P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e"

Transkript

1 Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje Drahobejlova 52/ Praha 9 P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Pořadatel: Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje, dále jen OS PLLH. Úvodní ustanovení: Soutěž je řízena Řídícím výborem Pražské ligy ledního hokeje (dále jen ŘV PLLH) od srpna do června. Vlastní soutěž probíhá od října do 30.dubna. Soutěže se mohou zúčastnit mužstva, která mají řádně uzavřenou Smlouvu o účasti s OS PLLH, uhrazeno startovné a ostatní poplatky a zajištěnou ledovou plochu pro příslušný ročník soutěže. Soutěží se podle platných pravidel Českého svazu ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu a těchto propozic. Pořadatelem je dle rozlosování domácí mužstvo. Start hráčů: V soutěži PLLH je povolen start hráčů starších 18-ti let. Za mužstvo nesmí nastoupit hráč registrovaný za oddíl hrající vyšší soutěž než městský nebo krajský přebor, dále ligy a extraligy dospělých a juniorů. Výstroj hráčů: Hráči musí nastoupit k utkání v úplné hokejové výstroji s předepsanou helmou a v jednotných dresech s čísly. V případě shodnosti barvy dresů obou soupeřů, mění dresy vždy domácí mužstvo. Kapitán a jeho zástupce musí být označen na dresu. Nové registrace: Každý hráč má vlastní registrační průkaz (dále RP), který je na základě žádosti hráče nebo vedoucího mužstva vystaven a schválen Sportovně technickou komisí ŘV PLLH (dále STK) a předán hráči nebo vedoucímu mužstva. Hráč nesmí mít kmenovou registraci ve dvou a více mužstvech soutěže PLLH (Viz odst. Hostování hráčů). Za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených na RP hráčů (jméno, příjmení, fotografie, datum a místo narození) odpovídají vedoucí jednotlivých mužstev. Fotografie hráče musí být pevně spojena nalepením s RP. RP je bez pevně nalepené fotografie neplatný a nelze s ním prokazovat totožnost hráče. Za nesprávné nebo nepravdivé údaje bude mužstvo potrestáno dle disciplinárního řádu. Žádost o vystavení RP se podává STK pouze em. O zhotovení RP je ved. mužstva vyrozuměn zasláním aktualizované soupisky mužstva. Soupiska mužstva nenahrazuje RP. O zrušení RP je ved. mužstva vyrozuměn také zasláním aktualizované soupisky mužstva. RP je jediný doklad o totožnosti hráče v případě provedené konfrontace hráčů rozhodčím utkání. Zaregistrováním hráče jsou automaticky zrušeny veškeré dřívější registrace před tímto datem. Registrace nových hráčů se zhotovují a vydávají po celou sezonu od 1.9. příslušného roku do roku následujícího. Přestupy hráčů: Registrace přestupujících hráčů se provádí na základě žádosti hráče nebo vedoucího mužstva. Žádost o vystavení nového RP u jiného mužstva se podává STK pouze em. Přestupem hráče do nového mužstva se automaticky ruší veškeré dřívější registrace. O přestupu hráče jsou vyrozuměni vedoucí obou mužstev a oba obdrží aktualizovanou soupisku mužstva. Registrace přestupujících hráčů se zhotovují a vydávají v termínech (dle dohody) od 1.9. příslušného roku do roku následujícího. Výjimkou jsou přestupy brankářů, kteří mohou přestupovat po celou sezonu. Hostování hráčů: Každé mužstvo může mít na své soupisce neomezený počet kmenových hráčů a maximálně dva hráče registrované jako hosty. Podmínkou pro registraci hráče hosta je řádná registrace v mužstvu hrajícím soutěž PLLH a výkonnostní rozdíl mezi mužstvem kde je řádně registrován a mužstvem kde je hráč hostem není větší než dvě výkonnostní skupiny soutěže PLLH (vyšší a nižší). Hráč smí hostovat pouze v jediném mužstvu. O registraci hostujícího hráče požádá hráč nebo vedoucí mužstva STK stejným způsobem jako u registrace nových hráčů a přestupů. STK po ověření dodržení podmínek pro hostování (hostování v jediném mužstvu a rozdíl ve výkonnosti skupin) povolí hostování a vystaví barevně odlišený registrační průkaz pro hostující hráče. Registrace hostujících hráčů se zhotovují v termínech od 1.9. příslušného roku a do roku následujícího. Hráčské doklady a konfrontace: Mužstva před utkáním předloží rozhodčím platné RP všech hráčů uvedených v zápise o utkání. Rozhodčí si RP ponechá pro případné provedení konfrontace hráčů. O konfrontaci identity hráčů soupeře může požádat rozhodčího zápasu jen kapitán mužstva nejpozději o přestávce mezi druhou a třetí třetinou zápasu. Konfrontaci může provézt rozhodčí nejvýše u pěti hráčů, porovnáním totožnosti dle RP hráče PLLH a průkazu totožnosti (doklad s fotografií). Při zjištění nesrovnalostí v identitě konfrontovaných hráčů je rozhodčí utkání povinen toto zapsat do zápisu o utkání. V tomto případě se jedná o neoprávněný start hráče a mužstvo je potrestáno kontumačním výsledkem 5:0 ve prospěch soupeře. Dotyčný hráč a kapitán mužstva jsou automaticky potrestáni zákazem startu v následujících dvou utkáních. Dotyčný hráč je potrestán zákazem startu i za mužstvo ve kterém hostuje. Při porušení tohoto zákazu je hráč potrestán zákazem startu do konce soutěže (30.dubna). Bez ohledu na výsledek konfrontace se doporučuje utkání dohrát v přátelském duchu. Zápisy o utkání: Před utkáním předá domácí mužstvo řádně a čitelně vyplněný zápis o utkání na předepsaném formuláři hostujícímu mužstvu. Po doplnění zápisu o utkání hostujícím mužstvem předá zápis o utkání spolu s RP hráčů nejpozději 10 minut před začátkem hrací doby rozhodčímu utkání. (viz příloha Propozic PLLH č.1)

2 List č.2 Povinnosti domácího mužstva: 1. Zahájit jako první jednání se soupeřem o termínu sehrání utkání, nejpozději 8 dní před uvažovaným termínem. 2. Termíny utkání sjednané ústně na Shromáždění delegátů apod. je nutné oznámit-připomenout hostujícímu mužstvu em nejpozději 8 dní před již dříve dohodnutým termínem. 3. Zajistit ledovou plochu. V případě zajištění ledové plochy mimo území hl.m.prahy musí domácí mužstvo vyplatit hostujícímu mužstvu cestovné (viz příloha Propozic PLLH č.3). Rozhodčím se vyplácí cestovné dle směrnic MV SLH. 4. Zajistit kvalifikované rozhodčí, nejpozději 8 dní předem. 5. Zajistit po dobu trvání utkání lékárničku pro nejnutnější ošetření. 6. Předat nejpozději 10 minut před zahájením hrací doby rozhodčímu řádně vyplněný Zápis o utkání a RP hráčů. 7. Uhradit veškeré náklady spojené s pořádáním utkání (pronájem ledové plochy, úhrady rozhodčím a cestovné soupeři). 8. Na základě předloženého dokladu o vyúčtování předá před utkáním rozhodčímu utkání předepsanou náhradu. 9. Při odřeknutí termínu utkání hostujícím mužstvem na který je delegován rozhodčí členem ŘV PLLH okamžitě informovat člena ŘV PLLH nebo přímo rozhodčího nedelegovaného ŘV PLLH. Povinnosti hostujícího mužstva: 1. Přistoupit na termín utkání, který určí domácí mužstvo v souladu s hracími termíny soutěže PLLH. 2. Předehraní nebo posunutí termínu utkání je možné pouze po vzájemné dohodě obou mužstev. 3. Odřeknutí předem sjednaného termínu utkání je možné jen z velmi vážných důvodů a to em nejpozději do 48 hod. před dohodnutým termínem utkání. Vážný důvod k odřeknutí termínu utkání neprodleně sdělit em domácímu (pořadatelskému) mužstvu a ŘV PLLH-STK. 4. Při odřeknutí utkání méně než 48 hodin před řádně sjednaným termínem utkání se mužstvo zavazuje k úhradě nákladů spojených se sehrání utkání v náhradním termínu na vlastní ledové ploše nebo úhradě nákladů spojených se sehráním utkání domácímu mužstvu (pronájem ledové plochy). V případě nesplnění tohoto bodu bude utkání posuzováno jako nesehrané utkání vinou hostujícího mužstva a mužstvo potrestáno kontumačním výsledkem 5:0 pro domácí mužstvo. 5. Nedostaví-li se hostující mužstvo bez předchozí písemné ( ) omluvy k utkání v předem řádně sjednaném termínu a nedoloží, že na tuto skutečnost upozornil prokazatelně ( ) předem domácí (pořadatelské) mužstvo bude celá záležitost posuzována jako nesehrané utkání vinou hostujícího mužstva a mužstvo potrestáno kontumačním výsledkem 5:0 v prospěch soupeře. V případě, že soupeř přistoupí na sehrání utkání v náhradním termínu dohodou zavazuje se hostující mužstvo sehrát utkání na vlastní ledové ploše s úhradou veškerých nákladů (pronájem ledové plochy, úhrady rozhodčím také za nesehrané utkání a cestovné soupeři). Vyloučení mužstva se soutěže: Při hrubém porušení Propozic PLLH může být mužstvo po projednání ŘV PLLH vyloučeno ze soutěže PLLH. V případě, že mužstvo bude rozhodnutím ŘV PLLH postiženo třemi kontumačními prohrami následuje vyloučení ze soutěže PLLH bez možnosti odvolání. Trvání a průběh utkání: Soutěžní utkání se hraje bez přestávek na odpočinek (přestávkou se rozumí jen čas nutný k výměně stran hrací plochy). Minimální hrací čas soutěžního utkání je stanoven na 3 x 25 minut hrubého času. Po dohodě vedoucích (kapitánů) obou mužstev je možné utkání sehrát i v jiném časovém rozsahu. V průběhu soutěžního utkání nelze požádat rozhodčího o přerušení hry tzv. timeout. Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí, může po dohodě obou mužstev řídit utkání rozhodčí laik. Tato dohoda musí být zapsána v zápise o utkání a stvrzena podpisy kapitánů obou mužstev před zahájením utkání. Vyloučení hráčů: Počet trestných minut za porušení pravidel je v soutěži PLLH stanoven takto: (2)3 minuty, (5)9 minut a (10)18 minut. Protesty: Kterékoliv mužstvo může prostřednictvím vedoucího mužstva podat písemný protest ( em) na nedodržení nebo porušení Propozic PLLH předsedovi STK ŘV PLLH panu Humlovi Protest musí být doručen vždy písemně do 7 kalendářních dnů od data předmětného utkání (události). Protest bude vždy projednán na nejbližším zasedání ŘV PLLH. Vyhodnocení výsledků soutěže PLLH: Vítězem soutěže a držitelem putovního poháru PLLH se stává vítěz I.skupiny. Putovní pohár PLLH je vítěznému mužstvu propůjčen po dobu následující sezony. O vítězi soutěže PLLH a o medailovém pořadí mužstev ve skupinách rozhodují při rovnosti bodů dvou a více mužstev výsledky vzájemných utkání těchto mužstev. V soutěži se udělují: I.skupina: Putovní pohár PLLH celkovému vítězi soutěže, poháry, peněžní odměny a diplomy mužstvům za 1. 3.místo II.skupina až VII.skupina: peněžní odměny a diplomy mužstvům za 1. 3.místo I.skupina až VII.skupina: peněžní odměny a diplomy pro vítěze soutěže slušnosti ve skupinách V soutěži se hodnotí a vyhlašuje: Ve všech skupinách: nejlepší brankář, obránce a útočník obdrží diplomy a nejlepší šestka skupiny Poslední dvě mužstva z každé skupiny sestupují a první dvě mužstva z každé skupiny postupují do vyšší výkonnostní skupiny. V případě, že mužstvo bude potrestáno ŘV PLLH třemi a více kontumačními prohrami, bude toto mužstvo vyřazeno ze soutěže PLLH a při losování příštího ročníku soutěže bude na něj pohlíženo jako na nově přihlášené mužstvo.

3 Pojištění: Hráči, kteří jsou registrováni v soutěži PLLH nejsou hromadně pojištěni proti úrazu. List č.3 Náhrady rozhodčím: Utkání řídí dva rozhodčí 2 x 400,- Kč 800,- Kč vč.cestovného Utkání řídí jeden rozhodčí 500,- Kč vč.cestovného Utkání řídí dva rozhodčí po 21:30 hod. 2 x 500,- Kč 1.000,- Kč vč.cestovného Utkání řídí jeden rozhodčí po 21:30 hod. 600,- Kč vč.cestovného Při utkání mimo dosah MHD hradí domácí (pořádající) mužstvo rozhodčím cestovné podle směrnic MV SLH. Náhrada delegátovi: Mužstvo, které požádá ŘV PLLH o vyslání delegáta na kontrolu utkání uhradí OS PLLH částku 500,- Kč vč. cestovného Informace pro mužstva a korespondence s ŘV PLLH: Pan Jan Huml, výkonný místopředseda OS PLLH a předseda STK ŘV PLLH; tel.: ; bytem Počernická 413/70, Praha 10 Malešice; Delegování rozhodčích na utkání: Pan Milan Procházka, člen komise rozhodčích ŘV PLLH delegování rozhodčích; tel.: a (oba do bytu) bytem Dělnická 202/6, Praha 7 Holešovice Přílohy: Nedílnou součástí Propozic PLLH jsou přílohy č.1, č.2 a č.3. Tyto propozice vstupují v platnost dnem 10.srpna Současně se ruší platnost dříve vydaných Propozic i s přílohami v celém rozsahu platnosti. Ing. Petr T i n k a v.r. předseda občanského sdružení Pražská liga ledního hokeje Jan H u m l v.r. výkonný místopředseda občanského sdružení Pražská liga ledního hokeje

4 Propozice PLLH příloha č.1 Přihlášky do soutěže PLLH a uzavírání Smluv o účasti s jednotlivými mužstvy. 1.Povinnosti organizátora soutěže PLLH Řídící výbor Pražské ligy ledního hokeje (dále ŘV PLLH): Oznámit em a uveřejněním na stránkách pokyny všem mužstvům právě skončeného ročníku PLLH a všem předběžně přihlášeným mužstvům do nového ročníku PLLH termín 15.srpna: - uveřejnit novelizované znění Propozic PLLH vč. příloh na v plném rozsahu před uzavíráním Smluv o účasti s jednotlivými mužstvy - způsob přijímání a uzavírání Smluv o účasti do nového ročníku PLLH s jednotlivými mužstvy - předepsanou výši startovného pro nový ročník PLLH - místo a termíny pro uzavírání Smluv o účasti s jednotlivými mužstvy - umožnit uzavření Smlouvy o účasti i mimo stanovené termíny po vzájemné dohodě - místo a termín konání setkání zástupců mužstev s členy OS PLLH na Shromáždění delegátů - pozvánka - vyhodnocení nejlepších hráčů pozvánka Výše uvedené oznámení a pokyny zaslat vedoucím jednotlivých mužstev em na adresu uvedenou v adresáři mužstev právě skončeného ročníku a dle údajů uvedených na předběžných přihláškách nových mužstev. 2.Povinnosti účastníků soutěže PLLH vedoucí jednotlivých mužstev: V rámci spolupráce při uzavírání Smluv o účasti v PLLH je nutné splnit zástupci mužstev níže uvedené body termín 10.srpna: - informovat ŘV PLLH o změnách ve vedení mužstev (nový vedoucí a zástupce, adresa bydliště, , telefon) - dbát písemných pokynů od ŘV PLLH a dodržovat stanovené termíny pro uzavírání Smluv o účasti, zvláště konečný termín určený pro uzavírání Smluv o účasti, což je podmínkou pro rozdělení mužstev do skupin a následné rozlosování zápasů - mužstvo (vedoucí mužstva), které do 15.srpna neobdrží nebo si nepřečte na pokyny ohledně účasti v novém ročníku PLLH (neoznámení nového vedoucího mužstva, změna u a adresy apod.) musí ve vlastním zájmu kontaktovat ŘV PLLH za účelem uzavření nové Smlouvy o účasti 3.Sankce pro mužstva: Nedodržení stanovených termínů a nevyužití možnosti pro uzavírání Smluv o účasti mezi mužstvy a OS PLLH v individuálně dohodnutých termínech bude považováno za hrubé porušení Propozic soutěže PLLH a proti předmětným mužstvům bude ze strany ŘV PLLH postupováno takto: - při prodloužení stanoveného konečného termínu pro uzavření smluv o jeden až dva dny bude mužstvo postiženo zvýšením startovného o částku 500,- Kč - od třetího dne od stanoveného konečného termínu pro uzavírání smluv nebude již možné s mužstvem uzavřít smlouvu a mužstvo nebude zařazeno mezi účastníky soutěže PLLH Dodržování termínů zápasů 1.Povinnost vedoucích mužstev: - dbát na dodržování termínu sehrání zápasů dle termínové listiny soutěže PLLH - dodržovat zásadu, že měsíc duben slouží jen k sehrání náhradních zápasů, které nebylo možno sehrát v termínech dle rozlosování z kvalifikovaných důvodů - nelze sjednávat více jak 2 zápasy v měsíci dubnu bez souhlasu soupeře 2.Sankce pro mužstva: Nedodržení termínové listiny soutěže PLLH bude vždy posuzováno ŘV PLLH porovnáním vyjádření domácího (pořadatelského) a hostujícího mužstva s níže uvedenými možnostmi: - domácí mužstvo, které bez kvalifikovaných důvodů odloží termín zápasu na měsíc duben bude posuzováno jako mužstvo, které zavinilo nesehraní zápasu kontumační výsledek 5:0 ve prospěch hostujícího mužstva - domácí mužstvo, které prokáže nezaviněné nesehraní zápasu bude posuzováno jako vítěz kontumační výsledek 5:0 ve prospěch domácího mužstva - v případě, že nebude možné prokázat míru zavinění nesehraní zápasu domácímu (pořadatelskému) a ani hostujícímu mužstvu v náhradním termín, bude tato situace posouzena jako nesehraný zápas bez bodu pro obě mužstva Ing. Petr T i n k a v.r. předseda OS PLLH Jan H u m l v.r. výkonný místopředseda OS PLLH

5 Propozice PLLH příloha č.2 1.Povinnosti domácího (pořadatelského) mužstva: - výhradně používání formuláře Zápis o utkání předepsaného typu, který je uveden na - použitý Zápis o utkání musí být jeden oboustranný list (není přípustné sešití nebo slepení dvou listů) - vyplněný Zápis o utkání je doklad, který nelze v žádném případě nahradit skenovaným papírem odeslaným em - odpovídá za řádné a čitelné vyplnění po formální stránce - odpovídá za uvedení (čitelné) jmen rozhodčích a jejich podpisů s tím, že porušení je potrestáno pokutou 100,- Kč - opakující se formální chyby (chybějící čísla hráčů a jejich registrací, chybějící jméno a označení kapitánů mužstev, datum a místo konání zápasu apod.) jsou potrestány pokutou 100,- Kč - pokuty za formální chyby při vyplňování Zápisu o utkání jsou vždy projednány s vedoucími mužstev a v případě udělení pokut jsou vybírány (při účasti mužstva v příštím ročníku soutěže) při podpisu Smlouvy o účasti pro nový ročník PLLH - mužstvo si po skončení utkání převezme od rozhodčího Zápis o utkání a provede kontrolu plnění povinností rozhodčího - mužstvu jsou při uzavření Smlouvy o účasti v soutěži PLLH předány 3 ks obálek (C5) s vyplněnou adresou doručení - mužstvo prostřednictvím svého zástupce doručí Zápisy o utkání nejpozději do 7 dnů (po sehrání 3 utkání) předsedovi STK p. Janu Humlovi na adresu: Počernická 413/70, Praha 10-Malešice poštou (ne doporučeně) nebo osobně V případě, že mužstvo Zápisy o utkání ve výše uvedeném termínu ( 7 dnů po sehrání 3 utkání) nedoručí panu Humlovi bude po projednání ŘV PLLH mužstvu odebrán 1 bod za každý v termínu nedoručený Zápis o utkání z celkových bodů dosažených v soutěži PLLH. V žádném případě nebudou zohledněny výmluvy, že nebylo možné Zápisy o utkání doručit (jsem nemocen, jsem mimo Prahu apod.), protože každý vedoucí mužstva má svého zástupce. 2.Povinnosti domácího (pořadatelského) mužstva úhrada startovného: - vyplatit na požádání cestovné v hotovosti hostujícímu mužstvu ve stanovené výši (viz Propozice PLLH příloha č.3) před zahájením utkání za přítomnosti rozhodčího s tím, že rozhodčí je povinen zaznamenat tuto skutečnost do Zápisu o utkání - odmítnutí proplacení náhrady cestovného hostujícímu mužstvu je považováno za hrubé porušení Propozic PLLH - prokazatelné neproplacení náhrady cestovného bude projednáno ŘV PLLH a nebudou-li ani po výzvě náklady na cestovné hostujícímu mužstvu uhrazeny budou podniknuty níže uvedené kroky k nápravě: - dodatečná úhrada cestovného může být provedena do 30.dubna i prostřednictvím ŘV PLLH, který předá hostujícímu mužstvu náhradu cestovného - neuhrazení cestovného hostujícímu mužstvu do skončení soutěže (30.dubna) je v případě vítězství domácího mužstva v předmětném utkání důvodem k odebrání 2 bodů z celkového počtu získaných bodů v soutěži PLLH - dodatečná úhrada cestovného, které nebylo řádně proplaceno při jednotlivých utkáních a ani prostřednictvím ŘV PLLH bude požadována při uzavírání Smlouvy o účasti v novém ročníku PLLH (bude-li mít mužstvo zájem startovat v novém ročníku PLLH) zástupcem OS PLLH při podpisu - v případě, že zástupce mužstva dlužnou částku uhradí na místě v hotovosti obdrží doklad o zaplacení a dlužná částka bude posléze zástupcem OS PLLH předána oprávněnému - v případě, že mužstvo dlužnou částku nebude ochotno zaplatit nebude s ním uzavřena Smlouva o účasti v PLLH Při opakování hrubého porušení Propozic PLLH neproplacením cestovného hostujícímu mužstvu ve třech a více případech je mužstvo vyloučeno ze soutěže PLLH. 3.Povinnosti rozhodčího utkání: - musí být držitelem licence rozhodčího od ČSLH - před utkáním si vyžádat od zástupců obou mužstev předložení RP všech hráčů uvedených na soupisce v Zápisu o utkání - před utkáním provézt kontrolu vyplnění Zápisu o utkání po stránce věcné - uvést své jméno, adresu bydliště a podepsat se na předmětném Zápisu o utkání - musí být způsobilý k řízení zápasu po stránce fysické i duševní (zranění, opilost apod.) - do Zápisu o utkání poznamenat vyplacení nebo nevyplacení cestovného hostujícímu mužstvu - po utkání zapsat do Zápisu o utkání veškeré mimořádné události, které se udály během zápasu (zranění hráčů, návrh na disciplinární potrestání hráčů apod.) - při návrhu na disciplinární trest musí podrobně popsat celou událost do Zápisu o utkání - při návrhu na disciplinární potrestání hráčů musí odebrat uvedeným hráčům RP - Zápis o utkání si v tomto případě rozhodčí ponechá a neprodleně doručí předsedovi STK ŘV PLLH panu Humlovi - Zápis o utkání předá vždy (mimo výše uvedeného bodu) po skončení utkání kapitánovi domácího (pořadatelského) mužstva Při opětovném zjištění neplnění funkce rozhodčího a opakovaných stížnostech (písemných) na výkon rozhodčího ŘV PLLH udělí rozhodčímu trest zákazu rozhodování v soutěži PLLH v délce, která odpovídá závažnosti neplnění povinností rozhodčího. Dočasný nebo úplný zákaz rozhodování utkání soutěže PLLH bude rozhodčím oznámen ŘV PLLH a mužstvům startujícím v soutěži PLLH bude toto rozhodnutí ŘV PLLH oznámeno na Tímto rozhodnutím ŘV PLLH bude jakékoliv utkání řízené rozhodčím, který má zákaz řízení zápasů v soutěži PLLH považováno za řízení přátelského (ne soutěžního) utkání a do výsledkové listiny soutěže PLLH se nezapočítává. V případě, že nebude sehráno jiné utkání než které rozhodoval rozhodčí v zákazu řízení, bude tento případ kvalifikován jako nesehraní soutěžního utkání zaviněné domácím mužstvem kontumační prohra 5:0 ve prospěch hostujícího mužstva.

6 Propozice PLLH příloha č.3 Náhrady cestovného: Jedná se o částečnou náhradu cestovného pro hostující mužstva, která používají soukromá motorová vozidla k zajištění dopravy na odehrání soutěžních utkání mimo území hl. m. Prahy. 1.Zadání: A vzdálenost zimního stadionu od hranic hl. m. Prahy a zpět B základní náhrada za použití vlastního osobního vozidla C náhrada za spotřebované palivo D základní náhrada + náhrada za spotřebované palivo (za 1 km) E výše nákladů ha jeden osobní automobil F výše nákladů na jízdu třech osobních automobilů G celková náhrada za tři osobní automobily 2.Sazby: - základní náhrada za použití vlastního vozidla 3,70 Kč/os. automobil - průměrná cena benzinu Natural 95 O 35,70 Kč/litr - průměrná spotřeba 7,00 litrů/100 km - náhrada za spotřebované palivo (35,70 x 7,00 : 100 = 2,499) 2,50 Kč/km/os. automobil - počet os. automobilů nutný k přepravě mužstva na utkání 3,00 os. automobily 3.Výpočet náhrad cestovného na jednotlivé stadiony mimo území hl. m. Prahy: Umístění zimního stadionu: A B + C = D E F G Říčany 6 3,70 + 2,50 = 6,20 37,20 111,60 200,00 Černošice 8 3,70 + 2,50 = 6,20 49,60 148,80 200,00 Velké Popovice 26 3,70 + 2,50 = 6,20 161,20 483,60 500,00 Kralupy nad Vltavou 34 3,70 + 2,50 = 6,20 210,80 632,40 700,00 Neratovice 38 3,70 + 2,50 = 6,20 235,60 706,80 800,00 Kladno 42 3,70 + 2,50 = 6,20 260,40 781,20 800,00 Beroun 48 3,70 + 2,50 = 6,20 297,60 892,80 900,00 Slaný 50 3,70 + 2,50 = 6,20 310,00 930, ,00 Mělník 56 3,70 + 2,50 = 6,20 347, , ,00 Benátky nad Jizerou 60 3,70 + 2,50 = 6,20 372, , ,00 Benešov 70 3,70 + 2,50 = 6,20 434, , ,00 Nymburk 80 3,70 + 2,50 = 6,20 496, ,00 1,500,00 4. Postup při poskytování a případném neposkytnutí cestovních náhrad: - náhrada cestovného dle uvedené tabulky je prováděna vždy před utkáním v hotovosti za přítomnosti rozhodčího zápasu - o provedené úhradě cestovného hostujícímu mužstvu učiní rozhodčí záznam v zápise o utkání - odmítnutí úhrady cestovného hostujícímu mužstvu bude považováno za hrubé porušení Propozic PLLH a proti domácímu mužstvu, které se dopustí nezaplacení cestovného před utkáním nebo v náhradním termínu (max.do 30.dubna) bude po projednání ŘV PLLH postupováno níže uvedeným způsobem: - po uzávěrce výsledků soutěže PLLH (kompletace zápisů o utkání apod.) 30.dubna budou a projednání na ŘV PLLH budou domácímu mužstvu odebrány 2 body z celkové tabulky skupiny. Při zjištění, že se toto vážné porušení Propozic PLLH opakovalo ve dvou a více případech bude mužstvo vyloučeno ze soutěže PLLH - úhrada cestovného, která nebyla provedena v termínu do 30.dubna bude požadována (v případě, že mužstvo bude mít zájem o start v následujícím ročníku PLLH) zástupcem OS PLLH při uzavírání Smlouvy o účasti v soutěži PLLH v hotovosti proti potvrzení - cestovné zaplacené dodatečně při uzavírání Smlouvy o účasti bude předáno vedoucímu poškozeného mužstva - v případě, že dlužnou částku odmítne předmětné mužstvo uhradit nebude s tímto mužstvem uzavřena Smlouva o účasti v příštím ročníku soutěže PLLH - v žádném případě nelze cestovné uhradit poškozenému mužstvu z rozpočtu soutěže PLLH

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Občanské sdružení Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Pořadatel: Občanské sdružení, dále jen OS PLLH Úvodní ustanovení: Soutěž je řízena Řídícím výborem PLLH

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League Stanovy SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení 1. Small floorball league ( SFL ) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel Čfbu

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

HOKEJOVÝ TURNAJ O MODRÉHO A BÍLÉHO PICAROONA CHOMUTOV 2014

HOKEJOVÝ TURNAJ O MODRÉHO A BÍLÉHO PICAROONA CHOMUTOV 2014 hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádají: HOKEJOVÝ TURNAJ O MODRÉHO A BÍLÉHO PICAROONA CHOMUTOV 2014 pro děti ročníku 2006 a mladší V Chomutově v neděli dne 23.3. 2014 Obě ledové plochy Propozice turnaje

Více

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz Adresář organizačních pracovníků SKP Tachov: Jiří CHEJNOVSKÝ, 34701 Tachov tel.: 724 359 780 e-mail: jiri.chejnovsky@seznam.cz hřiště: SKP Tachov u městského

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Městská liga neregistrovaných

Městská liga neregistrovaných Turnaj v ledním hokeji o přeborníka města Velkého Meziříčí Městská liga neregistrovaných 13. ročník Zimní stadion ve Velkém Meziříčí 2015/2016 Organizace: Řídící orgán jsou manažeři jednotlivých mužstev,

Více

2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011

2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011 2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011 PROPOZICE TURNAJE 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partner: HC EATON Pardubice 1.3

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává REGISTRAČNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. REGISTRAČNÍ

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Český pohár dospělých. 42. ročník

Český pohár dospělých. 42. ročník V Praze dne 6. 6. 2015 Český pohár dospělých 42. ročník P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Zpravodaj č. : SEZONA 2011/2012-1 -

Zpravodaj č. : SEZONA 2011/2012-1 - Zpravodaj č. : 72 SEZONA 2011/2012 Vydává VV SK RKP leden 2012-1 - PRůBĚŽNÉ TABULKY PODZIM 2011 PŘEBOR I.třída 1. MICRONIX 9 7 0 2 44 : 27 21 1. DPA ŘEPY 9 7 1 1 20 : 9 22 2. LD VRŠOVICE 9 6 0 3 35 : 17

Více

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: PŘÍPRAVNÝ PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ CHOMUTOV 2014 pro děti ročníku 2006 a mladší V Chomutově v sobotu dne 23.8. 2014 Obě ledové plochy Pracovní propozice turnaje

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1.1 Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) mužů. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2009/2010 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 10.12.2011 odpoledne 2004 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

V. ROČNÍK INTERNACIONÁLNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ

V. ROČNÍK INTERNACIONÁLNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ V. ROČNÍK INTERNACIONÁLNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ Organizátor: Termín: 11. 07. 2015 od 9:30 do cca 16:00 Místo: Domácí hřiště TJ Ďáblice. Kokořínská 400/34, 182 00, Praha 8, Ďáblice Partneři: 1. SOUTĚŽNÍ

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE McDonald s Cup 2014/2015 Krajské finále OLOMOUC 20. května 2015 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel 2. Účastníci 3. Termín konání 4. Místo konání Z pověření

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Upřesňující technické normy 2014-2015

Upřesňující technické normy 2014-2015 Upřesňující technické normy 2014-2015 1. Startují : MŽ - startují hráči dvouročníku 2003-2004 (dívky navíc i ročník 2002) - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2005 (po splnění čl.219

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK).

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK). REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává tento REGISTRAČNÍ ŘÁD, platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014.

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA. okresní finále. 20. říjen 2011

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA. okresní finále. 20. říjen 2011 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA okresní finále 20. říjen 2011 Klub přátel Josefa Masopusta OR AŠSK Jičín SPŠ a VOŠ Jičín A/ Všeobecná ustanovení

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Chodov 19.2.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více