MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne 15.6.2011. k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s."

Transkript

1 č.j.: 510/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 367 ze dne k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s. Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části schválit přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení Mgr. Jiří Matušek zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Pv'l l v l ' R d v t I, v, t' P h 3 v n o ia c. usnesem a y mcs s ce cas i ra a c...,,!:.ze ql" d ne :. 'V', CESKAB SPOŘITELNA SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sidlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka jako věřitel (dále jen Banka") a 2. název subjektu: Mčstská část Praha 3 sídlo: Havličkovo nám. 9, Praha 3 IČ: jako dlužník (dále jen Klient") uzavírají níže uvedeného dne tuto SMLOUVU O KONTOKORENTNÍM ŮVĚRU ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJM Ů 1. Pro účely léto Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené v lomto článku následujíc! význam: Bčžný účet" znamená běžný účet Klienta č /0800 vedený u Banky v Kč. Ceny" znamená odm ěny, poplatky a další ceny stanovené v léto Úvěrové smlouv ě, Sazebníku a jakémkoli dalším ujednání mezi Bankou a Klientem. Čerpáni" znamená každý jednotlivý případ čerp ó ní prostředků Klientem podle této Úvěrové smlouvy, denominovaných v Kč. Den stanoveni" znamená den, který nastane dva (2) Obchodní dny před prvn!m dnem každého Období úrokové sazby. Kč" nebo CZK" znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měn u, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v české republice. Období čerpáni" znamená období, ve klerém je Klient oprávněn čerpa t prostředky podle této Úvěrové smlouvy, které začíná v den uzavřeni tóto Úvěrové smlouvy (včetně) a trvá do Obchodního dne bezprostředně pře dchazojiciho datu kon ečné splatnosti LJvěru (včetn ě) uvedenému v článku IV odst. 1 této Úvě rové smlouvy. Období úrokové sazby" zn a mcm~ období, po které je ve vztahu k Úvčru sazby. stanovena pevná výše Proměnné Obchodní den" je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v české republice a jsou prováděn a vypořádání mezibankovních obchod ů. Pro platby v jiné měně než českých korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádáni devizových obchodů v čes ké republice a v hlavnirn finančním centru pro mě n u, v níž jsou platby denominovány. Finančn í centrum je m i sto, kde se převážně kolují úrokové sazby pro danou měnu a kde se vypořádávaj í platby v takové měně. PRIBOR" je úroková sazba kótovaná pro 6-měsíční depozita v Den stanovení systémem Reuters na straně PRSO, a když tento den nebude tato úroková sazba kótovaná, pak ta úroková sazba, která je nabízena v Den stanoveni na pražském mezibankovním trhu jako úroková sazba obvyklá na trhu pro 6 -měsíční depozita v Kč. P roměnná sazba" znamená sazbu pro výpočet úroků, odměn a poplatků, která je určena v této ůvěrové smlouvě a jejíž výše se stanovuje pevně vždy na celé Období úrokové sazby. Reforenčn i sa:z:ba'' zt1amená PRt-BOR. 1/6

3 Sazebník" znamená pla tný sazebník odmě n a poplatků české spořitelny, a.s. Banka je oprávněna kdykoliv provádět v Sazebníku změ ny. Změna Sazebniku se zveřejňuje vyvěšením textu změněného Sazebníku v provoz.nich prostorách Banky. Změna Sazebníku nabývá účinnos ti v den zveřejnění.,,úrokové období" znamená časové období, :z.a které vždy Banka vyúčtuje Klientovi úroky z Úvě ru. Úvěr" znamená penóžní prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto Úvěrovou smlouvou. - Úvěrová částka" je čá s tka stanovená v této Úv!Jrové smlouvě, kterou se Banka zavázala poskytnout Klientovi. Úvěrová smlouva" znamená tule smlouvu o kontokorentním úvě ru. 2. Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá noco jiného, odpovidá u pojmů definovaných v této Úvěrové smlouvě jednotné č íslo množnému a naopak. ČLÁNEK I ÚVĚR 1. Úvěrová částka. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní pro středky až do výše Kč (slovy: Padesátmilionů korun českých), a to formou umožněn í debetního zů sta tku Běžného účtu. Překročí- l i Úvěr (tj. debetní zůstatek Běžnóho účtu) Úvěrovou čá stku, považuje se rozdíl mezi výší Ůvěru a Úvěrovou čás tkou za splatný Úvěr v prodlení. 2. Úče l Úvěru. Klient so :z.avazuje použil Ú věr výhradn ě za účelem překlenuti časového nesouladu mezi lvorbou a potře bou finančních zd rojů provozního charakteru v čás t i běžného rozpočtu schváleného na rok 2011 a rozpočt u, který bude schválen na rok ČLÁNEK li ÚROČENÍ ÚVĚRU 1. Úrokova sazba. Úroková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenčn í sazby v Den stanovení plus marže.... % per annum. Celková výše úrokové sazby pro první Období úrokové sazby cin i.... % per annum. 2. Úrok z prodlení. Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, je povinen z této dlužné částky zaplatit Bance úrok z pmdleni ve výši úrokové sazby sjednané v odstavci 1 tohoto článku zvýšené o 10 % per annum. 3. Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky včetně úroků z prodlení budou počítány na zá kladě sku tečného poč tu dni a kalendáfniho roku v délce 360 dní. Úvě r se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splaceni Úvě ru (vče tně). Dlužná částka Úvěru se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodleni (včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné čás tky (vče tně). 4. Úrokové období. úrokové období je periodické a jeho délka činí jeden (1) mě s íc. úrokové obdobi začfná první a konči poslední den v kalendářním měsíci. Úroky včetně ú roků z prodlení Banka vyú čtuje Klientovi a Klient je povinen zaplatit Bance úroky z Úvěru v poslední den úrokového období za všechny dny úrokového období od prvního dne úrokového období (včetně) nebo ode dne prvnlho Cerpáni (včetně), podle toho, co naslane později, do posledního dne Úrokového období (včetně) nebo do dne pfedcházejiciho dni splacení Úvěru (včetně), podle toho, co nastane dříve. Není-li posledni den Úrokového obdobl Obchodním dnem, má se za lo, že posledním dnem běžného úrokového období je bezpro stře dně následujíc! Obchodní den a běžné ůrokové období se prodlouží do tohoto dne. Nasledující úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svůj původně stanovený poslední den. První Úrokové období začíná dnem prvního čerpání a trvá do posledního dne kalendářn ího mósice, ve kterém se uskuteční první Čerpán í (vče tn ě). 5. Způsob placení (uok ů. Klient platí úroky z Úvěru a úroky z prodlení Bance tím způsobe m, že Banka debeluje Běžný ů če l částkou splatných úroků. Čá s tka splatných úroků převyšujici kladný zůstatek B ěžného účtu je součásti ůvěru. 6. Období úrokové sazby. Obdobi úrokové sazby je periodické a jeho délka čin! šest (6) měsíců. První Období úrokové sazby začíná dnem uzav ře ni této Úvěrové smlouvy a trvá po dobu šesti (6) měsíců. 1. ČLÁNEK Ill ČERPÁNI ÚVĚRU Způsob Če rpání. Klfent je oprávněn čerpal Úvěrovou částku pouze v Období čerpáni na základě doruče ni přlkazu Bance vyplatit nebo uskutečnit určitou platbu z prostředků na Běžném účtu, je-li důsledkem provedeni příkazu Klienta vznik nebo zvýšeni debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu. K Cerpání nedojde a příkaz Klienla se neprovede. pokud by v důs led ku jeho provedeni vznikl debelni zůstatek na Běžném ůčtu vyššl než ůvérová částka. Banka poskytne čerpáni nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne d0ručenl pf l kazu Klienta. 2/6

4 2. Podmínky Čerpání. Pred pnním čerpáním je Klient povinen p řed l ožit Bance následuíící dokumenty a splnit náslcdujíci odkládací podmínky: před lož i t Bance originál usnesení zastupitelstva Klienta, po obsahové a formální stránce pro Banku p řij a telné ho, podle článku IX od st. 7 této Úvěrové smlouvy. ČLÁNEK IV SP LÁCENÍ 1. Datum konečné splatnosti. Klient je oprávn ěn splatit Úvě r nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Ůvěru, a to tim zp ůsobem, že zajisti na Běž ném účtu dostatek finančních prostredků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do. 2. Účet určený ke splácení Úvěru. Klient se zavazuje převádě t prostředky ke splácení Úvěru a ostatních závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účel. Klíent se zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u Banky výše uvedený účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Úvěrové smlouvy. Pokud jsou pohledávky Banky za Klientem vzniklé na základě této Úvěrové smlouvy splatné v den, který není Obchodním dnem, je Klient povinen zabezpečil dostatek prostředků na svém Běžném účtu nejpozději v Obchodní den b ezprostředně předcházejici dni splatnosti takové pohledávky. 3. Pořadí plnění splatných závazků. Pokud by v důsledku vyúčtováni splatných pohledávek Banky za Klientem podle této Úvěrové smlouvy debetní zůs tatek na 13ěžném účtu vzrostl nad Úvě rovou částku, je Klient povinen pohledávku přesahujicí Úvěrovou částk u okam ž itě splatit. a to v pořadí: a) škody a náklady vynaložené Bankou, b) Ceny, c) úroky z Úvě ru, d) úroky z prodlení, e) smluvní pokuty. Klient souhlas i s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek vyplývajících z této Úvěrové smlouvy z Běžného účtu, a to bez příkazu Klienta a bez jeho vyrozuměni. Zároveň Klient zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnáni těchto pol1ledávek a k provedeni jejich úhrad v den splatnosti před ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna dle příkazu Klienta provést z takového účtu. V případě nedostatku zdrojů na lakovém účtu má Banka právo přistoupit k započteni svých pohledávek na vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo účtu vázaných prostředků ) vedeného v Bance. ČLÁ NEK V CENY 1. Pla cení Cen. Klient se zavazuje platit Bance vyúčtované Ceny v rozsahu a výši stanovené Sazebníkem platným v den provedení zpopla tňovan ého úkonu. Pro vylou čení jakýchkoli pochybností Banka a Klient sjednávají, fo Klient není povinen platit následující Ceny: poplatek za sjednání závazku Ganky poskytnout Úvc}r; poplatek za správu a vedení úvěrového obchodu v české měně; závazkovou odmě nu, tj. odměnu, jejíž výše se poč itá den ně v p růběhu Období čerpáni z rozdílu mezi Úvě rovou čá stkou a Úvě rem. Č LÁNE K VI ZAJIŠTĚNÍ 1. Za jištěn i závazku Klienta. Oanka a Klient se dohodli, že p eně žité závazky Klienta vzniklé na základě této Úvěrové smlouvy nebudou zaji štěny žádnými zaj išťov ac ími pros třed ky. ČLÁ NEK Vil ZÁVAZKY KLIENTA 1. Závazky Klienta. Banka je opráv něn a prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další závazky vůči Bance jakož i prověřovat další sk utečnos ti, které by mohly vést ve svých důsled cích k podstatné zrněně podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena. K zaj i štěn i práv 13anky se Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy: a) předkládat schválený ročni rozpočet, a to do příslušného roku; v plípadě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna př í s lušného rozpočtového roku, a dále rozpočtový výhled, a to do příslušné ho roku. Klient je oprávněn předkládal tyto dokumenty v elektronické podob ě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložit je... v pisemné pod0oě,. a.lo.do deseti (10). Qbcl:lodnic.h.dnů.od. ob.drženi l~ ko.vé výzvy-, 316

5 b) předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do dvou (2) měsíců po skončeni každého kalendářního pololetí, a dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do dvou (2) měslců po skončení každého kal en dářního pololetí. Klient je oprávně n předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložil je v písemné podobě, a to do deseti (10) Obchodních dnů od obdrženi takovó výzvy; c) předlož i t doplňuj í cí informace o vývoji závazků Klienta k ostatním věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky vždy nejp oz ději do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Banky; d) informovat o všech svých účtech vedených u jin}1ch bank, tj. i zahraničnlch nebo u jiných organizačních složek Banky a o jejich zůsta tcí ch vždy v termínu do dvou (2) měsíců po ukončení každého kalendářního pololetí; e) informovat o svém úmyslu převzít další závazky nebo poskytnout zajištění za závazky třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich výše (včetně úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, popř. trvání z ajištění. Aktualizovaný stav těch to zavazků a zajištění bude Klient předkládat Bance vždy do dvou (2) měsíců po ukončení každého kal endářního pololetí; I) umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví a jiných dok umentů finančního charakteru Klienta; g) nep rodlenč informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Úvěrová smlouva uzav ře n a, a neprodlenč informovat Banku o jakékoli změně statutárního orgánu nebo schváleného rozpočtu Klienta. ČLÁN E K VIII PORUŠENÍ SMLOUVY 1. Následky porušení této Úvěrové smlouvy. Dojde-li k porušeni této Úvěrové smlouvy nebo nastanou-li skutečnosti, které by podle odůvodněného názoru Banky mohly ve svých důsledclch vést k porušení léto Úvěrové smlouvy, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem p řijmout opatře ní k nápravě stavu. Banka je v takovém př í padě zároveň oprávněna: a) zastavit další Čerpání, b) stanovit termíny postupného snižování Úvěru, c) provadě t kontrolu hospodařen i Klienta, a to v četně nahlížení do účetní ch a finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou potřebnou součinnost. 2. Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Úvěrové smlouvy nastává zejména v těchto přlpadech: a) Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou v podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci, b) Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněž i tého závazku z této Úvěrové smlouvy déle než jeden (1) měsíc, c) po uzav ření této Úvěrové smlouvy nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněnéh o názoru Banky mohlo ohrozit p l nění závazků Klienta vůči Bance z této Úv ěro vé smlouvy, d) Klient nedoplní zajištěni vs lhůtě a v rozsahu stanoveném Bankou podle článku Vl odst. 2 této Úvěrové smlouvy, bylo-li zajištěn i sjednáno. 3. Následky podstatného porušení této Úvěrové smlouvy. Nastane-li podstatné porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněn a prohlásit Úvě r včetně úroků a všech dalších pe něž itých pohledávek Banky z této Úvě rové smlouvy za splatný v Ji určen é lhůtě, prlpadně od této Úvěrové smlouvy odstoupit. Odsloupenim od léto Ůvěrové smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Banky a Klienta z této Úvěrové smlouvy s výjimkou práv a povinností uvedených v tomto odstavci 3. Pokud Banka odstoupí od této Úvěrové smlouvy, je Klient povinen do pěti (5) Obchodních d nů od d oručení odstoupení splatil Úvěr a zaplatit úroky narostlé ke dni jeho splaceni a ostatní pe něžité závazky Klienta z této Úvěrové smlouvy. Odstoupeni od této Úvěrové smlouvy nemá vliv na zaj ištěni závazků z této Úvě rové smlouvy. 4. Následky nepodstatného porušeni této Úvěrové smlouvy. Nastane-li nepodstatné porušení této úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou lhůtu k nápravě takového porušení v délce jeden (1) mésic. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této l h ůty, je Banka oprávněn a postupovat obdobně jako při podstatném porušeni této Úvěrové smlouvy. 5. Smluvní pokuty. Banka je oprávněna v každém jednotlivém případě porušení jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta z této ůvórové smlouvy požadovat smluvní pokutu ve výši Kč ,- -.. (s lovy~.dv.ěstěpadesáttisic konm. českých). OkoJnos!Lv.y!učujíci. odpo11.ě.dnos-t -ani.nedostatek. z~viněn í.klienta nemají vliv na právo Banky požadovat smluvní pokutu. Právo Banky požadovat smluvnl pokutu nemá v 4/6

6 žádném rozsahu vliv na nárok Banky na nahradu škody způsobené porušením smluvni povinnosti. Klient je zavázán plnil povinnost, jejíž splněni bylo zaj išlěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplaceni smluvní pokuty. ČLÁNEK IX ZÁVĚREČ NÁ USTANOVENÍ 1. Vztah této Úvěrové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek. Součástí této Úvěrové smlouvy jsou též Všeobecné obchodní podmínky Ceské spo řite lny, a.s. K jednotlivým ustanovením Všeobecných obchodních podminck če ské spořitelny, a.s. se však nep řihlíží, pokud tato úvěrová smlouva stanov! jinak. Uzavřením této Úvěrové smlouvy Klient potvrzuje, že obdržel výtisk Všeobecných obchodních podmínek české spořit el ny, a.s. a že s nimi souhlasí bez jakýchkoli výhrad a zavazuje se je dodržovat. 2. Zm&na této Úvě rové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek. Tuto Úvěrovo u smlouvu lze měn it a dop lňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplyvá jed noznačná vůle smluvních stran zm ěnit nebo doplnil tuto Úvěrovou smlouvu. Všeobecné obchodnf podmínky české spo řitelny, a.s. lze m ěn it postupem v nich uvedeným. 3. Počet vyhotovení. Tato Úvěrová smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Klient i Banka obdrží po j ednom (1) vyhotoveni. 4. Příslušnost soudu. M ístně a věcně př í s lu šný soud pro všechny spory vyplývající z této Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů. 5. Korespond enč ní adresa 'Klienta a Banky. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručová ní písemnosti. Písemnosti budou zas liány Klientovi na adresu uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Bance na adresu: česká spoř i te l n a, a.s., Oblastní pobočka Praha Centrum, pobočka Praha 2, Jugoslávska 136/19, Praha 2 nebo na takovou adresu, která bude příslušnou smluvní stranou písemně oznámena druhé smluvní straně. 6. Důvěrnost informaci. O veškerých informacích obsažených v této Úvěrové smlouvě anebo poskytnutých mezi smluvnlmi stranami v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou, které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo ktoré jsou ze zákona nebo na základě smlouvy důvěrné, jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost (dále jen.důvč rné informace"). Banka je oprávněna využívat Důvěrné informace pro účely správy závazkového vztahu mez Klientem a Bankou na zák ladě této Úvěrové smlouvy a pro veškeré další účely souvisefcí s podnikatelskou činnosti Banky, zahrnující zejména hodnoceni ůvčruschopnos ti Klienta, adresováni nabidck či poskytováni služeb Klientovi a zpracováni Důvěrných informaci pro tyto účely. Banka je dále oprávně na poskytnout Důvěrné informace kterémukoli členu skupiny Banky a třetím osobám, které Banka pov ěřila plněním kterýchkoli svých zakonných čí smluvních povinnosti, jakož i veškerým třet ím osobám, na něž Banka hodlá převést nebo postoupit své pohledávky za Klientem, a veškerým dalšim bankám, zah ran ičním bankám, i;obočkám zah ra n ičnich bank, pojišťovnám a dalším finančním institucím pro úče ly hodnoceni ůvéruschop nosli Klienta. Skupinou Banky se rozumí všechny společnosti, které mají v Bance majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapllélu a dále všechny společno s ti, v nichž má Jakákoli společnos t uvedená v předešlé větě majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet p ět (25) procent hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny spol ečnosti, v nichž má Banka majetkovou účast v rozsahu nad dvncet pět (25) procent základního kapitálu a pokud při s lu šná společno s t základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent hlasovacich práv. 7. Doložka platnosti. Doložka platnosti právního úkonu dle 43 zákona é. 131/2000 Sb., o hlavním měs tě Praw. ve znění pozdějších předpis t'1 : Nlže podepsaní pověřen í čl enové zastupitelstva Klienta tímto potvrzuji, žo uzavřen i této Úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. p řij a tym na zasedání zastupitelstva konaném dne, kterým bylo rozhodnuto o uzavřeni této Úvěrové smlouvy. (doplnit jméno a příjmení prvního pověfcného člena zastupitelstva) (doplnit jméno a příjmení druhého povéřcného člena zastupitelstva) Účinnost této Úvěrové smlouvy. Tato Úvěrová smlouva nabývá platností a účinnos ti okamžikem podpisu obou smluvních stran. Smluvni strany po přečteni této Úvěrové smlouvy prohlašuji, že souhlasi s jejim obsahem, že tato byla sepsána na zák l adě pravdivych údaj ů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jed nostranně nevýhodných podmínek. NA DŮKAZ ČEHOL připojily obě smluvní strany niže uvedeného dno své podpisy. 516

7 Česká spořitelna, a.s. Podpis: Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Jméno: Funkce: Datum: Klient svým podpisem p7ipojeným níže potvrzuje, že uzavření této Úvěrové smlouvy bylo řádně a platně schváleno př í slušným i organy Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky. Městská část Praha 3 Podpis: Jméno: Funkce: Datum: 6/6

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD Usnesení č. 6/413 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0984856329 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD

Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): (doplňte číslo Úvěrového účtu) Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ název: sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují IČO: 22741453 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158 Spolek tímto

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Kontokorentní úvěr do výše 20 000 000,- Kč u Komerční banky, a.s. Zpracoval: odbor,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více