Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2."

Transkript

1 Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, Pardubice Tel: Keywords: Inovace, řízení projektů, projekt IN2, výuka, metody. Úvod Řízení projektů (často též management projektů, project management) je disciplína, která se rozšířila především ve druhé polovině 20 století a v současnosti je plně etablována jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktického využití. Řízení projektů však nechápeme pouze jako vědeckou disciplínu, můžeme se na něj totiž dívat z různých úhlů pohledu. Z pohledu manažera se jedná o komplexní skupinu aktivit a nástrojů spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti směřujících k naplnění určitého cíle. Z jiného, metodického pohledu se jedná o souhrn metod napomáhajících k úspěšnému zvládnutí projektu. Další pohledy na projektový management jsou dány druhem projektů zda se jedná o projekt spojený s výstavbou, výzkumný projekt, technologický či organizační projekt. Projektové řízení je tvořeno celou řadou procesů, mezi něž patří například: - řízení a koordinace procesů v čase - řízení lidských zdrojů - řízení a využití materiálních i nemateriálních zdrojů - řízení nákladů, rozpočet Tento příspěvek je zaměřen na problematiku inovace výuky projektového řízení na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES), konkrétně na první stupeň výuky nazvaný Projektový management I. Tato inovace proběhla v rámci celouniverzitního projektu Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice (zkratka IN2).

2 O projektu IN2 Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce na úrovni kateder a fakult Univerzity Pardubice. Cílem projektu je vytvoření podmínek a motivování špičkových akademických pracovníků ke vzájemné integrační spolupráci a sdílení zkušeností při výuce v akreditovaných studijních programech Univerzity Pardubice. Dojde nejen ke zvýšení efektivnosti, ale především ke zvýšení kvality výuky a odbornosti. Projekt je určen pro studenty a akademické pracovníky univerzity jako cílové skupiny. Prostředkem naplnění cíle je skupina klíčových aktivit (01-04). Na realizaci projektu se výhradně podílí Univerzita Pardubice. Klíčové aktivity projektu a jeho organizační struktura Klíčové aktivity projektu jsou následující: KA01 Integrovaná výuka vybraných předmětů obecného základu napříč studijními programy a fakultami univerzity KA02 Sdílená výuka přesahující rámec jednoho studijního programu KA03 Inovace výuky zapojením externích odborníků KA04 Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků účastí na odborných kurzech, seminářích, atd. Organizační struktura je vzhledem k velikosti projektu poměrně složitá (podílejí se na něm desítky akadamických pracovníků). Řízení projektu je realizováno především tímto týmem: Oborný garant projektu: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Odborný garant projektu: Mgr. Ivana Švecová Hlavní manažer projektu: Ing. Milan Tomeš finanční manažer: Ing. Alice Janzová Administrátor projektu: Milena Tröstrová, Ing. Martina Pešoutová Akademičtí pracovníci a externí pracovníci jsou potom na pozicích: Fakultní koordinátor inovace studijních oborů (KA 01-04) Akademický pracovník na pozici profesor (KA 01, KA 02) Akademický pracovník na pozici docent (KA 01, KA 02) Akademický pracovník na pozici asistent (KA 01, KA 02) Garant studijního oboru (KA 01-04) Garant předmětu (KA 01-03)

3 Specialista - odborník ze zahraničí (KA 03) Specialista - odborník z praxe (KA03) Popisy pracovních náplní jednotlivých pozic Vedoucí klíčové aktivity Tento pracovník zodpovídá za část projektu - za řízení klíčové aktivity napříč všemi fakultami. Je zodpovědný za dodržování časového a finančního harmonogramu příslušné části projektu, zpracování podkladů pro monitorovací a závěrečnou zprávu, stanovuje úkoly pracovníkům podílejícím se na příslušné aktivitě, pravidelně komunikuje s garanty oborů, předmětů, s fakultními koordinátory inovace předmětů, konzultuje s odborným garantem projektu, kontroluje realizované aktivity a dosahování výsledků a výstupů dle jednotlivých etap, je zodpovědný za naplňování monitorovacích indikátorů, vyhodnocuje tyto aktivity, předkládá zprávy a podklady hlavnímu manažerovi projektu, účastní se pravidelných projektových porad, připravuje a předkládá požadavky na financování aktivit finančnímu manažerovi projektu. Spolupracuje s hlavním manažerem projektu, s finančním manažerem projektu, administrátorem projektu, fakultními koordinátory inovace studijních oborů. Fakultní koordinátor inovace studijních oborů Tento pracovník zodpovídá za část projektu, realizaci klíčových aktivit na příslušné fakultě. Dohlíží na dodržování harmonogramu jednotlivých aktivit v rámci fakulty, na jejich návaznost a provázanost, připravuje rozvrhové akce pro inovované předměty, připravuje, koordinuje a zajišťuje pobyt odborníků ze zahraničí a z praxe, komunikuje s odborníky ze zahraničí a praxe, zajišťuje vydání skript a učebních textů, nákup a distribuci odborné literatury, koordinuje a zajišťuje technické vybavení pro inovované předměty, připravuje podklady pro monitorovací zprávy, pro financování aktivit za fakultu, účastní se porad organizovaných vedoucími klíčových aktivit, zajišťuje administrativu pro klíčové aktivity na fakultě. Spolupracuje s vedoucími klíčových aktivit, garanty oborů, garanty předmětů, s odborníky z praxe nebo ze zahraničí a akademickými pracovníky na všech pozicích. Garant studijního oboru Odborník zodpovědný za inovaci garantovaného studijního oboru, za soulad jeho obsahu s akreditačními materiály, za zachování povinné skladby odborných předmětů, za růst odbornosti oboru prostřednictvím zvyšování kvality obsahu předmětů, odpovídá za obsah změn provedených v rámci inovace oboru a za jejich soulad s obsahem daným akreditací

4 studijního oboru, metodicky vede garanty předmětu, komunikuje s akademickými pracovníky na všech pozicích, konzultuje st. oboru s Akreditační komisí, případně s příslušnými ministerstvy (např. pro FZS s Min. zdravotnictví). Zpracovává informace o inovacích oboru pro tištěné a elektronické materiály fakulty a univerzity, komunikuje s vedením fakulty. Spolupracuje s fakultním koordinátorem inovace studijních oborů, s garanty předmětů a s akademickými pracovníky na jednotlivých pozicích. Garant předmětu Je zodpovědný za inovaci garantovaného předmětu, za logickou posloupnost a návaznost obsahu přednášek, cvičení a seminářů, realizaci plánovaných aktivit, plnění čas. harmonogramu aktivit, koordinuje vstupy cizích přednášejících do předmětu, metodicky vede AP na všech pozicích, podílející se na realizaci předmětu, projednává s nimi obsah přednášek, metody výuky a výukové materiály, je zodpovědný za plán, osnovu a obsah předmětu pro daný semestr, poskytuje finanční podklady a podklady pro zprávy koordinátorovi pro inovace oborů. Podílí se na vzdělávací činnosti ve vybraných předmětech, částečně se podílí na inovaci předmětů (zařazuje do výuky nové poznatky z oboru, zajišťuje aktuální učební materiály, odb. literaturu, SW). Podílí se na tvorbě podpůrných učebních materiálů, zvyšuje své odborné kompetence. Spolupracuje s garantem oboru, s AP na jednotlivých pozicích. Akademický pracovník na pozici profesor Podílí se na vzdělávací činnosti ve vybraných předmětech - výuka v přednáškách (jedná se o vysoce erudovaného odborníka, který vede vysoce odborně pokročilé přednášky ve vyšších ročnících studia navazujícího magisterského a doktorského studia, vede doktorandy a jejich disertační práce); podílí se na inovaci předmětů (zařazuje do výuky nové poznatky a informace z oboru, zajišťuje aktuální učební materiály, odbornou literaturu, využívá softwarové nástroje). Přizpůsobuje obsah zvaných přednášek a cvičení potřebám ostatních studijních oborů. Podílí se na tvorbě učebních materiálů, zvyšuje své odborné kompetence. Spolupracuje s garantem předmětu a fakultním koordinátorem inovace studijních oborů. Akademický pracovník na pozici docent Podílí se na vzdělávací činnosti ve vybraných předmětech - výuka v přednáškách, na seminářích a cvičeních, (jedná so o fundovaného odborníka, který přednáší zpravidla pro nižší ročníky navazujícího magisterského studia, vede diplomanty a jejich diplomové práce); podílí se na inovaci předmětů (zařazuje do výuky nové poznatky a informace z oboru, zajišťuje

5 aktuální učební materiály, odbornou literaturu, využívá softwarové nástroje). Přizpůsobuje obsah zvaných přednášek a cvičení potřebám ostatních studijních oborů. Podílí se na tvorbě podpůrných učebních materiálů, zvyšuje své odborné kompetence. Spolupracuje s garantem předmětu a fakultním koordinátorem inovace studijních oborů. Akademický pracovník na pozici asistent Podílí se na vzdělávací činnosti ve vybraných předmětech - vede především cvičení, některé semináře a podílí se na výuce v přednáškách (jedná se o základní nebo úvodní přednášky v ročnících bakalářského studia nebo v prvních ročnících navazujícího magisterského studia); podílí se na inovaci předmětů (zařazuje do výuky nové poznatky a informace z oboru, zajišťuje aktuální učební materiály, odbornou literaturu, připravuje podklady pro materiály na podporu výuky, využívá softwarové nástroje). Přizpůsobuje obsah zvaných přednášek a cvičení potřebám ostatních studijních oborů. Podílí se na tvorbě podpůrných učebních materiálů, zvyšuje své odborné kompetence. Spolupracuje s garantem předmětu a fakultním koordinátorem inovace studijních oborů. Specialista-odborník ze zahraničí Vede přednášky, semináře a cvičení, do přednášek zařazuje aktuální informace a poznatky z oboru a z praxe na mezinárodní úrovni (např. případové studie, řešení aktuálních problematik), přináší nové vysoce odborné informace na úrovni výuky běžné nejen v zemích Evropské unie. Specialista-odborník z praxe Realizace vysoce specializovaných odborných přednášek, seminářů a cvičení, do přednášek zařazuje konkrétní aktuální informace z praxe a poznatky z oboru (např. případové studie, řešení aktuálních problematik). Výuka projektového managementu Výuka projektového managementu je na FES nabízena studentům prezenční i kombinované formy studia a to jak v českém tak i v anglickém jazyce. Předmět je rozdělen na dvě navazující úrovně Projektový management 1 a Projektový management 2. Pro studenty prezenčního studia je předmět definován následovně: Název předmětu Projektový management I

6 Kód předmětu Organizační forma výuky Vyučovací jazyk USII/PRP1 Přednáška + Cvičení Čeština Z hlediska vyučujících je cílem předmětu seznámení studentů se základní problematikou řízení projektu z pohledu člena projektového týmu a s využitím standardních sw nástrojů pro podporu projektového řízení. Student bude schopen definovat základní strukturu úloh v rámci projektu a využívat odpovídající sw pro řízení projektů. Co jsem inovovali Výuka je standardně rozčleněna na přednášky a cvičení. Při přednáškách jsou využívány jak monologické formy výuky tedy výklad přednášejícího, instruktáže a prezentace tak i dialogické formy výuky. Díky projekti IN2 jsme mohli obohatit přednášky o vystoupení odborníků z praxe a také o tzv. sdílené přednášky kolegů z jiných fakult. Minimálně 1 přednáška v semestru je vedena odborníkem z praxe a 1 přednáška je vedena kolegy z jiné fakulty UPCE. Další důležitou součástí výuky jsou studijní materiály, texty a učebnice. Vedle odborných publikací z oblasti PM, jež jsou uvedeny v literatuře na konci tohoto příspěvku, jsme pro studenty připravili i studijní oporu zaměřené na zvládnutí aplikace MS Project. Jedná se o text financovaný z projektu IN2 nazvaný Projektový management I, jež se skládá z 10 kapitol vysvětlujících základní oblasti projektového managementu především z pohledu uživatele aplikace MS Project. Dále byly nově zakoupeny pro tento předmět monografie : Svozilová, A. Projektový management. Praha: Grada, ISBN Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New Jersey, USA, ISBN Voříšek, K. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, Další důležitou skupinou pramenů pro studium jsou zdroje na internetu. Doporučujeme studentům především věrohodné zdroje, jako je databáze TechNet společnosti Microsoft, elektronické zdroje Knihovny UPCE nebo online texty na univerzitních portálech. Pochopitelně i naše materiály nabízíme studentům v elektronické verzi pomocí IS Stag nebo pomocí SW Moodle. V Moodle máme inovovaný kurz PRP1, do něhož jsou všichni studenti

7 přihlášeni a najdou zde zadání cvičení, el. studijní materiály, informace od vyučujících. Současně zde mohou odevzdávat vyřešené úkoly a seminární práce. Závěr Inovace předmětu Projektový management uskutečněná za podpory projektu IN2 byla podle našeho názoru úspěšná a přinesla studentům mnoho nových studijních materiálů, forem výuky i zkušeností. Na druhé straně byla přínosná i pro vyučující tohoto předmětu. Na závěr je třeba upozornit, že celkem bylo na UPCE inovováno v rámci projektu IN2 18 studijních oborů prostřednictvím 38 inovovaných předmětů. Acknowledgement: Tento příspěvek byl realizován za podpory projektu Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice (zkratka IN2) Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Literatura 1) Doležal, J. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha, ISBN )Dvořák, D., Sirůček, J., Kališ, J. Mistrovství v Microsoft Project Praha, COMPUTER PRESS, stran. ISBN: ) Kališ, J., Říha, M. Microsoft Office Project. Computer Press, 2008.ISBN: ) Lewis, J. P. Fundamentals of Project Management. AMACOM, 3rd edition, ISBN-10: ) Němec, V. Projektový management. Praha: Grada, vyd. 184 stran. ISBN: ) Svozilová, A. Projektový management. Praha, Grada, ISBN: ) IN2 - Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice Dostupné online: index.html

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 12. 9. 2013 Brožura vznikla v rámci projektu: Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2014 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů Příprava kurzů Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Gabriela Marková 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více