CIO2 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIO2 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012"

Transkript

1 CIO2 1/2012 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012

2 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIO2 1/2012 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ IČ: , DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A Zastoupená Veronikou Špaňárovou, na základě plné moci (dále jen pojistník ) na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p. 1329/5, Česká republika IČ: , DIČ CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327 jednající: Ing. Zdeňkem Jarošem, předsedou představenstva dále jen pojistitel ) na straně druhé. OBSAH SMLOUVY Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Výklad pojmů Článek 3 Doba platnosti této rámcové smlouvy Článek 4 Soubory pojištění Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění Článek 7 Pojistné Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění Článek 10 Výluky z pojištění Článek 11 Povinnosti pojistníka Článek 12 Povinnosti pojistitele Článek 13 Zánik pojištění vztahujícího se na jednotlivé Zařízení Článek 14 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů Článek 15 Adresy a doručování Článek 16 Závěrečná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto rámcovou smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), ustanovení této rámcové smlouvy a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i další obecně závazné předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této rámcové smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník Citibank Europe plc, která s pojistitelem uzavřela tuto rámcovou smlouvu. 2.2 Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., která s Pojistníkem uzavřela tuto rámcovou smlouvu. 2.3 Pojištěný klient Pojistníka, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této rámcové smlouvy a kterému v případě pojistné události odcizení Zařízení nebo finanční ztráty v důsledku nahodilého poškození Zařízení vznikne právo na pojistné plnění jako oprávněné osobě. 2.4 Pojistné plnění (dále také plnění ) - je plnění, které poskytne Pojistitel Pojištěnému za podmínek uvedených v čl. 9 této rámcové 2.5 Počátek pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této rámcové 2.6 Konec pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této rámcové 2.7 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti Pojistitele poskytnout Pojistné plnění dle čl. 9 této rámcové 2.8 Pojištění škodové pojištění odcizení Zařízení a pojištění nahodilého poškození Zařízení. 2.9 Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno pro jednotlivé Zařízení. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná počátkem pojištění a končí koncem pojištění a trvá celou dobu existence Programu splátek, avšak maximálně 2 roky Zařízení mobilní telefon, tablet nebo HW zařízení prodávané v České republice společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ a financované v rámci Programu splátek O2 Nákup na splátky poskytnutého Pojistníkem. Pojištění dle této rámcové smlouvy se vztahuje na Zařízení ve výlučném vlastnictví pojištěného. Pojištění dle této rámcové smlouvy lze sjednat pouze k Zařízení, jehož kupní cena je minimálně 500,- Kč a maximálně ,- Kč Mobilní telefon radiomobilní telekomunikační zařízení Tablet přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání HW zařízení zařízení pro internet, O2 TV nebo pevnou linku mobilní modem, ADSL/VDSL modem, telefon pro pevnou linku, zařízení pro bezdrátovou domácnost a zařízení pro O2 TV Příslušenství věc, která je určena k používání spolu s mobilním telefonem, tabletem nebo HW zařízením, ale která není jeho nedílnou součástí, např. nabíječka, handsfree, pouzdro, držák, headset, bluetooth, datové kabely, přívěsky, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta, čtečka apod. Na příslušenství se pojištění dle této rámcové smlouvy nevztahuje Pojištění nahodilého poškození Zařízení pojištění pro případ finanční ztráty způsobené nahodilou mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností Zařízení, k níž dojde nahodilým poškozením Zařízení během pojistné doby Program splátek alternativní způsob splácení závazků z Karty poskytnutý Pojistníkem pojištěnému za účelem financování kupní ceny Zařízení uhrazené Kartou pojištěného. Kartová transakce, kterou je hrazena kupní cena Zařízení, je zařazena do Programu splátek O2 Nákup na splátky na základě žádosti Pojištěného o zařazení kartové transakce vztahující se k pořízení Zařízení do Programu splátek, a to buď podepsané při uhrazení kupní ceny Zařízení Kartou či dodatečně podané telefonicky, přičemž kartová transakce je splácena Pojištěným v rámci Programu splátek po dobu maximálně 2 let Pojistné nebezpečí nahodilá skutečnost, která může být příčinou vzniku Pojistné události Administrátor pojistných událostí Pojistitel nebo osoba určená Pojistitelem pro správu a vyřizování Pojistných událostí, jakož i další administrativu týkající se pojištění dle této rámcové smlouvy (dále také Administrátor ) Časová cena cena, kterou má Zařízení v okamžiku vzniku pojistné události. Časová cena Zařízení se určí tak, že se od kupní ceny Zařízení odečte 1,5 % z této kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení Zařízení Finanční ztráta vznik nákladů nebo finanční újma, kterou Pojištěný utrpí v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti Zařízení při dodržení pokynů výrobce/prodejce Servisní místo - autorizované servisní místo určené Administrátorem k opravě Zařízení Odcizení kapesní krádež (např. vytažení Zařízení z oblečení, kabelky, batohu nebo jiného příručního zavazadla apod.), loupež, vloupání nebo vykradení bytu/objektu určeného k trvalému bydlení nebo do zamčeného auta (vyjma výluky dle ust. čl této rámcové smlouvy) Beneficient servisní místo určené Pojištěným pro přijetí pojistného plnění v případě řešení pojistné události z pojištění nahodilého poškození Zařízení způsobem dle čl této 2.24 Karta jakýkoli typ Citi kreditní karty vydané Pojistníkem, jejímž držitelem je fyzická osoba Pojištěný a prostřednictvím které Pojištěný čerpá úvěr nebo má přístup k finančním prostředkům uloženým na kartovém účtu. Karta je vydána Pojištěnému na základě Smlouvy o Citi kreditní kartě uzavřené mezi Pojistníkem a Pojištěným. Článek 3 Doba platnosti této rámcové smlouvy 3.1 Tato rámcová smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího uzavření a její účinnost a trvání končí, není-li dále stanoveno jinak, dne Nadále se trvání a účinnost této rámcové smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, 2/6

3 pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení trvání a účinnosti této rámcové Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se trvání a účinnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením trvání a účinnosti této rámcové smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této rámcové smlouvy do posledního dne trvání a účinnosti této rámcové smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku Pojištění v souladu s ustanovením Článku 13 této rámcové smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto rámcovou smlouvou. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této rámcové smlouvy nemá vliv na platnost nebo účinnost této rámcové smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této rámcové Článek 4 Soubory pojištění 4.1 Na základě této rámcové smlouvy se sjednává pojištění Pojištěným v rozsahu souboru Pojištění Kompakt, který zahrnuje tato pojištění: Pojištění Kompakt: pojištění odcizení Zařízení, pojištění nahodilého poškození Zařízení. Územní platnost Pojištění Kompakt není územně omezena. Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Pojištění Kompakt vzniká automaticky pro Pojištěného, který: (i) je držitelem hlavní Karty (nikoli dodatkové) a kupní cenu jednotlivého Zařízení uhradil kartovou transakcí provedenou na základě Platebního příkazu a žádosti o zařazení kartové transakce do Programu splátek (dále jen Platební příkaz ). Pojištěný podpisem Platebního příkazu projevil vůli přistoupit k pojištění dle této rámcové smlouvy a zároveň souhlasil s podmínkami pojištění a touto rámcovou smlouvou, nebo (ii) je držitelem hlavní Karty (nikoli dodatkové), kupní cenu jednotlivého Zařízení uhradil Kartou a následně v souladu s Obchodními podmínkami Citibank požádal Pojistníka telefonicky o zařazení kartové transakce vztahující se k pořízení daného Zařízení do Programu splátek. Pojištěný současně telefonicky projevil vůli přistoupit k pojištění dle této rámcové smlouvy a souhlasil s podmínkami pojištění a touto rámcovou smlouvou. Pojištění dle této rámcové smlouvy lze sjednat pouze v rámci Programu splátek na koupi nového, nikoli použitého jednotlivého Zařízení. Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění 6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Poslední pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato rámcová smlouva či právní předpis spojuje konec pojištění, a končí zánikem pojištění. 6.2 Počátek pojištění jednotlivého Zařízení se stanoví na okamžik zařazení kartové transakce, kterou byla uhrazena kupní cena jednotlivého Zařízení, do Programu splátek. 6.3 Konec pojištění jednotlivého Zařízení se stanoví na poslední den splatnosti poslední splátky kartové transakce, kterou byl proveden nákup jednotlivého Zařízení, zařazené do Programu splátek, pokud není stanoveno v článku 13 této rámcové smlouvy jinak. 6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v čl. 7 této rámcové smlouvy a Pojistitel má právo na pojistné v plné výši bez ohledu na skutečnou délku pojistného období. Článek 7 Pojistné 7.1 Výše běžného měsíčního pojistného pro soubor Pojištění Kompakt je upravena zvláštní dohodou smluvních stran. 7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období z každého jednotlivého pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet Pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí pojistného období, za které je pojistné placeno. Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události 8.1 V případě Pojistné události je Pojistník povinen předat Pojistiteli požadované údaje o Pojištěném, u něhož nastala Pojistná událost. Pojištěný, u kterého nastala Pojistná událost, je povinen poskytnout Pojistiteli bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na Pojistné plnění: vyplněný formulář Pojistitele Oznámení pojistné události, doklad o koupi Zařízení, v případě odcizení Mobilního telefonu nebo Tabletu také doklad o zablokování SIM karty; v případě odcizení Zařízení kopii dokladu od Policie ČR o oznámení odcizení Zařízení nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě odcizení Zařízení (v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému s překladem do českého jazyka). 8.2 Další potřebné šetření je Administrátor povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s Pojištěným. Pojištěný je povinen poskytnout Administrátorovi součinnost v souladu s touto rámcovou smlouvou v případě, že Administrátor uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku Pojistné události a stanovení výše Pojistného plnění. 8.3 Pojištěný je povinen chovat se takovým způsobem, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu Pojistné události. 8.4 Administrátor může požadovat od Pojištěného i další doklady, které považuje za potřebné. Pojistitel může plnění z této rámcové smlouvy odmítnout, jestliže Pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu Pojistné události, nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 8.5 Pojištěný je povinen předložit Pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady v cizím jazyce, je Pojištěný povinen doložit překlad takového dokladu do českého jazyka a Pojistitel je oprávněn si v tomto případě vyžádat i úředně ověřený překlad do českého jazyka. 8.6 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. 32 zákona o pojistné smlouvě nejsou považovány náklady vynaložené Pojištěným v případě záruční či pozáruční preventivní prohlídky Zařízení, na údržbu Zařízení, na úpravu Zařízení apod. 8.7 V případě využití telefonu jako komunikačního prostředku ze strany Pojištěného, Pojistníka, Pojistitele anebo Administrátora, souhlasí Pojištěný s nahráváním příchozích i odchozích telefonních hovorů Administrátorem, Pojistníkem a Pojistitelem na zvukový záznam a s použitím takového záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu. Administrátor, Pojistník nebo Pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti této rámcové smlouvy a po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění, jakož i dalších právních předpisů. Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění 9.1 Šetření pojistné události a) V případě vzniku nároku na Pojistné plnění dle této rámcové smlouvy a poté, co Pojistitel obdrží od Pojištěného, Pojistníka a servisního místa doklady a údaje uvedené v čl. 8 a 9 této rámcové smlouvy, je Pojistitel povinen vyplatit Pojistné plnění Pojištěnému, případně Beneficientovi, do 15 dnů ode dne, kdy Pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané Pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile Pojistitel písemně sdělí jeho výsledky Pojištěnému. b) Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla Pojistiteli Pojistná událost oznámena, je Pojistitel povinen sdělit písemně pojištěnému důvody, pro které nelze šetření ukončit. c) Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny Pojistníka nebo Pojištěného. d) Na právo na Pojistné plnění nemá vliv zánik Pojištění, pokud k zániku Pojištění došlo po vzniku Pojistné události a právo na Pojistné plnění bylo u Pojistitele řádně uplatněno v zákonné lhůtě. 9.2 Pojištění nahodilého poškození Zařízení Postup v případě Pojistné události V případě Pojistné události finanční ztráty pojištěného (finanční újma nebo vznik nákladů v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti Zařízení při dodržení pokynů výrobce/prodejce Zařízení), je stanoven následující postup: 1. Pojištěný telefonicky kontaktuje Administrátora, který zašle Pojištěnému formulář Oznámení Pojistné události (případně si Pojištěný může zažádat o zaslání formuláře Oznámení pojistné události na internetových stránkách 2. Pojištěný zašle Administrátorovi vyplněný formulář Oznámení pojistné události; v Oznámení pojistné události Pojištěný určí jako Beneficienta případného Pojistného plnění Servisní místo a podrobně popíše nefunkčnost Zařízení včetně okolností, za kterých k nefunkčnosti Zařízení došlo; 3/6

4 3. Administrátor po obdržení vyplněného Oznámení pojistné události kontaktuje Pojištěného a sdělí mu kontaktní údaje na Servisní místo, které Zařízení opraví; 4. Servisní místo vystaví protokol o výši nákladů na opravu Zařízení a po provedení opravy dále fakturu za opravu Zařízení, kterou spolu s protokolem o opravě Zařízení včetně podrobné specifikace zašle Administrátorovi; 5. v případě vzniku nároku na Pojistné plnění Pojistitel uhradí náklady za opravu dle pokynu Pojištěného přímo Beneficientovi nebo v případě, že oprava není možná, zašle Pojistné plnění ve výši časové ceny Zařízení dle čl této rámcové smlouvy přímo Pojištěnému. Administrátor ani Pojistitel neodpovídají za případnou ztrátu dat uložených na Zařízení; součástí opravy není instalace původního nebo nového softwaru nebo operačního systému nebo jeho jakákoli aktualizace Pojistná událost a Pojistné plnění Pojistnou událostí je finanční ztráta, ke které dojde během Pojistné doby (v maximální délce 2 roky od okamžiku zařazení kartové transakce, kterou byla uhrazena kupní cena jednotlivého Zařízení, do Programu splátek) v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti jednotlivého Zařízení při dodržení pokynů výrobce/prodejce. Pojistné plnění: 1) V případě, že jednotlivé Zařízení lze dle písemného stanoviska Servisního místa opravit, pak se výše Pojistného plnění rovná nákladům na opravu jednotlivého Zařízení. Horní hranice Pojistného plnění je ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) pro jednu Pojistnou událost, přičemž výše Pojistného plnění nepřesáhne časovou cenu jednotlivého Zařízení. V případě, že by oprava jednotlivého Zařízení byla neúčelná nebo v případě, že by náklady na opravu jednotlivého Zařízení dle písemného stanoviska Servisního místa přesáhly časovou cenu jednotlivého Zařízení, pak se výše Pojistného plnění rovná časové ceně jednotlivého Zařízení. 2) V případě, že oprava Zařízení dle písemného stanoviska Servisního místa není možná (např. z důvodu úplného zničení Zařízení nebo z jiného obdobného důvodu), výše Pojistného plnění se rovná časové ceně Zařízení, jejíž oprava není možná. Horní hranice Pojistného plnění je v tomto případě ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). V tomto případě Pojištění Kompakt na dané jednotlivé Zařízení zaniká. Pojistitel poskytne u pojištění vztahujícího se k jednotlivému Zařízení Pojistné plnění maximálně jednou za kalendářní rok. Na Pojistné plnění v případě neopravitelnosti Zařízení nebo neúčelnosti opravy dle ust. čl , bod 1) a 2) se vztahuje spoluúčast Pojištěného ve výši 25 %. Na Pojistné plnění v případě opravy Zařízení dle ust. čl , bod 1) se nevztahuje žádná spoluúčast Pojištěného. Pojistné plnění bude přímo Pojištěnému nebo Beneficientovi uhrazeno převodem na bankovní účet dle pokynů Pojištěného nebo Beneficienta. 9.3 Pojištění odcizení Zařízení Pojistnou událostí je odcizení Zařízení pojištěného během pojistné doby. Plnění v případě pojistné události odcizení Zařízení Pojistné plnění se rovná časové ceně Zařízení. Na pojistné plnění se vztahuje spoluúčast pojištěného ve výši 25%. Pojistné plnění bude Pojištěnému uhrazeno převodem na bankovní účet dle pokynů Pojištěného. V případě odcizení Zařízení pojištěnému Pojištění Kompakt na dané jednotlivé Zařízení zaniká. Článek 10 Výluky z pojištění 10.1 Pojištění nahodilého poškození Zařízení - Pojistitel není povinen nahradit/uhradit náklady: na opravy Zařízení kryté jakoukoliv zákonnou zárukou anebo zárukou ze strany prodejce, dodavatele, výrobce, servisního místa anebo třetí osoby/strany, která vyplývá z koupě Zařízení, jeho servisu anebo je definována relevantní legislativou, za poškození Zařízení způsobené úmyslně anebo hrubou nedbalostí, za poškození Zařízení způsobené nesprávnou instalací, opravou anebo údržbou, za poškození, ke kterému došlo užíváním Zařízení v rozporu s návodem od výrobce anebo účelem pro který je Zařízení určeno, včetně použití výrobcem neschválených doplňků, za poškození Zařízení, které vzniklo běžným opotřebením, zanedbáním údržby anebo postupným působením koroze, vlhkosti, tepla anebo chladu, za kosmetické nebo povrchové poškození Zařízení, které nemá vliv na funkčnost Zařízení (např. změna barvy, poškrábání povrchu, odlepení značky, obarvení apod.), 4/ za poškození příslušenství Zařízení, např. nabíječka baterií, sluchátka, kabely, montážní prvky, handsfree sady apod., za poškození Zařízení během doručení od prodejce pojištěnému; za poškození Zařízení způsobené chybami v software, chybnou instalací software nebo operačního systému, za běžnou údržbu, čištění, nastavení, instalaci, prohlídku anebo úpravu Zařízení včetně nákladů na opravy Zařízení, k jehož poškození došlo některou z těchto činností, za spotřební materiál související s používáním Zařízení jako žárovky, baterie, akumulátory, filmy, náplně, těsnění, kabely apod., za opravy mimo servisní místo určené Pojistitelem, vzniklé v souvislosti s odcizením anebo ztrátou Zařízení, za opravy Zařízení, k jehož poškození došlo při manipulaci s ohněm, úderem blesku, zemětřesením, vichřicí, explozí anebo záplavou/ povodní nebo jinou přírodní katastrofou, za opravy Zařízení, k jehož poškození došlo v souvislosti s občanskými nepokoji, válečnými událostmi anebo působením radiace, ionizací, výbuchem, manipulací s výbušninami, toxickými látkami, nebo v souvislosti se službou pojištěného v armádě, námořnictvu nebo letectvu, vzniklé v souvislosti s výrobní vadou Zařízení, vzniklé v souvislosti s přepravou Zařízení z místa jeho poškození do servisního místa, včetně rizika spojeného přímo i nepřímo s přepravou poškozeného Zařízení, vzniklé v souvislosti se škodou způsobenou samotným Zařízení (následná škoda); vzniklé v souvislosti nebo v důsledku působení slunečního svitu, větru, písku nebo jiných přírodních vlivů a počasí na Zařízení; na poškození Zařízení, pokud je sériové číslo Zařízení nečitelné Pojištění odcizení Zařízení - Pojistitel není povinen plnit v případě následujícího okolností a událostí: odcizení Zařízení v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (nedbalostní jednání např. ponechání Zařízení na nechráněném, volně přístupném místě např. v nákupním košíku, na stole v restauraci apod.) k Pojistné události došlo v důsledku radiace, atomového výbuchu, manipulace s ohněm, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami, zemětřesení, záplav; k odcizení Zařízení došlo v souvislosti s občanskou válkou nebo válečnou událostí, aktivní účastí na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích; k Pojistné události došlo v souvislosti se službou Pojištěného v armádě, námořnictvu nebo letectvu; Pojistné události, k nimž došlo v důsledku podvodného jednání Pojištěného nebo jeho osob blízkých; odcizení Zařízení z motorového vozidla zaparkovaného na veřejné (m) nebo volně přístupné (m) komunikaci (místě) mezi 22 hodinou večerní a 8 hodinou ranní; odcizení Zařízení v důsledku vloupání do stolu nebo uzamčené části nábytku, pokud se nachází v nezamčené místnosti; Pojistné události, které jsou důsledkem nebo vznikly v souvislosti s protiprávním jednáním Pojištěného. Článek 11 Povinnosti Pojistníka Pojistník je povinen: 11.1 Řádně a včas platit Pojistiteli pojistné dle čl. 7 této rámcové 11.2 Odpovědět Pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat mu veškeré informace týkající se pojištění dle této rámcové smlouvy, které se dozví nebo získá od Pojištěného Poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované Pojistitelem od Pojištěného byly Pojištěným řádně vyplněny a podepsány Na základě odůvodněného písemného požadavku Pojistitele poskytovat Pojistiteli další informace, přehledy, výkazy v této rámcové smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou Pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní či bankovní tajemství Pojistníka nebo Pojistníkova povinnost mlčenlivosti či zákonná povinnost ohledně ochrany osobních údajů Informovat Pojistitele o kartových transakcích zařazených do Programu splátek, v rámci kterých je pojištění podle této rámcové smlouvy sjednáno Prokazatelně seznámit Pojištěné s podmínkami této rámcové 11.7 Marketingové materiály týkající se pojištění dle této rámcové smlouvy, jakož i materiály, které se odvolávají na Pojistitele, předem odsouhlasit s Pojistitelem. Článek 12 Povinnosti Pojistitele 12.1 Pojistitel je povinen provést šetření každé Pojistné události, o které se dozví a písemně informovat Pojištěného o výsledku šetření v souladu s ust. 9.1 této rámcové

5 12.2 Pojistitel je povinen informovat neprodleně Pojistníka o každé Pojistné události, která mu byla nahlášena Pojištěným Pojistitel je povinen informovat neprodleně Pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních podaných Pojištěnými Pojistitel je povinen poskytovat bezplatné školení Pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu s pojistitelnými osobami a Pojištěnými. Článek 13 Zánik pojištění vztahující se na jednotlivé Zařízení Pojištění zaniká: 13.1 posledním dnem existence Programu splátek vztahujícího se k Zařízení, resp. vyřazením kartové transakce týkající se nákupu příslušného Zařízení z Programu splátek; 13.2 ukončení Smlouvy o Citi kreditní kartě; 13.3 odcizením Zařízení; 13.4 zrušením práva Pojištěného používat Kartu v souladu s obchodními podmínkami Pojistníka; 13.5 smrtí Pojištěného; 13.6 zánikem Zařízení; 13.7 písemnou dohodou Pojistitele a Pojistníka, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; 13.8 v případě Pojistné události dle čl této rámcové smlouvy; 13.9 převodem nebo přechodem vlastnického práva k Zařízení na jinou osobu; v dalších případech stanovených touto rámcovou smlouvou nebo zákonem o pojistné smlouvě; odstoupením pojistitele - pojistitel je oprávněn od pojištění odstoupit v případě, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání nebo změně pojištění úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy pojistitele, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojištění nesjednal. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo zanikne; v případě pojištění nahodilého poškození Zařízení pokud bude během zákonné záruční doby u prodejce uplatněna záruční vada, kterou nelze odstranit nebo se stane neodstranitelnou vadou ve smyslu ust. 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, v případě, že: Pojištěný v souladu s ustanovením 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uplatní své právo na odstoupení od kupní smlouvy, pojištění Zařízení se platným odstoupením od kupní smlouvy ruší od počátku a pojistné se vrací Pojistiteli; Pojištěný v souladu s ustanovením 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uplatní své právo na výměnu Zařízení, pak okamžikem předání vyměněného Zařízení Pojištěnému zaniká pojištění původně pojištěného Zařízení a zároveň vzniká pojištění Zařízení získané výměnou za původní. Toto pojištění se řídí touto rámcovou smlouvou a trvá do zániku pojištění dle ostatních odstavců tohoto článku 13. Článek 14 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů 14.1 Pojistitel a Pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhého z účastníků a o ostatních skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu činnosti podle této rámcové smlouvy a které by mohly poškodit jednoho z účastníků. Zejména jsou povinni chránit informace a údaje o Pojištěných a jejich osobních údajích, obchodních podmínkách, know how druhého účastníka. Tato povinnost přetrvává i po skončení smluvního vztahu z této rámcové Pojistník je však oprávněn sdílet obchodní tajemství a ostatní skutečnosti v rámci skupiny Citigroup, t.j.skupiny zahrnující společnost Citigroup Inc. a jakékoli ostatní právnické osoby přímo nebo nepřímo ovládané Citigroup Inc. Pojistitel je oprávněn sdílet obchodní tajemství a ostatní skutečnosti v rámci skupiny BNP PARIBAS, tj. skupiny zahrnující společnost BNP PARIBAS CARDIF, se sídlem boulevard Haussmann 1, Paříž a jakékoli právnické osoby touto společností přímo nebo nepřímo ovládané Pojistitel tímto pověřuje Pojistníka v souladu s ust. 6 zákona o ochraně osobních údajů zpracováním osobních údajů Pojištěného v rozsahu prohlášení dle čl. 5 této rámcové smlouvy a údajů sdělených Pojistníkovi Pojištěným v souvislosti s pojištěním nebo Pojistnou událostí, včetně rodného čísla a čísla Karty pojištěného, a to za účelem činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností, jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu zpracování Pojistník jako zpracovatel prohlašuje, že je schopen zajistit a zavazuje se zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů klientů, zejména pak přijmout taková opatření personálního, technického a organizačního charakteru, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, jakož i k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití, zejména opatření týkající se práce s danými informačními systémy, vymezení omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji klientů, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů klientů dozvěděly, jakož i o bezpečnostních opatřeních přijatých k jejich ochraně, zajištění místností a počítačů s databázemi údajů proti vniknutí třetích osob. Pojistník tímto prohlašuje, že na jeho pracovišti jsou přijaty vnitřní normy týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy Pojistník není oprávněn osobní údaje Pojištěných zpřístupnit třetím osobám Pojistník je oprávněn zpracováním osobních údajů Pojištěných dle této rámcové smlouvy pověřit třetí osobu, a to společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , za účelem sjednání pojištění dle této rámcové smlouvy v rámci Programu splátek Zejména je pak Pojistník povinen zajistit, že: přístup do interního systému Pojistníka (dále jen aplikace ), ve kterém jsou evidovány osobní údaje Pojištěných, mají pouze autorizovaní uživatelé na základě autentizace uživatelským jménem a heslem, přičemž uživateli aplikace jsou pouze oprávnění pracovníci Pojistníka, žádný z uživatelů aplikace nemá možnost zásahu do osobních údajů a dat, vyjma změny související s požadavkem subjektu údajů Pojistník je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Pojištěných v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a pokyny Pojistitele v souladu s touto rámcovou smlouvou; s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů; uchovávat osobní údaje Pojištěných pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování podle této rámcové smlouvy, nejdéle však po dobu trvání této rámcové smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Po ukončení zpracování osobních údajů Pojištěných Pojistník veškeré předané údaje zlikviduje, anebo provede anonymizaci údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů tak, aby údaje již dále nemohly být zpracovávány za jiným než touto rámcovou smlouvou stanoveným účelem; plnit neprodleně a úplně všechny pokyny Pojistitele ohledně úpravy, vymazání nebo aktualizace osobních údajů Pojištěných; není oprávněn osobní údaje Pojištěných získané od Pojistitele jakkoli měnit nebo upravovat; zpracovávat osobní údaje Pojištěných předané na základě této rámcové smlouvy jen pro potřebu Pojistitele, s výjimkou těch osobních údajů Pojištěných, které zároveň v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovává sám jako správce nebo jejichž zpracováním je pověřen dle ust. 6 zákona o ochraně osobních údajů jiným správcem a které nabyl v souladu se právními předpisy Pojistník i Pojistitel se zavazují vzájemně si předávat data - osobní údaje Pojištěného - v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Pojištěných, jakož i k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití, zejména opatření týkající se práce s danými informačními systémy, vymezení omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji Pojištěných, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů Pojištěných dozvěděly, jakož i o bezpečnostních opatřeních přijatých k jejich ochraně, zajištění místností a počítačů s databázemi údajů proti vniknutí třetích osob. Pojistník tímto prohlašuje, že na jeho pracovišti jsou přijaty vnitřní normy týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů Pojištěných v souladu s platnými právními předpisy. Dále se zavazují Pojistník i Pojistitel zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat jaké lze s ohledem na předmět této rámcové smlouvy a postavení smluvních stran důvodně požadovat Pojištěný přistoupením k Pojištění vyjadřuje souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, aby jeho osobní údaje v rozsahu všech údajů sdělených Pojistníkovi nebo Pojistiteli nebo Administrátorovi v průběhu trvání pojištění v souvislosti s pojištěním nebo Pojistnou událostí, včetně rodného čísla a čísla Karty pojištěného, byly Pojistitelem zpracovávány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i k plnění povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu trvání pojištění a dobu nezbytně nutnou k plnění povinností Pojistitele. Pojištěný dále přistoupením k pojištění prohlašuje, že byl v souladu s ust. 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů a o svých právech, jakož i o právech a povinnostech správce a zpracovatelů. Souhlasí s předává- 5/6

6 ním údajů do jiných států, a to ve smyslu ust. 27 zákona o ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat Pojistitel jako správce nebo Pojistník v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Výslovně souhlasí s tím, že Pojistitel může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Článek 15 Adresy a doručování 15.1 Písemnosti Pojistitele určené Pojistníkovi nebo Pojištěnému (dále jen adresát ) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta ) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na poslední známou korespondenční adresu adresáta v České republice nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou Pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány Pojistitelem, Administrátorem nebo jinou Pojistitelem určenou osobou; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají adresátem Pojistiteli písemně, sdělení jsou účinná jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i ová zpráva doručená na dohodnutou ovou adresu, která musí být na žádost odesílatele zprávy potvrzena příjemcem písemně Adresáti jsou povinni informovat bezodkladně Pojistitele o každé změně své korespondenční adresy Pojištěný komunikuje veškeré záležitosti týkající se pojištění podle této rámcové smlouvy prostřednictvím Pojistitele, a to prostřednictvím call centra Pojistitele nebo Administrátora nebo zasláním písemností na adresu Pojistitele nebo Administrátora Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání zásilky. Písemnost Pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslána zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozích odstavcích, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení Pojistiteli. smlouvy i bez předchozího souhlasu Pojistitele na kteroukoli osobu v rámci skupiny Citi, tj. na kteroukoli osobu přímo či nepřímo ovládanou společností Citigroup Inc, vždy však po předchozím písemném oznámení. Toto ustanovení se rovněž netýká Pojistitele ve smyslu jeho oprávnění převést svá práva a povinnosti z této rámcové smlouvy i bez předchozího souhlasu Pojistníka na kteroukoli osobu v rámci skupiny BNP PARIBAS CARDIF a veškerých právnických osob, které jsou touto společností přímo či nepřímo ovládány Orgánem dohledu nad činností Pojistitele je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha Komunikace v souvislosti s pojištěním bude mezi Pojistitelem a Pojistníkem a Pojistitelem a Pojištěným probíhat v českém jazyce a veškeré informace týkající se pojištění, o které Pojištěný při sjednání pojištění nebo během jeho trvání požádá, jsou poskytovány v českém jazyce Stížnosti Pojistníka nebo Pojištěných jsou vyřizovány dle standardních interních pravidel Pojistitele a je možné je směřovat kromě adresy Pojistitele uvedené v záhlaví této rámcové smlouvy na cardif.com nebo na tel Po dokončení šetření jsou osoby, které podaly stížnost, informovány dopisem. Pojistník nebo Pojištěný má dále možnost obrátit se se stížností na orgán dohledu - Českou národní banku. V takovém případě vyřídí Pojistitel stížnost stejným způsobem jako v předchozím případě. Odpověď Pojistitel směřuje dle pokynu České národní banky přímo stěžovateli nebo Pojistitel podá odpověď zpět na Českou národní banku U pojištění dle této rámcové smlouvy zákon o daních z příjmů v platném znění neumožňuje snížení základu daně o uhrazené pojistné Obsah této rámcové smlouvy lze po dohodě smluvních stran měnit a doplňovat. Veškeré dodatky k této rámcové smlouvě budou provedeny v písemné formě Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá smluvní strana obdrží po jednom. V Praze dne Článek 16 Závěrečná ustanovení 16.1 V případě, že některé ustanovení této rámcové smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této rámcové 16.2 Právní vztahy vzniklé z této rámcové smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky a případné spory vzniklé z této rámcové smlouvy rozhodují soudy České republiky Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti z této rámcové smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto ustanovení se netýká Pojistníka ve smyslu jeho oprávnění převést svá práva a povinnosti z této rámcové Za Citibank Europe plc... Veronika Špaňárová na základě plné moci Za BNP Paribas Cardif Pojišťovnu, a. s.... Ing. Zdeněk JAROŠ předseda představenstva 6/6

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJIŠTĚNÍ MOBILEO Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.CIMCGO2 1/2009 Úplné znění Pojistné smlouvy /Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

CIMCGO2 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009

CIMCGO2 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009 CIMCGO2 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009 Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc dále jen pojistník společnost založená

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

SMAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014

SMAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014 SMAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Kiboon Electronics a.s. se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 21/1272, PSČ 110

Více

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek )

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek ) Dodatek uzavírají společnosti: DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014 (dále jen Dodatek ) Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIMCGO2 1/2009

SMLOUVY/Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 CIMCGO2 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSEW 1/2008 (dále jen Smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSEW 1/2008 (dále jen Smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSEW 1/2008 (dále jen Smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a.s. dále jen Pojistník se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 IČ 45244782,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. dále jen pojistník se sídlem:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

DATEW 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014

DATEW 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014 DATEW 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. DATEW 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: DATART INTERNATIONAL, a.s. se sídlem: Praha 8, Pernerova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

ALEW 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013

ALEW 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013 ALEW 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Alza.cz a.s. se sídlem: Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00 IČ:

Více

CIFUMC 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFUMC 1/2009

CIFUMC 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFUMC 1/2009 CIFUMC 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc společnost založená a existující

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ALADR 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ALADR 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ALADR 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Alza.cz a.s. se sídlem: Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00 IČ: 270 82 440 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

IMADT 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMADT 1/2014

IMADT 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMADT 1/2014 IMADT 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMADT 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMADT 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Slezská 20/778, PSČ 120 00 IČO:

Více

HP Invest AD+T 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015

HP Invest AD+T 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015 HP Invest AD+T 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest AD+T 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti HP Invest a.s. se sídlem: Zlín

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU

POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIFUMC 1/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 10 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.

Více

ALT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALT 1/2015

ALT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALT 1/2015 ALT 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALT 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ALT 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Alza.cz a.s. se sídlem: Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00 IČ:

Více

HPADT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015

HPADT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 HPADT 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 760 01

Více

ALEW 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013

ALEW 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013 ALEW 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ALEW 1/2013 Alza.cz a.s. se sídlem: Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00 IČO: 270 82 440 zapsána v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFUMC 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFUMC 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFU 1/2006 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 1/2009 16 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFU 1/2006 Úplné znění Pojistné

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007 CIFUG 1/2007 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIFUMC 1/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

CIFU 1/2006 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100

CIFU 1/2006 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 CIFU 1/2006 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIFU 1/2006 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank

Více

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBT 1/2010 (CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ) VE ZNĚNÍ NÁSLEDNÝCH DODATKŮ Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka

Více

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 CFU 1/2007 RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CFU 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ: 25139886 DIČ:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění (dále jen pojištění ) asistenčních služeb, které prostřednictvím pojistného

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MOBILEO č. 2/2013

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MOBILEO č. 2/2013 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MOBILEO č. 2/2013 I. Základní ustanovení 1.1 Pro soukromé neživotní pojištění Mobileo poskytované pojistitelem BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., se sídlem

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009 CIFUMC 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 DIČ: CZ499 73 053 zapsán v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

IMEW 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

IMEW 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodateky č. 1 až 5), účinné od 31. 8. 2016 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatky č. 1 až 5), účinné od 31. 8. 2016

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Pojištění Vaší karty a osobních věcí. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011

Pojištění Vaší karty a osobních věcí. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011 Pojištění Vaší karty a osobních věcí Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011 Všeobecné pojistné podmínky č. 3/2009 Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

AlzaSmartphone 1/2016. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. AlzaSmartphone 1/2016

AlzaSmartphone 1/2016. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. AlzaSmartphone 1/2016 AlzaSmartphone 1/2016 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. AlzaSmartphone 1/2016 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. AlzaSmartphone 1/2016 Smlouvu uzavírají společnosti: Alza.cz a.s. se sídlem: Praha 7, Jateční 33a, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

HPADT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1), účinné od 19. 11. 2015

HPADT 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1), účinné od 19. 11. 2015 HPADT 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1), účinné od 19. 11. 2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPADT 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1), účinné od 19. 11. 2015 Smlouvu

Více

Dodatek č. 3 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011

Dodatek č. 3 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011 1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. B 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Předmět smlouvy Sídlo firmy: U Silnice 44, 161 00, Praha 6 Provozovna: Štěrboholská 37, 102 00, Praha 10 Zapsáno u Městského soudu v Praze obchodní rejstřík oddíl C, vložka 3751 IČO 41196856/DIČ CZ41196856 KUPNÍ SMLOUVA

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

UCBSME 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013

UCBSME 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013 UCBSME 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBSME 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. dále jen pojistník

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní pojištění, které sjednává

Více