P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje"

Transkript

1 Občanské sdružení Drahobejlova 52/ Praha 9 P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Pořadatel: Občanské sdružení, dále jen OS PLLH Úvodní ustanovení: Soutěž je řízena Řídícím výborem PLLH (dále jen ŘV PLLH) od září do června. Vlastní soutěž probíhá od října do 30.dubna. Soutěže se mohou zúčastnit mužstva, která mají řádně uzavřenou smlouvu s OS PLLH o účasti v soutěži, uhrazeno startovné a ostatní poplatky a zajištěnu ledovou plochu pro příslušný ročník soutěže. Soutěží se podle platných pravidel Českého svazu ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu a těchto propozic. Pořadatelem je dle vylosování domácí mužstvo. Registrace: Každý hráč má vlastní registrační průkaz, který je platný po schválení sportovně technickou komisí (dále STK) a podepsán vedoucím mužstva. Hráč nesmí mít registraci ve dvou a více mužstvech soutěže PLLH. Zaregistrováním v novém mužstvu jsou automaticky zrušeny veškeré dřívější registrace před tímto datem. Za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených na registračních průkazech hráčů odpovídají vedoucí jednotlivých mužstev. Pro nesprávné nebo nepravdivé údaje bude mužstvo potrestáno podle disciplinárního řádu. Veškeré přihlášky a změny registrací provádí řídící výbor (STK) na základě písemné žádosti a předložení úplných registračních dokladů. Start hráčů: V soutěži je povolen start hráčů starších 18 let. Za mužstvo nesmí nastoupit hráč registrovaný za oddíl hrající vyšší soutěž než městský přebor mužů, dále ligy a extraligy juniorů. Nové registrace a přestupy hráčů: Registrace hráčů a přestupy hráčů mezi mužstvy se provádějí v termínech (dle dohody) od 1.9. příslušného roku do roku následujícího. Výjimkou jsou nové registrace a přestupy brankářů, které je možné registrovat po celou sezonu. Hráčské doklady a konfrontace: Mužstva před utkáním předkládají rozhodčím platné registrace všech hráčů uvedených v zápise o utkání. O konfrontaci může požádat kapitán mužstva rozhodčího nejpozději o přestávce mezi druhou a třetí třetinou. Konfrontaci provádí rozhodčí nejvýše u pěti hráčů, porovnáním totožnosti hráče s registračním a občanským průkazem. Při zjištění neoprávněného startu hráče je rozhodčí povinen toto zapsat do zápisu o utkání. Dotyčný hráč a kapitán mužstva jsou potrestáni automaticky zákazem startu v následujících dvou utkáních. Bez ohledu na výsledek konfrontace se doporučuje utkání dohrát. Zápisy o utkání: Před utkáním vyplní domácí mužstvo řádně a čitelně zápis na předepsaný formulář. Po doplnění údajů soupeře předá zápis spolu s registračními průkazy rozhodčím nejpozději 15 minut před utkáním. (Podrobnosti v příloze propozic č.1) Povinnosti domácího mužstva: 1. Musí jako první zahájit jednání se soupeřem o termínu utkání, nejpozději 8 dní před utkáním. 2. Musí zajistit ledovou plochu. V případě zajištění ledové plochy mimo území hl.m.prahy musí domácí mužstvo vyplatit hostujícímu mužstvu cestovné (viz příloha č.3). Rozhodčím se vyplácí cestovné podle směrnic MV SLH. 3. Musí zajistit kvalifikované rozhodčí (nejpozději 8 dní předem) 4. Musí zajistit lékárničku pro nejnutnější ošetření. 5. Řádně vyplněný Zápis o utkání předá rozhodčímu nejpozději 15 minut před zahájením utkání 6. Hradí poplatek za pronájem ledové plochy. 7. Před utkáním předá rozhodčímu náhradu, dle předloženého dokladu o vyúčtování. 8. V případě odřeknutí zápasu hostujícím mužstvem, okamžitě informovat pana Procházku nebo nedelegovaného rozhodčího. Povinnosti hostujícího mužstva: 1. Přistoupit na termín utkání, který určí domácí mužstvo v souladu s hracími termíny soutěže. 2. Předehraní nebo posunutí zápasu je možné pouze po vzájemné dohodě obou mužstev. 3. Odřeknutí zápasu je možné jen z velmi vážných důvodů a to telegraficky nejpozději 48 hodin před zápasem. Důvod odřeknutí neprodleně sdělit písemně rozhodčím i řídícímu výboru PLLH (STK). Možné je též formou SMS informovat domácí (pořádající) mužstvo a řídící výbor PLLH (STK). 4. Odřeknutím zápasu (méně než 48 hod. před zápasem) se mužstvo zavazuje k úhradě nákladů spojených se sehráním zápasu v náhradním termínu na vlastní ledové ploše nebo úhradě nájmu ledové plochy domácímu mužstvu. 5. Nedostavením se k zápasu (bez omluvy) se mužstvo v případě prokázání nedodržení předem dohodnutého termínu ( ,sms apod.) v případě přistoupení soupeře na dohodu zavazuje sehrát zápas na vlastní ledové ploše nebo k úhradě nájmu ledové plochy domácímu mužstvu a nákladů na rozhodčího jak nesehraného, tak i nového zápasu.

2 Technické podmínky: Výstroj hráčů: Hráči musí nastoupit k utkání v úplné hokejové výstroji s helmou a v jednotných dresech s čísly. V případě shodnosti barvy dresů obou soupeřů, mění dresy vždy domácí mužstvo. Kapitán a jeho zástupce musí být označen na dresu. Soutěžní zápas se hraje bez přestávek na odpočinek 3x25 minut hrubého času. (Přestávkou se rozumí jen čas nutný k výměně stran hrací plochy). Po dohodě vedoucích (kapitánů) obou mužstev je možné utkání sehrát i v jiném časovém rozvrhu. Tresty: 3 minuty, 9 minut a 18 minut. V průběhu utkání nelze uplatnit přerušení hry, tzv. timeout. Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí, může po dohodě obou mužstev řídit utkání rozhodčí laik. Tato dohoda musí být zapsána v zápise a podepsána vedoucími obou mužstev před zápasem. Zápis o takovém utkání je povinen vedoucí domácího mužstva zaslat do tří dnů na adresu předsedy STK (viz. níže). Protesty: Protestující mužstvo proti nedodržení propozic soutěže zašle písemný protest do třech dnů po utkání na adresu předsedy STK ŘV PLLH pana Humla Vyhodnocení soutěže: Vítězem celé soutěže a držitelem putovního poháru PLLH se stává vítěz 1.skupiny. V první skupině rozhodují o vítězi při rovnosti bodů více mužstev výsledky vzájemných utkání těchto mužstev. V ostatních skupinách rozhoduje o vítězi skupiny při rovnosti bodů více mužstev celkové lepší skóre ze všech zápasů skupiny. Slavnostní vyhlášení výsledků, vyhodnocení celé soutěže a udělení cen bude probíhat na shromáždění zástupců jednotlivých mužstev před začátkem nového ročníku soutěže nejpozději v měsíci říjnu. Uděluje se: - ceny za pořadí na 1.až 3.místě každé skupiny - ceny pro nejslušnější mužstva v každé skupině - ceny fair play (jednotlivci nebo mužstvo) Vyhlašuje se: - nejlepší brankář, obránce a útočník v každé skupině - nejlepší šestka každé skupiny Poslední dvě mužstva skupiny sestupují, první dvě mužstva nižší skupiny postupují do vyšší výkonnostní skupiny (třídy). V případě třech a více kontumací jednoho mužstva (potvrzených STK), bude toto mužstvo vyřazeno ze soutěže a pro losování příštího ročníku vedené jako nově přihlášené. Pojištění: Hráči, startující v této soutěži, nejsou hromadně pojištěni proti úrazu. Informace: pan Huml Jan, výkonný místo a předseda STK ŘV PLLH bytem Vykáňská 1443/6, Praha 10, tel.: , Obsazování rozhodčích: pan Procházka Milan, člen komise rozhodčích ŘV PLLH bytem Dělnická 6, Praha 7, tel.: (domů). Náhrady rozhodčím: Utkání řídí dva rozhodčí (2 x 400,-) 800,- Kč vč.cestovného Utkání řídí jeden rozhodčí 500,- Kč vč.cestovného Utkání řídí dva rozhodčí po 21:30 hod. (2 x 500,-) 1.000,- Kč vč.cestovného Utkání řídí jeden rozhodčí po 21:30 hod. 600,- Kč vč.cestovného Při utkání mimo dosah MHD hradí domácí rozhodčím cestovné podle směrnic MV SLH. Náhrada delegátovi: 500,- Kč (hradí mužstvo, které o vyslání požádá) Tyto propozice s nedílnou součástí - přílohami č.1, č.2 a č.3 jsou platné od 13.srpna Současně se ruší dříve vydané propozice v celém rozsahu jejich platnosti. předseda občanského sdružení výkonný místopředseda občanského sdružení

3 Příloha č.1 propozic PLLH. Opatření ke zkvalitnění soutěže PLLH: Plnění povinnosti domácího (pořadatelského) mužstva. - používání formuláře Zápis o utkání (dále Zápis) typu, který je uveden na stránkách Internetu jeden oboustranný list (není přípustné sešití dvou listů sešívačkou, slepení apod.) - na předepsaném formuláři Zápisu musí být uvedeny jména (čitelné) a podpisy rozhodčích - za řádné vyplnění zápisu po formální stránce zodpovídá domácí (pořádající) mužstvo - za každý Zápis, kde nebudou uvedena jména a podepsáni rozhodčí, bude potrestáno domácí (pořádající) mužstvo pokutou ve výši 100,- Kč - pokuty za formální chyby při vyplňování Zápisů budou vždy projednány s ved. mužstev a vybírány při podpisu smluv s jedn. mužstvy na příští ročník PLLH - zástupce mužstva je povinen Zápis doručit nejpozději do 7 dnů (po sehrání 3 utkání) panu Milanovi Procházkovi na adresu: Dělnická 202/6, Praha 7. V případě nedodržení tohoto termínu bude po projednání ŘV PLLH mužstvu stržen 1 bod za každý neodevzdaný Zápis v konečné tabulce skupiny. - mužstvu budou při podpisu Smlouvy o účasti předány 4 ks obálek (C5) s vyplněním adresáta Neplnění povinností rozhodčími: - v případě, že rozhodčí zápasu neplní své povinnosti, za které je placen domácím (pořádajícím) mužstvem jako je: - kontrola a vyplnění Zápisu po stránce věcné - neuvedení svého jména, adresy bydliště a podpisu - nezpůsobilost k řízení zápasu vlastním zaviněním (opilost apod.) - opětovné (písemné) stížnosti vedoucích mužstev na výkon rozhodčího bude rozhodčímu řídícím výborem PLLH udělen trest zákazu rozhodování zápasů PLLH v délce, která odpovídá závažnosti neplnění povinností rozhodčího - dočasný nebo úplný zákaz rozhodování zápasů PLLH bude rozhodčím oznámen zástupcem komise rozhodčích ŘV PLLH - mužstvům startujícím v PLLH bude tato skutečnost oznámena na stránce Internetu nebo při žádosti mužstev o delegování rozhodčího na zápas budou na tuto skutečnost upozorněny panem Procházkou - po tomto rozhodnutí řídícího výboru PLLH bude jakékoliv utkání řízené rozhodčím, který má zákaz řízení zápasů PLLH považováno za řízení přátelského (ne soutěžního) utkání a do výsledků soutěže PLLH se nezapočítává - v případě nesehrání jiného (nového) soutěžního utkání je tento případ považován za nesehrání soutěžního utkání zaviněné domácím mužstvem s hracími důsledky a to kont. výsledkem 0:5 - v případě nesehrání zápasu kdy nelze prokázat zavinění některého mužstva a po projednání ŘV PLLH bude tato situace posuzována jako nesehrané utkání bez přidělení bodů platí všeobecně výkonný místo

4 Příloha č.2 propozic PLLH. Opatření ke zkvalitnění soutěže PLLH: A. Přihlášky do soutěže uzavírání smluv s jedn. mužstvy. B. Dodržování termínů zápasů dle termínové listiny. Úkoly a povinnosti smluvních stran: Pořadatel soutěže PLLH Občanské sdružení (dále OS PLLH) Organizátor soutěže PLLH Řídící výbor Pražské ligy ledního hokeje (dále ŘV PLLH) - oznámit všem mužstvům, účastníkům právě skončeného ročníku PLLH a všem mužstvům předběžně přihlášeným do nového ročníku PLLH v měsíci srpnu: - způsob přijímání přihlášek do nového ročníku PLLH uzavíráním smluv s jednotlivými mužstvy - výši startovného v novém ročníku - místo a termíny pro uzavírání smluv s jednotlivými mužstvy - místo a termín konání Shromáždění zástupců mužstev s členy OS PLLH (pozvánka) - novelizované znění Propozic PLLH vč. příloh Výše uvedené pokyny a oznámení budou zaslány vedoucím jedn. mužstev em na adresu uvedenou v adresáři mužstev právě ukončeného ročníku a dle údajů uvedených na předběžných přihláškách. Novelizované znění Propozic PLLH vč. příloh bude uveřejněno na v plném znění před uzavíráním Smluv o účasti s jednotlivými mužstvy. Mužstva vedoucí jednotlivých mužstev - průběžně informovat ŘV PLLH o změnách adres a čísel telefonů vedoucích mužstev a jejich zástupců - dbát písemných pokynů od ŘV PLLH a dodržovat uvedené termíny, zvlášť konečný termín určený pro uzavírání smluv, který je rozhodující pro rozlosování zápasů jednotlivých skupin - v případě, že mužstvo neobdrží v průběhu měsíce srpna výše uvedené materiály (neaktualizovaná ová adresa vedoucího mužstva, změna ve vedení mužstva apod.) je v jeho vlastním zájmu zajímat se o účast v novém ročníku PLLH, em a telefonním spojením s členy ŘV PLLH - dodržet termín sehrání zápasů posledního kola (dle termínové listiny PLLH). Duben je náhradním termínem pro sehrání odložených zápasů z kvalifikovaných důvodů, které se vyskytly neočekávaně v průběhu soutěže. V žádném případě nelze soutěžní zápasy (2 a více) dohrávat v měsíci dubnu S a n k c e pro mužstva: 1. Při nedodržení určeného termínu pro uzavírání smluv s jedn. mužstvy budou mužstva, která se tohoto závažného porušení propozic soutěže PLLH dopustí potrestána takto: a. Prodloužení konečného termínu pro uzavírání smluv o jeden až pět dnů zvýšením výše startovného o pokutu ve výši 500,- Kč. b. Od šestého dne od určeného konečného termínu pro uzavírání smluv nebude již možno s mužstvem uzavřít smlouvu a mužstvo nenabude statut účastníka nového ročníku PLLH. 2. Při nedodržení termínové listiny soutěže (mimo kvalifikovaných důvodů): a. Každý druhý a další zápas sehraný v měsíci dubnu (mimo termínovou listinu) bude posouzen po stránce nezbytnosti odložení termínu zápasu ŘV PLLH. b. V případě, že nebude shledán kvalifikovaný důvod k odložení zápasu na náhradní termín budou po projednání na ŘV PLLH vyvozeny hrací důsledky pro mužstvo, které tento stav zavinilo. výkonný místo

5 Příloha č.3 propozic PLLH. Náhrady cestovného pro jednotlivá mužstva na ZS mimo území hl.m.prahy: A vzdálenost zimního stadionu od hranic hl.m.prahy a zpět B základní náhrada za použití vlastního osobního vozidla C náhrada za spotřebované palivo D základní náhrada + náhrada za spotřebované palivo (za 1 km) E výše nákladů na jeden osobní automobil F výše nákladů na jízdu třech osobních automobilů G vzdálenostní pásma (vzdálenost ZS od hranic hl.m.prahy a zpět): pásma: č.1: km, č.2: km, č.3: km, č.4: km č.5: km, č.6: km, č.7: km, č.8: km H celková náhrada (tři osobní automobily) - základní náhrada za použití vlastního vozidla 3,80 Kč/os.automobil - průměrná cena benzinu 30,- Kč/litr - průměrná spotřeba na 100 km 7 litrů - náhrada za spotřebované palivo 2,10 Kč/os.automobil - počet automobilů nutný k přepravě jednotlivých mužstev 3 os.automobily Zimní stadion A B + C = D E F G H Říčany 6 3,80+2,10 = 5,90 35,40 106, ,- Černošice 8 3,80+2,10 = 5,90 47,20 141, ,- Velké Popovice 26 3,80+2,10 = 5,90 153,40 460, ,- Kralupy nad Vltavou 34 3,80+2,10 = 5,90 200,60 601, ,- Neratovice 38 3,80+2,10 = 5,90 224,20 672, ,- Kladno 42 3,80+2,10 = 5,90 247,80 743, ,- Beroun 48 3,80+2,10 = 5,90 283,20 849, ,- Slaný 50 3,80+2,10 = 5,90 295,- 885, ,- Mělník 56 3,80+2,10 = 5,90 330,40 991, ,- Benátky nad Jizerou 60 3,80+2,10 = 5,90 354, , ,- Benešov 70 3,80+2,10 = 5,90 413, , ,- Nymburk 80 3,80+2,10 = 5,90 472, , ,- Postup při poskytování a případném neposkytnutí cestovních náhrad - náhrada cestovného (viz tabulka) bude provedena v hotovosti před utkáním za přítomnosti rozhodčího - o provedené úhradě bude rozhodčím utkání učiněn záznam v zápise o utkání - odmítnutí proplacení cestovného hostujícímu mužstvu bude považováno za hrubé porušení propozic soutěže PLLH a proti mužstvu, které se dopustí prokazatelného nezaplacení cestovného bude po projednání ŘV PLLH postupováno níže uvedeným způsobem: - po skončení soutěže (kompletace zápisů o utkání apod.) budou v případě vítězství v předmětném utkání odebrány domácímu mužstvu 2 body a při zjištění, že se toto hrubé porušení propozic soutěže opakovalo více než ve třech a více případech bude mužstvo vyloučeno ze soutěže PLLH - úhrada cestovného, které nebylo řádně proplaceno při jednotlivých utkáních bude vyžadována ( v případě, že mužstvo bude mít zájem o start v následujícím ročníku soutěže PLLH) zástupcem OS PLLH při podpisu smlouvy o účasti v soutěži PLLH - v případě, že mužstvo dlužnou částku nezaplatí nebude s ním uzavřena smlouva o účasti v soutěži PLLH - dlužná částka zaplacená mužstvem, které se provinilo bude vrácena zástupcem OS PLLH vedoucímu poškozeného mužstva výkonný místo

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Pořadatel: Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje,

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2013/2014, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

www.stredoceskyhokej.cz

www.stredoceskyhokej.cz 1 O B S A H Všeobecná část RS Krajská liga mužů Krajská soutěž mužů Krajská liga juniorů Krajská liga dorostu ELIOD LMD Liga mladších žáků 2000-2001 Liga starších žáků 1998-1999 Krajská liga přípravek

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13)

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) ZÁKONÍK BLMF Oficiální znak soutěže Oficiální logo soutěže (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) (začátek platnosti 23. 8. 2007) (poslední platná aktualizace 15. 9. 2012) Zákoník

Více

FAČR 13, 13-2012/13, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2012 - - 2012/2013-2012 - - - 2012 2012-2013: HRADECKÝ VOTROK

FAČR 13, 13-2012/13, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2012 - - 2012/2013-2012 - - - 2012 2012-2013: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2012/2013, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN 2003-2004

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN 2003-2004 Českomoravský fotbalový svaz - Krajský fotbalový svaz Zlín Hradská 854, Zlín, 760 01 Sekretariát: Lukáš Radovan - sekretář KFS Zlín Telefon: 577 019 393 Fax: 577 222 783 Mobil: 604 762 224 E-mail: kfszlin.lukas@quick.cz

Více

ORGANIZACE, SYSTÉM ŘÍZENÍ A SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V MISTROVSTVÍ ČR V BASKETBALE MUŽŮ

ORGANIZACE, SYSTÉM ŘÍZENÍ A SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V MISTROVSTVÍ ČR V BASKETBALE MUŽŮ ORGANIZACE, SYSTÉM ŘÍZENÍ A SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V MISTROVSTVÍ ČR V BASKETBALE MUŽŮ PREAMBULE Výbor ČBF v souladu s čl. 2 odst. 1 Soutěžního řádu basketbalu ČBF (dále jen SŘB) vyhlásil

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více