Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění"

Transkript

1 Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp PSČ: , Česká republika IČ: , DIČ: CZ zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Pardubice č. účtu: /0300 tel.: , fax: , zastoupená Ing. Alešem Novotným, key accout managerem a Pojistník: Obchodní firma: Letecká amatérská asociace České republiky (dále jen LAA ČR ) Sídlo: Praha 10 Hostivař, Ke Kablu 289 PSČ: , Česká republika IČ: bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. účtu: /0800 zastoupená Janem Brskovským, prezidentem LAA ČR uzavírají v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), pojistnou smlouvu hromadného úrazového pojištění číslo Článek I. Předmět pojištění 1. Touto pojistnou smlouvou se za dále uvedených podmínek sjednává úrazové pojištění osob uvedených v čl. II této smlouvy, a to v rozsahu dle čl. IV této smlouvy. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v souladu s obsahem této smlouvy, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění ze dne (dále jen VPP"), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro hromadné úrazové pojištění ze dne (dále jen DPP ), které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Článek II. Pojištěné osoby 1. Pojištěnými jsou členové LAA ČR fyzické osoby uvedené v Seznamu pojištěných osob, jehož vzor je přílohou č. 3 této smlouvy. 2. Není-li splněna některá z podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku, nejde o pojištěného ve smyslu této pojistné smlouvy a pojištění pro takovou osobu nevzniká. 1/5

2 Článek III. Pojistná doba 1. Pojištění se sjednává na dobu, kterou pojistník pro pojištěné uvede v Seznamu pojištěných osob doručeném pojistiteli, jehož vzor je přílohou č. 3 této smlouvy. 2. Pojistná doba uvedená v Seznamu pojištěných osob doručeném pojistiteli nesmí u kteréhokoli pojištěného přesáhnout dobu trvání této pojistné smlouvy, to znamená, že poslední datum počátku pojištění uvedené v Seznamu pojištěných osob může být Článek IV. Rozsah pojištění 1. Pojištění se podle sjednané varianty vztahuje buď pouze na úrazy, ke kterým došlo při účasti pojištěné osoby na leteckých sportech a činnosti s nimi související (varianty A, B nebo C), nebo na úrazy nastalé po celých 24 hodin denně, 365 dní v roce včetně úrazů, ke kterým došlo při účasti pojištěné osoby na leteckých sportech a činnosti s nimi související (varianty A-24, B-24 nebo C- 24). 2. Touto pojistnou smlouvou je sjednáno pojištění, jehož rozsah odpovídá sjednané variantě pojištění. Pojistné částky jsou u jednotlivých variant uvedeny v odst. 3 tohoto článku, pro jejich určení neplatí ustanovení článku 2 DPP. 3. Varianty pojištění: Pojistné částky pro: smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu s limitem od 1% a s progresivním plněním nezbytné léčení tělesného poškození následkem úrazu denní odškodné s limitem plnění 29P (volitelné) A, A-24 B, B-24 C, C Kč Kč 100 Kč Kč Kč 100 Kč nebo 200 Kč Kč Kč 100 Kč nebo 200 Kč nebo 300 Kč Článek V. Pojistné 1. Pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné za všechny pojištěné dle této smlouvy. Ujednává se, že pojistné za každého pojištěného je jednorázové. 2. Výše jednorázového pojistného za pojistnou dobu jednoho roku a jednoho pojištěného je stanovena v závislosti na zvolené variantě pojištění v odst. 3 tohoto článku. 3. Pojistné pro: smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu s limitem od 1% a s progresivním plněním A A-24 B B-24 C C Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2/5

3 A B C A-24 B-24 C-24 B C B-24 C-24 C C-24 Pojistné pro pojistnou částku: 100 Kč 100 Kč 200 Kč 200 Kč 300 Kč 300 Kč nezbytné léčení tělesného poškození následkem úrazu denní odškodné s limitem 29P Kč Kč Kč Kč Kč Kč 4. Celkové pojistné placené pojistníkem se určí jako součet jednorázového pojistného (tj. pojistného stanoveného pro pojištěného na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno) za všechny pojištěné uvedené v příslušném Seznamu pojištěných osob". 5. Celkové pojistné bude uhrazeno pojistníkem najednou za všechny pojištěné uvedené v příslušném Seznamu pojištěných osob v české měně na účet pojistitele: číslo účtu: /0300 variabilní symbol: konstantní symbol: Celkové pojistné za pojištěné osoby je splatné do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, do něhož spadá počátek pojištění pojištěné osoby. Článek VI. Hlášení pojistných událostí a plnění pojistitele 1. Ten, kdo má právo na pojistné plnění, je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními VPP (zejména článkem 10 a článkem 11 VPP) a příslušnými ustanoveními DPP a současně bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost na příslušném tiskopisu, jejichž vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. 2. Další informace v souvislosti s hlášením pojistných událostí lze získat na tel.: nebo adrese: Článek VII. Závazky pojistníka a pojistitele 1. Pojistník se za účelem řádného plnění smlouvy zavazuje: a) vyhotovovat číslované Seznamy pojištěných osob, dle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a tyto Seznamy pojištěných osob zasílat na adresu sídla pojistitele nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, do něhož spadá počátek pojištění pojištěné osoby, b) za podmínek v této smlouvě stanovených hradit pojistné, c) poskytnout pojistiteli na jeho písemné vyžádání potřebnou součinnost, d) seznámit pojištěné s obsahem pojistné smlouvy, VPP a DPP a s rozsahem a podmínkami pojištění, které v jejich prospěch sjednal. 2. Pojistitel se za účelem řádného plnění smlouvy zavazuje: a) při pojistné události poskytovat pojistné plnění dle této smlouvy, b) zachovávat mlčenlivost o všech pojistníkem poskytovaných informacích o pojištěných v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3/5

4 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí této pojistné smlouvy se dnem jeho doručení pojistiteli stává každý Seznam pojištěných osob vyhotovený pojistníkem v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy. 2. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou od do Vzájemné závazky jsou smluvní strany povinny vypořádat do dvou měsíců od ukončení platnosti pojistné smlouvy. Toto časové omezení se nevztahuje na šetření pojistné události a úkony s ním související. Ukončení pojistné smlouvy nemá vliv na trvání pojištění, které vzniklo v době před ukončením pojistné smlouvy, a na nároky, které z těchto pojištění vznikly nebo vzniknou. 3. V případě podstatného porušení smluvní povinnosti jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvní povinnosti obě smluvní strany shodně považují: - prodlení pojistníka s úhradou pojistného delší než 30 dnů, - prodlení pojistníka s předáním Seznamu pojištěných osob pojistiteli delší než 41 dnů od počátku pojištění v něm uvedeném, - prodlení pojistitele s úhradou pojistného plnění delší než 30 dnů od ukončení šetření pojistné události pojistitelem. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani nároků z pojištění vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy včetně pojištění s datem počátku pojištění následujícím po dni odstoupení od smlouvy, pokud byl pojištěný uveden v Seznamu pojištěných osob, který byl předán pojistiteli ke dni odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká smluvních ustanovení týkajících se volby práva a řešení sporů a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 4. Pojistník a pojistitel mají právo od pojistné smlouvy odstoupit v souladu s 23 zákona o pojistné smlouvě. Odstoupení od pojistné smlouvy může pojistník zaslat na výše uvedenou adresu sídla pojistitele. 5. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají možnost podat písemně (např. dopis, fax, ), ústně při osobním jednání nebo telefonicky stížnost. Stížnosti lze podat, resp. adresovat nebo sdělit na kterémkoliv obchodním místě nebo na výše uvedené adrese sídla pojistitele, resp. výše uvedeném telefonním nebo faxovém čísle pojistitele. Osoba, která stížnost podává, musí uvést minimálně jméno, příjmení, korespondenční adresu, popř. číslo pojistné smlouvy nebo číslo pojistné události a při telefonickém nebo faxovém podání telefonní číslo. Pojistitel tuto osobu písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Není vyloučena možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví. 6. Tato pojistná smlouva a právní vztahy na základě ní vzniklé se řídí platným právním řádem České republiky. Sjednané pojištění je v souladu se zákonem o pojistné smlouvě skupinovým pojištěním a řídí se ujednáními této pojistné smlouvy, VPP a DPP, které jsou její nedílnou součástí, a zákonem o pojistné smlouvě. Daňové aspekty sjednaného pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotkne se to platnosti, účinnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude 4/5

5 odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky. 8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace a výkladu této smlouvy budou řešit především smírnou cestou vzájemnou dohodou. Pokud dohoda mezi smluvními stranami nebude možná, budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. 9. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků. 10. Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. Ke dni podpisu obsahuje smlouva tyto přílohy: příloha č. 1 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění ze dne příloha č. 2 Doplňkové pojistné podmínky pro hromadné úrazové pojištění ze dne příloha č. 3 Vzor Seznamu pojištěných osob příloha č. 4 Oceňovací tabulka A - Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu příloha č. 5 Oceňovací tabulka B - Plnění za trvalé následky úrazu příloha č. 6 Tiskopisy hlášení pojistných událostí: Úrazu, Trvalých následků úrazu a smrti úrazem příloha č. 7 Stanovy sdružení LAA ČR Výpis, ČSÚ přidělení IČ 11. V pojistné smlouvě nejsou sjednány opce a jejím obsahem nejsou bonusy. 12. Hromadné úrazové pojištění není vázáno na investiční podíly a nevzniká u něj nárok na odkupné. 13. Pojistník prohlašuje, že mu byly v souladu s 65 zákona o pojistné smlouvě před uzavřením pojistné smlouvy oznámeny informace uvedené v 66 zákona o pojistné smlouvě. 14. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, včetně jejich příloh, před jejím podpisem přečetly, že s jejím zněním souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem. 15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží pojistník a dva pojistitel. 16. Stejnopis pojistné smlouvy předaný pojistníkovi je zároveň pojistkou ve smyslu 9 zákona o pojistné smlouvě. V Pardubicích dne... V Praze dne.... Podpis pojistitele Ing. Aleš Novotný, key account manager Odbor underwritingu, riskmanagementu a specifických druhů pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Podpis pojistníka Jan Brskovský prezident LAA ČR Letecká amatérská asociace České republiky 5/5