pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP e-bond 1

2 Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem OBSAH Článek 1 VÝKLAD POJMŮ 3 Článek 2 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 3 Článek 3 TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 3 Článek 4 POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ (GARANČNÍ) PLNĚNÍ 4 Článek 5 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 4 Článek 6 POVINNOSTI POJISTNÍKA 5 Článek 7 NÁHRADA POSKYTNUTÉHO POJISTNÉHO PLNĚNÍ (REGRES) 5 Článek 8 ŘEŠENÍ SPORŮ 5 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, Praha 4, Česká republika T F Společnost KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958 IČO: DIČ: CZ KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP e-bond 2

3 ČLÁNEK 1. VÝKLAD POJMŮ Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Pojištěným je osoba, na jejíž riziko nesplnění povinností se pojištění vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, je pojistník současně pojištěným. Oprávněná osoba je osoba, které v případě pojistné události vzniká právo na pojistné plnění (účastník pojištění). Čekací doba, je-li sjednána v pojistné smlouvě, je doba po kterou nesplnění povinností, na které se vztahuje toto pojištění, není pojistnou událostí. Čekací doba počíná plynout první den po dni, ve kterém měla být nejpozději splněna povinnost, na jejíž splnění se vztahuje pojištění. Hranice pojistného plnění je maximální částka, která může být oprávněné osobě v souhrnu vyplacena z každé záruční pojistky. ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 1. Předmětem pojištění podle těchto Všeobecných pojistných podmínek (dále jen pojistné podmínky ) je riziko nesplnění povinností pojištěného vyplývajících ze závazkového vztahu mezi pojištěným a oprávněnou osobou nebo z příslušného právního předpisu, ze kterého vznikají pojištěnému povinnosti vůči oprávněné osobě a které jsou specifikované v pojistné smlouvě. 2. Pojištění se nevztahuje na splnění povinností pojištěného vyplývajících z finančních závazků pojištěného. 3. Pojistitel na základě pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek vystaví záruční pojistku jako potvrzení o sjednání pojištění ve prospěch oprávněné osoby. Záruční pojistka nebude vystavena resp. pojištění nevznikne dříve, než dojde ze strany pojištěného k úhradě pojistného a vstupního poplatku ve stanovené lhůtě. Pojistné je stanoveno jako jednorázové a je hrazeno před vznikem pojištění na celou jeho dobu. 4. Pojištění podle těchto pojistných podmínek se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě příp. dalšími právními předpisy. 5. Pojištění podle těchto pojistných podmínek je pojištění škodové. 6. Maximální doba trvání pojištění činí 5 let. ČLÁNEK 3. TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 1. Počátek pojištění. Pojištění vzniká dnem uvedeným v záruční pojistce. 2. Zánik pojištění. Pojištění podle těchto pojistných podmínek zaniká, kromě případů stanovených v obecně závazných právních předpisech, pojistné smlouvě nebo ostatních ustanoveních těchto pojistných podmínek také: a) uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, b) dohodou smluvních stran v případě, že oprávněná osoba vyslovila s ukončením pojištění souhlas, c) splněním povinností, na jejichž nesplnění se pojištění vztahuje, d) zánikem povinností, na jejichž nesplnění se pojištění vztahuje, e) poskytnutím pojistného plnění oprávněné osobě ve výši hranice pojistného plnění, f) uplynutím lhůty pro oznámení pojistné události. 3. Pojistná smlouva končí: a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, b) výpovědí pojistitelem nebo pojistníkem. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet měsícem následujícím po doručení výpovědi druhé straně, c) odstoupením pojistitele od smlouvy, jestliže pojistník odpověděl při sjednávání pojištění úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně na písemné dotazy pojistitele, d) usnesením soudu o zjištění úpadku pojistníka. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP e-bond 3

4 4. Ukončení pojistné smlouvy nemá vliv na trvání již vydaných záručních pojistek, resp. na trvání pojištění dle těchto záručních pojistek. ČLÁNEK 4. POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ (GARANČNÍ) PLNĚNÍ 1. Pojistným nebezpečím je zjištění úpadku pojištěného, nemožnost nebo neochota pojištěného splnit své povinnosti. 2. Pojistnou událostí je nesplnění povinností vyplývajících ze závazkového vztahu mezi pojištěným a oprávněnou osobou. Závazkový vztah a konkrétní povinnosti, na jejichž nesplnění se vztahuje toto pojištění, jsou uvedeny v příslušném pojistném rozhodnutí a záruční pojistce. 3. Pojistná událost vzniká dnem následujícím po dni, kdy nejpozději měla být splněna povinnost pojištěného. Je-li v pojistné smlouvě stanovena čekací doba, vzniká pojistná událost až uplynutím čekací doby, která počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy měla být povinnost nejpozději splněna. 4. Právo na pojistné (garanční) plnění vzniká oprávněné osobě dnem vzniku pojistné události. 5. Pojistné (garanční) plnění bude oprávněné osobě vyplaceno do 15 dnů od doručení oznámení pojistné události. Oznámení pojistné události musí být doručeno oprávněnou osobou a v písemné formě stanovené pojistitelem. V oznámení pojistné události musí být uvedeny veškeré informace nutné pro likvidaci pojistné události, včetně prohlášení oprávněné osoby, že pojistnou událost nezpůsobila vlastním zaviněním, že učinila veškeré kroky k jejímu odvrácení, a že její nárok na pojistné plnění je oprávněný. 6. Pojistitel neodpovídá za škodu vzniklou pojištěnému v důsledku vyplacení pojistného plnění oprávněné osobě na základě neúplných nebo nepravdivých údajů. 7. Pojištěný souhlasí a požaduje po pojistiteli, aby vyplatil oprávněné osobě v případě, že oprávněná osoba oznámí pojistiteli vznik pojistné události, pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou. 8. Pojistné plnění pojistitel poskytne ve výši uvedené v oznámení pojistné události, maximálně však ve výši hranice pojistného plnění uvedené v záruční pojistce. Pojistné plnění může být vypláceno i v nižší částce než je hranice pojistného plnění za předpokladu, že jsou splněny ostatní podmínky. Celkový součet vyplacených pojistných plnění z jedné záruční pojistky však nepřesáhne hranici pojistného plnění. 9. Pojištěný se současně zavazuje zaplatit pojistiteli částku rovnající se všem vyplaceným pojistným plněním v případě, že ho k tomu pojistitel písemně vyzve. Pojištěný je povinen tuto částku zaplatit pojistiteli ve lhůtě stanovené v této výzvě, která nebude kratší než 15 dní. ČLÁNEK 5. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ Pojistitel má právo neposkytnout pojistné plnění: a) v případě, že výše pojistného plnění nepřesáhne minimální hranici pojistného plnění (franšíza), je-li stanovena v pojistné smlouvě, b) nad výši garančního plnění - hranici pojistného plnění, c) v případě, že po vzniku pojištění došlo ke změně povinností nebo závazků pojištěného resp. závazkového vztahu bez předchozího souhlasu pojistitele, d) v případě pojistné události vyplývající přímo nebo nepřímo z nukleárního výbuchu nebo zamoření z jakékoli příčiny, e) v případě pojistné události vyplývající přímo nebo nepřímo z války, vyhlášené či nevyhlášené, alespoň mezi dvěma z uvedených zemí: Francie, Čína, Rusko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, f) v případě, že za trvání pojištění se stanou pojistník a oprávněná osoba propojenými osobami, g) v případě změny smluvních stran pojištěného závazkového vztahu bez předchozího souhlasu pojistitele, KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP e-bond 4

5 ČLÁNEK 6. POVINNOSTI POJISTNÍKA Pojistník je povinen: a) umožnit pojistiteli výkon práva kontroly, zejména je povinen poskytnout pojistiteli veškeré dokumenty a/nebo ověřené kopie smluv, včetně jejich změn a dodatků a související dokumentace, dokladů hospodaření, finanční situace, bilance a pojistitel je oprávněn ověřit si úplnost, přesnost a pravdivost uváděných údajů a informací, a případně žádat vysvětlení, b) oznámit, že došlo k neplnění smlouvy vůči věřiteli a vysvětlit příčiny a rozsah, c) oznámit pojistiteli skutečnost, že bylo zahájeno trestní řízení v souvislosti s plněním závazků, na jejichž nesplnění se vztahuje pojištění, d) vyžádat si předchozí písemný souhlas pojistitele pro každou změnu závazkového vztahu, e) oznámit pojistiteli do 10 dnů písemně všechny podstatné změny v údajích poskytnutých pojistiteli, zejména změny v předmětu podnikání a právní formy, změnu osoby vlastníka společnosti apod., f) oznámit pojistiteli bezodkladně všechny změny pojistného rizika, např. zhoršení finanční situace, platební schopnosti a stavu majetku společnosti, jednání o poskytnutí úvěru, ručení nemovitým nebo movitým majetkem třetím osobám, uplatnění práva na náhradu škody vůči pojištěnému, podání návrhu na konkurz, vstup do likvidace apod., g) činit potřebné kroky na odvrácení pojistné události nebo zmenšení jejího rozsahu v případě její hrozby. h) při vzniku pojistné události bezodkladně písemně informovat o příčinách a rozsahu pojistitele, předložit potřebné doklady včetně dokladů k uplatnění práva na náhradu škody, i) umožnit pojistiteli šetření nezbytná k pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména příčiny a rozsah škody, j) uhradit všechny závazky vyplývající z pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek zejména pojistné a vstupní poplatek za vyhotovení záruky k datu jejich splatnosti; za datum úhrady se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet pojistitele. ČLÁNEK 7. NÁHRADA POSKYTNUTÉHO POJISTNÉHO PLNĚNÍ (REGRES) 1. Pojištěný je povinen uhradit pojistiteli částku odpovídající pojistnému plnění poskytnutému oprávněné osobě. 2. Nárok na úhradu vzniká pojistiteli dnem poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě. 3. Pojištěný je povinen provést úhradu pojistiteli do 15 dnů od doručení výzvy pojistitele k takové úhradě. 4. Pojištěný je povinen pojistiteli uhradit veškeré náklady a škody, které pojistiteli vznikly v důsledku porušení povinností pojištěným nebo oprávněnou osobou stanovených pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zákonem. 5. V případě, že pojištěný neuhradí pojistiteli veškeré tyto závazky, vyhrazuje si pojistitel právo vymáhat své pohledávky právní cestou včetně jejich příslušenství. 6. Pojištěný není oprávněn vůči těmto závazkům započítávat jakékoliv své pohledávky vůči pojistiteli. ČLÁNEK 8. ŘEŠENÍ SPORŮ Všechny spory, které by mohly vzniknout z garančního pojištění nebo v souvislosti s ním, budou rozhodovány obecnými soudy. V případě, že se spor bude týkat nároku, jenž přesáhne částku ,- Kč bez příslušenství, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze; v případě, že se spor bude týkat nároku, jenž nepřesáhne částku ,-Kč bez příslušenství, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP e-bond 5

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-modul pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG

Více

CREDIRECT. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek VPP CD-14-1

CREDIRECT. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek VPP CD-14-1 CREDIRECT Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4, Česká republika zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY B

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY B EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY B pro pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY F

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY F EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY F pro pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky P pro pojištění prospekce zahraničních trhů Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 4. září 2009. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Vodičkova

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I pro pojištění investic v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13

Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13 Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění V P P S Ú P K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy skupinového úrazového pojištění, které sjednává MetLife pojišťovna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání (VPP POD 2008/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání (VPP POD 2008/03) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání (VPP POD 2008/03) I. Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 NAŠE AUTO pojistné podmínky PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 1/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 1/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 1/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Tyto Všeobecné obchodní podmínky úvěrů poskytovaných společností

Více

Pojištění zneužití platební karty

Pojištění zneužití platební karty Pojištění zneužití platební karty Spolehlivá ochrana při zneužití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Používáte Vaši platební kartu při platbách v obchodech nebo pro výběry z bankomatu?

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více