Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů"

Transkript

1 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, Hana Marková, Vít Dáňa, Tomáš Střelec, Naděžda Pikartová, RNDr. Karel Truhlář, Doc.Ing.Rudolf Rybář,CSc., PhDr.Jaroslav Budiš, Stanislav Korábek, PaedDr.Věra Hlavsová Omluveni: Antonín Karásek, Mgr. Jana Burianová Nepřítomni:Ing. Jaroslav Bernášek Pozdní příchod: PaedDr. Věra Hlavsová, Stanislav Korábek Zapsala: Marie Neumanová Hosté a občané: dle presenční listiny Ad 1) Zahájení Starosta zahájil 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova v hodin. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno včas a v souladu se zákonem o obcích. Dále sdělil, že je přítomno 10 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je schopno se usnášet. Omluvil neúčast Mgr. Jany Burianová a Antonína Karáska. Při zahájení byli nepřítomni tito členové zastupitelstva: PaedDr. Věra Hlavsová, Ing. Jaroslav Bernášek a Stanislav Korábek. K zápisu z 10.zasedání Zastupitelstva města Adamova nebyly vzneseny připomínky a je uložen u tajemníka k nahlédnutí. Pan starosta nechal určit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Zastupitelstvo města Adamova určilo návrhovou komisi v následujícím složení: Volba pro město nenavrhuje Sdružení nezávislých kandidátů nenavrhuje KSČM Mária Koudelová ČSSD nenavrhuje ODS Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. SNK Šance pro Adamov Miroslav Čuma KDU-ČSL nenavrhuje Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Stanislav Korábek a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 11 členů. Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení: Volba pro město PhDr. Jaroslav Budiš Sdružení nezávislých kandidátů nenavrhuje KSČM Vít Dáňa ČSSD Naděžda Pikartová ODS RNDr. Karel Truhlář SNK Šance pro Adamov Tomáš Střelec KDU-ČSL Stanislav Korábek Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 1

2 Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů a) úkoly zastupitelů b) připomínky občanů 3) Interpelace občanů 4) Prodej budovy č.p. 130, včetně pozemku parc. č. st. 133 veřejná dražba 5) Investiční úvěr Komenského 6 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 872/06/LCD 7) Rozpočtové opatření č. 5/2007 8) Prodej části pozemku parc. č. 539 a 458/192 9) Diskuse zastupitelů 10) Závěr Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů a) úkoly zastupitelů b) připomínky občanů Starosta a místostarosta přednesli plnění úkolů zastupitelů a připomínek občanů. Splněné úkoly a připomínky občanů budou ze seznamu vypuštěny a trvající úkoly budou ponechány ve sledování. Dále budou doplněny úkoly či připomínky, které vyvstanou na dnešním zasedání. Ad 3) Interpelace občanů Paní Weiserová sdělila poděkování za instalaci laviček, umístění psích odpadkových košů a za probíhající opravu zábradlí podél bytového domu na Komenského ulici. Dotázala se na návštěvu zástupců rodu Liechtensteinů města Adamova a požádala o dodatečné zveřejnění ve zpravodaji. Upozornila na chodník od objektu pekárny směrem ke společnosti Adast. Ve spojitosti s kolejištěm je tento úsek nebezpečným místem pro chůzi občanů. Dále upozornila na havarijní stav chodníku z ulice Pod Horkou k obchodnímu domu na Smetanově náměstí. Požádala o obnovení laveček na turistické trase v lokalitě U sedmi dubů a prověření otopu u rodinného domu nad fotbalovým hřištěm. Vzhledem ke kouři a dýmu je podezření na pálení materiálů, které nejsou určeny k otopu či spalování v domácnostech. Závěrem požádala o prověření možnosti rozšíření komunikace pod kostelem a provedení nutných oprav rampy u bloku garáží naproti budově Komenského 6. K vzneseným připomínkám bylo starostou, místostarostou a vedoucím OMSÚ p. Ševčíkem sděleno následující: odbor OMSÚ vyčíslí výdaje na opravu dotčených chodníků, kontrola v dotčeném domě byla již provedena panem místostarostou v návaznosti na ústní a telefonické stížnosti a bylo shledáno spalování pouze dřevní hmoty a nekvalitního uhlí s větším obsahem síry, proto je kouř nažloutlý, revize komínů jsou v pořádku, vlastník nemovitosti nemá přístup k jinému topnému médiu (neexistuje přípojka zemního plynu), dále byla bez ohlášení provedena kontrola, při které nebyla shledána žádná pochybení ze strany vlastníka objektu. Možným řešením je provedení stěrky z komínové vložky. Výdaje v tomto případě půjdou k tíži města Adamova. Uvedená lokalita bude sledována v rámci pochůzkové činnosti městskou policií především ve večerních a nočních hodinách. K možnému rozšíření 2

3 komunikace pod kostelem bude zpracována orientační analýza nákladů nutných pro rozšíření komunikace. Ta bude předložena na dalším zasedání. Dále bude prověřen majetek - rampa pro opravy motorových vozidel s ohledem na vlastníka zařízení. V interpelaci občanů vystoupil Ing. Všianský, zástupce bytového domu na ulici Neumannova 6. Na zasedání zastupitelstva v bodě 8) bude projednáván odkup části pozemku kolem bytového domu Neumannova 6. Tato část pozemku je pro bytový dům potřebná z důvodu revitalizace bytového domu výstavbu lodžií. Záměr odprodeje pozemku byl vyvěšen a přihlásil se ještě další zájemce, kterým je ZTA, s.r.o. Adamov. Položil řečnickou otázku, která spočívala v záměru, který asi společnost ZTA, s.r.o. má s pozemky v těsné blízkosti bytového domu. V rámci revitalizace budou některé dílčí práce naplánovány již v tomto roce. Z tohoto důvodu je projednání vlastní kupní smlouvy časově velmi napnuté. Pan starosta uvedl, že rada města v této záležitosti projednala veškeré materiály a doporučila zastupitelstvu města určitý postup v případě schválení odkupu pozemku. Pokud navržené usnesení bude zastupitelstvem schváleno, může být na schůzi rady města dne schválena kupní smlouva. Ing. Chalikov se ve svém příspěvku vrátil k minulému zasedání a omluvil se za své chování. Dále ironicky doporučil výstavbu městské šatlavy pro rušitele veřejných zasedání. Pokračoval a opětovně upozornil na neustále nevyřešenou problematiku obchodního domu na Smetanově náměstí, který vlastní sourozenci Okurkovi. Problematikou již není pouhý úklid lokality, nutné je se zaměřit i na prostory po bývalých veřejných WC. Jedná se o špatný vstup do městské části Adamov I.-Horka. Starosta uvedl, že na obchodním domě byl proveden stavební dozor v rámci přenesené působnosti obce. Bylo zjištěno, že není ohrožena bezpečnost a zdraví občanů. Pan Pavel Ševčík doplnil, že stavební úřad postupuje podle platných zákonů. Kanalizace je zabetonovaná a nevykazuje zápach. V případě, že nedochází k ohrožení bezpečnosti, není možné udělit finanční postih či sankci. Ing. Chalikov vyzval k prověření celé záležitosti Krajskou hygienickou stanicí JMK. Dále požaduje donutit soukromé firmy, aby se staraly o své majetky v souvislosti s vzhledem města. Paní Weiserová navázala na předchozí příspěvek a doplnila, že v médiích je poukazováno, jak v jiných městech donutí majitele, aby si svoje pozemky a stavby upravili. Pan Volavý sdělil několik připomínek. Požádal o sdělení informací ohledně financování opravy Alexandrovy rozhledny, kontrolách zákazu stání u pohostinství Farinka na Sadové ulici, úpravě rychlosti v úseku od nádraží ČD směrem k bývalému stravovacímu provozu Beta, a požádal o navýšení počtu kontejnerů na ulici P. Jilemnického. Vznikají skládky komunálního odpadu u sběrných nádob. Tato poslední připomínka zazněla v návaznosti na předvolební leták ODS. Pan starosta uvedl, že bylo navýšeno 11 kontejnerů, především na separovaný odpad. K této připomínce sdělil, že volební program ODS byl sestavován na 4 roky a ne pouze na 10 měsíců. Požadavek na změnu rychlosti 70 km/h schvaluje Policie ČR. V tomto roce bude ukončena pasportizace dopravního značení, která bude předána ke schválení Policii ČR. Možná změna není vyloučena. Na dotaz kontroly parkování vozidel odpověděl pan Radek Tichý, strážník MP Adamov. Uvedl, že v dané lokalitě jsou prováděny kontroly průběžně. V případě nezastižení majitele vozidla jsou dávány předvolánky. Konkrétní částku v této chvíli nelze uvést, je nutné ji zjistit z příslušných podkladů. Pan Volavý opětovně hodnotil pořízení měřiče rychlosti pro město Adamov. Domnívá se, že tímto způsobem nebyly plnohodnotně využity veřejné finance. Pan místostarosta uvedl, že probíhají jednání s okolními obecními a městskými úřady a měřič rychlosti bude pronajímán do jiných obcí za úplatu. 3

4 Pan Volavý se opět zaměřil na volební program ODS. V něm je uveden výchovný proces vůči mladistvím v návaznosti na konzumaci alkoholu a kouření. Domnívá se, že činnost spojená s měřičem rychlosti odvede strážníky z ulic. Toto již avizoval vedoucí strážník pan Nedorost. Z tohoto důvodu požaduje úpravu rychlosti na 70 km/hodinu a neprovádění měření v této části Adamova. Pan Volavý zastává názor, že městská policie nebude moci zajistit ochranu soukromého majetku. Řada bytových domů má nebo bude mít za nedlouho nové fasády. Hrozí jejich znehodnocení graffity. Starosta uvedl, že laserový měřič opravdu omezí řidiče. Radar ovšem chrání chodce a cyklisty. Je názoru, že pokud bude povoleno zvýšení rychlosti na požadovaných 70 km/h, stane se pravidlem udržování rychlosti na tomto úseku v hodnotách kolem 90 km/h. Dále uvedl, že kdyby město zaměstnalo několikanásobek strážníků dle současného stavu, tak nedojde k 100% ochraně majetku. Pokud někdo bude chtít znehodnotit cizí majetek, tak mu v tom nikdo nezabrání. V úvaze je, zda nepozvat všechny předsedy společenství a dohodnout s nimi, zda by si mohli svůj majetek ochránit, např. výpůjčkou pozemku v okolí bytových domů. Pan Volavý dodal, že pořízení radaru stálo hodně financí, které mohly být investovány jinam. Pan Vetchý uvedl, že pokud jede autobusem na Ptačinu, rychlost 70 km/h by na komunikaci II/374 byla vhodná. Doporučuje radar instalovat na jiná místa, např. od kostela na Horku a u školy na Komenského. Pan starosta uvedl, že radar je mobilní, tudíž je ho možno instalovat v různých lokalitách. Paní Weiserová doplnila, že jsou pořád invektivy vůči radaru. Na tomto úseku komunikace se jezdí o hodně větší rychlostí. Z tohoto důvodu by ponechala rychlost na 50 km/h. Pan Hrušák uvedl k problematice obchodního domu na Smetanově náměstí, aby byl vydán konečný verdikt, co spadá do kompetencí města a jakým způsobem se bude postupovat. Řešení je zdlouhavé a je nutné tuto diskusi již jednou uzavřít ku prospěchu věci. Dále sdělil, že zpracované plány na opravu Alexandrovy rozhledny jsou kvalitně připravené. Doporučuje v Adamovském zpravodaji např. v měsíci lednu zveřejnit účast jednotlivých zastupitelů na zasedáních. Ad 4) Prodej budovy č.p. 130, včetně pozemku parc. č. st. 133 veřejná dražba Dne Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu. Ten byl v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obecním zřízení (obcích), zveřejněn na úřední desce. Vyvěšení záměru bylo uskutečněno od Doba zveřejnění je 15 dnů. Cena dle znaleckého posudku činí Kč ,00. Znalecký posudek byl k dispozici u starosty k zapůjčení či nahlédnutí. Navržený a ucelený postup prodeje dané nemovitosti: 1. RM doporučení ZM o záměru prodeje a zveřejnění (vyhlášení) na úřední desce formou veřejné dražby dobrovolné konané dne , organizované společností PROKONZULTA, a.s. 2. ZM schválení záměru prodeje objektu včetně st. pozemku formou veřejné dražby dobrovolné konané dne a pověření RM k projednání a schválení smlouvy s dražebníkem, zveřejnění záměru 3. Průběh září 2007 příprava dražby, inzerce, připomínkování smlouvy s dražitelem 4. ZM schválení prodeje objektu včetně pozemků za vyvolávací cenu Kč ,00 formou veřejné dražby dobrovolné konané dne Následně: uzavření smluvního vztahu s dražebníkem o provedení veřejné dražby dobrovolné, dražebník vyhotovuje dražební vyhlášku, zveřejňuje ji zákonem stanoveným způsobem veřejná dražba dobrovolná Předmětem dnešního zasedání zastupitelstva je dle navrženého postupu bod č. 4. 4

5 Usnesení k bodu 4: Zastupitelstvo města Adamova schválilo prodej objektu č.p. 130 včetně pozemku parc.č.st. 133 v k.ú. a obci Adamov formou veřejné dražby dobrovolné konané dne , organizované společností PROKONZULTA, a.s., a to za vyvolávací cenu ve výši Kč ,00. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 5) Investiční úvěr Komenského 6 Zastupitelstvo města Adamova dne schválilo přijetí úvěru ve výši Kč 1,5 mil. na dofinancování investiční akce Zateplení části bytového domu Komenského 6. Na tuto akci budou úvěrové prostředky použity v kombinaci s prostředky Fondu oprav a modernizace bytů od SFRB ČR a dále v kombinaci s vlastními zdroji. Celkové výdaje nutné k pokrytí uvedené investiční akce činí ,- Kč, dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o. Akce bude realizována v období září prosinec Na poskytnutí investičního úvěru byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu. Komise ustanovená Radou města Adamova provedla vyhodnocení došlých nabídek a doporučila uzavřít smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., a to zejména vzhledem k nejnižší fixní úrokové sazbě. Protokol z výběrové komise byl k dispozici na zasedání. Úvěr bude splácen max. 2 roky s tím, že kdykoliv je možné provést mimořádnou úhradu. Splátky budou čtvrtletní a se splácením jistiny se začne až v I. čtvrtletí následujícího roku. K uzavření smlouvy o úvěru je nutný souhlas Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Stanovisko SFRB ČR bylo vydáno. Usnesení k bodu 5: Zastupitelstvo města Adamova schválilo Smlouvu o úvěru reg. č na dofinancování investiční akce Zateplení části bytového domu Komenského 6" s Komerční bankou, a.s. a zároveň Smlouvu o poskytnutí zajištění č a pověřilo starostu města jejich podpisem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 872/06/LCD Dne (bod č. 6) Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí úvěru ve výši Kč ,00 na rekonstrukci soustavy CZT. Úvěrová smlouva byla označena č. 872/06/LCD a poskytovatelem prostředků byla Česká spořitelna, a.s.. Splatnost jistiny a úroků byla stanovena na 12 let. Splátkový kalendář předmětné smlouvy stanovil kontinuální splácení ve výši Kč ,00 + úroky za kalendářní rok. Z takto nastaveného financování vyplývá, že stanovený nájem společnosti ZTA, s.r.o., Adamov za rekonstruovanou soustavu CZT nepokrývá plnohodnotně výdaje města na splátky půjčky včetně úroků (SFŽP ČR) a úvěru včetně úroků (ČS, a.s.). Nájemné nemůže být navýšeno a musí odpovídat výši odpisů tak, jako kdyby celou investici provedl nájemce. Z tohoto důvodu byl Radě města Adamov předložen rozbor daného stavu s návrhem na změnu splátkového kalendáře úvěrové smlouvy. Cílem bylo posunutí splátek na roky tak, aby saldo příjmů a výdajů města bylo vyrovnané. Rada města Adamova po dlouhém zvažování tento postup odsouhlasila. Na základě rozhodnutí (usnesení RM ) Rady města Adamova byla oslovena Česká spořitelna, a.s., s požadavkem na změnu splátkového kalendáře částečný odsun splátek. Po posouzení žádosti Města Adamova risk-managery ČS, a.s., byla dne doručena odpověď s kladným vyjádřením. Posun splátek by návazně vyvolal i změnu dalších podmínek. Tou nejzásadnější je změna úrokové sazby na 5,26 % p.a.. Tato změna by navýšila celkovou sumu zaplacených úroků na částku cca Kč 5,5 mil.. 5

6 Akceptaci nových podmínek nedoporučili zástupci Města Adamova delegování pro valné hromady ZTA, s.r.o., ani druhý společník (vlastník) společnosti ZTA, s.r.o., jímž je akciová společnost Synerga. Rada města Adamova dne na své 24. schůzi doporučila Zastupitelstvu města Adamova rovněž neakceptovat změnu podmínek úvěrové smlouvy. Vzhledem k této neutěšené finanční situaci je navržen způsob řešení. Bylo by možné přijmout investiční úvěr na rekonstrukci a zbudování MŠ Komenského 6 zpětně. U tohoto úvěru by došlo k nastavení splátek dle aktuálních finančních potřeb města. Byla by tak vyřešena situace u daných let se záporným saldem. Při předběžném jednání byla ČS, a.s. nabídnuta úroková sazba 4,2 4,4 % p.a. na 10 let. V případě řešení tímto způsobem by muselo dojít k postupu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.. Usnesení k bodu 6: Zastupitelstvo města Adamova neschválilo možnou změnu podmínek Smlouvy o úvěru č. 872/06/LCD uzavřenou s Českou spořitelnou, a.s. a ukládá starostovi projednat podmínky na poskytnutí investičního úvěru na realizaci výstavby MŠ Komenského 6. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 4 Ad 7) Rozpočtové opatření č. 5/2007 Původně předložený návrh usnesení: Rozpočtové opatření č. 5/2007 se týká investiční akce Zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6. Celkové výdaje na akci budou činit dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o ,- Kč. Akce bude financována částečně z prostředků FOMB (poskytnuté finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení) ve výši ,- Kč, dále z úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši ,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši ,- Kč (v rozpočtovém opatření je částka zaokrouhlena na stovky nahoru). Akce bude realizována v období září prosinec Bude provedeno zateplení celé severní stěny, západní stěny (nad provozní budovou) a východní stěny jen po hranu lodžií dle projektové dokumentace zpracované firmou RP COMPLET spol. s. r. o. Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 5/2007 v následujícím znění: 1. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit financování V pol ,-- Kč ,-- Kč 2. Použití prostředků z FOMB na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Snížit rozpočet výdajů města V ,- Kč ,- Kč 3. Dofinancování zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč ,- Kč 6

7 Protinávrh pan Jiří Němec Pan starosta předložil protinávrh k bodu 7) z důvodu změn, které vznikly po rozeslání materiálů pro zastupitele a po termínu jednání finančního výboru. Komentář-důvodová zpráva: Bod č. 1 Rozpočtové opatření č. 5/2007 se týká investiční akce Zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6. Celkové výdaje na akci budou činit dle smlouvy o dílo s firmou REASTAV GROUP, s.r.o ,- Kč. Akce bude financována částečně z prostředků FOMB (poskytnuté finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení) ve výši ,- Kč, dále z úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši ,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši ,- Kč (v rozpočtovém opatření je částka zaokrouhlena na stovky nahoru). Bod č. 2 a 3: Vzhledem k uspokojení žadatele o půjčku z prostředků FOMB (žádost předložena a evidována od ), který doplnil potřebné náležitosti k žádosti (smlouvu o dílo) až dne komise FOMB rozhodla o přidělení půjčky ve výši Kč ,00 na rekonstrukci bytového jádra. Z tohoto důvodu dochází ke snížení původně navržené částky o Kč ,00 v bodě č. 2 nově navržená částka Kč ,00. Dofinancování akce zateplení části objektu Komenského 6 z vlastních zdrojů tedy musí být o Kč ,00 vyšší. Je tedy navrženo zapojení prostředků z příjmů města v rámci 3613-nebytové hospodářství. Jedná se o vyúčtování nebytového hospodářství (přeplatky energií z minulého roku). Bod. č. 4 Jedná se o dofinancování projektové dokumentace ke změně užívání nebytových prostor v majetku města, a to v objektu Družstevní 1, Adamov. V minulosti pronajímané prostory společnosti ZTA, s.r.o. /výměníková stanice/ by měly být přebudovány pomocí dotačních prostředků od Jihomoravského kraje na zázemí Městského klubu mládeže. Předložení žádosti v rámci programu boje proti drogové závislosti a nárůstu kriminality byl stanoven na Částečně zpracovaný projekt byl v několika vyhotoveních předložen zastupitelům k nahlédnutí. Paní Mária Koudelová, předsedkyně finančního výboru uvedla, že 7. jednání finančního výboru projednávalo původně předložené Rozpočtové opatření č. 7. S protinávrhem pana starosty souhlasí. Pan RNDr. Karel Truhlář se dotázal na podmínky pro město při splácení úvěru ze SFRB, zda se bude splácet již v letošním roce. Paní Dita Mašková sdělila, že podmínky pro město jsou jiné než pro občany. Město obdrží splátkový kalendář, splácet začne od 3. čtvrtletí 2008 a splácí stále stejnou částku navýšenou o úrok ve výši 3 %. Usnesení k bodu 7: Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2007 v následujícím znění dle protinávrhu Jiřího Němce: 1. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit financování V pol ,-- Kč ,-- Kč 7

8 2. Použití prostředků z FOMB na zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Snížit rozpočet výdajů města V ,- Kč ,- Kč 3.Dofinancování zateplení části bytového domu na ul. Komenského 6 Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč ,- Kč Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč 4.Projektová dokumentace stavby Městský klub mládeže Zvýšit rozpočet příjmů města V ,- Kč V ,- Kč Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Z důvodu přijetí protinávrhu pana Jiřího Němce nebylo hlasováno o původním návrhu usnesení k bodu 7. Ad 8) Prodej části pozemku parc. č. 539 a 458/192 SBD Macocha Blansko se sídlem Pražská 66, Blansko požádala Město Adamov o odkoupení části pozemků parc.č. 539 a parc.č.458/192, druhu ostatní plocha, vše v k.ú. a obci Adamov pro výstavbu lodžií k bytovému domu na ul. Neumannova 6, jako náhradu za stávající zavěšené ocelové balkóny za cenu 100,- Kčm -2 Oznámení o prodeji části pozemků bylo řádně vyvěšeno dne , sejmuto V průběhu vyvěšení oznámení o prodeji části pozemků, písemnou formou požádala společnost Zásobování teplem Adamov, s.r.o. se sídlem Nádražní čp.455, Adamov o odkoupení také části zmíněných pozemků v pásu šíře 3m okolo bytového domu na ul. Neumannova 6 za cenu 200,- Kčm -2. Administrativní cena pozemku pro danou lokalitu dle Vyhl.č.540/2002 ve znění pozdějších předpisů činí 328,53 Kčm -2. Paní Mária Koudelová uvedla, že finanční výbor schvaluje odprodej za 100 Kč/m2. Pan Korábek požádal o sdělení návrhu usnesení. Uvedl, že osobně preferuje prodej pozemků SBD Macocha. Obává se možného vzniku mediální kauzy v případě prodeje společnosti ZTA, s.r.o.. Město vlastní 51% podíl v ZTA. Toto by mohlo vyznít, že město prodává pozemek samo sobě. Na příspěvek pana Korábka reagoval starosta. Opravil chybně uvedený procentuální podíl města ve společnosti ZTA. Dále požádal o podrobné prostudování předložených materiálů. Navržené usnesení je zcela srozumitelné a není v něm obsažen prodej společnosti ZTA, s.r.o.. Sdělil, že je nutné v některých případech zlepšit připravenost zastupitelů na veřejné zasedání. Usnesení k bodu 8: Zastupitelstvo města Adamova schválilo prodej části pozemků parc.č. 539 a parc.č. 458/192, druh pozemků ostatní plocha o celkové výměře 66 m 2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č /2007, který byl vypracován GB-geodezie, s.r.o. pracoviště Blansko SBD Macocha Blansko pro výstavbu lodžií k bytovému domu 8

9 na ul. Neumannova 6, za cenu 100,- Kčm -2 a ukládá Radě města Adamova projednat a schválit příslušnou kupní smlouvu. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ad 9) Diskuse zastupitelů PaedDr. Věra Hlavsová v diskusi zastupitelů přednesla 3 příspěvky. Dva se týkaly názorů občanů města a jeden jen pro posouzení postupu MěÚ Adamov při vyřizování záležitostí. První část byla věnována obchodnímu domu na Smetanově náměstí. Sdělila, že stav budovy a jejího okolí je nejen ostudou vlastníka, ale i ostudou nás všech. Zastává názor, že by město mělo zajišťovat úklid dané lokality. Druhá část příspěvku byla věnována článku v denním tisku o hrůzách Jihomoravského kraje. Nelíbila se jí reakce vedení města a postoj k dané záležitosti. Město Adamov bylo vždy spojeno s průmyslovou výrobou, z toho plyne i vzhled města. Závěrem odcitovala korespondenci syna a odpověď pana místostarosty. Jednalo se o situaci, kdy uvolněný kámen poškodil zaparkované vozidlo na ulici Komenského. Tímto chtěla vysvětlit a podat přítomným informace, jaký postoj zaujalo vedení města v případě, kdy se jedná o rodinu Hlavsovu. Pan starosta reagoval k první části diskusního příspěvku paní PaedDr. Hlavsové. Poukázal na její nabádání na řešení celé problematiky smířlivou cestou, nikoli pak udělením pokuty dle zákona č. 128/2000 Sb.. Takto uložené opakované sankce mohly třeba tuto problematiku již vyřešit. V dané chvíli využil rady starší a zkušenější zastupitelky, ovšem účinek se bohužel nedostavil. Ohledně článku v denním tisku informoval, že rozhovor byl veden s PhDr. J. Budišem, předsedou Kulturně-informační komise. Starosta s novinářem mluvil přibližně 1 minutu telefonicky mezi pracovními jednáními. Otištěná odpověď nebyla totožná s vedeným rozhovorem. Podobná situace se objevila i ohledně kauzy černý kašel, kdy byly novináři veřejně uvedeny informace, které se zcela nezakládaly na pravdě. Z tohoto titulu a po těchto zkušenostech je nutné zaujmout stanovisko, kterým deníkům budou rozhovory poskytovány a kterým nikoliv. Některé seriozní deníky se snaží svoji prodejnost zvýšit ve stylu bulvárních deníků a v poslední době se od nich příliš neliší. Na část příspěvku reagoval pan místostarosta. K úklidu obchodního domu sdělil, že po několika návštěvách strážníků městské policie v prodejně se ozvala paní Okurková a bylo dohodnuto provádění úklidu jedenkrát za týden na náklady majitele objektu. K vyřizování škodné události uvedl, že obdobně by postupoval u kterékoliv rodiny. Na příští zasedání budou pozváni strážníci MP. Uvedl, že nemohlo dojít k samovolnému uvolnění kamene. Bylo zaviněno cizí osobou, nevidí tedy důvod, proč by mělo město škodu hradit. PaedDr. Věra Hlavsová odpověděla, že v dopise je uvedeno, že stavba je částečně zabezpečena. Zatím tato záležitost nebyla řešena s Policií ČR. Pokud se město tímto způsobem staví k uvedené události, nechá na svém synovi, jak bude postupovat. V této lokalitě došlo i k další nehodě, která byla s majitelem vozu vyřešena. Místostarosta sdělil, že stavební firma je pojištěná a bude tuto situaci řešit. V diskusi dále vystoupila paní Naděžda Pikartová. Požádala o prověření parkování u rodinného domu Šemberových, špatné slyšitelnosti rozhlasu u bytového domu Sadová 21. K článku v denním tisku uvedla, že anketa zahrnovala posouzení nejen čistoty města ale i kultury a další. K otázce mobilního radaru a jeho používání je rozhodně pro, a to vlivem zkušeností z oblasti Mírova a především pak ve vztahu k dopravní nehodě v Adamově II.. Jednalo se o srážku osobního auta s autobusem MHD. Dále se dotázala na ředitelské volno dne Závěrem upozornila na nevhodnost řešení rodinných záležitostí na veřejném zasedání. Starosta sdělil, že záležitosti ohledně parkování a rozhlasu budou prošetřeny. Radar bude mít své odpůrce či příznivce. Tak je v podstatě u každé záležitosti. Ti, jež jsou spokojeni, většinou jen tiše souhlasí a ti, kterým dané rozhodnutí vadí, se hlasitě ozývají a protestují proti němu. 9

10 Ředitelské volno bylo poskytnuto v souladu s ukončením a závěrečným vyhodnocením projektu, do kterého byla ZŠ Adamov zapojena. Vyhodnocení se uskutečnilo v Bánově a zúčastnili se ho všichni pedagogové naší školy. Tento den nebylo možno zajistit výuku formou suplování. PhDr. Jaroslav Budiš částečně potvrdil slova starosty města. I jeho odpovědi byly zkreslené a nepřesně uvedené. Jeho odpověď zněla, že by město Adamov do této ankety nezařadil. Pokud mají lidé i z Brna zájem bydlet v Adamově, tak to naznačuje určitý nesoulad ankety se skutečností. Vzhled je daný členitostí terénu a většina zástavby je řešena panelovými domy. Uvedl příklady zajímavých míst, které je možno v Adamově navštívit. Ti, jež hlasovali v anketě, jsou pravděpodobně cestující vlakem. Ti opravdu vidí pouze výrobní haly a budovy. Redakci nabízel fotografie, které by vyvrátily názor respondentů. Ty bohužel nebyly akceptovány. Závěrem požádal o informace ohledně opravy schodů na ulici P. Jilemnického, možnosti parkování pod budovou MŠ na ulici P. Jilemnického, upozornil na špatnou slyšitelnost rozhlasu na začátku ulice P. Jilemnického a o sdělení informací k prodeji Skaláku, jídelny, kinosálu a objektu bývalého provozu společnosti ADAST nazvaného AM5. Starosta jen v krátkosti reagoval na oblast spolupráce s reportéry a komentátory působící v redakcích denních novin. Schody na ulici P. Jilemnického budou opraveny do firmou, která v současné době opravuje zábradlí na ulici Komenského, chodník na ulici Sadová. Parkování je ožehavou otázkou. Jedná se téměř o všechny ulice na Ptačině, např. ulice Neumannova, Družstevní, P. Jilemnického. Tento návrh bude prověřen a bližší informace budou podány na příštím zasedání. Objekt Skaláku patří Ing. Bojanovskému z Kuřimi, momentálně je nabízen k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Objekt by si však zasloužil lepší osud vzhledem ke své historii. Vlastníkem provozu Beta je společnost AVUS Šlapanice. Jejich zájmem je i odkup bývalého kinosálu. Záměrem je vybudování komerčního DPS či startovacích bytů. Budovu AM5 v areálu ADAST, a.s. koupila zahraniční společnost EDEN a dojde k značným stavebním úpravám a částečně i k demolici. Tato slova potvrdil i vedoucí OMSÚ pan Pavel Ševčík. Uvedl, že byl vydán demoliční projekt na určité části budov. Následně vystoupila PaedDr. Věra Hlavsová. Ohradila se tím, že nechtěla řešit rodinné problémy, cílem bylo seznámit přítomné s postupem vedení města. K diskutovanému článku sdělila, že má osobní zkušenosti s novináři a ty jsou zcela opačné, to je kladné. Paní Mária Koudelová navázala na pana Volavého. Souhlasí s doplněním počtu kontejnerů na ulici P. Jilemnického. Požádala o zajištění jednání se ŠLP Křtiny. Jedná se o částečné zatarasení cesty Svitavská a znemožnění průjezdu sanitních vozů. Požádala o prořez vzrostlých stromů v okolí autodílen ŠLP Křtiny, provozovna Adamov. Větve zasahují do vozovky a brání bezpečnému provozu. Upozornila na prodejce, kteří na tržnici v Adamově III. mnohdy znemožňují průjezd autobusů MHD. Zvláště pak v ranních hodinách při stavění stánků a vykládce zboží. Požádala o informace ohledně silnice směrem na Bílovice n. Svitavou. V případě zvednutí hladiny dochází k zatopení některých průjezdů pod železniční tratí. Doplnila informace ohledně druhé škodní záležitosti na ulici Komenského. Sdělila, že poškozený vůz je pana Růžičky, který celou záležitost řešil prostřednictvím pojišťovny a vše bylo řádně vyřešeno. Pan starosta uvedl, že silnice směrem na Bílovice se již částečně zatopuje při I. SPA. Na opravu prvního podjezdu od Adamova bylo vydáno stavební povolení, dochází k opravě opěrné zdi u řeky. Proběhlo jednání s Ing. Bažantem, vedoucím oblasti SUS. Byly zpracovány články, kde budou zveřejněny. Občanům tak budou podány informace. Ostatní bude zaznamenáno do úkolů zastupitelů. 10

11 Paní Hana Marková uvedla, že se v sobotu uskutečnil Den otevřených dveří nově zrekonstruovaných prostor MŠ na ulici Komenského 6. Z řad veřejnosti byl velký zájem, ovšem se zastupitelů se nikdo nezúčastnil. Dále vystoupil pan místostarosta. Sdělil, že nebude komentovat dopisy, které citovala PaedDr. Věra Hlavsová. Byly mu adresovány i jiné písemnosti od pana Ing. Hlavsy. V tomto případě bylo uvedeno, že si nepřeje, aby byla sekána tráva pod bytovým domem Hradčany a zaměstnance technické správy nazval námezdními dělníky. Přesto travnatý porost byl posekán na žádost ostatních vlastníků v daném bytovém domě. PaedDr. Věra Hlavsová uvedla, že pan Čuma zkresluje situaci. Její manžel vysázel keře pod bytovým domem Hradčany a chtěl se o ně starat po odborné stránce. Pořizovací náklady na úpravu zeleně v dotčené lokalitě byly poměrně vysoké. Neodborným zacházením by mohlo dojít k jejich znehodnocení. Z tohoto důvodu toto písemné označení. Určitě nebylo myšleno hanlivě. Dále v diskusi došlo k ostré výměně názorů mezi panem místostarostou a PaedDr. Věrou Hlavsovou o předávání a převzetí funkce místostarosty města. Tuto na požádání paní Pikartové starosta města ukončil a vyzval oba diskutující k tomu, aby si své problémy vyříkali a prodiskutovali mimo jednací místnost. Pan Stanislav Korábek upozornil na nesvítící světlo v podchodu na obchodním domě. Poznamenal, že dle jeho názoru se zhoršil úklid města a vyzval ke spolupráci s firmou GAMA J+P. Místostarosta reagoval na tento podnět, že má informace od občanů, že je město více udržováno něž bývalo. Pokud však bude upozorněn na konkrétní místa, nařídí jejich okamžitý úklid. Do diskuse zastupitelů chtěl zasáhnout i Ing. Chalikov, slovo mu nebylo uděleno. Ad 10) Závěr Starosta zakončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hodin. Starosta Jiří Němec Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslav Budiš Vít Dáňa Naděžda Pikartová RNDr. Karel Truhlář Tomáš Střelec Stanislav Korábek 11

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více