VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č //2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: /0300 (ČSOB) (jako variabilní symbol pro vrácení peněz uvádějte své rodné číslo bez pomlky) web: tel.: právnická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka zastoupena Kristiánem Kubešem na základě plné moci jako věřitel na straně jedné (dále jako věřitel ) a pan/paní/manželé. r. č.:.. č. průkazu :.. trvale bytem na adrese:... adresa pro doručování: bankovní spojení: . tel.:.. jako spotřebitel na straně druhé (dále jako spotřebitel /dále oba jako spotřebitel ) I. Úvodní ustanovení 1.1 Věřitel konstatuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro obor Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, kdy oprávnění k provozování uvedené živnosti je prokazováno aktuálním výpisem z živnostenského/obchodního rejstříku. Spotřebitel prohlašuje, že je fyzickou osobou plně způsobilou k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírá nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. že tuto smlouvu uzavírá jako fyzická osoba spotřebitel ve smyslu ust. 3 písm. a) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ). 1

2 II. Poskytnutí spotřebitelského úvěru 2.1 Věřitel touto smlouvou poskytuje spotřebiteli půjčku (celkovou výši spotřebitelského úvěru) v částce Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní strany shodně prohlašují a níže svým podpisem stvrzují, že uvedená částka byla věřitelem předána v hotovosti k rukám spotřebitele a spotřebitelem od věřitele řádně převzata při podpisu této smlouvy. Spotřebitel se zavazuje vrátit/společně a nerozdílně půjčku a zaplatit/společně a nerozdílně věřiteli zároveň s vrácením půjčky za poskytnutí této půjčky poplatek ve výši Kč V poplatku jsou obsaženy dvě položky, a to (a) úrok Kč, (b) paušál za administrativní úkony 0 Kč. Na základě této smlouvy je tedy spotřebitel povinen zaplatit věřiteli celkem částku k datu ukončení doby půjčky uvedeném v odst. 2.2 celkovou částku ve výši Kč. 2.2 Půjčka je věřitelem spotřebiteli poskytována a spotřebitelem od věřitele přijímána jako půjčka neúčelová (tj. spotřebitel je oprávněn půjčku použít na financování jakýchkoli soukromých potřeb) s pevně stanovenou výpůjční úrokovou sazbou pro celé období trvání smlouvy. Půjčka je sjednávána na dobu určitou v délce 60 dnů (slovy: šedesát dnů), je splatná ve dvou rovnoměrných splátkách na účet věřitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tedy první splátka ve výši Kč je splatná k datu., druhá splátka ve výši Kč je splatná k datu. Splátky se sjednávají pod ztrátou výhody splátek, tj. v případě prodlení spotřebitele s úhradou splátky je věřitel oprávněn požadovat okamžitou úhradu celé celkové smluvené částky. Datem úhrady se rozumí datu připsání splátky na účet věřitele. Výpůjční úroková sazba se uplatňuje jako úroková sazba roční a její výše činí 308 % p.a. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr činí 1454,83%, její výpočet tvoří přílohu této smlouvy. III. Odstoupení od smlouvy 3.1 Spotřebitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího uzavření. V podrobnostech smluvní strany odkazují na ust. 11 ZoSÚ. Došlo-li k odstoupení dle výše uvedeného, je spotřebitel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit věřiteli jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy byla jistina splacena. Došlo-li k odstoupení dle výše uvedeného, nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění, s výjimkou položek výslovně uvedených v ust. 11 odst. 3 věta třetí ZoSÚ. 3.2 Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo z části splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru ( 15 odst. 1 ZoSÚ). V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, přičemž výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru. 2

3 3.3 Spotřebitel je oprávněn obdržet od věřitele kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření. IV. Sankční ujednání 4.1 Pro případ prodlení spotřebitele se splněním jakéhokoliv finančního závazku založeného touto smlouvou se spotřebitel zavazuje uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,3% za každý den prodlení z jistiny. 4.2 Pro případ prodlení spotřebitele se splněním jakéhokoliv finančního závazku založeného touto smlouvou trvajícím po dobu delší jak 30 dnů od data jeho splatnosti se spotřebitel zavazuje uhradit věřiteli vedle smluvní pokuty uvedené v odst. 4.1 jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z jistiny. 4.3 Pro případ jakéhokoliv prodlení spotřebitele je oprávněn věřitel zaslat spotřebiteli výzvu k sepsání zápisu o přímé vykonatelnosti pohledávky věřitele, na jejímž základě se zavazuje spotřebitel dostavit se k věřitelem označenému notáři a na vlastní náklad sepsat u notáře zápis o přímé vykonatelnosti pohledávky věřitele. Pokud tak neučiní, nebo si nedohodne s věřitelem náhradní termín, je povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z jistinyexistující k datu, ke kterému měl být sepsán zápis o přímé vykonatelnosti dle výzvy věřitele. 4.4 V případě, že dojde k prodlení spotřebitele se splněním jakéhokoliv finančního závazku, založeného touto smlouvou a věřitel v zájmu smírného řešení vyzve spotřebitele k jeho splnění, je oprávněn věřitel účtovat k dlužné částce poplatek 300,-- Kč za první písemnou upomínku, 600,-- Kč za druhou písemnou upomínku. 4.5 V případě prodlení spotřebitele, kdy vznikne věřiteli nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 4.1, 4.2 a 4.3 či poplatku dle odst. 4.4, je věřitel oprávněn jakoukoliv následující platbu spotřebitele zaúčtovat na plnění spotřebitele v následujícím pořadí smluvní pokuta dle odst. 4.2, smluvní pokuta dle odst. 4.3, smluvní pokuta dle odst. 4.1, poplatky dle odst. 4.4, dlužná jistina. V. Doručování 5.1 Strany si pro účely doručování právních úkonů vyplývajících z této smlouvy stanovily korespondenční a ovou adresu. Právní úkony zásadního charakteru (výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy), které nespadají do rámce běžné komunikace, jsou povinny smluvní strany doručit druhé straně prostřednictvím korespondenční adresy. 5.2 Korespondenční adresou je adresa uvedená účastníkem v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že adresa uvedená v záhlaví této smlouvy jako korespondenční není vázána na trvalý či přechodný pobyt smluvních stran a doručení písemnosti na tuto adresu je považováno za dojití právního úkonu do jejich objektivní sféry. Smluvní strany jsou oprávněny změnit korespondenční adresu s tím, že tato změna je účinná 3

4 okamžikem doručení oznámení změny druhé straně. Smluvní strany si sjednaly následující fikci doručení: písemnosti zasílané prostřednictvím veřejného provozovatele poštovních služeb formou doporučeného dopisu či dopisu do vlastních rukou na korespondenční adresu druhé smluvní strany se považují za doručené desátým dnem ode dne předání zásilky k poštovní přepravě ovou adresou je adresa uvedená účastníkem v záhlaví této smlouvy. ová korespondence musí být vždy odeslána z u uvedeného v záhlaví této smlouvy. VI. Přechodná a závěrečná ustanovení 6.1 Smluvní strany berou na vědomí informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra. Pro případ, že se smluvním stranám nepodaří vyřešit případný majetkový spor z této smlouvy plynoucí smírně, dohodly se smluvní strany tak, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny na základě shodného ujednání účastníků této dohody v rozhodčím řízení, vedeném podle zákona č. 216/1994; příslušná rozhodčí smlouva je přílohou č. 1 této smlouvy. 6.2 Spotřebitel prohlašuje, že na jeho majetek není prohlášen konkurz a není vedeno insolvenční řízení a že zde nejsou dány okolnosti, pro které by tato řízení mohla být zahájena. Smluvní strany shodně prohlašují, že schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr byla věřitelem před uzavřením této smlouvy pečlivě posouzena dle 9 ZoSÚ, kdy k tomuto účelu poskytl spotřebitel věřiteli dostatečné informace a stav úvěruschopnosti spotřebitele byl věřitelem též posouzen nahlédnutím do databází umožňujících posouzení spotřebitelovy úvěruschopnosti. 6.3 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností stanovených ZoSÚ vykonává Česká obchodní inspekce. Spotřebitel tímto vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů vztahujících se k jeho osobě (kdy tento souhlas je udělován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) věřitelem. Tento souhlas se zpracováváním osobních údajů je svobodným a vědomým projevem vůle, což níže spotřebitel stvrzuje svým podpisem. Spotřebitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl věřitelem řádně a s dostatečným časovým předstihem před uzavřením této smlouvy informován ve smyslu ust. 5 ZoSÚ. 6.4 V případě ukončení smluvního vztahu je spotřebitel zejména povinen vyrovnat své peněžité závazky, které má vůči věřiteli, pokud tyto ke dni ukončení trvání smluvního vztahu nejsou vyrovnány. Věřitel je zejména povinen vydat spotřebiteli potvrzení o již přijatém plnění. Případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede/nepovede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru. 6.5 Smluvní strany prohlašují, že se řádně dohodly na celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na znamení čehož níže připojují své podpisy. Tuto smlouvu lze 4

5 měnit či doplňovat pouze formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 6.6 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V.., dne věřitel spotřebitel 5

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více