EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více."

Transkript

1 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více. KUJIP00T28K3 Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Kraj Vysočina se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, člen Rady Kraje Vysočina IČO: bankovní spojení: Sberbank CZ, a s. číslo účtu: /6800 (dále jen objednatel") a MOM ARCH PLUS CZ, s. r. o. se sídlem: Jihlava, Jiráskova 1424/78 jednající/zastoupený: Kristýna Vostálová, jednatelka společnosti IČO: DIČ a údaj o povinnosti k platbě DPH: CZ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jihlava číslo účtu: /0100 (bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (dále jen zhotovitel") I. Předmět a účel smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je vymezení a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, které vzniknou při plnění účelu této smlouvy. Jedná se o práva a povinnosti specifikující závazek zhotovitele dodat objednateli předmět plnění uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za předmět plnění odměnu dle čl. III. této smlouvy. 2. Účelem této smlouvy je zajištění uspořádání moderovaných akcí se zajištěním vlastního programu pro širokou veřejnost, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. II. Doba a místo plnění 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude poskytovat plnění, které je předmětem této smlouvy, od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do Podrobný harmonogram prací dohodne objednatel se zhotovitelem. III. Odměna za plnění 1. Objednatel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje zaplatit za celé období realizace smlouvy zhotoviteli odměnu v celkové výši Kč bez DPH (slovy jeden milion šest set dvanáct tisíc pět set šedesát devět korun českých) a Kč s DPH (slovy jeden milion a EUROPEAN UNION 1/5.'nr - - zrna

2 Geineinsarn rriehr erreichen. Společně dosáhneme více, devět set padesát jedna tisíc dvě stě osm korun českých). Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Odměna sestává ze součtu dále uvedených aktivit plnění dle této smlouvy: Název aktivity Marketingová akce v rozsahu min. 4 hodin Marketingová akce v rozsahu min. 5 hodin Marketingová akce v rozsahu min. 8 hodin Celkem Jednotka Počet poptávaných jednotek Nabídková cena uchazeče za jednotku bez DPH (Kč) Celková nabídková cena uchazeče bez DPH (Kč) Celková nabídková cena uchazeče včetně DPH (Kč) akce Kč Kč Kč akce Kč Kč Kč akce Kč Kč Kč Kč Kč 1. Odměna za plnění je sjednána na rozsah a kapacitu dle zadávací dokumentace jako odměna nejvýše přípustná, platná po celé období realizace smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy jsou již zahrnuty v odměně dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, a rizik. Odměna je konečná a je ji možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. IV. Platební podmínky 1. Odměna bude poskytnuta bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet zhotovitele na základě faktur vystavených zhotovitelem za níže uvedených podmínek. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel neposkytuje zálohy. 2. Zhotovitel je oprávněn objednateli průběžně fakturovat částky odpovídající dílčímu plnění v souladu s touto smlouvou. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů od uspořádání marketingové akce. 3. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 15 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vedle těchto náležitostí musí dále obsahovat přílohy dokládající realizaci příslušných částí plnění včetně fotodokumentace. 4. Objednatel provede kontrolu faktury a přiložených dokladů, popřípadě vyzve zhotovitele, aby odstranil ve stanovené lhůtě vady dokladů. Smluvní strany si poskytnou při odstraňování vad přiměřenou součinnost. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutí lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli fakturu:! EUROPEAN UNION 2/5 Kraj Vysočina

3 Gemeinsarn mehr erreichen. Společně dosáhneme více. - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou či dohodnutou náležitost nebo bude-li chybné účtována odměna, - bude-li daň z přidané hodnoty vyúčtována v nesprávné výši, - bude-li faktura obsahovat neúplné či nesprávné údaje. 6. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti; opravená faktura bude obsahovat novou lhůtu splatnosti. 7. Objednatel se zavazuje uhradit příslušnou částku odměny pouze za skutečně poskytnuté plnění v souvislosti s realizací příslušné části plnění, které bude moci užít v souladu s účelem této smlouvy. Odměna bude poskytnuta bezhotovostně na základě faktur vystavených zhotovitelem za níže uvedených podmínek. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada za plněni z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci dané. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazeni příslušné části smluvní odměny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem. V. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany se zavazují si navzájem poskytovat veškerou součinnost potřebnou k realizaci předmětu této smlouvy. 2. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění smlouvy průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti. VI. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné plnění smlouvy, zejména je povinen poskytnout včas zhotoviteli všechny informace, podklady a formuláře, jež bude zhotovitel při realizaci předmětu plnění používat a které budou mít význam z hlediska řádného a včasného plnění a dosažení účelu této smlouvy. 2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat řádné plnění smlouvy v místě skutečné realizace předmětu plnění. Zástupci objednatele jsou oprávněni vstupovat na místo realizace předmětu plnění, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. 3. Objednatel se zavazuje převzít předmět plnění provedený řádně a včas, dle této smlouvy, bez vad a nedodělků. VII. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vykonávat činnost dle této smlouvy řádně a včas v souladu s platnými předpisy, s potřebnou odbornou péčí a na odpovídající odborné úrovni a chránit zájmy objednatele. 2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady související s předmětem plnění musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k předmětu plnění a poskytovat z ní údaje všem kontrolním orgánům. 3. Zhotovitel je povinen nahlásit písemně objednateli jakoukoliv změnu, která by mohla mít vliv na plnění předmětu smlouvy, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vzniku. HEUROPEAN UNION 3/5

4 Ciemeinsam melu eneichen. Společně dosáhneme víte. 4. Zhotovitel se zavazuje plnit smlouvu osobně, vlastním jménem, na své náklady a vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit zpracováním části plnění třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za správnost výstupů subdodavatele tak, jako by tyto činnosti realizoval sám. VIII. Sankční ustanoveni 1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části plnění za každý započatý den prodleni. 2. Nezaplatí-li objednatel včas za řádně provedenou a předanou část plnění dohodnutou odměnu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. IX. Komunikace smluvních stran 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna písemně nebo elektronickou poštou. Písemnou komunikací se rozumí komunikace pomocí doporučené pošty nebo kurýrní služby. Ke vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje. Objednatel: Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Telefon: Mobil: Kontaktní osoba: JUDr. Věra Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí KrÚ Zhotovitel: Adresa: Jiráskova 1424/78, Jihlava Telefon: Mobil: Kontaktní osoba: Lukáš Duben Výše uvedené adresy a kontaktní osoby mohou být změněny pouze na základě písemného oznámení doručeného smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou dnem doručeni oznámení druhé smluvní straně. 2. Objednatel je povinen poskytovat kontaktním osobám zhotovitele na vyžádání informace. X. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od (bude přizpůsobeno skutečnému datu uzavření smlouvy) do Smluvní strany se dohodly, že mimo uplynutí doby lze smlouvu ukončit také na základě písemné výpovědi z následujících důvodů: objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že zhotovitel přestane poskytovat plnění dle této smlouvy a/nebo nedodržel smluvní podmínky nebo pokud se pro něj další plnění předmětu smlouvy stalo bezpředmětné. V tomto případě činí výpovědní lhůta 7 dní ode dne prokazatelného doručeni výpovědi zhotoviteli. 1 EUROPEAN UNION 4/5 ' ' - - > ",, j ÍV-

5 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeinsain mehi erreichen. Společně dosáhneme více XI. Závěrečná ustanovení Není-li v této smlouvě výslovné uvedeno jinak, řídí se právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně platnými právními předpisy ČR. Tato smlouva může být změněna pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky s účinností změn nejdříve ke dni podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě řádné provedeného zadávacího řízení. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek" ze dne Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném zněni). Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy, a že bude chránit dobré jméno objednatele. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za objednatele: Za zhotovitele: V Jihlavě dne V Jihlavě dne Mgr. et Bc. Petr Krčál radní Kraje Vysočina istýna Vostálová jednatelka BBBB EUROPEAN UNION MH Kraj Vysočina

6 Gemeinsarn mehr erreichen. Společně dosáhneme více. Příloha č. 1 smlouvy o dílo marketingová akce v rozsahu min. 4 hodiny Zhotovitel uspořádá celkem 6 velkých odpoledních moderovaných akcí (časová dotace min. 4 hodiny) se zajištěním vlastního programu zaměřeným převážně pro rodiny s dětmi. Tematicky bude akce odpovídat danému období konání akce - předpokládaný termín pořádání akcí únor-duben. Program a vlastní realizaci akce (návrh konkrétního programu akce, zajištění místa jejího konání, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích včetně výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, odměn a propagačních dárků pro děti, atd.) bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění vhodných kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi (zejména kostýmová soutěž pro děti, atrakce a soutěže pro děti, kouzelnické vystoupení, hudební vystoupení zaměřené jak na děti, tak i na ostatní veřejnost, volnočasové aktivity, činnost hostesek apod.). Zhotovitel musí zajistit dostatečné zázemí pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost (např. možnost občerstvení, sociální zařízeni, šatna). Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem sálu, úklidem a spotřebou energií, případně další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa. Marketingové akce budou uspořádány ve vhodných vnitřních prostorách s dostatečnou kapacitou pro návštěvníky (kapacita sálu pro min. 300 osob), včetně podia a zázemí pro vystupující. Marketingové akce budou uspořádány v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, přičemž konkrétní místa budou zvolena po dohodě s objednatelem. Marketingové akce budou uspořádány především v obcích o velikosti do 3 tis. obyvatel. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytování předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na prorodinnou politiku kraje v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýrnu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištění předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska - 1x asistentka moderátora - 3x malířka - malování na obličej - 2x obsluha Bumper Ballu nebo jiné sportovní atrakce - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x kouzelník - 1x taneční skupina - živá hudební produkce min. v rozsahu 45 min. (všechny hudební žánry - dechovky, dětské písně, atd.) - např. Karel Gott Morava, Dalibor Janda revival atd. - 1x fotograf - 1x DJ, manager - dětská diskotéka v rozsahu min. 60 minut - animační soutěže pro děti, včetně drobných odměn a propagačních předmětů (cukrovinky, tužky, šňůrky na krk, omalovánky, pexeso atd. - min. 500 kusů) - interaktivní divadelní představení - kouzelnické představení 1H EUROPEAN UNION HBMi 1/5

7 Getneinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. - 3D fotografování - kompletní zajištění foto stěny, fotoaparátu, počítače a tiskárny pro tisk 3D fotografií, spotřebního materiálu a rekvizit - min. 250 fotografií na akci návštěvníkům zdarma, včetně obsluhujícího personálu - malování na obličej a další vhodné atrakce - personál zhotovitele oblečen do kostýmů dle zvoleného tématu akce - odpovídají zvuková a světelná aparatura, laserová show Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu 40 kusů ve formátu A3, 1000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konání akce minimálně týden před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 40 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na každou jednotlivou akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Každý spot bude odvysílán minimálně 40 krát před konáním každé akce v rozmezí pondělí - sobota v čase od 8:00 do 17:00 hodin Z každé akce předá zhotovitel objednateli minimálně 20 ks fotografií na CD. Marketingová akce v rozsahu min. 8 hodin Zhotovitel uspořádá 1 velkou odpolední moderovanou akci (v rozsahu min. 8 hodin) se zajištěním vlastního programu pro širokou veřejnost - ve stylu plesu Rodinných pasů Kraje Vysočina. Akce bude uspořádána v prostorách sálu Hotelu Gustav Mahler pro max. 350 návštěvníků. Program a vlastní realizace akce včetně návrhu konkrétního programu akce, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích, výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění hudebního tělesa pro celovečerní vystoupení a dále minimálně 40 minutové vystoupení hlavního hosta plesu a doplňující vystoupení minimálně 2 různých uměleckých skupin (taneční vystoupení, módní přehlídka, kouzelnické vystoupení atd.). Zhotovitel zajistí veškeré záležitosti spojené s ozvučením celé akce, osvětlovací aparaturou, světelné a laserové show, hosteskami, a výzdobou sálu. Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem sálu, úklidem a spotřebou energii, případně další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa, a poplatky za tombolu. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytováni předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na rodiny s dětmi a seniory v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýmu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištění předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska na podium - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x fotograf - 1x DJ, manager - živá hudební produkce po celou dobu trvání akce - skupina BlueBand EUROPEAN UNION 2/5 v- :-j

8 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeirisam mehr erreichen. Společně dosáhneme více - vystoupení hosta večera - min. 40 minutové vystoupení skupiny BoneyM Párty group - 2x různé doplňkové vystoupení - např. taneční vystoupení, módní přehlídka, kouzelnické vystoupení atd. - výzdoba sálu ve stylu párty 80tých let - tématické dárky ve stylu plesu pro každého návštěvníka akce, včetně založení drobného občerstvení na všechny stoly (voda ve džbánu, slané a sladké pochutiny atd.) - světelná show, laserová show, výzdoba podia - personál zhotovitele oblečen do kostýmů dle zvoleného tématu akce - tematické atrakce v prostorách hotelu (např. úprava baru ve stylu 80tých let, možnost focení v uvedeném stylu před plátnem, v upraveném prostoru atd.) - zajištění organizace tomboly (příprava lístků, losování, předávání cen) - grafický návrh a výroba a distribuce vstupenek, včetně prodeje na minimálně 3 místech v Jihlavě - zajištění celkem 5 soutěží v rádiu s regionálním pokrytím o možnost výhry vstupenek vždy pro 2 osoby Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu min. 150 kusů ve formátu A3, 20 kusů ve formátu A1, 30kusů ve formátu A3, 80 kusů ve formátu A4 a 1000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konáni akce minimálně měsíc před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 30 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Reklamní spot s upoutávkou na akci bude odvysílán minimálně 60 krát před konáním akce v rozmezí pondělí - neděle v čase od 8:00 do 17:00 hodin. Zajištění celkem 5 soutěží v rádiu s regionálním pokrytím o možnost výhry vstupenek vždy pro 2 osoby. 3. Propagace v MHD Jihlava (vyvěšení 80 kusů letáků A4), propagace v City Parku Jihlava (min. 10 kusů letáků A1), další propagace v místě konání akce a dalších veřejných budovách v Kraji Vysočina Z akce předá zhotovitel objednateli minimálně 50 ks fotografií na CD. 8 marketingových akcí v rozsahu min. 5 hodin Zhotovitel uspořádá celkem 8 velkých odpoledních moderovaných akcí (časová dotace min. 5 hodiny) se zajištěním vlastního programu zaměřeným převážně pro seniory. Tematicky bude akce odpovídat danému období konání akce - termín pořádání akcí červenec-srpen. Program a vlastní realizaci akce (návrh konkrétního programu akce, zajištění místa jejího konání, přípravy a zveřejnění pozvánky v rozhlasových médiích včetně výroby reklamního spotu, tisku a distribuce plakátů a programu pro účastníky akce, odpovídajícího věcného, personálního a technického zabezpečení celé akce, odměn a propagačních dárků pro děti, atd.) bude zajišťovat zhotovitel. Programem se rozumí zajištění vhodných kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit pro seniory a širokou veřejnost (atrakce a soutěže, kouzelnické vystoupení, hudební vystoupení, volnočasové aktivity, činnost hostesek apod ). Zhotovitel musí zajistit dostatečné zázemí pro širokou veřejnost (např. možnost občerstvení, sociálnízařízení). Akce musí probíhat ve venkovních prostorách, nejlépe na sportovních hřištích nebo náměstích měst, obcí, kde se daná akce bude konat. Zhotovitel rovněž uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem prostor, úklidem a spotřebou energií, případné další náklady spojené s místem konání akce a poplatky za produkci Osa. Marketingové akce budou uspořádány na vhodných místech s dostatečnou kapacitou pro návštěvníky, včetně míst k sezení u stolů pro min. 250 osob, podia a zázemí pro vystupující. Marketingové akce budou uspořádány v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, přičemž konkrétní místa budou zvolena po dohodě s objednatelem. Marketingové akce budou uspořádány především v obcích o velikosti do 3 tis. obyvatel. HEUROPEAN UNION 3/5

9 AUSTRIA-CZECH REPUBLIC Gemeirisam mehi erreichen. Společně dosáhneme více. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při poskytování předmětu plnění pro objednatele postupovat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel dále zajistí prezentaci kraje a projektů kraje zaměřených na prorodinnou politiku kraje v rozsahu minimálně těchto požadavků: - zajištění úvodního slova (zdravice) ze strany zástupců objednatele - umístění plachet s logem Kraje Vysočina po celém areálu - aktivní pohyb promotýmu po celém areálu a předávání informací cílové skupině - registraci osob do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina a Senior pasů Kraje Vysočina. Popis minimálního složení týmu a požadavků aktivit zajištěných zhotovitelem na každé marketingové akci k zajištěni předmětu veřejné zakázky: - moderátor akce - min. 2 roky praxe s moderováním kulturních a veřejných akcí - 2x hosteska - 1x asistentka moderátora - 3x malířka - malování na obličej - 2x obsluha Bumper Ballu nebo jiné sportovní atrakce - 4x hosteska na propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina - 1x pomocník, technik - 1x hudební skupina - produkce po celou dobu trvání akce (všechny hudební žánry - dechovky, dětské písně, atd.) - 1x živá hudební produkce min. v rozsahu 45 min. - např. Karel Gott Morava, Dalibor Janda revival atd. - 1x fotograf - 1x DJ, manager - vybavení na soutěže pro dospělé a děti, včetně drobných odměn a propagačních předmětů (cukrovinky, tužky, šňůrky na krk, omalovánky, pexeso atd. - min. 500 kusů) - soutěž Miss a soutěže párů pro dospělé, včetně odměn pro soutěžící - pěnové dělo - pohádková cesta - min. 5 stanovišť s vhodným sportovním nebo znalostním úkolem, personál na stanovištích oblečen v kostýmech pohádkových postaviček, každé stanoviště min. 2 pracovníci, úkoly vhodné pro plnění i seniorů společně s vnoučaty, každý účastník soutěží obdrží drobný dárek jako odměnu - malování na obličej a další vhodné atrakce - zajištěni pitného režimu pro děti zdarma (min. 300 kusů limonád o objemu 0,3 L) - zajištění provozovatele občerstvení v blízkosti konání akce - odpovídají zvuková a světelná aparatura - zajištění vhodných venkovních prostor rovnoměrně v rámci celého kraje, v obcích do max obyvatel. Vhodnými prostory jsou venkovní místa o velikosti cca fotbalového hřiště, s dostatečným prostorem pro min, 400 osob a umístění min. 5 stanů o velikosti 3 x 3 m, dvou stanů o velikosti 6 x 6 m, atrakci pro děti a prostoru pro umístění stolů a židlí pro min. 200 osob. Umístění sezení musí být v prostoru mezi podiem a propagačními stany - zajištění audiotechniky pro ozvučení marketingové akce, zajištění min. 6 přípojek el. energie (220V) - zajištění odpovídajícího občerstvení pro návštěvníky marketingové akce, včetně pitného režimu - za úplatu. Popis minimálního zajištění propagace vlastní akce: 1. Grafický návrh, výroba, tisk a distribuce barevných plakátů s upoutávkou na každou akci v nákladu 200 kusů ve formátu A3, 2000 kusů ve formátu A5. Zhotovitel zajistí distribuci informačních plakátů ve spádové oblasti místa konání akce minimálně týden před konáním akce. 2. propagace v rádiu - návrh a výroba min. 40 sekundového rozhlasového spotu s upoutávkou na každou jednotlivou akci a její vysílání v rozhlase s regionálním pokrytím po Kraji Vysočina. Každý spot bude odvysílán minimálně 40 krát před konáním každé akce v rozmezí pondělí - sobota v čase od 8:00 do 17:00 hodin. EUROPEAN UNION 4/5 \.'-q ť>5ť-a«a

10 Gemeirisam mehr erreichen. Společně dosáhneme více Z každé akce předá zhotovitel objednateli minimálně 20 ks fotografií na CD. Při návrhu a výrobě propagačních materiálů je zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky objednatele a Manuálem jednotného vizuálního vzhledu Kraje Vysočina. Služby poskytnuté dodavatelem nad rámec minimálních požadavků zadavatele: Živé moderátorské vstupy z jednotlivých akcí do rádia Navýšení propagace formou plakátů a tiskovin o 30% nad minimální požadavek zadavatele Propagace jednotlivých akcí prostřednictvím regionální televize U marketingových akcí v rozsahu min. 5 hodin bude pro všechny návštévniky zajištěno občerstvení zdarma (pečené maso, pivo, limo) a to v celkové hodnotě Kč Navýšení rozhlasových spotů k propagaci jednotlivých akcí o 40% Propagace akcí na webových a facebookových stránkách regionálního rádia Zajištění VIP hostů z řad umělců a známých televizních osobností na marketingových akcích v rozsahu min. 5 hodin Zajištění hodnotných cen do tomboly v hodnotě min Kč U marketingových akcí v rozsahu min. 4 hodiny zajištění soutěžních cen pro jednu rodinu, a to ve formě dárkových poukazů v nominální hodnotě minimálně Kč na jednu akci EUROPEAN UNION 5/5

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

III. Povinnosti smluvních stran

III. Povinnosti smluvních stran m^ws, I 1 KUJIP0Í27314T $7- Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních síran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních síran podle ustanovení 2586 a nasi, zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Předmět a účel smlouvy. 1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodání kvalitních propagačních

Předmět a účel smlouvy. 1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodání kvalitních propagačních "'"'KUJ ÍP01273PS Smlouva o dílo uzavřená na zákiadě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy KUJIP010P0JN Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník"), níže uvedeného dne mezi těmito smluvními

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00E9X3L SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk OP[RACNI EVROPSkÁ UNIt: Fond soudrmosu Evropsky fond pro r~gionálni I Pro vodu, vzduch a přírodu SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace. Dodávky reagencií pro analyzátor COBAS

Zadávací dokumentace. Dodávky reagencií pro analyzátor COBAS Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Dodávky reagencií

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska

Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535 Číslo účtu:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-5037-17/ČJ-2012-009HVZ č. smlouvy zhotovitele: 11/2012

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-5037-17/ČJ-2012-009HVZ č. smlouvy zhotovitele: 11/2012 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: PPR-5037-17/ČJ-2012-009HVZ č. smlouvy zhotovitele: 11/2012 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 adresa pro doručování:

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Článek I. Smluvní strany Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! SMLOUVA O DÍLO NA TISK NÁSTĚNNÉHO A STOLNÍHO KALENDÁŘE Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Článek I. Smluvní strany Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu)

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu) Příloha č. 4 Návrh smlouvy na veřejnou zakázku s názvem: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 2 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

III. Povinnosti smluvních stran

III. Povinnosti smluvních stran s c"j. - ;Í7 ři ' í;: \ I S ^ ; \ > \ \ \ KUJIPěÍ2?4F2 " Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a násl. zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 487/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 439 ze dne 17.07.2013 Nerezové bazény Pražačka - III.etapa - projektová dokumentace pro provedení stavby Rada městské části I.

Více

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích I. Smluvní strany zapsáno pod sp. zn. L 6427 u Krajského soudu v Brně IČ: 65341511 DIČ: CZ65341511 Sídlo: Vranovská 846/45, 614 00 Brno Zastoupen:

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S/2015/Rl043

SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S/2015/Rl043 SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI ust. 1746 odst. 2 zákona č. Evidenční číslo smlouvy zpracovatele: Evidenční číslo smlouvy zadavatele: 89/2012 Sb., občanský zákoník S/2015/Rl043 I. SMLUVNÍ STRANY Česká republika

Více