Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Ing. Tomáš Komprs Ing. František Svoboda Ing. Karel Souček Mgr. Karel Švábenský PaedDr. Petra Kappelová Bc. Iva Dvořáčková, tajemník MěÚ Tišnov Bc. Monika Juránková, asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zpráva o činnosti MěÚ za rok Personální záležitosti na MěÚ Tišnov 5. Smlouva o výpůjčce obrazů mezi městem Tišnovem a Městským kulturním střediskem Tišnov 6. Uzavření Dodatku k pojistné smlouvě č povinné ručení 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní H.Ú. 9. Mimořádný příspěvek do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům 932,933,934 na ulici Jungmannova v Tišnově 10. Smlouva o nájmu prodejních stánků na Tišnovských trzích 11. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem 12. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou 13. Koncepce areálu koupaliště Tišnov 14. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.3/2014 ze dne Uzavření smlouvy - "Lesnická činnost " 16. Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Tomáš Komprs za ověřovatele navrhl: Mgr. Karla Švábenského zapisovatelkou stanovil: Bc. Moniku Juránkovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 04/2014 Rady města Tišnova Mgr. Karla Švábenského a zapisovatelkou stanovuje Bc. Moniku Juránkovou. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 1

2 Starosta Tomáš Komprs s návrhem zařazení bodu s názvem Schválení užívání závěsného odznaku, Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství jako bod č. 16. Rada města Tišnova schvaluje upravený program jednání schůze č. 04/2014 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Schválený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zpráva o činnosti MěÚ za rok Personální záležitosti na MěÚ Tišnov 5. Smlouva o výpůjčce obrazů mezi městem Tišnovem a Městským kulturním střediskem Tišnov 6. Uzavření Dodatku k pojistné smlouvě č povinné ručení 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní H. Ú. 9. Mimořádný příspěvek do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům 932,933,934 na ulici Jungmannova v Tišnově 10. Smlouva o nájmu prodejních stánků na Tišnovských trzích 11. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem 12. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou 13. Koncepce areálu koupaliště Tišnov 14. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.3/2014 ze dne Uzavření smlouvy - "Lesnická činnost " 16. Schválení užívání závěsného odznaku Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství 17. Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podala tajemnice městského úřadu Iva Dvořáčková. Místostarosta Karel Souček s reakcí - bytové družstvo Dubina II je skoro u konce, Marek Babák uvedl, že podklady jsou na odboru, zatím bez vyřízení, místostarosta František Svoboda s připomínkou nastavení vztahů, proč vzniklo zadání, kdo měl na starost. Tajemnice Iva Dvořáčková s návrhem - vyškrtnout z úkolů rady města úpravu internetových stránek. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov rok 2013 Úvodní informace podala tajemnice městského úřadu Iva Dvořáčková. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 2

3 4. Organizační změny na MěÚ Tišnov Úvodní informace podala tajemnice městského úřadu Iva Dvořáčková. Místostarosta Karel Souček s dotazem Mgr. Michal Knecht bude pověřen jako právník, nebo jako vedoucí odboru, tajemnice Iva Dvořáčková s odpovědí buď se může Odbor kanceláře starosty a tajemníka zrušit, nebo bude Michal Knecht prozatím pověřen vedením odboru, místostarosta František Svoboda s reakcí zrušit tento odbor je velký zásah, ponecháme si čas na rozmyšlenou. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí Odboru kancelář starosty a tajemníka Mgr. Silvie Otiepkové ke dni Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova pověřuje výkonem funkce vedoucí Odboru kancelář starosty a tajemníka Mgr. Michala Knechta, a to do doby jmenování vedoucího odboru, který vzejde z řádného výběrového řízení. Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Smlouva o výpůjčce obrazů mezi městem Tišnovem a Městským kulturním střediskem Tišnov Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce obrazů mezi městem Tišnov a Městským kulturním střediskem Tišnov, IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6. Uzavření Dodatku k pojistné smlouvě č povinné ručení Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - FLOTILA č , Evidenční číslo vozidla mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově, s panem T. J., trvale bytem T., dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3

4 8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní H. Ú. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní H. Ú., trvale bytem T., dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9. Mimořádný příspěvek do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům 932,933,934 na ulici Jungmannova v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Radní Karel Švábenský doplnil - navýšení majetku domu, shořela elektrika, musí se vybudovat nová. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje mimořádný příspěvek do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům 932,933,934 na ulici Jungmannova v Tišnově ve výši Kč. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Smlouva o nájmu prodejních stánků na Tišnovských trzích Rada města Tišnova schvaluje smlouvu o nájmu uzavíranou s prodejci za účelem nájmu prodejních stánků, které jsou ve vlastnictví města Tišnova, při pořádání Tišnovských trhů, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č.12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov, jako oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem, IČ: , se sídlem v Brně, jako povinným z věcného břemene, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č.13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Diskuze na téma obsazení komise. Místostarosta Karel Souček s dotazem harmonogram zadávacího kola výběrového řízení, a termín otevírání obálek, místostarosta František Svoboda s odpovědí neveřejné, posunutí termínu nevadí. 4

5 Starosta Tomáš Komprs doplnil - tajemnice zjistí. Po příchodu vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková doplnila -posunutí termínu ze zákonných důvodů. Následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy k účasti v on-line výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Koncepce areálu koupaliště Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Starosta Tomáš Komprs s připomínkou od koncepce předpokládal víc (záměr, popis stavu, předpokládaný cílový stav). Vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková s reakcí projekt rozdělen do několika etap, koncepce zaměřena pouze na tento rok. V letošním roce bude všechno připraveno na atrakce, které budou v dalších letech doplněny. Diskuze na téma projektová studie. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí koncepci areálu koupaliště Tišnov. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 14. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 3/2014 ze dne Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs a dodal nový předseda Ing. Pásek. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 3/2014 ze dne Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Uzavření smlouvy - Lesnická činnost Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Místostarosta František Svoboda doplnil přes e-aukci, výhodná nabídka. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Lesnická činnost dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5

6 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o provádění lesnických činností v lesích města Tišnova mezi městem Tišnovem a společností DŘEVO - MÁLEK s.r.o., IČ: se sídlem v Protivanově, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 16. Schválení užívání závěsného odznaku Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů užívání závěsného odznaku při významných příležitostech a občanských obřadech místostarostou Ing. Františkem Svobodou, místostarostou Ing. Karlem Součkem a členkou Rady města PaedDr. Petrou Kappelovou. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství pro členku Rady města PaedDr. Petru Kappelovou. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Dotazy, podněty a připomínky Starosta Tomáš Komprs s připomínkou - Tišnovská televize více pro občany, zrychlit komunikaci, mediální zprávy už nebudou podléhat pouze starostovi, radní Karel Švábenský doplnil oprávněni nejkompetentnější pracovníci za dozoru vedoucích odboru. Schůzi Rady města Tišnova ukončil Tomáš Komprs starosta města Tišnova v 10:35 hodin. Zápis ověřili: v. r. Mgr. Karel Švábenský ověřovatel v. r. Ing. František Svoboda 1. místostarosta v. r. Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Monika Juránková 6

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. Usnesení č. 27/816/2015 27/824/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více