Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?"

Transkript

1 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 2010 Projekt Vaše cesty k bezpečí

2 Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky? Kromě úniku nebezpečné látky (NL) v důsledku havárie v chemickém průmyslu či v jiných objektech, které s NL nakládají (koupaliště, zimní stadiony, ), může dojít také k havárii vozidla, které NL převáží. Jak se zachovat: vozidlo převážející NL poznáte podle oranžové reflexní tabulky s čísly rozdělené do 2 částí (nahoře je tzv. Kemler kód udává, jaké nebezpečí látka představuje, dole je tzv. UN kód 4 místné číslo, které je přiděleno každé přepravované látce), při havárii takto označeného vozidla se ihned vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr větru a ukryjte se, je-li to možné, v nejbližší budově, volejte tísňovou linku 112, kde nahlaste i čísla, která jsou vyznačena na oranžové tabulce (dbejte však na svoje bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti od místa nehody). Při překonávání zamořeného prostoru si nezapomeňte chránit dýchací cesty (nos a ústa). LEDEN

3 Víte, jak se připravit na povodně? Jednou z nejčastějších krizových situací u nás jsou povodně. Při hrozící nebo probíhající povodni: odstraňte z okolí domu všechny snadno odplavitelné předměty, připravte si věci pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, desky, ), uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie, přestěhujte cenný majetek do vyšších pater domu, utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepě, sledujte zprávy v televizi a rádiu, připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny, informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte, zabezpečte vchod a okna při odchodu z domu. Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem a zjistěte si na obecním (městském) úřadě všechny důležité informace o možné povodni a následném žádoucím chování. ÚNOR

4 Víte, jaké máte povinnosti vůči hasičům? Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) specifikuje povinnosti z hlediska požární bezpečnosti, např.: počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru; zajistit přístup k rozvodným zařízením plynu, vody, ; oznamovat každý požár; poskytnout osobní pomoc na výzvu velitele zásahu, apod. Zákon o IZS (239/2000 Sb.) vymezuje povinnosti z hlediska ochrany obyvatelstva a spolupráce se složkami IZS, např.: strpět omezení nařízená velitelem zásahu, strpět vstup na Váš pozemek nebo do objektu, strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění (sirény) na nemovitostech, apod. Zákon o krizovém řízení (240/2000 Sb.) definuje povinnosti občana při krizové situaci, např.: hlásit přechodnou změnu pobytu; vykonávat pracovní povinnost nebo výpomoc; poskytnout požadované věcné prostředky, apod. BŘEZEN

5 Víte, jak přežít v přírodě? Pokud se vydáváte do přírody na delší dobu, je třeba být připraven a vybaven na neočekávané události. Proto nezapomeňte na: vhodné oblečení a obuv, mapu nebo GPS navigaci, nůž, zápalky nebo zapalovač, dostatek tekutin a potravin, ohnivzdornou nádobu na jídlo + lžíci, baterku, mobil s nabitou baterií, osobní lékárničku apod. Při nepříznivém počasí se ukryjte na nejbližším vhodném místě (jeskyně, krmelec, ). V případě nutnosti si postavte nouzový přístřešek z větví a chvojí. Dbejte především na jeho vhodné a bezpečné umístění! Pokud dojde k vážnému zranění, neprodleně volejte linku 155. Do příjezdu záchranářů poskytněte zraněné osobě první pomoc. Soustřeďte se především na 5 T teplo, ticho, tekutiny, tišení bolesti a transport. DUBEN

6 Víte, jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy jako jsou např.: bouřka, vichřice, tornádo, přívalový déšť, krupobití? Jste-li doma: uzavřete všechny okna a dveře, v okolí domu upevněte volně položené předměty, odveďte zvířata do bezpečí a zajeďte s autem do garáže, není-li to nutné, nevycházejte mimo domov dříve, než daný jev skončí. Jste-li venku: co nejdříve najděte bezpečný úkryt, nezdržujte se na otevřených a vyvýšených místech, vyhněte se i blízkosti vodních toků nebo ploch. Jste-li v automobilu: při blížícím se klimatickém jevu je bezpečnější rychlý únik, pokud jste již daným jevem zasaženi, jeďte velmi pomalu nebo zastavte na bezpečném místě. KVĚTEN

7 Víte, co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí? Před odjezdem do zahraničí zejména: zjistěte si co nejvíce informací o zemi, kterou chcete navštívit a o způsobu dopravy, který chcete při cestě a pobytu použít, zkontrolujte si platnost veškerých dokladů, které berete s sebou, mějte sjednané cestovní pojištění osob a zavazadel, mějte vozidlo v bezvadném technickém stavu a s povinnou výbavou požadovanou v zemích, kam míříte a kudy projíždíte, nezapomeňte na potřebné očkování (je-li to doporučeno) a léky, mějte u sebe kontakty na důležité organizace v případě nouze (zastupitelský úřad ČR, příbuzní, banka, ), dbejte na bezpečnost svých zavazadel (zámek, jmenovka, ), mějte dostatečnou finanční rezervu, bezprostředně před odjezdem pečlivě zkontrolujte Vaši domácnost (vypnuté spotřebiče, zabezpečení před vloupáním). ČERVEN

8 Víte, jak předejít požáru v přírodě? Pro bezpečné rozdělávání ohně v přírodě doporučujeme dodržet následující zásady: vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí, ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. obložením kameny, vyhloubením zeminy apod., k zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh, oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu) k uhašení, děti nenechávejte u ohniště bez dozoru plnoleté osoby, místo opusťte tehdy, až je oheň řádně uhašený, nerozdělávejte oheň za silného větru nebo v období extrémního sucha. Pokud se na Vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte, ale zastavte se, lehněte si na zem, chraňte si obličej a kutálejte se. ČERVENEC

9 Víte, jak vybavit a bezpečně používat automobil? Pro bezpečnou jízdu v automobilu: mějte v pořádku povinnou výbavu (doporučujeme vybavit Vaše auto i hasicím přístrojem), udržujte vozidlo v dobrém technickém stavu, nemanipulujte v blízkosti vozidla s otevřeným ohněm, především v létě nenechávejte v autě hořlavé a výbušné předměty (zapalovače, spreje, propanbutanové lahve, ), nikdy nesedejte za volant pod vlivem návykových látek, jezděte zodpovědně, předvídavě a čitelně, při dlouhých jízdách pravidelně odpočívejte. Dále: neparkujte na místech určených jako nástupní plocha pro jednotky požární ochrany, při parkování dbejte na to, abyste neznemožnili použití požárních hydrantů, vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázenými umožněte bezpečný a plynulý průjezd. Je-li to nutné, i zastavte, a to na takovém místě, abyste jim nepřekáželi. SRPEN

10 Víte, co je úniková cesta? Úniková cesta je komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo z její části ohrožené požárem na volné prostranství, kde nemohou být ohroženy. Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Chráněná úniková cesta tvoří samostatný požární úsek, chráněný proti požáru požárně dělícími konstrukcemi. Jak má vypadat úniková cesta: musí být zřetelně označeny únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob, dveře na cestách musí být opatřeny odblokovacím zámkem, musí mít zajištěno dostatečné osvětlení, komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volně průchodné, chráněné únikové cesty nesmí být využívány způsobem zvyšujícím požární riziko. ZÁŘÍ

11 Víte, jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů? Bezpečné používání el. spotřebičů: kupujte elektrické spotřebiče pouze u odborných prodejců, spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny, průběžně kontrolujte technický stav spotřebiče, nepřetěžujte el. zásuvky, elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou, nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů pravidelně čistěte, při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky, opravy svěřte jen odborné firmě, zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (např. zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů). V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou, ale práškovým hasicím přístrojem! ŘÍJEN

12 Víte, kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí? Pokud uslyšíte varovný signál Všeobecná výstraha (140 s, kolísavý tón), okamžitě hledejte nejbližší možný úkryt: při úniku nebezpečných látek se ukryjte do pevné budovy s uzavíratelnými okny a dveřmi, nejlépe na té straně budovy, která je odvrácená od zdroje úniku, při nebezpečí povodně vyhledejte úkryt na bezpečném vyvýšeném místě, kam voda nedosáhne, při nebezpečí požáru se vzdalte z dosahu ohně, žáru i zplodin hoření. V místnosti, kde se ukrýváte, je třeba uzavřít okna a dveře, vypnout větrací přístroje, utěsnit všechny otvory, zejména vývody větrání a klimatizace, dále utěsnit rámy oken a dveří. Nezapomeňte na utěsnění klíčové dírky a zejména otvoru pod dveřmi do místnosti. K utěsnění použijte lepící pásky, namočené kusy látky (deky, prostěradla) a v krajním případě i vlastní oblečení. LISTOPAD

13 Víte, jak předcházet požáru při kouření? Statisticky nejčastější příčinou požárů je již tradičně nedbalost. Touto nedbalostí se v souvislosti se vznikem požáru rozumí mimo jiné kouření nebo manipulace s otevřeným ohněm. Při kouření dodržujte několik zásad: nekuřte na místech, kde je to bezpečnostní tabulkou nebo předpisy zakázáno (na čerpacích stanicích, v lese, v nebezpečných prostorech), nekuřte v blízkosti hořlavých materiálů, nikdy neodhazujte hořící nedopalky, neodkládejte hořící cigarety na hořlavé materiály, nekuřte v situaci, kdy Vám hrozí usnutí (v křesle, v posteli atd.), nedávejte svým dětem příležitost se dostat k Vašim cigaretám a zápalkám nebo zapalovači. Zvažte úplné ukončení kouření, získáte tím průměrně 8 až 16 let života navíc, ušetříte peníze v řádu tisíců korun ročně a snížíte riziko vzniku požáru ve své domácnosti i v přírodě. PROSINEC

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ... Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 C1 NAHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI č. situace str. 1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 1. Kdy které číslo volat 150 Hasiči požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické

Více

Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ

Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ FUDŽŽŽ DŽŽŽ TÚTÚ ÍÍÍÍÍÍÍ Nepropadejte panice Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí ECH EEEE ŤIK ŤAK ŤIK... HŮŮŮ HŮŮŮ Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed Obsah

Více

Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ

Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ FUDŽŽŽ DŽŽŽ TÚTÚ ÍÍÍÍÍÍÍ Nepropadejte panice Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí ECH EEEE ŤIK ŤAK ŤIK... HŮŮŮ HŮŮŮ Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed Obsah

Více

C - Bezpečnost občana

C - Bezpečnost občana C - Bezpečnost občana 1. Jak se zachovat, stanete-li se svědky trestného činu? 2. Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? 3. Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou? 4. Jak vybavit

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele Obec Těchlovice, 2005 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby,

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo

Více

Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí

Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí Při cestách v zahraničí čelíme často nebezpečí odlišného charakteru než v České republice. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro obyvatele Odbor ochrany obyvatelstva MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 )

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 ) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech pro obyvatelstvo 1. NEJČASTĚJŠÍ DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ dopravní nehody extrémní situace způsobené rozmary

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Tento havarijní plán je vypracován podle vyhlášky č. 328/2001 Sb., a je upraven podle stávajících podmínek Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy

Více

Příprava pro případ nouze

Příprava pro případ nouze Důležitá čísla Důležitá čísla Policie 110 Příprava pro případ nouze Prevence a svépomoc v nouzových situacích Hasičský sbor 112 Lékařská pohotovostní služba Záchranná služba Pomoc při otravách Pohotovostní

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 15. 10. 2014 1

Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 15. 10. 2014 1 1 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Polnička,okres Žďár nad Sázavou Polnička 147, 591 01, Žďár nad Sázavou IČO : 43378641 Tel : 566625768 Fax : 566625768 E-mail : polnicka@c-box.cz OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI

Více

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha, 2006 1 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více