Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů"

Transkript

1 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, Hana Marková, Vít Dáňa, Tomáš Střelec, Naděžda Pikartová, RNDr. Karel Truhlář, Doc.Ing.Rudolf Rybář,CSc., PhDr.Jaroslav Budiš, Stanislav Korábek, PaedDr.Věra Hlavsová Omluveni: Antonín Karásek, Mgr. Jana Burianová Nepřítomni:Ing. Jaroslav Bernášek Pozdní příchod: PaedDr. Věra Hlavsová, Stanislav Korábek Zapsala: Marie Neumanová Hosté a občané: dle presenční listiny Ad 1) Zahájení Starosta zahájil 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova v hodin. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno včas a v souladu se zákonem o obcích. Dále sdělil, že je přítomno 10 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je schopno se usnášet. Omluvil neúčast Mgr. Jany Burianová a Antonína Karáska. Při zahájení byli nepřítomni tito členové zastupitelstva: PaedDr. Věra Hlavsová, Ing. Jaroslav Bernášek a Stanislav Korábek. K zápisu z 10.zasedání Zastupitelstva města Adamova nebyly vzneseny připomínky a je uložen u tajemníka k nahlédnutí. Pan starosta nechal určit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Zastupitelstvo města Adamova určilo návrhovou komisi v následujícím složení: Volba pro město nenavrhuje Sdružení nezávislých kandidátů nenavrhuje KSČM Mária Koudelová ČSSD nenavrhuje ODS Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. SNK Šance pro Adamov Miroslav Čuma KDU-ČSL nenavrhuje Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Stanislav Korábek a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 11 členů. Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení: Volba pro město PhDr. Jaroslav Budiš Sdružení nezávislých kandidátů nenavrhuje KSČM Vít Dáňa ČSSD Naděžda Pikartová ODS RNDr. Karel Truhlář SNK Šance pro Adamov Tomáš Střelec KDU-ČSL Stanislav Korábek Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 1

2 Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů a) úkoly zastupitelů b) připomínky občanů 3) Interpelace občanů 4) Prodej budovy č.p. 130, včetně pozemku parc. č. st. 133 veřejná dražba 5) Investiční úvěr Komenského 6 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 872/06/LCD 7) Rozpočtové opatření č. 5/2007 8) Prodej části pozemku parc. č. 539 a 458/192 9) Diskuse zastupitelů 10) Závěr Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů a) úkoly zastupitelů b) připomínky občanů Starosta a místostarosta přednesli plnění úkolů zastupitelů a připomínek občanů. Splněné úkoly a připomínky občanů budou ze seznamu vypuštěny a trvající úkoly budou ponechány ve sledování. Dále budou doplněny úkoly či připomínky, které vyvstanou na dnešním zasedání. Ad 3) Interpelace občanů Paní Weiserová sdělila poděkování za instalaci laviček, umístění psích odpadkových košů a za probíhající opravu zábradlí podél bytového domu na Komenského ulici. Dotázala se na návštěvu zástupců rodu Liechtensteinů města Adamova a požádala o dodatečné zveřejnění ve zpravodaji. Upozornila na chodník od objektu pekárny směrem ke společnosti Adast. Ve spojitosti s kolejištěm je tento úsek nebezpečným místem pro chůzi občanů. Dále upozornila na havarijní stav chodníku z ulice Pod Horkou k obchodnímu domu na Smetanově náměstí. Požádala o obnovení laveček na turistické trase v lokalitě U sedmi dubů a prověření otopu u rodinného domu nad fotbalovým hřištěm. Vzhledem ke kouři a dýmu je podezření na pálení materiálů, které nejsou určeny k otopu či spalování v domácnostech. Závěrem požádala o prověření možnosti rozšíření komunikace pod kostelem a provedení nutných oprav rampy u bloku garáží naproti budově Komenského 6. K vzneseným připomínkám bylo starostou, místostarostou a vedoucím OMSÚ p. Ševčíkem sděleno následující: odbor OMSÚ vyčíslí výdaje na opravu dotčených chodníků, kontrola v dotčeném domě byla již provedena panem místostarostou v návaznosti na ústní a telefonické stížnosti a bylo shledáno spalování pouze dřevní hmoty a nekvalitního uhlí s větším obsahem síry, proto je kouř nažloutlý, revize komínů jsou v pořádku, vlastník nemovitosti nemá přístup k jinému topnému médiu (neexistuje přípojka zemního plynu), dále byla bez ohlášení provedena kontrola, při které nebyla shledána žádná pochybení ze strany vlastníka objektu. Možným řešením je provedení stěrky z komínové vložky. Výdaje v tomto případě půjdou k tíži města Adamova. Uvedená lokalita bude sledována v rámci pochůzkové činnosti městskou policií především ve večerních a nočních hodinách. K možnému rozšíření 2

3 komunikace pod kostelem bude zpracována orientační analýza nákladů nutných pro rozšíření komunikace. Ta bude předložena na dalším zasedání. Dále bude prověřen majetek - rampa pro opravy motorových vozidel s ohledem na vlastníka zařízení. V interpelaci občanů vystoupil Ing. Všianský, zástupce bytového domu na ulici Neumannova 6. Na zasedání zastupitelstva v bodě 8) bude projednáván odkup části pozemku kolem bytového domu Neumannova 6. Tato část pozemku je pro bytový dům potřebná z důvodu revitalizace bytového domu výstavbu lodžií. Záměr odprodeje pozemku byl vyvěšen a přihlásil se ještě další zájemce, kterým je ZTA, s.r.o. Adamov. Položil řečnickou otázku, která spočívala v záměru, který asi společnost ZTA, s.r.o. má s pozemky v těsné blízkosti bytového domu. V rámci revitalizace budou některé dílčí práce naplánovány již v tomto roce. Z tohoto důvodu je projednání vlastní kupní smlouvy časově velmi napnuté. Pan starosta uvedl, že rada města v této záležitosti projednala veškeré materiály a doporučila zastupitelstvu města určitý postup v případě schválení odkupu pozemku. Pokud navržené usnesení bude zastupitelstvem schváleno, může být na schůzi rady města dne schválena kupní smlouva. Ing. Chalikov se ve svém příspěvku vrátil k minulému zasedání a omluvil se za své chování. Dále ironicky doporučil výstavbu městské šatlavy pro rušitele veřejných zasedání. Pokračoval a opětovně upozornil na neustále nevyřešenou problematiku obchodního domu na Smetanově náměstí, který vlastní sourozenci Okurkovi. Problematikou již není pouhý úklid lokality, nutné je se zaměřit i na prostory po bývalých veřejných WC. Jedná se o špatný vstup do městské části Adamov I.-Horka. Starosta uvedl, že na obchodním domě byl proveden stavební dozor v rámci přenesené působnosti obce. Bylo zjištěno, že není ohrožena bezpečnost a zdraví občanů. Pan Pavel Ševčík doplnil, že stavební úřad postupuje podle platných zákonů. Kanalizace je zabetonovaná a nevykazuje zápach. V případě, že nedochází k ohrožení bezpečnosti, není možné udělit finanční postih či sankci. Ing. Chalikov vyzval k prověření celé záležitosti Krajskou hygienickou stanicí JMK. Dále požaduje donutit soukromé firmy, aby se staraly o své majetky v souvislosti s vzhledem města. Paní Weiserová navázala na předchozí příspěvek a doplnila, že v médiích je poukazováno, jak v jiných městech donutí majitele, aby si svoje pozemky a stavby upravili. Pan Volavý sdělil několik připomínek. Požádal o sdělení informací ohledně financování opravy Alexandrovy rozhledny, kontrolách zákazu stání u pohostinství Farinka na Sadové ulici, úpravě rychlosti v úseku od nádraží ČD směrem k bývalému stravovacímu provozu Beta, a požádal o navýšení počtu kontejnerů na ulici P. Jilemnického. Vznikají skládky komunálního odpadu u sběrných nádob. Tato poslední připomínka zazněla v návaznosti na předvolební leták ODS. Pan starosta uvedl, že bylo navýšeno 11 kontejnerů, především na separovaný odpad. K této připomínce sdělil, že volební program ODS byl sestavován na 4 roky a ne pouze na 10 měsíců. Požadavek na změnu rychlosti 70 km/h schvaluje Policie ČR. V tomto roce bude ukončena pasportizace dopravního značení, která bude předána ke schválení Policii ČR. Možná změna není vyloučena. Na dotaz kontroly parkování vozidel odpověděl pan Radek Tichý, strážník MP Adamov. Uvedl, že v dané lokalitě jsou prováděny kontroly průběžně. V případě nezastižení majitele vozidla jsou dávány předvolánky. Konkrétní částku v této chvíli nelze uvést, je nutné ji zjistit z příslušných podkladů. Pan Volavý opětovně hodnotil pořízení měřiče rychlosti pro město Adamov. Domnívá se, že tímto způsobem nebyly plnohodnotně využity veřejné finance. Pan místostarosta uvedl, že probíhají jednání s okolními obecními a městskými úřady a měřič rychlosti bude pronajímán do jiných obcí za úplatu. 3

4 Pan Volavý se opět zaměřil na volební program ODS. V něm je uveden výchovný proces vůči mladistvím v návaznosti na konzumaci alkoholu a kouření. Domnívá se, že činnost spojená s měřičem rychlosti odvede strážníky z ulic. Toto již avizoval vedoucí strážník pan Nedorost. Z tohoto důvodu požaduje úpravu rychlosti na 70 km/hodinu a neprovádění měření v této části Adamova. Pan Volavý zastává názor, že městská policie nebude moci zajistit ochranu soukromého majetku. Řada bytových domů má nebo bude mít za nedlouho nové fasády. Hrozí jejich znehodnocení graffity. Starosta uvedl, že laserový měřič opravdu omezí řidiče. Radar ovšem chrání chodce a cyklisty. Je názoru, že pokud bude povoleno zvýšení rychlosti na požadovaných 70 km/h, stane se pravidlem udržování rychlosti na tomto úseku v hodnotách kolem 90 km/h. Dále uvedl, že kdyby město zaměstnalo několikanásobek strážníků dle současného stavu, tak nedojde k 100% ochraně majetku. Pokud někdo bude chtít znehodnotit cizí majetek, tak mu v tom nikdo nezabrání. V úvaze je, zda nepozvat všechny předsedy společenství a dohodnout s nimi, zda by si mohli svůj majetek ochránit, např. výpůjčkou pozemku v okolí bytových domů. Pan Volavý dodal, že pořízení radaru stálo hodně financí, které mohly být investovány jinam. Pan Vetchý uvedl, že pokud jede autobusem na Ptačinu, rychlost 70 km/h by na komunikaci II/374 byla vhodná. Doporučuje radar instalovat na jiná místa, např. od kostela na Horku a u školy na Komenského. Pan starosta uvedl, že radar je mobilní, tudíž je ho možno instalovat v různých lokalitách. Paní Weiserová doplnila, že jsou pořád invektivy vůči radaru. Na tomto úseku komunikace se jezdí o hodně větší rychlostí. Z tohoto důvodu by ponechala rychlost na 50 km/h. Pan Hrušák uvedl k problematice obchodního domu na Smetanově náměstí, aby byl vydán konečný verdikt, co spadá do kompetencí města a jakým způsobem se bude postupovat. Řešení je zdlouhavé a je nutné tuto diskusi již jednou uzavřít ku prospěchu věci. Dále sdělil, že zpracované plány na opravu Alexandrovy rozhledny jsou kvalitně připravené. Doporučuje v Adamovském zpravodaji např. v měsíci lednu zveřejnit účast jednotlivých zastupitelů na zasedáních. Ad 4) Prodej budovy č.p. 130, včetně pozemku parc. č. st. 133 veřejná dražba Dne Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu. Ten byl v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obecním zřízení (obcích), zveřejněn na úřední desce. Vyvěšení záměru bylo uskutečněno od Doba zveřejnění je 15 dnů. Cena dle znaleckého posudku činí Kč ,00. Znalecký posudek byl k dispozici u starosty k zapůjčení či nahlédnutí. Navržený a ucelený postup prodeje dané nemovitosti: 1. RM doporučení ZM o záměru prodeje a zveřejnění (vyhlášení) na úřední desce formou veřejné dražby dobrovolné konané dne , organizované společností PROKONZULTA, a.s. 2. ZM schválení záměru prodeje objektu včetně st. pozemku formou veřejné dražby dobrovolné konané dne a pověření RM k projednání a schválení smlouvy s dražebníkem, zveřejnění záměru 3. Průběh září 2007 příprava dražby, inzerce, připomínkování smlouvy s dražitelem 4. ZM schválení prodeje objektu včetně pozemků za vyvolávací cenu Kč ,00 formou veřejné dražby dobrovolné konané dne Následně: uzavření smluvního vztahu s dražebníkem o provedení veřejné dražby dobrovolné, dražebník vyhotovuje dražební vyhlášku, zveřejňuje ji zákonem stanoveným způsobem veřejná dražba dobrovolná Předmětem dnešního zasedání zastupitelstva je dle navrženého postupu bod č. 4. 4

5 Usnesení k bodu 4: Zastupitelstvo města Adamova schválilo prodej objektu č.p. 130 včetně pozemku parc.č.st. 133 v k.ú. a obci Adamov formou veřejné dražby dobrovolné konané dne , organizované společností PROKONZULTA, a.s., a to za vyvolávací cenu ve výši Kč ,00. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 5) Investiční úvěr Komenského 6 Zastupitelstvo města Adamova dne schválilo přijetí úvěru ve výši Kč 1,5 mil. na dofinancování investiční akce Zateplení části bytového domu Komenského 6. Na tuto akci budou úvěrové prostředky použity v kombinaci s prostředky Fondu oprav a modernizace bytů od SFRB ČR a dále v kombinaci s vlastními zdroji. Celkové výdaje nutné k pokrytí uvedené investiční akce činí ,- Kč, dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o. Akce bude realizována v období září prosinec Na poskytnutí investičního úvěru byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu. Komise ustanovená Radou města Adamova provedla vyhodnocení došlých nabídek a doporučila uzavřít smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., a to zejména vzhledem k nejnižší fixní úrokové sazbě. Protokol z výběrové komise byl k dispozici na zasedání. Úvěr bude splácen max. 2 roky s tím, že kdykoliv je možné provést mimořádnou úhradu. Splátky budou čtvrtletní a se splácením jistiny se začne až v I. čtvrtletí následujícího roku. K uzavření smlouvy o úvěru je nutný souhlas Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Stanovisko SFRB ČR bylo vydáno. Usnesení k bodu 5: Zastupitelstvo města Adamova schválilo Smlouvu o úvěru reg. č na dofinancování investiční akce Zateplení části bytového domu Komenského 6" s Komerční bankou, a.s. a zároveň Smlouvu o poskytnutí zajištění č a pověřilo starostu města jejich podpisem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 872/06/LCD Dne (bod č. 6) Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí úvěru ve výši Kč ,00 na rekonstrukci soustavy CZT. Úvěrová smlouva byla označena č. 872/06/LCD a poskytovatelem prostředků byla Česká spořitelna, a.s.. Splatnost jistiny a úroků byla stanovena na 12 let. Splátkový kalendář předmětné smlouvy stanovil kontinuální splácení ve výši Kč ,00 + úroky za kalendářní rok. Z takto nastaveného financování vyplývá, že stanovený nájem společnosti ZTA, s.r.o., Adamov za rekonstruovanou soustavu CZT nepokrývá plnohodnotně výdaje města na splátky půjčky včetně úroků (SFŽP ČR) a úvěru včetně úroků (ČS, a.s.). Nájemné nemůže být navýšeno a musí odpovídat výši odpisů tak, jako kdyby celou investici provedl nájemce. Z tohoto důvodu byl Radě města Adamov předložen rozbor daného stavu s návrhem na změnu splátkového kalendáře úvěrové smlouvy. Cílem bylo posunutí splátek na roky tak, aby saldo příjmů a výdajů města bylo vyrovnané. Rada města Adamova po dlouhém zvažování tento postup odsouhlasila. Na základě rozhodnutí (usnesení RM ) Rady města Adamova byla oslovena Česká spořitelna, a.s., s požadavkem na změnu splátkového kalendáře částečný odsun splátek. Po posouzení žádosti Města Adamova risk-managery ČS, a.s., byla dne doručena odpověď s kladným vyjádřením. Posun splátek by návazně vyvolal i změnu dalších podmínek. Tou nejzásadnější je změna úrokové sazby na 5,26 % p.a.. Tato změna by navýšila celkovou sumu zaplacených úroků na částku cca Kč 5,5 mil.. 5

6 Akceptaci nových podmínek nedoporučili zástupci Města Adamova delegování pro valné hromady ZTA, s.r.o., ani druhý společník (vlastník) společnosti ZTA, s.r.o., jímž je akciová společnost Synerga. Rada města Adamova dne na své 24. schůzi doporučila Zastupitelstvu města Adamova rovněž neakceptovat změnu podmínek úvěrové smlouvy. Vzhledem k této neutěšené finanční situaci je navržen způsob řešení. Bylo by možné přijmout investiční úvěr na rekonstrukci a zbudování MŠ Komenského 6 zpětně. U tohoto úvěru by došlo k nastavení splátek dle aktuálních finančních potřeb města. Byla by tak vyřešena situace u daných let se záporným saldem. Při předběžném jednání byla ČS, a.s. nabídnuta úroková sazba 4,2 4,4 % p.a. na 10 let. V případě řešení tímto způsobem by muselo dojít k postupu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.. Usnesení k bodu 6: Zastupitelstvo města Adamova neschválilo možnou změnu podmínek Smlouvy o úvěru č. 872/06/LCD uzavřenou s Českou spořitelnou, a.s. a ukládá starostovi projednat podmínky na poskytnutí investičního úvěru na realizaci výstavby MŠ Komenského 6. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 4 Ad 7) Rozpočtové opatření č. 5/2007 Původně předložený návrh usnesení: Rozpočtové opatření č. 5/2007 se týká investiční akce Zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6. Celkové výdaje na akci budou činit dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o ,- Kč. Akce bude financována částečně z prostředků FOMB (poskytnuté finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení) ve výši ,- Kč, dále z úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši ,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši ,- Kč (v rozpočtovém opatření je částka zaokrouhlena na stovky nahoru). Akce bude realizována v období září prosinec Bude provedeno zateplení celé severní stěny, západní stěny (nad provozní budovou) a východní stěny jen po hranu lodžií dle projektové dokumentace zpracované firmou RP COMPLET spol. s. r. o. Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 5/2007 v následujícím znění: 1. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit financování V pol ,-- Kč ,-- Kč 2. Použití prostředků z FOMB na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Snížit rozpočet výdajů města V ,- Kč ,- Kč 3. Dofinancování zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč ,- Kč 6

7 Protinávrh pan Jiří Němec Pan starosta předložil protinávrh k bodu 7) z důvodu změn, které vznikly po rozeslání materiálů pro zastupitele a po termínu jednání finančního výboru. Komentář-důvodová zpráva: Bod č. 1 Rozpočtové opatření č. 5/2007 se týká investiční akce Zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6. Celkové výdaje na akci budou činit dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o ,- Kč. Akce bude financována částečně z prostředků FOMB (poskytnuté finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení) ve výši ,- Kč, dále z úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši ,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši ,- Kč (v rozpočtovém opatření je částka zaokrouhlena na stovky nahoru). Bod č. 2 a 3: Vzhledem k uspokojení žadatele o půjčku z prostředků FOMB (žádost předložena a evidována od ), který doplnil potřebné náležitosti k žádosti (smlouvu o dílo) až dne komise FOMB rozhodla o přidělení půjčky ve výši Kč ,00 na rekonstrukci bytového jádra. Z tohoto důvodu dochází ke snížení původně navržené částky o Kč ,00 v bodě č. 2 nově navržená částka Kč ,00. Dofinancování akce zateplení části objektu Komenského 6 z vlastních zdrojů tedy musí být o Kč ,00 vyšší. Je tedy navrženo zapojení prostředků z příjmů města v rámci 3613-nebytové hospodářství. Jedná se o vyúčtování nebytového hospodářství (přeplatky energií z minulého roku). Bod. č. 4 Jedná se o dofinancování projektové dokumentace ke změně užívání nebytových prostor v majetku města, a to v objektu Družstevní 1, Adamov. V minulosti pronajímané prostory společnosti ZTA, s.r.o. /výměníková stanice/ by měly být přebudovány pomocí dotačních prostředků od Jihomoravského kraje na zázemí Městského klubu mládeže. Předložení žádosti v rámci programu boje proti drogové závislosti a nárůstu kriminality byl stanoven na Částečně zpracovaný projekt byl v několika vyhotoveních předložen zastupitelům k nahlédnutí. Paní Mária Koudelová, předsedkyně finančního výboru uvedla, že 7. jednání finančního výboru projednávalo původně předložené Rozpočtové opatření č. 7. S protinávrhem pana starosty souhlasí. Pan RNDr. Karel Truhlář se dotázal na podmínky pro město při splácení úvěru ze SFRB, zda se bude splácet již v letošním roce. Paní Dita Mašková sdělila, že podmínky pro město jsou jiné než pro občany. Město obdrží splátkový kalendář, splácet začne od 3. čtvrtletí 2008 a splácí stále stejnou částku navýšenou o úrok ve výši 3 %. Usnesení k bodu 7: Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2007 v následujícím znění dle protinávrhu Jiřího Němce: 1. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit financování V pol ,-- Kč ,-- Kč 7

8 2. Použití prostředků z FOMB na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Snížit rozpočet výdajů města V ,- Kč ,- Kč 3.Dofinancování zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč ,- Kč Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč 4.Projektová dokumentace stavby Městský klub mládeže Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč V ,- Kč Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Z důvodu přijetí protinávrhu pana Jiřího Němce nebylo hlasováno o původním návrhu usnesení k bodu 7. Ad 8) Prodej části pozemku parc. č. 539 a 458/192 SBD Macocha Blansko se sídlem Pražská 66, Blansko požádala Město Adamov o odkoupení části pozemků parc.č. 539 a parc.č.458/192, druhu ostatní plocha, vše v k.ú. a obci Adamov pro výstavbu lodžií k bytovému domu na ul. Neumannova 6, jako náhradu za stávající zavěšené ocelové balkóny za cenu 100,- Kčm -2 Oznámení o prodeji části pozemků bylo řádně vyvěšeno dne , sejmuto V průběhu vyvěšení oznámení o prodeji části pozemků, písemnou formou požádala společnost Zásobování teplem Adamov, s.r.o. se sídlem Nádražní čp.455, Adamov o odkoupení také části zmíněných pozemků v pásu šíře 3m okolo bytového domu na ul. Neumannova 6 za cenu 200,- Kčm -2. Administrativní cena pozemku pro danou lokalitu dle Vyhl.č.540/2002 ve znění pozdějších předpisů činí 328,53 Kčm -2. Paní Mária Koudelová uvedla, že finanční výbor schvaluje odprodej za 100 Kč/m2. Pan Korábek požádal o sdělení návrhu usnesení. Uvedl, že osobně preferuje prodej pozemků SBD Macocha. Obává se možného vzniku mediální kauzy v případě prodeje společnosti ZTA, s.r.o.. Město vlastní 51% podíl v ZTA. Toto by mohlo vyznít, že město prodává pozemek samo sobě. Na příspěvek pana Korábka reagoval starosta. Opravil chybně uvedený procentuální podíl města ve společnosti ZTA. Dále požádal o podrobné prostudování předložených materiálů. Navržené usnesení je zcela srozumitelné a není v něm obsažen prodej společnosti ZTA, s.r.o.. Sdělil, že je nutné v některých případech zlepšit připravenost zastupitelů na veřejné zasedání. Usnesení k bodu 8: Zastupitelstvo města Adamova schválilo prodej části pozemků parc.č. 539 a parc.č. 458/192, druh pozemků ostatní plocha o celkové výměře 66 m 2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č /2007, který byl vypracován GB-geodezie, s.r.o. pracoviště Blansko SBD Macocha Blansko pro výstavbu lodžií k bytovému domu 8

9 na ul. Neumannova 6, za cenu 100,- Kčm -2 a ukládá Radě města Adamova projednat a schválit příslušnou kupní smlouvu. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 9) Diskuse zastupitelů PaedDr. Věra Hlavsová v diskusi zastupitelů přednesla 3 příspěvky. Dva se týkaly názorů občanů města a jeden jen pro posouzení postupu MěÚ Adamov při vyřizování záležitostí. První část byla věnována obchodnímu domu na Smetanově náměstí. Sdělila, že stav budovy a jejího okolí je nejen ostudou vlastníka, ale i ostudou nás všech. Zastává názor, že by město mělo zajišťovat úklid dané lokality. Druhá část příspěvku byla věnována článku v denním tisku o hrůzách Jihomoravského kraje. Nelíbila se jí reakce vedení města a postoj k dané záležitosti. Město Adamov bylo vždy spojeno s průmyslovou výrobou, z toho plyne i vzhled města. Závěrem odcitovala korespondenci syna a odpověď pana místostarosty. Jednalo se o situaci, kdy uvolněný kámen poškodil zaparkované vozidlo na ulici Komenského. Tímto chtěla vysvětlit a podat přítomným informace, jaký postoj zaujalo vedení města v případě, kdy se jedná o rodinu Hlavsovu. Pan starosta reagoval k první části diskusního příspěvku paní PaedDr. Hlavsové. Poukázal na její nabádání na řešení celé problematiky smířlivou cestou, nikoli pak udělením pokuty dle zákona č. 128/2000 Sb.. Takto uložené opakované sankce mohly třeba tuto problematiku již vyřešit. V dané chvíli využil rady starší a zkušenější zastupitelky, ovšem účinek se bohužel nedostavil. Ohledně článku v denním tisku informoval, že rozhovor byl veden s PhDr. J. Budišem, předsedou Kulturně-informační komise. Starosta s novinářem mluvil přibližně 1 minutu telefonicky mezi pracovními jednáními. Otištěná odpověď nebyla totožná s vedeným rozhovorem. Podobná situace se objevila i ohledně kauzy černý kašel, kdy byly novináři veřejně uvedeny informace, které se zcela nezakládaly na pravdě. Z tohoto titulu a po těchto zkušenostech je nutné zaujmout stanovisko, kterým deníkům budou rozhovory poskytovány a kterým nikoliv. Některé seriozní deníky se snaží svoji prodejnost zvýšit ve stylu bulvárních deníků a v poslední době se od nich příliš neliší. Na část příspěvku reagoval pan místostarosta. K úklidu obchodního domu sdělil, že po několika návštěvách strážníků městské policie v prodejně se ozvala paní Okurková a bylo dohodnuto provádění úklidu jedenkrát za týden na náklady majitele objektu. K vyřizování škodné události uvedl, že obdobně by postupoval u kterékoliv rodiny. Na příští zasedání budou pozváni strážníci MP. Uvedl, že nemohlo dojít k samovolnému uvolnění kamene. Bylo zaviněno cizí osobou, nevidí tedy důvod, proč by mělo město škodu hradit. PaedDr. Věra Hlavsová odpověděla, že v dopise je uvedeno, že stavba je částečně zabezpečena. Zatím tato záležitost nebyla řešena s Policií ČR. Pokud se město tímto způsobem staví k uvedené události, nechá na svém synovi, jak bude postupovat. V této lokalitě došlo i k další nehodě, která byla s majitelem vozu vyřešena. Místostarosta sdělil, že stavební firma je pojištěná a bude tuto situaci řešit. V diskusi dále vystoupila paní Naděžda Pikartová. Požádala o prověření parkování u rodinného domu Šemberových, špatné slyšitelnosti rozhlasu u bytového domu Sadová 21. K článku v denním tisku uvedla, že anketa zahrnovala posouzení nejen čistoty města ale i kultury a další. K otázce mobilního radaru a jeho používání je rozhodně pro, a to vlivem zkušeností z oblasti Mírova a především pak ve vztahu k dopravní nehodě v Adamově II.. Jednalo se o srážku osobního auta s autobusem MHD. Dále se dotázala na ředitelské volno dne Závěrem upozornila na nevhodnost řešení rodinných záležitostí na veřejném zasedání. Starosta sdělil, že záležitosti ohledně parkování a rozhlasu budou prošetřeny. Radar bude mít své odpůrce či příznivce. Tak je v podstatě u každé záležitosti. Ti, jež jsou spokojeni, většinou jen tiše souhlasí a ti, kterým dané rozhodnutí vadí, se hlasitě ozývají a protestují proti němu. 9

10 Ředitelské volno bylo poskytnuto v souladu s ukončením a závěrečným vyhodnocením projektu, do kterého byla ZŠ Adamov zapojena. Vyhodnocení se uskutečnilo v Bánově a zúčastnili se ho všichni pedagogové naší školy. Tento den nebylo možno zajistit výuku formou suplování. PhDr. Jaroslav Budiš částečně potvrdil slova starosty města. I jeho odpovědi byly zkreslené a nepřesně uvedené. Jeho odpověď zněla, že by město Adamov do této ankety nezařadil. Pokud mají lidé i z Brna zájem bydlet v Adamově, tak to naznačuje určitý nesoulad ankety se skutečností. Vzhled je daný členitostí terénu a většina zástavby je řešena panelovými domy. Uvedl příklady zajímavých míst, které je možno v Adamově navštívit. Ti, jež hlasovali v anketě, jsou pravděpodobně cestující vlakem. Ti opravdu vidí pouze výrobní haly a budovy. Redakci nabízel fotografie, které by vyvrátily názor respondentů. Ty bohužel nebyly akceptovány. Závěrem požádal o informace ohledně opravy schodů na ulici P. Jilemnického, možnosti parkování pod budovou MŠ na ulici P. Jilemnického, upozornil na špatnou slyšitelnost rozhlasu na začátku ulice P. Jilemnického a o sdělení informací k prodeji Skaláku, jídelny, kinosálu a objektu bývalého provozu společnosti ADAST nazvaného AM5. Starosta jen v krátkosti reagoval na oblast spolupráce s reportéry a komentátory působící v redakcích denních novin. Schody na ulici P. Jilemnického budou opraveny do firmou, která v současné době opravuje zábradlí na ulici Komenského, chodník na ulici Sadová. Parkování je ožehavou otázkou. Jedná se téměř o všechny ulice na Ptačině, např. ulice Neumannova, Družstevní, P. Jilemnického. Tento návrh bude prověřen a bližší informace budou podány na příštím zasedání. Objekt Skaláku patří Ing. Bojanovskému z Kuřimi, momentálně je nabízen k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Objekt by si však zasloužil lepší osud vzhledem ke své historii. Vlastníkem provozu Beta je společnost AVUS Šlapanice. Jejich zájmem je i odkup bývalého kinosálu. Záměrem je vybudování komerčního DPS či startovacích bytů. Budovu AM5 v areálu ADAST, a.s. koupila zahraniční společnost EDEN a dojde k značným stavebním úpravám a částečně i k demolici. Tato slova potvrdil i vedoucí OMSÚ pan Pavel Ševčík. Uvedl, že byl vydán demoliční projekt na určité části budov. Následně vystoupila PaedDr. Věra Hlavsová. Ohradila se tím, že nechtěla řešit rodinné problémy, cílem bylo seznámit přítomné s postupem vedení města. K diskutovanému článku sdělila, že má osobní zkušenosti s novináři a ty jsou zcela opačné, to je kladné. Paní Mária Koudelová navázala na pana Volavého. Souhlasí s doplněním počtu kontejnerů na ulici P. Jilemnického. Požádala o zajištění jednání se ŠLP Křtiny. Jedná se o částečné zatarasení cesty Svitavská a znemožnění průjezdu sanitních vozů. Požádala o prořez vzrostlých stromů v okolí autodílen ŠLP Křtiny, provozovna Adamov. Větve zasahují do vozovky a brání bezpečnému provozu. Upozornila na prodejce, kteří na tržnici v Adamově III. mnohdy znemožňují průjezd autobusů MHD. Zvláště pak v ranních hodinách při stavění stánků a vykládce zboží. Požádala o informace ohledně silnice směrem na Bílovice n. Svitavou. V případě zvednutí hladiny dochází k zatopení některých průjezdů pod železniční tratí. Doplnila informace ohledně druhé škodní záležitosti na ulici Komenského. Sdělila, že poškozený vůz je pana Růžičky, který celou záležitost řešil prostřednictvím pojišťovny a vše bylo řádně vyřešeno. Pan starosta uvedl, že silnice směrem na Bílovice se již částečně zatopuje při I. SPA. Na opravu prvního podjezdu od Adamova bylo vydáno stavební povolení, dochází k opravě opěrné zdi u řeky. Proběhlo jednání s Ing. Bažantem, vedoucím oblasti SUS. Byly zpracovány články, kde budou zveřejněny. Občanům tak budou podány informace. Ostatní bude zaznamenáno do úkolů zastupitelů. 10

11 Paní Hana Marková uvedla, že se v sobotu uskutečnil Den otevřených dveří nově zrekonstruovaných prostor MŠ na ulici Komenského 6. Z řad veřejnosti byl velký zájem, ovšem se zastupitelů se nikdo nezúčastnil. Dále vystoupil pan místostarosta. Sdělil, že nebude komentovat dopisy, které citovala PaedDr. Věra Hlavsová. Byly mu adresovány i jiné písemnosti od pana Ing. Hlavsy. V tomto případě bylo uvedeno, že si nepřeje, aby byla sekána tráva pod bytovým domem Hradčany a zaměstnance technické správy nazval námezdními dělníky. Přesto travnatý porost byl posekán na žádost ostatních vlastníků v daném bytovém domě. PaedDr. Věra Hlavsová uvedla, že pan Čuma zkresluje situaci. Její manžel vysázel keře pod bytovým domem Hradčany a chtěl se o ně starat po odborné stránce. Pořizovací náklady na úpravu zeleně v dotčené lokalitě byly poměrně vysoké. Neodborným zacházením by mohlo dojít k jejich znehodnocení. Z tohoto důvodu toto písemné označení. Určitě nebylo myšleno hanlivě. Dále v diskusi došlo k ostré výměně názorů mezi panem místostarostou a PaedDr. Věrou Hlavsovou o předávání a převzetí funkce místostarosty města. Tuto na požádání paní Pikartové starosta města ukončil a vyzval oba diskutující k tomu, aby si své problémy vyříkali a prodiskutovali mimo jednací místnost. Pan Stanislav Korábek upozornil na nesvítící světlo v podchodu na obchodním domě. Poznamenal, že dle jeho názoru se zhoršil úklid města a vyzval ke spolupráci s firmou GAMA J+P. Místostarosta reagoval na tento podnět, že má informace od občanů, že je město více udržováno něž bývalo. Pokud však bude upozorněn na konkrétní místa, nařídí jejich okamžitý úklid. Do diskuse zastupitelů chtěl zasáhnout i Ing. Chalikov, slovo mu nebylo uděleno. Ad 10) Závěr Starosta zakončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hodin. Starosta Jiří Němec Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslav Budiš Vít Dáňa Naděžda Pikartová RNDr. Karel Truhlář Tomáš Střelec Stanislav Korábek 11

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 29. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 29. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 29. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, RNDr.

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne od hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne od hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 16.4.2015 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení zasedání zastupitelstva ( 92 odst. 3 zákona

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Obec Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš

Obec Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Obec Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Den a místo konání: 17. září 2015 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Hodina zahájení: 18:00 hod. Počet přítomných členů: 7

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 4.12.2014, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 01/2017 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 26.01.2017 Přítomni: Nepřítomni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu: Veřejnost: p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více