Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013"

Transkript

1 AS FF OU Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne Datum, místo: Přítomni: , banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:15 18:00 hodin Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D., Nepřítomni: --- Omluveni: --- Bc. Tereza Čapandová, Martin Kaše, Bc. Vladimír Mičulka, Michaela Podhrázká, Michaela Špakovská, Jakub Vala Hosté (dle abecedy): PaedDr. Jaroslav Kozelský, tajemník FF OU doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., proděkan FF OU doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan FF OU Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU Průběh jednání: 1. Zahájení jednání. Přivítání hostů. Předseda AS FF OU zahájil jednání senátu a přivítal hosty. Jednání bylo přítomno 15 senátorů. 2. Projednání návrhu programu schůze AS FF OU a ověřovatelů zápisu. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) Předseda AS FF OU představil a zdůvodnil rozšíření původně navrženého programu jednání a vyzval členy AS FF OU k připomínkám a doplnění. A kad emi ck ý senát s chvál il navržený program (viz Příloha č. 1). Pro 15 hlasů, zdrželo se 0, proti 0. Na ověřovatele zápisu byli nominováni Jiří Muryc a Martin Kaše. A kad emi ck ý senát s chvál il navržené ověřovatele zápisu jednání. Pro 14 hlasů, zdržel se 1, proti 0

2 AS FF OU Informace o úpravách Volebního a jednacího řádu AS FF OU. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) Předseda senátu, J. David, podal informaci o jednání s právničkou OU, Mgr. Renátou Kočířovou, konaném dne , a navrhl vytvoření pracovní skupiny pro zpracování úprav Volebního a jednacího řádu, které již byly předběžně diskutovány na schůzi Po konzultaci s právničkou OU budou navržené změny projednány na příštím jednání AS FF OU. V závěru jednání senátu byli vybráni kandidáti do pracovní skupiny pro úpravy Volebního a jednacího řádu AS FF OU: J. David, J. Muryc, M. Mostýn, J. Vala a M. Kaše. A kad emi ck ý senát v za l i nforma ci na věd o mí. 4. Projednání návrhu rozpočtu FF OU pro rok 2013 (viz Příloha č. 2). (Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Kozelský) Děkan FF OU, A. Zářický, předložil senátu návrh rozpočtu fakulty, s jehož principy byli členové senátu seznámeni na schůzi Tajemník FF OU, J. Kozelský, shrnul a komentoval návrh rozpočtu FF OU. Diskuze k návrhu rozpočtu: G. Zapletalová a A. Holešová požádaly tajemníka fakulty o vytvoření metodiky výpočtu rozdělování odměn za přijímací řízení pro katedry a navýšení odměny za jednu přihlášku. Informovaly o náročnosti přijímacího řízení na KAA a také o výši odměn na PřF. J. Kozelský nabídl změnu v metodice rozpočtu příjmů za přijímací řízení pro příští rok a vysvětlil s ní související opatření. Navrhl např. přerozdělení rezervy finanční prostředky z přijímacího řízení se v současnosti využívají se na dokrytí rozpočtu FF OU. Děkan FF OU, A. Zářický, vysvětlil způsob dlouhodobého plánování a sestavování rozpočtu. Vysvětlil, že se dříve z financí za přijímací řízení nepřerozdělovalo akademikům nic, jelikož je zajištění přijímacího řízení v popisu jejich práce. Dále vysvětlil způsob přerozdělení financí katedrám s nejvyšším počtem studentů. Nabídl zástupkyním KAA, aby navrhly novou metodiku pro příští rok. J. Kozelský upozornil, že projednávání nové metodiky vyžaduje delší časové období a restrukturalizaci rozpočtu. Proto tajemník fakulty na základě výsledků z předešlého roku namodeluje již v prosinci 2013 dva způsoby metodiky tak, aby se ještě před schválením principů rozpočtu pro rok 2013 mohla nová metodika projednat v senátu. A kad emi ck ý senát s chvál il navržený rozpočet FF OU pro rok Pro 15 hlasů, zdrželo se 0, proti 0. Děkan A. Zářický poděkoval nejen za schválení rozpočtu, ale také ocenil vznesené připomínky. 5. Projednání návrhu na zřízení nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium (viz Příloha č. 3). (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) Proděkan J. Malura osvětlil záměr fakulty ve vztahu k výzkumným centrům a osvětlil koncept centra Vivarium. Představil vedoucího centra, proděkana M. Otiska, a předal mu slovo. Proděkan M. Otisk hovořil o důležitosti mezioborové spolupráce na výzkumu středověku a vyzdvihl možnost získání projektů pro centrum.

3 AS FF OU Během představení Centra Vivarium se z jednání z pracovních důvodů omluvil J. Vorel. Dalšímu jednání bylo přítomno 14 senátorů. Diskuze k bodu 5: G. Zapletalová se zajímala o způsob financování centra. M. Otisk vysvětlil, že jde zatím pouze o spojení lidí pro výzkum na dané téma a centrum ze strany fakulty nevyžaduje žádné finance. Děkan hovořil o tom, že téma středověku je hlavním směrem výzkumu tří kateder FF OU. Vysvětlil způsob financování centra z konkrétních projektů minimálně dva roky bude centrum fungovat pouze z projektů bez nároku na nové systemizované místo. P. Popelka zhodnotil vznik centra ve dvou rovinách. Pozitivně vidí přínos centra pro fakultu, jako zástupce katedry (KHI), které se vznik centra přímo týká, se však fungování centra obává. Mají být do něj totiž zahrnuty osoby, které se již podílejí na výzkumu na svých katedrách. P. Popelka se ptal, jak budou daní zaměstnanci administrovat své výzkumné výstupy, tedy zejména RIV body? J. Malura odpověděl, že pracovníci budou část svých publikačních výstupů vykazovat v rámci centra. P. Popelka navrhl definovat vztah nově vzniklých pracovišť/center a již fungujících kateder. A. Zářický hovořil o praxi fungování Centra pro hospodářské a sociální dějiny a katedry historie. Primární je přilákání nových odborníků do centra z prostředí mimo FF OU a získání platformy pro jejich vědeckou činnost. P. Popelka opět upozornil na již existující problémy ve vztahu Centra pro hospodářské a sociální dějiny a katedry historie. A. Zářický doplnil, že v nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí šesti kateder, proto děkan navrhuje jednání na úrovni vedoucích kateder až po zvolení nových vedoucích. J. David se zeptal, zda centrum neubere katedrám studenty navazujícího magisterského studia, a zda byl vznik centra projednán s vedoucími zainteresovaných kateder. J. Malura vysvětlil, že nebude zřízen ani jeden předmět, který by spadal pod centrum, veškeré předměty v rámci NMgr. budou garantovány jednotlivými katedrami. M. Otisk také reagoval na dotaz J. Davida a sdělil, že vedoucí zainteresovaných kateder byli informováni. P. Popelka poznamenal, že o centru vedoucí KHI neví. Člen KDU, J. Jung, rovněž o plánovaném centru nevěděl. M. Otisk zopakoval informaci, že o centru s vedoucími kateder hovořil. J. David vyjádřil pochybnost nad tvrzením, že katedry nebudou vznikem dalšího centra, tvořeného vesměs odborně a publikačně schopnými zaměstnanci, oslabeny. M. Otisk reagoval, že by vznik centra měl katedrám přinést body za vědu. Bezpochyby nedojde k jejich snížení. P. Popelka vyjádřil obavy, aby se díky tomu, že se v rozpočtu kateder stále více projevují finance za vědu, nedostala KHI mezi tzv. rozvojové katedry. M. Otisk vysvětlil, že vznik centra má přinést nové možnosti a aktivity v těch směrech, kterými se katedry dosud nezabývaly. A. Zářický dodal, že by pod centrem vykazovali publikace externisté a podíl množství vykázaných RIV bodů dělených mezi centra a katedry závisí na dohodě vedoucích jednotlivých pracovišť. Informoval o svých zkušenostech z pohledu ředitele Centra pro hospodářské a sociální dějiny. A. Zářický a M. Otisk argumentovali, že je v rámci centra větší možnost financovat a vydávat publikace. J. Malura doplnil, že většinu bodů získává pro centrum obvykle externista. P. Popelka se zeptal na přípravu a realizaci NMgr. studia. M. Otisk reagoval, že sice vzniknou nové předměty, ale budou vázány na katedry.

4 AS FF OU E. Cieślarová vznesla dotaz, jakým způsobem bude centrum fungovat po skončení dvouletého projektu. A. Zářický vysvětlil, že směr výzkumu by měl na daném pracovišti dále pokračovat. Tým centra bude už v průběhu dvouletého projektu (dotace 5 mil. Kč) usilovat o získání nových projektů. Děkan rovněž představil hlavní těžiště výzkumu centra. Do činnosti centra bude zapojena prof. Nechutová (MU) se svými studenty. J. Muryc vyzdvihl pozitiva možného centra, zejména mezioborovou spolupráci. M. Mostýn se zajímal o kritéria přerozdělování financí za vědu pod katedru či pod centrum. A. Zářický sdělil, že rozhodnutí je na domluvě vedoucích katedry a centra. Je toho názoru, že RIV body by měly jít tam, odkud je výzkum financován. Totéž potvrdil J. Malura a dodal, že články v časopisech se zpravidla vykazují pod katedrou, zatímco monografie pod centry. J. David se ptal, pod kterým pracovištěm byl podán projekt SGS, který by měl spolufinancovat nové centrum. M. Otisk odpověděl, že projekt SGS byl podán pod KDU, ale již s týmem Vivaria. G. Zapletalová vznesla dotaz, zda existuje v rámci ČR studijní obor medievistiky? M. Otisk odpovídá, že existuje v Brně. J. David se ptal, jakým způsobem by měla být do centra zapojena prof. Nechutová (MU) se svými studenty? M. Otisk a A. Zářický sdělili, že to závisí na uzavřených dohodách, jakým procentem úvazku se prof. Nechutová a její postdoktorand zapojí do projektu. J. Jung položil dotaz, co se stane s KDU, pokud budou její členové vykazovat body pouze pod centry. M. Otisk zopakoval, že jde především o dohodu mezi katedrou a centry a vyzdvihl přínos nového výzkumu na fakultě. J. Muryc se dotázal, zda by vedoucí KDU svým souhlasem se vznikem centra v podstatě neoslabila katedru tím, že by předala získaný projekt SGS centru. M. Otisk objasnil, že projekty SGS mohou podávat pouze katedry a projekty také na katedrách zůstávají. Po téměř hodinové rozpravě k bodu 5 předseda vyhlásil 15minutovou přestávku. Během ní došlo k jednání členů senátu v kuloárech, celý problém byl shrnut a bylo připraveno stanovisko. Po opětovném zahájení jednání předseda senátu po dohodě se senátory předložil usnesení k danému bodu: Akademický senát FF OU oceňuje návrh vedení FF OU, jehož cílem má být zvýšení vědecké prestiže FF OU. Současně ale navrhuje přesunutí bodu rozhodnutí o vzniku nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium, na další zasedání AS FF OU. Akademický senát rovněž žádá vedení FF OU o předložení návrhu metodiky přerozdělování finančních prostředků za vědeckou činnost mezi centrem a katedrami, jejichž členové jsou do činnosti centra zapojeni. Dále žádá vedení FF OU o předložení stanoviska zainteresovaných kateder k vytvoření centra. A kad emi ck ý senát s chvál il navržené usnesení. Pro 14 hlasů, zdrželo se 0, proti 0.

5 AS FF OU Změna pořadí bodů jednání. Proděkan J. Malura požádal o předsunutí bodu programu č. 8. před bod č. 5 (viz Příloha č. 1). A kad emi ck ý senát s chvál il změnu v pořadí bodů jednání. Pro 14 hlasů, zdrželo se 0, proti Problémy studentů programu Erasmus a studijní agendy. (Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.) A. Holešová ve svém vystoupení problematizovala tři témata: a) Portál je pro zahraniční studenty nesrozumitelný, protože je jen z části přeložen do angličtiny, ačkoli jsme získali ECTS Label a materiály v angličtině existují. A. Holešová informovala o výsledku schůzky s proděkanem M. Otiskem, který nevidí problém s vytvořením kompletní anglické jazykové mutace portálu a slibuje postoupení žádosti prorektoru J. Latovi. b) Portál studentům i přes nesplnění podmiňujícího předmětu neblokuje přihlášení se do předmětu navazujícího. Studenti pouze dostanou informaci o podmíněnosti předmětů, systém jim však v absolvování předmětu nezabrání. c) Studentům z ostatních fakult OU nechodí skupinové y. Přítomní proděkani konstatovali, že je to patrně otázka změny celého STAGu a navrhli předložit podněty studijní komisi na rektorátní úrovni. A kad emi ck ý senát v za l n a vědomí předložené informace. 8. Informace o stavu systemizace pracovních míst. Proděkan J. Malura stručně uvedl bod a zhodnotil setkání s členy jednotlivých kateder. J. Muryc ocenil krok vedení fakulty, v rámci kterého byly o systemizaci jednotlivé katedry informovány. Děkan, A. Zářický, informoval, že podobné návštěvy kateder plánují i na příští rok, neboť komunikace v rámci setkání Akademické obce FF OU se ukázala neefektivní. 9. Informace o ediční činnosti FF OU a případném převodu skriptárny OU pod FF OU. J. Malura podal informace o ediční činnosti a fungování skriptárny OU: - Řeší se problém s distribucí publikací. - OU nemá univerzitní nakladatelství. - Cca 80 % publikací tvoří publikace FF OU. - Cca 1/3 RIV bodů FF OU vzniká v rámci publikací vydávaných FF OU. Stav je obdobný jako na jiných FF v ČR. - Je nutné dále zajišťovat ediční činnost, ačkoli existují problémy s distribucí. Spektrum publikací je velmi široké a je v plánu publikační činnost fakulty na této úrovni udržet. - Rektorát OU navrhuje, že by provoz skriptárny převzala FF OU. Jedná se o její budoucí podobě. - Návrh postupného převodu časopisů do elektronické podoby, tištěný náklad by zůstal jen velmi omezený (např. 50 ks). Dotazy na téma využitelnosti skriptárny (J. David, G. Zapletalová) A. Zářický informoval, že momentálně skriptárnu financuje 6 fakult. Pokud by měla provoz přebrat FF OU, musela by být omezena otevírací doba. J. Malura doplnil, že by prodejna byla rovněž přemístěna do skromnějších prostor, patrně na FF OU. Prodejní doba by byla omezena a sloužila by především pro prodej skript studentům.

6 AS FF OU J. Muryc se dotázal na možnost zřízení univerzitního nakladatelství, které by mohlo eventuálně zajistit ediční činnost. A. Zářický a J. Malura odpověděli, že OU nepočítá se založením univerzitního nakladatelství. 10. Změny v hodnocení vědy (viz Příloha č. 4). Proděkan J. Malura na žádost předsedy AS FF OU připravil materiál s informacemi k hodnocení vědy (viz Příloha č. 4) a vysvětlil je. Z nového hodnocení vyplývá, že co do prestiže, tak i do počtu bodů, je nejvýhodnější publikovat v domácích a zahraničních časopisech, které jsou v databázích Scopus a ERIH (webové stránky daných databází viz Příloha č. 4). Snahou FF OU by mělo být prosadit stávající časopisy do mezinárodních databází. Zkušenost s jednáním o zápis do databáze má D. Rywiková, která může poskytnout potřebné informace. Dále je nutné dbát na velmi náročné posudkové řízení monografií vydávaných na FF OU. Předseda senátu poděkoval za pečlivě připravený materiál, který poskytuje přehledné a srozumitelné shrnutí informací k hodnocení vědy. J. Muryc se dotázal na hodnocení RUV (registr uměleckých výsledků) v souvislosti s vydáváním např. překladů krásné literatury a dále na hodnocení zahraničních publikací. J. Malura odpověděl, že RUV není primárně určen pro publikační výstupy FF OU, ale ve specifických případech je to možné. Stejně tak se vyjádřil i k hodnocení zahraničních publikací pracovníků FF OU. Kvalitní zahraniční publikace by měla být dle nastavených kritérií hodnocena lépe než domácí. E. Cieślarová se dotázala na bodování elektronických monografií. J. Malura přislíbil tuto informaci ještě ověřit, ale obecně již nové hodnocení počítá s elektronickými publikacemi. U časopisů např. nepředstavuje problém, když nesplní tištěný náklad 200 ks, pokud jsou vydávány i elektronicky. P. Popelka se ptal, zda je třeba T. Ruckému fyzicky dokládat i články v časopisech vydávaných mimo OU, ale např. dostupných ve studovně FF OU. J. Malura vysvětlil, že pokud jde o jiné než fakultní časopisy, je to nutné. 11. Různé a diskuze. Provoz menzy J. Kozelský představil14denní březnový průzkum, který dokládá, že se prodloužení výdejní doby obědů nevyplatí (viz zápis z jednání AS FF OU , bod 7). Tajemník jako řešení navrhl zrušení výuky v době oběda (např. 13:15 14:05). Návrh se nesetkal s ohlasem. Voliéra J. Kozelský informoval, že bude pro kuřáky vytvořen před Voliérou přístřešek a během dubna bude zahájen zkušební nekuřácký provoz Voliéry (viz zápis z jednání AS FF OU , bod 8). Tlumočnické kabiny E. Cieślarová se zajímala o způsob spravování tlumočnických kabin a jejich momentální nutnou opravu. J. Kozelský informoval, že V. Vilímek je zodpovědný za rozvrh výuky v učebně, nikoli její technické vybavení. V případě poruchy v kabinách je nutné kontaktovat CIT (Helpdesk) a tajemníka FF. V současné době je objednána oprava slovenskou firmou, která bohužel nechce předat know-how ostravské firmě Elpocom, čímž by se servis zjednodušil. Po opravě kabin se bude konat školení pro vyučující v E305.

7 AS FF OU Hlášení poruch v učebnách Drobné poruchy na učebnách je potřeba hlásit na nové ové adresy a problémy s technikou přes Helpdesk na CIT. 12. Termín příštího zasedání AS FF OU. Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek v 9:00 v banketní místnosti FF OU.

8 AS FF OU Přílohy: 1. Program jednání AS FF OU. 2. Rozpočet FF OU pro rok 2013 (viz přiložený soubor) 3. Návrh Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium. 4. Shrnutí informací k novému hodnocení vědy. Zapsala: , Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU Zápis ověřili: , Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU , PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU , Martin Kaše, člen Studentské komory AS FF OU Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: , elektronickou poštou V Ostravě

9 AS FF OU Příloha č. 1 Pozvánka na jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konané dne Datum, čas, místo: , 14:15 hodin, banketní místnost FF OU Návrh programu schůze: 1. Projednání návrhu programu schůze AS FF OU a ověřovatelů zápisu. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 2. Informace o úpravách Volebního a jednacího řádu AS FF OU. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 3. Projednání návrhu rozpočtu FF OU pro rok (Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Kozelský) 4. Projednání návrhu na zřízení nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 5. Informace o kritériích hodnocení vědy a připravovaných změnách. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 6. Informace o stavu systemizace pracovních míst. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 7. Informace o ediční činnosti FF OU a případném převodu skriptárny OU pod FF OU. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 8. Problémy Erasmu a studijní agendy. (Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.) 9. Různé a diskuze. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU Rozesláno: , elektronickou poštou

10 AS FF OU Příloha č. 3 Profil Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vedoucí týmu: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. FF OU, Reální Členové týmu: doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. doc. Ing. Pavol Černý, Dr. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. Mgr. Richard Psík, Ph.D. VIVARIUM na FF OU Odborný profil týmu (oblast výzkumu) Základním badatelským cílem centra je výzkum problematiky sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury (nejen) střední Evropy v období středověku. Pojem kultura je zde chápán v širokém významu v souladu se současnými trendy výzkumu na poli kulturní a sociální antropologie, tj. jakožto celistvý systém (síť) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrn veškerých znalostí, dovedností atd. V souvislosti s takto široce vymezeným badatelským polem, je činnost centra založena na mezioborové spolupráci, do níž jsou zapojeni odborníci zabývající se výzkumem v oblasti filosofie, historie, filologie, dějin umění, pomocných věd historických, literární vědy a dalších oborů. Vědecká činnost centra je v souladu s naplňováním uvedených badatelských cílů realizována ve třech základních oblastech: 1. Práce na přípravě moderních kritických edic písemných pramenů, jejichž součástí je vedle samotné textové edice historický, literárně-vědný či odborný komentář zaměřený na komplexní interpretaci editovaného díla, jeho výpovědi a role ve společnosti. V této souvislosti je kladen důraz nejen na formální a obsahovou kritickou analýzu, ale v závislosti na typ pramene i na interpretaci ideového významu umožňující proniknout do světa středověké mentality, včetně přiblížení sociokulturního ukotvení osobnosti autora, jeho narativních strategií a jim odpovídajícímu využití formálních literárních prvků (žánrů, topoi, atd.). To vše pak odkrývá možnost přiblížení očekávání, a tedy i imaginačního světa autora i jeho publika. 2. Mezioborový výzkum v oblasti totálních sociálních aktů, tedy takových situací ve společnosti, jež umožňují studium zhuštěného vyjádření základních hodnotových struktur, podle kterých je sama společnost utvářena, neboť každá societa funguje podle určitých pravidel, jež jsou udržována při životě jejich koncentrovaným symbolickým demonstrováním při výjimečných a slavnostních příležitostech. S tímto směrem výzkumu úzce souvisí i zaměření na aplikaci moderních metodologických přístupů v současné evropské medievistice (historická antropologie, gender history, visual history, mikrohistorie, atd.) 3. Komparace výsledků vzešlých z výzkumu charakterizovaného v předchozích dvou bodech v rámci středoevropského prostoru, jež si klade za cíl postihnutí kulturního transferu a celkového společenského a kulturního vývoje této oblasti v souvislostech středověké proměny, k níž v Evropě jako celku dochází mezi stoletím. Vedle obecných kulturních a intelektuálních tradic jsou předmětem komparace konkrétní myšlenková, politická, hospodářská, společenská a umělecká

11 AS FF OU témata spadající do naznačeného časového horizontu. V této souvislosti je kladen důraz také na komplexní zpracování středověkých dějin Slezska, jakožto prostoru, jehož geografická poloha a historické vymezení představuje příhodný příklad země mezi kulturami. Zkušenosti (max. za posledních 5 let): zapojení do národních projektů (které programy, poskytovatelé) GAČR, P405/10/0527 PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky GAČR 405/10/0152 Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Ideální panovník českého středověku GAČR P405/10/1397 Mgr. Richard Psík, Ph.D. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae GAČR P405/10/0425 Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [spoluřešitel], Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice GAČR, 404/08/0259 doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Židovská šlechta v českých zemích GAČR, 401/08/0053 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Racionalizace a užívání rozumu Gerbert z Aurillacu na přelomu prvního milénia MSM , VZ Masarykovy University v Brně Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [vědecký pracovník], Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura GAAV ČR, KJB Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [spoluřešitel], Panovnické vjezdy na středověkou Moravu GAČR, 404/07/0352 Mgr. Richard Psík, Ph.D., Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice) MSM , VZ Slezské univerzity v Opavě Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [člen řešitelského týmu], Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy GAČR, 404/06/0810 doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století organizace konferencí atd. (národních i mezinárodních) Vorel, P. Zářický, A. Krejčík, T. Lipovski, R. X. sjezd českých historiků. Ostrava, Rywiková, D. Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Závěrečná mezinárodní konference projektu Památková péče (inovace studijních programů), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Ostrava, Matěj, M. Rywiková, D. Gotické umění Slezska. Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem. Krnov, Krejčík, T. Peníze v proměnách času VIII. Mincovnictví a měnové vztahy ve střední Evropě od nejstarší doby do vlády Josefa II. Hradec nad Moravicí, Krejčík, T. Brňovják, J. Nobilitace ve světle písemných pramenů. Olomouc, zapojení do evropské (zvláště projekty Rámcových programů, EUREKA, EUROSTARS, COST a další) a mezinárodní spolupráce: ESF IOP Jihozápad, CZ.1.06/5.1.00/ PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., [členka realizačního týmu, členka konsorcia], Revitalizace klášterů Český Krumlov

12 AS FF OU ESF OP VK, CZ.1.07/2.4.00/ doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. [koordinátor Ostrava], Výzkumná síť teorie a dějin vědy ESF OP VK, CZ.1.07/2.3.00/ doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. [fakultní koordinátor], Svět vědy záhadný i zábavný ESF OP VK, CZ.1.07/2.2.00/ PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., [členka expertního týmu], Památková péče s důrazem na publicitu oboru směrem k odborné i laické veřejnosti ESF OP VK, CZ.1.07/2.3.00/ Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [koordinátor] Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit spolupráce v rámci programu Erasmus a v rámci mezifakultních dohod s více než 20 evropskými univerzitami další zahraniční aktivity a kontakty (aktivní účast na konferencích, publikace, členství v mezinárodních subjektechv zahraničí (výběrově): Antonín, R. Symbolische Kommunikation bei Friedensschlüssen in erzählenden mittelalterlichen Quellen aus Böhmen. Kommunikation im Krieg im späten Mittelalter. Prag Antonín, R. How to establish a new dynasty? The crisis of rulers power in the Kingdom of Czech at the beginning of 14 th century; Violence or consensus. Forms of national bonds in Medieval Europe. Wrocław, Krejčík, T. Der jüdische Adel in Mähren. Stuttgart: XXIX. International Congress of Genealogical and Heraldic Science, články a studie vydané v zahraničí (výběrově): Antonín, R. König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120, 2012, s Rywiková, D. Ikonografia sztuki gotyckiej Górnego Śląska, in: Śląskie Sacrum. Sztuka Gotycka na Śląsku , Katowice 2012 (v tisku) Antonín, R. Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky, in: Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 1, 2011, s Antonín, R.: Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století, in: J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko (eds.) Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie kontexty. Gniezno 2011, s Antonín, R.: Chronicon Aulae Regiae a její pramenná hodnota pro výzkum česko-polských dějin na přelomu 13. a 14. století, in: J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska (eds.) Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2009, s možní zahraniční partneři pro spolupráci (pracoviště, hlavní osoba partnerského týmu): Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (Abteilung für Osteuropäische Geschichte des Historischen Seminars, Univ.-Prof. Dr. Jan Kusber) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Wydział Historyczny, prof. UAM dr hab. Józef Dobosz) Polska akademia nauk, Warszawa (Instytut archeologii i etnologii, Dr Marcin Pauk) Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (Instytut Historii Sztuki, prof. dr hab. Waldemar Deluga) Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien (Institut für Mittelalterforschung, Univ. Prof. Dr. Walter Pohl) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Instytut Historyczny, prof. dr hab. Rościsław Zerelik)

13 AS FF OU Statut Centra pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM 1. Centrum pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM je vědecké pracoviště FF OU, je zřízeno v souladu s ustanovením Statutu FF OU, č Sídlem Centra je budova FF OU, Reální Úkoly Centra: Základní oblastí výzkumu centra je problematika sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury, tj. celistvého systému (sítě) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrnu veškerých znalostí, dovedností atd., (nejen) střední Evropy v období středověku. Činnost centra je založena na mezioborové spolupráci (filosofie, historie, filologie, dějiny umění, pomocné vědy historické, literární věda a další obory). Centrum podporuje odborný růst nových vědeckých pracovníků, studentů doktorského i magisterského studia. Jedním z cílů centra je příprava a realizace interdisciplinárního navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika. 4. Činnost Centra je řízena ředitelem, který je jmenován a odvoláván děkanem FF OU. V případě nepřítomnosti jej zastupuje zástupce ředitele. Ředitel Centra se zodpovídá ze své činnosti děkanovi FF OU. 5. Organizační struktura Centra je dána systemizací míst, kterou navrhuje děkan FF OU a schvaluje senát FF OU.

14 AS FF OU Příloha č. 4 Hodnocení vědy - výhledy vycházím z návrhu Metodiky hodnocení (zatím neschváleno vládou) I. HODNOCENÍ 2013 Jak se bude bodovat letos? Jimp článek v impaktovaném časopise body podle impakt faktoru Jsc Článek v databázi Scopus body podle citačního indexu SJR Jneimp Článek v databázi ERIH INT 1 30 INT 2 20 NAT 10 Jrec článek v časopise uvedeném v seznamu recenzovaných periodik B odborná kniha 40* D článek ve sborníku jen evidované v mezinár. databázích SCOPUS j Book Series nebo Conference Proceedings 4 i 8-60 body podle citačního indexu * Psychologické knihy jen 20, protože psychologie není zahrnuta do Národního referenčního rámce excelence. Pozor změna: naše fakultní časopisy a vůbec většina českých časopisů už ne automaticky 10 bodů, ale jen 4 body!!! II. HODNOCENÍ od 2014 Jak se bude bodovat 2014 a 2015? Jimp článek v impaktovaném časopise body podle impakt faktoru Jsc Článek v databázi Scopus body podle citačního indexu SJR Jneimp Článek v databázi ERIH INT 1 30 INT 2 20 NAT 10 Jrec článek v časopise uvedeném v seznamu 4 recenzovaných periodik B odborná kniha 4 120** D článek ve sborníku jen evidované v mezinár. databázích SCOPUS j Book Series nebo Conference Proceedings 8-60 body podle citačního indexu * Velká změna: Naše knihy dříve automaticky za 40 bodů. Nyní bude posuzovat expertní komise a přidelí škálu (základním kritériem originalita, nové teoretické přístupy, a také významnost vykazované odborné knihy by měla být podložena publikacemi autorů v periodikách Jimp, JSC a Jneimp ). Už neobstojí jako dosud publikace popularizační, přehledové, sborníkové, na rozhraní monografie a učebního textu apod. Monografie FF (např. knižní verze disertací) nemusí představovat žádnou bodovou jistotu.

15 AS FF OU III. Co z toho pro nás vyplývá? snažit se publikovat v časopisech ze světově uznávanách databází, nejde jen o body, ale o rozšířenost, citovanost a prestiž našich výsledků! O jaké časopisy jde? mnoho zahraničních, ale i celá řada českých časopisů jsou v těchto databázích, namátkově: Filosofický časopis, Čes. čas. historický, Čas. pro moderní filologii, Umění, Česká literatura, Český lid, Brno Studies in English, Listy filologické, Slavia aj.) https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/index.asp pokusit se o registraci našich časopisů v prestižních mezinárodních databázích SCOPUS a ERIH, přechod fakultních periodik do podoby elektronických časopisů dbát na náročné a nezávislé posudkového řízení u našich monografií, pečlivě vybírat, co budeme tisknout a v jaké podobě (typografie) IV. Nejasnosti kolem rozdělování bodů kdo je domácí tvůrce? body jdou za nositelem/ řešitelem projektu - pokud vás financuje např. Masarykova univerzita v rámci nějakého projektu (formou Dohody o provedení práce apod.) a vy v rámci jejich projektu publikujete výsledek, body jdou Masarykově univerzitě ( Domácí tvůrce výsledku v RIV, je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního nebo studijního vztahu k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek. Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na základě které výsledek vznikl. ); nevykazujete článek pod OU jako domácí tvůrce - pokud jste ovšem spoluřešitelem grantu (např. hlavní řešitel GAČRu je MU, spoluřešitel vy, tj. FF OU grant podalo více institucí) a opublikujete výsledek body vašeho výsledku zůstávají na FF OU; vykazujete pod OU jako domácí tvůrce - pokud napíšete článek dohromady s kolegou z jiné instituce, body se dělí; ovšem opět jen v případě, že jste spoluřešitelem grantu, pokud si Vás zaplatí v rámci svého projektu (musí být smlouva - DPP, DPČ), zůstávají body na jeho mateřské fakultě/ instituci (a vy to nevykazujete jako domácí tvůrce na OU) - pokud s kolegou z jiné instituce napíšete společně článek mimo jakýkoliv projekt (tj. vypracovali jste ho v rámci vašeho fakultního úvazku, institucionální podpory), oba si to vykazujete na svých pracovištích a body se dělí - v případě, že máte úvazek na jiné instituci, která po vás chce publikační činnost, musíte si jasně stanovit, kde budete jednotlivé publikační položky vykazovat (nelze vykazovat na dvou institucích zároveň stejnou publikační položku!!) Zpracoval: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová Ekonomická fakulta / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta Teologická fakulta / Zdravotně sociální fakulta / Zemědělská fakulta / Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

SLOVA NAŠEHO REKTORA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PŘÍRODO- VĚDECKÁ FAKULTA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA FAKULTA UMĚNÍ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

SLOVA NAŠEHO REKTORA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PŘÍRODO- VĚDECKÁ FAKULTA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA FAKULTA UMĚNÍ LÉKAŘSKÁ FAKULTA str. 2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA str. 3-5, 31-43 PŘÍRODO- VĚDECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 2013 2_21 SLOVA NAŠEHO REKTORA Vážení členové akademické obce, myslím si, že většina z vás zaregistrovala v uplynulých

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

Koncepce rozvoje a dalšího směřování

Koncepce rozvoje a dalšího směřování ÚPLNÁ VERZE Koncepce rozvoje a dalšího směřování Ústavu pro studium totalitních režimů s krátkodobým a dlouhodobým výhledem Adrian Portmann, Ph.D. Mikulov 30. 12. 2013 ÚVOD Ústav pro studium totalitních

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více