzkumným centrům a osvětlil koncept centra Vivarium. Představil vedoucího centra, proděkana M. Otiska, a předal mu slovo. Proděkan M. Otisk hovořil o důležitosti mezioborové spolupráce na výzkumu středověku a vyzdvihl možnost získání projektů pro centrum.

3 AS FF OU Během představení Centra Vivarium se z jednání z pracovních důvodů omluvil J. Vorel. Dalšímu jednání bylo přítomno 14 senátorů. Diskuze k bodu 5: G. Zapletalová se zajímala o způsob financování centra. M. Otisk vysvětlil, že jde zatím pouze o spojení lidí pro výzkum na dané téma a centrum ze strany fakulty nevyžaduje žádné finance. Děkan hovořil o tom, že téma středověku je hlavním směrem výzkumu tří kateder FF OU. Vysvětlil způsob financování centra z konkrétních projektů minimálně dva roky bude centrum fungovat pouze z projektů bez nároku na nové systemizované místo. P. Popelka zhodnotil vznik centra ve dvou rovinách. Pozitivně vidí přínos centra pro fakultu, jako zástupce katedry (KHI), které se vznik centra přímo týká, se však fungování centra obává. Mají být do něj totiž zahrnuty osoby, které se již podílejí na výzkumu na svých katedrách. P. Popelka se ptal, jak budou daní zaměstnanci administrovat své výzkumné výstupy, tedy zejména RIV body? J. Malura odpověděl, že pracovníci budou část svých publikačních výstupů vykazovat v rámci centra. P. Popelka navrhl definovat vztah nově vzniklých pracovišť/center a již fungujících kateder. A. Zářický hovořil o praxi fungování Centra pro hospodářské a sociální dějiny a katedry historie. Primární je přilákání nových odborníků do centra z prostředí mimo FF OU a získání platformy pro jejich vědeckou činnost. P. Popelka opět upozornil na již existující problémy ve vztahu Centra pro hospodářské a sociální dějiny a katedry historie. A. Zářický doplnil, že v nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí šesti kateder, proto děkan navrhuje jednání na úrovni vedoucích kateder až po zvolení nových vedoucích. J. David se zeptal, zda centrum neubere katedrám studenty navazujícího magisterského studia, a zda byl vznik centra projednán s vedoucími zainteresovaných kateder. J. Malura vysvětlil, že nebude zřízen ani jeden předmět, který by spadal pod centrum, veškeré předměty v rámci NMgr. budou garantovány jednotlivými katedrami. M. Otisk také reagoval na dotaz J. Davida a sdělil, že vedoucí zainteresovaných kateder byli informováni. P. Popelka poznamenal, že o centru vedoucí KHI neví. Člen KDU, J. Jung, rovněž o plánovaném centru nevěděl. M. Otisk zopakoval informaci, že o centru s vedoucími kateder hovořil. J. David vyjádřil pochybnost nad tvrzením, že katedry nebudou vznikem dalšího centra, tvořeného vesměs odborně a publikačně schopnými zaměstnanci, oslabeny. M. Otisk reagoval, že by vznik centra měl katedrám přinést body za vědu. Bezpochyby nedojde k jejich snížení. P. Popelka vyjádřil obavy, aby se díky tomu, že se v rozpočtu kateder stále více projevují finance za vědu, nedostala KHI mezi tzv. rozvojové katedry. M. Otisk vysvětlil, že vznik centra má přinést nové možnosti a aktivity v těch směrech, kterými se katedry dosud nezabývaly. A. Zářický dodal, že by pod centrem vykazovali publikace externisté a podíl množství vykázaných RIV bodů dělených mezi centra a katedry závisí na dohodě vedoucích jednotlivých pracovišť. Informoval o svých zkušenostech z pohledu ředitele Centra pro hospodářské a sociální dějiny. A. Zářický a M. Otisk argumentovali, že je v rámci centra větší možnost financovat a vydávat publikace. J. Malura doplnil, že většinu bodů získává pro centrum obvykle externista. P. Popelka se zeptal na přípravu a realizaci NMgr. studia. M. Otisk reagoval, že sice vzniknou nové předměty, ale budou vázány na katedry.

4 AS FF OU E. Cieślarová vznesla dotaz, jakým způsobem bude centrum fungovat po skončení dvouletého projektu. A. Zářický vysvětlil, že směr výzkumu by měl na daném pracovišti dále pokračovat. Tým centra bude už v průběhu dvouletého projektu (dotace 5 mil. Kč) usilovat o získání nových projektů. Děkan rovněž představil hlavní těžiště výzkumu centra. Do činnosti centra bude zapojena prof. Nechutová (MU) se svými studenty. J. Muryc vyzdvihl pozitiva možného centra, zejména mezioborovou spolupráci. M. Mostýn se zajímal o kritéria přerozdělování financí za vědu pod katedru či pod centrum. A. Zářický sdělil, že rozhodnutí je na domluvě vedoucích katedry a centra. Je toho názoru, že RIV body by měly jít tam, odkud je výzkum financován. Totéž potvrdil J. Malura a dodal, že články v časopisech se zpravidla vykazují pod katedrou, zatímco monografie pod centry. J. David se ptal, pod kterým pracovištěm byl podán projekt SGS, který by měl spolufinancovat nové centrum. M. Otisk odpověděl, že projekt SGS byl podán pod KDU, ale již s týmem Vivaria. G. Zapletalová vznesla dotaz, zda existuje v rámci ČR studijní obor medievistiky? M. Otisk odpovídá, že existuje v Brně. J. David se ptal, jakým způsobem by měla být do centra zapojena prof. Nechutová (MU) se svými studenty? M. Otisk a A. Zářický sdělili, že to závisí na uzavřených dohodách, jakým procentem úvazku se prof. Nechutová a její postdoktorand zapojí do projektu. J. Jung položil dotaz, co se stane s KDU, pokud budou její členové vykazovat body pouze pod centry. M. Otisk zopakoval, že jde především o dohodu mezi katedrou a centry a vyzdvihl přínos nového výzkumu na fakultě. J. Muryc se dotázal, zda by vedoucí KDU svým souhlasem se vznikem centra v podstatě neoslabila katedru tím, že by předala získaný projekt SGS centru. M. Otisk objasnil, že projekty SGS mohou podávat pouze katedry a projekty také na katedrách zůstávají. Po téměř hodinové rozpravě k bodu 5 předseda vyhlásil 15minutovou přestávku. Během ní došlo k jednání členů senátu v kuloárech, celý problém byl shrnut a bylo připraveno stanovisko. Po opětovném zahájení jednání předseda senátu po dohodě se senátory předložil usnesení k danému bodu: Akademický senát FF OU oceňuje návrh vedení FF OU, jehož cílem má být zvýšení vědecké prestiže FF OU. Současně ale navrhuje přesunutí bodu rozhodnutí o vzniku nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium, na další zasedání AS FF OU. Akademický senát rovněž žádá vedení FF OU o předložení návrhu metodiky přerozdělování finančních prostředků za vědeckou činnost mezi centrem a katedrami, jejichž členové jsou do činnosti centra zapojeni. Dále žádá vedení FF OU o předložení stanoviska zainteresovaných kateder k vytvoření centra. A kad emi ck ý senát s chvál il navržené usnesení. Pro 14 hlasů, zdrželo se 0, proti 0.

5 AS FF OU Změna pořadí bodů jednání. Proděkan J. Malura požádal o předsunutí bodu programu č. 8. před bod č. 5 (viz Příloha č. 1). A kad emi ck ý senát s chvál il změnu v pořadí bodů jednání. Pro 14 hlasů, zdrželo se 0, proti Problémy studentů programu Erasmus a studijní agendy. (Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.) A. Holešová ve svém vystoupení problematizovala tři témata: a) Portál je pro zahraniční studenty nesrozumitelný, protože je jen z části přeložen do angličtiny, ačkoli jsme získali ECTS Label a materiály v angličtině existují. A. Holešová informovala o výsledku schůzky s proděkanem M. Otiskem, který nevidí problém s vytvořením kompletní anglické jazykové mutace portálu a slibuje postoupení žádosti prorektoru J. Latovi. b) Portál studentům i přes nesplnění podmiňujícího předmětu neblokuje přihlášení se do předmětu navazujícího. Studenti pouze dostanou informaci o podmíněnosti předmětů, systém jim však v absolvování předmětu nezabrání. c) Studentům z ostatních fakult OU nechodí skupinové y. Přítomní proděkani konstatovali, že je to patrně otázka změny celého STAGu a navrhli předložit podněty studijní komisi na rektorátní úrovni. A kad emi ck ý senát v za l n a vědomí předložené informace. 8. Informace o stavu systemizace pracovních míst. Proděkan J. Malura stručně uvedl bod a zhodnotil setkání s členy jednotlivých kateder. J. Muryc ocenil krok vedení fakulty, v rámci kterého byly o systemizaci jednotlivé katedry informovány. Děkan, A. Zářický, informoval, že podobné návštěvy kateder plánují i na příští rok, neboť komunikace v rámci setkání Akademické obce FF OU se ukázala neefektivní. 9. Informace o ediční činnosti FF OU a případném převodu skriptárny OU pod FF OU. J. Malura podal informace o ediční činnosti a fungování skriptárny OU: - Řeší se problém s distribucí publikací. - OU nemá univerzitní nakladatelství. - Cca 80 % publikací tvoří publikace FF OU. - Cca 1/3 RIV bodů FF OU vzniká v rámci publikací vydávaných FF OU. Stav je obdobný jako na jiných FF v ČR. - Je nutné dále zajišťovat ediční činnost, ačkoli existují problémy s distribucí. Spektrum publikací je velmi široké a je v plánu publikační činnost fakulty na této úrovni udržet. - Rektorát OU navrhuje, že by provoz skriptárny převzala FF OU. Jedná se o její budoucí podobě. - Návrh postupného převodu časopisů do elektronické podoby, tištěný náklad by zůstal jen velmi omezený (např. 50 ks). Dotazy na téma využitelnosti skriptárny (J. David, G. Zapletalová) A. Zářický informoval, že momentálně skriptárnu financuje 6 fakult. Pokud by měla provoz přebrat FF OU, musela by být omezena otevírací doba. J. Malura doplnil, že by prodejna byla rovněž přemístěna do skromnějších prostor, patrně na FF OU. Prodejní doba by byla omezena a sloužila by především pro prodej skript studentům.

6 AS FF OU J. Muryc se dotázal na možnost zřízení univerzitního nakladatelství, které by mohlo eventuálně zajistit ediční činnost. A. Zářický a J. Malura odpověděli, že OU nepočítá se založením univerzitního nakladatelství. 10. Změny v hodnocení vědy (viz Příloha č. 4). Proděkan J. Malura na žádost předsedy AS FF OU připravil materiál s informacemi k hodnocení vědy (viz Příloha č. 4) a vysvětlil je. Z nového hodnocení vyplývá, že co do prestiže, tak i do počtu bodů, je nejvýhodnější publikovat v domácích a zahraničních časopisech, které jsou v databázích Scopus a ERIH (webové stránky daných databází viz Příloha č. 4). Snahou FF OU by mělo být prosadit stávající časopisy do mezinárodních databází. Zkušenost s jednáním o zápis do databáze má D. Rywiková, která může poskytnout potřebné informace. Dále je nutné dbát na velmi náročné posudkové řízení monografií vydávaných na FF OU. Předseda senátu poděkoval za pečlivě připravený materiál, který poskytuje přehledné a srozumitelné shrnutí informací k hodnocení vědy. J. Muryc se dotázal na hodnocení RUV (registr uměleckých výsledků) v souvislosti s vydáváním např. překladů krásné literatury a dále na hodnocení zahraničních publikací. J. Malura odpověděl, že RUV není primárně určen pro publikační výstupy FF OU, ale ve specifických případech je to možné. Stejně tak se vyjádřil i k hodnocení zahraničních publikací pracovníků FF OU. Kvalitní zahraniční publikace by měla být dle nastavených kritérií hodnocena lépe než domácí. E. Cieślarová se dotázala na bodování elektronických monografií. J. Malura přislíbil tuto informaci ještě ověřit, ale obecně již nové hodnocení počítá s elektronickými publikacemi. U časopisů např. nepředstavuje problém, když nesplní tištěný náklad 200 ks, pokud jsou vydávány i elektronicky. P. Popelka se ptal, zda je třeba T. Ruckému fyzicky dokládat i články v časopisech vydávaných mimo OU, ale např. dostupných ve studovně FF OU. J. Malura vysvětlil, že pokud jde o jiné než fakultní časopisy, je to nutné. 11. Různé a diskuze. Provoz menzy J. Kozelský představil14denní březnový průzkum, který dokládá, že se prodloužení výdejní doby obědů nevyplatí (viz zápis z jednání AS FF OU , bod 7). Tajemník jako řešení navrhl zrušení výuky v době oběda (např. 13:15 14:05). Návrh se nesetkal s ohlasem. Voliéra J. Kozelský informoval, že bude pro kuřáky vytvořen před Voliérou přístřešek a během dubna bude zahájen zkušební nekuřácký provoz Voliéry (viz zápis z jednání AS FF OU , bod 8). Tlumočnické kabiny E. Cieślarová se zajímala o způsob spravování tlumočnických kabin a jejich momentální nutnou opravu. J. Kozelský informoval, že V. Vilímek je zodpovědný za rozvrh výuky v učebně, nikoli její technické vybavení. V případě poruchy v kabinách je nutné kontaktovat CIT (Helpdesk) a tajemníka FF. V současné době je objednána oprava slovenskou firmou, která bohužel nechce předat know-how ostravské firmě Elpocom, čímž by se servis zjednodušil. Po opravě kabin se bude konat školení pro vyučující v E305.

7 AS FF OU Hlášení poruch v učebnách Drobné poruchy na učebnách je potřeba hlásit na nové ové adresy a problémy s technikou přes Helpdesk na CIT. 12. Termín příštího zasedání AS FF OU. Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek v 9:00 v banketní místnosti FF OU.

8 AS FF OU Přílohy: 1. Program jednání AS FF OU. 2. Rozpočet FF OU pro rok 2013 (viz přiložený soubor) 3. Návrh Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium. 4. Shrnutí informací k novému hodnocení vědy. Zapsala: , Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU Zápis ověřili: , Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU , PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU , Martin Kaše, člen Studentské komory AS FF OU Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: , elektronickou poštou V Ostravě

9 AS FF OU Příloha č. 1 Pozvánka na jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konané dne Datum, čas, místo: , 14:15 hodin, banketní místnost FF OU Návrh programu schůze: 1. Projednání návrhu programu schůze AS FF OU a ověřovatelů zápisu. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 2. Informace o úpravách Volebního a jednacího řádu AS FF OU. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 3. Projednání návrhu rozpočtu FF OU pro rok (Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Kozelský) 4. Projednání návrhu na zřízení nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 5. Informace o kritériích hodnocení vědy a připravovaných změnách. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 6. Informace o stavu systemizace pracovních míst. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 7. Informace o ediční činnosti FF OU a případném převodu skriptárny OU pod FF OU. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 8. Problémy Erasmu a studijní agendy. (Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.) 9. Různé a diskuze. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU Rozesláno: , elektronickou poštou

10 AS FF OU Příloha č. 3 Profil Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vedoucí týmu: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. FF OU, Reální Členové týmu: doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. doc. Ing. Pavol Černý, Dr. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. Mgr. Richard Psík, Ph.D. VIVARIUM na FF OU Odborný profil týmu (oblast výzkumu) Základním badatelským cílem centra je výzkum problematiky sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury (nejen) střední Evropy v období středověku. Pojem kultura je zde chápán v širokém významu v souladu se současnými trendy výzkumu na poli kulturní a sociální antropologie, tj. jakožto celistvý systém (síť) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrn veškerých znalostí, dovedností atd. V souvislosti s takto široce vymezeným badatelským polem, je činnost centra založena na mezioborové spolupráci, do níž jsou zapojeni odborníci zabývající se výzkumem v oblasti filosofie, historie, filologie, dějin umění, pomocných věd historických, literární vědy a dalších oborů. Vědecká činnost centra je v souladu s naplňováním uvedených badatelských cílů realizována ve třech základních oblastech: 1. Práce na přípravě moderních kritických edic písemných pramenů, jejichž součástí je vedle samotné textové edice historický, literárně-vědný či odborný komentář zaměřený na komplexní interpretaci editovaného díla, jeho výpovědi a role ve společnosti. V této souvislosti je kladen důraz nejen na formální a obsahovou kritickou analýzu, ale v závislosti na typ pramene i na interpretaci ideového významu umožňující proniknout do světa středověké mentality, včetně přiblížení sociokulturního ukotvení osobnosti autora, jeho narativních strategií a jim odpovídajícímu využití formálních literárních prvků (žánrů, topoi, atd.). To vše pak odkrývá možnost přiblížení očekávání, a tedy i imaginačního světa autora i jeho publika. 2. Mezioborový výzkum v oblasti totálních sociálních aktů, tedy takových situací ve společnosti, jež umožňují studium zhuštěného vyjádření základních hodnotových struktur, podle kterých je sama společnost utvářena, neboť každá societa funguje podle určitých pravidel, jež jsou udržována při životě jejich koncentrovaným symbolickým demonstrováním při výjimečných a slavnostních příležitostech. S tímto směrem výzkumu úzce souvisí i zaměření na aplikaci moderních metodologických přístupů v současné evropské medievistice (historická antropologie, gender history, visual history, mikrohistorie, atd.) 3. Komparace výsledků vzešlých z výzkumu charakterizovaného v předchozích dvou bodech v rámci středoevropského prostoru, jež si klade za cíl postihnutí kulturního transferu a celkového společenského a kulturního vývoje této oblasti v souvislostech středověké proměny, k níž v Evropě jako celku dochází mezi stoletím. Vedle obecných kulturních a intelektuálních tradic jsou předmětem komparace konkrétní myšlenková, politická, hospodářská, společenská a umělecká

11 AS FF OU témata spadající do naznačeného časového horizontu. V této souvislosti je kladen důraz také na komplexní zpracování středověkých dějin Slezska, jakožto prostoru, jehož geografická poloha a historické vymezení představuje příhodný příklad země mezi kulturami. Zkušenosti (max. za posledních 5 let): zapojení do národních projektů (které programy, poskytovatelé) GAČR, P405/10/0527 PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky GAČR 405/10/0152 Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Ideální panovník českého středověku GAČR P405/10/1397 Mgr. Richard Psík, Ph.D. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae GAČR P405/10/0425 Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [spoluřešitel], Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice GAČR, 404/08/0259 doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Židovská šlechta v českých zemích GAČR, 401/08/0053 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Racionalizace a užívání rozumu Gerbert z Aurillacu na přelomu prvního milénia MSM , VZ Masarykovy University v Brně Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [vědecký pracovník], Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura GAAV ČR, KJB Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [spoluřešitel], Panovnické vjezdy na středověkou Moravu GAČR, 404/07/0352 Mgr. Richard Psík, Ph.D., Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice) MSM , VZ Slezské univerzity v Opavě Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [člen řešitelského týmu], Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy GAČR, 404/06/0810 doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století organizace konferencí atd. (národních i mezinárodních) Vorel, P. Zářický, A. Krejčík, T. Lipovski, R. X. sjezd českých historiků. Ostrava, Rywiková, D. Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Závěrečná mezinárodní konference projektu Památková péče (inovace studijních programů), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Ostrava, Matěj, M. Rywiková, D. Gotické umění Slezska. Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem. Krnov, Krejčík, T. Peníze v proměnách času VIII. Mincovnictví a měnové vztahy ve střední Evropě od nejstarší doby do vlády Josefa II. Hradec nad Moravicí, Krejčík, T. Brňovják, J. Nobilitace ve světle písemných pramenů. Olomouc, zapojení do evropské (zvláště projekty Rámcových programů, EUREKA, EUROSTARS, COST a další) a mezinárodní spolupráce: ESF IOP Jihozápad, CZ.1.06/5.1.00/ PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., [členka realizačního týmu, členka konsorcia], Revitalizace klášterů Český Krumlov

12 AS FF OU ESF OP VK, CZ.1.07/2.4.00/ doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. [koordinátor Ostrava], Výzkumná síť teorie a dějin vědy ESF OP VK, CZ.1.07/2.3.00/ doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. [fakultní koordinátor], Svět vědy záhadný i zábavný ESF OP VK, CZ.1.07/2.2.00/ PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., [členka expertního týmu], Památková péče s důrazem na publicitu oboru směrem k odborné i laické veřejnosti ESF OP VK, CZ.1.07/2.3.00/ Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [koordinátor] Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit spolupráce v rámci programu Erasmus a v rámci mezifakultních dohod s více než 20 evropskými univerzitami další zahraniční aktivity a kontakty (aktivní účast na konferencích, publikace, členství v mezinárodních subjektechv zahraničí (výběrově): Antonín, R. Symbolische Kommunikation bei Friedensschlüssen in erzählenden mittelalterlichen Quellen aus Böhmen. Kommunikation im Krieg im späten Mittelalter. Prag Antonín, R. How to establish a new dynasty? The crisis of rulers power in the Kingdom of Czech at the beginning of 14 th century; Violence or consensus. Forms of national bonds in Medieval Europe. Wrocław, Krejčík, T. Der jüdische Adel in Mähren. Stuttgart: XXIX. International Congress of Genealogical and Heraldic Science, články a studie vydané v zahraničí (výběrově): Antonín, R. König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120, 2012, s Rywiková, D. Ikonografia sztuki gotyckiej Górnego Śląska, in: Śląskie Sacrum. Sztuka Gotycka na Śląsku , Katowice 2012 (v tisku) Antonín, R. Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky, in: Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 1, 2011, s Antonín, R.: Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století, in: J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko (eds.) Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie kontexty. Gniezno 2011, s Antonín, R.: Chronicon Aulae Regiae a její pramenná hodnota pro výzkum česko-polských dějin na přelomu 13. a 14. století, in: J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska (eds.) Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2009, s možní zahraniční partneři pro spolupráci (pracoviště, hlavní osoba partnerského týmu): Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (Abteilung für Osteuropäische Geschichte des Historischen Seminars, Univ.-Prof. Dr. Jan Kusber) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Wydział Historyczny, prof. UAM dr hab. Józef Dobosz) Polska akademia nauk, Warszawa (Instytut archeologii i etnologii, Dr Marcin Pauk) Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (Instytut Historii Sztuki, prof. dr hab. Waldemar Deluga) Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien (Institut für Mittelalterforschung, Univ. Prof. Dr. Walter Pohl) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Instytut Historyczny, prof. dr hab. Rościsław Zerelik)

13 AS FF OU Statut Centra pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM 1. Centrum pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM je vědecké pracoviště FF OU, je zřízeno v souladu s ustanovením Statutu FF OU, č Sídlem Centra je budova FF OU, Reální Úkoly Centra: Základní oblastí výzkumu centra je problematika sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury, tj. celistvého systému (sítě) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrnu veškerých znalostí, dovedností atd., (nejen) střední Evropy v období středověku. Činnost centra je založena na mezioborové spolupráci (filosofie, historie, filologie, dějiny umění, pomocné vědy historické, literární věda a další obory). Centrum podporuje odborný růst nových vědeckých pracovníků, studentů doktorského i magisterského studia. Jedním z cílů centra je příprava a realizace interdisciplinárního navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika. 4. Činnost Centra je řízena ředitelem, který je jmenován a odvoláván děkanem FF OU. V případě nepřítomnosti jej zastupuje zástupce ředitele. Ředitel Centra se zodpovídá ze své činnosti děkanovi FF OU. 5. Organizační struktura Centra je dána systemizací míst, kterou navrhuje děkan FF OU a schvaluje senát FF OU.

14 AS FF OU Příloha č. 4 Hodnocení vědy - výhledy vycházím z návrhu Metodiky hodnocení (zatím neschváleno vládou) I. HODNOCENÍ 2013 Jak se bude bodovat letos? Jimp článek v impaktovaném časopise body podle impakt faktoru Jsc Článek v databázi Scopus body podle citačního indexu SJR Jneimp Článek v databázi ERIH INT 1 30 INT 2 20 NAT 10 Jrec článek v časopise uvedeném v seznamu recenzovaných periodik B odborná kniha 40* D článek ve sborníku jen evidované v mezinár. databázích SCOPUS j Book Series nebo Conference Proceedings 4 i 8-60 body podle citačního indexu * Psychologické knihy jen 20, protože psychologie není zahrnuta do Národního referenčního rámce excelence. Pozor změna: naše fakultní časopisy a vůbec většina českých časopisů už ne automaticky 10 bodů, ale jen 4 body!!! II. HODNOCENÍ od 2014 Jak se bude bodovat 2014 a 2015? Jimp článek v impaktovaném časopise body podle impakt faktoru Jsc Článek v databázi Scopus body podle citačního indexu SJR Jneimp Článek v databázi ERIH INT 1 30 INT 2 20 NAT 10 Jrec článek v časopise uvedeném v seznamu 4 recenzovaných periodik B odborná kniha 4 120** D článek ve sborníku jen evidované v mezinár. databázích SCOPUS j Book Series nebo Conference Proceedings 8-60 body podle citačního indexu * Velká změna: Naše knihy dříve automaticky za 40 bodů. Nyní bude posuzovat expertní komise a přidelí škálu (základním kritériem originalita, nové teoretické přístupy, a také významnost vykazované odborné knihy by měla být podložena publikacemi autorů v periodikách Jimp, JSC a Jneimp ). Už neobstojí jako dosud publikace popularizační, přehledové, sborníkové, na rozhraní monografie a učebního textu apod. Monografie FF (např. knižní verze disertací) nemusí představovat žádnou bodovou jistotu.

15 AS FF OU III. Co z toho pro nás vyplývá? snažit se publikovat v časopisech ze světově uznávanách databází, nejde jen o body, ale o rozšířenost, citovanost a prestiž našich výsledků! O jaké časopisy jde? mnoho zahraničních, ale i celá řada českých časopisů jsou v těchto databázích, namátkově: Filosofický časopis, Čes. čas. historický, Čas. pro moderní filologii, Umění, Česká literatura, Český lid, Brno Studies in English, Listy filologické, Slavia aj.) https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/index.asp pokusit se o registraci našich časopisů v prestižních mezinárodních databázích SCOPUS a ERIH, přechod fakultních periodik do podoby elektronických časopisů dbát na náročné a nezávislé posudkového řízení u našich monografií, pečlivě vybírat, co budeme tisknout a v jaké podobě (typografie) IV. Nejasnosti kolem rozdělování bodů kdo je domácí tvůrce? body jdou za nositelem/ řešitelem projektu - pokud vás financuje např. Masarykova univerzita v rámci nějakého projektu (formou Dohody o provedení práce apod.) a vy v rámci jejich projektu publikujete výsledek, body jdou Masarykově univerzitě ( Domácí tvůrce výsledku v RIV, je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního nebo studijního vztahu k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek. Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na základě které výsledek vznikl. ); nevykazujete článek pod OU jako domácí tvůrce - pokud jste ovšem spoluřešitelem grantu (např. hlavní řešitel GAČRu je MU, spoluřešitel vy, tj. FF OU grant podalo více institucí) a opublikujete výsledek body vašeho výsledku zůstávají na FF OU; vykazujete pod OU jako domácí tvůrce - pokud napíšete článek dohromady s kolegou z jiné instituce, body se dělí; ovšem opět jen v případě, že jste spoluřešitelem grantu, pokud si Vás zaplatí v rámci svého projektu (musí být smlouva - DPP, DPČ), zůstávají body na jeho mateřské fakultě/ instituci (a vy to nevykazujete jako domácí tvůrce na OU) - pokud s kolegou z jiné instituce napíšete společně článek mimo jakýkoliv projekt (tj. vypracovali jste ho v rámci vašeho fakultního úvazku, institucionální podpory), oba si to vykazujete na svých pracovištích a body se dělí - v případě, že máte úvazek na jiné instituci, která po vás chce publikační činnost, musíte si jasně stanovit, kde budete jednotlivé publikační položky vykazovat (nelze vykazovat na dvou institucích zároveň stejnou publikační položku!!) Zpracoval: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013 AS FF OU 3. 10. 2013 1 Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013 Datum, místo: 3. 10. 2013, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Zápis z 13. zasedání AS FIT Místo a čas konání Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Přítomni Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček,

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení Rada IGA PEF MENDELU (dále jen Rada

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 5. května 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 5. května 2008 Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 5. května 2008 Přítomni: UK 15, SK 5, podrobně viz prezenční listinu Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektorka doc. Málková, prorektor dr.

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/13 Z Á P I S z 13. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS Přítomni: Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Godulová, Franěk, Šaur, Vojtal, Kolář,, Horák, Petr, Truparová, Stavárek, Janoušek Omluveni:

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Přítomni: /20/ Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Daniel Kunz (OU), Ondřej

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3)

Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3) Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3) Přítomni: Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF), Bc. Markéta Havelková (FF), Bc. Martin Holý (HTF), Dana Humlová

Více

Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity,

Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, dříve než přistoupím k rozboru témat navržených Akademickým senátem Filozofické fakulty Ostravské

Více

Protokol o průběhu výběrového řízení

Protokol o průběhu výběrového řízení Protokol o průběhu výběrového řízení Výběrové řízení pro výběru postdoktoranda pro projekt OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Projekt: Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Akademický senát UK FTVS

Akademický senát UK FTVS Akademický senát UK FTVS Zápis z řádného zasedání ze dne 14.9.2010 ve 13 hod Č.j.: AS-10/2010 Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina Zaměstnanecká komora: Baláš,Čechovská, Dvorský, Hojka, Horčic,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Z Á P I S z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, V. Havlíková, L. Peterová, T. Meisner, V.

Více

vědecké zaměření: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. 13. století, česko-polské vztahy, filozofie dějin, středověké narativní prameny

vědecké zaměření: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. 13. století, česko-polské vztahy, filozofie dějin, středověké narativní prameny Mgr. Robert Antonín, Ph.D. vědecké zaměření: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. 13. století, česko-polské vztahy, filozofie dějin, středověké narativní prameny VZDĚLÁNÍ: 1996 2002 studium

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven)

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) STANOVY České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) Úvod Oficiální zkrácený název mezinárodní nevládní organizace používaný v ČR: Mezinárodni sdružení hudebních knihoven. Úplný

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Rozhodnutí rektora č. 36/2015

Rozhodnutí rektora č. 36/2015 J) Slezská univerzita v Opavě Rozhodnutí rektora č. 36/2015 Jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionální plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení projektů v roce 2016 Vydáno:

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více