Obec Roudné IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Roudné IČ: 00245372"

Transkript

1 Obec Roudné IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: :49:12

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,07 VÝDAJE , , ,31 SALDO , , , Běžný rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY , , ,00 110,73 100,03 VÝDAJE , , ,00 108,04 100,00 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 7 672, ,00 100,00 VÝDAJE , , ,00 84,95 100,00 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 109,83 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 110,83 100,19 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 672, ,00 100,00 4-PŘIJATÉ DOTACE , , ,00 135,52 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 110,83 100, Daňové příjmy - vybrané položky 2012 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně , , ,00 110,64 100,00 Místní poplatky , , ,00 33,94 100,00 Správní poplatky 9 790, , ,00 81,58 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 109,38 100,00 Ostatní daňové příjmy , , Sdílené daně po měsících za rok 2012 Měsíc 2012 Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,47 CELKEM ,47

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 108,04 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 84,95 100,00 CELKEM VÝDAJE , , ,00 107,43 100, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2012 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 23,14 ostatní platby za provedenou práci ,00 1,25 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 8,57 mzdové výdaje celkem ,00 32,96 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,00 6,00 nákupy vody, paliv a energie ,00 4,31 nákup služeb a ostatní nákupy ,91 29,95 opravy a údržba majetku ,00 0,67 daně (daň z převodu nemovitostí ) 234,00 0,00 výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,00 6,96 ostatní provozní výdaje celkem ,91 47,90 dotace příspěvkovým organizacím ,00 5,53 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům ,40 11,53 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem ,40 17,06 půjčené prostředky CELKEM ,31 97,93 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků ,00 0,20 stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,00 1,88 pořízení vlastního majetku celkem ,00 2,07 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM ,00 2,07 VÝDAJE CELKEM ,31 100, Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa , ,70 Lesy a zemědělství , ,00 Podnikání a stavebnictví , ,00 Vnitřní obchod , , ,00 Cestovní ruch Doprava a spoje , ,00 Vodní hospodářství , , ,00 Školství , ,00 Kultura , , ,40 Sport , ,00 Zájmová činnost 5 088,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství , , ,00 Veřejné osvětlení , ,71 Hřbitov Zásobování teplem 4 000, , ,00 Územní rozvoj ,00 Ochrana ovzduší a půdy , ,00 Odpady , , , ,22 Veřejné prostranství , ,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , ,96 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 1 000, , , ,02 Ostatní finanční operace 7 000, ,00 Ostatní nezařazené Celkem , , , ,31 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) ,76 CELKEM ,76

5 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,80 Únor , ,69 Březen , ,66 Duben , ,37 Květen , ,51 Červen , ,53 Červenec , ,36 Srpen , ,85 Září , ,76 Říjen , ,33 Listopad , ,23 Prosinec , ,22 CELKEM , ,31 5. Financování 2012 název položky skutečnost rozpočet upravený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 6. Monitoring obcí popis Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) ,07 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem ,16 8. Cizí zdroje ,00 9. Stav na bankovních účtech celkem , Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo , Oběžná aktiva , Krátkodobé závazky , Celková likvidita ř.16/ř.17 9,16 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011

6 7. Pohledávky k účet - popis Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zá ,00 CELKEM ,80 8. Závazky k účet - popis Dodavatelé Krátkodobé přijaté záloh 7 650, Zaměstnanci , Zúčt.s inst.soc.zab.a zd , Jiné přímé daně , Přijaté zálohy na transf 800, Ostatní krátkodobé závaz 400,00 CELKEM ,00 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Ostatní dl. podmíněn ,80 CELKEM ,80 Pozn. Majetek předaný do správy MŠ

7 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu počáteční stav zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , ,00 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu počáteční stav zůstatek k Stavy na účtech k Účet - název počáteční stav zůstatek k Běžný účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s , , Běžný účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s , Běžný účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s ,09 CELKEM-Běžný účet RAIFFEISENBANK,a.s , , Investiční účet ÚSC; ČESKÁ SPOŘITELNA,a.s. 500,06 500, Investiční účet ÚSC; ČESKÁ SPOŘITELNA,a.s. 2, Investiční účet ÚSC; ČESKÁ SPOŘITELNA,a.s. -41,22 CELKEM-Investiční účet RAIFFEISENBANK,a.s. 500,06 461, Spořící účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s. 0, , Spořící účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s , Spořící účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s. -30,00 CELKEM- Spořící účet RAIFFEISENBANK,a.s ,93

8 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu , ,00 800,00 z rozpočtu kraje , ,00 od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinv.účel.dotace pro SDH 240,00 240, Prezidentské volby 800,00 800, ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , ,00 800, Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 302 Pořízení 5.změny územního plánu , ,00 Celkem z rozpočtu kraje , , Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 13. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok Přezkoumání hospodaření obce Roudné bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje. Závěr: při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004Sb.

9 14. Hospodaření příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ. Obec Roudné v průběhu roku 2012 poskytla ze svých prostředků provozní dotaci místní MŠ a to ve výši ,00Kč. Z provozní dotace od obce hradila MŠ výdaje na nákup energií, čistících a úklidových prostředků, výtvarný, spotřební kancelářský materiál. Dále jsou pořizovány dětské hračky, zajišťovány jsou přepravy na hromadné výlety, kulturní akce, vzdělávací programy a drobné opravy na vnitřním vybavení, revize elektroinstalace apod. Dne provedl finanční výbor veřejnosprávní kontrolu na základě ustanovení 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Závěr kontroly: bylo zkontrolováno hospodaření MŠ Roudné s provozní dotací od Obce Roudné a nebyly shledány žádné nedostatky. Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno průkazně. Za rok 2012 hospodařila MŠ Roudné s hospodářským výsledkem 0. Tento hospodářský výsledek dle předložené Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2012 vzalo Zastupitelstvo obce Roudné na 21.zasedání dne na vědomí. 15. Poskytnuté finanční příspěvky v roce Finanční příspěvky na činnost byly v roce 2012 vyplaceny následujícím subjektům: a) Tělovýchovná jednota Malše ,00Kč b) Myslivecké sdružení ,00Kč c) Sdružení Vladykův Dvůr ,00Kč. Finanční výbor obce Roudné zkontroloval využití fin. příspěvků u jednotlivých příjemců. Ke kontrole byly předloženy kopie výdajových dokladů či faktur a zůstávají založeny u zprávy z provedené kontroly. Obec Roudné přispěla v roce 2012 také členským příspěvkem do SMO Pomalší částkou 5.928,- Kč a do Svazu měst a obcí České republiky částkou 3.978,40Kč. 16. Přílohy Závěrečného účtu Obce Roudné za rok a) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2012 b) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k c) Výkaz zisků a ztráty sestavený k d) Rozvaha ÚSC sestavená k e) Příloha účetní uzávěrky sestavená k f) Hodnotící zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu g) Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2012 h) MŠ-výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace k i) MŠ-rozvaha příspěvkové organizace k j) MŠ-příloha účetní uzávěrky příspěvkové organizace k k) MŠ-výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU: Zveřejnění dle 17, odst.6 zákona č. 250/2000Sb. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese:

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu obce Úžice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více