CIO2 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIO2 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012"

Transkript

1 CIO2 1/2012 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012

2 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ IČ: , DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A Zastoupená Veronikou Špaňárovou, na základě plné moci (dále jen pojistník ) na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p. 1329/5, Česká republika IČ: , DIČ CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327 jednající: Ing. Zdeňkem Jarošem, předsedou představenstva dále jen pojistitel ) na straně druhé. OBSAH SMLOUVY Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Výklad pojmů Článek 3 Doba platnosti této rámcové smlouvy Článek 4 Soubory pojištění Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění Článek 7 Pojistné Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění Článek 10 Výluky z pojištění Článek 11 Povinnosti pojistníka Článek 12 Povinnosti pojistitele Článek 13 Zánik pojištění vztahujícího se na jednotlivé Zařízení Článek 14 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů Článek 15 Adresy a doručování Článek 16 Závěrečná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto rámcovou smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), ustanovení této rámcové smlouvy a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i další obecně závazné předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této rámcové smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník Citibank Europe plc, která s pojistitelem uzavřela tuto rámcovou smlouvu. 2.2 Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., která s Pojistníkem uzavřela tuto rámcovou smlouvu. 2.3 Pojištěný klient Pojistníka, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této rámcové smlouvy a kterému v případě pojistné události odcizení Zařízení nebo finanční ztráty v důsledku nahodilého poškození Zařízení vznikne právo na pojistné plnění jako oprávněné osobě. 2.4 Pojistné plnění (dále také plnění ) - je plnění, které poskytne Pojistitel Pojištěnému za podmínek uvedených v čl. 9 této rámcové 2.5 Počátek pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této rámcové 2.6 Konec pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této rámcové 2.7 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti Pojistitele poskytnout Pojistné plnění dle čl. 9 této rámcové 2.8 Pojištění škodové pojištění odcizení Zařízení a pojištění nahodilého poškození Zařízení. 2.9 Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno pro jednotlivé Zařízení. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná počátkem pojištění a končí koncem pojištění a trvá celou dobu existence Programu splátek, avšak maximálně 2 roky Zařízení mobilní telefon, tablet nebo HW zařízení prodávané v České republice společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ a financované v rámci Programu splátek O2 Nákup na splátky poskytnutého Pojistníkem. Pojištění dle této rámcové smlouvy se vztahuje na Zařízení ve výlučném vlastnictví pojištěného. Pojištění dle této rámcové smlouvy lze sjednat pouze k Zařízení, jehož kupní cena je minimálně 500,- Kč a maximálně ,- Kč Mobilní telefon radiomobilní telekomunikační zařízení Tablet přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání HW zařízení zařízení pro internet, O2 TV nebo pevnou linku mobilní modem, ADSL/VDSL modem, telefon pro pevnou linku, zařízení pro bezdrátovou domácnost a zařízení pro O2 TV Příslušenství věc, která je určena k používání spolu s mobilním telefonem, tabletem nebo HW zařízením, ale která není jeho nedílnou součástí, např. nabíječka, handsfree, pouzdro, držák, headset, bluetooth, datové kabely, přívěsky, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta, čtečka apod. Na příslušenství se pojištění dle této rámcové smlouvy nevztahuje Pojištění nahodilého poškození Zařízení pojištění pro případ finanční ztráty způsobené nahodilou mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností Zařízení, k níž dojde nahodilým poškozením Zařízení během pojistné doby Program splátek alternativní způsob splácení závazků z Karty poskytnutý Pojistníkem pojištěnému za účelem financování kupní ceny Zařízení uhrazené Kartou pojištěného. Kartová transakce, kterou je hrazena kupní cena Zařízení, je zařazena do Programu splátek O2 Nákup na splátky na základě žádosti Pojištěného o zařazení kartové transakce vztahující se k pořízení Zařízení do Programu splátek, a to buď podepsané při uhrazení kupní ceny Zařízení Kartou či dodatečně podané telefonicky, přičemž kartová transakce je splácena Pojištěným v rámci Programu splátek po dobu maximálně 2 let Pojistné nebezpečí nahodilá skutečnost, která může být příčinou vzniku Pojistné události Administrátor pojistných událostí Pojistitel nebo osoba určená Pojistitelem pro správu a vyřizování Pojistných událostí, jakož i další administrativu týkající se pojištění dle této rámcové smlouvy (dále také Administrátor ) Časová cena cena, kterou má Zařízení v okamžiku vzniku pojistné události. Časová cena Zařízení se určí tak, že se od kupní ceny Zařízení odečte 1,5 % z této kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení Zařízení Finanční ztráta vznik nákladů nebo finanční újma, kterou Pojištěný utrpí v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti Zařízení při dodržení pokynů výrobce/prodejce Servisní místo - autorizované servisní místo určené Administrátorem k opravě Zařízení Odcizení kapesní krádež (např. vytažení Zařízení z oblečení, kabelky, batohu nebo jiného příručního zavazadla apod.), loupež, vloupání nebo vykradení bytu/objektu určeného k trvalému bydlení nebo do zamčeného auta (vyjma výluky dle ust. čl této rámcové smlouvy) Beneficient servisní místo určené Pojištěným pro přijetí pojistného plnění v případě řešení pojistné události z pojištění nahodilého poškození Zařízení způsobem dle čl této 2.24 Karta jakýkoli typ Citi kreditní karty vydané Pojistníkem, jejímž držitelem je fyzická osoba Pojištěný a prostřednictvím které Pojištěný čerpá úvěr nebo má přístup k finančním prostředkům uloženým na kartovém účtu. Karta je vydána Pojištěnému na základě Smlouvy o Citi kreditní kartě uzavřené mezi Pojistníkem a Pojištěným. Článek 3 Doba platnosti této rámcové smlouvy 3.1 Tato rámcová smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího uzavření a její účinnost a trvání končí, není-li dále stanoveno jinak, dne Nadále se trvání a účinnost této rámcové smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, 2/6

3 pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení trvání a účinnosti této rámcové Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se trvání a účinnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením trvání a účinnosti této rámcové smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této rámcové smlouvy do posledního dne trvání a účinnosti této rámcové smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku Pojištění v souladu s ustanovením Článku 13 této rámcové smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto rámcovou smlouvou. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této rámcové smlouvy nemá vliv na platnost nebo účinnost této rámcové smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této rámcové Článek 4 Soubory pojištění 4.1 Na základě této rámcové smlouvy se sjednává pojištění Pojištěným v rozsahu souboru Pojištění Kompakt, který zahrnuje tato pojištění: Pojištění Kompakt: pojištění odcizení Zařízení, pojištění nahodilého poškození Zařízení. Územní platnost Pojištění Kompakt není územně omezena. Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Pojištění Kompakt vzniká automaticky pro Pojištěného, který: (i) je držitelem hlavní Karty (nikoli dodatkové) a kupní cenu jednotlivého Zařízení uhradil kartovou transakcí provedenou na základě Platebního příkazu a žádosti o zařazení kartové transakce do Programu splátek (dále jen Platební příkaz ). Pojištěný podpisem Platebního příkazu projevil vůli přistoupit k pojištění dle této rámcové smlouvy a zároveň souhlasil s podmínkami pojištění a touto rámcovou smlouvou, nebo (ii) je držitelem hlavní Karty (nikoli dodatkové), kupní cenu jednotlivého Zařízení uhradil Kartou a následně v souladu s Obchodními podmínkami Citibank požádal Pojistníka telefonicky o zařazení kartové transakce vztahující se k pořízení daného Zařízení do Programu splátek. Pojištěný současně telefonicky projevil vůli přistoupit k pojištění dle této rámcové smlouvy a souhlasil s podmínkami pojištění a touto rámcovou smlouvou. Pojištění dle této rámcové smlouvy lze sjednat pouze v rámci Programu splátek na koupi nového, nikoli použitého jednotlivého Zařízení. Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění 6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Poslední pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato rámcová smlouva či právní předpis spojuje konec pojištění, a končí zánikem pojištění. 6.2 Počátek pojištění jednotlivého Zařízení se stanoví na okamžik zařazení kartové transakce, kterou byla uhrazena kupní cena jednotlivého Zařízení, do Programu splátek. 6.3 Konec pojištění jednotlivého Zařízení se stanoví na poslední den splatnosti poslední splátky kartové transakce, kterou byl proveden nákup jednotlivého Zařízení, zařazené do Programu splátek, pokud není stanoveno v článku 13 této rámcové smlouvy jinak. 6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v čl. 7 této rámcové smlouvy a Pojistitel má právo na pojistné v plné výši bez ohledu na skutečnou délku pojistného období. Článek 7 Pojistné 7.1 Výše běžného měsíčního pojistného pro soubor Pojištění Kompakt je upravena zvláštní dohodou smluvních stran. 7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období z každého jednotlivého pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet Pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí pojistného období, za které je pojistné placeno. Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události 8.1 V případě Pojistné události je Pojistník povinen předat Pojistiteli požadované údaje o Pojištěném, u něhož nastala Pojistná událost. Pojištěný, u kterého nastala Pojistná událost, je povinen poskytnout Pojistiteli bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na Pojistné plnění: vyplněný formulář Pojistitele Oznámení pojistné události, doklad o koupi Zařízení, v případě odcizení Mobilního telefonu nebo Tabletu také doklad o zablokování SIM karty; v případě odcizení Zařízení kopii dokladu od Policie ČR o oznámení odcizení Zařízení nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě odcizení Zařízení (v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému s překladem do českého jazyka). 8.2 Další potřebné šetření je Administrátor povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s Pojištěným. Pojištěný je povinen poskytnout Administrátorovi součinnost v souladu s touto rámcovou smlouvou v případě, že Administrátor uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku Pojistné události a stanovení výše Pojistného plnění. 8.3 Pojištěný je povinen chovat se takovým způsobem, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu Pojistné události. 8.4 Administrátor může požadovat od Pojištěného i další doklady, které považuje za potřebné. Pojistitel může plnění z této rámcové smlouvy odmítnout, jestliže Pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu Pojistné události, nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 8.5 Pojištěný je povinen předložit Pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady v cizím jazyce, je Pojištěný povinen doložit překlad takového dokladu do českého jazyka a Pojistitel je oprávněn si v tomto případě vyžádat i úředně ověřený překlad do českého jazyka. 8.6 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. 32 zákona o pojistné smlouvě nejsou považovány náklady vynaložené Pojištěným v případě záruční či pozáruční preventivní prohlídky Zařízení, na údržbu Zařízení, na úpravu Zařízení apod. 8.7 V případě využití telefonu jako komunikačního prostředku ze strany Pojištěného, Pojistníka, Pojistitele anebo Administrátora, souhlasí Pojištěný s nahráváním příchozích i odchozích telefonních hovorů Administrátorem, Pojistníkem a Pojistitelem na zvukový záznam a s použitím takového záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu. Administrátor, Pojistník nebo Pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti této rámcové smlouvy a po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění, jakož i dalších právních předpisů. Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění 9.1 Šetření pojistné události a) V případě vzniku nároku na Pojistné plnění dle této rámcové smlouvy a poté, co Pojistitel obdrží od Pojištěného, Pojistníka a servisního místa doklady a údaje uvedené v čl. 8 a 9 této rámcové smlouvy, je Pojistitel povinen vyplatit Pojistné plnění Pojištěnému, případně Beneficientovi, do 15 dnů ode dne, kdy Pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané Pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile Pojistitel písemně sdělí jeho výsledky Pojištěnému. b) Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla Pojistiteli Pojistná událost oznámena, je Pojistitel povinen sdělit písemně pojištěnému důvody, pro které nelze šetření ukončit. c) Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny Pojistníka nebo Pojištěného. d) Na právo na Pojistné plnění nemá vliv zánik Pojištění, pokud k zániku Pojištění došlo po vzniku Pojistné události a právo na Pojistné plnění bylo u Pojistitele řádně uplatněno v zákonné lhůtě. 9.2 Pojištění nahodilého poškození Zařízení Postup v případě Pojistné události V případě Pojistné události finanční ztráty pojištěného (finanční újma nebo vznik nákladů v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti Zařízení při dodržení pokynů výrobce/prodejce Zařízení), je stanoven následující postup: 1. Pojištěný telefonicky kontaktuje Administrátora, který zašle Pojištěnému formulář Oznámení Pojistné události (případně si Pojištěný může zažádat o zaslání formuláře Oznámení pojistné události na internetových stránkách 2. Pojištěný zašle Administrátorovi vyplněný formulář Oznámení pojistné události; v Oznámení pojistné události Pojištěný určí jako Beneficienta případného Pojistného plnění Servisní místo a podrobně popíše nefunkčnost Zařízení včetně okolností, za kterých k nefunkčnosti Zařízení došlo; 3/6

4 3. Administrátor po obdržení vyplněného Oznámení pojistné události kontaktuje Pojištěného a sdělí mu kontaktní údaje na Servisní místo, které Zařízení opraví; 4. Servisní místo vystaví protokol o výši nákladů na opravu Zařízení a po provedení opravy dále fakturu za opravu Zařízení, kterou spolu s protokolem o opravě Zařízení včetně podrobné specifikace zašle Administrátorovi; 5. v případě vzniku nároku na Pojistné plnění Pojistitel uhradí náklady za opravu dle pokynu Pojištěného přímo Beneficientovi nebo v případě, že oprava není možná, zašle Pojistné plnění ve výši časové ceny Zařízení dle čl této rámcové smlouvy přímo Pojištěnému. Administrátor ani Pojistitel neodpovídají za případnou ztrátu dat uložených na Zařízení; součástí opravy není instalace původního nebo nového softwaru nebo operačního systému nebo jeho jakákoli aktualizace Pojistná událost a Pojistné plnění Pojistnou událostí je finanční ztráta, ke které dojde během Pojistné doby (v maximální délce 2 roky od okamžiku zařazení kartové transakce, kterou byla uhrazena kupní cena jednotlivého Zařízení, do Programu splátek) v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti jednotlivého Zařízení při dodržení pokynů výrobce/prodejce. Pojistné plnění: 1) V případě, že jednotlivé Zařízení lze dle písemného stanoviska Servisního místa opravit, pak se výše Pojistného plnění rovná nákladům na opravu jednotlivého Zařízení. Horní hranice Pojistného plnění je ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) pro jednu Pojistnou událost, přičemž výše Pojistného plnění nepřesáhne časovou cenu jednotlivého Zařízení. V případě, že by oprava jednotlivého Zařízení byla neúčelná nebo v případě, že by náklady na opravu jednotlivého Zařízení dle písemného stanoviska Servisního místa přesáhly časovou cenu jednotlivého Zařízení, pak se výše Pojistného plnění rovná časové ceně jednotlivého Zařízení. 2) V případě, že oprava Zařízení dle písemného stanoviska Servisního místa není možná (např. z důvodu úplného zničení Zařízení nebo z jiného obdobného důvodu), výše Pojistného plnění se rovná časové ceně Zařízení, jejíž oprava není možná. Horní hranice Pojistného plnění je v tomto případě ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). V tomto případě Pojištění Kompakt na dané jednotlivé Zařízení zaniká. Pojistitel poskytne u pojištění vztahujícího se k jednotlivému Zařízení Pojistné plnění maximálně jednou za kalendářní rok. Na Pojistné plnění v případě neopravitelnosti Zařízení nebo neúčelnosti opravy dle ust. čl , bod 1) a 2) se vztahuje spoluúčast Pojištěného ve výši 25 %. Na Pojistné plnění v případě opravy Zařízení dle ust. čl , bod 1) se nevztahuje žádná spoluúčast Pojištěného. Pojistné plnění bude přímo Pojištěnému nebo Beneficientovi uhrazeno převodem na bankovní účet dle pokynů Pojištěného nebo Beneficienta. 9.3 Pojištění odcizení Zařízení Pojistnou událostí je odcizení Zařízení pojištěného během pojistné doby. Plnění v případě pojistné události odcizení Zařízení Pojistné plnění se rovná časové ceně Zařízení. Na pojistné plnění se vztahuje spoluúčast pojištěného ve výši 25%. Pojistné plnění bude Pojištěnému uhrazeno převodem na bankovní účet dle pokynů Pojištěného. V případě odcizení Zařízení pojištěnému Pojištění Kompakt na dané jednotlivé Zařízení zaniká. Článek 10 Výluky z pojištění 10.1 Pojištění nahodilého poškození Zařízení - Pojistitel není povinen nahradit/uhradit náklady: na opravy Zařízení kryté jakoukoliv zákonnou zárukou anebo zárukou ze strany prodejce, dodavatele, výrobce, servisního místa anebo třetí osoby/strany, která vyplývá z koupě Zařízení, jeho servisu anebo je definována relevantní legislativou, za poškození Zařízení způsobené úmyslně anebo hrubou nedbalostí, za poškození Zařízení způsobené nesprávnou instalací, opravou anebo údržbou, za poškození, ke kterému došlo užíváním Zařízení v rozporu s návodem od výrobce anebo účelem pro který je Zařízení určeno, včetně použití výrobcem neschválených doplňků, za poškození Zařízení, které vzniklo běžným opotřebením, zanedbáním údržby anebo postupným působením koroze, vlhkosti, tepla anebo chladu, za kosmetické nebo povrchové poškození Zařízení, které nemá vliv na funkčnost Zařízení (např. změna barvy, poškrábání povrchu, odlepení značky, obarvení apod.), 4/ za poškození příslušenství Zařízení, např. nabíječka baterií, sluchátka, kabely, montážní prvky, handsfree sady apod., za poškození Zařízení během doručení od prodejce pojištěnému; za poškození Zařízení způsobené chybami v software, chybnou instalací software nebo operačního systému, za běžnou údržbu, čištění, nastavení, instalaci, prohlídku anebo úpravu Zařízení včetně nákladů na opravy Zařízení, k jehož poškození došlo některou z těchto činností, za spotřební materiál související s používáním Zařízení jako žárovky, baterie, akumulátory, filmy, náplně, těsnění, kabely apod., za opravy mimo servisní místo určené Pojistitelem, vzniklé v souvislosti s odcizením anebo ztrátou Zařízení, za opravy Zařízení, k jehož poškození došlo při manipulaci s ohněm, úderem blesku, zemětřesením, vichřicí, explozí anebo záplavou/ povodní nebo jinou přírodní katastrofou, za opravy Zařízení, k jehož poškození došlo v souvislosti s občanskými nepokoji, válečnými událostmi anebo působením radiace, ionizací, výbuchem, manipulací s výbušninami, toxickými látkami, nebo v souvislosti se službou pojištěného v armádě, námořnictvu nebo letectvu, vzniklé v souvislosti s výrobní vadou Zařízení, vzniklé v souvislosti s přepravou Zařízení z místa jeho poškození do servisního místa, včetně rizika spojeného přímo i nepřímo s přepravou poškozeného Zařízení, vzniklé v souvislosti se škodou způsobenou samotným Zařízení (následná škoda); vzniklé v souvislosti nebo v důsledku působení slunečního svitu, větru, písku nebo jiných přírodních vlivů a počasí na Zařízení; na poškození Zařízení, pokud je sériové číslo Zařízení nečitelné Pojištění odcizení Zařízení - Pojistitel není povinen plnit v případě následujícího okolností a událostí: odcizení Zařízení v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (nedbalostní jednání např. ponechání Zařízení na nechráněném, volně přístupném místě např. v nákupním košíku, na stole v restauraci apod.) k Pojistné události došlo v důsledku radiace, atomového výbuchu, manipulace s ohněm, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami, zemětřesení, záplav; k odcizení Zařízení došlo v souvislosti s občanskou válkou nebo válečnou událostí, aktivní účastí na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích; k Pojistné události došlo v souvislosti se službou Pojištěného v armádě, námořnictvu nebo letectvu; Pojistné události, k nimž došlo v důsledku podvodného jednání Pojištěného nebo jeho osob blízkých; odcizení Zařízení z motorového vozidla zaparkovaného na veřejné (m) nebo volně přístupné (m) komunikaci (místě) mezi 22 hodinou večerní a 8 hodinou ranní; odcizení Zařízení v důsledku vloupání do stolu nebo uzamčené části nábytku, pokud se nachází v nezamčené místnosti; Pojistné události, které jsou důsledkem nebo vznikly v souvislosti s protiprávním jednáním Pojištěného. Článek 11 Povinnosti Pojistníka Pojistník je povinen: 11.1 Řádně a včas platit Pojistiteli pojistné dle čl. 7 této rámcové 11.2 Odpovědět Pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat mu veškeré informace týkající se pojištění dle této rámcové smlouvy, které se dozví nebo získá od Pojištěného Poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované Pojistitelem od Pojištěného byly Pojištěným řádně vyplněny a podepsány Na základě odůvodněného písemného požadavku Pojistitele poskytovat Pojistiteli další informace, přehledy, výkazy v této rámcové smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou Pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní či bankovní tajemství Pojistníka nebo Pojistníkova povinnost mlčenlivosti či zákonná povinnost ohledně ochrany osobních údajů Informovat Pojistitele o kartových transakcích zařazených do Programu splátek, v rámci kterých je pojištění podle této rámcové smlouvy sjednáno Prokazatelně seznámit Pojištěné s podmínkami této rámcové 11.7 Marketingové materiály týkající se pojištění dle této rámcové smlouvy, jakož i materiály, které se odvolávají na Pojistitele, předem odsouhlasit s Pojistitelem. Článek 12 Povinnosti Pojistitele 12.1 Pojistitel je povinen provést šetření každé Pojistné události, o které se dozví a písemně informovat Pojištěného o výsledku šetření v souladu s ust. 9.1 této rámcové

5 12.2 Pojistitel je povinen informovat neprodleně Pojistníka o každé Pojistné události, která mu byla nahlášena Pojištěným Pojistitel je povinen informovat neprodleně Pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních podaných Pojištěnými Pojistitel je povinen poskytovat bezplatné školení Pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu s pojistitelnými osobami a Pojištěnými. Článek 13 Zánik pojištění vztahující se na jednotlivé Zařízení Pojištění zaniká: 13.1 posledním dnem existence Programu splátek vztahujícího se k Zařízení, resp. vyřazením kartové transakce týkající se nákupu příslušného Zařízení z Programu splátek; 13.2 ukončení Smlouvy o Citi kreditní kartě; 13.3 odcizením Zařízení; 13.4 zrušením práva Pojištěného používat Kartu v souladu s obchodními podmínkami Pojistníka; 13.5 smrtí Pojištěného; 13.6 zánikem Zařízení; 13.7 písemnou dohodou Pojistitele a Pojistníka, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; 13.8 v případě Pojistné události dle čl této rámcové smlouvy; 13.9 převodem nebo přechodem vlastnického práva k Zařízení na jinou osobu; v dalších případech stanovených touto rámcovou smlouvou nebo zákonem o pojistné smlouvě; odstoupením pojistitele - pojistitel je oprávněn od pojištění odstoupit v případě, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání nebo změně pojištění úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy pojistitele, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojištění nesjednal. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo zanikne; v případě pojištění nahodilého poškození Zařízení pokud bude během zákonné záruční doby u prodejce uplatněna záruční vada, kterou nelze odstranit nebo se stane neodstranitelnou vadou ve smyslu ust. 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, v případě, že: Pojištěný v souladu s ustanovením 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uplatní své právo na odstoupení od kupní smlouvy, pojištění Zařízení se platným odstoupením od kupní smlouvy ruší od počátku a pojistné se vrací Pojistiteli; Pojištěný v souladu s ustanovením 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uplatní své právo na výměnu Zařízení, pak okamžikem předání vyměněného Zařízení Pojištěnému zaniká pojištění původně pojištěného Zařízení a zároveň vzniká pojištění Zařízení získané výměnou za původní. Toto pojištění se řídí touto rámcovou smlouvou a trvá do zániku pojištění dle ostatních odstavců tohoto článku 13. Článek 14 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů 14.1 Pojistitel a Pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhého z účastníků a o ostatních skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu činnosti podle této rámcové smlouvy a které by mohly poškodit jednoho z účastníků. Zejména jsou povinni chránit informace a údaje o Pojištěných a jejich osobních údajích, obchodních podmínkách, know how druhého účastníka. Tato povinnost přetrvává i po skončení smluvního vztahu z této rámcové Pojistník je však oprávněn sdílet obchodní tajemství a ostatní skutečnosti v rámci skupiny Citigroup, t.j.skupiny zahrnující společnost Citigroup Inc. a jakékoli ostatní právnické osoby přímo nebo nepřímo ovládané Citigroup Inc. Pojistitel je oprávněn sdílet obchodní tajemství a ostatní skutečnosti v rámci skupiny BNP PARIBAS, tj. skupiny zahrnující společnost BNP PARIBAS CARDIF, se sídlem boulevard Haussmann 1, Paříž a jakékoli právnické osoby touto společností přímo nebo nepřímo ovládané Pojistitel tímto pověřuje Pojistníka v souladu s ust. 6 zákona o ochraně osobních údajů zpracováním osobních údajů Pojištěného v rozsahu prohlášení dle čl. 5 této rámcové smlouvy a údajů sdělených Pojistníkovi Pojištěným v souvislosti s pojištěním nebo Pojistnou událostí, včetně rodného čísla a čísla Karty pojištěného, a to za účelem činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností, jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu zpracování Pojistník jako zpracovatel prohlašuje, že je schopen zajistit a zavazuje se zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů klientů, zejména pak přijmout taková opatření personálního, technického a organizačního charakteru, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, jakož i k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití, zejména opatření týkající se práce s danými informačními systémy, vymezení omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji klientů, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů klientů dozvěděly, jakož i o bezpečnostních opatřeních přijatých k jejich ochraně, zajištění místností a počítačů s databázemi údajů proti vniknutí třetích osob. Pojistník tímto prohlašuje, že na jeho pracovišti jsou přijaty vnitřní normy týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy Pojistník není oprávněn osobní údaje Pojištěných zpřístupnit třetím osobám Pojistník je oprávněn zpracováním osobních údajů Pojištěných dle této rámcové smlouvy pověřit třetí osobu, a to společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , za účelem sjednání pojištění dle této rámcové smlouvy v rámci Programu splátek Zejména je pak Pojistník povinen zajistit, že: přístup do interního systému Pojistníka (dále jen aplikace ), ve kterém jsou evidovány osobní údaje Pojištěných, mají pouze autorizovaní uživatelé na základě autentizace uživatelským jménem a heslem, přičemž uživateli aplikace jsou pouze oprávnění pracovníci Pojistníka, žádný z uživatelů aplikace nemá možnost zásahu do osobních údajů a dat, vyjma změny související s požadavkem subjektu údajů Pojistník je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Pojištěných v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a pokyny Pojistitele v souladu s touto rámcovou smlouvou; s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů; uchovávat osobní údaje Pojištěných pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování podle této rámcové smlouvy, nejdéle však po dobu trvání této rámcové smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Po ukončení zpracování osobních údajů Pojištěných Pojistník veškeré předané údaje zlikviduje, anebo provede anonymizaci údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů tak, aby údaje již dále nemohly být zpracovávány za jiným než touto rámcovou smlouvou stanoveným účelem; plnit neprodleně a úplně všechny pokyny Pojistitele ohledně úpravy, vymazání nebo aktualizace osobních údajů Pojištěných; není oprávněn osobní údaje Pojištěných získané od Pojistitele jakkoli měnit nebo upravovat; zpracovávat osobní údaje Pojištěných předané na základě této rámcové smlouvy jen pro potřebu Pojistitele, s výjimkou těch osobních údajů Pojištěných, které zároveň v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovává sám jako správce nebo jejichž zpracováním je pověřen dle ust. 6 zákona o ochraně osobních údajů jiným správcem a které nabyl v souladu se právními předpisy Pojistník i Pojistitel se zavazují vzájemně si předávat data - osobní údaje Pojištěného - v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Pojištěných, jakož i k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití, zejména opatření týkající se práce s danými informačními systémy, vymezení omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji Pojištěných, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů Pojištěných dozvěděly, jakož i o bezpečnostních opatřeních přijatých k jejich ochraně, zajištění místností a počítačů s databázemi údajů proti vniknutí třetích osob. Pojistník tímto prohlašuje, že na jeho pracovišti jsou přijaty vnitřní normy týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů Pojištěných v souladu s platnými právními předpisy. Dále se zavazují Pojistník i Pojistitel zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat jaké lze s ohledem na předmět této rámcové smlouvy a postavení smluvních stran důvodně požadovat Pojištěný přistoupením k Pojištění vyjadřuje souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, aby jeho osobní údaje v rozsahu všech údajů sdělených Pojistníkovi nebo Pojistiteli nebo Administrátorovi v průběhu trvání pojištění v souvislosti s pojištěním nebo Pojistnou událostí, včetně rodného čísla a čísla Karty pojištěného, byly Pojistitelem zpracovávány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i k plnění povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu trvání pojištění a dobu nezbytně nutnou k plnění povinností Pojistitele. Pojištěný dále přistoupením k pojištění prohlašuje, že byl v souladu s ust. 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů a o svých právech, jakož i o právech a povinnostech správce a zpracovatelů. Souhlasí s předává- 5/6

6 ním údajů do jiných států, a to ve smyslu ust. 27 zákona o ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat Pojistitel jako správce nebo Pojistník v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Výslovně souhlasí s tím, že Pojistitel může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Článek 15 Adresy a doručování 15.1 Písemnosti Pojistitele určené Pojistníkovi nebo Pojištěnému (dále jen adresát ) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta ) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na poslední známou korespondenční adresu adresáta v České republice nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou Pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány Pojistitelem, Administrátorem nebo jinou Pojistitelem určenou osobou; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají adresátem Pojistiteli písemně, sdělení jsou účinná jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i ová zpráva doručená na dohodnutou ovou adresu, která musí být na žádost odesílatele zprávy potvrzena příjemcem písemně Adresáti jsou povinni informovat bezodkladně Pojistitele o každé změně své korespondenční adresy Pojištěný komunikuje veškeré záležitosti týkající se pojištění podle této rámcové smlouvy prostřednictvím Pojistitele, a to prostřednictvím call centra Pojistitele nebo Administrátora nebo zasláním písemností na adresu Pojistitele nebo Administrátora Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání zásilky. Písemnost Pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslána zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozích odstavcích, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení Pojistiteli. smlouvy i bez předchozího souhlasu Pojistitele na kteroukoli osobu v rámci skupiny Citi, tj. na kteroukoli osobu přímo či nepřímo ovládanou společností Citigroup Inc, vždy však po předchozím písemném oznámení. Toto ustanovení se rovněž netýká Pojistitele ve smyslu jeho oprávnění převést svá práva a povinnosti z této rámcové smlouvy i bez předchozího souhlasu Pojistníka na kteroukoli osobu v rámci skupiny BNP PARIBAS CARDIF a veškerých právnických osob, které jsou touto společností přímo či nepřímo ovládány Orgánem dohledu nad činností Pojistitele je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha Komunikace v souvislosti s pojištěním bude mezi Pojistitelem a Pojistníkem a Pojistitelem a Pojištěným probíhat v českém jazyce a veškeré informace týkající se pojištění, o které Pojištěný při sjednání pojištění nebo během jeho trvání požádá, jsou poskytovány v českém jazyce Stížnosti Pojistníka nebo Pojištěných jsou vyřizovány dle standardních interních pravidel Pojistitele a je možné je směřovat kromě adresy Pojistitele uvedené v záhlaví této rámcové smlouvy na cardif.com nebo na tel Po dokončení šetření jsou osoby, které podaly stížnost, informovány dopisem. Pojistník nebo Pojištěný má dále možnost obrátit se se stížností na orgán dohledu - Českou národní banku. V takovém případě vyřídí Pojistitel stížnost stejným způsobem jako v předchozím případě. Odpověď Pojistitel směřuje dle pokynu České národní banky přímo stěžovateli nebo Pojistitel podá odpověď zpět na Českou národní banku U pojištění dle této rámcové smlouvy zákon o daních z příjmů v platném znění neumožňuje snížení základu daně o uhrazené pojistné Obsah této rámcové smlouvy lze po dohodě smluvních stran měnit a doplňovat. Veškeré dodatky k této rámcové smlouvě budou provedeny v písemné formě Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá smluvní strana obdrží po jednom. V Praze dne Článek 16 Závěrečná ustanovení 16.1 V případě, že některé ustanovení této rámcové smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této rámcové 16.2 Právní vztahy vzniklé z této rámcové smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky a případné spory vzniklé z této rámcové smlouvy rozhodují soudy České republiky Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti z této rámcové smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto ustanovení se netýká Pojistníka ve smyslu jeho oprávnění převést svá práva a povinnosti z této rámcové Za Citibank Europe plc... Veronika Špaňárová na základě plné moci Za BNP Paribas Cardif Pojišťovnu, a. s.... Ing. Zdeněk JAROŠ předseda představenstva 6/6

CIMCGO2 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009

CIMCGO2 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009 CIMCGO2 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009 Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc dále jen pojistník společnost založená

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014

SMAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014 SMAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Kiboon Electronics a.s. se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 21/1272, PSČ 110

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

DATEW 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014

DATEW 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014 DATEW 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: DATART INTERNATIONAL, a.s. se sídlem: Praha 8, Pernerova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

HP Invest AD+T 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015

HP Invest AD+T 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015 HP Invest AD+T 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti HP Invest a.s. se sídlem: Zlín

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

HPADT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015

HPADT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 HPADT 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 760 01

Více

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIFUMC 1/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 CFU 1/2007 RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CFU 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ: 25139886 DIČ:

Více

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBT 1/2010 (CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ) VE ZNĚNÍ NÁSLEDNÝCH DODATKŮ Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MOBILEO č. 2/2013

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MOBILEO č. 2/2013 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MOBILEO č. 2/2013 I. Základní ustanovení 1.1 Pro soukromé neživotní pojištění Mobileo poskytované pojistitelem BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., se sídlem

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

UCBSME 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013

UCBSME 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013 UCBSME 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. dále jen pojistník

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní pojištění, které sjednává

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU CO JE POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU I když jste na své věci opatrní, někdy stačí trocha smůly a šup telefon padá displejem přímo na schody, koupe se v louži nebo odchází

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield)

POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield) CIK 2/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield) Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a.s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 250 80 954

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. O2HW 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. O2HW 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. O2HW 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22 IČO 60193336, DIČ CZ60193336 zapsána v obchodním

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení BNP Paribas

Více

IREW 1/2011 ve znění dodatků č. 1 a 2. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. IREW 1/2011

IREW 1/2011 ve znění dodatků č. 1 a 2. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. IREW 1/2011 IREW 1/2011 ve znění dodatků č. 1 a 2 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. IREW 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. IREW 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Internet Retail a.s. se sídlem: Praha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

CIK 2/2006. POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET (CreditShield)

CIK 2/2006. POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET (CreditShield) CIK 2/2006 POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET (CreditShield) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIK 2/2006 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIK 2/2006 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

HPEEW 1/2010, ve znění dodatků 1. - 3. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HPEEW 1/2010

HPEEW 1/2010, ve znění dodatků 1. - 3. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HPEEW 1/2010 HPEEW 1/2010, ve znění dodatků 1. - 3. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

PIPEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014

PIPEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 PIPEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více