Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze"

Transkript

1 PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město Kralupy nad Vltavou Objekt Technoparku byl vybudován přestavbou bývalého mlýna v rámci revitalizace městského centra města Kralupy nad Vltavou. EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO NAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (dále VŠCHT Praha) se profiluje jako výzkumně zaměřená technická universita s kvalitní výukou, základním a aplikovaným výzkumem a s aktivní mezinárodní spoluprací. Výzkumní pracovníci VŠCHT Praha participují na řadě výzkumných projektů. VŠCHT Praha vykazuje mezi českými veřejnými vysokými školami největší podíl výzkumných aktivit na celkovém ročním rozpočtu. VŠCHT Praha je veřejnou vysokou školou s 32 ústavy, na které dnes studuje více než studentů, organizačně se VŠCHT Praha se člení do 4 fakult: Fakulta chemicko-technologická Fakulta technologie ochrany prostředí Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta chemického inženýrství Vědecko-výzkumné aktivity všech fakult a rektorátních pracoviš VŠCHT Praha jsou postupně koncentrovány do tří základních pilířů: Pilíř 1: Zdraví Pilíř 2 : Paliva a energetika Pilíř 3: Materiály a chemické speciality VŠCHT Praha navazuje na téměř dvěstěletou tradici výuky technické chemie v Čechách. Je pokračovatelkou Fakulty chemicko-technologického inženýrství v rámci bývalého ČVUT. Jako samostatná vysoká škola působí od roku Uplatnění nacházejí absolventi VŠCHT Praha především v chemickém a potravinářském průmyslu, vědě a výzkumu, ve státní správě a v soukromé sféře. Řada absolventů našla uplatnění na špičkových pracovištích doma i v zahraničí. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen FSv ČVUT) je největší fakultou ČVUT, sdružuje 24 kateder, na kterých je akreditováno 20 studijních oborů. Dnes studuje FSv ČVUT asi studentů v bakalářském a navazujícím magisterském, resp. doktorském studiu. Absolventi Fakulty stavební ČVUT nalézají široké uplatnění v různých stavebních firmách, projektových, realizačních a rozvojových organizacích, ve státním i soukromém sektoru. Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR v základním výzkumu. Fakulta je také koordinátorem Centra kompetence CESTI Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. České vysoké učení technické v Praze (dále ČVUT) patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Je pokračovatelem Stavovské inženýrské školy, založené roku 1707 a nástupcem Českého polytechnického ústavu království Českého v Praze v roce 1869, kdy od roku 1879 byl užíván název Česká vysoká škola technická. Od roku 1920 je název školy České vysoké učení technické v Praze. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes studentů. ČVUT nabízí svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 440 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

3 TECHNOPARK VTP KRALUPY Technopark Kralupy je vědecko-technický park se zaměřením na stavební chemii. Je společným projektem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze a města Kralupy nad Vltavou. VŠCHT Praha je investorem a příjemcem dotace, FSv ČVUT a město Kralupy nad Vltavou jsou partnery projektu. Technopark Kralupy odpovídá mezinárodně uznávané definici vědecko-technického parku, který poskytuje vysoce kvalifikované služby. Poslání Technoparku Kralupy: Technopark Kralupy je mezioborový projekt procházející napříč chemickými technologiemi, materiálovým a stavebním inženýrstvím, ale i mikrobiologii, chemickou a environmentální analýzou, stavební architekturou a bude efektivně kombinovat znalosti chemických a stavebních inženýrů; je jasně oborově vymezený a zaměřený na podporu transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, expertní činnost a na inovace v oblasti stavební chemie, testování stavebních a konstrukčních materiálů, efektivního využití stavebních odpadů, mikrobiální kontaminace staveb a stavebních materiálů. Technopark Kralupy bude poskytovat: služby kvalifikovaného aplikovaného výzkumu a vývoje se zapojením mladých vědeckých týmů vysokých škol; inovační služby mezioborového technologického centra; podporu transferu znalostí a technologií; pronájem části laboratorní a kancelářské plochy s poskytováním služeb specializovaných laboratoří k realizaci vlastního výzkumu malých a středních inovačních firem; testování stavebních materiálů s využitím potenciálu vysokoškolských odborníků; školící a vzdělávací služby v oblastech stavební chemie a souvisejících oborů s využitím odborné a technické infrastruktury vědecko-technického parku; organizační služby a pronájem moderně vybavených konferenčních prostor, učebny a jednacího sálu pro pořádání konferenci, seminářů, kurzů, přednášek a presentací. Technopark Kralupy bude dále plnit funkce: centra popularizace technických a přírodovědných oborů v regionu, se zvláštním zaměřením na střední a základní školy; centra propojení akademického výzkumu s reálnou technologickou praxí k výchově mladých vědeckých a výzkumných pracovníků v tradičních oborech chemické technologie, materiálového a stavebního inženýrství.

4 Stavební chemie VÝZKUMNÉ SKUPINY, ODBORNÍ GARANTI A TÉMATA PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU A INOVAČNÍ ČINNOST Vědecko-výzkumné a inovační aktivity jsou rozděleny do osmi výzkumných skupin, které vedou významné osobnosti oboru se zkušenostmi z přenosu výsledků výzkumu do praxe. Stavební a izolační materiály na bázi polymerních látek doc. Ing. Antonín Kuta, CSc., Ústav polymerů, VŠCHT Praha Konstrukční materiály na bázi polymerů Tradiční nebo nové druhy plastů a plniv pro extruzi nebo lisování Izolační materiály na bázi polymerů a dalších látek Aplikační vlastnosti polymerních stavebních materiálů (odolnost proti vlhkosti, chemická a tepelná odolnost) Asfaltové materiály pro izolace Polymerní lepidla pro stavební aplikace Povrchové úpravy, nátěry, tlumení vibrací apod. Stavební materiály, pojiva a kompozity na bázi silikátů doc. RNDr. František Škvára, DrSc., Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha Lehké betony Cementové kompozity Progresivní stavební pojiva Geopolymery a jejich aplikace Ochrana betonových materiálů před atmosférickými, chemickými a dalšími vlivy Využití vedlejších energetických produktů ve stavebnictví Vyspělé technologie a nové materiály pro stavebnictví prof. Dr. Ing. Josef Krýsa, Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha Fotokalyticky aktivní nátěry a pigmenty Nanášení kovových nebo keramických materiálů na povrchy konstrukčních prvků Nízkoteplotní chování materiálů pro stavebnictví Kovové stavební a konstrukční materiály prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha Koroze ocelových konstrukcí a výztuží Moderní kovové a duplexní povlaky na konstrukční ocel Zrychlené korozní zkoušky Predikce životnosti kovových konstrukčních materiálů Konstrukční materiály z neželezných kovů

5 Žárovzdorné a požárně odolné materiály doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc., Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha Nové žárovzdorné, tepelně odolné a izolační stavební materiály Výzkum závislosti fyzikálních materiálových vlastnosti na teplotě, složení, struktuře a textuře Měření vlastností konstrukčních a izolačních materiálů za vysokých teplot Protipožární sklo a sklo pro nosné konstrukce Druhotné suroviny, stavební odpady a jejich recyklace, ekologie doc. Ing. Barbora Doušová, CSc., Ústav chemie pevných látek, VŠCHT Praha Bitumenové směsi pro povrchy vozovek a jejich modifikace Komplexní řešení identifikace a analýzy azbestu Využití pryžového granulátu Recyklace stavebních odpadů, včetně plastů Ekologická vhodnost likvidovaných stavebních materiálů Ekologická a řízená likvidace stavebních odpadů Waste management Mikrobiální kontaminace staveb a stavebních materiálů prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Mikrobiální kontaminace stavebních materiálů a preventivní nebo nápravná opatření Mikrobiální ochrana a hygienická nezávadnost staveb Stavební komponenty s vysokými požadavky na hygienické standardy pro potravinářský a farmaceutický průmysl Aplikace biocidních účinných látek Odstraňování bio-usazenín na povrchu stavebních konstrukcí Renovace a rekonstrukce starých staveb a objektů prof. Ing. Pavel Novák, CSc., Ústav technologie restaurování, VŠCHT Praha Expertíza restaurování a konzervace pro záchranu a ochranu stavebních památek Identifikace stavebních hmot a stupně jejich degradace, predikce životnosti památek Zpevňovací prostředky a ekologicky výhodné čistící mikroemulze pro silikátové porézní materiály a povrchy Průzkum a hodnocení památek moderními nedestruktivními a semidestruktivními metodami

6 Kralupy nad Vltavou leží na dolním toku řeky Vltavy ve vzdálenosti 20 km od severního okraje Prahy v okrese Mělník. Město má přibližně obyvatel a patří mezi největší města Středočeského kraje. Kralupy nad Vltavou jsou tradičním městem chemického, potravinářského průmyslu a dopravy. Jsou železničním uzlem několika regionálních drah a hlavní trati Praha Děčín Dráž any. Město je správním, školským a kulturním centrem regionu Dolní Povltaví. Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, je podpořen Evropskou unií. Kontakty: GPS souřadnice: 50 14'28.793"N, 14 18'43.325"E

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU

PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU Pardubice 2013 Tato publikace byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO. Verze 2. Srpen 2014

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO. Verze 2. Srpen 2014 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO Verze 2 Srpen 2014 Text neprošel jazykovou úpravou Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Vymezení území Jihlavské sídelní aglomerace

Více

60 let VŠCHT v Praze

60 let VŠCHT v Praze kadlec: 60 let VŠCHT v Praze 60 let VŠCHT v Praze 60 YEARS OF THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY in PRAGUE Pavel Kadlec Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2011 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Více