Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů"

Transkript

1 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, Hana Marková, Vít Dáňa, Tomáš Střelec, Naděžda Pikartová, RNDr. Karel Truhlář, Doc.Ing.Rudolf Rybář,CSc., PhDr.Jaroslav Budiš, Stanislav Korábek, PaedDr.Věra Hlavsová Omluveni: Antonín Karásek, Mgr. Jana Burianová Nepřítomni:Ing. Jaroslav Bernášek Pozdní příchod: PaedDr. Věra Hlavsová, Stanislav Korábek Zapsala: Marie Neumanová Hosté a občané: dle presenční listiny Ad 1) Zahájení Starosta zahájil 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova v hodin. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno včas a v souladu se zákonem o obcích. Dále sdělil, že je přítomno 10 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je schopno se usnášet. Omluvil neúčast Mgr. Jany Burianová a Antonína Karáska. Při zahájení byli nepřítomni tito členové zastupitelstva: PaedDr. Věra Hlavsová, Ing. Jaroslav Bernášek a Stanislav Korábek. K zápisu z 10.zasedání Zastupitelstva města Adamova nebyly vzneseny připomínky a je uložen u tajemníka k nahlédnutí. Pan starosta nechal určit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Zastupitelstvo města Adamova určilo návrhovou komisi v následujícím složení: Volba pro město nenavrhuje Sdružení nezávislých kandidátů nenavrhuje KSČM Mária Koudelová ČSSD nenavrhuje ODS Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. SNK Šance pro Adamov Miroslav Čuma KDU-ČSL nenavrhuje Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Stanislav Korábek a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 11 členů. Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení: Volba pro město PhDr. Jaroslav Budiš Sdružení nezávislých kandidátů nenavrhuje KSČM Vít Dáňa ČSSD Naděžda Pikartová ODS RNDr. Karel Truhlář SNK Šance pro Adamov Tomáš Střelec KDU-ČSL Stanislav Korábek Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 1

2 Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů a) úkoly zastupitelů b) připomínky občanů 3) Interpelace občanů 4) Prodej budovy č.p. 130, včetně pozemku parc. č. st. 133 veřejná dražba 5) Investiční úvěr Komenského 6 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 872/06/LCD 7) Rozpočtové opatření č. 5/2007 8) Prodej části pozemku parc. č. 539 a 458/192 9) Diskuse zastupitelů 10) Závěr Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů a) úkoly zastupitelů b) připomínky občanů Starosta a místostarosta přednesli plnění úkolů zastupitelů a připomínek občanů. Splněné úkoly a připomínky občanů budou ze seznamu vypuštěny a trvající úkoly budou ponechány ve sledování. Dále budou doplněny úkoly či připomínky, které vyvstanou na dnešním zasedání. Ad 3) Interpelace občanů Paní Weiserová sdělila poděkování za instalaci laviček, umístění psích odpadkových košů a za probíhající opravu zábradlí podél bytového domu na Komenského ulici. Dotázala se na návštěvu zástupců rodu Liechtensteinů města Adamova a požádala o dodatečné zveřejnění ve zpravodaji. Upozornila na chodník od objektu pekárny směrem ke společnosti Adast. Ve spojitosti s kolejištěm je tento úsek nebezpečným místem pro chůzi občanů. Dále upozornila na havarijní stav chodníku z ulice Pod Horkou k obchodnímu domu na Smetanově náměstí. Požádala o obnovení laveček na turistické trase v lokalitě U sedmi dubů a prověření otopu u rodinného domu nad fotbalovým hřištěm. Vzhledem ke kouři a dýmu je podezření na pálení materiálů, které nejsou určeny k otopu či spalování v domácnostech. Závěrem požádala o prověření možnosti rozšíření komunikace pod kostelem a provedení nutných oprav rampy u bloku garáží naproti budově Komenského 6. K vzneseným připomínkám bylo starostou, místostarostou a vedoucím OMSÚ p. Ševčíkem sděleno následující: odbor OMSÚ vyčíslí výdaje na opravu dotčených chodníků, kontrola v dotčeném domě byla již provedena panem místostarostou v návaznosti na ústní a telefonické stížnosti a bylo shledáno spalování pouze dřevní hmoty a nekvalitního uhlí s větším obsahem síry, proto je kouř nažloutlý, revize komínů jsou v pořádku, vlastník nemovitosti nemá přístup k jinému topnému médiu (neexistuje přípojka zemního plynu), dále byla bez ohlášení provedena kontrola, při které nebyla shledána žádná pochybení ze strany vlastníka objektu. Možným řešením je provedení stěrky z komínové vložky. Výdaje v tomto případě půjdou k tíži města Adamova. Uvedená lokalita bude sledována v rámci pochůzkové činnosti městskou policií především ve večerních a nočních hodinách. K možnému rozšíření 2

3 komunikace pod kostelem bude zpracována orientační analýza nákladů nutných pro rozšíření komunikace. Ta bude předložena na dalším zasedání. Dále bude prověřen majetek - rampa pro opravy motorových vozidel s ohledem na vlastníka zařízení. V interpelaci občanů vystoupil Ing. Všianský, zástupce bytového domu na ulici Neumannova 6. Na zasedání zastupitelstva v bodě 8) bude projednáván odkup části pozemku kolem bytového domu Neumannova 6. Tato část pozemku je pro bytový dům potřebná z důvodu revitalizace bytového domu výstavbu lodžií. Záměr odprodeje pozemku byl vyvěšen a přihlásil se ještě další zájemce, kterým je ZTA, s.r.o. Adamov. Položil řečnickou otázku, která spočívala v záměru, který asi společnost ZTA, s.r.o. má s pozemky v těsné blízkosti bytového domu. V rámci revitalizace budou některé dílčí práce naplánovány již v tomto roce. Z tohoto důvodu je projednání vlastní kupní smlouvy časově velmi napnuté. Pan starosta uvedl, že rada města v této záležitosti projednala veškeré materiály a doporučila zastupitelstvu města určitý postup v případě schválení odkupu pozemku. Pokud navržené usnesení bude zastupitelstvem schváleno, může být na schůzi rady města dne schválena kupní smlouva. Ing. Chalikov se ve svém příspěvku vrátil k minulému zasedání a omluvil se za své chování. Dále ironicky doporučil výstavbu městské šatlavy pro rušitele veřejných zasedání. Pokračoval a opětovně upozornil na neustále nevyřešenou problematiku obchodního domu na Smetanově náměstí, který vlastní sourozenci Okurkovi. Problematikou již není pouhý úklid lokality, nutné je se zaměřit i na prostory po bývalých veřejných WC. Jedná se o špatný vstup do městské části Adamov I.-Horka. Starosta uvedl, že na obchodním domě byl proveden stavební dozor v rámci přenesené působnosti obce. Bylo zjištěno, že není ohrožena bezpečnost a zdraví občanů. Pan Pavel Ševčík doplnil, že stavební úřad postupuje podle platných zákonů. Kanalizace je zabetonovaná a nevykazuje zápach. V případě, že nedochází k ohrožení bezpečnosti, není možné udělit finanční postih či sankci. Ing. Chalikov vyzval k prověření celé záležitosti Krajskou hygienickou stanicí JMK. Dále požaduje donutit soukromé firmy, aby se staraly o své majetky v souvislosti s vzhledem města. Paní Weiserová navázala na předchozí příspěvek a doplnila, že v médiích je poukazováno, jak v jiných městech donutí majitele, aby si svoje pozemky a stavby upravili. Pan Volavý sdělil několik připomínek. Požádal o sdělení informací ohledně financování opravy Alexandrovy rozhledny, kontrolách zákazu stání u pohostinství Farinka na Sadové ulici, úpravě rychlosti v úseku od nádraží ČD směrem k bývalému stravovacímu provozu Beta, a požádal o navýšení počtu kontejnerů na ulici P. Jilemnického. Vznikají skládky komunálního odpadu u sběrných nádob. Tato poslední připomínka zazněla v návaznosti na předvolební leták ODS. Pan starosta uvedl, že bylo navýšeno 11 kontejnerů, především na separovaný odpad. K této připomínce sdělil, že volební program ODS byl sestavován na 4 roky a ne pouze na 10 měsíců. Požadavek na změnu rychlosti 70 km/h schvaluje Policie ČR. V tomto roce bude ukončena pasportizace dopravního značení, která bude předána ke schválení Policii ČR. Možná změna není vyloučena. Na dotaz kontroly parkování vozidel odpověděl pan Radek Tichý, strážník MP Adamov. Uvedl, že v dané lokalitě jsou prováděny kontroly průběžně. V případě nezastižení majitele vozidla jsou dávány předvolánky. Konkrétní částku v této chvíli nelze uvést, je nutné ji zjistit z příslušných podkladů. Pan Volavý opětovně hodnotil pořízení měřiče rychlosti pro město Adamov. Domnívá se, že tímto způsobem nebyly plnohodnotně využity veřejné finance. Pan místostarosta uvedl, že probíhají jednání s okolními obecními a městskými úřady a měřič rychlosti bude pronajímán do jiných obcí za úplatu. 3

4 Pan Volavý se opět zaměřil na volební program ODS. V něm je uveden výchovný proces vůči mladistvím v návaznosti na konzumaci alkoholu a kouření. Domnívá se, že činnost spojená s měřičem rychlosti odvede strážníky z ulic. Toto již avizoval vedoucí strážník pan Nedorost. Z tohoto důvodu požaduje úpravu rychlosti na 70 km/hodinu a neprovádění měření v této části Adamova. Pan Volavý zastává názor, že městská policie nebude moci zajistit ochranu soukromého majetku. Řada bytových domů má nebo bude mít za nedlouho nové fasády. Hrozí jejich znehodnocení graffity. Starosta uvedl, že laserový měřič opravdu omezí řidiče. Radar ovšem chrání chodce a cyklisty. Je názoru, že pokud bude povoleno zvýšení rychlosti na požadovaných 70 km/h, stane se pravidlem udržování rychlosti na tomto úseku v hodnotách kolem 90 km/h. Dále uvedl, že kdyby město zaměstnalo několikanásobek strážníků dle současného stavu, tak nedojde k 100% ochraně majetku. Pokud někdo bude chtít znehodnotit cizí majetek, tak mu v tom nikdo nezabrání. V úvaze je, zda nepozvat všechny předsedy společenství a dohodnout s nimi, zda by si mohli svůj majetek ochránit, např. výpůjčkou pozemku v okolí bytových domů. Pan Volavý dodal, že pořízení radaru stálo hodně financí, které mohly být investovány jinam. Pan Vetchý uvedl, že pokud jede autobusem na Ptačinu, rychlost 70 km/h by na komunikaci II/374 byla vhodná. Doporučuje radar instalovat na jiná místa, např. od kostela na Horku a u školy na Komenského. Pan starosta uvedl, že radar je mobilní, tudíž je ho možno instalovat v různých lokalitách. Paní Weiserová doplnila, že jsou pořád invektivy vůči radaru. Na tomto úseku komunikace se jezdí o hodně větší rychlostí. Z tohoto důvodu by ponechala rychlost na 50 km/h. Pan Hrušák uvedl k problematice obchodního domu na Smetanově náměstí, aby byl vydán konečný verdikt, co spadá do kompetencí města a jakým způsobem se bude postupovat. Řešení je zdlouhavé a je nutné tuto diskusi již jednou uzavřít ku prospěchu věci. Dále sdělil, že zpracované plány na opravu Alexandrovy rozhledny jsou kvalitně připravené. Doporučuje v Adamovském zpravodaji např. v měsíci lednu zveřejnit účast jednotlivých zastupitelů na zasedáních. Ad 4) Prodej budovy č.p. 130, včetně pozemku parc. č. st. 133 veřejná dražba Dne Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu. Ten byl v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obecním zřízení (obcích), zveřejněn na úřední desce. Vyvěšení záměru bylo uskutečněno od Doba zveřejnění je 15 dnů. Cena dle znaleckého posudku činí Kč ,00. Znalecký posudek byl k dispozici u starosty k zapůjčení či nahlédnutí. Navržený a ucelený postup prodeje dané nemovitosti: 1. RM doporučení ZM o záměru prodeje a zveřejnění (vyhlášení) na úřední desce formou veřejné dražby dobrovolné konané dne , organizované společností PROKONZULTA, a.s. 2. ZM schválení záměru prodeje objektu včetně st. pozemku formou veřejné dražby dobrovolné konané dne a pověření RM k projednání a schválení smlouvy s dražebníkem, zveřejnění záměru 3. Průběh září 2007 příprava dražby, inzerce, připomínkování smlouvy s dražitelem 4. ZM schválení prodeje objektu včetně pozemků za vyvolávací cenu Kč ,00 formou veřejné dražby dobrovolné konané dne Následně: uzavření smluvního vztahu s dražebníkem o provedení veřejné dražby dobrovolné, dražebník vyhotovuje dražební vyhlášku, zveřejňuje ji zákonem stanoveným způsobem veřejná dražba dobrovolná Předmětem dnešního zasedání zastupitelstva je dle navrženého postupu bod č. 4. 4

5 Usnesení k bodu 4: Zastupitelstvo města Adamova schválilo prodej objektu č.p. 130 včetně pozemku parc.č.st. 133 v k.ú. a obci Adamov formou veřejné dražby dobrovolné konané dne , organizované společností PROKONZULTA, a.s., a to za vyvolávací cenu ve výši Kč ,00. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 5) Investiční úvěr Komenského 6 Zastupitelstvo města Adamova dne schválilo přijetí úvěru ve výši Kč 1,5 mil. na dofinancování investiční akce Zateplení části bytového domu Komenského 6. Na tuto akci budou úvěrové prostředky použity v kombinaci s prostředky Fondu oprav a modernizace bytů od SFRB ČR a dále v kombinaci s vlastními zdroji. Celkové výdaje nutné k pokrytí uvedené investiční akce činí ,- Kč, dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o. Akce bude realizována v období září prosinec Na poskytnutí investičního úvěru byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu. Komise ustanovená Radou města Adamova provedla vyhodnocení došlých nabídek a doporučila uzavřít smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., a to zejména vzhledem k nejnižší fixní úrokové sazbě. Protokol z výběrové komise byl k dispozici na zasedání. Úvěr bude splácen max. 2 roky s tím, že kdykoliv je možné provést mimořádnou úhradu. Splátky budou čtvrtletní a se splácením jistiny se začne až v I. čtvrtletí následujícího roku. K uzavření smlouvy o úvěru je nutný souhlas Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Stanovisko SFRB ČR bylo vydáno. Usnesení k bodu 5: Zastupitelstvo města Adamova schválilo Smlouvu o úvěru reg. č na dofinancování investiční akce Zateplení části bytového domu Komenského 6" s Komerční bankou, a.s. a zároveň Smlouvu o poskytnutí zajištění č a pověřilo starostu města jejich podpisem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 872/06/LCD Dne (bod č. 6) Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí úvěru ve výši Kč ,00 na rekonstrukci soustavy CZT. Úvěrová smlouva byla označena č. 872/06/LCD a poskytovatelem prostředků byla Česká spořitelna, a.s.. Splatnost jistiny a úroků byla stanovena na 12 let. Splátkový kalendář předmětné smlouvy stanovil kontinuální splácení ve výši Kč ,00 + úroky za kalendářní rok. Z takto nastaveného financování vyplývá, že stanovený nájem společnosti ZTA, s.r.o., Adamov za rekonstruovanou soustavu CZT nepokrývá plnohodnotně výdaje města na splátky půjčky včetně úroků (SFŽP ČR) a úvěru včetně úroků (ČS, a.s.). Nájemné nemůže být navýšeno a musí odpovídat výši odpisů tak, jako kdyby celou investici provedl nájemce. Z tohoto důvodu byl Radě města Adamov předložen rozbor daného stavu s návrhem na změnu splátkového kalendáře úvěrové smlouvy. Cílem bylo posunutí splátek na roky tak, aby saldo příjmů a výdajů města bylo vyrovnané. Rada města Adamova po dlouhém zvažování tento postup odsouhlasila. Na základě rozhodnutí (usnesení RM ) Rady města Adamova byla oslovena Česká spořitelna, a.s., s požadavkem na změnu splátkového kalendáře částečný odsun splátek. Po posouzení žádosti Města Adamova risk-managery ČS, a.s., byla dne doručena odpověď s kladným vyjádřením. Posun splátek by návazně vyvolal i změnu dalších podmínek. Tou nejzásadnější je změna úrokové sazby na 5,26 % p.a.. Tato změna by navýšila celkovou sumu zaplacených úroků na částku cca Kč 5,5 mil.. 5

6 Akceptaci nových podmínek nedoporučili zástupci Města Adamova delegování pro valné hromady ZTA, s.r.o., ani druhý společník (vlastník) společnosti ZTA, s.r.o., jímž je akciová společnost Synerga. Rada města Adamova dne na své 24. schůzi doporučila Zastupitelstvu města Adamova rovněž neakceptovat změnu podmínek úvěrové smlouvy. Vzhledem k této neutěšené finanční situaci je navržen způsob řešení. Bylo by možné přijmout investiční úvěr na rekonstrukci a zbudování MŠ Komenského 6 zpětně. U tohoto úvěru by došlo k nastavení splátek dle aktuálních finančních potřeb města. Byla by tak vyřešena situace u daných let se záporným saldem. Při předběžném jednání byla ČS, a.s. nabídnuta úroková sazba 4,2 4,4 % p.a. na 10 let. V případě řešení tímto způsobem by muselo dojít k postupu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.. Usnesení k bodu 6: Zastupitelstvo města Adamova neschválilo možnou změnu podmínek Smlouvy o úvěru č. 872/06/LCD uzavřenou s Českou spořitelnou, a.s. a ukládá starostovi projednat podmínky na poskytnutí investičního úvěru na realizaci výstavby MŠ Komenského 6. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 4 Ad 7) Rozpočtové opatření č. 5/2007 Původně předložený návrh usnesení: Rozpočtové opatření č. 5/2007 se týká investiční akce Zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6. Celkové výdaje na akci budou činit dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o ,- Kč. Akce bude financována částečně z prostředků FOMB (poskytnuté finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení) ve výši ,- Kč, dále z úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši ,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši ,- Kč (v rozpočtovém opatření je částka zaokrouhlena na stovky nahoru). Akce bude realizována v období září prosinec Bude provedeno zateplení celé severní stěny, západní stěny (nad provozní budovou) a východní stěny jen po hranu lodžií dle projektové dokumentace zpracované firmou RP COMPLET spol. s. r. o. Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 5/2007 v následujícím znění: 1. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit financování V pol ,-- Kč ,-- Kč 2. Použití prostředků z FOMB na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Snížit rozpočet výdajů města V ,- Kč ,- Kč 3. Dofinancování zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč ,- Kč 6

7 Protinávrh pan Jiří Němec Pan starosta předložil protinávrh k bodu 7) z důvodu změn, které vznikly po rozeslání materiálů pro zastupitele a po termínu jednání finančního výboru. Komentář-důvodová zpráva: Bod č. 1 Rozpočtové opatření č. 5/2007 se týká investiční akce Zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6. Celkové výdaje na akci budou činit dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o ,- Kč. Akce bude financována částečně z prostředků FOMB (poskytnuté finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení) ve výši ,- Kč, dále z úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši ,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši ,- Kč (v rozpočtovém opatření je částka zaokrouhlena na stovky nahoru). Bod č. 2 a 3: Vzhledem k uspokojení žadatele o půjčku z prostředků FOMB (žádost předložena a evidována od ), který doplnil potřebné náležitosti k žádosti (smlouvu o dílo) až dne komise FOMB rozhodla o přidělení půjčky ve výši Kč ,00 na rekonstrukci bytového jádra. Z tohoto důvodu dochází ke snížení původně navržené částky o Kč ,00 v bodě č. 2 nově navržená částka Kč ,00. Dofinancování akce zateplení části objektu Komenského 6 z vlastních zdrojů tedy musí být o Kč ,00 vyšší. Je tedy navrženo zapojení prostředků z příjmů města v rámci 3613-nebytové hospodářství. Jedná se o vyúčtování nebytového hospodářství (přeplatky energií z minulého roku). Bod. č. 4 Jedná se o dofinancování projektové dokumentace ke změně užívání nebytových prostor v majetku města, a to v objektu Družstevní 1, Adamov. V minulosti pronajímané prostory společnosti ZTA, s.r.o. /výměníková stanice/ by měly být přebudovány pomocí dotačních prostředků od Jihomoravského kraje na zázemí Městského klubu mládeže. Předložení žádosti v rámci programu boje proti drogové závislosti a nárůstu kriminality byl stanoven na Částečně zpracovaný projekt byl v několika vyhotoveních předložen zastupitelům k nahlédnutí. Paní Mária Koudelová, předsedkyně finančního výboru uvedla, že 7. jednání finančního výboru projednávalo původně předložené Rozpočtové opatření č. 7. S protinávrhem pana starosty souhlasí. Pan RNDr. Karel Truhlář se dotázal na podmínky pro město při splácení úvěru ze SFRB, zda se bude splácet již v letošním roce. Paní Dita Mašková sdělila, že podmínky pro město jsou jiné než pro občany. Město obdrží splátkový kalendář, splácet začne od 3. čtvrtletí 2008 a splácí stále stejnou částku navýšenou o úrok ve výši 3 %. Usnesení k bodu 7: Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2007 v následujícím znění dle protinávrhu Jiřího Němce: 1. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit financování V pol ,-- Kč ,-- Kč 7

8 2. Použití prostředků z FOMB na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Snížit rozpočet výdajů města V ,- Kč ,- Kč 3.Dofinancování zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč ,- Kč Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč 4.Projektová dokumentace stavby Městský klub mládeže Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč V ,- Kč Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Z důvodu přijetí protinávrhu pana Jiřího Němce nebylo hlasováno o původním návrhu usnesení k bodu 7. Ad 8) Prodej části pozemku parc. č. 539 a 458/192 SBD Macocha Blansko se sídlem Pražská 66, Blansko požádala Město Adamov o odkoupení části pozemků parc.č. 539 a parc.č.458/192, druhu ostatní plocha, vše v k.ú. a obci Adamov pro výstavbu lodžií k bytovému domu na ul. Neumannova 6, jako náhradu za stávající zavěšené ocelové balkóny za cenu 100,- Kčm -2 Oznámení o prodeji části pozemků bylo řádně vyvěšeno dne , sejmuto V průběhu vyvěšení oznámení o prodeji části pozemků, písemnou formou požádala společnost Zásobování teplem Adamov, s.r.o. se sídlem Nádražní čp.455, Adamov o odkoupení také části zmíněných pozemků v pásu šíře 3m okolo bytového domu na ul. Neumannova 6 za cenu 200,- Kčm -2. Administrativní cena pozemku pro danou lokalitu dle Vyhl.č.540/2002 ve znění pozdějších předpisů činí 328,53 Kčm -2. Paní Mária Koudelová uvedla, že finanční výbor schvaluje odprodej za 100 Kč/m2. Pan Korábek požádal o sdělení návrhu usnesení. Uvedl, že osobně preferuje prodej pozemků SBD Macocha. Obává se možného vzniku mediální kauzy v případě prodeje společnosti ZTA, s.r.o.. Město vlastní 51% podíl v ZTA. Toto by mohlo vyznít, že město prodává pozemek samo sobě. Na příspěvek pana Korábka reagoval starosta. Opravil chybně uvedený procentuální podíl města ve společnosti ZTA. Dále požádal o podrobné prostudování předložených materiálů. Navržené usnesení je zcela srozumitelné a není v něm obsažen prodej společnosti ZTA, s.r.o.. Sdělil, že je nutné v některých případech zlepšit připravenost zastupitelů na veřejné zasedání. Usnesení k bodu 8: Zastupitelstvo města Adamova schválilo prodej části pozemků parc.č. 539 a parc.č. 458/192, druh pozemků ostatní plocha o celkové výměře 66 m 2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č /2007, který byl vypracován GB-geodezie, s.r.o. pracoviště Blansko SBD Macocha Blansko pro výstavbu lodžií k bytovému domu 8

9 na ul. Neumannova 6, za cenu 100,- Kčm -2 a ukládá Radě města Adamova projednat a schválit příslušnou kupní smlouvu. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 9) Diskuse zastupitelů PaedDr. Věra Hlavsová v diskusi zastupitelů přednesla 3 příspěvky. Dva se týkaly názorů občanů města a jeden jen pro posouzení postupu MěÚ Adamov při vyřizování záležitostí. První část byla věnována obchodnímu domu na Smetanově náměstí. Sdělila, že stav budovy a jejího okolí je nejen ostudou vlastníka, ale i ostudou nás všech. Zastává názor, že by město mělo zajišťovat úklid dané lokality. Druhá část příspěvku byla věnována článku v denním tisku o hrůzách Jihomoravského kraje. Nelíbila se jí reakce vedení města a postoj k dané záležitosti. Město Adamov bylo vždy spojeno s průmyslovou výrobou, z toho plyne i vzhled města. Závěrem odcitovala korespondenci syna a odpověď pana místostarosty. Jednalo se o situaci, kdy uvolněný kámen poškodil zaparkované vozidlo na ulici Komenského. Tímto chtěla vysvětlit a podat přítomným informace, jaký postoj zaujalo vedení města v případě, kdy se jedná o rodinu Hlavsovu. Pan starosta reagoval k první části diskusního příspěvku paní PaedDr. Hlavsové. Poukázal na její nabádání na řešení celé problematiky smířlivou cestou, nikoli pak udělením pokuty dle zákona č. 128/2000 Sb.. Takto uložené opakované sankce mohly třeba tuto problematiku již vyřešit. V dané chvíli využil rady starší a zkušenější zastupitelky, ovšem účinek se bohužel nedostavil. Ohledně článku v denním tisku informoval, že rozhovor byl veden s PhDr. J. Budišem, předsedou Kulturně-informační komise. Starosta s novinářem mluvil přibližně 1 minutu telefonicky mezi pracovními jednáními. Otištěná odpověď nebyla totožná s vedeným rozhovorem. Podobná situace se objevila i ohledně kauzy černý kašel, kdy byly novináři veřejně uvedeny informace, které se zcela nezakládaly na pravdě. Z tohoto titulu a po těchto zkušenostech je nutné zaujmout stanovisko, kterým deníkům budou rozhovory poskytovány a kterým nikoliv. Některé seriozní deníky se snaží svoji prodejnost zvýšit ve stylu bulvárních deníků a v poslední době se od nich příliš neliší. Na část příspěvku reagoval pan místostarosta. K úklidu obchodního domu sdělil, že po několika návštěvách strážníků městské policie v prodejně se ozvala paní Okurková a bylo dohodnuto provádění úklidu jedenkrát za týden na náklady majitele objektu. K vyřizování škodné události uvedl, že obdobně by postupoval u kterékoliv rodiny. Na příští zasedání budou pozváni strážníci MP. Uvedl, že nemohlo dojít k samovolnému uvolnění kamene. Bylo zaviněno cizí osobou, nevidí tedy důvod, proč by mělo město škodu hradit. PaedDr. Věra Hlavsová odpověděla, že v dopise je uvedeno, že stavba je částečně zabezpečena. Zatím tato záležitost nebyla řešena s Policií ČR. Pokud se město tímto způsobem staví k uvedené události, nechá na svém synovi, jak bude postupovat. V této lokalitě došlo i k další nehodě, která byla s majitelem vozu vyřešena. Místostarosta sdělil, že stavební firma je pojištěná a bude tuto situaci řešit. V diskusi dále vystoupila paní Naděžda Pikartová. Požádala o prověření parkování u rodinného domu Šemberových, špatné slyšitelnosti rozhlasu u bytového domu Sadová 21. K článku v denním tisku uvedla, že anketa zahrnovala posouzení nejen čistoty města ale i kultury a další. K otázce mobilního radaru a jeho používání je rozhodně pro, a to vlivem zkušeností z oblasti Mírova a především pak ve vztahu k dopravní nehodě v Adamově II.. Jednalo se o srážku osobního auta s autobusem MHD. Dále se dotázala na ředitelské volno dne Závěrem upozornila na nevhodnost řešení rodinných záležitostí na veřejném zasedání. Starosta sdělil, že záležitosti ohledně parkování a rozhlasu budou prošetřeny. Radar bude mít své odpůrce či příznivce. Tak je v podstatě u každé záležitosti. Ti, jež jsou spokojeni, většinou jen tiše souhlasí a ti, kterým dané rozhodnutí vadí, se hlasitě ozývají a protestují proti němu. 9

10 Ředitelské volno bylo poskytnuto v souladu s ukončením a závěrečným vyhodnocením projektu, do kterého byla ZŠ Adamov zapojena. Vyhodnocení se uskutečnilo v Bánově a zúčastnili se ho všichni pedagogové naší školy. Tento den nebylo možno zajistit výuku formou suplování. PhDr. Jaroslav Budiš částečně potvrdil slova starosty města. I jeho odpovědi byly zkreslené a nepřesně uvedené. Jeho odpověď zněla, že by město Adamov do této ankety nezařadil. Pokud mají lidé i z Brna zájem bydlet v Adamově, tak to naznačuje určitý nesoulad ankety se skutečností. Vzhled je daný členitostí terénu a většina zástavby je řešena panelovými domy. Uvedl příklady zajímavých míst, které je možno v Adamově navštívit. Ti, jež hlasovali v anketě, jsou pravděpodobně cestující vlakem. Ti opravdu vidí pouze výrobní haly a budovy. Redakci nabízel fotografie, které by vyvrátily názor respondentů. Ty bohužel nebyly akceptovány. Závěrem požádal o informace ohledně opravy schodů na ulici P. Jilemnického, možnosti parkování pod budovou MŠ na ulici P. Jilemnického, upozornil na špatnou slyšitelnost rozhlasu na začátku ulice P. Jilemnického a o sdělení informací k prodeji Skaláku, jídelny, kinosálu a objektu bývalého provozu společnosti ADAST nazvaného AM5. Starosta jen v krátkosti reagoval na oblast spolupráce s reportéry a komentátory působící v redakcích denních novin. Schody na ulici P. Jilemnického budou opraveny do firmou, která v současné době opravuje zábradlí na ulici Komenského, chodník na ulici Sadová. Parkování je ožehavou otázkou. Jedná se téměř o všechny ulice na Ptačině, např. ulice Neumannova, Družstevní, P. Jilemnického. Tento návrh bude prověřen a bližší informace budou podány na příštím zasedání. Objekt Skaláku patří Ing. Bojanovskému z Kuřimi, momentálně je nabízen k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Objekt by si však zasloužil lepší osud vzhledem ke své historii. Vlastníkem provozu Beta je společnost AVUS Šlapanice. Jejich zájmem je i odkup bývalého kinosálu. Záměrem je vybudování komerčního DPS či startovacích bytů. Budovu AM5 v areálu ADAST, a.s. koupila zahraniční společnost EDEN a dojde k značným stavebním úpravám a částečně i k demolici. Tato slova potvrdil i vedoucí OMSÚ pan Pavel Ševčík. Uvedl, že byl vydán demoliční projekt na určité části budov. Následně vystoupila PaedDr. Věra Hlavsová. Ohradila se tím, že nechtěla řešit rodinné problémy, cílem bylo seznámit přítomné s postupem vedení města. K diskutovanému článku sdělila, že má osobní zkušenosti s novináři a ty jsou zcela opačné, to je kladné. Paní Mária Koudelová navázala na pana Volavého. Souhlasí s doplněním počtu kontejnerů na ulici P. Jilemnického. Požádala o zajištění jednání se ŠLP Křtiny. Jedná se o částečné zatarasení cesty Svitavská a znemožnění průjezdu sanitních vozů. Požádala o prořez vzrostlých stromů v okolí autodílen ŠLP Křtiny, provozovna Adamov. Větve zasahují do vozovky a brání bezpečnému provozu. Upozornila na prodejce, kteří na tržnici v Adamově III. mnohdy znemožňují průjezd autobusů MHD. Zvláště pak v ranních hodinách při stavění stánků a vykládce zboží. Požádala o informace ohledně silnice směrem na Bílovice n. Svitavou. V případě zvednutí hladiny dochází k zatopení některých průjezdů pod železniční tratí. Doplnila informace ohledně druhé škodní záležitosti na ulici Komenského. Sdělila, že poškozený vůz je pana Růžičky, který celou záležitost řešil prostřednictvím pojišťovny a vše bylo řádně vyřešeno. Pan starosta uvedl, že silnice směrem na Bílovice se již částečně zatopuje při I. SPA. Na opravu prvního podjezdu od Adamova bylo vydáno stavební povolení, dochází k opravě opěrné zdi u řeky. Proběhlo jednání s Ing. Bažantem, vedoucím oblasti SUS. Byly zpracovány články, kde budou zveřejněny. Občanům tak budou podány informace. Ostatní bude zaznamenáno do úkolů zastupitelů. 10

11 Paní Hana Marková uvedla, že se v sobotu uskutečnil Den otevřených dveří nově zrekonstruovaných prostor MŠ na ulici Komenského 6. Z řad veřejnosti byl velký zájem, ovšem se zastupitelů se nikdo nezúčastnil. Dále vystoupil pan místostarosta. Sdělil, že nebude komentovat dopisy, které citovala PaedDr. Věra Hlavsová. Byly mu adresovány i jiné písemnosti od pana Ing. Hlavsy. V tomto případě bylo uvedeno, že si nepřeje, aby byla sekána tráva pod bytovým domem Hradčany a zaměstnance technické správy nazval námezdními dělníky. Přesto travnatý porost byl posekán na žádost ostatních vlastníků v daném bytovém domě. PaedDr. Věra Hlavsová uvedla, že pan Čuma zkresluje situaci. Její manžel vysázel keře pod bytovým domem Hradčany a chtěl se o ně starat po odborné stránce. Pořizovací náklady na úpravu zeleně v dotčené lokalitě byly poměrně vysoké. Neodborným zacházením by mohlo dojít k jejich znehodnocení. Z tohoto důvodu toto písemné označení. Určitě nebylo myšleno hanlivě. Dále v diskusi došlo k ostré výměně názorů mezi panem místostarostou a PaedDr. Věrou Hlavsovou o předávání a převzetí funkce místostarosty města. Tuto na požádání paní Pikartové starosta města ukončil a vyzval oba diskutující k tomu, aby si své problémy vyříkali a prodiskutovali mimo jednací místnost. Pan Stanislav Korábek upozornil na nesvítící světlo v podchodu na obchodním domě. Poznamenal, že dle jeho názoru se zhoršil úklid města a vyzval ke spolupráci s firmou GAMA J+P. Místostarosta reagoval na tento podnět, že má informace od občanů, že je město více udržováno něž bývalo. Pokud však bude upozorněn na konkrétní místa, nařídí jejich okamžitý úklid. Do diskuse zastupitelů chtěl zasáhnout i Ing. Chalikov, slovo mu nebylo uděleno. Ad 10) Závěr Starosta zakončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hodin. Starosta Jiří Němec Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslav Budiš Vít Dáňa Naděžda Pikartová RNDr. Karel Truhlář Tomáš Střelec Stanislav Korábek 11

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, RNDr. Karel

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více