EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více."

Transkript

1 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více. KUJIP00T28K3 Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Kraj Vysočina se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, člen Rady Kraje Vysočina IČO: bankovní spojení: Sberbank CZ, a s. číslo účtu: /6800 (dále jen objednatel") a MOM ARCH PLUS CZ, s. r. o. se sídlem: Jihlava, Jiráskova 1424/78 jednající/zastoupený: Kristýna Vostálová, jednatelka společnosti IČO: DIČ a údaj o povinnosti k platbě DPH: CZ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jihlava číslo účtu: /0100 (bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (dále jen zhotovitel") I. Předmět a účel smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je vymezení a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, které vzniknou při plnění účelu této smlouvy. Jedná se o práva a povinnosti specifikující závazek zhotovitele dodat objednateli předmět plnění uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za předmět plnění odměnu dle čl. III. této smlouvy. 2. Účelem této smlouvy je zajištění uspořádání moderovaných akcí se zajištěním vlastního programu pro širokou veřejnost, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. II. Doba a místo plnění 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude poskytovat plnění, které je předmětem této smlouvy, od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do Podrobný harmonogram prací dohodne objednatel se zhotovitelem. III. Odměna za plnění 1. Objednatel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje zaplatit za celé období realizace smlouvy zhotoviteli odměnu v celkové výši Kč bez DPH (slovy jeden milion šest set dvanáct tisíc pět set šedesát devět korun českých) a Kč s DPH (slovy jeden milion a EUROPEAN UNION 1/5.'nr - - zrna

2 Geineinsarn rriehr erreichen. Společně dosáhneme více, devět set padesát jedna tisíc dvě stě osm korun českých). Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Odměna sestává ze součtu dále uvedených aktivit plnění dle této smlouvy: Název aktivity Marketingová akce v rozsahu min. 4 hodin Marketingová akce v rozsahu min. 5 hodin Marketingová akce v rozsahu min. 8 hodin Celkem Jednotka Počet poptávaných jednotek Nabídková cena uchazeče za jednotku bez DPH (Kč) Celková nabídková cena uchazeče bez DPH (Kč) Celková nabídková cena uchazeče včetně DPH (Kč) akce Kč Kč Kč akce Kč Kč Kč akce Kč Kč Kč Kč Kč 1. Odměna za plnění je sjednána na rozsah a kapacitu dle zadávací dokumentace jako odměna nejvýše přípustná, platná po celé období realizace smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy jsou již zahrnuty v odměně dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, a rizik. Odměna je konečná a je ji možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. IV. Platební podmínky 1. Odměna bude poskytnuta bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet zhotovitele na základě faktur vystavených zhotovitelem za níže uvedených podmínek. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel neposkytuje zálohy. 2. Zhotovitel je oprávněn objednateli průběžně fakturovat částky odpovídající dílčímu plnění v souladu s touto smlouvou. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů od uspořádání marketingové akce. 3. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 15 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vedle těchto náležitostí musí dále obsahovat přílohy dokládající realizaci příslušných částí plnění včetně fotodokumentace. 4. Objednatel provede kontrolu faktury a přiložených dokladů, popřípadě vyzve zhotovitele, aby odstranil ve stanovené lhůtě vady dokladů. Smluvní strany si poskytnou při odstraňování vad přiměřenou součinnost. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutí lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli fakturu:! EUROPEAN UNION 2/5 Kraj Vysočina

3 Gemeinsarn mehr erreichen. Společně dosáhneme více. - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou či dohodnutou náležitost nebo bude-li chybné účtována odměna, - bude-li daň z přidané hodnoty vyúčtována v nesprávné výši, - bude-li faktura obsahovat neúplné či nesprávné údaje. 6. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti; opravená faktura bude obsahovat novou lhůtu splatnosti. 7. Objednatel se zavazuje uhradit příslušnou částku odměny pouze za skutečně poskytnuté plnění v souvislosti s realizací příslušné části plnění, které bude moci užít v souladu s účelem této smlouvy. Odměna bude poskytnuta bezhotovostně na základě faktur vystavených zhotovitelem za níže uvedených podmínek. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada za plněni z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci dané. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazeni příslušné části smluvní odměny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem. V. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany se zavazují si navzájem poskytovat veškerou součinnost potřebnou k realizaci předmětu této smlouvy. 2. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění smlouvy průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti. VI. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné plnění smlouvy, zejména je povinen poskytnout včas zhotoviteli všechny informace, podklady a formuláře, jež bude zhotovitel při realizaci předmětu plnění používat a které budou mít význam z hlediska řádného a včasného plnění a dosažení účelu této smlouvy. 2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat řádné plnění smlouvy v místě skutečné realizace předmětu plnění. Zástupci objednatele jsou oprávněni vstupovat na místo realizace předmětu plnění, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. 3. Objednatel se zavazuje převzít předmět plnění provedený řádně a včas, dle této smlouvy, bez vad a nedodělků. VII. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vykonávat činnost dle této smlouvy řádně a včas v souladu s platnými předpisy, s potřebnou odbornou péčí a na odpovídající odborné úrovni a chránit zájmy objednatele. 2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady související s předmětem plnění musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k předmětu plnění a poskytovat z ní údaje všem kontrolním orgánům. 3. Zhotovitel je povinen nahlásit písemně objednateli jakoukoliv změnu, která by mohla mít vliv na plnění předmětu smlouvy, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vzniku. HEUROPEAN UNION 3/5

4 Ciemeinsam melu eneichen. Společně dosáhneme víte. 4. Zhotovitel se zavazuje plnit smlouvu osobně, vlastním jménem, na své náklady a vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit zpracováním části plnění třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za správnost výstupů subdodavatele tak, jako by tyto činnosti realizoval sám. VIII. Sankční ustanoveni 1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části plnění za každý započatý den prodleni. 2. Nezaplatí-li objednatel včas za řádně provedenou a předanou část plnění dohodnutou odměnu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. IX. Komunikace smluvních stran 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna písemně nebo elektronickou poštou. Písemnou komunikací se rozumí komunikace pomocí doporučené pošty nebo kurýrní služby. Ke vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje. Objednatel: Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Telefon: Mobil: Kontaktní osoba: JUDr. Věra Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí KrÚ Zhotovitel: Adresa: Jiráskova 1424/78, Jihlava Telefon: Mobil: Kontaktní osoba: Lukáš Duben Výše uvedené adresy a kontaktní osoby mohou být změněny pouze na základě písemného oznámení doručeného smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou dnem doručeni oznámení druhé smluvní straně. 2. Objednatel je povinen poskytovat kontaktním osobám zhotovitele na vyžádání informace. X. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od (bude přizpůsobeno skutečnému datu uzavření smlouvy) do Smluvní strany se dohodly, že mimo uplynutí doby lze smlouvu ukončit také na základě písemné výpovědi z následujících důvodů: objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že zhotovitel přestane poskytovat plnění dle této smlouvy a/nebo nedodržel smluvní podmínky nebo pokud se pro něj další plnění předmětu smlouvy stalo bezpředmětné. V tomto případě činí výpovědní lhůta 7 dní ode dne prokazatelného doručeni výpovědi zhotoviteli. 1 EUROPEAN UNION 4/5 ' ' - - > ",, j ÍV-

5 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeinsain mehi erreichen. Společně dosáhneme více XI. Závěrečná ustanovení Není-li v této smlouvě výslovné uvedeno jinak, řídí se právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně platnými právními předpisy ČR. Tato smlouva může být změněna pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky s účinností změn nejdříve ke dni podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě řádné provedeného zadávacího řízení. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek" ze dne Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném zněni). Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy, a že bude chránit dobré jméno objednatele. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za objednatele: Za zhotovitele: V Jihlavě dne V Jihlavě dne Mgr. et Bc. Petr Krčál radní Kraje Vysočina istýna Vostálová jednatelka BBBB EUROPEAN UNION MH Kraj Vysočina

6 Gemeinsarn mehr erreichen. Společně dosáhneme více. Příloha č. 1 smlouvy o dílo marketingová akce v rozsahu min. 4 hodiny Zhotovitel uspořádá celkem 6 velkých odpoledních moderovaných akcí (časová dotace min. 4 hodiny) se zajištěním vlastního programu zaměřeným převážně pro rodiny s dětmi. Tematicky bude akce odpovídat danému období konání akce - předpokládaný termín pořádání akcí únor-duben. Program a vlastní realizaci akce (návrh konkrétního programu akce, zajištění místa jejího konání, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích včetně výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, odměn a propagačních dárků pro děti, atd.) bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění vhodných kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi (zejména kostýmová soutěž pro děti, atrakce a soutěže pro děti, kouzelnické vystoupení, hudební vystoupení zaměřené jak na děti, tak i na ostatní veřejnost, volnočasové aktivity, činnost hostesek apod.). Zhotovitel musí zajistit dostatečné zázemí pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost (např. možnost občerstvení, sociální zařízeni, šatna). Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem sálu, úklidem a spotřebou energií, případně další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa. Marketingové akce budou uspořádány ve vhodných vnitřních prostorách s dostatečnou kapacitou pro návštěvníky (kapacita sálu pro min. 300 osob), včetně podia a zázemí pro vystupující. Marketingové akce budou uspořádány v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, přičemž konkrétní místa budou zvolena po dohodě s objednatelem. Marketingové akce budou uspořádány především v obcích o velikosti do 3 tis. obyvatel. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytování předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na prorodinnou politiku kraje v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýrnu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištění předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska - 1x asistentka moderátora - 3x malířka - malování na obličej - 2x obsluha Bumper Ballu nebo jiné sportovní atrakce - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x kouzelník - 1x taneční skupina - živá hudební produkce min. v rozsahu 45 min. (všechny hudební žánry - dechovky, dětské písně, atd.) - např. Karel Gott Morava, Dalibor Janda revival atd. - 1x fotograf - 1x DJ, manager - dětská diskotéka v rozsahu min. 60 minut - animační soutěže pro děti, včetně drobných odměn a propagačních předmětů (cukrovinky, tužky, šňůrky na krk, omalovánky, pexeso atd. - min. 500 kusů) - interaktivní divadelní představení - kouzelnické představení 1H EUROPEAN UNION HBMi 1/5

7 Getneinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. - 3D fotografování - kompletní zajištění foto stěny, fotoaparátu, počítače a tiskárny pro tisk 3D fotografií, spotřebního materiálu a rekvizit - min. 250 fotografií na akci návštěvníkům zdarma, včetně obsluhujícího personálu - malování na obličej a další vhodné atrakce - personál zhotovitele oblečen do kostýmů dle zvoleného tématu akce - odpovídají zvuková a světelná aparatura, laserová show Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu 40 kusů ve formátu A3, 1000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konání akce minimálně týden před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 40 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na každou jednotlivou akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Každý spot bude odvysílán minimálně 40 krát před konáním každé akce v rozmezí pondělí - sobota v čase od 8:00 do 17:00 hodin Z každé akce předá zhotovitel objednateli minimálně 20 ks fotografií na CD. Marketingová akce v rozsahu min. 8 hodin Zhotovitel uspořádá 1 velkou odpolední moderovanou akci (v rozsahu min. 8 hodin) se zajištěním vlastního programu pro širokou veřejnost - ve stylu plesu Rodinných pasů Kraje Vysočina. Akce bude uspořádána v prostorách sálu Hotelu Gustav Mahler pro max. 350 návštěvníků. Program a vlastní realizace akce včetně návrhu konkrétního programu akce, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích, výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění hudebního tělesa pro celovečerní vystoupení a dále minimálně 40 minutové vystoupení hlavního hosta plesu a doplňující vystoupení minimálně 2 různých uměleckých skupin (taneční vystoupení, módní přehlídka, kouzelnické vystoupení atd.). Zhotovitel zajistí veškeré záležitosti spojené s ozvučením celé akce, osvětlovací aparaturou, světelné a laserové show, hosteskami, a výzdobou sálu. Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem sálu, úklidem a spotřebou energii, případně další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa, a poplatky za tombolu. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytováni předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na rodiny s dětmi a seniory v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýmu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištění předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska na podium - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x fotograf - 1x DJ, manager - živá hudební produkce po celou dobu trvání akce - skupina BlueBand EUROPEAN UNION 2/5 v- :-j

8 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeirisam mehr erreichen. Společně dosáhneme více - vystoupení hosta večera - min. 40 minutové vystoupení skupiny BoneyM Párty group - 2x různé doplňkové vystoupení - např. taneční vystoupení, módní přehlídka, kouzelnické vystoupení atd. - výzdoba sálu ve stylu párty 80tých let - tématické dárky ve stylu plesu pro každého návštěvníka akce, včetně založení drobného občerstvení na všechny stoly (voda ve džbánu, slané a sladké pochutiny atd.) - světelná show, laserová show, výzdoba podia - personál zhotovitele oblečen do kostýmů dle zvoleného tématu akce - tematické atrakce v prostorách hotelu (např. úprava baru ve stylu 80tých let, možnost focení v uvedeném stylu před plátnem, v upraveném prostoru atd.) - zajištění organizace tomboly (příprava lístků, losování, předávání cen) - grafický návrh a výroba a distribuce vstupenek, včetně prodeje na minimálně 3 místech v Jihlavě - zajištění celkem 5 soutěží v rádiu s regionálním pokrytím o možnost výhry vstupenek vždy pro 2 osoby Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu min. 150 kusů ve formátu A3, 20 kusů ve formátu A1, 30kusů ve formátu A3, 80 kusů ve formátu A4 a 1000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konáni akce minimálně měsíc před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 30 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Reklamní spot s upoutávkou na akci bude odvysílán minimálně 60 krát před konáním akce v rozmezí pondělí - neděle v čase od 8:00 do 17:00 hodin. Zajištění celkem 5 soutěží v rádiu s regionálním pokrytím o možnost výhry vstupenek vždy pro 2 osoby. 3. Propagace v MHD Jihlava (vyvěšení 80 kusů letáků A4), propagace v City Parku Jihlava (min. 10 kusů letáků A1), další propagace v místě konání akce a dalších veřejných budovách v Kraji Vysočina Z akce předá zhotovitel objednateli minimálně 50 ks fotografií na CD. 8 marketingových akcí v rozsahu min. 5 hodin Zhotovitel uspořádá celkem 8 velkých odpoledních moderovaných akcí (časová dotace min. 5 hodiny) se zajištěním vlastního programu zaměřeným převážně pro seniory. Tematicky bude akce odpovídat danému období konání akce - termín pořádání akcí červenec-srpen. Program a vlastní realizaci akce (návrh konkrétního programu akce, zajištění místa jejího konání, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích včetně výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, odměn a propagačních dárků pro děti, atd.) bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění vhodných kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit pro seniory a širokou veřejnost (atrakce a soutěže, kouzelnické vystoupení, hudební vystoupení, volnočasové aktivity, činnost hostesek apod ). Zhotovitel musí zajistit dostatečné zázemí pro širokou veřejnost (např. možnost občerstvení, sociálnízařízení). Akce musí probíhat ve venkovních prostorách, nejlépe na sportovních hřištích nebo náměstích měst, obcí, kde se daná akce bude konat. Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem prostor, úklidem a spotřebou energií, případné další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa. Marketingové akce budou uspořádány na vhodných místech s dostatečnou kapacitou pro návštěvníky, včetně míst k sezení u stolů pro min. 250 osob, podia a zázemí pro vystupující. Marketingové akce budou uspořádány v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, přičemž konkrétní místa budou zvolena po dohodě s objednatelem. Marketingové akce budou uspořádány především v obcích o velikosti do 3 tis. obyvatel. HEUROPEAN UNION 3/5

9 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeirisam mehi erreichen. Společně dosáhneme více. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytování předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na prorodinnou politiku kraje v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýmu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištěni předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska - 1x asistentka moderátora - 3x malířka - malování na obličej - 2x obsluha Bumper Ballu nebo jiné sportovní atrakce - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x hudební skupina - produkce po celou dobu trvání akce (všechny hudební žánry - dechovky, dětské písně, atd.) - 1x živá hudební produkce min. v rozsahu 45 min. - např. Karel Gott Morava, Dalibor Janda revival atd. - 1x fotograf - 1x DJ, manager - vybavení na soutěže pro dospělé a děti, včetně drobných odměn a propagačních předmětů (cukrovinky, tužky, šňůrky na krk, omalovánky, pexeso atd. - min. 500 kusů) - soutěž Miss a soutěže párů pro dospělé, včetně odměn pro soutěžící - pěnové dělo - pohádková cesta - min. 5 stanovišť s vhodným sportovním nebo znalostním úkolem, personál na stanovištích oblečen v kostýmech pohádkových postaviček, každé stanoviště min. 2 pracovníci, úkoly vhodné pro plnění i seniorů společně s vnoučaty, každý účastník soutěží obdrží drobný dárek jako odměnu - malování na obličej a další vhodné atrakce - zajištěni pitného režimu pro děti zdarma (min. 300 kusů limonád o objemu 0,3 L) - zajištění provozovatele občerstvení v blízkosti konání akce - odpovídají zvuková a světelná aparatura - zajištění vhodných venkovních prostor rovnoměrně v rámci celého kraje, v obcích do max obyvatel. Vhodnými prostory jsou venkovní místa o velikosti cca fotbalového hřiště, s dostatečným prostorem pro min, 400 osob a umístění min. 5 stanů o velikosti 3 x 3 m, dvou stanů o velikosti 6 x 6 m, atrakci pro děti a prostoru pro umístění stolů a židlí pro min. 200 osob. Umístění sezení musí být v prostoru mezi podiem a propagačními stany - zajištění audiotechniky pro ozvučení marketingové akce, zajištění min. 6 přípojek el. energie (220V) - zajištění odpovídajícího občerstvení pro návštěvníky marketingové akce, včetně pitného režimu - za úplatu. Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu 200 kusů ve formátu A3, 2000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konání akce minimálně týden před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 40 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na každou jednotlivou akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Každý spot bude odvysílán minimálně 40 krát před konáním každé akce v rozmezí pondělí - sobota v čase od 8:00 do 17:00 hodin. EUROPEAN UNION 4/5 \.'-q ť>5ť-a«a

10 Gemeirisam mehr erreichen. Společně dosáhneme více Z každé akce předá zhotovitel objednateli minimálně 20 ks fotografií na CD. Při návrhu a výrobě propagačních materiálů je zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky objednatele a Manuálem jednotného vizuálního vzhledu Kraje Vysočina. Služby poskytnuté dodavatelem nad rámec minimálních požadavků zadavatele: Živé moderátorské vstupy z jednotlivých akcí do rádia Navýšení propagace formou plakátů a tiskovin o 30% nad minimální požadavek zadavatele Propagace jednotlivých akcí prostřednictvím regionální televize U marketingových akcí v rozsahu min. 5 hodin bude pro všechny návštévniky zajištěno občerstvení zdarma (pečené maso, pivo, limo) a to v celkové hodnotě Kč Navýšení rozhlasových spotů k propagaci jednotlivých akcí o 40% Propagace akcí na webových a facebookových stránkách regionálního rádia Zajištění VIP hostů z řad umělců a známých televizních osobností na marketingových akcích v rozsahu min. 5 hodin Zajištění hodnotných cen do tomboly v hodnotě min Kč U marketingových akcí v rozsahu min. 4 hodiny zajištění soutěžních cen pro jednu rodinu, a to ve formě dárkových poukazů v nominální hodnotě minimálně Kč na jednu akci EUROPEAN UNION 5/5

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci 1\11 '1...;- :"}~~ -VO Z'[,.-.LSTVÍ. 1\ li) 17 11r \I l'iuha 1- Nové Měst\) -614 Číslo smlouvy: 445-2015-10042 Č.j.: 35733/20 15-MZe-l0042 Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Brněnské komunikace a.s.

Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 1a, 657 68 Brno, IČ: 60733098, DIČ: CZ60733098 Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 Váš dopis zn: Ze dne: Naše zn: Vyřizuje: Tel.: 532

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky

Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Výzvy k předložení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Propagace pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu Preambule Obchodní podmínky pro uzavření

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více