Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočky Olomouc Číslo listu NAD : 1416 Evid. číslo pomůcky : 1593 LENNÍ DVŮR KROMĚŘÍŽ Díl V. S P I S Y L É N O L O M O U C K Ý CH B I S K U P Ů A A R C I B I S K U P Ů Svazek 5. L e n n í s t a t e k B i s k u p i c e u Znojma Inventář Zpracoval Stanislav Lapčík Olomouc 2007 O B S A H Ú V O D I. Vývoj původce archivního fondu str. 3-7 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 7-8 III. Charakteristika archivního fondu 8-14 IV. Stručný rozbor archivního fondu V. Záznam o uspořádání archivního fondu. 18 Použitá literatura. 19 P ř í l o h y k ú v o d u Příloha č. 1 : Posloupnost majitelů, držitelů a nájemců na lenním statku Biskupice u Znojma Příloha č. 2 : Spisy k lennímu statku Biskupice u Znojma v ústředních církevních fondech Příloha č. 3 : Orientační mapa lenního statku Biskupice u Znojma.. 42 R E G I S T R A T U R N Í P O M Ů C K Y 43 S P I S Y O d d í l t z v. p a p í r o v ý ch l i s t i n A k t o v ý m a t e r i á l m a n i p u l o v a n ý s i g n. - T - Přenesení pravomoci Lenní smlouvy Lenní přísahy Rozšíření lenního majetku a získání rozličných práv 68 Převod lenního majetku, vyvázání poddaných z roboty a pozemků z držby Břemena projednávaná před lenním právem Pronájmy na léně.. 82 Zástava a obstavení, inventury a separace lenního majetku Různé další záležitosti A k t o v ý m a t e r i á l n e m a n i p u l o v a n ý R E J S T Ř Í K Y Osobní rejstřík Místní rejstřík Věcný rejstřík Rejstřík pečetí Ú V O D I. V ý v o j p ů v o d c e a r ch i v n í h o f o n d u Biskupice u Znojma - v současnosti středisková obec pod správním názvem Biskupice Pulkov a často také z důvodu lokačního odlišení od jiných obcí stejného názvu uváděná jako Biskupice u Hrotovic - patřily v minulosti k nejstarším lokacím, spravovaným olomouckým metropolitním kostelem, resp. biskupstvím. První písemná zpráva o Biskupicích se nachází ve známé translační listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (příslušné citace pramenů a jiné podrobnější a doplňující poznámky k historii léna viz příloha č. 1). V tomto podle Zdíkova diktátu latinsky psaném, nedatovaném privilegiu, dnes na podkladě kritického rozboru kladeném přibližně k roku 1141, je osada zapsána pod názvem Biscupici a společně s dalšími lokalitami přiřazena do obvodu kostela ve Znojmě U dalších dobových názvů této na německomoravském pomezí ležící moravské obce se setkáváme v minulosti pouze s grafickou variabilitou názvu, danou územ českého či německého pramene, a to ve formě Biskupicze Biskupitz. Biskupice u Znojma jako léno jsou poprvé zaznamenány v nejstarším kopiáři olomoucké metropolitní kapituly. Blíže nedatovaný zápis je kladen do časového období let 1320 až 1325 a informuje nás o prvním leníkovi jménem Heřman (Hermannus) a dalších 28 poddaných usedlých na stejném počtu lánů. V oné době se na léně nacházely také 2 krčmy a 2 mlýny o dvou velkých a jednom malém kole. Další písemnými prameny doložené zprávy o Strana 1/106

2 biskupickém léně pocházejí až z doby po husitských válkách. V nejstarší vrstvě lenních knih, v tzv. manských deskách, jsou na Biskupicích zaznamenáni původem česko-moravští leníci : Bernard z Medlova (1443 až 1460), po něm bratři Jan, Matyáš, Hynek a Jiří z Bezděkova (1460 až 1463) a následně Jan z Bačkovic se synovcem Janem ze Žerůtek 3 (1463 až 1466). Prodejem podílu Janem z Bezděkova v roce 1463 Janovi z Bačkovic se počíná období rozděleného léna na dva nestejné díly, které trvá po celé 16. století až do roku V období rozděleného léna se na statku vystřídalo opět několik leníků z řad českomoravské šlechty (viz příloha č. 1). Za Bedřicha Jankovského z Vlašimi, držícího biskupické léno v letech 1541 až 1563, dochází ke sloučení jím drženého menšího podílu s do té doby samostatným lénem Újezd, nacházejícím se nedaleko Hrotovic (viz inventář LDK-V/2). Zikmund Volf Jankovský z Vlašimi, takto vnuk jmenovaného Bedřicha, od roku 1610 držitel menšího podílu na lenním statku Biskupice a léna Újezd, odkoupil v roce 1617 od vdovy Elišky po Stanislavu Rogojském z Rohozníka ( 1606) její větší podíl na Biskupicích a tím opět spojil kdysi rozdělené biskupické léno, zahrnující nyní navíc i lenní majetek v Újezdě u Hrotovic. Jeho zásluhou došlo rovněž k přestavbě středověké tvrze (v pořadí již druhé, první zanikla v husitských válkách) na zámecké sídlo. Ambicióznímu působení Zikmunda Volfa Jankovského učinil konec kardinál a olomoucký biskup František z Ditrichštejna, neboť mu lenní majetek na Biskupicích a Újezdě pro aktivní účast ve stavovském povstání v roce 1622 zkonfiskoval. Správu léna svěřil biskup svému rádci a regentovi na statcích olomouckého biskupství Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku. Kratzerova správa končí v roce 1626 a od tohoto roku jsme na lenních statcích Biskupice a Újezd, takto majetku olomouckého biskupství, svědky dočasné přítomnosti rakouské šlechty. V letech 1624 až 1680 se na obou statcích vystřídali příslušníci několika rakouských rodů, jsoucích často ve vzájemně spletitých rodinných a rodových vztazích a náležících v několika případech i k okruhu habsburského císařského dvora. Byli to leníci : Tobiáš Süsswein, Mikuláš ze Schrammu, Jan a Ferdinand z Widmeru, Matyáš z Wertema a jeho stejnojmenný bratranec, Jan Karel Steidl z Plessenödtu a Tulius Miglio z Prunbergu. Poslední jmenovaný musel v letech 1675 až 1680 pod tíhou dluhů postoupit lenní majetek na Újezdě u Hrotovic Janu Jindřichu Schröffelovi ze Schröffelheimu, obchodníkovi z Vídně, 4 po jehož smrti ( 1679) Schröffelovi dědicové prodali Újezd Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic. Ten ve stejné době získal i lenní statek v Biskupicích a tak se od roku 1680 dostává opět sjednocené léno na Biskupicích a Újezdě do jedněch rukou pánů Dubských z Třebomyslic. Rod Dubských držel Biskupice ve čtyřech generacích do roku Po jistou dobu, do roku 1700, vlastnili Dubští rovněž Újezd u Hrotovic, avšak za Krištofa Ludvíka Antonína Dubského došlo k definitivnímu oddělení tohoto lenního dílu. Újezd byl pak nadále veden již jako samostatný lenní statek olomouckého biskupství až do alodifikace v roce Dubští na biskupickém statku přímo nesídlili, svěřovali jej do správy pachtýřů a využívali jej pouze jako ekonomické zázemí pro své zájmy, což se neblaze odrazilo na jeho stavu. V letech 1697 až 1700 se snažili statek také prodat, avšak bezvýsledně. Tehdy došlo pouze k oddělení lenního majetku v Újezdě u Hrotovic, jak bylo uvedeno již dříve. Závěr působení posledních členů z rodu Dubských z Třebomyslic na Biskupicích, jmenovitě Jana Karla a jeho bratra Maximiliána v letech 1747 až 1762, mělo na statek zhoubný vliv a přivedlo jej na pokraj bankrotu. Oba bratři se již od roku 1750 dostávali do různých sporů, ať již s vlastní matkou Josefou rozenou z Bubna o vdovské věno, s místním farářem Františkem Dominikem Pomesianem o desátek a nemovitosti či s pachtýři na statku Karlem Antonínem Červinkou a Janem Václavem Slovákem o škody jimi údajně způsobené. V letech 1760 až 1769 jsme pak svědky celé série sporů a žalob vznesených na oba bratry různými věřiteli z širokého okolí pro nezaplacené dluhy. Výsledkem po léta trvajícího majetkoprávního vyrovnání bylo zřízení komise, dohlížející pod patronátem olomouckého biskupa na likvidaci dluhů bratrů Dubských, a předání lenního statku v Biskupicích Adamu Ignáci z Berchtoldu v roce Působení nového leníka na Biskupicích však nemělo dlouhého trvání a bylo poznamenáno nejen přetrvávajícími spory, ale i vstupem justiční rady ve Vídni do majetkového vyrovnání. Rada pozastavila po jistou dobu převod statku na Berchtolda 5 a prosadila dočasné ustanovení hospodářského správce na léně ex offo za účelem zajištění výživného sourozencům bratrů Dubských a jejich dětem. Patrně pod vlivem neustálých majetkoprávních sporů prodal nakonec Adam Ignác z Berchtoldu lenní statek v Biskupicích novému majiteli, kterým byl František Piller z Pillersdorfu a následně pak jeho potomci. Pillersdorfové drželi Biskupice ve třech generacích v letech 1771 až Ani působení prvního z nich, Františka Pillera z Pillersdorfu, poměry na statku příliš nezměnilo. Kromě skutečnosti, že čtyřikrát ženatý František zanechal deset potomků, což samo o sobě zavdávalo opět podnět ke složitým majetkovým vyrovnáním, dostával se podobně jako Dubští i on do sporů s místními faráři a posléze i se samotným lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga. Příčinou tohoto jejich vzájemného a dlouhodobého nepřátelství v období let 1779 až 1786, kdy si Piller stěžoval i u olomouckého arcibiskupa Colloreda- Waldsee na Lambergovu osobní zášť vůči jeho osobě, byla patrně skutečnost, že Piller plně nerespektoval hofrychtéřem Lambergem stanovené a vyžadované lenní instrukce a připustil nadmíru vliv a zasahování světské správy do lenních zvyklostí, konkrétně krajského úřadu ve Znojmě do pozůstalostního řízení po Pillerových zemřelých manželkách. Problematické vztahy Pilller Lamberg do jisté míry napravilo vystoupení olomouckého arcibiskupa. Jeho souhlas s převodem lenního statku Biskupice v roce 1786, ještě za života Františka Pillera ( 1797), na jeho nezletilého syna Jana Nepomuka a současně delegování pravomocí nad Strana 2/106

3 lenním majetkem na dalšího, již plnoletého syna Františka Xavera staršího, poměry na statku stabilizoval. Uvedený František Xaver st. figuruje v historii rakouské monarchie jako otec Františka Xavera mladšího ( ), takto ministra vnitra a liberálního politika, známého také coby politického protivníka konzervativního Klementa Lothara Metternicha ( ) v době rakouské Březnové revoluce v roce 1848, který po Metternichově pádu působil rovněž krátce, od května do července 1848, v úřadu rakouského ministerského předsedy. V historii lenního statku Biskupice vystupuje František Xaver ml. Piller 6 z Pilllersdorfu coby synovec svých tří strýců a společně s nimi byl také spoludržitelem statku v letech 1812 až Rod Pillerů z Pillersdorfu končí své působení na Biskupicích v osobě Antonína, který se majetku ujal v roce 1824 a nakonec jako bezdětný ještě za svého života v roce 1831 prodal lenní statek Františkovi z Daunu. Příslušníci rodu pánů z Daunu, řečený František ( 1836) a jeho synové, představují poslední lenní vrchnost na Biskupicích. Daunové drží biskupický lenní statek po dvě generace, v roce 1873 lenní majetek alodizují a stávají se jeho řádnými majiteli. Novodobá historie původně starého léna olomouckých biskupů a arcibiskupů v Biskupicích se naplnila ve 20. století. Poslední z rodiny Daunů na Biskupicích Otokar držel statek až do svého úmrtí v roce Po něm přešel majetek v Biskupicích do rodu Haugviců, jmenovitě na Jindřicha ( 1907) a následně Karla, který jej vlastnil ještě v roce 1923 a poté prodal nájemci Bohumíru Rosenbaumovi. Působení rodiny Rosenbaumů na Biskupicích skončilo v roce 1948, kdy jim byl statek znárodněn a majetek přešel do vlastnictví československého státu. Zámecké sídlo v Biskupicích pak bylo zbořeno v roce 1972, aby ustoupilo výstavbě rodinných domků. Ocenění lenního statku v Biskupicích se vyvíjelo v minulosti následovně : v roce 1613 byla cena za Biskupice vysazena na zl za Biskupice a Újezd zl za Biskupice a Újezd zl za Újezd zl za Biskupice a Újezd zl za Biskupice zl za Biskupice zl za Biskupice zl za Biskupice zl za polnosti na Biskupicích zl. I I. V ý v o j a d ě j i n y a r ch i v n í h o f o n d u Spisy lenního statku Biskupice u Znojma jsou součástí archivního fondu Lenní dvůr Kroměříž, který v sobě soustřeďuje vedle písemností centrální lenní kanceláře, resp. lenního 7 soudu, i spisy jednotlivých lenních statků. Akta lenního statku pak tvoří jeden ze spisových oddílů signatury - T -, vyčleněné pro spisy lenních statků. Spisy lenního statku Biskupice u Znojma, podobně jako všech dalších lén, včetně lenních knih a spisů centrály, byly v minulosti umístěny na zámku v Kroměříži. Z důvodu praktického přístupu k nim se nacházely v místnosti sousedíci přímo s manskou sněmovnou. Následně po ukončení působnosti arcibiskupské lenní správy v roce 1869 a uzavření jejích spisů byl lenní archiv přemístěn do věže zámku. Stalo se tak patrně na počátku 20. století v době působení arcibiskupského archiváře Františka Snopka. Zde spisy setrvaly až do roku 1997, kdy došlo k jejich převezení z kroměřížského zámku do nových depozitářů olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě. Z hlediska vlastnictví náleží v současnosti spisy jednotlivých lenních statků, podobně jako celá spisovna archivního fondu Lenní dvůr Kroměříž, arcibiskupství Olomouckému coby původci písemností, jak tomu ostatně bylo i v minulosti do roku Výkonem správního dohledu a odborným zpracováním spisů lenních statků byl již v roce 1964 pověřen dříve Státní, dnes Zemský archiv v Opavě, a archiváři z jeho olomoucké pobočky. Spisy všech lenních statků, včetně léna Biskupice u Znojma, zpracovávali již v minulosti arcibiskupští archiváři František Snopek, dr. h. c. (1898 až 1921), a hlavně ThDr. Antonín Breitenbacher (1921 až 1937). Ten, společně s archivním adjunktem Františkem Michálkem (1911 až 1943), vyhotovil ve své době ke spisům jednotlivých lén uložených pod signaturou - T - podrobná excerpta, mající charakter katalogu a sloužící k orientaci v lenních spisech po řadu následujících let, vlastně až do této inventarizace. I II. Ch a r a k t e r i s t i k a a r ch i v n í h o f o n d u Při inventarizaci spisů jednotlivých lenních statků jsme respektovali a zachovali původní, již dříve v 19. století stanovené řazení lén podle německé abecedy, včetně vnitřního 8 členění spisů do 17 věcných spisových oddílů, platných pro registraturu každého lenního statku. Na podkladě takto zvoleného hlediska, tj. zachování původního spisového schematu, ponecháváme rovněž i spisový oddíl papírových listin, přestože se z dnešního metodického hlediska jedná o oddíl sporný i přežitý. Jedním z důvodů k zachování tohoto spisového oddílu jako celku byla i skutečnost, že disponuje vlastní signaturní řadou, která navazuje na podobně koncipovaný oddíl pergamenových listin (viz LDK, díl 2.). Obecně lze konstatovat, že oddíl papírových listin, který v případě zde inventarizovaného lenního statku Biskupice u Znojma zahrnuje období let 1625 až 1839, obsahuje především zlistiněná právní akta upravující majetkoprávní vztahy na léně, jako např. přijetí investitury na léno, kupní smlouvy, plné moci k právnímu jednání v zastoupení, rozhodnutí lenního senátu ve sporech mezi leníky, narovnání a majetková vyrovnání mezi Strana 3/106

4 držiteli léna. Jeden z mála našich zásahů do původní spisové struktury spisů lenních statků, a tedy rovněž i do spisové skladby zde zpracovaného léna Biskupice u Znojma, se dotýká právě spisového oddílu papírových listin, avšak má charakter pouze metodický. Tento dříve samostatně stojící spisový oddíl, nacházející se původně za oddílem pergamenových listin, jsme nyní zahrnuli do oddělení spisů, a to jako jednotku předřazenou následujícím 17 kmenovým spisovým oddílům aktového materiálu. Již dříve zavedený a vžitý název papírové listiny byl takto přesunutému spisovému oddílu ponechán. U již zmíněných 17 kmenových spisových oddílů aktového materiálu potvrzujeme řazení spisů pro oddíly č. 1 až č. 15 včetně původních dobových signatur z poloviny 19. století a jim při následném Breitenbacherově zpracování udělených pořadových čísel. Tento soubor nazýváme Aktový materiál manipulovaný. Poslední dva spisové oddíly tohoto souboru pod č. 16 a č. 17, mající charakter dodatků bez signatur, jsme po úvaze zrušili 9 a přeřadili v chronologickém sledu do nového, námi uměle vytvořeného oddílu s názvem Aktový materiál nemanipulovaný. Důvodem tohoto našeho druhého zásahu do původního spisového schematu byla skutečnost, že zmíněné dva poslední spisové oddíly, označené Breitenbacherem jako Historické poznámky (Geschichtliche Notizen č. 16) a Spisy různé (Diverse č. 17), zahrnují spisy nalezené dodatečně již v jeho době. K těmto původním dodatkům jsme přiřadili posléze ještě spisy další, nesoucí označení Akty časem nasbírané a svým charakterem odpovídající dodatkům, které vyčlenili patrně Breitenbacherovi nástupci, tj. PhDr. Rudolf Zuber (1947 až 1952) a prof. Věra Kyasová (1965 až 1971), v době již po uzavření spisového schematu. Stávající registraturní schéma lenního statku Biskupice u Znojma lze znázornit takto: S pisový oddíl P ůvodní označení S ign. P očet spisů Č asový rozsah L i s t i n y Pergamenové Spisovna lenního statku neobsahuje pergamenové listiny. Ty byly vyčleněny do samostatného oddílu sign. Q-I-d a jsou inventarizovány ve 2. svazku řady inventářů LKD. Ú ř e d n í k n i h y Spisovna lenního statku neobsahuje samostatné úřední knihy. Funkci úředních knih nahrazují manské desky, resp. lenní kvaterny, které jsou inventarizovány ve 3. svazku řady inventářů LDK. R e g i s t r a t u r n í p o m ů c k y Podací protokoly Neobsazeno Repertáře Repertorium Elenchy Registraturs-Invetarium S p i s y Oddíl tzv. papírových listin Papírové listiny Q-I-d 1/1 až 17/ Právo držební Beziehungen Spisový oddíl není obsazen 2. Přenesení pravomoci Devolutionen Dev. I/1 - I/ Lenní smlouvy Lehenverträge Lehver. I/1 - II/ Popisy léna Beschreibungen Spisový oddíl není obsazen 10 S pisový oddíl P ůvodní označení S ign. P očet spisů Č asový rozsah Aktový materiál manipulovaný sign. - T - (pokračování) 5. Lenní přísahy Homagialia Hom. I/1 II/ Zvětšení lenního majetku Augmentationen Augm. I/ a získání rozličných práv 7. Převod lenního majetku, Alienierungen Alien. I/1 I/ vyvázání poddaných z roboty a pozemků z držby 8. Dělení lenního majetku Zerstückungen Spisový oddíl není obsazen 9. Břemena projednávaná Onerierungen Oner. I/1 II/ před lenním právem 10.Pronájmy na léně Pachtungen Pacht. I/1 I/ Exekutivní vnucená správa Sequestrationen Spisový oddíl není obsazen 12.Zástava a obstavení, Sperren, Inventuren, Sperr. I/1 II/ inventury a separace Separationen lenního majetku 13.Lenní spory Lehenstritte Spisový oddíl není obsazen 14.Hraniční záležitosti Gränzinstrumente Spisový oddíl není obsazen 15.Různé další záležitosti Miscellen Misc. I/1 - XII/ Historické poznámky Geschichtliche Spisový oddíl byl zrušen Notizen 17.Spisy různé Diverse Spisový oddíl byl zrušen Aktový materiál nemanipulovaný Ú č t y, ú č e t n í m a t e r i á l Neobsazeno M a p y a p l á n y Neobsazeno O b r a z o v á d o k u m e n t a c e Neobsazen V porovnání s registraturním schematem jsou písemnosti lenního statku Biskupice u Znojma dochovány v relativní úplnosti, i když u nich byla zaznamenána jistá absence spisů. Za relativně ztracenou můžeme považovat písemnost z oddílu papírových listin sign. Q-I-d-10/1, neboť v inventární řadě fyzicky schází. Dataci postrádané papírové listiny Strana 4/106

5 klademe do období let 1763 až 1765, což lze odvodit z repertáře listin pro lenní archiv, kde papírová listina sign. Q-I-d-9/5 (inv.č. 2884, kart. 188), předcházející listině námi hledané, je opatřena datací a listina další, následně jdoucí se sign. Q-I-d-10/2 (inv. č. 2885, kart.188), je vztažena k roku 1765 (jedná se o ověřený opis z roku 1780). V inkriminovaném období let 1763 až 1765 se v listinném repertáři nalézá pouze jediná papírová listina se vzta- 11 hem k lennímu statku Biskupice u Znojma, která však v repertáři není opatřena signaturou (námi hledanou Q-I-d-10/1), ani jinou bližší informací o místě uložení. Že se jedná skutečně o postrádanou papírovou listinu, však dosvědčuje jednak odpovídající datace k a pak především listinný regest v repertáři obsažený. Obsahem ztracené papírové listiny je instrukce císařovny Marie Terezie vydaná biskupu Hamiltonovi a jeho prostřednictvím také leníkům, aby v případě prodeje starého rodinného léna obdrželi nedospělí dědici kurátora, se kterým by probíhalo jednání podobně jako v případě fideikomisním. Císařovna tak reaguje na situaci, kdy nezletilým potomkům od Jana Karla a Maximilána Dubských z Třebomyslic hrozila při prodeji lenního statku Biskupice u Znojma ztráta výživného (viz souvislost s inv. č. 2885). Takto listinným regestem konkretizovanou a v originále ztracenou listinu jsme později při invetratizaci mohli identifikovat ve spisech týkajících se sporů bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských s Adamem Ignácem z Berchtoldu v souvislosti s likvidací dluhů Dubských. Zde je ztracená papírová listina, původně v originále uložená pod sign. Q-I-d-1/1, zachována druhotně v opisech - viz sign. Misc. IV/39b (inv.č. 3096, kart. 202) a sign. Misc. IX/116 (inv.č. 3173, kart. 207). Zda se jedná o ztrátu, je sporné v případě spisu sign. Misc. III/23 z oddílu manipulovaných spisů. Jelikož spis není obsažen v inventárním soupise pořízeném dr. Breitenbacherem v roce 1926, přikláníme se k názoru, že se jedná pouze o písařskou chybu v číselné posloupnosti. V případě, že spis existoval, jeho obsah zůstává neznámý. Poněkud jiného charakteru je absence dalších písemností z oddílu manipulovaných spisů. Jak ukazuje následný přehled, u některých signatur došlo v minulosti při inventarizaci k záměně stejnojmenných lokalit, a sice Biskupic u Znojma za Biskupice u Uherského Brodu, případně k jinému chybnému či spornému zařazení spisů ke znojemským Biskupicím. V roce 1926 dr. Breitenbacher tyto chyby napravil a písemnosti přeřadil následovně : 12 sign. Alien. I/13 (inv. č. 2982, kart.193) vyřazeno do spisového oddílu Alodifikace lén viz LDK, inv.č. 2111, kart. 130 sign. Oner. II/42, II/43 (inv. č , vyřazeno do spisového oddílu kart.195) Alodifikace lén viz LDK, inv.č. 2111, kart. 130 sign. Misc. I/5 (inv. č. 3061, kart.197) vyřazeno ke spisům lenního statku Biskupice u Uh. Hradiště sign. Misc. I/6 (inv. č. 3062, kart.197) vyřazeno ke spisům lenního statku Zábřeh nad Odrou sign. Misc. I/9, I/11 (inv. č. 3065, 3067, vyřazeno ke spisům lenního statku kart.198) Biskupice u Uh. Hradiště V souvislosi s Breitenbacherovým přesunem spisů nepatřících k lennímu statku Biskupice u Znojma nutno poznamenat, že jeho zásah nebyl důsledný a při inventarizaci jsme zaznamenali ještě další tři spisy (sign. Lehver. I/8, I/9, I/10, inv. č , kart.190), které jsou jiné provenience a přísluší správně rovněž ke spisům lenního statku Biskupice u Uherského Hradiště, kam námi byly také přesunuty. Na místě vyňatých spisů jsme zachovali původní Breitenbecherem pořízené záznamy z roku 1926, obsahující tematický popis písemností a rovněž zprávy o jejich přesunu a novém uložení. V té souvislosti jsme doplnili také na místa spisů námi nyní vyňatých podobné záznamy. Z důvodu zachování souvislé inventární řady jsme příslušné spisové slohy pojali do evidence, opatřili je inventárními čísly a informačním komentářem o delimitaci. Inventarizovaný archivní materiál lenního statku Biskupice u Znojma zjevně nevykazuje větší mechanické poškození a fyzický stav spisů odpovídá jejich stáří. Písemnosti jsou psány v jazyce českém, německém a latinském, sporadicky se vyskytl jazyk italský (inv. č a 3072). Oddíl registraturních pomůcek a spisů zahrnuje k datu 1. listopadu 2007 celkem 392 inventárních jednotek a 26 jednotek evidenčních, které tvoří 1 elench, 1 repertář (tyto dvě 13 registraturní pomůcky jsou uloženy v kartonu č. 187) a 24 kartonů spisů. Celkový rozsah spisů lenního statku Biskupice u Znojma z let 1606 až 1873 pak činí 2,80 bm. I V. S t r u č n ý r o z b o r a r ch i v n í h o f o n d u Dochované písemnosti zde inventarizovaného lenního statku Biskupice u Znojma zahrnují časové období od počátku 17. století do počátku 70. let století 19., přičemž nejstarší nepřímé zprávy v opisech písemností se hlásí k počátku 16. století. Obsahem spisů jsou především majetkoprávní záležitosti lenního statku Biskupice, přičemž před rokem 1700 je často ve spisech zmiňován také lenní statek Újezd u Znojma, neboť do té doby tvořil s Biskupicemi jednotný celek. Časově nejstarší nepřímá zpráva, vztahující se k lennímu statku Biskupice u Znojma v tomto inventáři, je listina z roku 1502, dochovaná ve formě nedatovaného opisu. V tomto privilegiu Adam z Bačkovic a Police uděluje poddaným v Biskupicích právo odúmrti (inv. č. 3060). Podobně i další zprávy ze 16. století jsou dochovány opět pouze v pozdějších Strana 5/106

6 písemných opisech, jako je tomu například u privilegia biskupa Jana Grodeckého, kterým potvrzuje v roce 1573 královskému radovi a sekretáři Mikuláši Walterovi z Waltersperka, svému leníkovi, svobodně disponovat statkem Biskupice (inv. č. 3060), případně u listiny z roku 1587, ve které olomoucký biskup Stanislav Pavlovský souhlasí se záměrem leníka Stanislava Rogojského z Rohozníka postavit v městečku Biskupice most přes řeku Rokytnou a povoluje mu vybírat mýto (inv. č. 2840). Za pozornost stojí i blíže nedatovaná posloupnost držitelů lenních statků Biskupice a Újezd, sestavená místopísařem Kašparem Neuberkem z Neuberka na podkladě výpisů z lenních knih z let 1536 až 1593 (inv. č. 3057). V originále nejstaší dochovanou písemností tohoto inventáře je napomenutí od biskupa Ditrichštejna z roku 1606 adresované poddaným v Biskupicích, kterým ukládá, aby zachovávali poslušnost Aleně, vdově po zemřelém Stanislavu Rogojském z Rohozníka, 14 a robotovali jako dříve. Ditrichštejnův dopis je součástí většího spisového konvolutu (inv. č. 3060), demonstrujícího ve svém obsahu poddanské a náboženské poměry na Biskupicích v době stavovských nepokojů na Moravě v 1. polovině 17. století. Konvolut obsahuje ještě např. Ditrichštejnovu instrukci ke stížnosti poddaných z Biskupic na vrchnost z roku 1612 a dále spisy ze sporu vedeného za biskupa Leopolda Viléma v letech 1638 a 1639 mezi Matyášem z Wertema a poddanými v Biskupicích o robotu a křivé obvinění, že Matyáš drží na statku kacířského správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i další osoby podobně kacířského smýšlení, odmítající sv. přijímání. Spor nakonec uzavřel biskup napomenutím správce Glogovského, aby poddané neutiskoval a dosvědčil, že se zpovídal a přijal svátost oltářní, a nařízením poddaným vysazené roboty vykonávat a správci Glogovskému poddané k robotám přidržet. Z dalších po obsahové stránce zajímavých konkrét lze upozornit na inventáře kmenového lenního majetku (tzv. fundus instructus) a jeho popisy, resp. na ocenění a výnosy lenního statku, jak byly průběžně vyhotovovány v období let 1639 až Rovněž lenní, ale současně i alodní majetek, zaznamenávají tzv. separační protokoly, písemnosti vyhotovované nejčastěji v souvislosti s úmrtím držitele léna a popisující odděleně svobodný (alodní) majetek od majetku lenního (feudálního). Tyto separační protokoly jsou zde dochovány z období let 1668 až Katastrálního území biskupického lenního statku se týkají hraniční protokoly, dochované z let 1760, 1782, 1798 a Pod inv. č se pak nachází situační zpráva, zaznamenávající stav lesních porostů na lenním statku Biskupice v letech 1862 až Spisy lenního statku dále obsahují zprávy o konkrétních objektech v městečku Biskupicích. Vedle již zmiňovaného mostu z roku 1587 (inv. č. 2840, 3064), se jedná např. o mlýny, hostince, pivovar, kovárnu, palírnu, potašárnu či masný krám (dále viz věcný rejstřík). Vedle těchto běžných objektů, nacházejících se v různých obměnách na každém 15 lenním statku a tvořících jeho ekonomické zázemí, lze upozornit ještě na další, rovněž zajímavé zprávy k nemovitostem, jako je např. : popis mobiliáře zámku v Biskupicích z roku 1807 (inv. č. 2907); prodej dominikálních chalupnických usedlostí a stavebních parcel v letech 1800 až 1801 s cílem zajistit statku příliv pracovních sil, iniciovaný podnikavým Františkem Xaverem st. Pillerem z Pillersdofu a později v roce 1823 obnovený Františkem z Daunu (inv. č , 2979); jednání o vlastnictví usedlosti zvané Zámeček u žida Izraela Ruberla v letech 1809 až 1811 (inv. č. 2976, 3190); podklady pro výstavbu hospodářského dvora za Antonína Pillera z Pillersdoru z let 1826 až 1827, obsahující mj. také situační nákres s popisem objektu a rozpočet nákladů na stavbu (inv. č. 2977); vypsání soutěže na výstavbu školy v Biskupicích v roce 1855 (inv. č. 3217). Život držitelů lenního statku i jeho obyvatel odkrývají často spisy vzešlé z projednávání sporů. V případě lenního statku Biskupice u Znojma tvoří tyto spisy značnou část jeho registratury. V období let 1632 až 1668 se odehrála např. vleklá soudní pře o léno, resp. později o věno z něj plynoucí a majetek na něm pozůstalý, mezi dědici Jana z Widmeru ( 1632) a Matyáše z Wertema ( 1658). Ve sporu intervenoval i císař Leopold I. a jeho nevlastní matka císařovna Eleonora, vdova po Ferdinandu III., ve prospěch Widmerů (příslušné odkazy viz příloha č. 1). Podobně císař Leopold I., opět společně s císařovnou Eleonorou, zasáhl i v případě sporů Schröffela ze Schröffenheimu a Tulia Miglii z Prunbergu v letech 1673 až 1680 (inv. č. 3051, 3075). Mezi spornou agendou zaznamenáváme také spory leníků, držitelů statku, s jejich nájemci na statku, jako např. vyšetřování správce Karla Františka Zlny v letech 1668 až 1669 za Jana Karla Steindla z Plessenödtu (inv. č. 3050) či spor bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic se správci Karlem Antonínem Červinkou a s Červinkovými dědici v letech 1754 až 1766 (inv. č. 3091, 3093) a s Janem Slovákem v letech 1756 až 1758 (inv. č. 2875, 3095). Kauza správce Slováka pak tvoří ve spisech lenního statku Biskupice součást rozsáhlé agendy, týkající se dluhů a majetkových 16 deliktů jmenovaných bratrů Dubských. Série sporů a žalob pro dluhy, vznesených věřiteli na Dubské a projednávaných v letech 1760 až 1769 (inv. č ), vyústila nakonec k nucenému prodeji lenního statku, odchodu Dubských z léna a k likvidaci jejich dluhů formou konkurzního řízení (viz příloha č. 1). Mezi dalšími již menšími, ale rovněž zajímavými spory, můžeme ještě uvést např. : spor hostinského z Biskupic Václava Pospíšila se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o navrácení movitostí Dubským mu odebraných poté, co byl Pospíšil společně se synem Hynkem vyšetřován pro vraždu (inv. č. 3082); spor vedený v letech 1754 až 1755 mezi Janem Karlem Dubským z Třebomyslic a biskupickým děkanem P. Františkem Dominikem Pomesianem o správu majetku, urážku na cti a násilnost spáchanou Dubským na děkanovi (inv. č. 3089); spor Františka Pillera z Pillersdorfu s biskupickým farářem P. Josefem Antonínem Sedláčkem o farářovo právo na Strana 6/106

7 čižbu, rybolov a dovoz piva (inv. č. 3179); spor téhož Františka Pillera s dalším biskupickým farářem P. Janem Janotou z let 1794 až 1797 o budovu kaplana (inv. č. 2899, 3185); spor bratrů Otokara a Jindřicha z Daunu s biskupickým farářem P. Antonínem Svěrákem o vlastnický nárok k pozemkovým parcelám ( , inv. č. 2969). Z dalších spisů, stojících za pozornost a demonstrujících osobní život leníků i poměry na lenním statku Biskupice vůbec, lze uporoznit např. na : odnětí léna Zikmundu Jankovskému z Vlašimi biskupem Ditrichštejnem z důvodu spolčení Zikmunda s odbojnými moravskými stavy a následné udělení léna biskupskému radovi a regentovi biskupských statků Šimonu Kratzerovi ze Schönspergu v roce 1622 (inv. č. 2841); jednání o oddělení lenních statků Biskupice a Újezd v letech 1698 až 1700 na popud Krištofa Ludvíka Antonína Dubského z Třebomyslic a v důsledku zadlužení Františka Antonína Salavy z Lípy na statku Újezd (inv. č. 2940, 2986); jednání o přiznání věna v letech 1814 až 1815 pro Terezii Pillerovou z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice, kterým byl podmíněn její sňatek s hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu (inv. č. 3008, 3009); zprávy 17 o nadacích plynoucích z lenního statku Biskupice v letech 1820 až 1825 pro kostel v Dolních Věstonicích (inv. č. 3011, 3020) a v letech 1827 až 1830 pro sirotčí úřad v Hranicích (inv. č. 3022, 3026). Poměry v rodině Dubských pak poněkud poodkrývá kauza známosti Jana Karla Dubského z Třebomyslic s Marií Annou Altmannovou, neteří zemřelého faráře v Biskupicích z roku 1760, která ve svém důsledku vyústila v zapuzení Dubského druhé manželky Terezie, rozené Meixnerové z Meixenau, nebo příslib sňatku Janova bratra Maxmiliána jisté komorné ze Znojma (inv. č. 3100, 3139, 3226). Závěrem rozboru skladby písemností v registratuře lenního statku Biskupice lze uvést několik spisů, které se svým obsahem vymykají jejímu rámci. Jedná se o relaci biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho z roku 1659 o neutěšeném stavu biskupských písemností, které u sebe drží konzistorní notář Matouš Tengelott z Veltlína, s doporučením, aby Tengelott uvedl spisy do pořádku, odevzdal je a Castellemu předal klíče od archivu (inv. č. 3064). Podobně pak popis (Beschreibung), kterak zachovat hovězí dobytek a ovce zdravé, nebo anonymní latinsky psaná právně-teologická úvaha o svatokupectví (inv. č. 3083), obojí bez datace (cca z 2. poloviny 18. století). Spisy lenního statku Biskupice u Znojma nedisponují samostatnou mapovou ani plánovou dokumentací. Pouze u inv. č je přiložena kolorovaná mapa, zachycující rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd v roce 1700, a podobně u inv. č se v příloze nachází situační nákres hospodářského dvora v Biskupicích, vyhotovený zednickým mistrem Josefem Dämischem přibližně v roce V. Z á z n a m o u s p o ř á d á n í a r ch i v n í h o f o n d u Oddíl spisů lenního statku Biskupice u Znojma v rámci archivního fondu Lenní dvůr Kroměříž inventarizoval v období od července do října 2007 Stanislav Lapčík. Úvod napsal, rejstříky sestavil a inventář v počítačovém systému BACH redakčně zpracoval v listopadu až prosinci 2007 Stanislav Lapčík. 18 P o u ž i t á l i t e r a t u r a Dvorský, František : Hrotovský okres. Vlastivěda Moravská II. Místopis č. 42. Brno 1916, s d Elvert, Christian : Geschichte der Grafen Dubský von Třebomyslic. Schriften der historisch-statistischen Sektion der mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Brünn 1853, V. Heft, s Hosák, Ladislav : Historický místopis země moravskoslezské. II. Znojemský kraj. Brno 1934, s Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl I - Jižní Morava. Praha 1981, s Chytilův úplný adresář Moravy a Slezska. Svazek I., část I. Morava. Praha 1924, s Lechner, Karl : Die ältesten Belehungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. Brno 1902, odkazy na strany viz rejstřík Radimského Musil, František- : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska. -Plaček, Miroslav Praha 2003, s Pilnáček, Josef : Rody starého Slezska. Brno Pilnáček, Josef : Staromoravští rodové. Brno 1972, reprint. Pojsl, Miloš : Moravský místopisný pramen z doby Zdíkovy Sborník Velehradský třetí řada, roč. 1992, s , roč. 1996, s Radimský, Jiří : Manské desky Rejstřík k edici K. Lechnera. Brno 1962, strojopis, s. 10. Weeber, H. Cäsar : Die Landtäflichen und Lehen-Güter im Markgrafthum Mähren und Herzogsthum Schlesien nach ihren Besitzern. Brünn 1864, s Wolny, Gregor : Die Kirchliche Topographie von Mähren. Brünner Diöcese. Strana 7/106

8 Brünn 1861, IV. Band, s Wolny, Gregor : Die Markgrafschaft Mähren. III. Band. Znaimer Kreis. Brünn 1846, s. 512 a Příloha č. 1 P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury cca 1141 první písemná zpráva o Biskupicích v translační listině MCO, inv. č. 1; CDB I, č. 115 olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, uvádějící osadu mezi statky znojemského kostela v rámci dominia olomouckého biskupství Heřman v první písemné zprávě o léně v Biskupicích v nejstarším MCO, inv. č. 25, s. 190; (Hermannus) kopiáři olomoucké kapituly je jmenován leník Heřman, Lechner, s osedlých, 2 krčmy a 2 mlýny 1398 zpráva o farním kostele sv. Martina, který dal již dříve Hosák, s. 129; postavit olomoucký biskup Jan VII. Volek, řečený Očko Wolný, KT-BD, IV, s. 283 ( ) rozvrácení lenního statku během husitských válek, kdy i ves utrpěla mnohé škody a byla vypálena; v důsledku husitských nepokojů zanikla také tvrz, sídlo leníků, situované severovýchodně od obce na návrší zvaném Hradiště z Medlova léno koupil a homagium později složil před olomouckým LDK, inv. č. 418, fol. 124, 127 Bernard biskupem Janem Házem ( ) Lechner / Radimký, s.63,66 / s z Bezděkova bratři koupili léno od Bernarda z Medlova se svolením LDK, inv. č. 419, fol. 6 Jan, Matyáš, olomouckého biskupa Protáze Černohorského z Boskovic Lechner / Radimský, s. 76 / s. 10 Hynek a Jiří vysvětil biskup Protáz husitskými válkami poničený Wolný, KT-BD, IV, s. 283 kostel a hřbitov v Biskupicích 20 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury Období rozděleného léna z Bačkovic se Jan z Bezděkova vzdal svého podílu na léně a se LDK, inv. č. 419, fol. 12; Jan svolením biskupa Protáze prodal svůj podíl Janovi z Bač- Lechner / Radimský, s. 81 / s. 10 kovic, který v zápětí tento podíl prodal synovi své sestry Janovi ze Žerůtek z Žerůtek držel větší díl statku Hosák, s. 129 Jan 1466 z Bačkovic a Police bratři odkoupili od Jana ze Žerůtek jeho podíl na léně LDK, inv. č. 419, fol. 18; Jan a Hynek Lechner / Radimský, s. 86 / s z Bačkovic a Police Adam 1502 udělil poddaným v Biskupicích právo odúmrti LDK, inv. č z Kunštátu držel větší díl statku LDK, inv. č Kuna Vilém z Vlašimi držel menší díl statku ještě společně s lénem Újezd Hosák, s. 130 Jankovský Bedřich z Kunštátu držel větší díl statku LDK, inv. č Kuna Zikmund ( ) z Kunštátu držel větší díl statku LDK, inv. č Kuna Vilém 1559 spor farníků s biskupickým farářem, který počal podávat Hosák, s. 129 svátost pod obojí z Vlašimi drželi i nadále menší díl statku společně s lénem Újezd Jankovský Hynek a Jaroslav 21 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury Období rozděleného léna z Waltersberka královský rada a sekretář, manželka Alena, rozená Pušová LDK, inv. č. 3057, 3060 Walter z Michelsdorfu, držel větší díl statku Biskupice Mikuláš císař Maxmilián II. ( ) povýšil na žádost Hosák, s. 129 Mikuláše osadu na městečko a při té příležiosti propůjčil Biskupicím dva výroční trhy, udělil znak a dovolil pečetit zeleným voskem 1573 dvě privilegia biskupa Jana Grodeckého, kterými potvrzuje LDK, inv. č Mikuláši právo jím držený statek svobodně připsat či prodat Strana 8/106

9 a zapsat na něm manželce Aleně věnem 5 tisíc zl ( ) z Rohozníka manželka Eliška Vencelíková z Vrchovišť, držel na léně LDK, inv. č Rogojský větší podíl Stanislav 1587 biskup Stanislav Pavlovský povoluje Stanislavu Rogoj- LDK, inv. č skému postavit přes řeku Rokytnici most a vybírat mýto z Rohozníka drží léno společně s potomky a s poručníkem Ladislavem LDK, inv. č Rogojská Šlejnicem ze Šlejnic Eliška, vdova 1606 napomenutí poddaných v Biskupicích od biskupa Ditrich- LDK, inv.č štejna, aby zachovávali poslušnost a robotovali jako dříve před 1595 z Vlašimi držel menší díl statku Biskupice a k tomu Újezd Jankovský Hynek 22 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury Období rozděleného léna z Vlašimi synové Hynka, drželi i nadále menší díl statku Biskupice Jankovský i s Újezdem Jindřich, Bedřich a Zikmund Volf 1610 povolení k prodeji statku Újezd, vydané biskupem Ditrich- LDK, inv. č štejnem pro Bedřicha Jankovského Období od opětovného sloučení léna v roce z Vlašimi odkoupil nejdříve menší díl statku od Jindřicha Jankovského Jankovský z Vlašimi Zikmund Volf poč. 17. stol. vystavěna tvrz, která byla posléze přestavěna na zámek 1610 odhad statku Újezd Jindřichem Jankovským z Vlašimi na LDK, inv. č tisíc zl odhad statku Biskupice poručníkem Ladislavem Šlejnicem LDK, inv. č ze Šlejnic na 15 tisíc zl koupil větší díl statku od sirotků Rogojského za 15 tisíc zl. LDK, inv. č a sloučil jej s menším dílem 1622 za účast ve stavovském povstání byl Zikmundu Volfovi LDK, inv. č. 2841, 3063, 3095 lenní statek biskupem Ditrichštejnem zkonfiskován a předán Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku, biskupovu rádci a zmocněnému regentovi biskupských statků 23 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury ze Schönsperku Hosák, s. 130 Kratzer Šimon ( ) Süsswein držel současně Bílovice a Újezd, manželka Anna, rozená LDK, inv. č. 2843, 3063 (alias Siesswein) Gronolová Tobiáš 1624 Tobiáš požádal biskupa Ditrichštejna o zajištění potomků LDK, inv. č. 2842, 3095 na léně 1627 biskup Ditrichštejn potvrdil Anně, vdově po Tobiáši Süs- LDK, inv. č. 2843, 2929, 3063, sweinovi, podruhé provdané za Mikuláše Schramma, držení 3095 lén Bílovice a Újezd ve spolku se svým druhým manželem a s dětmi ze Schrammu společně s manželkou Annou, vdovou Süssweinovou, roze- LDK, inv. č Mikuláš nou Gronolovou, držel oba statky Biskupice a Újezd ( ) z Widmeru obojího práva doktor, rada kardinála Ditrichštejna, syndik LDK, inv. č. 2845, 2854, 3223 (alis Widmeyr) města Vídně, dvorský sekretář ovdovělé císařovny Eleonory; Jan manželka Johana rozená Moserová; držel léna Biskupice a Újezd, po smrti zanechal 7 potomků (4 syny a 3 dcery), vdova se provdala podruhé za Matyáše z Wertemate Jan z Widmeru na hradě Mikulově vykonajíce zvyklou LDK, inv. č povinnost manskou, přijal léno od pana Františka kardinála z Ditrichštejna na statek městečko Biskupice a ves Aujezd ze Lhoty Laryš držel podíl na Biskupicích LDK, inv. č Zachariáš z Widmeru jako nejstarší syn Jana držel léna Biskupice a Újezd společně LDK, inv. č. 2844, 3095 Ferdinand s bratry se svolením biskupa Ditrichštejna 24 Příloha č. 1 - pokračování Strana 9/106

10 P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1634 z Nedělky rozená Šarovcová ze Šarova, držela díl statku Biskupice po LDK, inv. č Nedělkovská Zachariáši Laryšovi ze Lhoty Kateřina 1637 umírá Johana, první manželka Matyáše z Wertemate, rozená Moserová, počátek sporu Ferdinanda z Widmeru LDK, inv. č s otčímem Matyášem z Wertemate o držení lén Biskupice a Újezd 1638 spor Matyáše z Wertemate s poddanými v Biskupicích LDK, inv. č o robotu a křivé obvinění, že na statku drží kacířského správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i jiné kacířské osoby, odmítající katolické sv. přijímání Ferdinand přijal investituru na lenní statky Biskupice LDK, inv. č. 2846, 2847 a Újezd i v zastoupení svých sourozenců, v dubnu téhož roku pořízen popis léna 1640 biskup Leopold Vilém potvrdil směnu statků ve prospěch LDK, inv. č. 2848, 2929, Matyáše z Wertemate, otčíma Ferdinanda z Widmeru 3063, ( ) z Wertema říšský dvorní rada, držel současně Bílovice a Újezd, druhá LDK, inv. č. 2850, 3063 (alias Wertemate) manželka Anna Magdalena Kateřina, vdova Hakebornová, auf Sonderpüehl rozená Kaplířová Vosterská ze Sulevic (sňatek ) und Stalleck Matyáš 1643 představená kláštera sv. Jakuba ve Vídni Regina Franková LDK, inv. č žádá biskupa Leopolda Viléma o rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, dříve držených Janem z Widmeru, ve prospěch jeho dcery Uršuly pobývající v řečeném klášteře 25 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1644 (z Wertema biskup Leopold Vilém potvrzuje na žádost Matyáše, který LDK, inv. č. 2849, 3095 Matyáš) nemá mužských potomků, že v případě Matyášova úmrtí připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši; schváleno vdovské věno 2 tisíce zl. a dům ve Vídni pro vdovu Annu Magdalenu rozenou Kaplířovou ze Sulevic 1657 spor Anny Magdaleny rozené Kaplířové s císařským LDK, inv. č radou Janem Jakubem Nehrusem o majetek 1658 Matyáše z Wertemate (mezi až 27.3.), zemřel bez LDK, inv. č. 3050, 3234 potomků; 3.5. v souvislosti s úmrtím Matyáše vydává biskup Leo- LDK, inv. č. 2851, 3095 pold Vilém memorandum, kterým potvrzuje převod lén Biskupice a Újezd na Matyáše z Wertema, takto stejnojmenného bratrance zemřelého ( ) z Wertema kuchmistr ovdovělé císařovny Eleonory, stejnojmenný Matyáš bratranec předchozího držitele statku spor vdovy Anny Magdaleny rozené Kaplířové ze Sulevic LDK, inv. č. 3063, 3074 s biskupem o užívání lenních statků 1659 správcem statku Pavel Kobylka LDK, inv. č investitura Matyáše na léna Biskupice a Újezd LDK, inv. č správcem statku Karel František Zlna LDK, inv. č. 3050, Matyášovo prohlášení o řádném držení lén Biskupice LDK, inv. č a Újezd úmrtí Matyáše (mezi a ) LDK, inv. č. 3069, Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury snaha Jana z Widmeru o opětovné přijetí na léno Biskupice LDK, inv. č. 2933, 3068, 3072 po smrti Matyáše z Wertema, intervence císaře Leopolda I. s císařovnou vdovou Eleonorou u olomoucké kapituly ve Widmerův prospěch při posuzování jeho žádosti, navrácení mobiliáře ze zámku v Biskupicích Widmerovi z Plessenödtu držel současně Bílovice a Újezd, manželka Anna Salomena, Staindl rozená Trautnerová z Trautenheimu Jan Karel 1668 správou statku pověřen Daniel Zalšík LDK, inv. č uzavřena kupní smlouva mezi biskupem Karlem LDK, inv. č z Lichtenštejna-Kastelkornu a Steindlem z Plessenödtu na léna Biskupice a Újezd za cenu 14 tisíc zl vyšetřování nedostatků v hospodaření za působení správce LDK, inv. č Strana 10/106

11 statku Karla Františka Zlny 1669 správcem statku ustanoven Jan B. Schreyber LDK, inv. č Zlnova žádost k biskupovi o milost LDK, inv. č prodej lén Biskupice a Újezd Tulliu Migliovi z Prun- LDK, inv. č. 2858, 2923 bergu za 19 tisíc zl., neboť Staindl nemohl léno zaplatit; 5.7. Staindl připisuje manželce Anně 9 tisíc zl. z kupní LDK, inv. č ceny za Biskupice z Prunbergu držel Bílovice a Újezd (do roku 1675) Tullius Miglio Migliovo prohlášení o řádném převzetí lén Biskupice LDK, inv. č a Újezd 27 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury (z Prunbergu spor se Staindlem z Plessenödtu ( před 1673) a následně LDK, inv. č. 3071, 3076 Tullius Miglio) s vdovou Annou Salomenou Staindlovou o navrácení 9 tisíc zl. pod pohrůžkou exekuce majetku na Biskupicích spor dědiců po Janu Antonínu Tertzovi s Migliou o dluh LDK, inv. č zl popis a výnos z léna Biskupice, odstoupení statku LDK, inv. č. 2860, 3074 Újezd statek Újezd v tomto období držel Jan Jindřich Schröffel ze Schröffelheimu ( 1679) a po něm Marie Barbora, ro- LDK, inv. č. 2565, 3225 zená Pöstell, poprvé provdaná Schröffel, podruhé Cischini, LDK, inv. č. 2459, 2607, 2608 dědička po Janu Antonínu Tertzovi, 1679 Jan Jindřich Schröffel (před ), zemřel bez potomků; LDK, inv. č snaha vdovy Anny Salomeny Staindlové o získání léna a její LDK, inv. č vyrovnání se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic; stížnost Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic na pod- LDK, inv. č.3078 dané ze vsi Slatina na panství pánů Jankovských z Vlašimi pro krádež 50 sáhů dřeva 1680 Barbora, rozená Pästell poprvé provdaná Schröffel, podruhé LDK, inv. č. 2459, 2607, 2608 Cischini, dědička po Janu Antonínu Tertzovi z Vídně, prodává statek Újezd Dubskému za zl ( ) z Třebomyslic držel Bílovice a opět Újezd (od roku 1680), manželky : Dubský 1. Sydonie Maximiliána rozená Přepiská z Rychenburka, d Elvert, 1893, s Zdeněk Bohuslav 2. Jenovefa rozená z Bechyně prohlášení Dubského o převzetí léna Biskupice; LDK, inv. č Barbora rozená Pöstell z Vídně, provdaná Schröffel, po- LDK, inv. č. 2459, 2607, 2608 druhé Cischini, prodává statek Újezd Zdeňku Dubskému za zl Zdeněk Bohuslav 28 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury z Třebomyslic synové Zdeňka Bohuslava, drželi oba statky Bílovice Dubský i Újezd Arnošt Ignác a Kryštof Ludvík Antonín majetkoprávní vyrovnání mezi bratry, kdy starší LDK, inv. č. 2862, 2863 Arnošt přenechává mladšímu Kryštofovi svou polovinu majetku za cenu 10 tisíc zl z Třebomyslic manželky : 1. Františka Alžběta, rozená z Ostešova, d Elvert, 2853, s. 19 Dubský 2. Anna, rozená Příchovská z Příchovic, Kryštof Ludvík 3. Alžběta, rozená Zniovská z Korkyně Antonín investitura na statky Biskupice i Újezd LDK, inv. č povolení k prodeji statků Biskupice a Újezd LDK, inv. č prodej statků Biskupice a Újezd Františku Antonínovi LDK, inv. č Salavovi z Lípy statky Biskupice a Újezd postihl přívalový déšť, LDK, inv. č který zničil úrodu z Lípy Salava držel statky Biskupice i Újezd LDK, inv. č František Antonín žádost Dubského o rozdělení statků Biskupice a Újezd a předání statku Újezd Salavovi z Lípy LDK, inv. č. 2865, 2986, ( ) z Třebomyslic obdržel zpět statek Biskupice Dubský Kryštof Ludvík Antonín 29 Strana 11/106

12 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1701 (z Třebomyslic zaknihování vyrovnávací smlouvy mezi bratry LDK, inv. č Dubský Kryštof Dubskými Arnoštem Ignácem a Kryštofem Ludvíkem Ludvík Antonín Antonínem prohlášení Dubského o řádném převzetí léna LDK, inv. č prohlášení Dubského o řádném převzetí léna LDK, inv. č smlouva Dubského s Václavem Pospíšilem o výstavbě LDK, inv. č hostince při silnici v Biskupicích spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové LDK, inv. č z Prožanku, manželky Arnolda Leopolda Odkolka, s Dubským o dluh 80 zl první manželka Anna, roz. Příchovská z Příchovic LDK, inv. č ve Znojmě Kryštof Ludvík Antonín Dubský; LDK, inv. č vdova Alžběta, rozená Zniovská z Korkyně, druhá Hosák, s.130 Dubského manželka, intimovala své věno na Biskupicích nevlastnímu synovi Zdeňkovi ( ) z Třebomyslic syn Kryštofa, manželka Josefa rozená z Bubna, Litic Hosák, s. 130 Dubský a Varlichu Zdeněk Bohuslav prohlášení Dubského o převzetí léna Biskupice LDK, inv. č spor lenního advokáta Jiřího Vojtěcha Müllera s Dubských LDK, inv. č o 30 zl. za právní úkon zápis věna pro manželku ve výši 3 tisíce zl.; LDK, inv. č spor Dubského s nevlastní matkou Alžbětou, rozenou LDK, inv. č Zniovskou, o movitosti z otcovy pozůstalosti 1729 spor Václava Pospíšila s Dubským o 560 zl. LDK, inv. č prohlášení Dubského o převzetí léna Biskupice LDK, inv. č v zastoupení Karla Adama Kašnice z Weinbergu 30 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1745 (z Třebomyslic Dubského závěť LDK, inv.č Dubský) 1747 (před 28.6.) Zdeněk Bohuslav Dubský, pořízen inventář LDK, inv. č statku Biskupice LDK, inv. č z Třebomyslic manželky Jana Karla (* ) : Dubský 1. Marie Rosa, rozená z Kaisersheimu ( 1757), Jan Karel 2. Terezie, rozená Meixner z Meixenau; a Maximilián manželka Maxmiliána (* ) Marie Josefa, rozená z Kaisersheimu (* ), sestra Marie Rosy 1750 spor Františka Ignáce Streita z Vyškova, bývalého správce LDK, inv. č statku, s Dubskými o 300 zl spory vdovy Josefy Dubské, rozené z Bubna, se synem LDK, inv. č. 3086, 3087, 3088 Janem Karlem o vyplacení vdovského věna 1751 Jan Karel dal připsat na Biskupicích pro manželku Marii LDK, inv. č Rosu věnem 3 tisíce zl. odvolání Jana Karla proti udělenému trestu pokuty 12 zl. LDK, inv. č za neoprávněné vybírání mýta spor Jana Karla s děkanem v Biskupicích Františkem LDK, inv. č Dominikem Pomesianem o urážku na cti (děkan je nazval grobiánem a soplivcem nedávno z vejce vylíhnutým ), o desátek a správu nemovitostí spor bývalého zahradníka Matěje Procházky s Janem LDK, inv. č Karlem o zadržený plat spor bývalého správce Karla Antonína Červinky ( 1757) LDK, inv. č. 3083, 3091, 3093 a jeho dědiců s Janem Karlem o navrácení kauce 400 zl., zadržovaný plat a deputát 31 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1755 (z Třebomyslic pachtovní smlouva s nájemcem statku Janem Václavem LDK, inv. č Dubský Slovákem na dobu 5 let (do listopadu 1761) Jan Karel a Maximilián) 1756 na statku působili obroční Josef Emanuel Schindler a šafář LDK, inv.č Havel Karel Bucks 1757 (před 14.4) Marie Rosa, pověření pozůstalého manžela Jana LDK, inv. č Karla poručenstvím nad 5 nezletilými syny; Strana 12/106

13 4.6. svatební smlouva Maxmiliána s Marií Josefou, rozenou LDK, inv. č z Kaisersheimu spor a narovnání mezi bratry Dubskými a nájemcem statlku LDK, inv. č. 2875, 3054, 3094 Janem Václavem Slovákem a ve věci pádu ovcí a jiných škod, vzniklých na statku za působení Slováka požadavek Marie Josefy Dubské, rozené z Kaisersheimu, LDK, inv. č k lenní kanceláři o vyjádření k její zletilosti přidělení 4 tisíc zl. biskupem Egckhem na výstavbu LDK, inv. č a renovaci hospodářských budov na statku 6.9. investitura na léno, plná moc bratrů pro Františka Josefa LDK, inv. č Bartonidese z Tiranu ke složení homagia v jejich zastoupení; správcem statku ustanoven Josef Emanuel Schindler LDK, inv. č známost Jana Karla s Marií Annou Altmannovou, dcerou LDK, inv. č. 3100, 3139, 3226 nájemce statku Slováka, jinak vnučkou v té době již zemřelého faráře v Biskupicích Ignáce Cakrta, a následné zapuzení Dubského druhé manželky Terezie, rozené Meixnerové z Meixenau; podobně známost Maxmiliána Dubského s blíže neznámou LDK, inv. č komornou ze Znojma s příslibem sňatku 32 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1760 (z Třebomyslic žádost Dubských o udělení hypotéky za účelem prodeje LDK, inv. č Dubský statku - biskup Egckh povolil 6 tisíc zl. po dobu 10 let; Jan Karel hraniční protokoly vymezující lenní statek Biskupice LDK, inv. č a Maximilián) bratrů Dubských vůči panstvím : Myslibořice bratrů Františka Kašpara a Filipa Jakuba z Ostešova, Hrotovice Františka Josefa Rodena z Hirzenau, Hostim Konstantina Josefa z Gatterburgu, Jemnice, Bítov, Slatina a Skalice Maxmiliána z Daunu série žalob o vyrovnání dluhů, podaných na bratry Dubské LDK, inv. č v souvislosti s prodejem lenního statku kupní smlouva Dubských s Adamem Ignácem z Berch- LDK, inv. č toldu na prodej statku za 20 tisíc zl.; 1.4. kupní smlouva Dubských s Augustinem Tomášem LDK, inv. č z Weeberu, c.k. polním maršálkem a prezidentem dvorské válečné rady, na prodej statku za 25 tisíc zl.; zjištění, že kupující Weeber nedisponuje inkolátem pro LDK, inv. č Moravu, Weeber přesto statek v zastoupení převzal, správcem statku ustanoven František Josef Mahr LDK, inv. č jednání a spory Augustina Tomáše z Weeberu s Adamem LDK, inv. č. 2882, 3139 Ignácem z Berchtoldu o prioritní právo koupě statku rozhodnutí biskupské administrativy o udělení statku LDK, inv. č Berchtoldovi 2.9. jednání o regres s Weeberem biskup Hamilton nařizuje předání statku Berchtoldovi z Berchtoldu Adam Ignác 33 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1763 (z Berchtoldu 9.5. rozhodnutí justiční rady ve Vídni pozastavující prodej LDK, inv. č. 2884, 3139 Adam Ignác) statku a ustanovující na léně hospodářského správce za účelem zajištění výživného sourozencům Dubských a jejich dětem nové snahy bratrů Dubských o prodej zadluženého léna LDK, inv. č prostřednictvím Františka Josefa Bartonidese z Tiranu zřízení komise a likvidace pohledávek váznoucích na statku LDK, inv. č. 3138, 3139 Biskupice úmrtí Maximiliána Dubského ve Vídni, pořízen soupis LDK, inv. č. 3096, 3174 věřitelů reverz, kterým Adam Ignác definitivně převzal statek LDK, inv. č. 2886, 3139 Biskupice do užívání a byl přizván k obnovení investitury vysazení kupní ceny statku Biskupice na zl. LDK, inv. č a vyměření pohledávky věřitelů na zl návrh likvidace pohledávek věřitelů u bratrů Dubských, LDK, inv. č prodej mlýna na lenním statku za 100 zl. LDK, inv. č kupní smlouva na prodej léna Františku Pillerovi LDK, inv. č. 2887, 3187 z Pillersdorfu za 30 tisíc zl ( ) z Pillersdorfu manželky : 1. Konstancie, rozená z Germetten ( ), Piller 2. Marie Antonie, rozená Bartonides z Tiranu (* František ), 3. Amalia, rozená z Gröllern ( ), 4. Terezie, rozená Faber ( 1824) Strana 13/106

14 1773 reverz na lenní statek LDK, inv. č spor Pillera s farářem v Biskupicích Josefem Antonínem LDK, inv. č Sedláčkem 1778 reverz na lenní statek LDK, inv. č lenní hofrychtéř Leopold z Lamberga žádá o uvalení sek- LDK, inv. č vestrace na statek a o extabulaci Pillera z léna pro dluh 6 tisíc zl., počátek letitého sporu Pillera s Lambergem LDK, inv. č Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1780 (z Pillersdorfu úmrtí první manželky Konstancie, rozené LDK, inv. č Piller František) Germettenové, soupis nemovitostí na statku LDK, inv. č úmrtí druhé manželky Marie Antonie, rozené LDK, inv. č Bartonidesové z Tiranu úmrtí třetí manželky Amálie, rozené z Gröllernu; LDK, inv. č prohloubení Pillersdorfova sporu s Lambergem 1785 Pillersdorfova stížnost k arcibiskupovi na zaujatost LDK, inv. č hofrychtéře Leopolda z Lambergu vůči jeho osobě, prodej hostince Janu Holbovskému LDK, inv. č v souvislosti s letitým sporem Pillersdorfa s Lambergem LDK, inv. č souhlasí arcibiskup s prodejem statku Pillerovu nezletilému synovi Janu Nepomukovi a s převedením pravomocí na již plnoletého syna Františka Xavera st Pillerova závěť LDK, inv. č prodej kovárny kovářskému mistru Janu Würzelovi LDK, inv. č arcibiskupem nařízené opatrovnictví nad lenním statkem LDK. inv. č a jmenování kurátora Karla Alfonse ze Salmu spor Pillersdorfa s farářem v Biskupicích Janem Janotou LDK, inv. č o dům kaplana, postavený na lenním pozemku vyjednání vdovského věna 200 zl. na statku Biskupice LDK, inv. č pro Pillersdorfovu manželku Terezii 1794 zbořena stará budova školy a postavena nová na jejím místě prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny LDK, inv. č. 2897, 2971, 3227 Izraeli Ruberlovi, židovi ze Slavkova, za 800 zl Piller, separace lenního a alodního majetku na LDK, inv. č lenním statku po Pillersdorfově úmrtí a v té souvislosti LDK, inv. č učiněné narovnání v dřívějším jeho sporu s biskupickým LDK, inv. č farářem Janem Janotou o dům kaplana 35 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury ( ) z Pillersdorfu syn Františka Piller František Xaver st smlouva, podle které se stává držitelem statku František LDK, inv. č Xaver st. na dobu 16 let, do nabytí plnoletosti nevlastního bratra Antonína (1807) působení správce statku Eduarda Tammela LDK, inv. č investitura před arcibiskupem Colloredo-Waldsee LDK, inv. č František Xaver st., pořízen inventář majetku LDK, inv. č ze Stommu vedl správu léna jako poručník nezletilých Františka LDK, inv. č Jan Karel Xavera ml., Antonína, Leopolda a Aloise Stöger Jan J. pokračoval ve správě léna jako poručník nezletilých Pillerů LDK, inv. č z Pillersdorfu Piller František František Xaver ml. byl synovcem dalších spoludržitelů d Elvert, 1866, s Xaver ml., léna a neměl mužských potomků Antonín, Leopold a Alois investitura bratrů a synovce před arcibiskupem LDK, inv. č. 2910, 2964 Trauttmannsdorfem arcibiskup Rudolf Jan potvrzuje Pillerům investi- LDK, inv. č. 2912, 2965 turu na lenní statek požár pivovaru a 4 domkařských usedlostí LDK, inv. č předávací smlouva na lenní statek ve prospěch LDK, inv. č. 2914, 2926 Antonína, hodnota statku stanovena na 55 tisíc zl z Pillersdorfu Piller Antonín 36 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma Strana 14/106

15 O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1829 (z Pillersdorfu prohlášení Františka Xavera ml., Leopolda a Aloise LDK, inv. č Piller Antonín Pillerů, upravující (v návaznosti na smlouvu z roku 1824) nástupnické právo na léně pro případ absence mužských potomků v rodině Antonína Pillera ( ) z Daunu manželka Augusta rozená Hardegy, František rod vlastnil též např. hrad Bítov či zámek Náměšť n. O kupní smlouva na lenní statek za cenu 87 tisíc zl., LDK, inv. č. 2111, připsání vdovského platu pro Terezii, provdanou LDK, inv. č Myrbachovou z Rheinfeldu (* 1787), sestru Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu složena investitura na léno LDK, inv. č. 2111, František z Daunu, dědici Jindřich, Gustav, LDK, inv. č Vladimír a Otokar z Daunu synové Františka z Daunu Jindřich, Gustav, Vladimír a Otokar Gustav na hradě Bítově (* 1810), rytmistr pluku LDK, inv. č. 2111, 3206 Ignáce Hardegyho investitura na léno pro pozůstalé bratry LDK, inv. č. 2920, Jindřich odstoupil z léna LDK, inv. č výstavba školní budovy v Biskupicích LDK, inv. č působení správce lenního statku Františka Kopala LDK, inv. č. 3217, žádost Otokara o povolení prodeje statku zamítnuta LDK, inv. č průběh alodifikace lenního statku a jeho převod do LDK, inv.č držení Daunů Vladimír, zemřel ve Vídni Hosák, s Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury 1870 z Daunu v Biskupicích (i s osadou Kratochvilkou) žilo v 96 domech Otokar 528 obyvatel Otokar, statek byl intimován Jindřichu Haugvicovi Hosák, s ( ) Haugvic Jindřich 1905 postavena nová školní budova Jindřich, statek intimován Karlu Haugvicovi Hosák, s Haugvic Karel 1910 založen sirotčinec sestrami III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla (tzv. rafaelkami) - svému účelu sloužil do roku proběhla pozemková reforma Rosenbaum a jeho rodina Musil-Plaček, s. 22 Bohumír 1948 objekty zámku i pozemky statku přešly do vlastnictví čsl. státu 1972 zbořen zámek, ustoupil výstavbě rodinných domů 38 Příloha č. 1 - pokračování P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů, d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma Zkratky citovaných pramenů CDB - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. Edidit Gustav Friedrich. Praha LDK - Lenní dvůr Kroměříž. Archivní fond ve správě Zemského archivu v Opavě na pobočce v Olomouci MCO - Metropolitní kapitula Olomouc. Archivní fond ve správě Zemského archivu v Opavě na pobočce v Olomouci Zkratky citované literatury D Elvert - d Elvert, Christian : Geschichte der Grafen Dubský von Třebomyslic. Schriften der historisch-statistischen Sektion der mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Brünn 1853, V. Heft. Hosák - Hosák, Ladislav : Historický místopis země moravskoslezské. II. Znojemský kraj. Brno Lechner / Radimský - Lechner, Karl : Die ältesten Belehungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. Brno Radimský, Jiří : Manské desky Rejstřík k edici K. Lechnera. Brno 1962, strojopis. Musil-Plaček - Musil, František- : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska. -Plaček, Miroslav Praha Wolný, KT-BD - Wolny, Gregor : Die Kirchliche Topographie von Mähren. Brünner Diöcese. Brünn 1861, IV. Band. 39 Příloha č. 2 Strana 15/106

16 S p i s y k l e n n í m u s t a t k u B i s k u p i c e u Znojma v ústředních církevních fondech na pobočce ZA v Opavě v Olomouci I nv.č. S ign. O bsah Č asový rozsah Uložení Arcibiskupství Olomouc ( AO ) 2419 Temp 290 Záležitosti biskupských lén kart statek Biskupice u Hrotovic / 14 Dvorská kancelář - lenní zále kart žitosti na statku Biskupice u Hrotovic : držební smlouvy, splácení dluhů, investitury na léno Metropolitní kapitula Olomouc ( MCO ) 1 A-I-a-1 Translační listina olomouckého [ 1141 ] pergamenová biskupa Jindřicha Zdíka, vydaná listina u příležitosti přenesení biskupského sídla v Olomouci od kostela sv. Petra k nově zbudovanému kostelu sv. Václava a podávající v té souvislosti výčet statků na Moravě, náležejících k novému metropolitnímu sídlu B-II-d-21 Olomoucký biskup arcivévoda 1640 ověřený Leopold Vilém uděluje Matyáši opis z Wertema lénem statky Biskupice a Újezd u Znojma a současně mu potvrzuje jeho smlouvu s nevlastním synem Ferdinandem z Widmeru, že v případě ztráty dědiců přísluší Widmerovi právo s lénem volně diponovat B-II-d-32 Olomoucký biskup arcivévoda 1644 ověřený Leopold Vilém potvrzuje inves- opis tituru na lenní statky Biskupice a Újezd u Znojma pro Matyáše z Wertema a v případě Matyášova úmrtí jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši. 40 Příloha č. 2 - pokračování S p i s y k l e n n í m u s t a t k u B i s k u p i c e u Znojma v ústředních církevních fondech na pobočce ZA v Opavě v Olomouci I nv.č. S ign. O bsah Č asový rozsah Uložení Metropolitní kapitula Olomouc ( MCO ) 5299 M-11 Záležitosti lenního statku Biskupice kart u Znojma / 3 Správa, pronájem a odprodej po kart zemků na lenním statku Biskupice u Znojma Ú střední ředitelství arcibiskupských statků K roměříž 3521 C-6/5-6 Lenní záležitosti - podléno Biskupice , kart. 72 u Znojma Příloha č. 3 O r i e n t a č n í m a p a l e n n í h o s t a t k u B i s k u p i c e u Znojma Wolny, Gregor : Die Markgrafschaft Mähren. III. Band. Znaimer Kreis. Brünn 1846 Mapová příloha - léno Biskupice se nachází pod č Název fondu : Lenní dvůr Kroměříž Díl V. Spisy lén olomouckých biskupů a arcibiskupů Svazek 5. Lenní statek Biskupice u Znojma Značka fondu : LDK V / 5 Časové rozmezí fondu : Počet evidenčních jednotek : 26 celkem z toho : 2 registraturní pomůcky (elench, repertář) 24 kartonů Počet inventárních jednotek : 392 Rozsah fondu : 2,80 bm Stav ke dni : Fond zpracoval a pomůcku sestavil : Stanislav Lapčík Počet stran inventáře : 181 Inventář schválil : PhDr. Karel M ü l l e r (č.j. ZA-Ol / 2 / 2008 ) Strana 16/106

17 43 Strana 17/106

18 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti 1 Ukázka hlavičkového papíru b.d. kt 1 2 Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf [1907] kt 1 3 Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic kt 1 4 Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du 1933 kt 1 Verre Européennes 5 Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla kt 1 6 Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla kt 1 7 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kt 1 kartelu 8 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, kt 2 spol. s r.o., Düsseldorf 9 Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, 1936 kt 3 spol. s r.o., Düsseldorf 10 Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r kt 3 o., Teplice 11 Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, 1930 kt 3 vorm. Friedrich Siemens, Dresden 12 Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann 1914 kt 3 synové, spol. s r. o.,teplice 13 Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech 1918 kt 3 TRIPTIS, A. G. v Rakousku 14 Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice kt 3 (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.) 15 Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách kt 3 Pálfalva a Pančevo Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo kt 4 (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence) 17 Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť kt 4 (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.) 18 Korespondence s krajskými soudy kt Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích kt 4 Šanově 22 Korespondence s místními úřady kt 4 (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka) 23 Korespondence s finančními a daňovými úřady kt 5 24 Korespondence se živnostenskými úřady 1927 kt 5 25 Korespondence s revírními báňskými úřady kt 5 26 Korespondence s ostatními úřady kt Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků kt 5 28 Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR 1936 kt 5 29 Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v kt 6 Praze (B.U.B.) 30 Totéž 1930 kt 6 31 Totéž 1933 kt 6 32 Totéž 1935 kt 6 33 Korespondence s advokáty a notáři 1930 kt 7 34 Totéž 1931 kt 7 35 Totéž 1935 kt 7 Strana 18/106

19 36 Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích 1935 kt 8 37 Korespondence pražského sekretariátu 1936 kt 8 38 Korespondence ředitele Ernsta Schmolky 1930 kt 8 39 Totéž 1935 kt 9 40 Korespondence Hanse Fischmanna kt 9 41 Korespondence Julia Fischmanna kt 9 42 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 9 43 Totéž kt 9 44 Korespondence Waltera Fischmanna kt 9 45 Korespondence Arnolda Fischmanna kt Běžná korespondence 1927 kt Totéž 1927 kt Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Totéž 1936 kt Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům kt 14 B. Majetkoprávní záležitosti 55 Kupní a směnné smlouvy kt Výpisy z pozemkových knih kt Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových kt 14 záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka) 58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence) kt Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G. 60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence) 61 Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence) 62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou 63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou 64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence) 65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.) 66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.) 67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům) 68 Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti) 69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.) 70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.) 71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Strana 19/106

20 (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly) 72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov 73 Obytný dům č. p. 53 v Košťanech (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.) 74 Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech (kupní smlouva, rozhodnutí soudu) 75 Obytný dům č. p. 284 v Dubí (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu) 76 Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby) 77 Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice) 78 Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce ( 1 plán, 6 ks skic) 79 Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček (3 ks plánů) 80 Vlečkové záležitosti (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku) 81 Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku 1933 kt Ocenění důlního majetku 1907 kt Hodnota majetku k kt Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost kt Odhad realit s příslušenstvím kt Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového 1935 kt 17 ekvivalentu k Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, 1941 kt 17 Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů) 89 Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v kt 17 Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence) Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně kt Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky kt 17 ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad) 92 Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově kt 17 (1 plán) 93 Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v kt 17 Lučanech nad Nisou 94 Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky kt 17 domu č. p. 571 v Pozorce 95 Různé soudní spory u okresních soudů 1930 kt Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., kt 18 Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu 97 Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt kt Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým kt 18 ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání) 99 Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce kt Owensův stroj na výrobu lahví kt 18 (dohody o užívání patentu) 101 Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe kt 18 Continentale D Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj 102 Patentové záležitosti 1930 kt Dávka z majetku a z přírůstku na majetku kt 18 Strana 20/106

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ:

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ: VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 12 ZÁKONA č. 503/2012 Sb., O STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (DÁLE JEN ZÁKON O SPÚ) UVEŘEJNĚNÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636 PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK DlTRICHŠTEJN 1570-1636 GUBERNATOR MORAVY OBSAH Úvodem 1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve. 13 2. Ditrichštejn kardinálem a biskupem. 30 3. Ditrichštejnův

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem za okres Kolln v katastru Svojšice u Kouřirni Datum vyhláaeni kola: 30.5.2014 Druh čisla parcely DoplňuJici

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014)

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) 1/2 Postup Státního pozemkového úřadu při vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady podle 18a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o.

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. 1917 1929 Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Časový rozsah pomůcky:

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o.

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. (1937) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Časový rozsah pomůcky: (1937) 1939

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006 Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář České Budějovice 2006 PANSKÁ SÍDLA ZÁPADNÍCH ČECH Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář OBSAH ÚVOD 9 ENCYKLOPEDICKÁ ČÁST 13 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Zlomek rukopisu kanonického práva z rajhradské knihovny ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Jindra Pavelková V létě roku 2006 byl v Knihovně Benediktinského opatství Rajhrad nalezen

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více