Srdce farnosti. listopad prosinec BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srdce farnosti. listopad prosinec BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem"

Transkript

1 Srdce farnosti ročník 2012 číslo 5 listopad prosinec BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Zamyšlení na počátku Roku víry Vzpomínka na všechny věrné zemřelé letos připadá na první pátek v měsíci. V tomto případě se neslouží votivní mše prvního pátku. Ale při mši svaté za zemřelé si můžeme dobře uvědomit úzkou souvislost mezi prvopátečním obnovováním zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně a nevyhnutelným okamžikem našeho odchodu z tohoto světa. Dušičkové Memento mori, které bývá často vyjadřováno oním nápisem nad hřbitovní bránou: Co jste vy, byli jsme i my a co jsme my, budete i vy, nám připomíná, abychom měli stále na zřeteli pomíjivost pozemského života. Přesto však i my křest ané máme sklon lpět větší vahou na časných věcech než lnout k věčnému. Naši pozemskou neúplnost často držíme jako vrabce v hrsti a zdráháme se ho pustit, abychom získali poklad cennější plnost života u Pána. (Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků, vyd. nakl. PAULÍNKY, v r str. 64) Jak překonat tuto naši slabost a žít tak, abychom dokázali se sv. Františkem zpívat nejen o bratru slunci, sestře luně, sestře vodě a sestře matce země, ale i o sestřičce smrti těla? Již v Písmu svatém čteme Ježíšova slova: Pojd te ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, nebot jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pokoj pro svou duši. (Mt 11, 28 29) Úcta k Srdci Ježíšovu pak prochází celými dějinami Církve. A zvláště byla posílena, když se v letech 1673 až 1688 Nejsvětější Srdce Ježíšovo zjevovalo francouzské řeholnici sv. Markétě Marii Alacoque jako živé Srdce v Ježíšově těle, symbolizující Ježíšovu lásku k lidem. Tato zjevení vtiskla pobožnostem specifický ráz smírného uctívání za hříchy vlastní i celého světa a zasvěcování se Srdci Ježíšovu a to zejména o prvních pátcích v měsíci. Pán Ježíš sv. Markétě také sdělil četná zaslíbení včetně příslibu bezpečného útočiště v posledních chvílích života pro ty, kdo budou žít v souladu s jeho láskou. Úcta k Srdci Páně patří ke staleté tradici naší farnosti. Svědčí o tom historické prameny i vnitřní a vnější výzdoba farního chrámu. Tato úcta zde překonala i různá omezení nařízená za vlády císaře Josefa II., stejně jako v období nesvobody v letech a Na prahu Roku víry, vyhlášeného Svatým otcem Benediktem XVI., bychom se měli zamyslet nad tím, jak tuto farní tradici nejen udržet, ale i prohloubit. Zejména se účastněme v hojnějším počtu prvopáteční mše svaté a následné adorace Nejsvětější svátosti spojené s obnovou zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně. Zasvět me mu své rodiny a domy. Využijme bohaté nabídky nové náboženské literatury, popř. i jiných způsobů osvěty, abychom poznali, že tyto formy náboženské úcty nejsou nějakým archaismem, ale jsou stále živé, a dokonce velmi aktuální. Jan Smrčina, OFS

2 strana 2 Srdce farnosti ročník 2012, číslo 5 Základní informace k Roku víry Od letošního 11. října slaví církev Rok víry. Vyhlásil jej apoštolským listem Porta fidei papež Benedikt XVI. Začátek Roku víry se shoduje s výročím dvou významných událostí, které zanechaly v životě církve naší doby výraznou stopu. Jde o padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu, svolaného blahoslaveným papežem Janem XXIII. (11. října 1962), a dvacáté výročí vyhlášení Katechismu katolické církve, který dal církvi blahoslavený papež Jan Pavel II. (11. října 1992). Rok víry vyhlásil Benedikt XVI. proto, aby inspiroval věřící k hlubšímu zamyšlení nad tím, co je pramenem jejich vztahu k Bohu. V apoštolském listě k tomu píše: Jedině skrze víru roste víra. Během Roku víry se v naší diecézi (stejně jako po celém světě) chystají přednášky, rozjímání a další akce, se kterými je také spojena možnost získání plnomocných odpustků. Slavnostní závěr Roku víry pak bude 24. listopadu 2013 v den slavnosti Ježíše Krista Krále. Naposledy církev věnovala tématu víry rok 1968, který přinesl řadu zlomových událostí a změnil svět. Jakou proměnu přinese světu letošní Rok víry? (cirkev.cz, psch) Novinky z Kotvy Fotbalové hřiště na farní zahradě Členové sdružení Kotva se po úspěšném vybudování pískoviště vrhli na fotbalové hřiště (nejen pro kluky) v zadní části farní zahrady. Prostor byl nejprve na jaře tohoto roku zbaven náletů a keřů. Během září byl terén vyrovnán bagrem a nepotřebný valník byl odvezen do šrotu. Pod povrchem se nicméně objevily sutiny. V současnosti probíhá jednání, zda sutiny bude stačit odstranit nebo bude potřeba ještě navézt novou hlínu, aby bylo možné zasadit trávu. Příští rok na jaře plánujeme vyrobit branky a během května 2013 (rok po otevření pískoviště) bychom snad mohli uspořádat první fotbalový zápas na novém hřišti. Prosíme proto i o Vaše modlitby, aby se dílo vydařilo a sloužilo dobré věci. (de) Studená sprcha osvěžila horké odpoledne V neděli 16. září 2012 vystoupila v areálu zahrady u kostela sv. Jana Křtitele kutnohorská kapela Studená sprcha. Tato multižánrová kapela chce být studenou sprchou pro tělo i duši a diváci vypadali, že jim v horkém téměř letním odpoledni přišlo osvěžení v této podobě opravdu vhod. Koncert pořádalo občanské sdružení Kotva, které bylo založeno v loňském roce a péče o farní areál je jednou z hlavních náplní jeho činnosti. Cílem je otevřít tento jedinečný prostor široké lyské veřejnosti. O tom, že si prostor již získává své příznivce, svědčí i fakt, že koncert navštívilo devětačtyřicet platících lidí děti do 10 let měly vstup zdarma. Akce se konala za podpory města Lysá nad Labem. (zub) Projížd ka dětí po Labi Začátkem září nás děti vzal P. Pavel na lodě. Dostali jsme od něj tento dárek za to, že jsme chodili na křížovou cestu. Projížd ka na motorovém člunu po Labi nás moc bavila.

3 ročník 2012, číslo 5 Srdce farnosti strana 3 Stříkala na nás voda a my jsme pištěli. Na lod jsme se nevešli, všichni jsme museli jezdit po skupinách. Ten den bylo nádherné slunce. Anežka Burdová, 9 let Rodiny se představují Plechlovi Onoho dne a onoho roku byla sovětskou nosnou raketou vypuštěna družice Magion 1, o pár tisíc kilometrů jinde (v našem hlavním městě Kdo jsme? Praze) byla na svět vypuštěna Terezka. Stejného roku, ale o šest měsíců dříve se v jiném hlavním městě v Brně, kde se fotbalisté Zbrojovky pomalu chystali k oslavám prvního mistrovského titulu, narodil Karel (ano byl to rok 1978, ve kterém se v Československu narodilo dětí). Terezka a Karel se naživo setkali a poznali v Olomouci, kde ona studovala na pedagogické fakultě němčinu a na teologické fakultě křest anskou výchovu a on taktéž na teologické fakultě teologii. A jak to nejen v pohádkách bývá, v roce 2002 se konala veselka a slavilo se sedm dní a sedm nocí. Rok poté se narodil syn Matěj, následovala ho Natálka a pak přišla mezi nás ještě Sofinka. Terezka se věnuje výuce němčiny a Karel všemu možnému, v současné době usedl do Siriri organizace, která pomáhá Středoafrické republice. Jednoho dne, po ránu v koupelně, jsme nakoukli do nejmenovaného reklamního časopisu s nemovitostmi a hned na Co nás přivedlo do Lysé? první stráně byl onen, více jak sto let, starý dům. Koupili jsme si lístky na vlak a vyrazili do Lysé nad Labem a usadili jsme se zde. Je pěkné, že je zde hodně mladých rodin. Líbí se nám Co se nám na farnosti líbí? též, že v ní jsou zastoupeny i ty starší generace, které nám jsou v lecčem vzorem a též oporou. Je dobré, že i přesto, že někdo z nás je větší, někdo naopak menší, někdo umí lepé hrát fotbal, někdo jej nehraje vůbec, někdo zpívá dle not a někomu třeba nějaký ten tón ujede, někdo mluví anglicky, někdo česky atd., že se snažíme dát do společného ty naše schopnosti a neschopnosti a žít tolik důležité koinonia společenství. Takže jednoduše řečeno, líbí se nám ta různost v mnohosti, směřující k jednomu cíli. Modlitby matek K modlitbám matek se schází dvě skupinky: Dopolední setkání každý druhý čtvrtek v dopoledních hodinách. Kontaktní osoby Marie Mikušková, tel.: a Tereza Schrötterová, tel.: Večerní pro maminky, které chodí do práce, nebo jim vyhovuje večerní hodina. Nejbližší setkání bude ve středu 21. listopadu od 19 hodin. Kontaktní osoba Bohunka Urbanová, tel.:

4 strana 4 Srdce farnosti ročník 2012, číslo 5 Modlitby otců Scházíme se každou druhou neděli v 19 hodin na faře. Přijd te mezi nás , nebo Kontaktní osoba Petr Urban, tel.: Soutěž pro děti Nejmenší děti Vybarvi obrázek adventního věnce a spočítej svíčky. Starší děti 1. V jakém městě anděl Marii zvěstoval narození Ježíše? 2. Jak Maria andělovi odpověděla? 3. V jakém příbuzenském vztahu byly Marie a Alžběta? Nejstarší děti 1. Co znamená slovo advent? 2. Kolik kilometrů musela Maria s Josefem ujít po cestě z Nazareta do Betléma? 3. Jak a kde vznikla tradice adventních věnců? Správné odpovědi noste do sakristie do neděle 2. prosince. Výherci soutěže z minulého vydání: Sofinka Plechlová, Míša Urban, Pét a Urban, Natálka Plechlová, Matěj Plechl, Anežka Urbanová.

5 ročník 2012, číslo 5 Srdce farnosti strana 5 Hledáme knihovníka Mnozí z nás by jistě přivítali možnost půjčit si na faře duchovní i jiné knihy. Dát ale dohromady katalog, spravovat knihovní fond a řešit nevrácené výpůjčky není lehký úkol. Proto hledáme schopného a ochotného člověka, který by se do projektu farní knihovny pustil, případně i další dobrovolné pomocníky. Podrobnosti u Bohunky Urbanové ( Pořad vánočních bohoslužeb prosince Kostomlaty (tzv. vigilie s dětmi) (Štědrý den) Milovice Lysá nad Labem (za doprovodu Chrámového sboru) 25. prosince Milovice 8.00 (Narození Páně) Lysá nad Labem 9.30 (za doprovodu Chrámového sboru) Kostomlaty prosince Milovice 8.00 (sv. Štěpána) Lysá nad Labem prosince Lysá nad Labem (poděkování za uplynulý rok) (sv. Silvestra) 1. ledna 2013 Milovice 8.00 (Matky Boží Lysá nad Labem 9.30 panny Marie) Kostomlaty Pozvánky z Lysé nad Labem I v listopadu a prosinci pokračují středeční mše svaté pro děti. Všechny děti zveme a od hodin do zimní kaple. V pátek 16. listopadu se sejdeme v 19 hodin k modlitbě se zpěvy z Taizé. V ostatní pátky bude vždy od 17 hodin příležitost k adoraci Nejsvětější Svátosti. V neděli po mši svaté se rádi uvidíme se všemi farníky na farní kávě. Během tohoto setkání předvedou děti ze scholy své pásmo Postavy Starého zákona, se kterým vystupovaly na Noci kostelů. Spolek rodáků pořádá v sobotu 1. prosince tradiční Přivítání adventu v Lysé nad Labem. Od 14 hodin budou v provozu stánky na Husově náměstí a od 15 hodin začne na stejném místě kulturní program. Stejně jako v minulých letech se po dobu adventní budeme scházet ve čtvrtek ráno ke slavení rorátních mší svatých (roráty z latinského rorate rosu dejte ). Sraz dětí s lampičkami je v 6.40 před kostelem, začátek mše pak v Po mši opět nabízíme možnost společně posnídat. Pokud byste chtěli pomoci s přípravou snídaně či přispět

6 strana 6 Srdce farnosti ročník 2012, číslo 5 buchtou, pomazánkou apod., obrat te se na Marušku Mikuškovou. Termíny rorátních mší: 6., 13. a 20. prosince. Děti z naší farnosti pro vás pilně připravují již druhý vánoční misijní jarmark. V neděli vám po mši svaté nabídnou své výrobky ručně malované pohlednice za dobrovolný dar na misie. Všichni, kdo by se chtěli podílet na přípravě jarmarku a přispět svými výrobky at se přihlásí u Bohunky Urbanové (osobně nebo na Odpoledne po misijním jarmarku, tedy v neděli 9. prosince bude v našem kostele od 16 hodin Adventní koncert. Na programu bude hudba starých mistrů a vánoční verše. Zazpívají pro Vás děti z Dětského domova v Milovicích, kterým bude také věnován výtěžek koncertu. Přijd te podpořit dobrou věc. Duchovní obnova farnosti bude od pátku 14. do soboty 15. prosince ve farní klubovně. Letos ji povede salesián P. Marek Sklenář na téma Jak prožívat duchovní život v běžném životě. Stejně jako v loňském roce bude během sobotního dopoledne zajištěno hlídání dětí. Podrobnosti doplníme během listopadu v nedělních ohláškách a na webových stránkách farnosti. Přihlašovat se můžete Tereze Schrötterové ( em na nebo SMS na číslo ). Na Štědrý den bude připraven od tradiční Živý Betlém a v kostele se můžeme připojit k Vánočnímu zpívání dětí. A ještě jedna pozvánka do nového roku v sobotu bude v kapli sv. Tří králů na zámku v Lysé nad Labem tradiční poutní mše svatá, kterou doprovodí náš Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele. Pozvánky z Milovic Od pátku 16. do neděle 18. listopadu zveme na víkend školáky od 8 let. Pojedeme do Nové Vsi nad Popelkou a zveme všechny dobrodružné povahy. Více info u D. Zikánové (tel nebo V neděli bude kromě slavnosti Ježíše Krista Krále také pout ke sv. Kateřině Alexandrijské. Mše svatá bude mimořádně od 9.30, doprovázet ji bude Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele. Po mši bude následovat malé pout ové pohoštění. Výtěžek z něj bude putovat na činnost Papežských misijních děl. Srdečně zveme! Na Štědrý den chystáme otevření kostela s možností prohlídky betlémů vytvořených dětmi ze školek a kroužků v Milovicích. Nebude chybět ani něco na zahřátí. Půlnoční mše svatá bude ve Veškeré informace najdete na Vydává Římskokatolická farnost Lysá nad Labem pro vnitřní potřebu. Náměstí Bedřicha Hrozného 7, Lysá nad Labem, , tel.: , web: Redakční rada: Kateřina Št astná (kš), Pavel Schrötter (psch), Petr Mandys sazba; nepodepsané příspěvky zpracovala redakce. Příspěvky a náměty posílejte na a

Srdce farnosti ročník 2014

Srdce farnosti ročník 2014 Srdce farnosti ročník 2014 speciál Taizé Praha BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Mimořádné vydání Evropské setkání mladých v Praze Milí farníci, prožíváme Advent toužebné očekávání

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2012 Nenechme si vzít advent Začíná adventní doba a s ní nový liturgický rok. Doba radostného očekávání svátků Narození Páně nás bude provázet téměř celým prosincem.

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Srdce farnosti ročník 2014

Srdce farnosti ročník 2014 Srdce farnosti ročník 2014 speciál Noc kostelů BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Mimořádné vydání k Noci kostelů Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc.

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

č. 72 leden 2007 Milí farníci,

č. 72 leden 2007 Milí farníci, č. 72 leden 2007 Milí farníci, v církvi se nelze nudit. Je tolik příležitostí prožívat víru, vzdělávat se, poznávat nové lidi a inspirovat se jejich životní zkušeností. Byl by bláhový ten, kdo by nevyužíval

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 106 Advent 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Setkání Taizé Tříkrálová sbírka Kronika Pro děti

Více