ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OP ŽP Zadavatel: ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Česká republika IČ: zastoupený Ing. Jakubem Kulíškem, I. náměstkem ministra ředitelem sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OP ŽP Zadavatel: Sídlo: Vršovická 65, Praha 10 IČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: ČR Ministerstvo životního prostředí, odbor fondů EU Ing. Jakub Kulíšek, I. náměstek ministra ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Zadavatel se nechává dle 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit Zástupcem zadavatele Zástupce Zadavatele Zástupce Zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. 151 zákona: sdružení GORALEP, vedoucí účastník sdružení ML Complet, a.s, se sídlem Revoluční 655/1, Praha 1, IČ: , účastník sdružení Allowance s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Praha, IČ: , účastník sdružení GORDION, s.r.o., se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ , IČ: Za Sdružení jedná v tomto zadávacím řízení: účastník sdružení: Allowance s.r.o. Sídlo: Korunní 810/104, PSČ Praha, Kontaktní adresa: Na Dvorcích 1989/14, Praha 4 Krč Statutární zástupci: Lubomír Chalupa, jednatel IČ: DIČ: CZ Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová Tel: Zástupce je zmocněn k zastupování Zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o vyloučení Dodavatele z účasti v řízení a zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání, která v tomto řízení učiní, v listinné podobě na adresu zástupce Zadavatele: společnost Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, Praha 4 Krč. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Organizování akcí kód CPV: Organizace seminářů kód CPV: Popis předmětu plnění veřejné zakázky Plněním veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, ve které předmětem plnění bude technické a organizační zajištění akcí pořádaných MŽP v rámci implementace a propagace Operačního programu Životní prostředí (dále i jen OP ŽP), např. různých zasedání (monitorovací a řídicí výbory), konferencí, workshopů apod. V některých případech bude nutné zajistit i ubytování účastníků těchto akcí. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4 této zadávací dokumentace.

3 1.3 Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané zahájení: 06/2012 Předpokládané ukončení: 12/ Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je sídlo Ministerstva životního prostředí. 1.5 Předpokládaná cena Předpokládaná cena: ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně 20 % DPH) za celou dobu plnění zakázky, tj. do Tato cena je stanovena jako maximální vzhledem k výši disponibilních prostředků přidělených na předmět plnění a nelze ji překročit. Tato veřejná zakázka je z 85 % financována z Fondu soudržnosti. 2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 2.1 Nabídky se podávají, písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena zřetelně VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEOTEVÍRAT Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OP ŽP. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 2.2 Nabídky se podávají nejpozději do konce lhůty uvedené v Oznámení o zakázce, na adresu společnosti Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, Praha 4. Nabídky je možné odevzdat na výše uvedené adrese v pracovní dny v době od 09:00 hodin do 15:30 hodin, poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky odevzdat do lhůty uvedené v Oznámení o zakázce. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Jedná se zejména o jméno/název uchazeče, sídlo, identifikační číslo, jména osob oprávněných jednat jménem uchazeče, příp. jméno osoby oprávněné zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem (analogicky platí i pro nestátní neziskové organizace). 2.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a ostatní dokumenty požadované Zadavatelem v Zadávací dokumentaci. 2.5 Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. 2.6 Uchazeč předloží nabídku ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno názvem Originál a další dvě vyhotovení Kopie. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 2.7 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 2.8 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 2.9 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu.pdf (tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče) Nabídka musí být předložena v následující struktuře: a) úvodní strana 3

4 Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele. b) obsah Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. c) všeobecné údaje o uchazeči Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, , adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti. d) krycí list nabídky Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 1. e) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 3 zadávací dokumentace f) nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace g) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele h) návrh smlouvy podepsaný vzor smlouvy dle přílohy č. 4 i) prohlášení o pravdivosti a vázanosti podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 2.11 Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě dle 49 odst. 2 zákona na kontaktní adresu zástupce zadavatele - Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, Praha 4. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, její ev. číslo dle Oznámení o zakázce a identifikační údaje zájemce. Uchazeč je oprávněn zaslat dotaz též v ové či faxové formě za předpokladu, že bude do tří dnů po jeho doručení doručena též listinná písemná forma dotazu. Listinná písemná forma dotazu však musí být doručena vždy nejpozději v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet dnem doručení listinné písemné formy dotazu Dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytnuté zadavatelem budou uveřejněny na adrese https://vz.allowance.cz u údajů o předmětné veřejné zakázce. Kromě toho budou tyto informace poskytnuty současně všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Zadavatel nebude organizovat organizovanou prohlídku budoucího místa plnění, místo budoucího plnění je veřejně přístupné. 3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 3.1 Kvalifikaci dle 50 a násl. zákona splní dodavatel, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona 3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. 3.3 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 4

5 osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy 5

6 statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 90 dnů ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek. b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod f) zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek. c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro bod h) zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek. d) čestným prohlášením pro body c) až e) a g), i) až m) zadávací dokumentace, prohlášení příloha č Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel který: a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace, tedy ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 3.5 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši ,- Kč. b) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 účetní období, a to v minimální výši ,- Kč v souhrnu těchto účetních období. Pro doložení výše obratu může uchazeč nebo zájemce použít přílohu č. 3 Prohlášení o dosažených obchodních obratech vzor. 3.6 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který doloží: a) seznam min. 3 významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Tento seznam bude obsahovat údaje o názvu zadavatele, název zakázky, místo a termín plnění a finanční objem zakázky. Přílohou tohoto seznamu musí být min. 3 osvědčení (referenční listiny) vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli. V případě absence referenčních listin od jiné osoby než veřejného zadavatele je uchazeč může nahradit čestným prohlášením. Za významnou zakázku obdobného charakteru je považováno poskytnutí služeb obdobného zaměření, jako je předmět této zakázky, tedy poskytnutí technických a organizačních služeb při zajišťování akcí, v min. hodnotě ,- Kč. Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč prokázal, že v posledních 3 letech realizoval tlumočnické služby pro ministerstva České republiky v souhrnném rozsahu min Kč bez DPH. b) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru za poslední 3 roky, a to v minimální výši 5 pracovníků za každý rok. c) seznam min. 10 tlumočníků vybraných pro plnění zakázek včetně jejich životopisů k prokázání dosažené kvalifikace a zkušeností s obdobnými zakázkami, zadavatel stanovuje, že každý tlumočník musí být tlumočníkem pro jiný jazyk, a dále seznam osob, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně doložení životopisů. 3.7 Doklady prokazující splnění kvalifikace je nutné předložit v prosté kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy v úředním překladu. 3.8 Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předloží v části nabídky nazvané Kvalifikace v souladu s požadavky na strukturu nabídky v bodě 2.10 této zadávací dokumentace. 3.9 V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 6

7 s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 53 a 54 písm. a) Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky Důsledek nesplnění kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 4 TECHNICKÉ PODMÍNKY 4.1 Uchazeč v rámci předmětu plnění musí být schopen zajistit následující: a) Organizační zajištění b) Vhodné zasedací prostory s kapacitou osob c) Tlumočnickou techniku a tlumočníky (anglický nebo francouzský jazyk) d) Ozvučení prostor, konferenční mikrofony (bezdrátové) e) Projekční techniku (notebooky, dataprojektor, plátno, LCD obrazovky) f) Nahrávka zasedání ve formátu MP3 a její vypálení na CD (v případě tlumočení je potřeba dvoukanálového nahrávání) g) Doslovný přepis záznamu h) Přítomnost odborného technika (montáž a demontáž techniky) i) Dodržování zásad vizualizace OP ŽP j) Občerstvení v rozsahu malých a větších coffee breaků k) Občerstvení formou bufetu l) Fotodokumentaci, šatnu, květinovou výzdobu m) produkční zajištění akce 4.2 Od vybraného uchazeče se očekává: Zajistit kvalitní přípravu a průběh akce za dodržení sjednaných podmínek v uvedených pevně stanovených termínech. Každou změnu je třeba předem zkonzultovat se zadavatelem. V souladu s implementací a propagací OP Životní prostředí je nutné realizovat zasedání monitorovacích a řídicích výborů, zasedání, konference, semináře, workshopy atd. s různou náročností na jejich zajištění. Jedná se především o konferenční a tlumočnické techniky, zajištění vhodných jednacích prostor, nahrávky a záznamy, ozvučení a občerstvení pro účastníky zasedání. 4.3 Jednotlivá plnění budou realizována formou objednávky. Objednatel je povinen zadavateli předložit kalkulaci nákladů pro danou objednávku. Po odsouhlasení této kalkulace zadavatelem bude dodavateli odeslána písemná objednávka. 5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1 Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH, samostatně DPH a nabídkovou cenu včetně DPH a rozepíše nabídkovou cenu podle přílohy č. 5 Ceník pro období Jednotlivé dílčí nabídkové ceny uvedené v příloze č. 5 budou stanoveny jako nejvýše přípustné ceny včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Skutečný rozsah plnění bude dán skutečnými potřebami zadavatele, nicméně ceny uvedené uchazečem v příloze č. 5 jsou pro uchazeče závazné po celou dobu plnění zakázky. 7

8 5.3 Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 5.4 Uvedený rozsah zakázky slouží pouze pro stanovení celkové nabídkové ceny a zadavatel není povinen jej celý v průběhu skutečné realizace veřejné zakázky vyčerpat. 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Platební podmínky jsou uvedeny v předloženém návrhu smlouvy v příloze č HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 7.1 Nabídky budou hodnoceny v souladu s 78 odst. 1 zákona na základě ekonomické výhodnosti nabídek. 7.2 Dílčí hodnotící kritéria: váha dílčího kritéria: a) Celková nabídková cena 70 % b) Lhůta nutná pro organizační zajištění akce 20 % c) Kvalita navrženého řešení 10% V rámci dílčího kritéria ad a) bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny včetně DPH stanovené podle modelu obsaženého v tabulce č. 5 této zadávací dokumentace. V rámci dílčího kritéria ad b) bude zadavatel hodnotit maximální lhůtu potřebnou pro organizační zajištění akce. Tato lhůta začíná běžet od obdržení ové objednávky a počítá se v pracovních hodinách (8 hodin denně). V rámci dílčího kritéria ad c) bude zadavatel hodnotit úroveň navrženého řešení akce pro 100 osob, a to výběr vhodných prostor, komplexnost a způsoby zajištění tlumočnické techniky, návrh způsobu ozvučení sálu, návrh projekce a audio video záznam, způsob zajištění občerstvení, návrhy ubytovacích prostor. Zadavatel stanovuje, že pro hodnocení tohoto dílčího kritéria je stanovena níže uvedené bodová škála, pomocí které bude ohodnoceno naplnění dílčího hodnotícího kritéria: 10 bodů kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna natolik nízko, že na hranici přípustnosti 20 bodů - kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna natolik nízko, není však nevyhovující 30 bodů kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna velmi nízko 40 bodů kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna na nízké úrovni 50 bodů kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna mírně podprůměrně 60 bodů kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna přibližně průměrně 70 bodů - kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna mírně průměrně 80 bodů - kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna velmi dobře 90 bodů - kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna téměř dokonale 100 bodů - kvalita je s ohledem na maximální očekávání splněna naprosto dokonale 8

9 7.3 Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 7.4 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předměte hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje. 8 DALŠÍ POŽADAVKY 8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 8.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 8.3 Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů a doložit písemný souhlas Subdodavatele s podílením se na zakázce. 8.4 Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí. 8.5 Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit čestné prohlášení, ve kterém se uchazeč zaváže, že při své činnosti bude přednostně využívat ekologicky šetrné výrobky. 8.6 Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace včetně příloh. 9 OBCHODNÍ PODMÍNKY 9.1 Uchazeč je povinen přijmout bez výhrady veškerá ustanovení obsažená v přiloženém návrhu rámcové smlouvy. 9.2 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. 9

10 10 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek proběhne dne v 10:00 v sídle zadavatele, tj. na adrese Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Krycí list nabídky 2. Čestné prohlášení 3. Prohlášení o dosažených obratech 4. Návrh smlouvy 5.Ceník pro období V Praze dne Ing. Jakub Kulíšek, náměstek ministra - ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí 10

11 Příloha č. 1 Krycí list nabídky ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název veřejné zakázky: Zadavatel: Sídlo: Vršovická 65, Praha 10 IČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OP ŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Odbor fondů EU Ing. Jakub Kulíšek, náměstek ministra ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Uchazeč: Adresa: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Bank.spojení: Osoby zmocněné k zastupování: Nabídková cena: Cena celkem bez DPH: Cena celkem včetně DPH: Obchodní firma podpis oprávněné osoby (doplní uchazeč) 11

12 Příloha č. 2 Čestné prohlášení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Prohlašuji tímto čestně, že: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 12

13 tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. V... dne..... (Obchodní firma osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč) 13

14 Příloha č. 3 Prohlášení o dosažených obchodních obratech R o k O b c h o d n í o b r a t v m i l. Kč Obchodní firma IČ (doplní uchazeč) ( p o d p i s o s o b y o p r á v něné jednat či z a s t u p o v a t ) 14

15 Příloha č. 4 Rámcová smlouva o technickém a organizačním zajištění akcí uzavřená podle 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem: Vršovická 65, Praha 10 za kterou jedná: IČ: bankovní spojení: ČNB Praha 1 číslo účtu: /0710 (dále jen objednatel ) Ing. Jakub Kulíšek, I. náměstek ministra ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí 2. se sídlem: jednající: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném (dále jen zhotovitel ) II. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je technické a organizační zajištění při přípravě a realizaci zasedání Monitorovacích a Řídících výborů, seminářů a konferencí v rámci Operačního programu Životní prostředí, jednání se zástupci orgánů Evropské unie, zasedání spojených s projednáváním příslušných částí programových dokumentů a materiálů v oblasti OP ŽP. 2. Zhotovitel dále zajistí dodržování pravidel publicity a propagace OP ŽP při organizaci a realizaci akcí uvedených v bodu č. 1 článku II. této smlouvy. 3. Předpokládaný počet účastníků na každé akci se bude pohybovat v rozmezí osob. Místem jednání budou hlavně konferenční prostory na území města Prahy (v budově objednatele, a nebo Státního fondu životního prostředí), podle předem potvrzené objednávky. V ostatních případech zajistí zhotovitel i prostory na území celé ČR. 4. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě dílčích objednávek objednatele, zajišťovat a organizovat průběh jednotlivých zasedání a seminářů (dále jen akce ) v průběhu let Bude se jednat o zajištění techniky, tlumočení do světových jazyků (simultánní nebo konsekutivní), nahrávání a přepis záznamu, zajištění jednacích prostor, ubytování, občerstvení. 15

16 5. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za služby cenu dle čl. V. této smlouvy. 6. Služby budou poskytovány na základě dílčích objednávek. Těmito dílčími objednávkami bude určena zejména forma, termíny a místo plnění technických a organizačních služeb. III. Termín a místo plnění 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do Místem plnění budou prostory uvedené v článku II. IV. Cena předmětu smlouvy 1. Cena za jednotlivé akce bude vycházet z ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy, a bude se řídit konkrétní kalkulací dle přesné specifikace jednotlivých akcí. 2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k uspořádání objednaných akcí, jakož i veškeré náklady související. 3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena v letech za jednotlivé akce bude vycházet z ceníku pro období , který byl uveden v nabídce. Ceník je přílohou č. 1 a ceny se budou řídit konkrétní kalkulací dle přesné specifikace jednotlivých akcí uspořádaných v daném roce. 5. Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v cenové kalkulaci v sobě již zahrnuje veškeré poplatky a náklady zhotovitele, které zhotovitel vynaloží v souvislosti se plněním předmětu díla 1. Zálohy nejsou sjednány. V. Platební podmínky 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby za dodané služby budou placeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy, a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví pro každou obdrženou objednávku. 3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen faktura ). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad dále obsahovat: a) označení a číslo faktury a datum jejího vystavení, b) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, c) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, d) předmět smlouvy a číslo zakázky, e) evidenční číslo smlouvy f) fakturovanou částku včetně DPH, g) lhůtu splatnosti faktury, h) označení Technická pomoc OP ŽP odbor fondů EU, i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 4. Lhůta splatnosti faktury činí 28 dnů ode dne doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 5. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit splatnost faktur, a to až o 60 dnů. 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 7. Povinnost zaplatit cenu za poskytnuté služby je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 16

17 VI. Doba platnosti rámcové smlouvy 1. Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění, tj Kč bez DPH nebo nejpozději dnem Tato rámcová smlouva může být ukončena: a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena; b) písemnou dohodou obou stran; c) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila: Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 3. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 4. Zhotovitel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech daných zákonem, kterým se řídí smlouva. VII. Povinnosti objednatele 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas a řádně podklady pro každou z vyžádaných služeb, jež je předmětem smlouvy, v souladu s obdrženými a vzájemně potvrzenými písemnými instrukcemi. 2. Objednatel nebo pověřený pracovník objednatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení (splnění) zakázky s tím, že tuto řádně a včas obdržel. Neučiní-li tak, má zhotovitel za to, že zakázka byla řádně a včas obdržena (splněna). 3. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu písemně uznaného oběma stranami převzít řádné plnění zakázky, považuje se tato zakázka za splněnou, zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit. VIII. Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel bude realizovat technické a organizační zajištění akcí na základě ové objednávky objednatele. Poté objednatel zašle zhotoviteli nejpozději do jednoho pracovního týdne sken objednávky podepsaný ředitelem odboru fondů EU. 2. Pokud objednatel uvedl do objednávky, že požaduje záznam z akce na CD/MP3 a přepis tohoto záznamu, zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané plnění v předem dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě, dohodnutým způsobem ( em, faxem, poštou, osobně apod.) 3. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádné a včasné provedení zakázky. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám nedodržením termínu dodání překladu. IX. Utajení a výlučnost 1. Veškeré informace obsažené v záznamech z jednání jsou pokládány za přísně důvěrné. 2. Zhotovitel je povinen veškeré informace a údaje, se kterými se seznámí v souvislosti se zhotovením záznamů a přepisů z jednání, zachovávat v tajnosti a tyto nezpřístupnit třetím osobám. 3. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokumentaci, která mu byla zpřístupněna v souvislosti s prováděním služeb, ve prospěch svůj nebo ve prospěch třetí osoby. Zhotovitel je 17

18 povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončení smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem až do doby, kdy bude těchto povinností zproštěn. 4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů zpřístupněných objednatelem. X. Reklamace, garance 1. Veškeré vady v poskytnutém předmětu smlouvy je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e- mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen vady objednatelem neprodleně a zdarma odstranit, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Za případnou škodu způsobenou objednateli vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to maximálně do výše ceny zakázky. 2. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zakázky. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. XI. Sankční ujednání 1. V případě nedodržení lhůty pro dodání zakázky je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z dílčí zakázky. 2. V případě, že objednatel zruší již zadanou (potvrzenou) objednávku, je povinen uhradit zhotoviteli stornovací poplatek ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky. 3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za služby sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ročně, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. 4. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zhotovitele k náhradě škody, kterou porušením povinnosti objednateli způsobil. 5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 6. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne z nerealizování zakázky, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl ani při vynaložení řádné péče zabránit. XII. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně, vyjma osob, které zhotovitel potřebuje ke splnění povinností, které vyplývají z předmětu smlouvy. 7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou jejich vyhotovení. 8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 18

19 9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Ceník pro období V Praze dne V Praze dne za objednatele Ing. Jakub Kulíšek, I. náměstek ministra - ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí za zhotovitele 19

20 Příloha č. 5 Ceník pro období Položka Pronájem prostor (uvést max. možnou částku za pronájem prostor pro 100 účastníků na celý den např. v hotelu za celý den) Tlumočnická technika počet ks Základní komplet (zahrnuje: kabinové vybavení, centrální jednotku, obsluhu v pracovní dny od 8.00 do hodin 1 Kabina velká (dle norem ISO) 1 Další komplet 1 Nad 50 účastníků další zářič 1 Tlumočnický přijímač 1 Mikrofon drátový 1 Mikrofon bezdrátový 1 Konferenční mikrofon drátový 1 Konferenční mikrofon bezdrátový 1 Centrální jednotka k drátovým mikrofonům 1 Centrální jednotka k bezdrátovým mikrofonům 1 Klopový mikrofon 1 Náhlavní mikrofon 1 Stojan na reproduktor 1 Stojan na mikrofon 1 Napojení na ozvučení 1 Přizvučení tlumočnické akce do 40 osob 1 Přizvučení tlumočnické akce do 80 osob 1 Montáž a demontáž techniky (cena za jednu hodinu) 1 Obsluha techniky (cena za jednu hodinu) 1 Obsluha techniky po hodině (uvést max. cenu za jednu hodinu) 1 1 cena za ks bez DPH výše DPH cena za ks bez DPH

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA INOVACI BEZDRÁTOVÉ A PÁTEŘNÍ SÍTĚ ZČU (v souladu s 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění) I. Identifikační

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Realizace úspor v obci Bělotín kulturní dům

Realizace úspor v obci Bělotín kulturní dům Výzva k podání nabídky oznámení o výběrovém řízení Zadavatele, Obec Bělotín, oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávku: Realizace úspor v obci Bělotín - kulturní dům Výběrové řízení proběhne mimo

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Rámcová smlouva na zajištění překladů

Rámcová smlouva na zajištění překladů Rámcová smlouva na zajištění překladů (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Státní fond životního prostředí

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více