Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR"

Transkript

1

2

3 Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Praha, MHMP, 12. května 2015 Seminář ICLEI Města, obce a projekty - využívání obnovitelných zdrojů a energetické efektivnosti

4

5 Místní Agenda 21 nástroj pro naplňování principů udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni metoda kvality veřejné správy (MV) zastřešující proces

6 Obecné zásady Dobrovolnost Politická podpora Vize, cíle Integrovaný přístup, synergie Kritéria, měřitelnost Participace veřejnosti Role modelových měst Spolupráce měst s experty Síťování

7 Historie 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 MŽP převzalo za Československo a později za Českou republiku mezinárodní závazky 90. léta: - pilotní projekty - informační a metodická podpora ČEÚ - MA21 ve Státní politice ŽP a Akčním plánu EVVO

8 Systém hodnocení MA21 v ČR od 2004 Pracovní skupina MA21 RVUR Koordinace MŽP Kritéria MA21 (schválena RVUR 2006) Databáze MA21(MŽP, CENIA) Kontroly na místě, obhajoby kat. B" Audit, expertní hodnocení kat. A

9 Koncepce podpory MA21 v ČR Koncepce podpory MA21 dokument vznikl ve spolupráci s resorty a municipalitami Akční plán (aktuálně v procesu tvorby) - součástí dokumentu Koncepce schválena Usnesením vlády č ledna 2012

10 Aktuálně podpora MA21 v ČR RVUR podpora UR ze strany vlády Výbor pro udržitelné municipality RVUR MŽP: koordinace PS MA21 RVUR, OP, NPŽP MMR: Vztah MA21 a Smart Cities, OP MV: strategický rámec kvality ve veřejné správě/modernizace veřejné správy (postavení MA21 jako metody kvality), OP

11 Kritéria MA21 1/ 21 kritérií v 5 kategoriích - Zájemci - Kategorie D/C/B/A 2/ sady kritérií pro - Malé obce do 2000 obyvatel - Obce/města - Mikroregiony - Kraje - MAS

12 Struktura MA21 1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21 2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR 3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR 4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe 5. Financování, motivace v rámci MA21

13 Postup v implementaci MA21 Kategorie D: kampaně, místní partnerství > zázemí MA21 v úřadu, dílčí akce Kategorie C: komunitní plánování systém komunitního plánování k UR Kategorie B: strategické řízení strategický plán k UR + indikátory + finanční n. MÍSTNÍ AKCE 21, projekty a aktivity pro kvalitu života v rámci systému uplatňování udržitelného rozvoje Kategorie A: prokazatelné dobré výsledky > kvalitní rozvoj k UR, spokojenost obyvatel

14 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie B 2014 města Litoměřice Kopřivnice, Vsetín mikroregion Drahanská vrchovina obec Křižánky obhajoby na místě: - systém MA21, řešení problémů, meziroční zlepšení - sledování 10 oblastí - stav UR - témata - změny, trendy, slabiny Veřejná přehlídka, ocenění(konference NSZM)

15 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie A Chrudim vlastní audit UR expertní posuzování (2013, 2016 ) metodika hodnocení - vychází z Aalborských závazků pilotní testování metodiky (Chrudim, Vsetín, Litoměřice, Kopřivnice) Litoměřice

16 Hodnocené oblasti UR 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 2. Kvalitní životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Sociální prostředí v obci 10. Globální odpovědnost Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě B

17 Národní síť Zdravých měst ČR - Asociace municipalit (od 1993, v rámci WHO)) - Více než 100 členů (vč. krajů) - Většina realizátorů MA21 členy NSZM - Všechny municipality kat. A a B členy - Metodika - Školení, trénink (Školy Zdravých měst 3krát/rok) - Certifikace koordinátorů - Dobrovolná dohoda s MŽP, MV, MMR, SMO - Sdílení dobré praxe (www.dobrapraxe.cz)

18 LA21 European Roundtable (ICLEI) Mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností (od 2006) MA21 aktuálně v evropských zemích různé pojetí Prezentace české cesty Důraz na vědu a výzkum - spolupráce s městy

19 7. Akční program pro životní prostředí Spokojený život v mezích naší planety EU Prioritní cíl č. 8: Posílit udržitelnost měst EU prosazovat účinnou koordinaci různých úrovní správy zapojovat regionální a místní orgány do plánování a tvorby politik podporovat inovace a osvědčené postupy ve městech (např. místní Agendu 21) vytvářet sítě zvyšovat informovanost zapojovat místní subjekty šířit dobrou praxi

20 Úspory CO2, energetika projekty v rámci MA21 - Přehled: NSZM - Nejlepší realizátoři: města v kat. A, B Chrudim, Litoměřice, Kopřivnice - V rámci témat: Veřejná správa a územní rozvoj, Udržitelná spotřeba a výroba, Udržitelná doprava - Metodika hodnocení kat. A MA21: indikátory viz - Asociace energetických manažerů(říjen 2014)

21 Chrudim Aktivity města na poli udržitelné energetiky v rámci MA21 Šárka Trunečková koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Město Chrudim Resselovo náměstí Chrudim ,

22 v roce 2012 jsme přistoupili ke zpracování sebehodnocení dle Aalborgských závazků a začali se plně zabývat tématem UR rok 2013 byl věnován setkávání s experty v rámci auditu UR v souvislosti s realizací MA 21 Kategorie A získali jsme doporučení pro posun v rámci UR

23 UDRŽITELNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO Místo pro zdravý a spokojený život obyvatel = zajištění stabilních podmínek kvality života a zdraví v dlouhodobém horizontu Kategorie A IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Místní stav a trendy udržitelného rozvoje / zdraví Kategorie B IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Strategické řízení k udržitelnému rozvoji / zdraví Kategorie C IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Komunikace s veřejností k udržitelnému rozvoji / zdraví Kategorie D IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Organizační nastavení pro zajištění zvyšování kvality veřejné správy

24 Co nám Udržitelná pomohlo výroba a spotřeba PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zavést energetický management na veškerém majetku města všech budovách a veřejném osvětlení - AUDIT UR zpracovat energetickou koncepci- AUDIT UR stanovit konkrétní cíle pro zachování či snížení ekologické stopy úřadu a města a aktivity k jejich dosažení - AUDIT UR v rámci odpadového hospodářství se výhledově více zaměřit na prevenci vzniku odpadu - AUDIT UR třídění bioodpadu 10P 2014 je vytvořena pozice energetického manažera na MěÚ - AUDIT UR schválena energetická politika města - AUDIT UR zavedení systematického managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO AUDIT UR velké EPC - Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim malé EPC - Úspory elektrické energie v objektech města Chrudim a na veřejném osvětlení ověření EMAS, aktualizace Environmentálního prohlášení osvětové akce Den Země, Den s Technickými službami - téma odpady - AUDIT UR, 10P

25 Energetická politika města schválena ZM Městský úřad Chrudim spolu s dalšími organizacemi města se touto politikou zavazují k soustavnému a cílevědomému snižování energetické náročnosti v rámci spravovaného majetku. hlavním cílem je snížení spotřeby energie v rámci vybraného souboru budov a zařízení v majetku města v letech alespoň o 10 %, tudíž v průměru nejméně o 1 % ročně souběžným cílem energetické politiky je zlepšování životního prostředí a ochrana klimatu

26 zajištění trvalého zvyšování energetické účinnosti při provozování systému řízení v procesu zavedení a provozu systému energetického řízení bude využito vazeb a synergií s již schválenými strategickými dokumenty a zavedenými nástroji a postupy řízení - Strategický plán rozvoje města Chrudimě, místní Agenda 21, systém EMAS a projektu EPC

27 Zavedení systematického managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO PROGRAM EFEKT 2014 dotace ve výši ,- Kč realizace projektu zahrnuje následující kroky: vytvoření energetické politiky města zřízení pracovní pozice energetického manažera postupné zahrnutí všech budov ve vlastnictví města do systému monitoringu spotřeby energie začlenění základních prvků energetického řízení v souladu s ČSN EN ISO do stávajících procesů městského úřadu, příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž má město 100% podíl

28 Velké EPC - Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim Projekt řeší realizaci úsporných opatření na tepelné energii, elektrické energii a vodě v 8 budovách v majetku města Chrudim následujícími kroky: optimalizaci provozu energetického hospodářství rekonstrukcí tepelného hospodářství; instalaci úsporných světelných zdrojů s napojením na centrální řízení a regulaci; využitím moderních výtokových prvků na spotřebičích vody a využitím spodní vody z vlastního vrtu; objekty jsou napojeny na jednotný moderní systém měření a regulace, který je ovládán centrálním energetickým dispečinkem; zaveden byl také dlouhodobý energetický management

29 Malé EPC - Úspory elektrické energie v objektech města Chrudim a na veřejném osvětlení v současné době se tipují objekty a ulice s veřejným osvětlením, u kterých by bylo možné tuto energetickou náročnost snížit metodou EPC projektu zakázka by se týkala vybraných objektů v majetku města Chrudim a veřejného osvětlení, na které by byl v rámci zakázky poskytovatelem služeb vypracován návrh energeticky úsporných opatření tato opatření by byla poskytovatelem zrealizována a financována a z uspořených provozních nákladů by byly městem Chrudim spláceny investice maximálně po dobu 10 let. předpokládaná hodnota investic je 5 mil. Kč.

30 Energetický manažer vytvoření pozice městského energetika energetického manažera pozice energetického manažera je v organizační struktuře MěÚ Chrudim zařazena do Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje náplň práce energetického manažera byla konzultována v rámci příkladů dobré praxe s energetikem z Litoměřic

31 EMAS město má zavedený systém EMAS, už třikrát ověřený Environmentální prohlášení je zveřejněno na internetových stránkách města

32 Cíle EMAS v Chrudimi Zavedením systému EMAS na úřadě město Chrudim jasně deklaruje : - svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje - svou odpovědnost za stav životního prostředí Zavedením EMAS se město Chrudim zavazuje k tomu, že bude vykonávat každodenní provozní činnosti tak, aby došlo ke snížení zatížení životního prostředí a lidského zdraví.

33 Kopřivnice Aktivity města na poli udržitelné energetiky v rámci MA21 Roman Beneš Energetik města Tel.:

34 Hnací motory energeticky úsporného chování Strategické ukotvení: EPM energetický (Energetický plán městhl. plán města) cíle : snížit 2010 spotřebu 2022 energie na majetku města o Ekologická GJ/r oproti spotřebě stopa města z roku Kopřivnice 2008výšit výrobu energie obnovitelných zdrojo 4500 GJ/r oproti roku 2008 Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Významným podnětem pro zahájení systematického hospodaření s energiemi na majetku města, bylo doporučení Pracovní skupiny pro místní Agendu na vytvoření pracovní pozice energetického managera a zavedení energetického managamentu. Toto doporučení bylo vysloveno v roce 2007 a to přesně v době, vazk kdy města město nezvyšovat poprvé obhájilo hodnotu kategorii ES B Projektu Zdravé město a MA 21. Dalším hodnota současným aktualizována cílem každé v oblasti 2 roky energetického managementu je dosáhnout kvality hospodaření s energiemi dle kritérií MA 21 kategorie,,a Zásady hospodaření s energiemi dle kritérií MA 21 kategorie,,a nás přivedly edna k myšlence z oblastí auditů zkvalitnit UR náš (hospodaření stávající energetický s energiemi) management dle požadavků standardů ČSN EN ISO Kromě - stále hospodaření vyšší nároky, s energiemi potřeba na se majetku vyvíjet města, se pokoušíme i o územní energetiku. Ta je významně obsažena v projektu ekologické stopy města, jejíž nárůst se snažíme svou politikou brzdit. Všechny zmíněné aktivity nás vedou k jasným a jednoznačným výsledkům v oblasti snížení energetické náročnosti.

35 Realizované aktivity 1) Realizace modernizace CZT ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru na poli energetiky Teplárna - investováno 340 mil. Kč (soukromá společnost), realizováno postupně Modernizace rozvodů tepla - investováno 219 mil. Kč (městská organizace + soukromá společnost), realizováno v 2014 Využita dotace OPPI v programu Eko Energie III = 40% uznatelných nákladů. 2) Zateplování objektů v majetku měst Realizováno za přispění různých dotací na 37 objektů. Celková úspora energie zateplením = GJ/r Plán na nejbližší období 3 let, zateplit dalších 6 budov 3) Realizace energeticky úsporných opatření na majetku města metodou EPC Investice 18,172 mil. Kč s DPH do energetických zařízení budov Úspory :Teplo = 4241 GJ/r, Elektřina = 55,035 MWh/r, Voda = 3 766,6 m3/r Projekt EPC Kopřivnice byl oceněn 1. místem- asociací APES. Realizace ukončena k , první 3 měsíce provozu jsou za námi

36 36 Snížení ceny tepla z teplárny a emisí TZL

37 Snížení emisí CO2 z teplárny

38 -424,23-489,58 výše ES (gha) 9 482, , , , , , , ,05 Modernizace CZT 4) Nakupování energií přes komoditní burzu Nákup = úspora 1,6 mil. Kč proti výchozímu stavu Nákup = úspora dalších 0,6 mil. Kč Probíhá příprava na 3. nákup energií pro kalendářní rok ) Zavádění systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO Vypracována systémová dokumentace dle standardů ISO Dokumentace je před schválením RM Zavedení prvních energetických aspektů do režimu energetického managementu dle standardů ISO plánováno na červen , ,00 Vývoj ekologické stopy v Kopřivnici 6) Snižování ekologické stopy města Kopřivnice , , , ,00 rok 2010 rok ,00 0, ,00 Potraviny Spotřeba a výstavba Energie Doprava Odpady kategorie spotřeby

39 Modernizace CZT 7) Optimalizace distribučních sazeb, odběrových diagramů, příkonů, záměna paliv a energií. Dosavadní úspora 172 tis.kč/r. 8) Společný nákup energií pro domácnosti V roce 2013 zaštítilo město poprvé společný nákup elektřiny a zemního plynu v e-aukci na období 2 let letos probíhá sběr údajů pro druhý společný nákup na období 2015 až 2017

40 Litoměřice Aktivity města na poli udržitelné energetiky v rámci MA21 Jaroslav Klusák Energetický manažer města Prezentace v rámci semináře :-)

41 změnit způsob myšlení a užívat si to

42 Změnou, na kterou čekáme, musíme být my sami Gándhí

43 Děkuji za pozornost

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009 Národní síť Zdravých měst ČR Proces Místní agenda 21 VIZE : vyšší efektivita procesů města a partnerství s občany I. stupeň- kategorie zájemci 2007 II. stupeň- kategorie start (D) 2008 III. stupeň- kategorie

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah 1. Projekt Zdravé město WHO / Místní Agenda 21........................................................ 2 2. Statut a poslání NSZM ČR............................................................................

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Souhrnný podklad z výstupů projektu VaV č. 1C/4/25/04 Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby určený pro diskusi s CENIA říjen 2005 1. Východiska 1.1

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ 01/2014 Obsah 1. Přehled tabulek:... 2 2. Přehled grafů:... 3 3. Seznam použitých zkratek... 4 Manažerský souhrn... 5 4. Celková strategie... 8 4.

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více