EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více."

Transkript

1 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více. KUJIP00T28K3 Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Kraj Vysočina se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, člen Rady Kraje Vysočina IČO: bankovní spojení: Sberbank CZ, a s. číslo účtu: /6800 (dále jen objednatel") a MOM ARCH PLUS CZ, s. r. o. se sídlem: Jihlava, Jiráskova 1424/78 jednající/zastoupený: Kristýna Vostálová, jednatelka společnosti IČO: DIČ a údaj o povinnosti k platbě DPH: CZ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jihlava číslo účtu: /0100 (bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (dále jen zhotovitel") I. Předmět a účel smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je vymezení a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, které vzniknou při plnění účelu této smlouvy. Jedná se o práva a povinnosti specifikující závazek zhotovitele dodat objednateli předmět plnění uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za předmět plnění odměnu dle čl. III. této smlouvy. 2. Účelem této smlouvy je zajištění uspořádání moderovaných akcí se zajištěním vlastního programu pro širokou veřejnost, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. II. Doba a místo plnění 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude poskytovat plnění, které je předmětem této smlouvy, od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do Podrobný harmonogram prací dohodne objednatel se zhotovitelem. III. Odměna za plnění 1. Objednatel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje zaplatit za celé období realizace smlouvy zhotoviteli odměnu v celkové výši Kč bez DPH (slovy jeden milion šest set dvanáct tisíc pět set šedesát devět korun českých) a Kč s DPH (slovy jeden milion a EUROPEAN UNION 1/5.'nr - - zrna

2 Geineinsarn rriehr erreichen. Společně dosáhneme více, devět set padesát jedna tisíc dvě stě osm korun českých). Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Odměna sestává ze součtu dále uvedených aktivit plnění dle této smlouvy: Název aktivity Marketingová akce v rozsahu min. 4 hodin Marketingová akce v rozsahu min. 5 hodin Marketingová akce v rozsahu min. 8 hodin Celkem Jednotka Počet poptávaných jednotek Nabídková cena uchazeče za jednotku bez DPH (Kč) Celková nabídková cena uchazeče bez DPH (Kč) Celková nabídková cena uchazeče včetně DPH (Kč) akce Kč Kč Kč akce Kč Kč Kč akce Kč Kč Kč Kč Kč 1. Odměna za plnění je sjednána na rozsah a kapacitu dle zadávací dokumentace jako odměna nejvýše přípustná, platná po celé období realizace smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy jsou již zahrnuty v odměně dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, a rizik. Odměna je konečná a je ji možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. IV. Platební podmínky 1. Odměna bude poskytnuta bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet zhotovitele na základě faktur vystavených zhotovitelem za níže uvedených podmínek. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel neposkytuje zálohy. 2. Zhotovitel je oprávněn objednateli průběžně fakturovat částky odpovídající dílčímu plnění v souladu s touto smlouvou. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů od uspořádání marketingové akce. 3. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 15 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vedle těchto náležitostí musí dále obsahovat přílohy dokládající realizaci příslušných částí plnění včetně fotodokumentace. 4. Objednatel provede kontrolu faktury a přiložených dokladů, popřípadě vyzve zhotovitele, aby odstranil ve stanovené lhůtě vady dokladů. Smluvní strany si poskytnou při odstraňování vad přiměřenou součinnost. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutí lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli fakturu:! EUROPEAN UNION 2/5 Kraj Vysočina

3 Gemeinsarn mehr erreichen. Společně dosáhneme více. - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou či dohodnutou náležitost nebo bude-li chybné účtována odměna, - bude-li daň z přidané hodnoty vyúčtována v nesprávné výši, - bude-li faktura obsahovat neúplné či nesprávné údaje. 6. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti; opravená faktura bude obsahovat novou lhůtu splatnosti. 7. Objednatel se zavazuje uhradit příslušnou částku odměny pouze za skutečně poskytnuté plnění v souvislosti s realizací příslušné části plnění, které bude moci užít v souladu s účelem této smlouvy. Odměna bude poskytnuta bezhotovostně na základě faktur vystavených zhotovitelem za níže uvedených podmínek. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada za plněni z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci dané. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazeni příslušné části smluvní odměny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem. V. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany se zavazují si navzájem poskytovat veškerou součinnost potřebnou k realizaci předmětu této smlouvy. 2. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění smlouvy průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti. VI. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné plnění smlouvy, zejména je povinen poskytnout včas zhotoviteli všechny informace, podklady a formuláře, jež bude zhotovitel při realizaci předmětu plnění používat a které budou mít význam z hlediska řádného a včasného plnění a dosažení účelu této smlouvy. 2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat řádné plnění smlouvy v místě skutečné realizace předmětu plnění. Zástupci objednatele jsou oprávněni vstupovat na místo realizace předmětu plnění, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. 3. Objednatel se zavazuje převzít předmět plnění provedený řádně a včas, dle této smlouvy, bez vad a nedodělků. VII. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vykonávat činnost dle této smlouvy řádně a včas v souladu s platnými předpisy, s potřebnou odbornou péčí a na odpovídající odborné úrovni a chránit zájmy objednatele. 2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady související s předmětem plnění musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k předmětu plnění a poskytovat z ní údaje všem kontrolním orgánům. 3. Zhotovitel je povinen nahlásit písemně objednateli jakoukoliv změnu, která by mohla mít vliv na plnění předmětu smlouvy, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vzniku. HEUROPEAN UNION 3/5

4 Ciemeinsam melu eneichen. Společně dosáhneme víte. 4. Zhotovitel se zavazuje plnit smlouvu osobně, vlastním jménem, na své náklady a vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit zpracováním části plnění třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za správnost výstupů subdodavatele tak, jako by tyto činnosti realizoval sám. VIII. Sankční ustanoveni 1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části plnění za každý započatý den prodleni. 2. Nezaplatí-li objednatel včas za řádně provedenou a předanou část plnění dohodnutou odměnu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. IX. Komunikace smluvních stran 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna písemně nebo elektronickou poštou. Písemnou komunikací se rozumí komunikace pomocí doporučené pošty nebo kurýrní služby. Ke vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje. Objednatel: Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Telefon: Mobil: Kontaktní osoba: JUDr. Věra Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí KrÚ Zhotovitel: Adresa: Jiráskova 1424/78, Jihlava Telefon: Mobil: Kontaktní osoba: Lukáš Duben Výše uvedené adresy a kontaktní osoby mohou být změněny pouze na základě písemného oznámení doručeného smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou dnem doručeni oznámení druhé smluvní straně. 2. Objednatel je povinen poskytovat kontaktním osobám zhotovitele na vyžádání informace. X. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od (bude přizpůsobeno skutečnému datu uzavření smlouvy) do Smluvní strany se dohodly, že mimo uplynutí doby lze smlouvu ukončit také na základě písemné výpovědi z následujících důvodů: objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že zhotovitel přestane poskytovat plnění dle této smlouvy a/nebo nedodržel smluvní podmínky nebo pokud se pro něj další plnění předmětu smlouvy stalo bezpředmětné. V tomto případě činí výpovědní lhůta 7 dní ode dne prokazatelného doručeni výpovědi zhotoviteli. 1 EUROPEAN UNION 4/5 ' ' - - > ",, j ÍV-

5 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeinsain mehi erreichen. Společně dosáhneme více XI. Závěrečná ustanovení Není-li v této smlouvě výslovné uvedeno jinak, řídí se právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně platnými právními předpisy ČR. Tato smlouva může být změněna pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky s účinností změn nejdříve ke dni podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě řádné provedeného zadávacího řízení. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek" ze dne Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném zněni). Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy, a že bude chránit dobré jméno objednatele. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za objednatele: Za zhotovitele: V Jihlavě dne V Jihlavě dne Mgr. et Bc. Petr Krčál radní Kraje Vysočina istýna Vostálová jednatelka BBBB EUROPEAN UNION MH Kraj Vysočina

6 Gemeinsarn mehr erreichen. Společně dosáhneme více. Příloha č. 1 smlouvy o dílo marketingová akce v rozsahu min. 4 hodiny Zhotovitel uspořádá celkem 6 velkých odpoledních moderovaných akcí (časová dotace min. 4 hodiny) se zajištěním vlastního programu zaměřeným převážně pro rodiny s dětmi. Tematicky bude akce odpovídat danému období konání akce - předpokládaný termín pořádání akcí únor-duben. Program a vlastní realizaci akce (návrh konkrétního programu akce, zajištění místa jejího konání, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích včetně výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, odměn a propagačních dárků pro děti, atd.) bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění vhodných kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi (zejména kostýmová soutěž pro děti, atrakce a soutěže pro děti, kouzelnické vystoupení, hudební vystoupení zaměřené jak na děti, tak i na ostatní veřejnost, volnočasové aktivity, činnost hostesek apod.). Zhotovitel musí zajistit dostatečné zázemí pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost (např. možnost občerstvení, sociální zařízeni, šatna). Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem sálu, úklidem a spotřebou energií, případně další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa. Marketingové akce budou uspořádány ve vhodných vnitřních prostorách s dostatečnou kapacitou pro návštěvníky (kapacita sálu pro min. 300 osob), včetně podia a zázemí pro vystupující. Marketingové akce budou uspořádány v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, přičemž konkrétní místa budou zvolena po dohodě s objednatelem. Marketingové akce budou uspořádány především v obcích o velikosti do 3 tis. obyvatel. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytování předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na prorodinnou politiku kraje v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýrnu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištění předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska - 1x asistentka moderátora - 3x malířka - malování na obličej - 2x obsluha Bumper Ballu nebo jiné sportovní atrakce - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x kouzelník - 1x taneční skupina - živá hudební produkce min. v rozsahu 45 min. (všechny hudební žánry - dechovky, dětské písně, atd.) - např. Karel Gott Morava, Dalibor Janda revival atd. - 1x fotograf - 1x DJ, manager - dětská diskotéka v rozsahu min. 60 minut - animační soutěže pro děti, včetně drobných odměn a propagačních předmětů (cukrovinky, tužky, šňůrky na krk, omalovánky, pexeso atd. - min. 500 kusů) - interaktivní divadelní představení - kouzelnické představení 1H EUROPEAN UNION HBMi 1/5

7 Getneinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. - 3D fotografování - kompletní zajištění foto stěny, fotoaparátu, počítače a tiskárny pro tisk 3D fotografií, spotřebního materiálu a rekvizit - min. 250 fotografií na akci návštěvníkům zdarma, včetně obsluhujícího personálu - malování na obličej a další vhodné atrakce - personál zhotovitele oblečen do kostýmů dle zvoleného tématu akce - odpovídají zvuková a světelná aparatura, laserová show Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu 40 kusů ve formátu A3, 1000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konání akce minimálně týden před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 40 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na každou jednotlivou akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Každý spot bude odvysílán minimálně 40 krát před konáním každé akce v rozmezí pondělí - sobota v čase od 8:00 do 17:00 hodin Z každé akce předá zhotovitel objednateli minimálně 20 ks fotografií na CD. Marketingová akce v rozsahu min. 8 hodin Zhotovitel uspořádá 1 velkou odpolední moderovanou akci (v rozsahu min. 8 hodin) se zajištěním vlastního programu pro širokou veřejnost - ve stylu plesu Rodinných pasů Kraje Vysočina. Akce bude uspořádána v prostorách sálu Hotelu Gustav Mahler pro max. 350 návštěvníků. Program a vlastní realizace akce včetně návrhu konkrétního programu akce, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích, výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění hudebního tělesa pro celovečerní vystoupení a dále minimálně 40 minutové vystoupení hlavního hosta plesu a doplňující vystoupení minimálně 2 různých uměleckých skupin (taneční vystoupení, módní přehlídka, kouzelnické vystoupení atd.). Zhotovitel zajistí veškeré záležitosti spojené s ozvučením celé akce, osvětlovací aparaturou, světelné a laserové show, hosteskami, a výzdobou sálu. Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem sálu, úklidem a spotřebou energii, případně další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa, a poplatky za tombolu. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytováni předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na rodiny s dětmi a seniory v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýmu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištění předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska na podium - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x fotograf - 1x DJ, manager - živá hudební produkce po celou dobu trvání akce - skupina BlueBand EUROPEAN UNION 2/5 v- :-j

8 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeirisam mehr erreichen. Společně dosáhneme více - vystoupení hosta večera - min. 40 minutové vystoupení skupiny BoneyM Párty group - 2x různé doplňkové vystoupení - např. taneční vystoupení, módní přehlídka, kouzelnické vystoupení atd. - výzdoba sálu ve stylu párty 80tých let - tématické dárky ve stylu plesu pro každého návštěvníka akce, včetně založení drobného občerstvení na všechny stoly (voda ve džbánu, slané a sladké pochutiny atd.) - světelná show, laserová show, výzdoba podia - personál zhotovitele oblečen do kostýmů dle zvoleného tématu akce - tematické atrakce v prostorách hotelu (např. úprava baru ve stylu 80tých let, možnost focení v uvedeném stylu před plátnem, v upraveném prostoru atd.) - zajištění organizace tomboly (příprava lístků, losování, předávání cen) - grafický návrh a výroba a distribuce vstupenek, včetně prodeje na minimálně 3 místech v Jihlavě - zajištění celkem 5 soutěží v rádiu s regionálním pokrytím o možnost výhry vstupenek vždy pro 2 osoby Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu min. 150 kusů ve formátu A3, 20 kusů ve formátu A1, 30kusů ve formátu A3, 80 kusů ve formátu A4 a 1000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konáni akce minimálně měsíc před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 30 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Reklamní spot s upoutávkou na akci bude odvysílán minimálně 60 krát před konáním akce v rozmezí pondělí - neděle v čase od 8:00 do 17:00 hodin. Zajištění celkem 5 soutěží v rádiu s regionálním pokrytím o možnost výhry vstupenek vždy pro 2 osoby. 3. Propagace v MHD Jihlava (vyvěšení 80 kusů letáků A4), propagace v City Parku Jihlava (min. 10 kusů letáků A1), další propagace v místě konání akce a dalších veřejných budovách v Kraji Vysočina Z akce předá zhotovitel objednateli minimálně 50 ks fotografií na CD. 8 marketingových akcí v rozsahu min. 5 hodin Zhotovitel uspořádá celkem 8 velkých odpoledních moderovaných akcí (časová dotace min. 5 hodiny) se zajištěním vlastního programu zaměřeným převážně pro seniory. Tematicky bude akce odpovídat danému období konání akce - termín pořádání akcí červenec-srpen. Program a vlastní realizaci akce (návrh konkrétního programu akce, zajištění místa jejího konání, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích včetně výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, odměn a propagačních dárků pro děti, atd.) bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění vhodných kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit pro seniory a širokou veřejnost (atrakce a soutěže, kouzelnické vystoupení, hudební vystoupení, volnočasové aktivity, činnost hostesek apod ). Zhotovitel musí zajistit dostatečné zázemí pro širokou veřejnost (např. možnost občerstvení, sociálnízařízení). Akce musí probíhat ve venkovních prostorách, nejlépe na sportovních hřištích nebo náměstích měst, obcí, kde se daná akce bude konat. Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem prostor, úklidem a spotřebou energií, případné další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa. Marketingové akce budou uspořádány na vhodných místech s dostatečnou kapacitou pro návštěvníky, včetně míst k sezení u stolů pro min. 250 osob, podia a zázemí pro vystupující. Marketingové akce budou uspořádány v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, přičemž konkrétní místa budou zvolena po dohodě s objednatelem. Marketingové akce budou uspořádány především v obcích o velikosti do 3 tis. obyvatel. HEUROPEAN UNION 3/5

9 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeirisam mehi erreichen. Společně dosáhneme více. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytování předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na prorodinnou politiku kraje v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýmu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištěni předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska - 1x asistentka moderátora - 3x malířka - malování na obličej - 2x obsluha Bumper Ballu nebo jiné sportovní atrakce - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x hudební skupina - produkce po celou dobu trvání akce (všechny hudební žánry - dechovky, dětské písně, atd.) - 1x živá hudební produkce min. v rozsahu 45 min. - např. Karel Gott Morava, Dalibor Janda revival atd. - 1x fotograf - 1x DJ, manager - vybavení na soutěže pro dospělé a děti, včetně drobných odměn a propagačních předmětů (cukrovinky, tužky, šňůrky na krk, omalovánky, pexeso atd. - min. 500 kusů) - soutěž Miss a soutěže párů pro dospělé, včetně odměn pro soutěžící - pěnové dělo - pohádková cesta - min. 5 stanovišť s vhodným sportovním nebo znalostním úkolem, personál na stanovištích oblečen v kostýmech pohádkových postaviček, každé stanoviště min. 2 pracovníci, úkoly vhodné pro plnění i seniorů společně s vnoučaty, každý účastník soutěží obdrží drobný dárek jako odměnu - malování na obličej a další vhodné atrakce - zajištěni pitného režimu pro děti zdarma (min. 300 kusů limonád o objemu 0,3 L) - zajištění provozovatele občerstvení v blízkosti konání akce - odpovídají zvuková a světelná aparatura - zajištění vhodných venkovních prostor rovnoměrně v rámci celého kraje, v obcích do max obyvatel. Vhodnými prostory jsou venkovní místa o velikosti cca fotbalového hřiště, s dostatečným prostorem pro min, 400 osob a umístění min. 5 stanů o velikosti 3 x 3 m, dvou stanů o velikosti 6 x 6 m, atrakci pro děti a prostoru pro umístění stolů a židlí pro min. 200 osob. Umístění sezení musí být v prostoru mezi podiem a propagačními stany - zajištění audiotechniky pro ozvučení marketingové akce, zajištění min. 6 přípojek el. energie (220V) - zajištění odpovídajícího občerstvení pro návštěvníky marketingové akce, včetně pitného režimu - za úplatu. Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu 200 kusů ve formátu A3, 2000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konání akce minimálně týden před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 40 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na každou jednotlivou akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Každý spot bude odvysílán minimálně 40 krát před konáním každé akce v rozmezí pondělí - sobota v čase od 8:00 do 17:00 hodin. EUROPEAN UNION 4/5 \.'-q ť>5ť-a«a

10 Gemeirisam mehr erreichen. Společně dosáhneme více Z každé akce předá zhotovitel objednateli minimálně 20 ks fotografií na CD. Při návrhu a výrobě propagačních materiálů je zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky objednatele a Manuálem jednotného vizuálního vzhledu Kraje Vysočina. Služby poskytnuté dodavatelem nad rámec minimálních požadavků zadavatele: Živé moderátorské vstupy z jednotlivých akcí do rádia Navýšení propagace formou plakátů a tiskovin o 30% nad minimální požadavek zadavatele Propagace jednotlivých akcí prostřednictvím regionální televize U marketingových akcí v rozsahu min. 5 hodin bude pro všechny návštévniky zajištěno občerstvení zdarma (pečené maso, pivo, limo) a to v celkové hodnotě Kč Navýšení rozhlasových spotů k propagaci jednotlivých akcí o 40% Propagace akcí na webových a facebookových stránkách regionálního rádia Zajištění VIP hostů z řad umělců a známých televizních osobností na marketingových akcích v rozsahu min. 5 hodin Zajištění hodnotných cen do tomboly v hodnotě min Kč U marketingových akcí v rozsahu min. 4 hodiny zajištění soutěžních cen pro jednu rodinu, a to ve formě dárkových poukazů v nominální hodnotě minimálně Kč na jednu akci EUROPEAN UNION 5/5

Kraj Vysoana. uzavírají ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Předmět a účel smlouvy

Kraj Vysoana. uzavírají ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Předmět a účel smlouvy Kraj Vysoana KUJIP00T3XHA Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Kraj vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Kraj vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina Kraj vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 96336 Název dokumentu: Kupní smlouva ff Jjj Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní f I j Schváleno: fí/í Datum: J3.P.Ř9/Ó Č.^nésln\:Us/^//é/^'4/

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

III. Povinnosti smluvních stran

III. Povinnosti smluvních stran m^ws, I 1 KUJIP0Í27314T $7- Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních síran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních síran podle ustanovení 2586 a nasi, zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy KUJIP010P0JN Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník"), níže uvedeného dne mezi těmito smluvními

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Předmět a účel smlouvy. 1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodání kvalitních propagačních

Předmět a účel smlouvy. 1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodání kvalitních propagačních "'"'KUJ ÍP01273PS Smlouva o dílo uzavřená na zákiadě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 KUJCP019MN32 uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů L Smluvní strany Jihočeský kraj se sídlem: U Zimního

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

III. Povinnosti smluvních stran

III. Povinnosti smluvních stran KUJIP01273T8 Wf X; Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podie ustanovení 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

I. Smluvní strany. číslo účtu: tel.: (dále jen objednatel ) obchodní firma: se sídlem: IČO: bankovní spojení: č.ú.

I. Smluvní strany. číslo účtu:   tel.: (dále jen objednatel ) obchodní firma: se sídlem: IČO: bankovní spojení: č.ú. Smlouva na zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele v zahraničí uzavřená podle ustanovení uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o zajištění služeb

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o zajištění služeb Příloha č. 2: Návrh smlouvy o zajištění služeb Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ č. smlouvy objednatele: SML/097/2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

III. Povinnosti smluvních stran

III. Povinnosti smluvních stran KUJIP01274HP Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podie ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

Průvodní list příloh

Průvodní list příloh KUOlxOOYXJfl i 1 Smlouva / objednávka číslo : 2016/03743/OTH/DSM KUOLXOOYXJAI Průvodní list příloh 1 / 1 13.09.2016 08:49:11 í : ; if I j v.20100513 1 I 1 07.09.2016 15:42:40 v.20100513 1 / 1 05.09.2016

Více

Kraj vysoana KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina. Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana. Vysočina Media s.r.o. odbor sociálních věcí

Kraj vysoana KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina. Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana. Vysočina Media s.r.o. odbor sociálních věcí Kraj vysoana 97671 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina Název dokumentu: Oprávněn/pověřen k podpisu: Smlouva o dílo Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Schváleno: Datum: Č.usnésení: Dokument uložen u: OPKŽÚ

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00E9X3L SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. uzavřená dle 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zpracování zakázky :

SMLOUVA O DÍLO č.. uzavřená dle 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zpracování zakázky : SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená dle 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zpracování zakázky : Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko 1. Objednatel:

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Číslo smlouvy objednatele: PM 53887/2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona

Více

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 1. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Město HODONÍN se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více