MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne 15.6.2011. k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s."

Transkript

1 č.j.: 510/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 367 ze dne k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s. Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části schválit přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení Mgr. Jiří Matušek zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Pv'l l v l ' R d v t I, v, t' P h 3 v n o ia c. usnesem a y mcs s ce cas i ra a c...,,!:.ze ql" d ne :. 'V', CESKAB SPOŘITELNA SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sidlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka jako věřitel (dále jen Banka") a 2. název subjektu: Mčstská část Praha 3 sídlo: Havličkovo nám. 9, Praha 3 IČ: jako dlužník (dále jen Klient") uzavírají níže uvedeného dne tuto SMLOUVU O KONTOKORENTNÍM ŮVĚRU ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJM Ů 1. Pro účely léto Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené v lomto článku následujíc! význam: Bčžný účet" znamená běžný účet Klienta č /0800 vedený u Banky v Kč. Ceny" znamená odm ěny, poplatky a další ceny stanovené v léto Úvěrové smlouv ě, Sazebníku a jakémkoli dalším ujednání mezi Bankou a Klientem. Čerpáni" znamená každý jednotlivý případ čerp ó ní prostředků Klientem podle této Úvěrové smlouvy, denominovaných v Kč. Den stanoveni" znamená den, který nastane dva (2) Obchodní dny před prvn!m dnem každého Období úrokové sazby. Kč" nebo CZK" znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měn u, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v české republice. Období čerpáni" znamená období, ve klerém je Klient oprávněn čerpa t prostředky podle této Úvěrové smlouvy, které začíná v den uzavřeni tóto Úvěrové smlouvy (včetně) a trvá do Obchodního dne bezprostředně pře dchazojiciho datu kon ečné splatnosti LJvěru (včetn ě) uvedenému v článku IV odst. 1 této Úvě rové smlouvy. Období úrokové sazby" zn a mcm~ období, po které je ve vztahu k Úvčru sazby. stanovena pevná výše Proměnné Obchodní den" je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v české republice a jsou prováděn a vypořádání mezibankovních obchod ů. Pro platby v jiné měně než českých korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádáni devizových obchodů v čes ké republice a v hlavnirn finančním centru pro mě n u, v níž jsou platby denominovány. Finančn í centrum je m i sto, kde se převážně kolují úrokové sazby pro danou měnu a kde se vypořádávaj í platby v takové měně. PRIBOR" je úroková sazba kótovaná pro 6-měsíční depozita v Den stanovení systémem Reuters na straně PRSO, a když tento den nebude tato úroková sazba kótovaná, pak ta úroková sazba, která je nabízena v Den stanoveni na pražském mezibankovním trhu jako úroková sazba obvyklá na trhu pro 6 -měsíční depozita v Kč. P roměnná sazba" znamená sazbu pro výpočet úroků, odměn a poplatků, která je určena v této ůvěrové smlouvě a jejíž výše se stanovuje pevně vždy na celé Období úrokové sazby. Reforenčn i sa:z:ba'' zt1amená PRt-BOR. 1/6

3 Sazebník" znamená pla tný sazebník odmě n a poplatků české spořitelny, a.s. Banka je oprávněna kdykoliv provádět v Sazebníku změ ny. Změna Sazebniku se zveřejňuje vyvěšením textu změněného Sazebníku v provoz.nich prostorách Banky. Změna Sazebníku nabývá účinnos ti v den zveřejnění.,,úrokové období" znamená časové období, :z.a které vždy Banka vyúčtuje Klientovi úroky z Úvě ru. Úvěr" znamená penóžní prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto Úvěrovou smlouvou. - Úvěrová částka" je čá s tka stanovená v této Úv!Jrové smlouvě, kterou se Banka zavázala poskytnout Klientovi. Úvěrová smlouva" znamená tule smlouvu o kontokorentním úvě ru. 2. Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá noco jiného, odpovidá u pojmů definovaných v této Úvěrové smlouvě jednotné č íslo množnému a naopak. ČLÁNEK I ÚVĚR 1. Úvěrová částka. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní pro středky až do výše Kč (slovy: Padesátmilionů korun českých), a to formou umožněn í debetního zů sta tku Běžného účtu. Překročí- l i Úvěr (tj. debetní zůstatek Běžnóho účtu) Úvěrovou čá stku, považuje se rozdíl mezi výší Ůvěru a Úvěrovou čás tkou za splatný Úvěr v prodlení. 2. Úče l Úvěru. Klient so :z.avazuje použil Ú věr výhradn ě za účelem překlenuti časového nesouladu mezi lvorbou a potře bou finančních zd rojů provozního charakteru v čás t i běžného rozpočtu schváleného na rok 2011 a rozpočt u, který bude schválen na rok ČLÁNEK li ÚROČENÍ ÚVĚRU 1. Úrokova sazba. Úroková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenčn í sazby v Den stanovení plus marže.... % per annum. Celková výše úrokové sazby pro první Období úrokové sazby cin i.... % per annum. 2. Úrok z prodlení. Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, je povinen z této dlužné částky zaplatit Bance úrok z pmdleni ve výši úrokové sazby sjednané v odstavci 1 tohoto článku zvýšené o 10 % per annum. 3. Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky včetně úroků z prodlení budou počítány na zá kladě sku tečného poč tu dni a kalendáfniho roku v délce 360 dní. Úvě r se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splaceni Úvě ru (vče tně). Dlužná částka Úvěru se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodleni (včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné čás tky (vče tně). 4. Úrokové období. úrokové období je periodické a jeho délka činí jeden (1) mě s íc. úrokové obdobi začfná první a konči poslední den v kalendářním měsíci. Úroky včetně ú roků z prodlení Banka vyú čtuje Klientovi a Klient je povinen zaplatit Bance úroky z Úvěru v poslední den úrokového období za všechny dny úrokového období od prvního dne úrokového období (včetně) nebo ode dne prvnlho Cerpáni (včetně), podle toho, co naslane později, do posledního dne Úrokového období (včetně) nebo do dne pfedcházejiciho dni splacení Úvěru (včetně), podle toho, co nastane dříve. Není-li posledni den Úrokového obdobl Obchodním dnem, má se za lo, že posledním dnem běžného úrokového období je bezpro stře dně následujíc! Obchodní den a běžné ůrokové období se prodlouží do tohoto dne. Nasledující úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svůj původně stanovený poslední den. První Úrokové období začíná dnem prvního čerpání a trvá do posledního dne kalendářn ího mósice, ve kterém se uskuteční první Čerpán í (vče tn ě). 5. Způsob placení (uok ů. Klient platí úroky z Úvěru a úroky z prodlení Bance tím způsobe m, že Banka debeluje Běžný ů če l částkou splatných úroků. Čá s tka splatných úroků převyšujici kladný zůstatek B ěžného účtu je součásti ůvěru. 6. Období úrokové sazby. Obdobi úrokové sazby je periodické a jeho délka čin! šest (6) měsíců. První Období úrokové sazby začíná dnem uzav ře ni této Úvěrové smlouvy a trvá po dobu šesti (6) měsíců. 1. ČLÁNEK Ill ČERPÁNI ÚVĚRU Způsob Če rpání. Klfent je oprávněn čerpal Úvěrovou částku pouze v Období čerpáni na základě doruče ni přlkazu Bance vyplatit nebo uskutečnit určitou platbu z prostředků na Běžném účtu, je-li důsledkem provedeni příkazu Klienta vznik nebo zvýšeni debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu. K Cerpání nedojde a příkaz Klienla se neprovede. pokud by v důs led ku jeho provedeni vznikl debelni zůstatek na Běžném ůčtu vyššl než ůvérová částka. Banka poskytne čerpáni nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne d0ručenl pf l kazu Klienta. 2/6

4 2. Podmínky Čerpání. Pred pnním čerpáním je Klient povinen p řed l ožit Bance následuíící dokumenty a splnit náslcdujíci odkládací podmínky: před lož i t Bance originál usnesení zastupitelstva Klienta, po obsahové a formální stránce pro Banku p řij a telné ho, podle článku IX od st. 7 této Úvěrové smlouvy. ČLÁNEK IV SP LÁCENÍ 1. Datum konečné splatnosti. Klient je oprávn ěn splatit Úvě r nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Ůvěru, a to tim zp ůsobem, že zajisti na Běž ném účtu dostatek finančních prostredků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do. 2. Účet určený ke splácení Úvěru. Klient se zavazuje převádě t prostředky ke splácení Úvěru a ostatních závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účel. Klíent se zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u Banky výše uvedený účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Úvěrové smlouvy. Pokud jsou pohledávky Banky za Klientem vzniklé na základě této Úvěrové smlouvy splatné v den, který není Obchodním dnem, je Klient povinen zabezpečil dostatek prostředků na svém Běžném účtu nejpozději v Obchodní den b ezprostředně předcházejici dni splatnosti takové pohledávky. 3. Pořadí plnění splatných závazků. Pokud by v důsledku vyúčtováni splatných pohledávek Banky za Klientem podle této Úvěrové smlouvy debetní zůs tatek na 13ěžném účtu vzrostl nad Úvě rovou částku, je Klient povinen pohledávku přesahujicí Úvěrovou částk u okam ž itě splatit. a to v pořadí: a) škody a náklady vynaložené Bankou, b) Ceny, c) úroky z Úvě ru, d) úroky z prodlení, e) smluvní pokuty. Klient souhlas i s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek vyplývajících z této Úvěrové smlouvy z Běžného účtu, a to bez příkazu Klienta a bez jeho vyrozuměni. Zároveň Klient zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnáni těchto pol1ledávek a k provedeni jejich úhrad v den splatnosti před ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna dle příkazu Klienta provést z takového účtu. V případě nedostatku zdrojů na lakovém účtu má Banka právo přistoupit k započteni svých pohledávek na vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo účtu vázaných prostředků ) vedeného v Bance. ČLÁ NEK V CENY 1. Pla cení Cen. Klient se zavazuje platit Bance vyúčtované Ceny v rozsahu a výši stanovené Sazebníkem platným v den provedení zpopla tňovan ého úkonu. Pro vylou čení jakýchkoli pochybností Banka a Klient sjednávají, fo Klient není povinen platit následující Ceny: poplatek za sjednání závazku Ganky poskytnout Úvc}r; poplatek za správu a vedení úvěrového obchodu v české měně; závazkovou odmě nu, tj. odměnu, jejíž výše se poč itá den ně v p růběhu Období čerpáni z rozdílu mezi Úvě rovou čá stkou a Úvě rem. Č LÁNE K VI ZAJIŠTĚNÍ 1. Za jištěn i závazku Klienta. Oanka a Klient se dohodli, že p eně žité závazky Klienta vzniklé na základě této Úvěrové smlouvy nebudou zaji štěny žádnými zaj išťov ac ími pros třed ky. ČLÁ NEK Vil ZÁVAZKY KLIENTA 1. Závazky Klienta. Banka je opráv něn a prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další závazky vůči Bance jakož i prověřovat další sk utečnos ti, které by mohly vést ve svých důsled cích k podstatné zrněně podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena. K zaj i štěn i práv 13anky se Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy: a) předkládat schválený ročni rozpočet, a to do příslušného roku; v plípadě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna př í s lušného rozpočtového roku, a dále rozpočtový výhled, a to do příslušné ho roku. Klient je oprávněn předkládal tyto dokumenty v elektronické podob ě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložit je... v pisemné pod0oě,. a.lo.do deseti (10). Qbcl:lodnic.h.dnů.od. ob.drženi l~ ko.vé výzvy-, 316

5 b) předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do dvou (2) měsíců po skončeni každého kalendářního pololetí, a dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do dvou (2) měslců po skončení každého kal en dářního pololetí. Klient je oprávně n předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložil je v písemné podobě, a to do deseti (10) Obchodních dnů od obdrženi takovó výzvy; c) předlož i t doplňuj í cí informace o vývoji závazků Klienta k ostatním věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky vždy nejp oz ději do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Banky; d) informovat o všech svých účtech vedených u jin}1ch bank, tj. i zahraničnlch nebo u jiných organizačních složek Banky a o jejich zůsta tcí ch vždy v termínu do dvou (2) měsíců po ukončení každého kalendářního pololetí; e) informovat o svém úmyslu převzít další závazky nebo poskytnout zajištění za závazky třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich výše (včetně úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, popř. trvání z ajištění. Aktualizovaný stav těch to zavazků a zajištění bude Klient předkládat Bance vždy do dvou (2) měsíců po ukončení každého kal endářního pololetí; I) umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví a jiných dok umentů finančního charakteru Klienta; g) nep rodlenč informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Úvěrová smlouva uzav ře n a, a neprodlenč informovat Banku o jakékoli změně statutárního orgánu nebo schváleného rozpočtu Klienta. ČLÁN E K VIII PORUŠENÍ SMLOUVY 1. Následky porušení této Úvěrové smlouvy. Dojde-li k porušeni této Úvěrové smlouvy nebo nastanou-li skutečnosti, které by podle odůvodněného názoru Banky mohly ve svých důsledclch vést k porušení léto Úvěrové smlouvy, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem p řijmout opatře ní k nápravě stavu. Banka je v takovém př í padě zároveň oprávněna: a) zastavit další Čerpání, b) stanovit termíny postupného snižování Úvěru, c) provadě t kontrolu hospodařen i Klienta, a to v četně nahlížení do účetní ch a finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou potřebnou součinnost. 2. Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Úvěrové smlouvy nastává zejména v těchto přlpadech: a) Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou v podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci, b) Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněž i tého závazku z této Úvěrové smlouvy déle než jeden (1) měsíc, c) po uzav ření této Úvěrové smlouvy nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněnéh o názoru Banky mohlo ohrozit p l nění závazků Klienta vůči Bance z této Úv ěro vé smlouvy, d) Klient nedoplní zajištěni vs lhůtě a v rozsahu stanoveném Bankou podle článku Vl odst. 2 této Úvěrové smlouvy, bylo-li zajištěn i sjednáno. 3. Následky podstatného porušení této Úvěrové smlouvy. Nastane-li podstatné porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněn a prohlásit Úvě r včetně úroků a všech dalších pe něž itých pohledávek Banky z této Úvě rové smlouvy za splatný v Ji určen é lhůtě, prlpadně od této Úvěrové smlouvy odstoupit. Odsloupenim od léto Ůvěrové smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Banky a Klienta z této Úvěrové smlouvy s výjimkou práv a povinností uvedených v tomto odstavci 3. Pokud Banka odstoupí od této Úvěrové smlouvy, je Klient povinen do pěti (5) Obchodních d nů od d oručení odstoupení splatil Úvěr a zaplatit úroky narostlé ke dni jeho splaceni a ostatní pe něžité závazky Klienta z této Úvěrové smlouvy. Odstoupeni od této Úvěrové smlouvy nemá vliv na zaj ištěni závazků z této Úvě rové smlouvy. 4. Následky nepodstatného porušeni této Úvěrové smlouvy. Nastane-li nepodstatné porušení této úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou lhůtu k nápravě takového porušení v délce jeden (1) mésic. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této l h ůty, je Banka oprávněn a postupovat obdobně jako při podstatném porušeni této Úvěrové smlouvy. 5. Smluvní pokuty. Banka je oprávněna v každém jednotlivém případě porušení jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta z této ůvórové smlouvy požadovat smluvní pokutu ve výši Kč ,- -.. (s lovy~.dv.ěstěpadesáttisic konm. českých). OkoJnos!Lv.y!učujíci. odpo11.ě.dnos-t -ani.nedostatek. z~viněn í.klienta nemají vliv na právo Banky požadovat smluvní pokutu. Právo Banky požadovat smluvnl pokutu nemá v 4/6

6 žádném rozsahu vliv na nárok Banky na nahradu škody způsobené porušením smluvni povinnosti. Klient je zavázán plnil povinnost, jejíž splněni bylo zaj išlěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplaceni smluvní pokuty. ČLÁNEK IX ZÁVĚREČ NÁ USTANOVENÍ 1. Vztah této Úvěrové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek. Součástí této Úvěrové smlouvy jsou též Všeobecné obchodní podmínky Ceské spo řite lny, a.s. K jednotlivým ustanovením Všeobecných obchodních podminck če ské spořitelny, a.s. se však nep řihlíží, pokud tato úvěrová smlouva stanov! jinak. Uzavřením této Úvěrové smlouvy Klient potvrzuje, že obdržel výtisk Všeobecných obchodních podmínek české spořit el ny, a.s. a že s nimi souhlasí bez jakýchkoli výhrad a zavazuje se je dodržovat. 2. Zm&na této Úvě rové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek. Tuto Úvěrovo u smlouvu lze měn it a dop lňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplyvá jed noznačná vůle smluvních stran zm ěnit nebo doplnil tuto Úvěrovou smlouvu. Všeobecné obchodnf podmínky české spo řitelny, a.s. lze m ěn it postupem v nich uvedeným. 3. Počet vyhotovení. Tato Úvěrová smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Klient i Banka obdrží po j ednom (1) vyhotoveni. 4. Příslušnost soudu. M ístně a věcně př í s lu šný soud pro všechny spory vyplývající z této Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů. 5. Korespond enč ní adresa 'Klienta a Banky. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručová ní písemnosti. Písemnosti budou zas liány Klientovi na adresu uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Bance na adresu: česká spoř i te l n a, a.s., Oblastní pobočka Praha Centrum, pobočka Praha 2, Jugoslávska 136/19, Praha 2 nebo na takovou adresu, která bude příslušnou smluvní stranou písemně oznámena druhé smluvní straně. 6. Důvěrnost informaci. O veškerých informacích obsažených v této Úvěrové smlouvě anebo poskytnutých mezi smluvnlmi stranami v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou, které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo ktoré jsou ze zákona nebo na základě smlouvy důvěrné, jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost (dále jen.důvč rné informace"). Banka je oprávněna využívat Důvěrné informace pro účely správy závazkového vztahu mez Klientem a Bankou na zák ladě této Úvěrové smlouvy a pro veškeré další účely souvisefcí s podnikatelskou činnosti Banky, zahrnující zejména hodnoceni ůvčruschopnos ti Klienta, adresováni nabidck či poskytováni služeb Klientovi a zpracováni Důvěrných informaci pro tyto účely. Banka je dále oprávně na poskytnout Důvěrné informace kterémukoli členu skupiny Banky a třetím osobám, které Banka pov ěřila plněním kterýchkoli svých zakonných čí smluvních povinnosti, jakož i veškerým třet ím osobám, na něž Banka hodlá převést nebo postoupit své pohledávky za Klientem, a veškerým dalšim bankám, zah ran ičním bankám, i;obočkám zah ra n ičnich bank, pojišťovnám a dalším finančním institucím pro úče ly hodnoceni ůvéruschop nosli Klienta. Skupinou Banky se rozumí všechny společnosti, které mají v Bance majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapllélu a dále všechny společno s ti, v nichž má Jakákoli společnos t uvedená v předešlé větě majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet p ět (25) procent hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny spol ečnosti, v nichž má Banka majetkovou účast v rozsahu nad dvncet pět (25) procent základního kapitálu a pokud při s lu šná společno s t základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent hlasovacich práv. 7. Doložka platnosti. Doložka platnosti právního úkonu dle 43 zákona é. 131/2000 Sb., o hlavním měs tě Praw. ve znění pozdějších předpis t'1 : Nlže podepsaní pověřen í čl enové zastupitelstva Klienta tímto potvrzuji, žo uzavřen i této Úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. p řij a tym na zasedání zastupitelstva konaném dne, kterým bylo rozhodnuto o uzavřeni této Úvěrové smlouvy. (doplnit jméno a příjmení prvního pověfcného člena zastupitelstva) (doplnit jméno a příjmení druhého povéřcného člena zastupitelstva) Účinnost této Úvěrové smlouvy. Tato Úvěrová smlouva nabývá platností a účinnos ti okamžikem podpisu obou smluvních stran. Smluvni strany po přečteni této Úvěrové smlouvy prohlašuji, že souhlasi s jejim obsahem, že tato byla sepsána na zák l adě pravdivych údaj ů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jed nostranně nevýhodných podmínek. NA DŮKAZ ČEHOL připojily obě smluvní strany niže uvedeného dno své podpisy. 516

7 Česká spořitelna, a.s. Podpis: Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Jméno: Funkce: Datum: Klient svým podpisem p7ipojeným níže potvrzuje, že uzavření této Úvěrové smlouvy bylo řádně a platně schváleno př í slušným i organy Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky. Městská část Praha 3 Podpis: Jméno: Funkce: Datum: 6/6

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

koncept kontokorentní smlouvy pro rok 2013!!! pro rok 2014 budou do ZO opravena data a úroková sazba

koncept kontokorentní smlouvy pro rok 2013!!! pro rok 2014 budou do ZO opravena data a úroková sazba Příloha k bodu 3 koncept kontokorentní smlouvy pro rok 2013!!! pro rok 2014 budou do ZO opravena data a úroková sazba ======================================== ==== SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 1263092319_13

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č /12/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č /12/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11591/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD Usnesení č. 6/413 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavírají níže uvedeného dne tuto. ÚVODNí USTANOVENí DEFINICE POJMŮ

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavírají níže uvedeného dne tuto. ÚVODNí USTANOVENí DEFINICE POJMŮ SMLOUVA O ÚVĚRU Č. 10621/13/LCD obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0984856329 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavíraji níže uvedeného dne tuto SMLOUVU O ÚV~RU

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavíraji níže uvedeného dne tuto SMLOUVU O ÚV~RU ,. ESKAEi SPOŘITELNA SMLOUVA O ÚVĚRU Č. 11608/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSe: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o úvěru č

Smlouva o úvěru č evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0422454459 Smlouva o úvěru č. 04722454459 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouva o úvěru č

Smlouva o úvěru č evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0423106499 Smlouva o úvěru č. 0423106499 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD

Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): (doplňte číslo Úvěrového účtu) Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

Více

Smlouva o úvěru č

Smlouva o úvěru č NÁVRH SMLOUVY O ÚVĚRU VÝHRADNĚ PRO ÚČELY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0390909489 Smlouva o úvěru č. 0390909489 1. obchodní firma: Česká spořitelna,

Více

1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou. 99016570795 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Smlouva o úvěru č /16/LCD

ČESKÁ SPOŘITELNA. Smlouva o úvěru č /16/LCD ČESKÁ SPOŘITELNA CS41 0000 0891 0649 evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0422810409 Smlouva o úvěru č. 10572/16/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

a 2. název: Město Lanškroun sídlo: Lanškroun Lanškroun-Vnitřní Město, nám. J. M. Marků 12, PSČ IČO: (dále jen Klient )

a 2. název: Město Lanškroun sídlo: Lanškroun Lanškroun-Vnitřní Město, nám. J. M. Marků 12, PSČ IČO: (dále jen Klient ) *CS41000013152745* evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0438720459 Smlouva o úvěru č. 11158/16/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Příloha č. 1: k bodu č schůze Rady Jihomoravského kraje. Smlouva o úvěru

Příloha č. 1: k bodu č schůze Rady Jihomoravského kraje. Smlouva o úvěru Příloha č. 1: k bodu č. 178. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o úvěru Smlouva č.... uzavřená podle ustanovení 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 240/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 212 ze dne 08.04.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2535 v k.ú. Vinohrady, ulice

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Obec Hluboš. 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Obec Hluboš. 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou. 99011280258 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30. 5. 2013 08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 1) Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2012 2) Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

Obec Biskupice Biskupice 61, PSČ

Obec Biskupice Biskupice 61, PSČ v, CESKA!Ii SPOŘITELNA 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CS41 0000 0709 3584 evidenéní člslo (pro ínterní potfebu Ceské spolitelny. a.s.): 0429662429

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Pletený Újezd sídlo: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd IČO: 00234796 DIČ: CZ 00234796 Zastoupena: Jaroslavem Kolbekem, starostou Tel: 312 698 010 E-mail:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l OBEC KOROZLUKY Došlo: 19. 02. 2015 Smlouva o poskytnutí dotace C.;.: 5q 17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l z Fondu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s. na podporu projektů vyhlášené pro členy HSRM dne 13. 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 337/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 16.5.2012 k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 1489 v k.ú. Žižkov, vlastníku domu č. p. 1940 na pozemku

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 SMLOUVA O ÚVĚRU I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:, hejtmanem kraje IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Bankovní

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Kontokorentní úvěr do výše 20 000 000,- Kč u Komerční banky, a.s. Zpracoval: odbor,

Více

o poskytnutí neinvestiční dotace č..

o poskytnutí neinvestiční dotace č.. 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více