KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP"

Transkript

1 KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA a CLP

2 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Právní základ ES: Směrnice 67/548/EHS (DSD) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, Směrnice 1999/45/ES (DPD) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, Nařízení 1272/2008/EC, nařízení CLP, příloha I Právní základ ČR: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích Vyhláška č. 402/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

3 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Nebezpečnost vyplývající z fyzikálně-chemických vlastností směsí se stanoví na základě výsledků zkoušení výbušnosti, oxidujících vlastností a extrémně hořlavých, vysoce hořlavých a hořlavých vlastností podle klasifikačních kritérií uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce č. 402/2011 Sb. (u plynných směsí lze hořlavost, ox. účinky včetně org. peroxidů při malých množstvích spočítat dle přílohy č. 1 k vyhlášce 402) CLP - Bod vzplanutí u kapalných směsí lze vypočítat (viz podmínky v novele CLP).

4 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Nebezpečnost pro zdraví se stanoví a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou v příloze č. 2 vyhlášky č. 402/2011 Sb., b) obecnými postupy podle klasifikačních kritérií na základě stanovení vlastností ovlivňujících zdraví, podle přílohy č. 1 vyhlášky 402/2011 Sb. CLP: - jsou-li testy - mají přednost - u akutní toxicity výpočet dle LD50 nebo ATE (aditivní přístup) - u dráždivosti a žíravosti rovněž aditivní přístup dle limitů (prakticky konvenční metoda ) - možno využívat podobnosti směsí, expertní posudky

5 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Nebezpečnost pro životní prostředí se stanoví a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou v příloze č. 2 vyhlášky č. 402/2011 Sb., b) obecnými postupy podle klasifikačních kritérií na základě stanovení vlastností ovlivňujících životní prostředí, podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 402/2011 Sb. CLP: - jsou-li testy - mají přednost - jinak aditivní přístup dle limitů (prakticky konvenční metoda ) - multiplikační faktor!

6 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí - DPD Nebezpečnost látky nebo směsi se vyjádří přiřazením: - slovního nebo písmenného označení nebezpečné vlastnosti - standardní věty upřesňující riziko nebezpečné látky nebo směsi (Rvěty). - vysoce toxický, R 26; T+, R 26 - hořlavý, R 10; R 10 - repr. kat. 2, R 60 Nezaměňovat s označováním! např. zápis klasifikace Xn, R 42 nebo T, R 60 je nesprávný

7 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí - CLP Nebezpečnost látky nebo směsi se vyjádří přiřazením: - písmenného označení třídy nebezpečnosti a příslušné H-věty - POZOR - doplňkové EUH-věty nejsou součástí klasifikace, jen ji doplňují nebo upozorňují na nebezpečí EUH006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. - Acute Tox. 1; H300 - Aquatic Chronic 1; H410 - Repr. 2, H361fd Zatím není český ekvivalent pro zkratky tříd

8 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Princip: směs se klasifikuje jako nebezpečná, pokud obsah nebezpečných látek s danými zdravotními účinky ve směsi překročí 1. limity stanovené pro dané látky a dané účinky látek Seznamem závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek nebo (přílohou VI CLP) 2. limity stanovenými obecně pro dané nebezpečné vlastnosti tabulkami přílohy č. 2 vyhlášky č. 402/2011 Sb. (přílohou I nařízení CLP). V případě, že je ve směsi obsaženo více nebezpečných látek se stejnou nebezpečnou vlastností, platí pro účinky akutně (letálně) toxické, žíravé, dráždivé a účinky na ŽP aditivita účinku. U ostatních nebezpečných vlastností je pro klasifikaci rozhodující individuální koncentrace jednotlivých látek

9 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí - DPD

10 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí - CLP Akutní letální účinky: Nejsou limity, postupujeme podle LD50 nebo ATE Žíravé a dráždivé účinky: Dle tabulek (limitů) v příloze I nařízení, např.

11 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí

12 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "VYSOCE TOXICKÝ" 1. Obsah alespoň 1 akutně vysoce toxické složky T+ je vyšší než a) koncentrace uvedená pro danou látku v Seznamu b) koncentrace uvedená v příloze č. 2 vyhlášky Žádná z akutně toxických složek nepřekračuje limitní koncentrace podle Seznamu nebo podle přílohy č. 2, ale součet poměrů koncentrací a limitů překračuje hodnotu 1 3. V CLP dle vypočteného ATE, jiné limity pro klasifikaci

13 Akutní toxicita - DPD Příklad č. 1 (kapalná směs, složky kapalné) složka A 0,9 % T+; R26/27/28 B 0,9 % T+; R26/27 v seznamu NL c 2 % T+; R26/27 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+; R27 zbytek voda Náš cíl: zjistit, zda přípravek bude klasifikován T+

14 Akutní toxicita - DPD - hodnocení T+ Složka A 0,9 % T+ R26/27/28 B 0,9 % T+ R26/27 v seznamu NL c 2 % T+, R26/27 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+ R 27 1) expozice vdechováním 0,9/7 + 0,9/2 = 8,1/14 < 1 NE 2) expozice kůží 0,9/7 + 0,9/2 + 3/7 = 14,1/14 > 1 ANO 3) expozice požitím 0,9/7 < 1 NE Klasifikace bude obsahovat T+; R27

15 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "TOXICKÉ" 1. Obsah alespoň 1 složky T+ nebo složky T je vyšší než a) koncentrace uvedená pro danou látku v Seznamu klasifikovaných látek, b) koncentrace uvedená v příloze č Žádná z akutně vysoce toxických a toxických složek nepřekračuje limitní koncentrace podle Seznamu nebo podle přílohy č. 2, ale součet poměrů koncentrací a limitů překračuje hodnotu 1

16 Příklad č. 1 (kapalná směs) Akutní toxicita - DPD složka A 0,9 % T+; R26/27/28 B 0,9 % T+; R26/27 v seznamu NL c 2 % T+; R26/27 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+; R27 zbytek voda Náš cíl: zjistit, zda přípravek bude klasifikován i T

17 Akutní toxicita - DPD - hodnocení T Složka A 0,9 % T+ R26/27/28 B 0,9 % T+ R26/27 v seznamu NL c 2 % T+; R26/27 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+ R 27 1) expozice vdechováním 0,9/1 + 0,9/0,5 = > 1 ANO 2) expozice kůží nebudeme dělat - je zjištěno totiž T+ 3) expozice požitím 0,9/1 < 1 NE Klasifikace bude obsahovat i T; R23

18 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ" 1. Obsah alespoň 1 akutně vysoce toxické T+, toxické T nebo zdraví škodlivé Xn složky je vyšší než a) koncentrace uvedená pro danou látku v Seznamu klasifikovaných látek, b) koncentrace uvedená v příloze č Žádná z akutně vysoce toxických, toxických nebo zdraví škodlivých složek nepřekračuje limitní koncentrace podle Seznamu nebo podle přílohy č. 2, ale součet poměrů koncentrací a limitů překračuje hodnotu 1

19 Příklad č. 1 (kapalná směs) Akutní toxicita - DPD složka A 0,9 % T+; R26/27/28 B 0,9 % T+; R26/27 v seznamu NL c 2 % T+; R26/27 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+; R27 zbytek voda Náš cíl: zjistit, zda přípravek bude klasifikován i Xn

20 Akutní toxicita - DPD - hodnocení Xn Složka A 0,9 % T+ R26/27/28 B 0,9 % T+ R26/27 v seznamu NL c 2 % T+; R26/27 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+ R 27 1) expozice vdechováním nebudeme dělat - je zjištěno totiž T 2) expozice kůží nebudeme dělat - je zjištěno totiž T+ 3) expozice požitím 0,9/0,1 >1 ANO Klasifikace bude obsahovat i Xn; R22 Celková klasifikace směsi: T+;R27, T;R23, Xn;R22

21 Řešení dle CLP neznáme LD50, musíme použít ATE ATE! POZOR - ATE je odhad LD 50, nesouvisí s limity pro klasifikaci!

22 Řešení dle CLP Akutní toxicita, př. 1: (kapalná směs, kapalné složky) 1) Nemáme data pro aditivní metodu, musíme zjistit ATE složek (v CLP složka A 0,9 % T+; R26/27/28 B 0,9 % T+; R26/27 v seznamu NL c 2 % T+; R26/27 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+; R27 zbytek voda neexistují pro akutní toxicitu specifické limity v příloze VI nařízení). Pomocí přílohy VII převedeme klasifikaci DSD na CLP a přiřadíme ATE takto: R26 Acute Tox. 1; H330 (páry) ATE 0,05 R27 Acute Tox. 1; H310 ATE 5 R28 Acute Tox. 2; H300 ATE 5 Použili jsme tzv. minimální klasifikaci, jinak má přednost použití LD50!!!

23 Řešení dle CLP Akutní toxicita, př. 1: (kapalná směs, kapalné složky) složka A 0,9 % T+; R26/27/28 R26 ATE=0,05 B 0,9 % T+; R26/27 R27 ATE=5 v seznamu NL c 2 % T+; R26/27 R28 ATE=5 0,5 % c 2 % T; R23/24 C 3 % T+; R27 zbytek voda 2) 100/ATE směs, inh. = 0,9/0,05 + 0,9/0,05 ATE směs, inh. = 100/36 = 2,78 Acute Tox. 3; H /ATE směs, or. = 0,9/5 ATE směs, or. = 556 Acute Tox. 4; H /ATE směs, derm. = 0,9/5 + 0,9/5 + 3/5 ATE směs, derm. = 104 Acute Tox. 2; H310 (klasifikace dle DPD: T+;R27, T;R23, Xn;R22)

24 Akutní toxicita - DPD - procvičení I složka A 0,8 % T+;R26 B 5 % T ;R23 zjistit klasifikaci C 15 % T ;R25 D 0,2 % T+ ;R27/28 1) vysoce toxický žádná složka není přes 7% pro jednotlivé expozice NEBUDE T+ 2) toxický (vdechování) 0,8/1 + 5/25 = 1 1, tedy bude T;R23

25 Akutní toxicita - DPD - procvičení I složka A 0,8 % T+;R26 B 5 % T ;R23 zjistit klasifikaci C 15 % T ;R25 D 0,2 % T+ ;R27/28 2) toxický (dermální) 0,2/1 < 1 NEBUDE T;R24 2) toxický (orální) 15/25 + 0,2/1 < 1 NEBUDE T;R25

26 Akutní toxicita - DPD - procvičení I složka A 0,8 % T+;R26 B 5 % T ;R23 zjistit klasifikaci, směs kapalin C 15 % T ;R25 D 0,2 % T+ ;R27/28 3) zdraví škodlivý (dermální) 0,2/0,1 > 1 BUDE Xn;R21 3) zdraví škodlivý (orální) 15/3 + 0,2/0,1 > 1 BUDE Xn;R22 Klasifikace směsi: T;R23, Xn;R21/22

27 Akutní toxicita - CLP - procvičení I složka A 0,8 % T+;R26 B 5 % T ;R23 zjistit klasifikaci C 15 % T ;R25 D 0,2 % T+ ;R27/28 třída ATE A 0,8 % T+;R26 Acute Tox. 1,H330 0,05 B 5 % T ;R23 Acute Tox. 2,H330 0,5 C 15 % T ;R25 Acute Tox. 3,H D 0,2 % T+ ;R27/28 Acute Tox. 1,H310 5 Acute Tox 2,H300 5

28 Akutní toxicita - CLP - procvičení I třída ATE A 0,8 % T+;R26 Acute Tox. 1,H330 0,05 B 5 % T ;R23 Acute Tox. 2,H330 0,5 C 15 % T ;R25 Acute Tox. 3,H D 0,2 % T+ ;R27/28 Acute Tox. 1,H310 5 Acute Tox 2,H /ATE směs, inh. = 0,8/0,05 + 5/0,5 ATE směs, inh. = 100/26 = 3,85 Acute Tox. 3; H /ATE směs, or. = 15/ ,2/5 ATE směs, or. = 100/0,19 = 526 Acute Tox. 4; H /ATE směs, derm. = 0,2/5 ATE směs, derm. = 100/0,04 = 2500 není klasifikován

29 Akutní toxicita - DPD - procvičení II složka A 1 % T;R 24/25 B 0,5 T+;R27 - R 39/28 zjistit klasifikaci (kapalina, i složky kapalné)

30 Akutní toxicita - DPD - procvičení II složka A 1 % T;R 24/25 B 0,5 T+;R27 - R 39/28 zjistit klasifikaci A) Letální účinky 1) T+ - málo (není 7%) - NEBUDE T+ 2) T dermální: 1/25 + 0,5/1 < 1. NEBUDE T;R24 orální: 1/25 < 1. NEBUDE T;R25 3) Xn dermální: 1/3 + 0,5/0,1 > 1. BUDE Xn;R21 orální: 1/3 < 1. NEBUDE Xn;R22

31 Akutní toxicita - DPD - procvičení II složka A 1 % T;R 24/25 B 0,5 T+;R27 - R 39/28 zjistit klasifikaci B) Neletální účinky 1) T+ - málo (není 10 %) - NEBUDE T+ 2) T - málo (není 1 %) - NEBUDE T 3) Xn 0,5/0,1 > 1. BUDE Xn;R68/22 Klasifikace směsi: Xn; R21-68/22

32 Akutní toxicita - CLP - procvičení II složka A 1 % T; R 24/25 B 0,5 T+; R27 - R 39/28 zjistit klasifikaci, kapalina i složky Převod do CLP dle přílohy VII: ATE R24/25 Acute Tox. 3;H Acute Tox. 3; H R27 Acute Tox. 1; H310 5 R39/28 STOT SE 1; H370

33 Akutní toxicita - CLP - procvičení II složka A 1 % T; R 24/25 B 0,5 T+; R27 - R 39/28 zjistit klasifikaci, kapalina i složky R24/25 Acute Tox. 3;H Acute Tox. 3; H R27 Acute Tox. 1; H310 5 Akutní účinky letální: 100/ATE směs, derm. = 1/ ,5/5 ATE směs, derm. = 100/0,1033 = 968 Acute Tox. 3; H /ATE směs, or. = 1/100 ATE směs, or. = 100/0,01 = nebude klasifikace pro orální vstup

34 Akutní toxicita - CLP - procvičení II složka A 1 % T; R 24/25 B 0,5 T+; R27 - R 39/28 zjistit klasifikaci, kapalina i složky Toxické účinky po jednorázové expozici na specifické orgány: máme 0,5 %, takže nebude STOT SE 2; H371 celková klasifikace: Acute Tox. 3; H311

35 Akutní toxicita - CLP - procvičení Složka A Složka B Složka C Složka D 4 %, 125 mg/kg LD50 92,8 % nejsou data 3 %, 1500 mg/kg LD50 0,2%, 10 mg/kg LD50 zjistit klasifikaci směsi

36 Akutní toxicita - CLP - procvičení Složka A Složka B Složka C Složka D 4 %, 125 mg/kg LD50 92,8 % nejsou data 3 %, 1500 mg/kg LD50 0,2%, 10 mg/kg LD50 použijeme upravený vzorec

37 Akutní toxicita - CLP - procvičení Složka A 4 %, 125 mg/kg LD50 Složka B 92,8 % nejsou data Složka C 3 %, 1500 mg/kg LD50 Složka D 0,2%, 10 mg/kg LD50 vše hodnoty orální toxicity (100-92,8)/"LD 50, směs " = 1/ / ,2/10 "LD 50, směs " = 7,2/(0, , ,02)0 "LD 50, směs " = 240. Acute Tox. 3; H301 + dodatkové označení ve znění: "Směs obsahuje 92,8 % složky o neznámé akutní toxicitě."

38 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "ŽÍRAVÉ R 35" 1) Obsah alespoň jedné složky klasifikované jako C; R 35 překračuje a) koncentraci uvedenou v Seznamu, b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky ) Obsah žádné z C; R 35 složek nepřesahuje limity, ale součet poměrů koncentrací a limitů složek C, R35 je větší nebo roven 1

39 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "ŽÍRAVÉ R 34" 1. Obsah alespoň jedné složky klasifikované jako C; R 34 nebo R 35 překračuje a) koncentraci uvedenou v Seznamu nebo, b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky Obsah žádné z C; R 34 nebo R 35 složek nepřesahuje limity, ale součet poměrů koncentrací a limitů je větší nebo roven 1

40 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "DRÁŽDIVÉ, R 41" 1. Obsah alespoň jedné složky klasifikované jako C; R 34 nebo R 35 nebo jako Xi; R 41 překračuje a) koncentraci uvedenou v Seznamu b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky Obsah žádné z výše uvedených složek nepřesahuje limity, ale součet poměrů koncentrací složek a limitů je větší nebo roven 1

41 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "DRÁŽDIVÉ, R 36" 1. Obsah alespoň jedné složky klasifikované jako C; R 34 nebo R 35 nebo Xi; R36 překračuje a) koncentraci uvedenou v Seznamu b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky 402, 2. Obsah žádné z výše uvedených složek nepřesahuje limity, ale součet poměrů koncentrací složek a limitů je větší nebo roven 1

42 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "DRÁŽDIVÉ, R 38" 1. Obsah alespoň jedné složky klasifikované jako C,R35, C,R34, Xi,R38 překračuje a) koncentraci uvedenou v Seznamu nebo b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky 402, 2. Obsah žádné z výše uvedených složek nepřesahuje limity, ale součet poměrů koncentrací a limitů je větší nebo roven 1

43 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "DRÁŽDIVÉ, R 37 (neplynné)" 1. Obsah alespoň jedné složky klasifikované jako Xi,R37 překračuje a) koncentraci uvedenou v Seznamu nebo b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky 402, 2. Obsah žádné z výše uvedených složek nepřesahuje limity, ale součet poměrů koncentrací a limitů je větší nebo roven 1

44 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "DRÁŽDIVÉ, R 37 (plynné)" 1. Obsah alespoň jedné složky klasifikované jako C,R35, C,R34, Xi,R37 překračuje a) koncentraci uvedenou v Seznamu nebo b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky 402, 2. Obsah žádné z výše uvedených složek nepřesahuje limity, ale součet poměrů koncentrací a limitů je větší nebo roven 1

45 Příklad č. 2 (kapalná směs) Žíravost (dráždivost) - složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL c 25 % C; R34, c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38 složka A 4 % Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314 B 9 % Skin Corr. 1B; H314, STOT SE 3; H335 v seznamu NL c 25 % Skin Corr. 1B; H314 c 10 %; STOT SE 3; H % c 25 % Skin Irrit 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Náš cíl: zjistit, klasifikaci směsi

46 Žíravost (dráždivost) - DPD Příklad č. 2 (kapalná směs) složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38 1)Posouzení "škodlivosti pro zdraví" - pouze ze složky A, použijeme obecný limit

47 Žíravost (dráždivost) - DPD Příklad č. 2 (kapalná směs) složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38 1)Posouzení "škodlivosti pro zdraví" 4/25. < 1... nebude Xn

48 Žíravost (dráždivost) - DPD Příklad č. 2 (kapalná směs) složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38 2) Posouzení žíravosti - žíravost obsažena ve složce A i B, nutno zohlednit specifický limit u složky B

49 Příklad č. 2 (kapalná směs) Žíravost (dráždivost) - DPD složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL 2) Posouzení žíravosti 4/10 + 9/25 = 0,76. < 1... nebude C c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38

50 Žíravost (dráždivost) - DPD Příklad č. 2 (kapalná směs) složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38 3) Posouzení dráždivosti R41: 4/10 + 9/25 = 0,76. < 1... nebude R41 R36:?

51 Žíravost (dráždivost) - DPD Příklad č. 2 (kapalná směs) složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38 3) Posouzení dráždivosti R41: 4/10 + 9/25 = 0,76. < 1... nebude R41 R36: 4/5 + 9/10 = > 1 bude R36 R37:?

52 Příklad č. 2 (kapalná směs) Žíravost (dráždivost) - DPD složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL 3) Posouzení dráždivosti R41: 4/10 + 9/25 = 0,76. < 1... nebude R41 R36: 4/5 + 9/10 = > 1 bude R36 R37: 9/10 < 1 nebude R37 R38:? c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38

53 Příklad č. 2 (kapalná směs) Žíravost (dráždivost) - DPD složka A 4 % Xn; R22, C;R34 B 9 % C; R34, Xi;R37 v seznamu NL 3) Posouzení dráždivosti R41: 4/10 + 9/25 = 0,76. < 1... nebude R41 R36: 4/5 + 9/10 = > 1 bude R36 R37: 9/10 < 1 nebude R37 R38: 4/5 + 9/10 = > 1 bude R38 Klasifikace směsi: Xi; R36/38 c 25 % C; R34, Xi;R37 c 10 %; Xi; R37 10 % c 25 % Xi; R36/38

54 Žíravost (dráždivost) - CLP složka A 4 % Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314 B 9 % Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 v seznamu NL c 25 % Skin Corr. 1B; H314 c 10 %; STOT SE 3; H % c 25 % Skin Irrit 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 l) Akutní letální toxicita Acute Tox. 4 ATE /ATE směs, or. = 4/500 ATE směs, or. = 100/0,008 = nebude klasifikace pro orální vstup

55 Žíravost (dráždivost) - CLP složka A 4 % Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314 B 9 % Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 v seznamu NL c 25 % Skin Corr. 1B; H314 c 10 %; STOT SE 3; H % c 25 % Skin Irrit 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 l) Žíravost počítáme jako u konvenční metody 4/5 + 9/25 = 0,8 + 0,36 = 1,16 > 1 bude Skin Corr 1B; H314

56 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "SENZIBILIZUJÍCÍ, R 42, R 43" Obsah jedné nebo více složek klasifikovaných jako senzibilizující s přiřazenou větou R 42 nebo R 43 překračuje jednotlivě a) koncentraci uvedenou v Seznamu, b) koncentraci uvedenou příloze č. 2 vyhlášky 402.

57 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "KARCINOGENNÍ, R 45, R 49, R 40" Obsah jedné nebo více složek klasifikovaných jako karcinogenní s přiřazenou větou R 45 nebo R 49 překračuje jednotlivě a) koncentraci uvedenou v Seznamu, b) koncentraci uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky 402.

58 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "NEBEZPEČNÝ PRO ŽP, R 50/53" 1. směs obsahuje jednu nebo více látek nebezpečných pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N a větami R v individuální koncentraci vyšší než je a) koncentrace pro látky stanovená Seznamem nebo b) koncentrace uvedená v příloze č. 2 vyhlášky směs obsahuje více než jednu látku klasifikovanou N, R s koncentracemi nižšími než jsou uvedeny v bodě 1a) a 1b) a

59 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "NEBEZPEČNÝ PRO ŽP, R 51/53" 1. směs obsahuje jednu nebo více látek nebezpečných pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N a větami R nebo R 51-53, v individuální koncentraci vyšší než je a) koncentrace pro látku nebo látky stanovená Seznamem nebo b) koncentrace uvedená v příloze č. 2 vyhlášky směs obsahuje více než jednu látku klasifikovanou N, R nebo R s koncentracemi nižšími než jsou uvedeny v bodě 1a) a 1b) a

60 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "NEBEZPEČNÝ PRO ŽP, R 52/53" 1. směs obsahuje jednu nebo více látek nebezpečných pro životní prostředí s přiřazeným větami R 50-53, R nebo R v individuální koncentraci vyšší než je a) koncentrace pro látku nebo látky stanovená Seznamem nebo b) koncentrace uvedená v příloze č. 1 vyhlášky směs obsahuje více než jednu látku klasifikovanou N, R 50-53, R nebo R s koncentracemi nižšími než jsou uvedeny v bodě 1.a) a 1.b) a

61 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "NEBEZPEČNÝ PRO ŽP, R 50" 1. směs obsahuje jednu nebo více látek nebezpečných pro životní prostředí s přiřazeným větami R 50 v individuální koncentraci vyšší než je a) koncentrace pro látku nebo látky stanovená Seznamem nebo b) koncentrace uvedená v příloze č. 1 vyhlášky směs obsahuje více než jednu látku klasifikovanou N, R 50 s koncentracemi nižšími než jsou uvedeny v bodě 1.a) a 1.b) a

62 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "NEBEZPEČNÝ PRO ŽP, R 50"

63 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "NEBEZPEČNÝ PRO ŽP, R 53" 1. směs obsahuje jednu nebo více látek nebezpečných pro životní prostředí s přiřazenou větou R53 v individuální koncentraci vyšší než je a) koncentrace pro látku nebo látky stanovená Seznamem nebo b) koncentrace uvedená v příloze č. 2 vyhlášky 402.

64 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí PODMÍNKY KLASIFIKACE "NEBEZPEČNÝ PRO ŽP, R 53"

65 KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí nebezpečných pro ŽP

66 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - DPD Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l klasifikace směsi

67 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - DPD Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l 1) Reprodukční toxicita potřebujeme aspoň 5 %. nebude R63

68 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - DPD Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l 2) Senzibilizace potřebujeme aspoň 1 %, máme 1,5. bude R43

69 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - DPD Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l 3) Nebezpečnost pro vodní prostředí R50/53: 1,5/2,5 < 1 nebude R50/53

70 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - DPD Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l 3) Nebezpečnost pro vodní prostředí R51/53: 3/25 + 1,5/0,25 > 1 bude R51/53 (jak bez údaje o dafniích )

71 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - DPD Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53 3) Nebezpečnost pro vodní prostředí R50/53: 1,5/25 < 1 nebude R50/53 R51/53: 3/25 + 1,5/2,5 < 1 nebude R51/53 R52/53: 3/2,5 + 1,5/0,25 > 1 bude R52/53

72 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - CLP Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l A - nebezpečnost pro vodní prostředí 1) Multiplikační faktor: 10

73 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - CLP Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l A - nebezpečnost pro vodní prostředí 2) Výpočet Aquatic Chronic 1: 1,5 x 10 = 15 < 25, tedy nebude Aquatic Chronic 2: 1,5 x 10 x = 153 > 25 bude Aquatic Chronic 2; H411

74 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - CLP Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l B) Senzibilizace potřebujeme 1 %, máme 1,5 bude Skin Sens. 1; H317

75 Příklad č. 3 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi - CLP Složka A 3 %, Repr.kat.3;R63, N;R51/53, Složka B 9 %, R52/53 Složka C 1,5 %, R43; N;R50/53, EC50,dafnie = 0,028 mg/l C) reprodukční toxicita potřebujeme 3 %, máme 3 Repr. 2; H361d

76 Nebezpečnost směsi - CLP Příklad č. 4 (vodný roztok) Složka A 4 %, 125 mg/kg LD50 Složka B 92,8 % nejsou data Složka C 3 %, 1500 mg/kg LD50 Složka D 0,2%, 10 mg/kg LD50 zjistit klasifikaci směsi

77 Nebezpečnost směsi - CLP Příklad č. 4 (vodný roztok) Složka A 4 %, 125 mg/kg LD50 Složka B 92,8 % nejsou data Složka C 3 %, 1500 mg/kg LD50 Složka D 0,2%, 10 mg/kg LD50 použijeme upravený vzorec

78 Nebezpečnost směsi - CLP Příklad č. 4 (vodný roztok) Složka A 4 %, 125 mg/kg LD50, or. Složka B 92,8 % nejsou data Složka C 3 %, 1500 mg/kg LD50, or. Složka D 0,2%, 10 mg/kg LD50, or. použijeme upravený vzorec (100-92,8)/"LD 50, směs " = 1/ / ,2/10 "LD 50, směs " = 7,2/(0, , ,02)0 "LD 50, směs " = 240. Acute Tox. 3; H301 + dodatkové označení ve znění: "Směs obsahuje 92,8 % složky o neznámé akutní toxicitě."

79 ZKUSTE SAMI!! Příklad č. 5 (vodný roztok) látka A koncentrace 8 %, Xn;R 20/21 látka B koncentrace 7 %, T;R 25 látka C koncentrace 24 %, Xn;R 21/22 Cíl: klasifikace směsi

80

81 ZKUSTE SAMI!! Příklad č. 5 (vodný roztok) látka A koncentrace 8 %, Xn;R 20/21 látka B koncentrace 7 %, T;R 25 látka C koncentrace 24 %, Xn;R 21/22 Převod do CLP dle přílohy VII: ATE R20/21 Acute Tox. 4;H Acute Tox. 4;H R25 Acute Tox. 3; H R21/22 Acute Tox. 4;H Acute Tox. 4; H

82 ZKUSTE SAMI!! Příklad č. 5 (vodný roztok) látka A koncentrace 8 %, Xn;R 20/21 látka B koncentrace 7 %, T;R 25 látka C koncentrace 24 %, Xn;R 21/22 Výpočet "inhalační": 100/ATE směs, inh. = 8/11 ATE směs, inh. = 137,5.. nebude klasifikace inhalační cestou

83 ZKUSTE SAMI!! Příklad č. 5 (vodný roztok) látka A koncentrace 8 %, Xn;R 20/21 látka B koncentrace 7 %, T;R 25 látka C koncentrace 24 %, Xn;R 21/22 Výpočet "dermální": 100/ATE směs, derm. = 8/ /1100 ATE směs, derm. = 3437,5.. nebude klasifikace dermální cestou

84 ZKUSTE SAMI!! Příklad č. 5 (vodný roztok) látka A koncentrace 8 %, Xn;R 20/21 látka B koncentrace 7 %, T;R 25 látka C koncentrace 24 %, Xn;R 21/22 Výpočet "orální": 100/ATE směs, or. = 7/ /500 ATE směs, or. = Acute Tox. 4; H302

85 ZKUSTE SAMI!! Příklad č. 5 (vodný roztok) látka A koncentrace 8 %, Xn;R 20/21 látka B koncentrace 7 %, T;R 25 látka C koncentrace 24 %, Xn;R 21/22 DPD: inhalační 8/25 < 1 nebude klasifikace dermální 8/ /25 > 1 bude Xn; R21 orální toxicita: 7/25 < 1 nebude toxický R25 škodlivost: 7/3 + 24/25 bude Xn; R22

86 ZKUSTE SAMI!! Příklad č. 6 složka A 1 % T+, R 28 B 40 % X n ; R 21/22, Xn, R48/22 C 2,5 % T, R 48/24 Cíl: klasifikace přípravku

87 Zatím dost trápení Dík, že jste to vydrželi!!!

88

Klasifikace směsí. Ing. Hana Krejsová. Tel.:

Klasifikace směsí. Ing. Hana Krejsová. Tel.: Klasifikace směsí Ing. Hana Krejsová Tel.: 724278705 H.krejsova@seznam.cz Klasifikace akutní toxicity Akutní toxicita nepříznivé účinky k nimž dojde po aplikaci jedné dávky nebo vícenásobné dávky látky

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX.

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX. Rada Evropské unie Brusel 14. července 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2014 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 19.12.2014 L 365/89 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Více

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí změny nařízení CLP v roce 2013 základní informace světová verze GHS Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav 53. konzultační den

Více

Analytika odpadů 2012

Analytika odpadů 2012 Přístupy k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zdravotních rizik při nakládání s bezpečnými odpady Analytika odpadů 2012 MUDr. Magdalena Zimová, CSc. mzimova@szu.cz Národní referenční laboratoř

Více

3) Repr. 2; H361f Obsah < 4 %, směs má být takto klasifikována (limit 3%)

3) Repr. 2; H361f Obsah < 4 %, směs má být takto klasifikována (limit 3%) Směs klasifikuje dodavatel jako: Flam. Aerosol 1; H222 (F+, R12) 1) Kovový prášek!! Nelze neuvést název, chybí ACH 2; H411 2) Nebezpečnost pro ŽP (dle 453/2010/EC!) celkem směs obsahuje : - < 22 % složek

Více

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. tel: 267 082 673 ztravni@szu.cz 18. konzultační den SZÚ, listopad 2007 Návrh nařízení

Více

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody konvenční výpočtovou metodu pro klasifikaci nebezpečnosti chemických přípravků definuje příslušné nařízení vlády. nebezpečné vlastnosti látek

Více

Bezpečnostní list návod na úpravu

Bezpečnostní list návod na úpravu Bezpečnostní list návod na úpravu Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Bezpečnostní list návod Od 1.12.2012 musí být bezpečnostní listy na směsi v souladu s povinným formátem podle

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017

VYHLÁŠKA. ze dne 2017 II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví (ve vztahu k bezpečnostnímu listu) Zdeňka Trávníčková SZÚ, ztravni@szu.cz 37. konzultační den, SZÚ, listopad 2010 1 Nařízení CLP = evropská

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Repin 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid-eugenolová

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek. Neuvádí

Více

Částka Předmět úpravy

Částka Předmět úpravy Strana 5162 Sbírka zákonů č. 402 / 2011 Částka 140 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Spofacryl 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K fixaci

Více

Zařazování odpadů. Mgr. Vojtěch Pilnáček

Zařazování odpadů. Mgr. Vojtěch Pilnáček Zařazování odpadů Mgr. Vojtěch Pilnáček Obsah přednášky Mám vlastně vůbec odpad? Jaký? Zařazování podle kategorie o Zařazování podle druhu Zařazování podle kategorie Odpovědnost původce Nebezpečný vs.

Více

Klasifikace alergenů z pohledu právních předpisů

Klasifikace alergenů z pohledu právních předpisů Klasifikace alergenů z pohledu právních předpisů M. Hornychová Státní zdravotní ústav mhornych@szu.cz 22. konzultační den CPL, 17. 4. 2008 Základní pojmy 2 zákona č. 356/2003 Sb. Klasifikace je postup

Více

Dotazy. zpracoval: Ing. Jan Martynek,

Dotazy. zpracoval: Ing. Jan Martynek, Dotazy zpracoval: Ing. Jan Martynek, Směs v aerosolovém balení obsahuje méně než 20% obj. látky klasifikované H411 (CAS 64742-49-0) a další látky bez nebezpečnosti pro ŽP (

Více

Novinky v nařízení CLP + příloha VI tabulka 3 nařízení. Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav

Novinky v nařízení CLP + příloha VI tabulka 3 nařízení. Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav Novinky v nařízení CLP + příloha VI tabulka 3 nařízení Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav 77. konzultační den v SZÚ, listopad 2018 1 Nařízení (ES) 1272/2008 = nařízení CLP stručně informace (fyzik.,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Standardní kompozit

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č.j. SRS 041489/2013 31. 7. 2013 VYTVOŘIL/TELEFON/EMAIL:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: PEM čisticí prášek s dezinfekční přísadou Identifikační číslo: nemá

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Strana: 1 z 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek. Neuvádí

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb. Ing. Lenka Frišhansová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Více

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic

Více

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS Nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (zrušení 67/548/EEC, 1999/45/EC a změně

Více

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz seminář POR na Ministerstvu zemědělství,14.11.2013 1 Dodavatel přípravku na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí. Ing. Hana Krejsová

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí. Ing. Hana Krejsová Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí Ing. Hana Krejsová Nebezpečnost směsi CLP vodní prostředí Příklad č. 1 (vodný roztok) Složka A 3 %, Aquatic Chronic 2 Složka B 9 %, Aquatic Chronic

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Latexový test pro presumptivní identifikaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: 15. 3. 2011 / 0.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo:

Více

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 Aktuální informace k REACH a GHS Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 REACH Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 ze dne 18.prosince

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL RACING 5W-30F

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL RACING 5W-30F ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL RACING 5W-30F Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum revize: 15.5.2014 Strana 1 z 6. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum revize: 15.5.2014 Strana 1 z 6. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum revize: 15.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Stomaflex Varnish 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek. Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Aro whitening prací prášek. podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Aro whitening prací prášek. podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Datum revize: 12.1.2012 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy přípravku: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

- LEPIDLO SPEED BULL-BÍLÉ

- LEPIDLO SPEED BULL-BÍLÉ Datum revize: Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 5997574849 - LEPIDLO SPEED BULL-BÍLÉ 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

neodisher BioKlar ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

neodisher BioKlar ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 6. 2. 2015 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo: Nejsou uvedeny

Více

Čistící tablety / Cleaning Tablets

Čistící tablety / Cleaning Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tablety pro čištění a ochranu plně

Více

DOKLASIFIKACE A REKLASIFIKACE ZÁVAZNĚ KLASIFIKOVANÝCH LÁTEK Alexandr Fuchs, SZÚ Praha 48. konzultační den SZÚ 15.

DOKLASIFIKACE A REKLASIFIKACE ZÁVAZNĚ KLASIFIKOVANÝCH LÁTEK Alexandr Fuchs, SZÚ Praha 48. konzultační den SZÚ 15. DOKLASIFIKACE A REKLASIFIKACE ZÁVAZNĚ KLASIFIKOVANÝCH LÁTEK Alexandr Fuchs, SZÚ Praha kimfuchs@szu.cz 48. konzultační den SZÚ 15. listopadu 2012 HARMONIZOVANÁ KLASIFIKACE Seznam harmonizovaných klasifikací

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Strana: 1 z 1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Aro whitening prací prášek. podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Aro whitening prací prášek. podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Datum revize: 9.7.2012 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) AGRO CS a.s.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) AGRO CS a.s. Verze č.: 1.1 Vydaná: 19. 6. 2014 Nahrazuje verzi č.: 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Praha

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Praha Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi Praha 23.11.2016 Chemická legislativa (zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, nařízení EU - REACH, CLP) Nakládání s CHLS 44a, 44b zákona č. 258/2000

Více

BROS samolepka proti mouchám

BROS samolepka proti mouchám BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vyhotovení: 05.09.2012 Aktualizace: 16.12.2014 Verze: 2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: BROS samolepka proti mouchám

Více

SILOFLEX PLUS CATALYST

SILOFLEX PLUS CATALYST Datum revize: 16.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Siloflex Plus Catalyst 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 8 ODDÍL1: Identifikace látky a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Oxygad Chemický název: Vodný roztok peroxidu vodíku Identifikační číslo (EEC): 008-003-00-9 Registrační

Více

CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU

CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU Alexandr Fuchs, SZÚ Praha 44. konzultační den SZÚ 10. listopadu 2011 OBSAH Osnova BL podle platného předpisu Klasifikace látek / komponent

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

Návrh novely 258/2000 Sb., ze dne 14. 5. 2013. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky směsmi. 44a

Návrh novely 258/2000 Sb., ze dne 14. 5. 2013. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky směsmi. 44a Návrh novely 258/2000 Sb., ze dne 14. 5. 2013 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky směsmi 44a - původní znění textu je zachováno a přeškrtnuto, - kurzívou jsou vyznačeny změny

Více

Legislativní novinky ve vybraných národních předpisech vztahující se k chemické bezpečnosti

Legislativní novinky ve vybraných národních předpisech vztahující se k chemické bezpečnosti Legislativní novinky ve vybraných národních předpisech vztahující se k chemické bezpečnosti Hornychová Mirka Státní zdravotní ústav mhornych@szu.cz zákon č. 350/2011 Sb., v platném znění chemický zákon

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

Seminář Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP : Praha

Seminář Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP : Praha Seminář Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP 23.5.2018: Praha ENVIGroup s.r.o. : www.envigroup.cz --- Wcontact s.r.o. : www.eurochem.cz Ing. Hana Krejsová Nařízení EP a rady EU 1272/2008 o klasifikaci,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Disky pro testování citlivosti na antibiotika.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV.

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. Strana: 1 ze 5 DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Dentacryl technický plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 1.3 1.4 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs Příslušná určená použití

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real ubrousky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real profi tablety do pisoáru pine R441 Další názvy, synonyma:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 APC 500 CSB/COD/DCO

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 APC 500 CSB/COD/DCO Strana 1 z 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

CARLSON Autošampon bez vosku

CARLSON Autošampon bez vosku Strana 1 ( 10 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučené použití: směs určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: 15 ml transportní zkumavky s médiem

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real rez a vodní kámen Hit na rez

Více

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic č. 67/548/EHS, č. 1999/45/ES a o změně nařízení ES č. 1907/2006 (GHS/CLP) Ústí nad Labem

Více

Chlorid železitý hexahydrát

Chlorid železitý hexahydrát BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27.10.2010 Datum revize: CHLORID ŽELEZITÝ HEXAHYDRÁT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LUKOPREN S SANITARY Vydání: 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST LUKOPREN S SANITARY Vydání: 1 Strana 1/7 Název výrobku: Lukopren S Sanitary ODDÍL 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: Lukopren S Sanitary Chemický název: silikonový tmel vulkanizující

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PRAGOPOL leštící pasta zelená III

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PRAGOPOL leštící pasta zelená III PRAGOCHEMA Verze: 7.0 Platnost od: 8.12.2014 Datum vydání: 12.6.2015 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA Název výrobku: Top Oil CLP 220 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Top Oil CLP 220 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

SUPERACRYL PLUS PLV.

SUPERACRYL PLUS PLV. Revize č: 9 BEZPEČNOSTNÍ LIST SUPERACRYL PLUS PLV. Strana: 1 ze 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Superacryl Plus plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Claris Descaling Tablets

Claris Descaling Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Odvápňovací tablety. Tablety na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Obzor aviváž 5l

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Obzor aviváž 5l Datum revize: 29.5.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 1907/2006/ES Strana 1 / 9

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 1907/2006/ES Strana 1 / 9 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku - Název výrobku: AQUALUX základ na železo - Popis výrobku - Katalogové číslo: - Kód výrobku: 1.2. Příslušná

Více

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP /2008/EC - klasifikace zpracoval: Ing.

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP /2008/EC - klasifikace zpracoval: Ing. The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP - 1272/2008/EC - klasifikace zpracoval: Ing. Jan Martynek, Nebezpečné látky a směsi a specifikace tříd nebezpečnosti Látka

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES)č.1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES)č.1907/2006 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Určená

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

SOKRATES napouštědlo Speciál

SOKRATES napouštědlo Speciál STRANA: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: mikromolekulární alkydové napouštědlo na dřevěné podklady 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Conalor plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č.1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č.1907/2006 Strana: 1 / 10 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Určená

Více