MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne 15.6.2011. k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s."

Transkript

1 č.j.: 510/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 367 ze dne k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s. Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části schválit přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení Mgr. Jiří Matušek zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Pv'l l v l ' R d v t I, v, t' P h 3 v n o ia c. usnesem a y mcs s ce cas i ra a c...,,!:.ze ql" d ne :. 'V', CESKAB SPOŘITELNA SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sidlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka jako věřitel (dále jen Banka") a 2. název subjektu: Mčstská část Praha 3 sídlo: Havličkovo nám. 9, Praha 3 IČ: jako dlužník (dále jen Klient") uzavírají níže uvedeného dne tuto SMLOUVU O KONTOKORENTNÍM ŮVĚRU ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJM Ů 1. Pro účely léto Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené v lomto článku následujíc! význam: Bčžný účet" znamená běžný účet Klienta č /0800 vedený u Banky v Kč. Ceny" znamená odm ěny, poplatky a další ceny stanovené v léto Úvěrové smlouv ě, Sazebníku a jakémkoli dalším ujednání mezi Bankou a Klientem. Čerpáni" znamená každý jednotlivý případ čerp ó ní prostředků Klientem podle této Úvěrové smlouvy, denominovaných v Kč. Den stanoveni" znamená den, který nastane dva (2) Obchodní dny před prvn!m dnem každého Období úrokové sazby. Kč" nebo CZK" znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měn u, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v české republice. Období čerpáni" znamená období, ve klerém je Klient oprávněn čerpa t prostředky podle této Úvěrové smlouvy, které začíná v den uzavřeni tóto Úvěrové smlouvy (včetně) a trvá do Obchodního dne bezprostředně pře dchazojiciho datu kon ečné splatnosti LJvěru (včetn ě) uvedenému v článku IV odst. 1 této Úvě rové smlouvy. Období úrokové sazby" zn a mcm~ období, po které je ve vztahu k Úvčru sazby. stanovena pevná výše Proměnné Obchodní den" je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v české republice a jsou prováděn a vypořádání mezibankovních obchod ů. Pro platby v jiné měně než českých korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádáni devizových obchodů v čes ké republice a v hlavnirn finančním centru pro mě n u, v níž jsou platby denominovány. Finančn í centrum je m i sto, kde se převážně kolují úrokové sazby pro danou měnu a kde se vypořádávaj í platby v takové měně. PRIBOR" je úroková sazba kótovaná pro 6-měsíční depozita v Den stanovení systémem Reuters na straně PRSO, a když tento den nebude tato úroková sazba kótovaná, pak ta úroková sazba, která je nabízena v Den stanoveni na pražském mezibankovním trhu jako úroková sazba obvyklá na trhu pro 6 -měsíční depozita v Kč. P roměnná sazba" znamená sazbu pro výpočet úroků, odměn a poplatků, která je určena v této ůvěrové smlouvě a jejíž výše se stanovuje pevně vždy na celé Období úrokové sazby. Reforenčn i sa:z:ba'' zt1amená PRt-BOR. 1/6

3 Sazebník" znamená pla tný sazebník odmě n a poplatků české spořitelny, a.s. Banka je oprávněna kdykoliv provádět v Sazebníku změ ny. Změna Sazebniku se zveřejňuje vyvěšením textu změněného Sazebníku v provoz.nich prostorách Banky. Změna Sazebníku nabývá účinnos ti v den zveřejnění.,,úrokové období" znamená časové období, :z.a které vždy Banka vyúčtuje Klientovi úroky z Úvě ru. Úvěr" znamená penóžní prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto Úvěrovou smlouvou. - Úvěrová částka" je čá s tka stanovená v této Úv!Jrové smlouvě, kterou se Banka zavázala poskytnout Klientovi. Úvěrová smlouva" znamená tule smlouvu o kontokorentním úvě ru. 2. Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá noco jiného, odpovidá u pojmů definovaných v této Úvěrové smlouvě jednotné č íslo množnému a naopak. ČLÁNEK I ÚVĚR 1. Úvěrová částka. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní pro středky až do výše Kč (slovy: Padesátmilionů korun českých), a to formou umožněn í debetního zů sta tku Běžného účtu. Překročí- l i Úvěr (tj. debetní zůstatek Běžnóho účtu) Úvěrovou čá stku, považuje se rozdíl mezi výší Ůvěru a Úvěrovou čás tkou za splatný Úvěr v prodlení. 2. Úče l Úvěru. Klient so :z.avazuje použil Ú věr výhradn ě za účelem překlenuti časového nesouladu mezi lvorbou a potře bou finančních zd rojů provozního charakteru v čás t i běžného rozpočtu schváleného na rok 2011 a rozpočt u, který bude schválen na rok ČLÁNEK li ÚROČENÍ ÚVĚRU 1. Úrokova sazba. Úroková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenčn í sazby v Den stanovení plus marže.... % per annum. Celková výše úrokové sazby pro první Období úrokové sazby cin i.... % per annum. 2. Úrok z prodlení. Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, je povinen z této dlužné částky zaplatit Bance úrok z pmdleni ve výši úrokové sazby sjednané v odstavci 1 tohoto článku zvýšené o 10 % per annum. 3. Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky včetně úroků z prodlení budou počítány na zá kladě sku tečného poč tu dni a kalendáfniho roku v délce 360 dní. Úvě r se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splaceni Úvě ru (vče tně). Dlužná částka Úvěru se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodleni (včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné čás tky (vče tně). 4. Úrokové období. úrokové období je periodické a jeho délka činí jeden (1) mě s íc. úrokové obdobi začfná první a konči poslední den v kalendářním měsíci. Úroky včetně ú roků z prodlení Banka vyú čtuje Klientovi a Klient je povinen zaplatit Bance úroky z Úvěru v poslední den úrokového období za všechny dny úrokového období od prvního dne úrokového období (včetně) nebo ode dne prvnlho Cerpáni (včetně), podle toho, co naslane později, do posledního dne Úrokového období (včetně) nebo do dne pfedcházejiciho dni splacení Úvěru (včetně), podle toho, co nastane dříve. Není-li posledni den Úrokového obdobl Obchodním dnem, má se za lo, že posledním dnem běžného úrokového období je bezpro stře dně následujíc! Obchodní den a běžné ůrokové období se prodlouží do tohoto dne. Nasledující úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svůj původně stanovený poslední den. První Úrokové období začíná dnem prvního čerpání a trvá do posledního dne kalendářn ího mósice, ve kterém se uskuteční první Čerpán í (vče tn ě). 5. Způsob placení (uok ů. Klient platí úroky z Úvěru a úroky z prodlení Bance tím způsobe m, že Banka debeluje Běžný ů če l částkou splatných úroků. Čá s tka splatných úroků převyšujici kladný zůstatek B ěžného účtu je součásti ůvěru. 6. Období úrokové sazby. Obdobi úrokové sazby je periodické a jeho délka čin! šest (6) měsíců. První Období úrokové sazby začíná dnem uzav ře ni této Úvěrové smlouvy a trvá po dobu šesti (6) měsíců. 1. ČLÁNEK Ill ČERPÁNI ÚVĚRU Způsob Če rpání. Klfent je oprávněn čerpal Úvěrovou částku pouze v Období čerpáni na základě doruče ni přlkazu Bance vyplatit nebo uskutečnit určitou platbu z prostředků na Běžném účtu, je-li důsledkem provedeni příkazu Klienta vznik nebo zvýšeni debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu. K Cerpání nedojde a příkaz Klienla se neprovede. pokud by v důs led ku jeho provedeni vznikl debelni zůstatek na Běžném ůčtu vyššl než ůvérová částka. Banka poskytne čerpáni nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne d0ručenl pf l kazu Klienta. 2/6

4 2. Podmínky Čerpání. Pred pnním čerpáním je Klient povinen p řed l ožit Bance následuíící dokumenty a splnit náslcdujíci odkládací podmínky: před lož i t Bance originál usnesení zastupitelstva Klienta, po obsahové a formální stránce pro Banku p řij a telné ho, podle článku IX od st. 7 této Úvěrové smlouvy. ČLÁNEK IV SP LÁCENÍ 1. Datum konečné splatnosti. Klient je oprávn ěn splatit Úvě r nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Ůvěru, a to tim zp ůsobem, že zajisti na Běž ném účtu dostatek finančních prostredků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do. 2. Účet určený ke splácení Úvěru. Klient se zavazuje převádě t prostředky ke splácení Úvěru a ostatních závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účel. Klíent se zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u Banky výše uvedený účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Úvěrové smlouvy. Pokud jsou pohledávky Banky za Klientem vzniklé na základě této Úvěrové smlouvy splatné v den, který není Obchodním dnem, je Klient povinen zabezpečil dostatek prostředků na svém Běžném účtu nejpozději v Obchodní den b ezprostředně předcházejici dni splatnosti takové pohledávky. 3. Pořadí plnění splatných závazků. Pokud by v důsledku vyúčtováni splatných pohledávek Banky za Klientem podle této Úvěrové smlouvy debetní zůs tatek na 13ěžném účtu vzrostl nad Úvě rovou částku, je Klient povinen pohledávku přesahujicí Úvěrovou částk u okam ž itě splatit. a to v pořadí: a) škody a náklady vynaložené Bankou, b) Ceny, c) úroky z Úvě ru, d) úroky z prodlení, e) smluvní pokuty. Klient souhlas i s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek vyplývajících z této Úvěrové smlouvy z Běžného účtu, a to bez příkazu Klienta a bez jeho vyrozuměni. Zároveň Klient zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnáni těchto pol1ledávek a k provedeni jejich úhrad v den splatnosti před ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna dle příkazu Klienta provést z takového účtu. V případě nedostatku zdrojů na lakovém účtu má Banka právo přistoupit k započteni svých pohledávek na vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo účtu vázaných prostředků ) vedeného v Bance. ČLÁ NEK V CENY 1. Pla cení Cen. Klient se zavazuje platit Bance vyúčtované Ceny v rozsahu a výši stanovené Sazebníkem platným v den provedení zpopla tňovan ého úkonu. Pro vylou čení jakýchkoli pochybností Banka a Klient sjednávají, fo Klient není povinen platit následující Ceny: poplatek za sjednání závazku Ganky poskytnout Úvc}r; poplatek za správu a vedení úvěrového obchodu v české měně; závazkovou odmě nu, tj. odměnu, jejíž výše se poč itá den ně v p růběhu Období čerpáni z rozdílu mezi Úvě rovou čá stkou a Úvě rem. Č LÁNE K VI ZAJIŠTĚNÍ 1. Za jištěn i závazku Klienta. Oanka a Klient se dohodli, že p eně žité závazky Klienta vzniklé na základě této Úvěrové smlouvy nebudou zaji štěny žádnými zaj išťov ac ími pros třed ky. ČLÁ NEK Vil ZÁVAZKY KLIENTA 1. Závazky Klienta. Banka je opráv něn a prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další závazky vůči Bance jakož i prověřovat další sk utečnos ti, které by mohly vést ve svých důsled cích k podstatné zrněně podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena. K zaj i štěn i práv 13anky se Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy: a) předkládat schválený ročni rozpočet, a to do příslušného roku; v plípadě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna př í s lušného rozpočtového roku, a dále rozpočtový výhled, a to do příslušné ho roku. Klient je oprávněn předkládal tyto dokumenty v elektronické podob ě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložit je... v pisemné pod0oě,. a.lo.do deseti (10). Qbcl:lodnic.h.dnů.od. ob.drženi l~ ko.vé výzvy-, 316

5 b) předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do dvou (2) měsíců po skončeni každého kalendářního pololetí, a dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do dvou (2) měslců po skončení každého kal en dářního pololetí. Klient je oprávně n předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložil je v písemné podobě, a to do deseti (10) Obchodních dnů od obdrženi takovó výzvy; c) předlož i t doplňuj í cí informace o vývoji závazků Klienta k ostatním věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky vždy nejp oz ději do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Banky; d) informovat o všech svých účtech vedených u jin}1ch bank, tj. i zahraničnlch nebo u jiných organizačních složek Banky a o jejich zůsta tcí ch vždy v termínu do dvou (2) měsíců po ukončení každého kalendářního pololetí; e) informovat o svém úmyslu převzít další závazky nebo poskytnout zajištění za závazky třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich výše (včetně úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, popř. trvání z ajištění. Aktualizovaný stav těch to zavazků a zajištění bude Klient předkládat Bance vždy do dvou (2) měsíců po ukončení každého kal endářního pololetí; I) umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví a jiných dok umentů finančního charakteru Klienta; g) nep rodlenč informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Úvěrová smlouva uzav ře n a, a neprodlenč informovat Banku o jakékoli změně statutárního orgánu nebo schváleného rozpočtu Klienta. ČLÁN E K VIII PORUŠENÍ SMLOUVY 1. Následky porušení této Úvěrové smlouvy. Dojde-li k porušeni této Úvěrové smlouvy nebo nastanou-li skutečnosti, které by podle odůvodněného názoru Banky mohly ve svých důsledclch vést k porušení léto Úvěrové smlouvy, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem p řijmout opatře ní k nápravě stavu. Banka je v takovém př í padě zároveň oprávněna: a) zastavit další Čerpání, b) stanovit termíny postupného snižování Úvěru, c) provadě t kontrolu hospodařen i Klienta, a to v četně nahlížení do účetní ch a finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou potřebnou součinnost. 2. Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Úvěrové smlouvy nastává zejména v těchto přlpadech: a) Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou v podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci, b) Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněž i tého závazku z této Úvěrové smlouvy déle než jeden (1) měsíc, c) po uzav ření této Úvěrové smlouvy nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněnéh o názoru Banky mohlo ohrozit p l nění závazků Klienta vůči Bance z této Úv ěro vé smlouvy, d) Klient nedoplní zajištěni vs lhůtě a v rozsahu stanoveném Bankou podle článku Vl odst. 2 této Úvěrové smlouvy, bylo-li zajištěn i sjednáno. 3. Následky podstatného porušení této Úvěrové smlouvy. Nastane-li podstatné porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněn a prohlásit Úvě r včetně úroků a všech dalších pe něž itých pohledávek Banky z této Úvě rové smlouvy za splatný v Ji určen é lhůtě, prlpadně od této Úvěrové smlouvy odstoupit. Odsloupenim od léto Ůvěrové smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Banky a Klienta z této Úvěrové smlouvy s výjimkou práv a povinností uvedených v tomto odstavci 3. Pokud Banka odstoupí od této Úvěrové smlouvy, je Klient povinen do pěti (5) Obchodních d nů od d oručení odstoupení splatil Úvěr a zaplatit úroky narostlé ke dni jeho splaceni a ostatní pe něžité závazky Klienta z této Úvěrové smlouvy. Odstoupeni od této Úvěrové smlouvy nemá vliv na zaj ištěni závazků z této Úvě rové smlouvy. 4. Následky nepodstatného porušeni této Úvěrové smlouvy. Nastane-li nepodstatné porušení této úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou lhůtu k nápravě takového porušení v délce jeden (1) mésic. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této l h ůty, je Banka oprávněn a postupovat obdobně jako při podstatném porušeni této Úvěrové smlouvy. 5. Smluvní pokuty. Banka je oprávněna v každém jednotlivém případě porušení jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta z této ůvórové smlouvy požadovat smluvní pokutu ve výši Kč ,- -.. (s lovy~.dv.ěstěpadesáttisic konm. českých). OkoJnos!Lv.y!učujíci. odpo11.ě.dnos-t -ani.nedostatek. z~viněn í.klienta nemají vliv na právo Banky požadovat smluvní pokutu. Právo Banky požadovat smluvnl pokutu nemá v 4/6

6 žádném rozsahu vliv na nárok Banky na nahradu škody způsobené porušením smluvni povinnosti. Klient je zavázán plnil povinnost, jejíž splněni bylo zaj išlěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplaceni smluvní pokuty. ČLÁNEK IX ZÁVĚREČ NÁ USTANOVENÍ 1. Vztah této Úvěrové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek. Součástí této Úvěrové smlouvy jsou též Všeobecné obchodní podmínky Ceské spo řite lny, a.s. K jednotlivým ustanovením Všeobecných obchodních podminck če ské spořitelny, a.s. se však nep řihlíží, pokud tato úvěrová smlouva stanov! jinak. Uzavřením této Úvěrové smlouvy Klient potvrzuje, že obdržel výtisk Všeobecných obchodních podmínek české spořit el ny, a.s. a že s nimi souhlasí bez jakýchkoli výhrad a zavazuje se je dodržovat. 2. Zm&na této Úvě rové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek. Tuto Úvěrovo u smlouvu lze měn it a dop lňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplyvá jed noznačná vůle smluvních stran zm ěnit nebo doplnil tuto Úvěrovou smlouvu. Všeobecné obchodnf podmínky české spo řitelny, a.s. lze m ěn it postupem v nich uvedeným. 3. Počet vyhotovení. Tato Úvěrová smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Klient i Banka obdrží po j ednom (1) vyhotoveni. 4. Příslušnost soudu. M ístně a věcně př í s lu šný soud pro všechny spory vyplývající z této Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů. 5. Korespond enč ní adresa 'Klienta a Banky. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručová ní písemnosti. Písemnosti budou zas liány Klientovi na adresu uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Bance na adresu: česká spoř i te l n a, a.s., Oblastní pobočka Praha Centrum, pobočka Praha 2, Jugoslávska 136/19, Praha 2 nebo na takovou adresu, která bude příslušnou smluvní stranou písemně oznámena druhé smluvní straně. 6. Důvěrnost informaci. O veškerých informacích obsažených v této Úvěrové smlouvě anebo poskytnutých mezi smluvnlmi stranami v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou, které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo ktoré jsou ze zákona nebo na základě smlouvy důvěrné, jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost (dále jen.důvč rné informace"). Banka je oprávněna využívat Důvěrné informace pro účely správy závazkového vztahu mez Klientem a Bankou na zák ladě této Úvěrové smlouvy a pro veškeré další účely souvisefcí s podnikatelskou činnosti Banky, zahrnující zejména hodnoceni ůvčruschopnos ti Klienta, adresováni nabidck či poskytováni služeb Klientovi a zpracováni Důvěrných informaci pro tyto účely. Banka je dále oprávně na poskytnout Důvěrné informace kterémukoli členu skupiny Banky a třetím osobám, které Banka pov ěřila plněním kterýchkoli svých zakonných čí smluvních povinnosti, jakož i veškerým třet ím osobám, na něž Banka hodlá převést nebo postoupit své pohledávky za Klientem, a veškerým dalšim bankám, zah ran ičním bankám, i;obočkám zah ra n ičnich bank, pojišťovnám a dalším finančním institucím pro úče ly hodnoceni ůvéruschop nosli Klienta. Skupinou Banky se rozumí všechny společnosti, které mají v Bance majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapllélu a dále všechny společno s ti, v nichž má Jakákoli společnos t uvedená v předešlé větě majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet p ět (25) procent hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny spol ečnosti, v nichž má Banka majetkovou účast v rozsahu nad dvncet pět (25) procent základního kapitálu a pokud při s lu šná společno s t základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent hlasovacich práv. 7. Doložka platnosti. Doložka platnosti právního úkonu dle 43 zákona é. 131/2000 Sb., o hlavním měs tě Praw. ve znění pozdějších předpis t'1 : Nlže podepsaní pověřen í čl enové zastupitelstva Klienta tímto potvrzuji, žo uzavřen i této Úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. p řij a tym na zasedání zastupitelstva konaném dne, kterým bylo rozhodnuto o uzavřeni této Úvěrové smlouvy. (doplnit jméno a příjmení prvního pověfcného člena zastupitelstva) (doplnit jméno a příjmení druhého povéřcného člena zastupitelstva) Účinnost této Úvěrové smlouvy. Tato Úvěrová smlouva nabývá platností a účinnos ti okamžikem podpisu obou smluvních stran. Smluvni strany po přečteni této Úvěrové smlouvy prohlašuji, že souhlasi s jejim obsahem, že tato byla sepsána na zák l adě pravdivych údaj ů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jed nostranně nevýhodných podmínek. NA DŮKAZ ČEHOL připojily obě smluvní strany niže uvedeného dno své podpisy. 516

7 Česká spořitelna, a.s. Podpis: Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Jméno: Funkce: Datum: Klient svým podpisem p7ipojeným níže potvrzuje, že uzavření této Úvěrové smlouvy bylo řádně a platně schváleno př í slušným i organy Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky. Městská část Praha 3 Podpis: Jméno: Funkce: Datum: 6/6

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen Úvěrové podmínky ) představují

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s.

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Strana 1 (celkem 8) Obsah: Obecná část 1. Úvodní ustanovení 2. Definice 3. Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 01. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚROVÉ OBCHODY

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování všech úvěrových

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování všech úvěrových

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Účinné od 29. dubna 2013 Úplné znění g Produktové podmínky hypotečních úvěrů Preambule 1. Tyto produktové podmínky hypotečních úvěrů jsou vydány GE Money Bank, a.s.

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0182129189 SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4,

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument představuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ), které

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument obsahuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ). Podmínky

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více