Elektronické prostředky platebního styku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické prostředky platebního styku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha katedra finančnictví a ekonomických disciplín Elektronické prostředky platebního styku Bakalářská práce Autor: Zdeněk Horák Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou, práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.... V Teplicích dne Zdeněk Horák

3 Poděkování: Děkuji touto cestou Ing. Vandě Hadrabové za její pokyny a rady při zpracovávání mé bakalářské práce.

4 Anotace Finanční situace ve všech zemích světa se neustále mění, a proto je zapotřebí každý rok vypracovat bakalářskou práci na toto téma a uvést zde nejnovější informace k elektronickému platebnímu styku. Ať už se jedná o nejnovější znění zákonů upravujících tento směr či nové produkty na finančním trhu. Výsledkem bakalářské práce by tedy mělo být kompletní zpracování elektronických prostředků, využívaných klienty bank či bankami samotnými v roce 2012 a možném očekávaném budoucím vývoji v roce Klíčová slova: výhody a nevýhody elektronického platebního styku, vymezení platebních produktů, právní úprava, očekávaný budoucí vývoj el. bankovnictví Annotation The financial state is changing worldwide every year and that is the reason to work out a bachelor s thesis focusing on the topic and to put forward the latest information about the electronic payment transactions, be it the latest version of the law concerning this matter or the new products on the market. The result of bachelor s thesis should include a complete list of electronic media used by the bank clients or the banks in 2012 and the information about prospective developement in Keywords: advantages and disadvantages of the electronic payment transactions, definition of the payment products, legislation, prospective developement of the electronic banking

5 Obsah Úvod Historie platebního styku Současné trendy elektronického bankovnictví Platební karty Elektronické karty Embosované karty Debetní karty Kreditní karty Bene gold bene Charge karty Předplacené karty Rozdělení platebních karet podle emitujících karetních společností Rozdělení platebních karet dle jednotlivých druhů Návod k bezpečnému užití platební karty Popis a ochranné prvky Statistické údaje od sdružení pro bankovní karty Produkty elektronického bankovnictví Internetové bankovnictví Homebanking Phonebanking GSM Banking SMS zpráva Sim Toolkit WAP

6 2.1.8 Finanční arbitr PayPal Očekávaný budoucí vývoj elektronických prostředků platebního styku Bezkontaktní platební karta Mobito...46 Závěr...49 Seznam zdrojů...50 Seznam obrázků...51 Seznam grafů...53 Seznam tabulek

7 Úvod Cílem mé bakalářské práce je analyzovat prostředky elektronického platebního styku, rovněž se zde zmíním o historickém vývoji platidel, od úplných počátků platebního styku až po vznik toho elektronického. Od ražení prvních mincí až po emisi prvních bankovek, vznikaly stále nové metody, jak emitovat bankovky a razit mince. Stejně tomu je v současné době s elektronickými peněžními prostředky, které si lidé rychle oblíbili, jejichž využívání se velmi rychle rozšířilo do celého světa. Důvodem, proč mají klienti bank raději elektronické prostředky platebního styku, bude nejspíš vysoká míra popularity rozvoje IT (internet technology) a fakt, že nemusíte u sebe mít hotovost, ale stačí mít u sebe pouze malou plastovou kartu, na které máte své peníze k dispozici, kromě toho můžete využívat i další služby, které kreditní, debetní či jiné platební karty svým uživatelům nabízejí. Banky připravují svým klientům různé zvýhodňující sazby, aby si tím své stávající klienty hýčkaly a zároveň získávaly klienty nové, a tím zvyšovaly svoji konkurenceschopnost. Banky si mezi sebou neustále konkurují a přetahují klienty právě na základě nejrůznějších benefitů. Tyto produkty se mohou ve svých názvech a procentuálně zvýhodňujících sazbách lišit, ale princip spočívající ve využití této široké škály produktů, které banky svým klientům nabízí, zůstává stejný. Dále ve své práci budu popisovat druhy elektronického bankovnictví a vyhodnocovat různé statistické údaje z nich plynoucí, k čemuž použiji grafy, tabulky, ale i obrázky. Budu čerpat z důvěryhodných zdrojů a důkladně popíši GSM Banking, Homebanking, Phonebanking apod. A jak se klienti o těchto produktech dozví, samozřejmě není žádnou záhadou. Banky neustále investují nemalé finanční sumy do propagace svých produktů. Reklamu si platí v televizi, na internetu, v časopisech a tak podobně. Dále zde budu popisovat rozdíly mezi klienty, na základě kterých banky posuzují a člení své klienty do různých sfér. Kromě plátců a neplatičů, na což mají banky zřízené tzv. kartotéky K1 a K2, dělí banky své klienty dle bonity. Jelikož na vše existují kategorie, dle kterých se všechno možné dělí, tak i v bankovnictví se můžeme setkat s termínem bonitní a méně bonitní klient. Na základě těchto proporcí řadí banky své klienty do tzv. VIP (very important person) a ostatních. Dále budu pokračovat dle osnovy. 7

8 1 Historie platebního styku Historie platebního styku sahá až do dob, kdy si lidé prvně začali uvědomovat materiální hodnoty a chtěli směnit jednu věc za jinou (tzv. barterový obchod). Tento druh směny však nebyl tak skvělý, jak se původně zdál, jelikož bylo leckdy těžké najít dvě osoby, které by nabízely právě tu protihodnotu, kterou by chtěli oba obchodníci směnit. V 6. až 7. století před naším letopočtem se začaly razit kovové peníze, které měly usnadnit obchodování se zbožím. Jednalo se o stříbrné, zlaté či měděné slitky, které si obchodníci označovali hodnotou hmotnosti či na ně nechali vyrazit svůj poznávací znak. O mincích se ale začalo hovořit teprve, když na ně nechali tehdejší panovníci vyrazit svůj výsostný znak a vyznačit jejich přesnou hmotnost a hodnotu kovu. Obchodování s mincemi bylo však dost nepraktické, neboť byly těžké a bylo jich hodně, proto se v 17. století našeho letopočtu začaly emitovat papírové peníze, které byly kryté zlatem (v Číně tento proces zavedli již v 9. století našeho letopočtu). V dnešní době se v ČR za zákonné platidlo uznávají pouze bankovky a mince. Peníze již nejsou kryty zlatem, ale státními dluhopisy kvůli nedostatku zlata, a vznikají tak v podstatě ze "vzduchu". Protože většina peněz je v elektronické podobě, máte je jisté asi tak jako náboženství. Nastaly by problémy, kdyby je chtěli všichni klienti naráz vybrat v hotovosti. K této události by s největší pravděpodobností v budoucnu nikdy dojít nemělo, proto se v současné době preferují spíše elektronické finanční prostředky před hotovostí. Jsou lépe uchovatelné, přenosné a skladovatelné, aby však nedocházelo k podporování výnosů pocházejících z trestné činnosti, jsou bezhotovostní platby omezeny do výše Euro. Peníze plní tři základní funkce: fungují jako zúčtovací jednotka, slouží jako prostředek směny a jsou uchovatelem hodnot. Do jaké míry tomu tak opravdu je, se budu věnovat hlouběji v další části. Nyní se dostáváme ke vzniku prvních bezhotovostních peněz, které jsou spojeny s obrovským rozvojem bankovnictví ve 20. století. Tyto peníze jsou vedeny v elektronické podobě na bankovních účtech a jejich transakce jsou prováděny přes clearingová (zúčtovací) centra, ale o tom se zmíním také až hlouběji v mé bakalářské práci. Banky jsou kryty tzv. kapitálovou přiměřeností, takže vklady do Euro jsou pojištěny, v případě krachu banky by finanční prostředky do této výše měly být klientům bank proplaceny. 8

9 Z předchozího lze jasně vidět, že klient se v dnešní době o své peníze, které má uložené na svém účtu, nemusí strachovat. Pokud je klient ve V.I.P. sekci a tudíž vlastní větší obnos peněz, než je uvedených Euro, pak by pro něj bylo nejrozumnější zřídit si ať už běžný, spořící či jiný typ účtu hned v několika bankách, aby diverzifikoval své peněžní prostředky a tím snížil riziko případných potíží, které by mohly při krachu jedné banky nastat. Z tohoto hlediska se v dnešní době běžný klient banky nemusí obávat ztráty svých peněžních prostředků, ale jisté není nic. Jaký bude budoucí ekonomický vývoj ČR, míra inflace či růst nezaměstnanosti nelze přesně předpovědět, proto je dobré mít přesné a aktuální informace o vývoji kurzu české koruny, o nových zákonech a kdy tyto zákony nabyly platnost. Legislativou elektronického platebního styku se budu zabývat v další podkapitole. Obrázek č. 1 - rakousko-uherská koruna z roku 1901 zdroj: 9

10 2 Současné trendy elektronického bankovnictví Zhruba 80 % peněz ve světovém oběhu tvoří právě elektronické peníze čili bezhotovostní peníze. V dnešní době je celkem běžné setkat se s držiteli platebních karet různých věkových kategorií, jejich vlastníky jsou rovněž děti a samozřejmě důchodci. Díky dnešním moderním trendům lze s nimi provádět stále více možných operací. Celkem zajímavý je bankomat na vklady, který umožňuje držiteli platební karty, aby si peníze uložil na svůj účet, stejně jako může vybírat hotovost. Platební karty jsou využívány v čím dál větší sféře a dá se s nimi platit téměř v každé zemi po celém světě. Kromě placení v kamenném obchodě za zboží a služby může držitel platební karty provádět také transakce v rámci elektronického bankovnictví, jako např. nákup v různých e-shops či podání příkazu k inkasu nebo využití jiných produktů v rámci elektronického bankovnictví, jako jsou půjčky online, zřízení spořícího účtu přes internetové bankovnictví, aniž by byl zapotřebí osobní kontakt s bankou, pokud už jste majitelem běžného účtu v bance, ve které máte uloženy své dostupné finanční zdroje. banky ČSOB Obrázek č. 2 - mnou pořízená fotografie bankomatu pro vklady z Teplické pobočky zdroj: fotoaparát benq 10

11 2.1 Platební karty Existují dva základní typy platebních karet a to elektronické a embosované. Dále se platební karty dělí dle možnosti jejich využití na debetní, kreditní, charge karty a tzv. předplacené karty. Platební karty dnes vlastní převážná většina obyvatelstva, jak říkají statistické údaje. Tyto údaje se každý rok mění, ale fakt, že platební karty využívá obrovská masa lidí po celém světě je neměnný a očekávaný budoucí vývoj by měl spíše rozšiřovat sortiment platebních karet a služeb v oblasti elektronického bankovnictví, než naopak. V oblasti vydávání platebních karet si konkuruje hned několik velkých společností, mezi nejznámější patří např. Visa a MasterCard. Tyto společnosti vydávají několik různých druhů a typů platebních karet. Dříve se platební karty vyráběly z papíru, ale později se přešlo na více efektivní materiál - plast. Důvodem bylo zabránění jinak příliš snadnému padělání platebních karet. Obrázek č. 3 - některé druhy platebních karet Visa a MasterCard zdroj: Elektronické karty Jedná se o kartu z plastu, která má tvar obdélníku, na přední straně je vytištěno dvanáctimístné číslo karty, dále datum platnosti a jméno majitele karty. Tyto údaje však nejsou vyraženy směrem ven, aby byly hmatatelné. V dnešní době se už většina vystavených karet nabízí právě v embosované formě, tedy s vyraženými údaji, aby byly čitelné i pro slepce. Na zadní straně se dále nachází sedmimístné kontrolní číslo, které se používá pro internetové platby, přičemž se při uvádění informací o kartě uvádí pouze poslední tři čísla, 11

12 tzv. CVC kód. S touto kartou se dá platit v každém kamenném obchodě vybaveném elektronickým terminálem. Zvláštní je, když jsem se zeptal na toto rozdělení zaměstnance banky, tak mi odpověděl, že ví pouze o embosovaných a neembosovaných kartách a s označením elektronické karty se nesetkal, přestože v minulosti byl majitelem neembosované karty, tedy karty bez vyražených hmatatelných údajů. Takže z toho jsem pochopil, že se to na každé škole učí trochu jinak a praxe je také úplně odlišná od studijního života, takže se budu snažit všechno naučit nazpaměť, jelikož každý hledá tu svoji malou pravdu Embosované karty Na tomto druhu platební karty jsou vyraženy veškeré informace o majiteli karty a mají širší míru využití, kromě placení v různých e-shops, výběrů či vkladů do bankomatu nebo osobního nákupu v kamenném obchodě, jako tomu je u elektronického typu karty, se dá tato embosovaná karta využít pro osobní platbu v obchodě, který sice podporuje platbu platební kartou, ale není ještě vybaven elektronickým terminálem. Údaje vyražené na přední straně karty, směrem ven, je možné pomocí mechanického snímače otisknout a klientovi už stačí pouze dodat podpis, aby byla platba stvrzena. Za tyto výhody platí klient více peněz než za pořízení elektronické karty, za tuto kartu se platí větší poplatky při jejím zřizování, vedení účtu a také při blokaci karty. V dnešní době lidé převážně využívají tento typ platební karty právě kvůli jejímu širšímu využití v oblasti provádění plateb platebními kartami. Vyražené údaje na Vaší platební kartě jsou také velmi přínosné pro klienty bank, kteří jsou zrakově postiženi a údaje by bez svého hmatu nepřečetli, takže je od bank hezké, že v dnešní době spíše emitují tento typ platební karty. Obrázek č. 4 - embosovaná platební karta MasterCard zdroj: 12

13 2.1.3 Rozdělení platebních karet dle účelu použití Kromě rozdělení platebních karet na elektronické a embosované se dále dělí platební karty dle potřeby klientů, ti mohou využívat jednotlivé benefity spojené s jednotlivým typem platebních. Každá z těchto platebních karet je specifická pro určitou oblast obchodu a hodí se k jinému typu klienta, a jelikož se kategorizují jednotlivé produkty také podle bonity klienta, má většina lidí spíše debetní, než-li kreditní, natožpak charge platební kartu Debetní karty Tuto kartu obdržíte při zřizování běžného účtu. Účtování transakcí probíhá ihned na běžném účtu klienta. Klient čerpá peněžní prostředky jím uložené na svůj účet. Je zde možnost i čerpání do mínusu, přičemž banka stanoví limit, např Kč. Proto název debetní, jelikož debt znamená anglicky dluh. V tomto smyslu se do určité míry jeví tato karta jako kreditní, ale není tomu tak, pouze je povoleno čerpat do mínusu menší částku, kdežto u kontokorentu lze čerpat i vyšší sumy, proto jsou využívány převážně podnikateli. Na tuto kartu si může její majitel nechat vytisknout svůj oblíbený obrázek a provádět veškeré platební operace jako s kteroukoliv jinou kartou čili u maloobchodníků a jiných prodejců spotřebního a jiného druhu zboží, např. v hypermarketu. Samozřejmě pouze v případě, pokud má vlastník platební karty dostatek peněžních prostředků uložených na své platební kartě nebo si nenastavil omezení plateb, např. do Kč. K zúčtování dochází ihned po provedení platby nebo maximálně do několika pracovních dnů. Většinou na své platební karty obdržíte od vaší banky také ochranné pouzdro, aby nedocházelo k jejímu poškození dříve, než vyprší její datum platnosti. Toto ochranné pouzdro byste měli obdržet spolu s prvně vystavenou platební kartou. 13

14 Obrázek č. 5 - vzhled klasické debetní karty zdroj: Kreditní karty Pro získání kreditní karty není zapotřebí být vlastníkem běžného účtu, jelikož při platbách kreditní kartou si půjčujete peníze od banky, které musíte za určitou dobu splatit. U kreditních karet probíhá účtování transakcí na kreditním úvěrovém účtu. Výhodou kreditních karet je, že si půjčujete peníze od banky, které nejsou nijak úročeny po dobu tzv. bezúročného období. Za nesplácení se platí úroky bance. Při překročení úvěrového limitu se platí další sankční poplatky. Níže z mnou přiloženého obrázku je jasně vidět, že tyto typy platebních karet se od sebe příliš neliší, takže zásadní rozdíl, podle kterého se tyto karty diverzifikují, tkví v možnostech využití jednotlivých typů platebních karet na bázi vzájemné spokojenosti, co se vztahu mezi klientem a bankou týče. Kreditní karty jsou tedy vhodné spíše pro podnikatele, zatímco debetní se hodí více pro studenty a jiné běžné klienty bank. Obrázek č. 6 - Obrázek kreditní karty zdroj: 14

15 Bene + Při častém užívání vaší kreditní karty existuje možnost, že vaše transakce budou v rámci beneficiálního programu oceňovány různými benefity. Jelikož jsem klientem GE Money Bank, tak jsem si zvolil právě program, který tato banka nabízí svým klientům pod názvem bene+. Ostatní banky nabízejí určitě podobné zvýhodňující programy pro své klienty, jen pod jiným názvem, ale princip zůstává stejný: jde o zvýhodňování prováděných transakcí klientem a oceňování bonity klienta v podobě možností, které může v rámci bene+ využívat. Program bene+ Vám umožňuje zvýhodňovat své transakce a to tím způsobem, že vám v rámci bene+ vrátí až 10 % z ceny Vašich nákupů. Stačí pouze nakupovat v partnerské síti obchodů a platit v těchto obchodech kartou s věrnostním programem bene+. Tímto způsobem můžete za provedené nákupy v síti obchodů s programem bene+ získat až 10 % nazpět, jde rovněž chytrý marketinkový tah ze strany obchodníků, kteří takto lákají do svých obchodů více nakupujících zákazníků. Často pro ně pořádají další speciální akce a bonusy, čímž se nákupy u nich stávají ještě více výhodnými. Čím více platíte, tím vyšší odměny vám budou v podobě reálných peněz připsány na váš účet a celková výše možných odměn není tedy omezena. Odměny u partnerů věrnostního programu bene+ lze získat pouze na území České republiky. Zda-li máte program bene+ na své kreditní či debetní kartě, se dozvíte z následujícího: abyste mohli využívat věrnostní program bene+, musíte mít sjednaný alespoň jeden z následujících účtů a to buď Genius Gratis, Genius Active, Genius Active+, Genius Dual, Genius Dual Active, Genius Optimal a Genius Gold. Dále mohou tento věrnostní program využívat majitelé kreditních karet bene+, MoneyCard Plus a zlaté kreditní karty MoneyCard Gold. Tyto odměny platí při provedení úhrady kreditní kartou. Také při platbě debetní kartou můžete využívat některých služeb v rámci věrnostního programu bene+, ale oproti kreditní kartě pouze v poloviční výši. Tyto sazby do 10% zvýhodnění z ceny vašeho nákupu v jedné z partnerských prodejen v rámci bene+ jsou určeny pro klientelu s vyšší bonitou, ale stále spadající do tzv. střední sféry obyvatelstva, sice s nadprůměrnými příjmy, ale zdaleka ne takovými, aby se mohli řadit do V.I.P. sekce a měli tak nárok ještě na daleko vyšší zvýhodňující program, který banky nabízí svým mimořádným klientům, tedy těm s nejvyšší bonitou a mírou provádění plateb v rámci těchto beneficiálních programů. 15

16 bene+ Obrázek č. 7 - mnou pořízená fotografie z prospektu GE Money Bank o programu zdroj: letáček z GE Money bank Z obrázku je jasně vidět, že maximální zvýhodňující sazba v rámci programu bene+ opravdu nepřesahuje uvedenou hranici 10 %. Jedná se pouze o příklady programu bene+. V případě zájmu o více informací můžete navštívit internetovou stránku kde jsou striktně vymezeny produkty, na které se zvýhodňující sazby v jednotlivých obchodech vztahují, dále je zde uvedena celá síť partnerů programu bene+, kteří svým zákazníkům v rámci tohoto programu nabízejí širokou škálu benefitů, zvýhodňujících nákupy v těchto obchodech gold bene + Pokud máte zájem o vyšší sazbu a to až do 25 % zpět za Vámi provedené platby, pak musíte patřit do programu gold bene+. Abyste mohli využívat služeb gold bene+, musíte za své nákupy platit s věrnostními kartami gold bene+. Takže musíte být vlastníkem jedné z těchto karet a to MoneyCard Gold nebo debetní kartou vydanou k účtu Genius Gold. Tímto 16

17 způsobem získáte benefity a peníze nazpět u partnerů bene+ a navíc ještě také u gold bene+ partnerů. gold bene+ Obrázek č. 8 - mnou pořízená fotografie z prospektu GE Money Bank o programu zdroj: letáček z GE Money Bank Z obrázku je jasně vidět, že u zvýhodňujícího programu gold bene+ můžete dosáhnout až 25% zvýhodňující sazby, což je vhodné pro klienty, kteří často nakupují u partnerů gold bene+ a tudíž mají nárok na daleko vyšší sazbu než u bene+, bonita klienta je jeden z nejdůležitějších faktorů, na základě kterého banka jedná se svými klienty a diverzifikuje je dle jejich kategorií na více a méně bonitní, podle toho jim také nabízí či naopak nenabízí zvýhodňující sazby ke klientským kartám a možnosti zvýhodnění jejich prováděných plateb. Uvedené beneficiální finanční nebo jinak zvýhodňující sazby platí při provedení nákupu Vaší kreditní kartou nebo za platby debetní kartou, která se pojí s účtem Genius Gold. V případě volby druhé možnosti Vám budou připsané finanční a jiné odměny za pravidelný nákup u partnerů zvýhodňujícího programu gold bene+ a to vždy v poloviční výši oproti platbě kreditní kartou. 17

18 Charge karty Jde o podobný produkt, jako je kreditní karta, jen s tím rozdílem, že banky vydávají tyto karty jen ojediněle a to více bonitním klientům. U tohoto typu úvěru ale nesplácíte dle vaší úvahy, jako je tomu u kreditní karty či kontokorentu, ale musíte vyčerpanou částku zaplatit vždy na konci smluveného období, většinou na konci měsíce. Tyto karty mají většinou zlatou nebo platinovou barvu právě proto, že jsou vydávány pouze vysoce bonitním klientům. Obrázek č. 9 - obrázek platebních charge karet zdroj: Předplacené karty Jedná se o karty, které mají své specifické využití. Dají se buď pravidelně dobíjet, nebo jsou určeny k jednorázovému využití. Jsou podobné telefonním kartám do telefonního automatu nebo předplaceným T-Mobile či jiným podobným kartám s jednorázovým kreditem k dobití vašeho kreditního zůstatku v mobilním telefonu. Dále to mohou být například čipové karty do autobusu či dárkové poukazy sloužící pro jednorázové čerpání, stejně jako karty s kreditem do mobilu. 18

19 Mobile Obrázek č předplacená karta na dobití kreditu do mobilního telefonu od T- zdroj: Rozdělení platebních karet podle emitujících karetních společností Na trhu s platebními kartami si konkuruje hned několik velkých hráčů najednou. Je to těchto pět níže uvedených emitujících firem, které vydávají nové platební karty po celém světě, kde obchodují lidé v rámci mezinárodního a národního obchodování. Z toho samozřejmě tyto společnosti inkasují obrovské peníze, jelikož jsou tyto obchody úzce spjaté s bankovními operacemi, banky vystavují svým klientům platební karty od společností emitujících platební karty, se kterými mají smlouvu o provádění této činnosti a tím jsou všechny tři zúčastněné strany (emitující společnost platební karty, banka a klient) uspokojeny. Kromě těchto pěti výše zmíněných a níže uvedených společností existují ještě další, sice méně známé, ale i tak dost prosperující, aby stály za zmínku. Mám na mysli například společnost Electron, Discover a další společnosti, které rovněž emitují platební karty. Situace v této oblasti obchodu se může rok od roku rapidně změnit, takže je možné, že například společnost Electron v jistém směru překoná například MasterCard a tak podobně. American Express American Express Company, zkracovaná i jako AmEx nebo Amex, je globální finanční společnost sídlící v New Yorku. Byla založena roku 1850 a je významným vydavatelem kreditních karet zejména v USA. Od roku 1958 používá jako maskota zobrazení římského gladiátora. 1 1 wikipedia, American Express [cit ] Dostupné z: 19

20 Diners Club Diners Club International, původně Diners Club, je americká finanční organizace založená roku 1950 a sídlící v New Yorku. Je nejstarším provozovatelem systému mezinárodních platebních karet na světě. Od roku 1981, kdy Diners Club koupila Citibank, již není nezávislou společností; v současné době (2010) ho vlastní firma Discover Financial Services. JCB Card Zkratka JCB je zkratkou pro Japonskou emitující společnost platebních karet, která má hlavní sídlo v Tokyu. Tato korporace byla založena v roce 1961 a vydává platební karty ve 20 zemích světa, vydala přes 69 milionů platebních karet. Díky elektronickému bankovnictví můžete mít přístup ke svému účtu z kterékoliv země, která podporuje zahraničně-obchodní vztahy a není diktátorsky nebo silně komunisticky založena. MasterCard Nápis MasterCard sice naleznete na své platební kartě, pokud jste jejím vlastníkem, ale celým názvem se tato platební karty emitující společnost jmenuje MasterCard Worldwide a její hlavní sídlo je umístěno ve Spojených státech amerických. Společnost založili Raymond Tanenhaus a Stanley Benovitz, později se dalším jejím vlastníkem stala banka United California Bank, ta se postupně přeměnila na sdružení bank a roku 2006 se stala veřejně obchodovatelnou akciovou společností. 2 2 wikipedia, Diners Club [cit ] Dostupné z: 20

21 Visa Visa karty jsou emitovány společností Visa, Inc. (Visa International Service Association). Tato nadnárodní společnost sídlí v San Franciscu v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Společnost provozuje největší světovou síť elektronických plateb, správu plateb mezi finančními institucemi, obchodníky, spotřebiteli, podniky a orgány státní správy. Před vstupem na akciový trh v roce 2008 byla provozována jako družstvo přibližně 21 tisíc finančních institucí, které vydávají produkty VISA, včetně kreditních a debetních karet Rozdělení platebních karet dle jednotlivých druhů Každá z výše zmiňovaných společností nabízí hned několik různých typů produktů, určených klientům dle připisovaných benefitů, jež může klient získat například za nákupy či platby přes Internet. Je důležité takto rozdělit segment trhu právě kvůli diverzifikaci přístupu k jednotlivým klientům a poskytování služeb. Platební karty American Express American Express Green American Express Gold American Express Platinum American Express Centurion American Express Corporate 3 3 wikipedia, Visa [cit ] Dostupné z: 21

22 Obrázek č některé z platebních karet od společnosti American Express zdroj: snapshots/american_express_cards.jpg Platební karty Diners Club Diners Club Classic Diners Club Corporate Obrázek č platební karta od společnosti Diners Club zdroj: 22

23 Platební karty MasterCard Cirrus Maestro MasterCard Unembossed MasterCard MasterCard Gold MasterCard Platinum MasterCard World Signia MasterCard Business Card Obrázek č obrázek platební karty BusinessCard od společnosti Mastercard zdroj: ccd.jpg Platební karty JCB JCB The Class - Black card of JCB ANA JCB Platinum Premium - Platinum card of JCB JCB Gold The Premier JCB Gold 23

24 Obrázek č obrázek platební karty od společnosti JCB zdroj: Platební karty Visa VPay Visa Electron Visa Unembossed Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite Visa Business Card 24

25 Obrázek č obrázek platebních karet od společnosti Visa zdroj: Návod k bezpečnému užití platební karty Abyste bezpečně užívali svou platební kartu, je zapotřebí dodržovat několik zásadních pravidel, striktně vymezených pro manipulaci s kartou, a to hlavně proto, aby nedošlo ke zneužití Vaší platební karty. Prvním a základním pravidlem v této oblasti, které by měl každý majitel platební karty dodržovat, je uchovávání karty v bezpečné vzdálenosti od jakékoliv třetí osoby, tedy nedávat kartu nikomu do ruky. Dalším doporučeným postupem, který se jeví v této oblasti naprosto racionálně rozumným, je nepsat si PIN do blízkosti své platební karty a nikomu jej nesdělovat, aby na základě toho nemohlo v budoucnu dojít ke zneužití platební karty a k neoprávněnému provedení transakce kartou. Dále je vhodné udržovat si bezpečnou vzdálenost při vybírání a vkládání hotovostních peněz do bankomatu, takže je vhodné udržovat si odstup a zdržovat se v diskrétní zóně, dokud na Vás nepřijde řada, abyste mohli k bankomatu bezpečně přistoupit a vyhnuli se tak případným potížím. Co se nočních výběrů týče, vždy je lepší zvolit si ten automat, který je kvalitně osvětlen, aby Vás nikdo snadno nepřepadl. 25

26 Kartu nevystavujte mechanickým vlivům (ke zmagnetizování může dojít např. mobilním telefonem, magnetickým zapínáním kabelek či počítačem). Jako další doporučené preventivní opatření proti zneužití vašeho účtu je provádění pravidelného dotazování na zůstatek peněžních prostředků na Vašem bankovním účtu, abyste v případě zaznamenání nesrovnalostí mohli požádat o reklamaci z důvodu obavy z možného zneužití vašeho účtu. Dále je vhodné provádět internetové platby pouze na stránkách, které jsou důvěryhodné. V případě ztráty Vaší karty je zapotřebí v co nejkratším čase ztrátu nahlásit své bance, která následně provede omezení transakcí z Vaší karty a posléze Vám vystaví novou platební kartu Popis a ochranné prvky Obrázek č bezpečnostní ochranné prvky na klasické platební kartě zdroj: Tyto ochranné prvky jsou nezbytnou součástí ochrany Vás, coby spotřebitele bankovních produktů a majitele platební karty. Je důležité mít přehled o svých bankovních účtech a zároveň je mít ošetřeny ochrannými prvky v podobě PINů a jiných verifikačních kódů, abyste zabránili budoucímu možnému zneužití Vašich finančních prostředků uložených na kartě. 4 4 wikipedia, platební karty [cit ] Dostupné z: 26

27 poz. č.1 - Logo banky Každá platební karta, která je vydaná pod nějakou bankou, má její logo vytištěné na přední straně karty. poz. č.2 - EMV čip Jde o jedinečný ochranný prvek, který jeho emitenti zkonstruovali dle speciálních postupů, aby navýšili ochranu platební karty. poz. č.3 - Hologram Jde o jedinečný ochranný prvek, který jeho emitenti zkonstruovali dle speciálních postupů, aby navýšili ochranu platební karty. poz. č.4 - Číslo kreditní karty Toto dvanáctimístné ochranné číslo je díky své délce kvalitním opatřením proti možnému padělání či jinému způsobu zneužití platební karty na bázi nedovoleného používání odcizené karty. poz. č.5 - Logo vydavatele platební karty Logem vydavatele je jeden z výše pěti uvedených vydavatelů, který Vaši kartu emitoval (Visa, MasterCard atd.). poz. č.6 - Platnost platební karty Platnost platební karty vymezuje datum, kdy dojde k vypršení platnosti platební karty a její majitel si bude ve své bance muset zažádat o novou platební kartu. 27

28 poz. č.7 - Jméno majitele platební karty Jméno majitele platební karty stvrzuje fakt, že karta je majetkem pouze Vaším a jedině Vy máte právo s kartou nakládat dle libosti. Platební karty se vyrábí z kvalitních, tvrdých a vysoce rezistentních plastikových slitin se standardními rozměry 85,6 54 mm. Kromě dvoumístného čísla na přední straně karty obsahuje karta také ochranné prvky na zadní straně v podobě magnetického proužku, na který se při obdržení Vaší nové platební karty máte podepsat a tím stvrdit vaše vlastnictví karty. Tyto ochranné prvky na zadní stranně slouží rovněž jako prevence proti zneužití karty neoprávněným uživatelem a také jako doplňující ochranné údaje, rovněž potřebné pro provedení platby přes Internet. Obrázek č zadní strana platební karty zdroj: poz. 1. magnetický proužek Jde o jedinečný ochranný prvek, který jeho emitenti zkonstruovali dle speciálních postupů, aby navýšili ochranu platební karty. poz. 2. podpisový vzor Při obdržení karty si kartu podepíšete stejným podpisem, který máte v bance uvedený jako podpisový vzor. 28

29 poz. 3. CVC kód CVC, někdy označován rovněž jako CVV, je akronymem pro Card Verification Value a Card Verification Code. Tento kód se vyskytuje v podobě čísla, které je umístěno rovněž na magnetickém proužku a užívá se pro zvýšení ochrany před zneužitím platební karty neoprávněnými uživateli Statistické údaje od sdružení pro bankovní karty Aktuální statistické údaje o nově emitovaných kartách za každý rok a dále informace pro klienty a jiné subjekty, které by tyto informace mohly zajímat, naleznete na oficiálních stránkách Tyto údaje slouží všem zájemcům k rozšíření svých obzorů o využívání produktů klienty bank. Já osobně jsem majitelem v pořadí již třetí platební karty, takže z následujících grafů lze vyvodit závěr, že nic není, jak se zdá, a tyto údaje o počtu emitujících karet či využívání jiných služeb v rámci elektronického bankovnictví mohou být spojeny právě se změnou platební karty z důvodu obavy z možného zneužití a při ztrátě či odcizení karty. Dalším důvodem může být změna banky, místa trvalého bydliště či změny platební karty z jiných důvodů, kterými se mohou stát i osobní potíže v oblasti špatné komunikace či jiného druhu pohoršení, jež mohlo přimět klienta změnit svou platební kartu od základů a nechat si ji emitovat od jiné emitující společnosti. Jeden člověk tedy může využívat hned několik různých typů karet najednou. Vlastnictví několika druhů platebních karet, z nichž každá pochází od jiné emitující společnosti, je výhodou pro obchodníky, kteří obchodují po celém světě s různými druhy zboží a v různých měnách. Přínosné to může být rovněž pro cestovatele do jiných zemí, kde vládnou jiná pravidla a kde je tudíž dost možné, že zde budou akceptovat spíše jinou, platební karty emitující, společnost než tomu je například zde v České republice. Pořízením jiného druhu karty můžete předejít případným nesnázím a nepříjemnostem v této oblasti. 29

30 Tabulka č. 1 - vydané karty dle druhů VYDANÉ KARTY podle značek MC MC Elec. Maestro VISA Vydané karty celkem z toho: tuzemské karty mezinárodní karty Electron DC JCB Ostatní CELKEM zdroj: Z tabulky č. 1 je jasně vidět, že MasterCard měla v roce 2012 největší zastoupení při emitování nových platebních karet klientům, na druhém místě se umístila společnost Electron a na třetím místě se umístila společnost Visa, to ale samozřejmě neznamená, že takto tomu muselo být i co se příjmů týče, klidně to mohlo být i naopak. Tabulka také ukazuje, že větší zájem v tomto období projevovali klienti o mezinárodní platební karty než o tuzemské, důvodem zřejmě bude obchodování v rámci Evropské unie a ostatních států, které mají otevřenou ekonomiku pro mezinárodní obchod. 30

31 Graf č. 1 - graf k předchozí tabulce - počet emitovaných karet za rok 2012 zdroj: vlastní tvorba Z grafu č. 1 je jasně vidět, že nejvíce emitovaných karet za rok 2012 vydala společnost MasterCard, osobně se tomu vůbec nedivím, jelikož i já jsem jejím majitelem a do kontaktu jsem se převážně dostal jenom s MasterCard, kterou vlastním již potřetí za svůj krátký život coby klienta banky. Tabulka č. 2 - vydané karty podle značek za rok 2012 VYDANÉ KARTY podle značek MC MC Elec. Maestro VISA Debetní karty Kreditní karty Charge karty Electron DC JCB Ostatní CELKEM zdroj: 31

32 Z údajů v tabulce je jasně vidět, že nejvíce debetních karet za rok 2012 emitovala společnost Electron. Nejvíce kreditních karet emitovala společnost MasterCard. U charge karet lze v této tabulce vidět, že ani jedna z nejvýznamnějších emitujících společností nevydala tolik platebních charge karet jako ostatní emitující společnosti. Z předchozího lze tedy vyvodit závěr, že o charge karty není takový zájem, už jen proto, že tyto karty jsou nabízeny vysoce bonitním klientům a částka, kterou vyčerpáte, musí být uhrazena na konci účetního období, většinou měsíce, a takové úvěry nemohou čerpat klienti, kteří žijí od výplaty k výplatě, jsou tedy vhodné spíše pro podnikatelské subjekty a V.I.P. klientelu. Graf č. 2 - graf počtu poměru emitovaných platebních karet emitujícími společnostmi zdroj: vlastní tvorba Tento graf ukazuje, že nejvíce emitovaných platebních karet ze tří mnou výše uvedených druhů byly debetní karty, v této oblasti dominovala opět MasterCard. Tomuto výsledku se nelze divit, jelikož debetní karty jsou užívány většinou klientů a jsou určeny pro klienty s nízkou bonitou, oproti tomu kreditní karty se hodí spíše pro podnikatele. 32

33 tabulka č. 3 - počty plateb u obchodníků za rok 2012 POČTY PLATEB U OBCHODNÍKŮ MC MC Elec. Maestro VISA Počet transakcí celkem z toho kreditními kartami počet transakcí cash back Electron DC JCB Ostatní CELKEM zdroj: Z tabulky č. 3 lze jasně vyčíst, že nejvíce uskutečněných transakcí za rok 2012 provedla emitující společnost Visa. Dále tabulka uvádí počet transakcí cash back, což je výběr hotovosti u obchodníka, tímto způsobem zákazník ušetří čas, nemusí jít k bankomatu, ale může zaplatit nákup a zároveň si vybrat hotovost na pokladně, pokud obchodník s touto obrácenou transakcí souhlasí. Tuto službu můžete využívat pouze, pokud jste si požádali o její využívání u banky, kde máte vedený účet. Můžete vybírat pouze v českých korunách a pouze na území státu, kde máte své platné občanství, tedy v mém případě pouze na území České republiky. Sazebník služby cash back: minimální hodnota realizovaného nákupu 300 Kč maximální částka výběru hotovosti 1500 Kč minimální částka výběru hotovosti 1 Kč 33

34 Graf č. 3 - graf k předchozí tabulce, počet transakcí celkem zdroj: vlastní tvorba Zde můžete jasně vidět dominantní postavení společnosti Visa. Na druhém místě se umístil Electron, na třetím pak MasterCard a další emitující společnosti na ostatních pozicích, v této oblasti za sledované období roku Produkty elektronického bankovnictví Produkty elektronického bankovnictví jsou diverzifikovány dle jejich možnosti využití a zpoplatňování jednotlivých produktů probíhá rovněž dle typu produktu, který klient využívá. V rámci využívání produktů a možností elektronického bankovnictví se klient může informovat o aktuálních zůstatcích na svých účtech, o nově nabízených produktech či jiných důležitých údajích, jako jsou například úrokové sazby a možnosti informování se přes call centrum o spotřebních a jiných typech úvěrů. 34

35 Tabulka č. 4 - internetové bankovnictví - údaje v první řadě - počet transakcí za pol. (v mil.) - údaje v druhé radě - počet uživatelů (v tis.) Internetové bankovnictví Počet transakcí za pol. (v mil.) 17,106 19,744 19,974 20,902 21,416 Počet uživatelů (v tis.) Datum zdroj: vlastní tvorba Z tabulky č. 4 lze jasně vidět nárůst využití služeb internetového bankovnictví klienty banky ČSOB a to pozitivním směrem pro banku, směrem nahoru. Služeb internetového bankovnictví je v současné době využíváno čím dál větší a širší klientelou a do budoucna můžeme očekávat jeho prudký nárůst. graf č. 4 -graf k předchozí tabulce č počet transakcí za pol. (v mil.) počet uživatelů (v tis.) zdroj: vlastní tvorba dle předlohy z: CSOB/Vztahy-k-investorum/Financni- 35

36 V rámci internetového bankovnictví se banky snaží poskytovat širokou škálu produktů a tuto nabídku ještě více rozšiřovat o nové produkty elektronického platebního styku. Z grafů je možné vyčíst, že každým rokem prudce stoupá zájem o služby internetového a mobilního bankovnictví apod. Každým rokem přibývají noví uživatelé, využívající služeb spadajících právě do této oblasti, proto se banka snaží tyto služby rozšiřovat, aby maximálně uspokojila potřeby svých klientů a tím si zvýšila svou dobrou pověst, své good-will. Např. Česká spořitelna v srpnu 2012 implementovala novou verzi internetového bankovnictví Servis 24, která klientům nabízí příjemnější uživatelské prostředí. Nové internetové bankovnictví Servis 24 je velmi oblíbené a za prvních šest měsíců zaznamenalo více než 12 miliónů přihlášení Internetové bankovnictví V rámci internetového bankovnictví může klient využívat mnohých služeb, které jeho banka, kde má veden běžný účet, nabízí. Do internetového bankovnictví se lze přihlásit pomocí ověřovacího jména, případně čísla účtu, PIN kódu (hesla), některé banky, jako např. GE Money Bank, požadují ověřovací kód, který zašlou na mobil v podobě SMS zprávy a tím zvýší ochranu osobních údajů. Po přihlášení do internet banky si může klient ověřit svůj účetní a disponibilní zůstatek, vytvořit nový příkaz k úhradě nebo číst zprávy, ve kterých jej banka upozorňuje na nové trendy a zajímavé nabídky v rámci bankovnictví. Klient může také komunikovat s bankou pomocí komunikačního kanálu a požádat o odbornou pomoc. V rámci internetového bankovnictví nabízí banky svým klientům i různé spotřební úvěry (expresní půjčky apod.), které je možné vyřídit telefonicky bez osobního kontaktu se zaměstnancem banky. Dále si lze po telefonu zřídit např. spořící účet [cit ] Dostupné z: 36

37 bank Obrázek č mnou pořízená fotografie internetového bankovnictví u GE money Zdroj: S internetovým bankovnictvím GE Money Bank jsem velice spokojený, jelikož je přehledné, díky této službě mám vždy aktuální informace o svých zůstatcích na účtu. Bezplatná zákaznická linka pro klienty je také pěkným benefitem a zároveň i důkazem prestiže a postavení této banky na trhu. Pravidelně mně chodí zprávy, kde mě upozorňují na nejnovější bankovní produkty, nabízejí různé benefity spojené s prováděním plateb pomocí mé platební karty nebo mně jen prostě chtějí nabídnout výhodný expresní spotřební úvěr. Dále mám dokonalý přehled o všech mnou provedených transakcích či přijatých penězích. S internetovým bankovnictvím jsem nadmíru spokojen, rád a často jej využívám a nemám v úmyslu do budoucna měnit banku či si snad otevřít účet u České pošty, jejíž míra ochrany osobních údajů není tak vysoká jako u GE Money Bank, kde mně pro ověření mé totožnosti a po zadání vstupního identifikačního čísla a hesla pošlou ještě SMS zprávu s ověřovacím kódem, teprve po jeho zadání se mohu do svého internetového bankovnictví přihlásit. Jak mi bylo řečeno z důvěryhodných zdrojů, ne všechny bankovní, finanční a jiné instituce provádějí verifikaci vstupních údajů na takové úrovni. Například u České pošty stačí pro přihlášení do internet banky pouze ověřovací číslo a heslo, což sice šetří čas, ale není to tak vysoce 37

38 zabezpečeno jako například právě u GE Money Bank. Vše má své pro a proti a záleží na informovanosti klienta ( a také přístupu banky), které instituci své finanční zdroje svěří Homebanking Homebanking je alternativou internetového bankovnictví a nabízí služby podobné jako internetbanking. Klient má na svém osobním počítači nainstalovaný speciální program, který mu umožňuje propojení jeho PC (Personal Computer) s PC banky prostřednictvím datové sítě. Výhodou např. pro podnikatele je možnost provázání platebního styku s jejich účetnictvím. Nevýhodou Homebankingu je poměrně nákladná instalace programu a jeho správa. Obrázek č obrázek průběhu domácího bankovnictví zdroj: a_520x250.jpg Phonebanking Jak už z názvu vypovídá, jedná se o mobilní platební styk, který probíhá mezi klientem banky a zaměstnanci banky prostřednictvím telefonu. Záleží na klientovi, jaký kontakt mu bude více vyhovovat, a také na závažnosti situace, kvůli které klient svou banku kontaktoval. Klient může zvolit buď komunikaci prostřednictvím hlasové domluvy se zaměstnancem pobočky, nebo hlasovým informačním systémem (Interactive Voice Response) pomocí tlačítek. 38

39 Stejně jako u dříve zmiňovaného homebanking a internetbanking, i zde si klient může prostřednictvím mobilního telefonu ověřit svůj zůstatek na účtu, podat trvalý příkaz k úhradě či provádět jiné platby a využívat nabízených služeb. Obrázek č obrázek provádění mobilního bankovnictví zdroj: GSM Banking GSM je platební styk založený na komunikaci s bankou rovněž mobilním telefonem jako u Phonebanking, ale liší se v možnostech využití této širší nabídky služeb. Komunikace může probíhat prostřednictvím: šifrovaných SMS zpráv technologie Sim Toolkit technologie WAP 39

40 SMS zpráva Komunikace prostřednictvím šifrovaných SMS zpráv probíhá pomocí strukturovaných SMS zpráv (v přesně nadefinovaných formátech), kdy klient po odeslání této SMS zprávy čeká na zpětnou odpověď od své banky, rovněž pomocí SMS zpráv Sim Toolkit Pro užívání technologie Sim Toolkit je zapotřebí, aby měl klient ve svém telefonu kartu s aplikací od své banky. SIM Toolkit provádí šifrování SMS zpráv. Po spuštění této aplikace je zapotřebí zadání BPINu. Po zadání všech potřebných údajů v menu GSM bankovnictví vytvoří aplikace šifrovanou zprávu, kterou dokáže rozšifrovat pouze speciální software v bance. Posléze je tato zašifrovaná zpráva automaticky odeslána na patřičné telefonní číslo do banky. Tady je transakce přenesena do systému a banka odešle automaticky SMS zprávu o přijetí ke zpracování WAP Služba WAP (Wireless Application Protocol) je komunikace, která probíhá na Internetu. Jde o kombinaci elektronického a mobilního bankovnictví, jedná se o speciální stránky banky, na které mají majitelé účtů v bance přístup pouze, pokud vlastní typ mobilu podporující tuto službu Finanční arbitr V oblasti elektronického platebního styku mohou vzniknout mezi zúčastněnými stranami spory, které je nutné řešit. Jednou z možností řešení těchto sporů je soudní cesta. Ta však bývá mnohdy velice náročná a to jak finančně, kdy je nutno vynaložit prostředky na zaplacení právního zástupce (a v případě, že soudní spor prohrajete i na zaplacení soudních nákladů protistraně), tak i na čas a psychiku. Je dobré vědět, že tyto nepříjemnosti se dají obejít pomocí finančního arbitra. 40

41 Naše právní úprava se řídí nařízeními a směrnicemi EU. Od v ČR oblast finančního arbitra upravuje zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (podrobnější informace o tomto zákoně jsou v právní úpravě el. plat. prostředků). Finanční arbitr má za úkol, podle výše zmíněného zákona, řešit spory v oblasti elektronického platebního styku mimosoudní a finančně nenákladnou cestou. Finanční arbitr řeší spory mezi účastníky platebního styku, a to bankou, plátcem a beneficientem v případě, že dojde ke zneužití, krádeži či jiným potížím, které mohou v této oblasti nastat. Mezi zmíněné spory patří například: převody peněžních prostředků, problémy spojené s platební kartou, elektronickou peněženkou a to jak v tuzemsku, tak i v rámci EU. Do oprávnění finančního arbitra nepatří řešení sporů týkajících se hypoték, úvěrů a podobných produktů, spory mimo členské státy EU a spory před zahájením účinnosti zákona o finančním arbitrovi. Obrázek č fotografie současného finančního arbitra ČR Mgr. Monika Nedelková zdroj: 41

42 2.1.9 PayPal PayPal je rychlejší a snadnější online cesta k provedení platby obchodníkovi přes Internet pomocí počítače či mobilního přístroje. Systém umožňuje lidem poslat peníze bez sdílení soukromých finančních informací. Výhodou PayPalu je, že jednotlivé účty jsou propojeny ovými adresami. Každý účet je propojen s jednou nebo několika kartami, které musí mít samozřejmě povolené internetové platby. Tyto karty jsou typu: Visa, Mastercard atd., ale nemusí být embosované. Jako primární měnu si můžete nastavit kteroukoliv z 25 níže uvedených měn. Při aktivaci platební karty je nutno zadat PayPalu potřebné informace o této kartě. PayPal si z karty poté strhne drobnou částku (v případě účtu v CZK je to 50 Kč). Tato částka je vrácena jako bonus při prvním převodu peněz přes PayPal. Na výpisu z účtu je u této položky uveden čtyřmístný kód, jehož zadáním na webových stránkách PayPalu je provedena aktivace zmíněné platební karty. Při následných převodech peněz přes Internet je odpovídající částka stržena buď ze zůstatku účtu PayPal, nebo přímo z platební karty. PayPal má více než 123 milionů aktivních účtů ve 190 obchodech a 25 měnách po celém světě. PayPal umožňuje globální komerci. PayPal je společnost, která patří pod ebay, kde lidé nakupují nejrůznější zboží právě platbou přes Internet. Hlavní sídlo má PayPal v San Jose v Kalifornii a mezinárodní sídlo je umístěno v Singapuru. Oficiální stránka PayPal: pro více informací o PayPal si můžete prohlédnout oficiální stránku v angličtině Historie PayPal: PayPal byl založen v roce wikipedia, PayPal [cit ] Dostupné z: 42

43 Měny, ve kterých je možné provádět transakce: Americký dolar, Australský dolar, Kanadský dolar, Hongkongský dolar, Singapurský dolar, Taiwanský nový dolar, Novozélandský dolar, Euro, Švýcarský frank, Česká koruna, Švédská koruna, Dánská koruna, Norská koruna, Maďarský forint, Mexické peso, Filipínské peso, Malajský ringgit, Čínský RMB, Izraelský nový shekel, Anglická libra (Pounds Sterling), Brazilský real, Polský Zloty, Thajský baht, Turecká lira a Japonský jen. S PayPalem spolupracuje Česká spořitelna, která nabízí spousty výhod, např. zaslání platby přímo z bankomatu, kterých má v České republice největší množství. Při tomto způsobu platby nevydáváte své osobní údaje nikomu do ruky a tudíž by nemělo dojít k jejich zneužití. Anebo můžete jednoduše zaplatit za složenku ze svého mobilního telefonu, PayPal Vám pro tuto možnost platby pošle zdarma potřebné zařízení pro Váš mobil. Obrázek č platební karta od společnosti PayPal zdroj: 43

44 Obrázek č obrázek verifikace platební transakce prováděné PayPalem zdroj: Díky vysokému komfortu, bezpečnosti, rychlosti a snadnému zřízení účtu a následnému urychlenému provádění plateb a uložení přihlašovacích údajů v PayPal, se tato společnost stala celosvětově uznávanou a oblíbenou u široké škály klientů. Proto si také můžeme účet PayPal založit v mnoha státech po celém světě, lze říci, že společnost PayPal je inovativní, zajímavá a užitečná, neboť čas je důležitým faktorem ovlivňujícím chování klientů. Jako klient banky a uživatel účtu PayPal si jej nemohu vynachválit, protože při nakupování přes Internet oceňuji, když transakce proběhne bezpečně a v co nejkratším čase, abych si mohl zakoupený produkt co nejdříve užít a nezdržoval se zadáváním údajů z mé karty pokaždé, když si chci na Internetu koupit nějakou věc. 44

45 3 Očekávaný budoucí vývoj elektronických prostředků platebního styku V rámci této kapitoly je uveden produkt, který se již užívá a patří do současných trendů, ale není ještě mezi veřejností dostatečně znám. Jedná se o bezkontaktní platební kartu, jež byla na trh nedávno uvedena, rozšíření mezi klienty bank ve světě je však stále v ranném stádiu vývoje. Přesto se jedná o zajímavý produkt a jeho očekávaný budoucí vývoj bude podobný jako u většiny produktů elektronického platebního styku, jde totiž o pohodlný a rychlý způsob provádění plateb v kamenných obchodech. Další zajímavý produkt, který byl teprve nedávno uveden na trh a míra jeho rozšíření ve světě rovněž není tak rozsáhlá, aby se dalo mluvit o zaběhnutém bankovním produktu, je služba umožňující klientům platit v kamenných obchodech přes mobilní telefon. Tato služba se nazývá Mobito, zde je rovněž očekáván nárůst zájmu o tento produkt a jeho častější a širší využití po celém světě. Banky investují značné prostředky do vývoje nových produktů, čímž výrazně zvyšují svoji nabídku a konkurenceschopnost, jedním z nich je právě Mobito Bezkontaktní platební karta Jedná se o nejmodernější typ platební karty, která urychluje transakce, pro zaplacení v kamenném obchodě není zapotřebí zadávat PIN, takto lze však platit pouze v případě, jestliže účtovaná částka nepřesáhne 500 Kč (v ČR). Platba bezkontaktní platební kartou je velice jednoduchá, obchodník zadá částku a vy ji potvrdíte tím, že přiložíte svou bezkontaktní platební kartu ke čtečce platebního terminálu, která vám vzápětí čitelně i zvukem potvrdí provedení platby. Tím je celý proces platby, přes tento bankovní platební produkt, ukončen. Aby však nedošlo ke zneužití těchto karet, je při platbě částky vyšší než 500 Kč (v ČR) vyžádán váš PIN, v podstatě pak proběhne stejně provedená platba jako u klasických embosovaných karet. S bezkontaktní platební kartou GE Money Bank zaplatíte u všech obchodníků, kteří přijímají platební karty MasterCard. Bezkontaktně můžete zaplatit u obchodníků, kteří přijímají bezkontaktní platební karty. Tito obchodníci jsou označováni symboly jako je tento (viz obrázek). Symbol zvukové vlny musí být vyobrazen vždy, může být však doplněn nápisem Zde platíte bezkontaktně apod. 45

46 Síť obchodů, které svým zákazníkům nabízí možnost platby bezkontaktní platební kartou, se po celém světě rychle rozrůstá. V současné době bezkontaktní karty akceptují např. Penny Market, Billa, Kaufland, Interspar, OBI, BauMax a další obchody po celém světě. Obrázek č symbol značící možnost platby bezkontaktní kartou zdroj: Pokud obchodník v kamenném obchodě přijímá možnost platby bezkontaktní kartou, musí být vybaven příslušným terminálem, konkrétně čtečkou karet, která má na své přední straně výše uvedený obrázek. Obchodník také může mít znak pro bezkontaktní platby uveden přímo na vstupních dveřích nebo kdekoliv to uzná za vhodné. 3.2 Mobito Další z produktů elektronického platebního styku, který byl zaveden teprve nedávno a jehož budoucí vývoj je očekáván v podobě růstu, je Mobito. Ačkoliv se jedná o nový produkt, lze dle míry inovativního charakteru a možností jeho využití předpokládat, že se velmi rychle na trhu uchytí. Tato unikátní alternativa platebních karet funguje jinak, jak už sám název napovídá, jedná se o netradiční způsob provedení platby přes mobilní telefon. To by samo o sobě nebylo novinkou, už v minulosti se daly provádět transakce v podobě odeslání SMS s číslem, které vám strhlo kredit, mohli jste tak zaplatit například za nějakou videohru, ale v jedné SMS jste mohli provést transakci jen do určité stanovené hranice, např. jste jednorázově zaplatili za produkt ve výši 200 Kč. Rozdíl mezi platbou přes mobilní telefon a platbou Mobitem je právě ve velikosti transakce, která může být u Mobita až 5000 Kč, takže je tento způsob v podstatě ještě lepší než bezkontaktní platební karta, u které je limit 500 Kč. Dále je výhodné, že se dá tímto způsobem platit u prodejců v kamenných obchodech. Vzhledem 46

Elektronické prostředky platebního styku

Elektronické prostředky platebního styku Bankovní institut vysoká škola Praha katedra finančnictví a ekonomických disciplín Elektronické prostředky platebního styku Bakalářská práce Autor: Zdeněk Horák Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Vítejte ve světě platebních karet

Vítejte ve světě platebních karet Vítejte ve světě platebních karet Vážení klienti, KARTA ZBLÍZKA rádi bychom vám poděkovali, že využíváte našich služeb. S mezinárodní platební kartou získáváte jednoduchý přístup ke svým financím. Věříme,

Více

Bezkontaktní platby kartou? Seznamte se!

Bezkontaktní platby kartou? Seznamte se! ? Seznamte se! Miloslav Křečan, ředitel Kartového centra České spořitelny 30. září 2011 Začíná éra bezkontaktních plateb Bezkontaktní technologie nastupuje na český trh s Českou spořitelnou!!! Jsme první

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Katalog karet DEBETNÍ KARTY

Katalog karet DEBETNÍ KARTY Katalog karet Katalog karet DEBETNÍ KARTY Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka

Více