Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013"

Transkript

1 AS FF OU Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne Datum, místo: Přítomni: , banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:15 18:00 hodin Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D., Nepřítomni: --- Omluveni: --- Bc. Tereza Čapandová, Martin Kaše, Bc. Vladimír Mičulka, Michaela Podhrázká, Michaela Špakovská, Jakub Vala Hosté (dle abecedy): PaedDr. Jaroslav Kozelský, tajemník FF OU doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., proděkan FF OU doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan FF OU Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU Průběh jednání: 1. Zahájení jednání. Přivítání hostů. Předseda AS FF OU zahájil jednání senátu a přivítal hosty. Jednání bylo přítomno 15 senátorů. 2. Projednání návrhu programu schůze AS FF OU a ověřovatelů zápisu. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) Předseda AS FF OU představil a zdůvodnil rozšíření původně navrženého programu jednání a vyzval členy AS FF OU k připomínkám a doplnění. A kad emi ck ý senát s chvál il navržený program (viz Příloha č. 1). Pro 15 hlasů, zdrželo se 0, proti 0. Na ověřovatele zápisu byli nominováni Jiří Muryc a Martin Kaše. A kad emi ck ý senát s chvál il navržené ověřovatele zápisu jednání. Pro 14 hlasů, zdržel se 1, proti 0

2 AS FF OU Informace o úpravách Volebního a jednacího řádu AS FF OU. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) Předseda senátu, J. David, podal informaci o jednání s právničkou OU, Mgr. Renátou Kočířovou, konaném dne , a navrhl vytvoření pracovní skupiny pro zpracování úprav Volebního a jednacího řádu, které již byly předběžně diskutovány na schůzi Po konzultaci s právničkou OU budou navržené změny projednány na příštím jednání AS FF OU. V závěru jednání senátu byli vybráni kandidáti do pracovní skupiny pro úpravy Volebního a jednacího řádu AS FF OU: J. David, J. Muryc, M. Mostýn, J. Vala a M. Kaše. A kad emi ck ý senát v za l i nforma ci na věd o mí. 4. Projednání návrhu rozpočtu FF OU pro rok 2013 (viz Příloha č. 2). (Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Kozelský) Děkan FF OU, A. Zářický, předložil senátu návrh rozpočtu fakulty, s jehož principy byli členové senátu seznámeni na schůzi Tajemník FF OU, J. Kozelský, shrnul a komentoval návrh rozpočtu FF OU. Diskuze k návrhu rozpočtu: G. Zapletalová a A. Holešová požádaly tajemníka fakulty o vytvoření metodiky výpočtu rozdělování odměn za přijímací řízení pro katedry a navýšení odměny za jednu přihlášku. Informovaly o náročnosti přijímacího řízení na KAA a také o výši odměn na PřF. J. Kozelský nabídl změnu v metodice rozpočtu příjmů za přijímací řízení pro příští rok a vysvětlil s ní související opatření. Navrhl např. přerozdělení rezervy finanční prostředky z přijímacího řízení se v současnosti využívají se na dokrytí rozpočtu FF OU. Děkan FF OU, A. Zářický, vysvětlil způsob dlouhodobého plánování a sestavování rozpočtu. Vysvětlil, že se dříve z financí za přijímací řízení nepřerozdělovalo akademikům nic, jelikož je zajištění přijímacího řízení v popisu jejich práce. Dále vysvětlil způsob přerozdělení financí katedrám s nejvyšším počtem studentů. Nabídl zástupkyním KAA, aby navrhly novou metodiku pro příští rok. J. Kozelský upozornil, že projednávání nové metodiky vyžaduje delší časové období a restrukturalizaci rozpočtu. Proto tajemník fakulty na základě výsledků z předešlého roku namodeluje již v prosinci 2013 dva způsoby metodiky tak, aby se ještě před schválením principů rozpočtu pro rok 2013 mohla nová metodika projednat v senátu. A kad emi ck ý senát s chvál il navržený rozpočet FF OU pro rok Pro 15 hlasů, zdrželo se 0, proti 0. Děkan A. Zářický poděkoval nejen za schválení rozpočtu, ale také ocenil vznesené připomínky. 5. Projednání návrhu na zřízení nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium (viz Příloha č. 3). (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) Proděkan J. Malura osvětlil záměr fakulty ve vztahu k výzkumným centrům a osvětlil koncept centra Vivarium. Představil vedoucího centra, proděkana M. Otiska, a předal mu slovo. Proděkan M. Otisk hovořil o důležitosti mezioborové spolupráce na výzkumu středověku a vyzdvihl možnost získání projektů pro centrum.

3 AS FF OU Během představení Centra Vivarium se z jednání z pracovních důvodů omluvil J. Vorel. Dalšímu jednání bylo přítomno 14 senátorů. Diskuze k bodu 5: G. Zapletalová se zajímala o způsob financování centra. M. Otisk vysvětlil, že jde zatím pouze o spojení lidí pro výzkum na dané téma a centrum ze strany fakulty nevyžaduje žádné finance. Děkan hovořil o tom, že téma středověku je hlavním směrem výzkumu tří kateder FF OU. Vysvětlil způsob financování centra z konkrétních projektů minimálně dva roky bude centrum fungovat pouze z projektů bez nároku na nové systemizované místo. P. Popelka zhodnotil vznik centra ve dvou rovinách. Pozitivně vidí přínos centra pro fakultu, jako zástupce katedry (KHI), které se vznik centra přímo týká, se však fungování centra obává. Mají být do něj totiž zahrnuty osoby, které se již podílejí na výzkumu na svých katedrách. P. Popelka se ptal, jak budou daní zaměstnanci administrovat své výzkumné výstupy, tedy zejména RIV body? J. Malura odpověděl, že pracovníci budou část svých publikačních výstupů vykazovat v rámci centra. P. Popelka navrhl definovat vztah nově vzniklých pracovišť/center a již fungujících kateder. A. Zářický hovořil o praxi fungování Centra pro hospodářské a sociální dějiny a katedry historie. Primární je přilákání nových odborníků do centra z prostředí mimo FF OU a získání platformy pro jejich vědeckou činnost. P. Popelka opět upozornil na již existující problémy ve vztahu Centra pro hospodářské a sociální dějiny a katedry historie. A. Zářický doplnil, že v nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí šesti kateder, proto děkan navrhuje jednání na úrovni vedoucích kateder až po zvolení nových vedoucích. J. David se zeptal, zda centrum neubere katedrám studenty navazujícího magisterského studia, a zda byl vznik centra projednán s vedoucími zainteresovaných kateder. J. Malura vysvětlil, že nebude zřízen ani jeden předmět, který by spadal pod centrum, veškeré předměty v rámci NMgr. budou garantovány jednotlivými katedrami. M. Otisk také reagoval na dotaz J. Davida a sdělil, že vedoucí zainteresovaných kateder byli informováni. P. Popelka poznamenal, že o centru vedoucí KHI neví. Člen KDU, J. Jung, rovněž o plánovaném centru nevěděl. M. Otisk zopakoval informaci, že o centru s vedoucími kateder hovořil. J. David vyjádřil pochybnost nad tvrzením, že katedry nebudou vznikem dalšího centra, tvořeného vesměs odborně a publikačně schopnými zaměstnanci, oslabeny. M. Otisk reagoval, že by vznik centra měl katedrám přinést body za vědu. Bezpochyby nedojde k jejich snížení. P. Popelka vyjádřil obavy, aby se díky tomu, že se v rozpočtu kateder stále více projevují finance za vědu, nedostala KHI mezi tzv. rozvojové katedry. M. Otisk vysvětlil, že vznik centra má přinést nové možnosti a aktivity v těch směrech, kterými se katedry dosud nezabývaly. A. Zářický dodal, že by pod centrem vykazovali publikace externisté a podíl množství vykázaných RIV bodů dělených mezi centra a katedry závisí na dohodě vedoucích jednotlivých pracovišť. Informoval o svých zkušenostech z pohledu ředitele Centra pro hospodářské a sociální dějiny. A. Zářický a M. Otisk argumentovali, že je v rámci centra větší možnost financovat a vydávat publikace. J. Malura doplnil, že většinu bodů získává pro centrum obvykle externista. P. Popelka se zeptal na přípravu a realizaci NMgr. studia. M. Otisk reagoval, že sice vzniknou nové předměty, ale budou vázány na katedry.

4 AS FF OU E. Cieślarová vznesla dotaz, jakým způsobem bude centrum fungovat po skončení dvouletého projektu. A. Zářický vysvětlil, že směr výzkumu by měl na daném pracovišti dále pokračovat. Tým centra bude už v průběhu dvouletého projektu (dotace 5 mil. Kč) usilovat o získání nových projektů. Děkan rovněž představil hlavní těžiště výzkumu centra. Do činnosti centra bude zapojena prof. Nechutová (MU) se svými studenty. J. Muryc vyzdvihl pozitiva možného centra, zejména mezioborovou spolupráci. M. Mostýn se zajímal o kritéria přerozdělování financí za vědu pod katedru či pod centrum. A. Zářický sdělil, že rozhodnutí je na domluvě vedoucích katedry a centra. Je toho názoru, že RIV body by měly jít tam, odkud je výzkum financován. Totéž potvrdil J. Malura a dodal, že články v časopisech se zpravidla vykazují pod katedrou, zatímco monografie pod centry. J. David se ptal, pod kterým pracovištěm byl podán projekt SGS, který by měl spolufinancovat nové centrum. M. Otisk odpověděl, že projekt SGS byl podán pod KDU, ale již s týmem Vivaria. G. Zapletalová vznesla dotaz, zda existuje v rámci ČR studijní obor medievistiky? M. Otisk odpovídá, že existuje v Brně. J. David se ptal, jakým způsobem by měla být do centra zapojena prof. Nechutová (MU) se svými studenty? M. Otisk a A. Zářický sdělili, že to závisí na uzavřených dohodách, jakým procentem úvazku se prof. Nechutová a její postdoktorand zapojí do projektu. J. Jung položil dotaz, co se stane s KDU, pokud budou její členové vykazovat body pouze pod centry. M. Otisk zopakoval, že jde především o dohodu mezi katedrou a centry a vyzdvihl přínos nového výzkumu na fakultě. J. Muryc se dotázal, zda by vedoucí KDU svým souhlasem se vznikem centra v podstatě neoslabila katedru tím, že by předala získaný projekt SGS centru. M. Otisk objasnil, že projekty SGS mohou podávat pouze katedry a projekty také na katedrách zůstávají. Po téměř hodinové rozpravě k bodu 5 předseda vyhlásil 15minutovou přestávku. Během ní došlo k jednání členů senátu v kuloárech, celý problém byl shrnut a bylo připraveno stanovisko. Po opětovném zahájení jednání předseda senátu po dohodě se senátory předložil usnesení k danému bodu: Akademický senát FF OU oceňuje návrh vedení FF OU, jehož cílem má být zvýšení vědecké prestiže FF OU. Současně ale navrhuje přesunutí bodu rozhodnutí o vzniku nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium, na další zasedání AS FF OU. Akademický senát rovněž žádá vedení FF OU o předložení návrhu metodiky přerozdělování finančních prostředků za vědeckou činnost mezi centrem a katedrami, jejichž členové jsou do činnosti centra zapojeni. Dále žádá vedení FF OU o předložení stanoviska zainteresovaných kateder k vytvoření centra. A kad emi ck ý senát s chvál il navržené usnesení. Pro 14 hlasů, zdrželo se 0, proti 0.

5 AS FF OU Změna pořadí bodů jednání. Proděkan J. Malura požádal o předsunutí bodu programu č. 8. před bod č. 5 (viz Příloha č. 1). A kad emi ck ý senát s chvál il změnu v pořadí bodů jednání. Pro 14 hlasů, zdrželo se 0, proti Problémy studentů programu Erasmus a studijní agendy. (Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.) A. Holešová ve svém vystoupení problematizovala tři témata: a) Portál je pro zahraniční studenty nesrozumitelný, protože je jen z části přeložen do angličtiny, ačkoli jsme získali ECTS Label a materiály v angličtině existují. A. Holešová informovala o výsledku schůzky s proděkanem M. Otiskem, který nevidí problém s vytvořením kompletní anglické jazykové mutace portálu a slibuje postoupení žádosti prorektoru J. Latovi. b) Portál studentům i přes nesplnění podmiňujícího předmětu neblokuje přihlášení se do předmětu navazujícího. Studenti pouze dostanou informaci o podmíněnosti předmětů, systém jim však v absolvování předmětu nezabrání. c) Studentům z ostatních fakult OU nechodí skupinové y. Přítomní proděkani konstatovali, že je to patrně otázka změny celého STAGu a navrhli předložit podněty studijní komisi na rektorátní úrovni. A kad emi ck ý senát v za l n a vědomí předložené informace. 8. Informace o stavu systemizace pracovních míst. Proděkan J. Malura stručně uvedl bod a zhodnotil setkání s členy jednotlivých kateder. J. Muryc ocenil krok vedení fakulty, v rámci kterého byly o systemizaci jednotlivé katedry informovány. Děkan, A. Zářický, informoval, že podobné návštěvy kateder plánují i na příští rok, neboť komunikace v rámci setkání Akademické obce FF OU se ukázala neefektivní. 9. Informace o ediční činnosti FF OU a případném převodu skriptárny OU pod FF OU. J. Malura podal informace o ediční činnosti a fungování skriptárny OU: - Řeší se problém s distribucí publikací. - OU nemá univerzitní nakladatelství. - Cca 80 % publikací tvoří publikace FF OU. - Cca 1/3 RIV bodů FF OU vzniká v rámci publikací vydávaných FF OU. Stav je obdobný jako na jiných FF v ČR. - Je nutné dále zajišťovat ediční činnost, ačkoli existují problémy s distribucí. Spektrum publikací je velmi široké a je v plánu publikační činnost fakulty na této úrovni udržet. - Rektorát OU navrhuje, že by provoz skriptárny převzala FF OU. Jedná se o její budoucí podobě. - Návrh postupného převodu časopisů do elektronické podoby, tištěný náklad by zůstal jen velmi omezený (např. 50 ks). Dotazy na téma využitelnosti skriptárny (J. David, G. Zapletalová) A. Zářický informoval, že momentálně skriptárnu financuje 6 fakult. Pokud by měla provoz přebrat FF OU, musela by být omezena otevírací doba. J. Malura doplnil, že by prodejna byla rovněž přemístěna do skromnějších prostor, patrně na FF OU. Prodejní doba by byla omezena a sloužila by především pro prodej skript studentům.

6 AS FF OU J. Muryc se dotázal na možnost zřízení univerzitního nakladatelství, které by mohlo eventuálně zajistit ediční činnost. A. Zářický a J. Malura odpověděli, že OU nepočítá se založením univerzitního nakladatelství. 10. Změny v hodnocení vědy (viz Příloha č. 4). Proděkan J. Malura na žádost předsedy AS FF OU připravil materiál s informacemi k hodnocení vědy (viz Příloha č. 4) a vysvětlil je. Z nového hodnocení vyplývá, že co do prestiže, tak i do počtu bodů, je nejvýhodnější publikovat v domácích a zahraničních časopisech, které jsou v databázích Scopus a ERIH (webové stránky daných databází viz Příloha č. 4). Snahou FF OU by mělo být prosadit stávající časopisy do mezinárodních databází. Zkušenost s jednáním o zápis do databáze má D. Rywiková, která může poskytnout potřebné informace. Dále je nutné dbát na velmi náročné posudkové řízení monografií vydávaných na FF OU. Předseda senátu poděkoval za pečlivě připravený materiál, který poskytuje přehledné a srozumitelné shrnutí informací k hodnocení vědy. J. Muryc se dotázal na hodnocení RUV (registr uměleckých výsledků) v souvislosti s vydáváním např. překladů krásné literatury a dále na hodnocení zahraničních publikací. J. Malura odpověděl, že RUV není primárně určen pro publikační výstupy FF OU, ale ve specifických případech je to možné. Stejně tak se vyjádřil i k hodnocení zahraničních publikací pracovníků FF OU. Kvalitní zahraniční publikace by měla být dle nastavených kritérií hodnocena lépe než domácí. E. Cieślarová se dotázala na bodování elektronických monografií. J. Malura přislíbil tuto informaci ještě ověřit, ale obecně již nové hodnocení počítá s elektronickými publikacemi. U časopisů např. nepředstavuje problém, když nesplní tištěný náklad 200 ks, pokud jsou vydávány i elektronicky. P. Popelka se ptal, zda je třeba T. Ruckému fyzicky dokládat i články v časopisech vydávaných mimo OU, ale např. dostupných ve studovně FF OU. J. Malura vysvětlil, že pokud jde o jiné než fakultní časopisy, je to nutné. 11. Různé a diskuze. Provoz menzy J. Kozelský představil14denní březnový průzkum, který dokládá, že se prodloužení výdejní doby obědů nevyplatí (viz zápis z jednání AS FF OU , bod 7). Tajemník jako řešení navrhl zrušení výuky v době oběda (např. 13:15 14:05). Návrh se nesetkal s ohlasem. Voliéra J. Kozelský informoval, že bude pro kuřáky vytvořen před Voliérou přístřešek a během dubna bude zahájen zkušební nekuřácký provoz Voliéry (viz zápis z jednání AS FF OU , bod 8). Tlumočnické kabiny E. Cieślarová se zajímala o způsob spravování tlumočnických kabin a jejich momentální nutnou opravu. J. Kozelský informoval, že V. Vilímek je zodpovědný za rozvrh výuky v učebně, nikoli její technické vybavení. V případě poruchy v kabinách je nutné kontaktovat CIT (Helpdesk) a tajemníka FF. V současné době je objednána oprava slovenskou firmou, která bohužel nechce předat know-how ostravské firmě Elpocom, čímž by se servis zjednodušil. Po opravě kabin se bude konat školení pro vyučující v E305.

7 AS FF OU Hlášení poruch v učebnách Drobné poruchy na učebnách je potřeba hlásit na nové ové adresy a problémy s technikou přes Helpdesk na CIT. 12. Termín příštího zasedání AS FF OU. Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek v 9:00 v banketní místnosti FF OU.

8 AS FF OU Přílohy: 1. Program jednání AS FF OU. 2. Rozpočet FF OU pro rok 2013 (viz přiložený soubor) 3. Návrh Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium. 4. Shrnutí informací k novému hodnocení vědy. Zapsala: , Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU Zápis ověřili: , Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU , PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU , Martin Kaše, člen Studentské komory AS FF OU Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: , elektronickou poštou V Ostravě

9 AS FF OU Příloha č. 1 Pozvánka na jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konané dne Datum, čas, místo: , 14:15 hodin, banketní místnost FF OU Návrh programu schůze: 1. Projednání návrhu programu schůze AS FF OU a ověřovatelů zápisu. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 2. Informace o úpravách Volebního a jednacího řádu AS FF OU. (Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 3. Projednání návrhu rozpočtu FF OU pro rok (Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Kozelský) 4. Projednání návrhu na zřízení nového pracoviště FF OU, Centra pro studium středověké společnosti a kultury. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 5. Informace o kritériích hodnocení vědy a připravovaných změnách. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 6. Informace o stavu systemizace pracovních míst. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 7. Informace o ediční činnosti FF OU a případném převodu skriptárny OU pod FF OU. (Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.) 8. Problémy Erasmu a studijní agendy. (Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.) 9. Různé a diskuze. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU Rozesláno: , elektronickou poštou

10 AS FF OU Příloha č. 3 Profil Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vedoucí týmu: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. FF OU, Reální Členové týmu: doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. doc. Ing. Pavol Černý, Dr. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. Mgr. Richard Psík, Ph.D. VIVARIUM na FF OU Odborný profil týmu (oblast výzkumu) Základním badatelským cílem centra je výzkum problematiky sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury (nejen) střední Evropy v období středověku. Pojem kultura je zde chápán v širokém významu v souladu se současnými trendy výzkumu na poli kulturní a sociální antropologie, tj. jakožto celistvý systém (síť) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrn veškerých znalostí, dovedností atd. V souvislosti s takto široce vymezeným badatelským polem, je činnost centra založena na mezioborové spolupráci, do níž jsou zapojeni odborníci zabývající se výzkumem v oblasti filosofie, historie, filologie, dějin umění, pomocných věd historických, literární vědy a dalších oborů. Vědecká činnost centra je v souladu s naplňováním uvedených badatelských cílů realizována ve třech základních oblastech: 1. Práce na přípravě moderních kritických edic písemných pramenů, jejichž součástí je vedle samotné textové edice historický, literárně-vědný či odborný komentář zaměřený na komplexní interpretaci editovaného díla, jeho výpovědi a role ve společnosti. V této souvislosti je kladen důraz nejen na formální a obsahovou kritickou analýzu, ale v závislosti na typ pramene i na interpretaci ideového významu umožňující proniknout do světa středověké mentality, včetně přiblížení sociokulturního ukotvení osobnosti autora, jeho narativních strategií a jim odpovídajícímu využití formálních literárních prvků (žánrů, topoi, atd.). To vše pak odkrývá možnost přiblížení očekávání, a tedy i imaginačního světa autora i jeho publika. 2. Mezioborový výzkum v oblasti totálních sociálních aktů, tedy takových situací ve společnosti, jež umožňují studium zhuštěného vyjádření základních hodnotových struktur, podle kterých je sama společnost utvářena, neboť každá societa funguje podle určitých pravidel, jež jsou udržována při životě jejich koncentrovaným symbolickým demonstrováním při výjimečných a slavnostních příležitostech. S tímto směrem výzkumu úzce souvisí i zaměření na aplikaci moderních metodologických přístupů v současné evropské medievistice (historická antropologie, gender history, visual history, mikrohistorie, atd.) 3. Komparace výsledků vzešlých z výzkumu charakterizovaného v předchozích dvou bodech v rámci středoevropského prostoru, jež si klade za cíl postihnutí kulturního transferu a celkového společenského a kulturního vývoje této oblasti v souvislostech středověké proměny, k níž v Evropě jako celku dochází mezi stoletím. Vedle obecných kulturních a intelektuálních tradic jsou předmětem komparace konkrétní myšlenková, politická, hospodářská, společenská a umělecká

11 AS FF OU témata spadající do naznačeného časového horizontu. V této souvislosti je kladen důraz také na komplexní zpracování středověkých dějin Slezska, jakožto prostoru, jehož geografická poloha a historické vymezení představuje příhodný příklad země mezi kulturami. Zkušenosti (max. za posledních 5 let): zapojení do národních projektů (které programy, poskytovatelé) GAČR, P405/10/0527 PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky GAČR 405/10/0152 Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Ideální panovník českého středověku GAČR P405/10/1397 Mgr. Richard Psík, Ph.D. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae GAČR P405/10/0425 Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [spoluřešitel], Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice GAČR, 404/08/0259 doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Židovská šlechta v českých zemích GAČR, 401/08/0053 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Racionalizace a užívání rozumu Gerbert z Aurillacu na přelomu prvního milénia MSM , VZ Masarykovy University v Brně Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [vědecký pracovník], Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura GAAV ČR, KJB Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [spoluřešitel], Panovnické vjezdy na středověkou Moravu GAČR, 404/07/0352 Mgr. Richard Psík, Ph.D., Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice) MSM , VZ Slezské univerzity v Opavě Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [člen řešitelského týmu], Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy GAČR, 404/06/0810 doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století organizace konferencí atd. (národních i mezinárodních) Vorel, P. Zářický, A. Krejčík, T. Lipovski, R. X. sjezd českých historiků. Ostrava, Rywiková, D. Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Závěrečná mezinárodní konference projektu Památková péče (inovace studijních programů), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Ostrava, Matěj, M. Rywiková, D. Gotické umění Slezska. Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem. Krnov, Krejčík, T. Peníze v proměnách času VIII. Mincovnictví a měnové vztahy ve střední Evropě od nejstarší doby do vlády Josefa II. Hradec nad Moravicí, Krejčík, T. Brňovják, J. Nobilitace ve světle písemných pramenů. Olomouc, zapojení do evropské (zvláště projekty Rámcových programů, EUREKA, EUROSTARS, COST a další) a mezinárodní spolupráce: ESF IOP Jihozápad, CZ.1.06/5.1.00/ PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., [členka realizačního týmu, členka konsorcia], Revitalizace klášterů Český Krumlov

12 AS FF OU ESF OP VK, CZ.1.07/2.4.00/ doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. [koordinátor Ostrava], Výzkumná síť teorie a dějin vědy ESF OP VK, CZ.1.07/2.3.00/ doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. [fakultní koordinátor], Svět vědy záhadný i zábavný ESF OP VK, CZ.1.07/2.2.00/ PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., [členka expertního týmu], Památková péče s důrazem na publicitu oboru směrem k odborné i laické veřejnosti ESF OP VK, CZ.1.07/2.3.00/ Mgr. Robert Antonín, Ph.D. [koordinátor] Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit spolupráce v rámci programu Erasmus a v rámci mezifakultních dohod s více než 20 evropskými univerzitami další zahraniční aktivity a kontakty (aktivní účast na konferencích, publikace, členství v mezinárodních subjektechv zahraničí (výběrově): Antonín, R. Symbolische Kommunikation bei Friedensschlüssen in erzählenden mittelalterlichen Quellen aus Böhmen. Kommunikation im Krieg im späten Mittelalter. Prag Antonín, R. How to establish a new dynasty? The crisis of rulers power in the Kingdom of Czech at the beginning of 14 th century; Violence or consensus. Forms of national bonds in Medieval Europe. Wrocław, Krejčík, T. Der jüdische Adel in Mähren. Stuttgart: XXIX. International Congress of Genealogical and Heraldic Science, články a studie vydané v zahraničí (výběrově): Antonín, R. König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120, 2012, s Rywiková, D. Ikonografia sztuki gotyckiej Górnego Śląska, in: Śląskie Sacrum. Sztuka Gotycka na Śląsku , Katowice 2012 (v tisku) Antonín, R. Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky, in: Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 1, 2011, s Antonín, R.: Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století, in: J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko (eds.) Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie kontexty. Gniezno 2011, s Antonín, R.: Chronicon Aulae Regiae a její pramenná hodnota pro výzkum česko-polských dějin na přelomu 13. a 14. století, in: J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska (eds.) Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2009, s možní zahraniční partneři pro spolupráci (pracoviště, hlavní osoba partnerského týmu): Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (Abteilung für Osteuropäische Geschichte des Historischen Seminars, Univ.-Prof. Dr. Jan Kusber) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Wydział Historyczny, prof. UAM dr hab. Józef Dobosz) Polska akademia nauk, Warszawa (Instytut archeologii i etnologii, Dr Marcin Pauk) Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (Instytut Historii Sztuki, prof. dr hab. Waldemar Deluga) Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien (Institut für Mittelalterforschung, Univ. Prof. Dr. Walter Pohl) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Instytut Historyczny, prof. dr hab. Rościsław Zerelik)

13 AS FF OU Statut Centra pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM 1. Centrum pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM je vědecké pracoviště FF OU, je zřízeno v souladu s ustanovením Statutu FF OU, č Sídlem Centra je budova FF OU, Reální Úkoly Centra: Základní oblastí výzkumu centra je problematika sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury, tj. celistvého systému (sítě) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrnu veškerých znalostí, dovedností atd., (nejen) střední Evropy v období středověku. Činnost centra je založena na mezioborové spolupráci (filosofie, historie, filologie, dějiny umění, pomocné vědy historické, literární věda a další obory). Centrum podporuje odborný růst nových vědeckých pracovníků, studentů doktorského i magisterského studia. Jedním z cílů centra je příprava a realizace interdisciplinárního navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika. 4. Činnost Centra je řízena ředitelem, který je jmenován a odvoláván děkanem FF OU. V případě nepřítomnosti jej zastupuje zástupce ředitele. Ředitel Centra se zodpovídá ze své činnosti děkanovi FF OU. 5. Organizační struktura Centra je dána systemizací míst, kterou navrhuje děkan FF OU a schvaluje senát FF OU.

14 AS FF OU Příloha č. 4 Hodnocení vědy - výhledy vycházím z návrhu Metodiky hodnocení (zatím neschváleno vládou) I. HODNOCENÍ 2013 Jak se bude bodovat letos? Jimp článek v impaktovaném časopise body podle impakt faktoru Jsc Článek v databázi Scopus body podle citačního indexu SJR Jneimp Článek v databázi ERIH INT 1 30 INT 2 20 NAT 10 Jrec článek v časopise uvedeném v seznamu recenzovaných periodik B odborná kniha 40* D článek ve sborníku jen evidované v mezinár. databázích SCOPUS j Book Series nebo Conference Proceedings 4 i 8-60 body podle citačního indexu * Psychologické knihy jen 20, protože psychologie není zahrnuta do Národního referenčního rámce excelence. Pozor změna: naše fakultní časopisy a vůbec většina českých časopisů už ne automaticky 10 bodů, ale jen 4 body!!! II. HODNOCENÍ od 2014 Jak se bude bodovat 2014 a 2015? Jimp článek v impaktovaném časopise body podle impakt faktoru Jsc Článek v databázi Scopus body podle citačního indexu SJR Jneimp Článek v databázi ERIH INT 1 30 INT 2 20 NAT 10 Jrec článek v časopise uvedeném v seznamu 4 recenzovaných periodik B odborná kniha 4 120** D článek ve sborníku jen evidované v mezinár. databázích SCOPUS j Book Series nebo Conference Proceedings 8-60 body podle citačního indexu * Velká změna: Naše knihy dříve automaticky za 40 bodů. Nyní bude posuzovat expertní komise a přidelí škálu (základním kritériem originalita, nové teoretické přístupy, a také významnost vykazované odborné knihy by měla být podložena publikacemi autorů v periodikách Jimp, JSC a Jneimp ). Už neobstojí jako dosud publikace popularizační, přehledové, sborníkové, na rozhraní monografie a učebního textu apod. Monografie FF (např. knižní verze disertací) nemusí představovat žádnou bodovou jistotu.

15 AS FF OU III. Co z toho pro nás vyplývá? snažit se publikovat v časopisech ze světově uznávanách databází, nejde jen o body, ale o rozšířenost, citovanost a prestiž našich výsledků! O jaké časopisy jde? mnoho zahraničních, ale i celá řada českých časopisů jsou v těchto databázích, namátkově: Filosofický časopis, Čes. čas. historický, Čas. pro moderní filologii, Umění, Česká literatura, Český lid, Brno Studies in English, Listy filologické, Slavia aj.) https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/index.asp pokusit se o registraci našich časopisů v prestižních mezinárodních databázích SCOPUS a ERIH, přechod fakultních periodik do podoby elektronických časopisů dbát na náročné a nezávislé posudkového řízení u našich monografií, pečlivě vybírat, co budeme tisknout a v jaké podobě (typografie) IV. Nejasnosti kolem rozdělování bodů kdo je domácí tvůrce? body jdou za nositelem/ řešitelem projektu - pokud vás financuje např. Masarykova univerzita v rámci nějakého projektu (formou Dohody o provedení práce apod.) a vy v rámci jejich projektu publikujete výsledek, body jdou Masarykově univerzitě ( Domácí tvůrce výsledku v RIV, je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního nebo studijního vztahu k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek. Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na základě které výsledek vznikl. ); nevykazujete článek pod OU jako domácí tvůrce - pokud jste ovšem spoluřešitelem grantu (např. hlavní řešitel GAČRu je MU, spoluřešitel vy, tj. FF OU grant podalo více institucí) a opublikujete výsledek body vašeho výsledku zůstávají na FF OU; vykazujete pod OU jako domácí tvůrce - pokud napíšete článek dohromady s kolegou z jiné instituce, body se dělí; ovšem opět jen v případě, že jste spoluřešitelem grantu, pokud si Vás zaplatí v rámci svého projektu (musí být smlouva - DPP, DPČ), zůstávají body na jeho mateřské fakultě/ instituci (a vy to nevykazujete jako domácí tvůrce na OU) - pokud s kolegou z jiné instituce napíšete společně článek mimo jakýkoliv projekt (tj. vypracovali jste ho v rámci vašeho fakultního úvazku, institucionální podpory), oba si to vykazujete na svých pracovištích a body se dělí - v případě, že máte úvazek na jiné instituci, která po vás chce publikační činnost, musíte si jasně stanovit, kde budete jednotlivé publikační položky vykazovat (nelze vykazovat na dvou institucích zároveň stejnou publikační položku!!) Zpracoval: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne AS FF OU 20. 2. 2014 1 Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 20. 2. 2014 Datum, místo: 20. 2. 2014, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10

Více

Zápis z šestého jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne

Zápis z šestého jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne Zápis z jednání AS FF OU ze dne 22. 9. 2016 1 Zápis z šestého jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne 22. 9. 2016 Datum, místo: Přítomni: 22. 9. 2016, FF OU, banketní

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013 AS FF OU 3. 10. 2013 1 Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013 Datum, místo: 3. 10. 2013, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10

Více

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 29. 03. 2012 Datum, místo: Přítomni: 29. 03. 2012, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:00 15:15

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 25. února 2015 Přítomno: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: dr.

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 5/2015 (96) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 1/2015 (92) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 8. ledna 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH 1,

Více

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc.

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 29. září 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Taušer, Čajka, Češková, Pošvicová,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Zápis ze 49. zasedání AS FBMI ČVUT

Zápis ze 49. zasedání AS FBMI ČVUT Zápis ze 49. zasedání AS FBMI ČVUT Termín zasedání: 7. 6. 2011 Přítomni: Omluveni: Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Ing. Jiří Halaška, Ph.D. RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Jindřich Jarý Ing. Jan Kauler,

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2014 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období )

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období ) Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 29. 6. 2011 (volební období 2011 2013) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Přítomni: Omluveni: Host: Mgr. Hana Čechová, Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D., Mgr. Roman

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU 7. 10. 2015 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. Rada Interní grantové agentury Interní grantová agentura LDF MENDELU Výzva pro rok 2016 strana 2 Základní informace Vyhlášení 1. 9. 2015 Uzávěrka 23. 10.

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 3. prosince 2014 Přítomno: 16 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. E.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne 31. 10. 2001 Přítomní : dle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Filozofické fakulty na období

Dlouhodobý záměr činnosti Filozofické fakulty na období Dlouhodobý záměr činnosti Filozofické fakulty na období 2011 2015 1. Úvod Filozofická fakulta Ostravské univerzity předkládá v souladu s východisky formulovanými v Dlouhodobém záměru činnosti univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

34. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne zápis

34. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne zápis 34. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 6. 5. 2014 zápis Program zasedání: Místo zasedání: místnost 117A FA VUT v Brně, Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:20 3. Informace o jmenování dočasného

Více

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení Rada IGA PEF MENDELU (dále jen Rada

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 13/2015 (104) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 9. listopadu 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova

Více

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 11. 6. 2014 Místo zasedání: místnost 117A FA VUT v Brně, Poříčí 5 začátek jednání: 10:05, konec jednání: 12:30 Přítomni: Členové AS FA VUT v Brně: doc. Ing.

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Příloha č. 1 Název projektu: UML, Unified Modeling Language a jeho využití v softwarovém inženýrství. Specifikace řešitelského

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 5. 4. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů Bělka, Formánková, Gába, Janečka, Ješina, Kratochvíl, Kudláček, Maříková, Ořechovská, Salaj, Smékal,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vedoucí katedry: - zodpovídá za celkový chod pracoviště - zodpovídá za technicko-organizační záležitosti - řeší personální otázky a rozpočet -

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne 10. 4. 2012 Účast: viz prezenční listina PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK) NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z

Více

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Zápis z 13. zasedání AS FIT Místo a čas konání Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Přítomni Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 6. května 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. L.

Více

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Středa 5. 10. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45-21:30. Přítomni: - Členové AS FIT: Matěj Bartík, Rudolf B. Blažek (příchod

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno 1. 7. 2016, 11:00, zasedací místnost pavilonu prof. Lenfelda Počet přítomných členů AS VFU Brno: 14 Hosté: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Č.j.: OU-29529/ Ostrava 31. března 2015

Č.j.: OU-29529/ Ostrava 31. března 2015 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 25. března 2015 Č.j.: OU-29529/25-2015 Ostrava 31. března 2015 Přítomni: podle prezenční listiny Program

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 15. 6. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd Příloha č. 2 Atestačního řádu FLÚ AV ČR Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd Preambule Kritéria, jež jsou

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Konání: 10. března 2009, 16.00 hod Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Vyhlášení soutěže a pravidla grantové soutěže

Vyhlášení soutěže a pravidla grantové soutěže Vyhlášení soutěže a pravidla grantové soutěže Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 V souladu se Směrnicí děkana č.1/2015 o Interní grantové agentuře

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i.

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. I. Úvodní ustanovení 1. Tato interní směrnice, vydávaná v návaznosti na Organizační řád Slovanského ústavu

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 1 0 / 2 0 1 5 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 12 2015 Účinná od: 1. 12. 2015 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková doc.

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Zápis z jednání AS UK FHS konaného

Zápis z jednání AS UK FHS konaného Prezenční listina Zápis z jednání AS UK FHS konaného 11. 9. 2014 Přítomni: L. Císařovská, J. Marek, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, J. Matoušek, V. Štěrba, V. Vávrová Nepřítomni: J. Blažejovský, J.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného

Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 7. 4. 2011 Prezenční listina: přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček, A. Kochari, H. Novotná, J. Novotný,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více