OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI"

Transkript

1 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI 1. Název veřejné zakázky: Zabezpečení výstavní expozice 2. Identifikační údaje zadavatele: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, Brno IČ: Kontaktní místo a kontaktní osoba pro zájemce a uchazeče o veřejnou zakázku PAVLUN s.r.o., p. Milan Pavlun, tel: tel/fax Zadavatel nenaplňuje zákonnou definici veřejného ani dotovaného zadavatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen»zákon«). Tato zakázka je zadána v souladu dle ustanovení Pravidel pro výběr dodavatelů, stanovených Ministerstvem průmyslu a ochodu pro projekty financované z OPPI v platném znění. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách. 4. Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na veletrhu FOR FURNITURE v Praze ( ). 5. Předpokládaná hodnota zakázky: ,- Kč bez DPH. 6. Zadávací dokumentace bude poskytnuta zájemcům na základě jejich žádosti - objednávky doručené na ovou adresu kontaktní osoby (Milan Pavlun) Na základě podané žádosti - objednávky bude zadávací dokumentace zaslána zájemci e- mailem nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení ové žádosti zadavateli. 7. Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídku na předmětnou zakázku je možné doručit nejpozději do do 10:00 h. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Nabídku je nutné doručit na adresu sídla zadavatele ve formě uvedené v zadávací dokumentaci v zalepené obálce s označením názvu zakázky, názvu a adresy uchazeče a textem»neotvírat do úředního otevření«. 8. Ostatní skutečnosti - Uchazeč je svou nabídkou vázán do 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. - Nabídky budou hodnoceny podle kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. - Vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly dle 2e) zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dle a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. - Dodavatel je dále povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto zakázkou nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI (předpokládaný termín je v roce 2020). - Tato zakázka není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. - Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci. - Zadavatel si tímto vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

2 Zabezpečení výstavní expozice Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Zabezpečení výstavní expozice Při zadání této veřejné zakázky není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo také ZVZ), ale pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit. Zadávací dokumentace obsahuje: INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 1 z _ZD_PRAHA_VT

3 - Obsah - Nebyla nalezena položka obsahu.č. 2 Položkový rozpočet předmětu zakázky č. 3 Obchodní podmínky návrh smlouvy o dílo č. 4 Podmínky pro zpracování Studie řešení výstavní plochy a stánku č.5 Podmínky výstaviště strana Stránka 2 z 13 INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI _ZD_PRAHA_VT

4 1. Vyhlášení výběrového řízení Jedná se o výběrové (ve vztahu k zákonu také zadávací řízení) řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu podnikání a inovace v platném znění (dále jen Pravidla ). Předmětné výběrové řízení je zadávané formou oznámení o zahájení výběrového řízení a je vyhlášeno - zveřejněno v Obchodním věstníku (elektronická verze). 2. Informace o zadavateli Zadavatelem zakázky je: Klastr českých nábytkářů, družstvo se sídlem: Kozí 26/4, Brno Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv zastoupena: a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru českých nábytkářů, družstvo DIČ: CZ Tel.: WWW: furniturecluster.cz Kontaktní osoba ve věci výběrového řízení PAVLUN s.r.o. zastoupena: Milanem Pavlunem IČ: Tel./fax: Mobilní telefon: Předmět zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na veletrhu FOR FURNITURE v Praze ( ) Popis předmětu zakázky Jedná se o: Zhotovení dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro řádné zhotovení díla a její předložení Objednateli. Provedení výroby výstavní expozice (stánek o plošné velikosti 143 m2 včetně vybavení exteriéru a interiéru dekoracemi a společnými produkty KČN). Montáž a demontáž stánku a jeho doprava do místa výstavy a zpět do místa uložení. Zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění díla, kterou Zhotovitel předá Objednateli na (na CD nebo DVD ROM) po ukončení všech činností.. Po dokončení montáže stánku na výstavišti provedení individuálního bezpečnostního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu o tomto vyzkoušení v českém jazyce. Průběžné předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do výstavní expozice Objednateli k odsouhlasení. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 3 z _ZD_PRAHA_VT

5 Provádění koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla. Provedení celkového úklidu místa plnění a jeho okolí po ukončení plnění díla a průběžný úklid stánku a produktů KČN během výstavy Podrobný popis předmětu plnění je uvedený v přílohách č. 2 5 této zadávací dokumentace Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky činí ,- Kč bez DPH. 4. Místo a termín plnění Místem plnění je pro: Montáž výstavní expozice výstavišti PVA Letňany v Praze Uložení demontovaných a zabalených částí výstavní expozice servisní středisko KČN v Ořechově u Brna. Zadavatel požaduje realizovat plnění předmětu zakázky v těchto termínech: Termín zahájení realizace díla: po ukončení VŘ (předpoklad ) Termín dokončení projektové dokumentace Termín zahájení montáže výstavní expozice před zahájením výstavy v 8.00 h. Termín dokončení montáže výstavní expozice před zahájením výstavy h. Termín zahájení a dokončení demontáže výstavní expozice po ukončení výstavy h. a h. Termín dokončení díla Požadavky na prokázání kvalifikace Zájemce je povinen v rámci podání nabídky prokázat splnění kvalifikačních kritérií dle podmínek této kapitoly zadávací dokumentace. Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů zájemce, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství Prokázání základních kvalifikačních kritérií Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 4 z _ZD_PRAHA_VT

6 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. K prokázání výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v nabídce čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny zadavatelem požadované základní kvalifikační předpoklady Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který v nabídce předloží: výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné podobné evidence u právnických osob nebo dokladem o oprávnění k podnikání pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů je možné doložit v prosté kopii. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 5 z _ZD_PRAHA_VT

7 Splnění zadavatelem požadovaných kvalifikačních předpokladů může zadavatel prokázat způsobem a za podmínek uvedených v ZVZ. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dodavatel je před uzavřením smlouvy povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží v nabídce rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku Prokazování kvalifikace zahraničními dodavateli je stanoveno takto Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce a úředním překladu do českého jazyku Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Základní a profesní kvalifikační předpoklady nelze prokazovat prostřednictvím subdodavatele Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladu v plném rozsahu. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto ustanovení, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 6. Komunikace a informace k zakázce INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 6 z _ZD_PRAHA_VT

8 Zadávací dokumentace je zasílána jednotlivým uchazečům na základě žádosti - objednávky, která byla zadavateli zaslána písemnou nebo elektronickou formou Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeči mohou vznést na zadavatele případné dotazy prostřednictvím elektronické pošty nejpozději 10 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na tyto dotazy bude zadavatelem odpovězeno rovněž elektronickou poštou v termínu do 4 pracovních dní od vznesení dotazu. (viz kontaktní osoba a kontaktní adresa čl. 2). Součástí dotazu musí být elektronická adresa, na kterou má být odpověď zadavatelem zaslána. 7. Jistota K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti ve výběrovém řízení je požadována jistota ve výši ,- Kč. Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením 67 zákona. Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: Číslo účtu zadavatele: Kód banky: 0800 Název banky: Česká spořitelna Adresa pobočky: Jánská 6, Brno Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: Variabilní symbol: IČ uchazeče, příp. datum narození uchazeče Specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude kopie bankovní záruky. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. 8. Nabídka 8.1. Lhůta a místo pro podávání nabídky INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 7 z _ZD_PRAHA_VT

9 Lhůta pro podání nabídek končí dne do 10:00 h. Veškeré nabídky musí být podány na adrese: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, Brno a to před termínem, tj. do data dopisem nebo, v případě osobního doručení, proti potvrzení pracovnice sekretariátu vedení společnosti. Osobně, lze nabídku doručit pouze v pracovních dnech v době od 08:00 do 15:00 h. Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo jako subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal anebo na nichž se podílel. Nabídka podaná po termínu lhůty pro podání nabídek nebude zadavatelem hodnocena a bude zájemci vrácena Požadovaná úprava a obsah nabídky a) Nabídka bude seřazena do tohoto členění: Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky. (vyplněná příloha č. 1 této zadávací dokumentace) Příloha č. 1 Doklady o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 2 Podepsaný návrh smlouvy o dílo (vyplněná příloha č. 3 této zadávací dokumentace) včetně uchazečem podepsané přílohy č. 1 této smlouvy (vyplněný položkový rozpočet, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace) a přílohy č.2 a č.3 této smlouvy. Příloha č.3 Studie řešení výstavní plochy a stánku Tato studie musí být zpracovaná v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. b) Nabídka může být podána za celý předmět veřejné zakázky. c) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. d) Nabídka bude obsahovat kontaktní osobu uchazeče včetně telefonického a elektronického spojení. e) Nabídka bude odevzdána v tištěné podobě. f) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. g) První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Nabídka bude předána v jednom vyhotovení a to 1x originál v tištěné podobě, Nabídka uchazeče se podává 1x písemně a 1x v elektronické podobě (naskenované všechny části nabídky na CD nebo DVD nosiči) v uzavřené obálce s výzvou Neotvírat do úředního otevření. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem Zabezpečení výstavní expozice. Obálka musí také obsahovat jméno a adresu účastníka, na kterou je možno nabídku vrátit Vázanost nabídkou Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 90 dnů od konečného termínu stanoveného pro podání nabídek. 9. Posouzení a hodnocení nabídek Zadavatel předá hodnotící komisi pouze nabídky, které budou podány ve stanoveném termínu pro podání nabídek. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 8 z _ZD_PRAHA_VT

10 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek provede otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek, z něhož bude vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Posouzení nabídek Hodnotící komise nejprve posoudí, zda obsah všech dokladů nabídky odpovídá požadavkům stanoveným zadavatelem ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci. V případě, že komise rozhodne, že je nabídka nevhodná z důvodu: že nesplňuje požadavky Zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky; že nesplňuje zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků Zadavatele než na předmět veřejné zakázky; že uchazeč neprokázal splnění kvalifikace; že nabídka je v rozporu s platnými právními předpisy; že nabídka obsahuje upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky Zadavatele že obsahuje neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, rozhodne Zadavatel); bude tato nabídka vyřazena z předmětného výběrového řízení Kritéria a způsob hodnocení nabídek U nabídek, které nebyly při posouzení z výběrového řízení vyřazeny, provede hodnotící komise hodnocení pomocí základního hodnotícího kritéria: ekonomická výhodnost nabídky Zadavatel stanovil tyto dílčí hodnotící kritéria: Váha důležitosti 1. Nabídková cena (bez DPH) 70 % 2. Návrh řešení stánku a výstavní plochy 30 % Způsob hodnocení nabídek: Kritérium č. 1 Nabídková cena celkem bez DPH - pro zadavatele je nejvýhodnější nabídka s minimální hodnotou. Hodnotící komise bude hodnotit výši nabídkové ceny zakázky bez DPH, která je cenou konečnou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých (CZK), způsobem pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Kritérium č. 2 Návrh řešení stánku a výstavní plochy - pro zadavatele je nejvýhodnější řešení, které bude zohledňovat všechny požadavky stanovené pronajímatelem výstavní plochy, podmínky stanovené zadavatelem a nejlépe vyřeší technické, uživatelské a designové zpracování stanovené plochy a prostoru. Hodnotící komise bude hodnotit jednotlivé výše uvedené parametry u samostatných subkritérií tohoto dílčího kritéria a to: Technické řešení komise bude hodnotit zejména návrh modularity stavebních částí stánku, možnosti variability řešení při dalších výstavách, skladebnosti jednotlivých prvků při manipulaci a uskladnění v době mezi jednotlivými výstavami Uživatelské řešení komise bude hodnotit zejména dispoziční řešení celé výstavní plochy a stánku. Zejména pak řešení návazností na prostor okolo výstavní plochy, dispoziční řešení stánku v závislosti na vystavované společné produkty KČN a na INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 9 z _ZD_PRAHA_VT

11 možnost průchodu co největšího počtu návštěvníků a jejich logických požadavků na vnímání prostoru s navrženými společnými produkty KČN. Designové zpracování stanovené plochy a prostoru komise bude hodnotit zpracování materiálového, barevného a dekoračního řešení stánku a výstavní plochy. Zadavatel má zájem o kreativní řešení zaměřené na mladé rodiny. Pro subkritéria která nelze číselně vyjádřit, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé další takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce pro každou jednotlivou hodnotu. Bodové hodnocení u jednotlivých subkritérií, která nelze číselně vyjádřit bude provedeno dle následující tabulky: 1-20 body Navržené řešení vystihuje požadavky zadavatele pouze v omezené míře bodů Navržené řešení vystihuje požadavky zadavatele s více výhradami bodů Navržené řešení vystihuje požadavky zadavatele s mírnou výhradou bodů Navržené řešení nejlépe vystihuje požadavky zadavatele. Hodnocená nabídka v kritériu č. 2 získá bodovou hodnotu, která vznikne součtem získaných bodů za jednotlivá subkritéria, násobkem 100. Kritérium č. 2 bude hodnoceno na základě přílohy č. 3 nabídky uchazeče - Studie řešení výstavní plochy a stánku Nabídka, která dosáhne nejvyššího bodového hodnocení v součtu za všechna hodnotící kritéria bude hodnocena, jako nejvýhodnější nabídka. V případě rovnosti bodového hodnocení u hodnocených nabídek bude o konečném pořadí nabídek rozhodovat hodnocení u kritéria z vyšší váhou důležitosti. 10. Obchodní a platební podmínky Návrh smlouvy vymezující obchodní a platební podmínky a budoucí rámec smluvního vztahu je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 4. Uchazeči vyplní do návrhu smlouvy chybějící údaje. Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, uchazeč není oprávněn v návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení mimo značených částí. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu smlouvy k doplnění jsou označeny). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky v prosté kopii. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Cenu díla v průběhu její realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace prací ke změnám sazeb DPH majících vliv na cenu veřejné zakázky nebo v případě vzniku víceprací, O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 10 z _ZD_PRAHA_VT

12 11. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena pro uchazečem nabízený předmět plnění zakázky a stanovený termín a musí být cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnující veškeré související a vedlejší náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla, včetně likvidace odpadů, a to i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě resp. stavebně technických podkladech. Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu v předepsaném členění. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. Cena bude zpracována na základě výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn tento výkaz jakkoliv měnit nebo upravovat. Uchazeč pouze provede doplnění ocenění jednotlivých položek a sumárních údajů. 12. Varianty nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 13. Další podmínky zadavatele a) Z důvodu složitosti jednotlivých částí předmětu plnění zakázky mohou být v zadávací dokumentaci uvedeny některé odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb. Tyto jsou použity pouze k dostatečnému, přesnému a srozumitelnému určení specifikací jednotlivých komponentů zařízení a prvků. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu dodávky. b) V případě neochoty nebo nečinnosti uchazeče ve věci uzavřít smlouvu o dílo na předmětnou zakázku si zadavatel vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s dodavatelem ve druhém nebo třetím pořadí v hodnocení nabídek. c) Návrh řešení předmětu plnění VZ a jeho realizace musí být v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Uchazeč musí splňovat veškeré požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci. d) Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k osobní presentaci předložené nabídky. e) Zadavatel stanovuje, že v průběhu výběrového řízení je povinen dodavatel komunikovat se zadavatelem v českém jazyce nebo slovenském jazyce. f) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení celého výběrového řízení v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech poskytovatele dotace a to i bez uvedení důvodu zrušení. g) Dále si zadavatel vyhrazuje právo: na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech po vzájemné dohodě s uchazečem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky nebo nabídky uchazeče; před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce; nevracet uchazečům podané nabídky. h) Zadavatel si vyhrazuje právo, že pokud dojde v průběhu řešení celého projektu k nutnosti upravit harmonogram realizace předmětu zakázky je dodavatel povinen tento požadavek respektovat a upravit odpovídajícím způsobem termín realizace předmětu zakázky. i) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 11 z _ZD_PRAHA_VT

13 j) Dodavatel se zavazuje, umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. k) Dodavatel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s touto zakázkou nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI (předpokládaný termín je v roce 2020). l) Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení. m) Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádný dodatek nebo dovětek uchazeče k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele obsažený v jeho nabídce. Jakákoliv dodatek nebo dovětek uchazeče k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele uvedený v nabídce nebo přiložený k nabídce bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení. Přílohy zadávací dokumentace: č.1 Krycí list nabídky. č. 2 Položkový rozpočet předmětu zakázky č. 3 Obchodní podmínky návrh smlouvy o dílo č. 4 Podmínky pro zpracování Studie řešení výstavní plochy a stánku č.5 Podmínky výstaviště (zadavatel vydává Zadávací dokumentaci a její přílohy v elektronické podobě) V Brně Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru českých nábytkářů, družstvo INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Stránka 12 z _ZD_PRAHA_VT

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více