Čeština Italiano Nederlands Polski Magyar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeština Italiano Nederlands Polski Magyar"

Transkript

1 MS MS MS MS Čeština Italiano Nederlands Polski Magyar Stručný průvodce Přesné a analytické váhy Guida rapida Bilance analitiche e di precisione Beknopte handleiding Precisie- en analytische balansen Skrócony przewodnik Wagi precyzyjne i analityczne Rövid útmutató Precíziós és analitikai mérlegek

2

3 Stručný průvodce Čeština Guida rapida Italiano Beknopte handleiding Nederlands Skrócony przewodnik Polski Rövid útmutató Magyar

4 1 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali váhu METTLER TOLEDO. Přesné váhy a analytické váhy řady kombinují široké spektrum možností vážení se snadnou obsluhou. Tento návod k obsluze se týká všech modelů vah řady a je založen na původně nainstalovaném firmwaru (softwaru) verze V u Přesnější informace naleznete v Návodu k obsluze na CD-ROM. 1.1 Konvence a symboly použité v tomto návodu k obsluze Označení tlačítek je uváděno obrázkem nebo textem v hranatých závorkách (např. [ ]). Tyto symboly označují pokyn: nutné předpoklady 1 kroky 2... ð výsledky 4 Úvod

5 2 Bezpečnostní informace 2.1 Definice varovných signálů a symbolů Bezpečnostní poznámky jsou označeny signálními slovy a varovnými symboly. Poznámky ukazují na bezpečnostní problémy a varování. Nerespektování bezpečnostních poznámek může vést ke zranění osob, poškození přístroje, nesprávné funkci a chybným výsledkům. VAROVÁNÍ Označuje nebezpečnou situaci se středním rizikem pokud se jí nevyhnete, může to vést k vážným zraněním. cs UPOZORNĚNÍ Pozor Poznámka Označuje nebezpečnou situaci s nízkým rizikem pokud se jí nevyhnete, může to vést k poškození zařízení nebo majetku, ke ztrátě dat nebo k lehkým až středně těžkým zraněním. (žádný symbol) Označuje důležité informace o produktu. (žádný symbol) Označuje užitečné informace o produktu. Obecné nebezpečí Úraz elektrickým proudem 2.2 Bezpečnostní informace o výrobku Určené použití Váha slouží k vážení. Používejte ji jen k tomuto účelu. Jakýkoli jiný druh použití nebo provozování, který nespadá do omezení technických specifikací, je považován bez písemného souhlasu společnosti Mettler-Toledo AG za odporující zamýšlenému použití. Váha se nesmí používat ve výbušném prostředí obsahujícím plyny, páru, mlhu, prach nebo hořlavý prach (nebezpečná prostředí). Obecné bezpečnostní informace Tato váha vyhovuje aktuálním průmyslovým normám a uznávaným bezpečnostním předpisům; avšak při používání může představovat nebezpečí. Neotevírejte kryt váhy: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. Přístroj vždy používejte pouze tak, jak je uvedeno v pokynech obsažených v tomto návodu. Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro uvedení svého nového přístroje do provozu. Pokud by přístroj nebyl používán podle tohoto návodu k obsluze, mohlo by dojít k jeho poškození a společnost METTLER TOLEDO neponese žádnou odpovědnost. Bezpečnost personálu Před použitím váhy je nutné si přečíst tento návod k obsluze a porozumět mu. Tento návod k obsluze je nutné si uchovat k pozdějšímu nahlédnutí. Váha nesmí být nijak měněna nebo upravována. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství METTLER TOLEDO. Bezpečnostní informace 5

6 Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ Poškození váhy a) Používejte pouze uvnitř na suchých místech. b) K ovládání dotykové obrazovky nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty! Váha má velmi robustní konstrukci, stále se však jedná o přesný přístroj. Je nutné s ní manipulovat opatrně. c) Váhu neotevírejte: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. d) Používejte pouze originální příslušenství a periferní zařízení pro váhu od společnosti METTLER TOLEDO. Jsou specificky určená pro tuto váhu. VAROVÁNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem Používejte výhradně originální síťový adaptér dodaný společně s váhou a ujistěte se, že se hodnota napětí, která je na něm uvedena, shoduje s napětím místní elektrické sítě. Adaptér zapojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky. 6 Bezpečnostní informace

7 C MS MS 3 Konstrukce a funkce 3.1 Komponenty 0.1 g 0.01 g cs MS MS Kapacitní barevný dotykový TFT displej 2 Ovládací tlačítka 3 Skleněný kryt proti proudění vzduchu Držadlo pro manipulaci s dvířky krytu proti proudění vzduchu 5 Vážicí miska 6 Prstencová vložka krytu 7 Vodováha 8 Oko Kensington pro bezpečnostní zámek 9 Bezpečnostní nožky (modely 0,01 g a 0,1 g) 10 Vyrovnávací nožka 11 Připojení zařízení USB 12 Sériové rozhraní RS232C 13 Zásuvka pro síťový adaptér 14 USB připojení k hostitelskému zařízení 15 Typový štítek Konstrukce a funkce 7

8 3.2 Tlačítka na terminálu Č. Tlačítko Název Vysvětlení 1 Zapnuto/vypnuto Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje. 2 Kapacitní barevný dotykový TFT displej Obecná navigace 3 Tára Pro tárování váhy. 4 Vynulovat Pro vynulování váhy. 5 Domů Pro návrat z jakékoli úrovně menu nebo z jiného okna na domovskou obrazovku aplikace. 3.3 Uživatelské rozhraní Přístroj je vybaven kapacitním barevným dotykovým TFT displejem. Dotykový displej zobrazuje informace a zároveň umožňuje zadávat příkazy klepnutím na určitá místa na jeho povrchu. Můžete vybírat informace zobrazené na obrazovce, měnit nastavení váhy nebo provádět určité operace na přístroji. Na displeji se objeví pouze prvky, které jsou dostupné pro aktuální dialog. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se dotykové obrazovky špičatými nebo ostrými předměty! Dotyková obrazovka by se mohla poškodit. 8 Konstrukce a funkce

9 3.3.1 Domovská obrazovka aplikace Domovská obrazovka aplikace se zobrazí po spuštění přístroje. Ve všech případech se zobrazí poslední aplikace používaná před vypnutím váhy. Domovská obrazovka aplikace je hlavní obrazovkou váhy pro přístup k všem funkcím. Na domovskou obrazovku aplikace se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka Domů [ ] ve spodním pravém rohu obrazovky. cs Připravte kalibrační závaží a spusťte Informace a pracovní lišty Název Vysvětlení 1 Lišta s informacemi o vážení Zobrazuje pomocníka navažování a obecné informace o váze. 2 Lišta s názvem pracovního postupu Zobrazuje informace o aktuální činnosti. 3 Lišta hodnot Zobrazuje informace o aktuálním postupu vážení. 4 Hlavní navigace Funkce související s pracovním postupem. Informační pole Název Vysvětlení 5 Pomůcka pro navažování Dynamický grafický indikátor zobrazuje údaje o použitém množství v celkovém rozsahu váživosti. 6 Stručné informace o váze Rozlišení a kapacita váhy.* 7 Pole hodnot vážení Zobrazuje hodnoty zjištěné v rámci aktuálního postupu vážení. 8 Textové pole pomocníka Zobrazuje pokyny pro aktuální postup vážení. * Pro schválené váhy: Min (minimální kapacita) a e (Interval verifikace váhy) se zobrazují v levém horním rohu. Tlačítka akcí Název Vysvětlení 9 Konfigurace hlavní činnosti Pro konfiguraci aktuální aplikace (např. Vážení). 10 Detailní informace o váze Zobrazuje přesné technické údaje váhy. 11 Jednotka hmotnosti Zobrazuje jednotky využívané při aktuálním postupu vážení. 12 Činnosti Pro otevření výběru činností. 13 Tisk Pro tisk výsledků a/nebo nastavení (je nutné mít k dispozici tiskárnu). 14 Nastavení/preference Pro konfiguraci nastavení/preferencí 15 Stavové informační pole Zobrazuje informace o stavu systému. Konstrukce a funkce 9

10 3.3.2 Vstupní dialogy Zadávání znaků a čísel Dialogové okno s klávesnicí umožňuje zadávat znaky včetně písmen, číslic a různých zvláštních znaků. ID - Štítek 0 16 znaků Název Vysvětlení 1 Pole pro zadávání Zobrazuje zadané znaky. 2 Přepínač Pokud se na pravé straně lišty názvu obsahu objeví přepínač, je nutné jej před zadáním hodnoty zapnout. 3 Zrušit Pro zrušení zadaných údajů a zavření dialogového okna 4 Vymazat vše Pro vymazání všech zadaných znaků 5 Indikace stránek Pro navigaci v dialogových oknech složených z několika kroků 6 Vymazat Pro vymazání posledního zadaného znaku 7 Potvrdit Pro potvrzení zadaných údajů 8 Shift Pro přepínání mezi velkými a malými písmeny 9 Speciální záložky Pro přepnutí režimu klávesnice na zadávání písmen, čísel nebo speciálních znaků 10 Pole vysvětlení Doplňující informace o hodnotách, které mají být zadány (např. maximální počet znaků k dispozici) 10 Konstrukce a funkce

11 Změna času a data Dialogové (výběrové) okno umožňuje uživateli nastavit datum a čas. cs Čas Název Vysvětlení 1 Změna formátu data/času Lze volit mezi různými formáty data/času. 2 Tlačítko výběru Přírůstek 3 Výběrové pole Zobrazuje definovaný čas/datum. 4 Tlačítko výběru Snížení 5 Záložky pro výběr Záložky volitelných dílčích kategorií Konstrukce a funkce 11

12 3.3.3 Seznamy a tabulky Základní prvky jednoduchého seznamu včetně názvu obsahu a seznamu dílčích prvků. Klepnutím na prvek otevřete seznam dílčích prvků nebo dialogové okno pro zadávání. Obecné konfigurace a data Možnosti vážení Režim vážení, automatické nulování, MinWeigh a další Zveřejnění Tisk a možnosti výstupu Zařízení a připojitelnou Tiskárny, počítače, čtečky čárových kódů a další zařízení Nastavení systému Režim spánku, upozornění, resetu a další Název Vysvětlení 1 Seznam názvů Název aktuálního seznamu 2 Tlačítko Zpět Pro návrat o jeden krok zpět 3 Název prvku v seznamu Název prvku v seznamu 4 Popis prvku v seznamu Zobrazení dílčích prvků 5 Posouvání polohy Seznamem lze procházet. 6 Záložky pro výběr Záložky volitelných dílčích kategorií 12 Konstrukce a funkce

13 4 Instalace a uvedení do provozu V této kapitole je popsán způsob uvedení nového přístroje do provozu. 4.1 Rozsah dodávky cs Komponenty 0,1 mg 1 mg 0,01 g 0,1 g Kryt proti proudění vzduchu 236 mm 168 mm Vážicí miska Ø 90 mm 127 x 127 mm 170 x 200 mm 190 x 226 mm Vložka krytu proti proudění vzduchu Držák misky Spodní deska ESD deska Ochranný kryt Univerzální síťový adaptér (dle dané země) Síťový adaptér (bez síťového kabelu) - Návod k obsluze tištěný nebo na CD-ROM (dle dané země) Stručný průvodce ES prohlášení o shodě Instalace a uvedení do provozu 13

14 4.2 Instalace komponentů Váhy s rozlišením 0,1 mg, s krytem proti proudění vzduchu (236 mm) Následující komponenty nasaďte na váhu v uvedeném pořadí: Ozámení Postranní okénko zasuňte zcela dozadu a ochranný kryt proti proudění vzduchu (1) uchopte oběma rukama za horní ližiny. 1 Otočte zámkem krytu (2) do polohy (odemknuto). 2 Umístěte kryt na váhu. 3 Otočte zámkem krytu do polohy (zamknuto) a dejte na místo spodní desku (3). 4 Dejte na místo prstencovou vložku krytu (4) a vážicí misku (6) s držákem misky (5). Ozámení Čištění krytu proti proudění vzduchu viz kapitola Čištění skleněného krytu proti proudění vzduchu (modely s rozlišením 0,1 mg a 1 mg) [} 28] MS Váhy s rozlišením 1 mg, s krytem proti proudění vzduchu (168 mm) Následující komponenty nasaďte na váhu v uvedeném pořadí: Poznámka: Postranní okénko zasuňte zcela dozadu a ochranný kryt proti proudění vzduchu (1) uchopte oběma rukama za horní ližiny. 1 Otočte zámkem krytu (2) do polohy (odemknuto). 2 Umístěte kryt na váhu. 3 Otočte zámkem krytu do polohy (zamknuto) a dejte na místo spodní desku (3). 4 Dejte na místo vážicí misku (5) a držák misky (4). Ozámení Čištění krytu proti proudění vzduchu viz kapitola Čištění skleněného krytu proti proudění vzduchu (modely s rozlišením 0,1 mg a 1 mg) [} 28] MS 5 14 Instalace a uvedení do provozu

15 MS MS Váhy s rozlišením 0,01 g - Následující komponenty nasaďte na váhu v uvedeném pořadí: ESD deska (1) Držák misky (2) Vážicí miska (3) Prstencová vložka krytu (4) cs Váhy s rozlišením 0,1 g - Následující komponenty nasaďte na váhu v uvedeném pořadí: ESD deska (1) Držák misky (2) Vážicí miska (3) Výběr umístění Vaše váha je citlivý vysoce přesný přístroj. Její umístění přímo ovlivní opakovatelnost a přesnost výsledků vážení. Zvolte maximálně vodorovnou stabilní plochu. Podklad musí bezpečně unést hmotnost plně zatížené váhy. Sledujte okolní podmínky (viz Technické údaje). Předcházejte: Přímému slunečnímu záření Proudění vzduchu (např. od ventilátorů nebo klimatizací) Kolísání teploty Vibracím Instalace a uvedení do provozu 15

16 4.4 Připojení přístroje Váha byla dodána se síťovým adaptérem nebo s napájecím kabelem dle požadavků platných ve vaší zemi. Zdroj napájení je vhodný pro všechna síťová napětí v rozsahu: VAC, 50/60 Hz Detailní specifikace jsou uvedeny v kapitole Technické údaje. UPOZORNĚNÍ Nechte váhu zahřát po dobu 30 minut (modely s rozlišením 0,1 mg po dobu 60 minut), aby se přizpůsobila okolním podmínkám. Zapojte síťový adaptér do konektoru na zadní straně váhy a do síťové zásuvky. Pozor Zkontrolujte, zda napětí místní elektrické sítě odpovídá požadovanému rozsahu. Pokud tomu tak není, v žádném případě nepřipojujte síťový adaptér k napájení, ale obraťte se na zástupce společnosti METTLER TOLE- DO. Síťová zástrčka musí být vždy přístupná. Před použitím zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Veďte kabel tak, aby se při práci nemohl poškodit nebo aby nepřekážel. Zajistěte, aby síťový adaptér nepřišel do styku s kapalinami. 16 Instalace a uvedení do provozu

17 4.5 Vyrovnání váhy Přesné vodorovné umístění a stabilní instalace jsou předpoklady pro opakovatelné a přesné výsledky vážení. cs Ozámení Aby se kompenzovaly malé nerovnosti nebo sklony (±2 %) musí se přístroj po každém přemístění vyrovnat a kalibrovat. Váhu lze vyrovnat pomocí asistenta pro vyrovnání a/nebo pomocí vodováhy v horní části terminálu. Váhy jsou vybaveny dvěma stavitelnými nožkami, kterými lze vykompenzovat drobné nerovnosti povrchu pracovní plochy Vyrovnání váhy pomocí vodováhy Všechny váhy jsou vybaveny vodováhou s vzduchovou bublinou, která usnadňuje ruční vyrovnání váhy. Váhy s rozlišením 0,1 mg a 1 mg - Dvě nastavitelné nožky nastavte tak, aby se bublina dostala přesně do středu vnitřního kroužku vodováhy: Vzduchová bublina je na Vzduchová bublina je na Vzduchová bublina je na Vzduchová bublina je na "12 hodinách" otáčejte obě nožky po směru hodinových ručiček. "3 hodinách" otáčejte levou nožku po směru hodinových ručiček a pravou nožku proti směru hodinových ručiček. "6 hodinách" otáčejte obě nožky proti směru hodinových ručiček. "9 hodinách" otáčejte levou nožku proti směru hodinových ručiček a pravou nožku po směru hodinových ručiček. Vyrovnání vah s rozlišením 0,01 g a 0,1 g 1 Sejměte svorky (A) z bezpečnostních nožek tím, že je vytočíte ven. 2 Svorky (A) vytočte úplně ven (cca 90 ) tak, abyste mohli s bezpečnostními nožkami volně pohybovat. 3 Nyní vyrovnejte váhu otáčením obou vyrovnávacích šroubů (B) tak, aby se bublina dostala do vnitřního kruhu vodováhy (viz výše uvedený postup). 4 Bezpečnostní nožky zajistěte otáčením svorek (A) dovnitř až na doraz. A A B B Instalace a uvedení do provozu 17

18 4.5.2 Vyrovnání váhy pomocí asistenta pro vyrovnání Pří- Po zapnutí váhy v novém umístění se v stavovém informačním poli v levé části obrazovky zobrazí symbol stroj není vyrovnán. 1 Klepněte na [ ]. ð Otevře se obrazovka Upozornění. 2 Zvolte Přístroj není vyrovnán. ð Otevře se funkce Asistent vyrovnání. Funkce Asistent vyrovnání je podrobný návod pro vyrovnání váhy. Navigace: [ ] Rychlá nastavení/preference > [ ] Asistent vyrovnání Přístroj není vyrovnán Dle pokynů otáčejte vyrovnávacími nožkami tak, aby se vzduchová bublina přesunula do středu indikátoru vyrovnání. Po provedení pokynů zobrazí asistent pro vyrovnání další kroky. Postupujte dle instrukcí, dokud nebude váha vyrovnána. Ozámení Při vyrovnávání váhy vždy sledujte také vzduchovou bublinu vodováhy. 18 Instalace a uvedení do provozu

19 4.6 Přeprava váhy Vypněte váhu a odpojte od ní napájecí kabel a kabely rozhraní. Poznámky k výběru optimálního umístění naleznete v části Výběr umístění [} 15]. cs Přemísťování na krátkou vzdálenost UPOZORNĚNÍ Modely s krytem: Nikdy nezvedejte váhu za skleněný kryt proti proudění vzduchu. Kryt není k váze dostatečně připevněn. Přeprava na delší vzdálenosti UPOZORNĚNÍ Chystáte-li se váhu převážet na větší vzdálenost, použijte kompletní originální obal. 4.7 Obecné požadavky Zahřívání váhy Přesných výsledků vážení lze dosáhnout, pouze pokud necháte váhu před použitím zahřát. Pro dosažení provozní teploty je nutné, aby váha byla připojena ke zdroji napájení po dobu alespoň: 30 minut v případě vah s rozlišením 1 mg (0,01 ct) až 5 g. 60 minut v případě vah s rozlišením 0,1 mg (0,001 ct) a vyšším Nastavení váhy Pro dosažení požadované přesnosti vážení musí být váha nastavena tak, aby ve svém umístění byla přizpůsobena tíhovému zrychlení a okolním podmínkám. Po dosažení provozní teploty je v následujících případech nutné provést nastavení: před prvním použitím váhy; po odpojení váhy (rozlišení 0,1 mg) od zdroje napájení nebo v případě výpadku proudu; po změně umístění a uplynutí doby nezbytné pro zahřátí; v pravidelných intervalech mezi vážením. Instalace a uvedení do provozu 19

20 5 Jednoduché vážení V této kapitole je popsán postup jednoduchého vážení. Dále jsou zde vysvětleny základy navigace a hlavní funkce váhy. 5.1 Zapnutí váhy První zapnutí váhy 1 Odeberte z vážicí misky veškerou zátěž. 2 Připojte váhu k elektrické síti pomocí síťového adaptéru. ð Nejprve se zobrazí úvodní obrazovka a po ní domovská obrazovka aplikace. Po prvním zapnutí lze váhu zapínat dlouhým stisknutím tlačítka [ ]. Ozámení Po prvním zapnutí váhy se zobrazí domovská stránka aplikace Vážení. Při dalším spuštění váhy se vždy zobrazí domovská stránka poslední aplikace použité před vypnutím. 5.2 Vypnutí váhy 1 Stiskněte tlačítko [ ] a podržte jej, dokud se neobjeví dialogové okno Vypnutí. 2 Klepněte na [ ]. ð Váha se vypne a přejde do pohotovostního režimu. Ozámení Po zapnutí z pohotovostního režimu se váha nemusí zahřívat a je ihned připravena k vážení. Pokud se váha po uplynutí předem nastavené doby vypnula, displej je slabě osvětlený a zobrazuje se na něm čas a datum. Pokud váhu vypnete ručně, je displej zcela vypnutý. Pro úplné vypnutí musí být váha napájená ze sítě odpojena od zdroje napájení. 20 Jednoduché vážení

21 5.3 Stručné představení hlavních nastavení a činností Níže uvedené schéma obsahuje přehled hlavních nastavení aplikace (zde Vážení). V závislosti na aplikaci se volitelné možnosti a jejich obsah mohou lišit. Z této koncepce vycházejí všechny aplikace. cs Hlavní konfigurace aplikace Informace o váze Obecná nastavení Činnosti Jednoduché vážení 21

22 5.4 Navigace na dotykové obrazovce K ovládání váhy používejte obrazovku a tlačítka u její spodní části. Navigace je stejná jako u chytrých telefonů nebo tabletů Otevření aplikace Pro otevření nastavení nebo aplikací klepněte prstem na symbol aplikace (např. [ ] Vážení). Činnosti - Vážení a další aplikace Sčítání Procent. vážení Dynam. vážení Kontrola vážení Faktor. vážení Posouvání nahoru/dolů Je-li seznam dostupných možností příliš dlouhý a nelze jej zobrazit celý, objeví se na pravé straně modrá lišta. Tato lišta indikuje možnost procházet seznam směrem nahoru a dolů. Pro procházení se prstem dotkněte libovolného místa seznamu a posuňte jej nahoru nebo dolů. Rychlá nastavení/preference Datum a čas Jas Zvuk ZAP. (3 3 pípnutí) Jazyk 22 Jednoduché vážení

23 5.4.3 Používání klávesových zkratek K zjednodušení navigace na kapacitním barevném dotykovém TFT displeji slouží několik zkratek, které umožňují rychlý přístup k nejdůležitějším oblastem ovládání váhy. Jako zkratku lze například použít pole pro zobrazení hodnoty zjištěné vážením na domovské obrazovce aplikace (viz schéma níže). Stejnou funkci má také hmotnostní jednotka vedle pole pro zobrazení hodnoty zjištěné vážením. V závislosti na aplikaci mohou být k dispozici také jiné zkratky. cs Ozámení Veškerá nastavení, která je možné změnit přímo pomocí zkratky, lze změnit také v nastavení hlavní konfigurace dané aplikace. 5.5 Provedení jednoduchého vážení Po prvním zapnutí váhy se automaticky zobrazí domovská obrazovka aplikace Vážení. Byla-li váha již využívána, zobrazí se poslední aplikace, která byla aktivní před vypnutím váhy. Pokud je spuštěna jiná aplikace, přepněte na aplikaci Vážení. Navigace: [ ] > Činnosti - Vážení a další aplikace > [ ] Vážení 1 Pro vynulování váhy stiskněte tlačítko [ ] a pro tárování stiskněte tlačítko [ ]. ð Úvodní obrazovka vypadá takto: a hodnota v poli pro zobrazení hodnoty zjištěné vážením se zvý- 2 Položte vzorek na vážicí misku. ð Zobrazí se symbol detekce nestability razní světle modře. Jednoduché vážení 23

24 ð Po uplynutí krátké doby se vážicí miska stabilizuje. Symbol detekce nestability pro zobrazení hodnoty zjištěné vážením bude opět tmavě modrá. zmizí a hodnota v poli ð Postup vážení je dokončen. Výsledek se zobrazí na displeji. 5.6 Vypnutí vážicího můstku K dispozici je několik různých hmotnostních jednotek. Výchozí hodnota závisí na zemi, kde se váha používá. Hmotnostní jednotky lze nastavit v hlavní konfiguraci spuštěné aplikace nebo prostřednictvím zkratky. Tento příklad ukazuje změnu hmotnostní jednotky pomocí zkratky. 1 Klepněte na hmotnostní jednotku daného postupu (zkratka) gram (g). ð Otevře se obrazovka Hlavní jednotka. 2 Dotkněte se libovolného místa v seznamu prstem a posuňte jej nahoru nebo dolů. 24 Jednoduché vážení

25 Hlavní jednotka g (Výchozí) cs 3 Klepnutím vyberte novou hmotnostní jednotku (např. ounce (oz)). 4 Klepnutím na [ ] potvrďte výběr nové hmotnostní jednotky. ð Hmotnostní jednotka gram (g) byla změněna na ounce (oz). Ozámení U schválených vah má toto dílčí menu pevné nastavení a nelze ho změnit. Jednoduché vážení 25

26 5.7 Změna rozlišení K dispozici je několik možností rozlišení. Výchozí rozlišení závisí na konkrétním přístroji. Rozlišení lze změnit následujícím způsobem: 1 Klepněte na pole pro zobrazení hodnoty zjištěné vážením. 2 Klepněte na 10d g. 3 Potvrďte zvolené rozlišení klepnutím na [ ]. Rozlišení 1d g (Výchozí) ð Rozlišení bylo změněno. 26 Jednoduché vážení

27 5.8 Nulování 1 Odstraňte z váhy zátěž. 2 Pro vynulování váhy stiskněte tlačítko [ ]. Veškeré hodnoty hmotnosti jsou měřeny ve vztahu k nulovému bodu. Ozámení Před zahájením postupu vážení stiskněte tlačítko [ ]. cs 5.9 Tárování 1 Klepnutím na [ ] vynulujte váhu. 2 Položte na váhu prázdnou nádobu. ð Zobrazí se hmotnost. 3 Pro tárování váhy stiskněte [ ]. ð V poli stavových údajů se zobrazí Net a pole údajů z vážení zobrazí g. Jednoduché vážení 27

28 6 Údržba VAROVÁNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem Před čištěním nebo jinou prováděnou údržbou musí být přístroj odpojen od zdroje napájení. Používejte pouze síťovou šňůru METTLER TOLEDO, je-li potřeba ji vyměnit. Dodržujte následující poznámky: Poznámka V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla nebo brusné složky - mohlo by dojít k poškození dotykové obrazovky. 6.1 Čištění skleněného krytu proti proudění vzduchu (modely s rozlišením 0,1 mg a 1 mg) Odstraňte následující součásti: 1 Sundejte vážicí misku, krycí vložku a držák misky. 2 Odeberte spodní plech. 3 Odemkněte kryt, zvedněte ho z váhy a položte ho na čistý povrch. B C A 1 Zatlačte skleněná dvířka (A) dozadu. 2 Otočte dva zamykací kryty (B) vpředu až na doraz. 1 Nakloňte přední sklo (C) dopředu. 2 Vyndejte přední sklo. - Vytáhněte horní skleněná dvířka (D) zepředu ven. E F - Zvedněte boční skleněná dvířka (E) a (F) a vytáhněte je zepředu ven. 28 Údržba

29 cs H G - Vyndejte zadní sklo (H). - Stiskněte blokovací tlačítko (G) a uvolněte zadní sklo. 1 Otočte zámek krytu proti proudění vzduchu do polohy pro servis. 2 Vyjměte zámek krytu. Po vyčištění vraťte zpět všechny komponenty obráceným postupem. Popis sestavení váhy naleznete v kapitole Instalace komponentů [} 14]. 6.2 Likvidace Podle evropské směrnice 2002/96/EC o elektrickém a elektronickém odpadu (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) nesmí být tento přístroj odhazován do domácího odpadu. Obdobně toto pravidlo platí v souladu s platnými národními předpisy také v zemích, které nejsou členy EU. Toto zařízení prosím likvidujte v souladu s platnými místními předpisy v samostatném sběru elektrických a elektronických zařízení. V případě dotazů se prosím obraťte na příslušný úřad nebo na distributora, od kterého jste si toto zařízení pořídili. Budete-li toto zařízení předávat k dalšímu používání (např. pro další soukromé nebo živnostenské / průmyslové využití), předejte prosím spolu s ním také tyto pokyny pro jeho likvidaci. Děkujeme Vám za Váš přínos k ochraně životního prostředí. Údržba 29

30 7 Technické údaje 7.1 Všeobecné údaje Napájení pro váhy 0,1 mg Síťový adaptér Primární: V AC, -15 %/+10 %, 50/60 Hz Sekundární: 12 V DC ±3 %, 2,5 A (s elektronickou ochranou proti přetížení) Kabel k síťovému adaptéru 3žílový, se zástrčkou podle země určení Napájení váhy 12 V DC ±3 %, 2,25 A, maximální zvlnění: 80 mvpp Napájení všech ostatních vah Síťový adaptér Primární: 100 V 240 V, ±10 %, 50/60 Hz, 0,3 A Sekundární: 12 V DC, 0,84 A (s elektronickou ochranou proti přetížení) Napájení váhy 12 V DC, 0,84 A Stupeň krytí a normy Kategorie přepětí II Stupeň znečištění 2 Používejte pouze s odzkoušeným síťovým adaptérem s výstupním proudem SELV. Dodržujte polaritu Stupeň krytí Ochrana proti prachu a vodě Normy o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě Viz Prohlášení o shodě Oblast použití Váha je určena k použití pouze v uzavřených místnostech Okolní prostředí Nadmořská výška až m Rozsah teploty okolí 10 až 30 C Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 80 % při 31 C, lineárně klesající na 50 % při 40 C, nekondenzující Doba zahřívání Po připojení váhy k napájení nejméně Materiály Kryt Tlakově litý hliník, lakovaný 30 minut v případě vah s rozlišením 0,001 g (0,01 ct) až 5 g. 60 minut v případě vah s rozlišením 0,1 mg (0,001 ct) a vyšším. Vážicí miska Nerezová ocel X2CrNiMo (1.4404) 245 x 351 mm: Nerezová ocel X5CrNiMo (1.4301) Vložka krytu proti proudění vzduchu u modelů s rozlišením 0,1 mg: Nerezová ocel X2CrNiMo (1.4404) u modelů s rozlišením 10 mg: Plast (PBT) Kryt proti proudění vzduchu Plast (PBT), sklo Provozní kryt: Plast (PET) 30 Technické údaje

31 1 Introduzione Grazie per aver scelto una bilancia METTLER TOLEDO. Le bilance analitiche e di precisione della linea uniscono varie opzioni di pesata alla massima praticità d'uso. Le presenti istruzioni d'uso si applicano ai modelli della linea e si basano sulla versione del firmware (software) V 3.30 installata inizialmente. u it Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni d'uso su CD ROM. 1.1 Convenzioni e simboli utilizzati nelle istruzioni d'uso I simboli dei tasti e dei pulsanti sono indicati da un'immagine o un testo tra parentesi quadre (per es. [ ]). Questi simboli indicano un'istruzione: prerequisiti 1 fasi 2... ð risultati Introduzione 31

32 2 Informazioni sulla sicurezza 2.1 Definizione dei segnali di attenzione e dei simboli Le disposizioni di sicurezza sono indicate con termini o simboli di avvertimento. Esse indicano situazioni critiche per la sicurezza. Ignorare le disposizioni di sicurezza può portare a lesioni personali, danni allo strumento, malfunzionamenti o risultati errati. PERICOLO per situazioni pericolose a medio rischio che, se non vengono evitate, potrebbero causare lesioni gravi o pericolo di morte. CAUTION (AV- VERTIMENTO) Attenzione Nota per situazioni pericolose a basso rischio che, se non vengono evitate, potrebbero causare danni al dispositivo o alle proprietà, perdita di dati o lesioni di entità lieve o media. (senza simbolo) per informazioni importanti sul prodotto. (senza simbolo) per informazioni utili sul prodotto. Pericolo generico Folgorazione 2.2 Informazioni sulla sicurezza del prodotto Utilizzo previsto La vostra bilancia è fatta per pesare. Utilizzatela unicamente per questo scopo. Qualsiasi utilizzo o funzionamento diverso da quelli chiaramente indicati nelle specifiche tecniche e non espressamente consentito previo consenso scritto di Mettler-Toledo AG è da considerarsi diverso dallo "scopo previsto". Non è consentito l'utilizzo dello strumento in atmosfere esplosive in presenza di gas, vapore, nebbia, polvere e polvere infiammabile (aree a rischio di esplosione) Informazioni generali sulla sicurezza Sebbene questa bilancia soddisfi gli standard correnti del settore e sia conforme alle disposizioni di sicurezza riconosciute, il suo utilizzo può comportare dei rischi. Non aprire l'alloggiamento della bilancia: contiene parti non utilizzabili dall'utente. In caso di problemi, contattare un esperto METTLER TOLEDO. Utilizzare lo strumento sempre e solo in conformità alle istruzioni contenute nel presente manuale. Le istruzioni per la configurazione del vostro nuovo strumento devono essere rigorosamente rispettate. Se lo strumento non viene utilizzato secondo le istruzioni d'uso, la sicurezza dello stesso può essere compromessa e METTLER TOLEDO non si assumerà alcuna responsabilità. Sicurezza del personale Prima di utilizzare la bilancia, è necessario aver letto e compreso le istruzioni d uso. Conservare le presenti istruzioni per poterle consultare in futuro. È vietato alterare o modificare la bilancia in qualsiasi modo. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori METTLER TOLEDO. 32 Informazioni sulla sicurezza

33 Disposizioni di sicurezza ATTENZIONE Danneggiamento della bilancia a) Utilizzare esclusivamente in ambienti chiusi e asciutti. b) Non usare oggetti appuntiti sul touch screen! Sebbene la bilancia presenti una struttura molto robusta, è comunque uno strumento di precisione, di conseguenza deve essere maneggiata con cautela. c) Non aprire la bilancia; contiene parti non utilizzabili dall'utente. In caso di problemi, contattare un esperto METTLER TOLEDO. d) Utilizzare esclusivamente accessori originali e periferiche per la bilancia METTLER TOLEDO, poiché sono stati progettati appositamente per la bilancia. it AVVERTENZA Rischio di folgorazione Utilizzare esclusivamente l'alimentatore universale CA/CC fornito con la bilancia e accertarsi che il valore di tensione indicato corrisponda alla tensione di rete locale. Collegare l alimentatore solo a una presa di rete con messa a terra. Informazioni sulla sicurezza 33

34 C MS MS 3 Design e funzioni 3.1 Componenti 0.1 g 0.01 g MS MS Touch screen capacitivo TFT a colori 2 Tasti funzione 3 Paravento in vetro Impugnatura per l'utilizzo dello sportello del paravento 5 Piatto di pesata 6 Elemento anello paravento 7 Indicatore di livello 8 Foro Kensington con funzione antifurto 9 Piedini di sicurezza (modelli 0,01 g e 0,1 g) 10 Piedino di livellamento 11 Connessione dispositivo USB 12 Interfaccia seriale RS232C 13 Presa per adattatore CA/CC 14 Connessione host USB 15 Etichetta del prodotto 34 Design e funzioni

35 3.2 Tasti del terminale it N. Tasto Nome Spiegazione 1 ON / OFF Per accendere o spegnere lo strumento. 2 Touch screen capacitivo TFT a colori Navigazione generale 3 Tara Per tarare la bilancia. 4 Zero Per azzerare la bilancia. 5 Schermata principale Per tornare da qualsiasi livello di menu, o da un'altra finestra alla schermata principale dell'applicazione. 3.3 Interfaccia utente Lo schermo è un touch screen capacitivo TFT a colori. Lo schermo non solo visualizza informazioni, ma consente anche all'utente di inserire i comandi toccando alcune zone sulla sua superficie. È possibile scegliere le informazioni visualizzate sullo schermo, modificare le impostazioni della bilancia o eseguire determinate operazioni sullo strumento. Solo gli elementi che sono disponibili per la finestra di dialogo corrente appaiono sul display. ATTENZIONE Non toccate il touch screen con oggetti appuntiti o taglienti! Ciò può danneggiare il touch screen. Design e funzioni 35

36 3.3.1 Schermata principale dell'applicazione L'applicazione schermata iniziale apparirà dopo l'avvio dello strumento. Mostra sempre l'ultima applicazione che viene usata prima dello spegnimento della bilancia. L'applicazione schermata principale è la schermata principale della bilancia, da dove è possibile accedere a ogni funzione. È sempre possibile tornare alla schermata principale premendo il pulsante home [ ] nell'angolo inferiore destro dello schermo. Impostare la regolazione del peso e iniziare Informazioni e barre di lavoro Nome Spiegazione 1 Barra informazioni di pesata Mostra il sistema di pesata ausiliare e le informazioni generali sulla bilancia. 2 Barra del titolo dell'attività Mostra le informazioni relative all'attività attuale. 3 Barra dei valori Mostra le informazioni sul processo di pesata attuale. 4 Navigazione principale Funzioni relative all'attività. Campi informazioni Nome Spiegazione 5 Sistema ausiliare di pesata Un indicatore grafico dinamico visualizza la porzione del campo di pesata totale utilizzata. 6 Brevi informazioni sulla bilancia Risoluzione e portata della bilancia.* 7 Campo valore della pesata Mostra il valore del processo di pesata attuale. 8 Campo di testo guida Mostra le istruzioni per il processo di pesata attuale. * Per le bilance approvate: Min (portata minima) ed e (intervallo di verifica della bilancia) vengono mostrati nell'angolo superiore sinistro. Pulsanti di azione Nome Spiegazione 9 Configurazione attività principale Per configurare l'applicazione corrente (ad es. Pesata). 10 Informazioni dettagliate della bilancia Mostra i dati tecnici dettagliati della bilancia. 11 Unità di misura Mostra l'unità del processo di pesata attuale. 12 Attività Per aprire la selezione delle attività. 13 Stampa Per stampare risultati e/o impostazioni (è necessaria una stampante) 14 Impostazioni/Preferenze Per configurare le impostazioni/preferenze. 15 Campo sulle informazioni di stato Mostra le informazioni relative allo stato del sistema. 36 Design e funzioni

37 3.3.2 Finestre di dialogo di inserimento Immissione di caratteri e numeri La finestra di dialogo della tastiera consente all'utente di immettere i caratteri, intesi come lettere, numeri e una varietà di caratteri speciali. it ID - Etichetta 0 16 caratteri Nome Spiegazione 1 Campo di inserimento Mostra i caratteri che sono stati inseriti. 2 Interruttore Se appare un interruttore sul lato destro nella barra del titolo, è necessario attivarlo per inserire un valore. 3 Annulla Per annullare i dati inseriti e per uscire dalla finestra di dialogo. 4 Cancella tutto Per cancellare tutti i caratteri inseriti. 5 Indicatore pagina Per navigare quando la finestra di dialogo è costituita da molte fasi. 6 Cancella Per eliminare l'ultimo carattere inserito. 7 Conferma Per confermare i dati inseriti. 8 Maiuscolo Per commutare tra lettere maiuscole o minuscole. 9 Schede specializzate Per attivare la modalità della tastiera per l'inserimento di lettere, numeri e caratteri speciali. 10 Campo esplicativo Ulteriori informazioni sul valore da inserire (per es. il numero massimo di caratteri disponibili). Design e funzioni 37

38 Modifica ora e data La finestra di dialogo (visualizzazione a selettore) consente all'utente di impostare l'ora e la data. Ora Nome Spiegazione 1 Modifica il formato data/ora Possono essere scelti vari formati di data/ora. 2 Pulsante di selezione Incremento 3 Campo di visualizzazione Mostra l'ora/data definita. 4 Pulsante di selezione Decremento 5 Schede selezione Schede delle sottocategorie selezionabili 38 Design e funzioni

39 3.3.3 Elenchi e tabelle Elementi di base di un semplice elenco comprendente il titolo del contenuto e un elenco di sottoelementi. Toccando un elemento, si apre un elenco di sottoelementi o una finestra di dialogo di immissione. Configurazione e dati generali it Opzioni generali di pesata Modalità di pesata, azzeramento automatico, MinWeigh e molto altro Pubblicazioni Opzioni di stampa e output Dispositivi e connettività Stampanti, PC, lettori codici a barre e altri Impostazioni di sistema Modalità sospensione, notifiche, azzeramento e molto altro Nome Spiegazione 1 Titolo dell'elenco Titolo dell'elenco attuale 2 Tasto Indietro Per tornare un passo indietro. 3 Titolo elemento elenco Titolo dell'elemento dell'elenco 4 Descrizione dell'elemento Mostra i sottoelementi. dell'elenco 5 Posizione di scorrimento È possibile far scorrere l'elenco. 6 Schede selezione Schede delle sottocategorie selezionabili Design e funzioni 39

40 4 Installazione e messa in funzione Questa sezione descrive come mettere in funzione il nuovo strumento. 4.1 Contenuto della fornitura Componenti 0,1 mg 1 mg 0,01 g 0,1 g Paravento 236 mm 168 mm Piatto di pesata Ø 90 mm 127 x 127 mm 170 x 200 mm 190 x 226 mm Elemento paravento Supporto del piatto Piastra inferiore Piastra ESD Capottina di protezione Alimentatore CA/CC universale (specifico per paese) Adattatore CA/CC (senza cavo di alimentazione) - Istruzioni d'uso in forma cartacea o su CD-ROM (specifiche per paese) Guida rapida Certificazione di conformità CE 40 Installazione e messa in funzione

41 MS 4.2 Installazione dei componenti Bilance con risoluzione di 0,1 mg e paravento (236 mm) Installare i seguenti componenti nella sequenza presentata: Avviso Spingere le portine laterali all'indietro e tenere il paravento (1) con entrambe le mani lungo le sbarre in alto. 1 Spostare il blocco del paravento (2) sulla posizione (sblocco). 2 Collocare il paravento sulla bilancia. 3 Spostare il blocco del paravento su (blocco) e collocare la piastra inferiore (3). 4 Collocare l'anello del paravento (4) e il piatto di pesata (6) sul supporto del piatto (5). Avviso Per pulire il paravento, consultare la sezione Pulizia del paravento in vetro (modelli 0,1 mg e 1 mg) [} 55] MS it Bilance con risoluzione di 1 mg e paravento (168 mm) Installare i seguenti componenti nella sequenza presentata: Nota: Spingere le portine laterali all'indietro e tenere il paravento (1) con entrambe le mani lungo le sbarre in alto. 1 Spostare il blocco del paravento (2) sulla posizione (sblocco). 2 Collocare il paravento sulla bilancia. 3 Spostare il blocco del paravento su (blocco) e collocare la piastra inferiore (3). 4 Collocare il piatto di pesata (5) sul supporto del piatto (4). Avviso Per pulire il paravento, consultare la sezione Pulizia del paravento in vetro (modelli 0,1 mg e 1 mg) [} 55] MS 5 Bilance con risoluzione di 0,01 g - Installare i seguenti componenti nella sequenza presentata: Piastra ESD (1) Supporto del piatto (2) Piatto di pesata (3) Elemento anello paravento (4) Installazione e messa in funzione 41

42 MS Bilance con risoluzione di 0,1 g - Installare i seguenti componenti nella sequenza presentata: Piastra ESD (1) Supporto del piatto (2) Piatto di pesata (3) Scelta del luogo d'installazione La bilancia è uno strumento di precisione sensibile; il luogo in cui è posizionata influirà fortemente sulla ripetibilità e sull'accuratezza dei risultati di pesata. Scegliere una superficie stabile e il più orizzontale possibile. Il piano di appoggio deve poter sopportare in modo sicuro il peso di una bilancia a pieno carico. Rispettare le condizioni ambientali (consultare le caratteristiche tecniche). Evitare: L esposizione diretta ai raggi solari Correnti d aria (ad esempio ventilatori o condizionatori) Variazioni di temperatura Vibrazioni 42 Installazione e messa in funzione

43 4.4 Collegamento dello strumento La bilancia è fornita con un adattatore CA/CC o con un cavo di alimentazione specifici per paese. L'alimentatore è adatto a tutte le tensioni di linea comprese nell'intervallo: V CA, 50/60 Hz. Per le specifiche dettagliate, consultare la sezione Caratteristiche tecniche. ATTENZIONE Consentire alla bilancia di riscaldarsi per 30 minuti (i modelli 0,1 mg necessitano di 60 minuti) per permetterle di adattarsi alle condizioni ambientali. Collegare l'adattatore CA/CC al connettore femmina sul retro della bilancia e alla linea di alimentazione. it Attenzione Verificare se l'alimentazione locale rientra in questo intervallo. In caso contrario, non collegare in nessun caso l'adattatore CA/CC all'alimentazione e rivolgersi a un distributore METTLER TOLEDO. La spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile in qualsiasi momento. Prima dell'utilizzo, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Indirizzare il cavo in modo che non possa essere danneggiato e non sia d'ingombro durante l'utilizzo della bilancia. Accertarsi che l'adattatore CA/CC non entri in contatto con alcun tipo di liquido. Installazione e messa in funzione 43

44 4.5 Livellamento della bilancia L'esatto posizionamento orizzontale e l'installazione stabile sono i presupposti fondamentali per ottenere sempre risultati di pesata ripetibili e accurati. Avviso Per compensare le piccole irregolarità o inclinazioni (±2%), lo strumento deve essere livellato e regolato dopo ogni nuovo spostamento. La bilancia può essere messa in bolla con la guida al livellamento e/o con l'indicatore di livellamento sul terminale. Sono presenti due piedini di livellamento per compensare le lievi irregolarità della superficie del banco di pesata Livellamento della bilancia con l'indicatore di livello Tutte le bilance dispongono di un indicatore di livellamento con una bolla d'aria per il livellamento manuale. Livellamento bilance con risoluzione da 0,1 mg e 1 mg - Regolare i due piedini finché la bolla non si ferma esattamente al centro del vetro: Bolla d'aria a "ore 12" Ruotare entrambi i piedini in senso orario. Bolla d'aria a "ore 3" Ruotare il piedino sinistro in senso orario e il piedino destro in senso antiorario. Bolla d'aria a "ore 6" Ruotare entrambi i piedini in senso antiorario. Bolla d'aria a "ore 9" Ruotare il piedino sinistro in senso antiorario e il piedino destro in senso orario. Livellamento bilance con risoluzione da 0,01 g e 0,1 g 1 Rimuovere i fissaggi (A) dei piedini di sicurezza ruotandoli verso l esterno. 2 Ruotare i fissaggi (A) completamente verso l esterno (~ 90 ), in modo che i piedini di sicurezza possano muoversi liberamente. 3 Livellare la bilancia ruotando entrambi i piedini di livellamento (B) fino a quando la bolla non si trova al centro del cerchio interno dell'indicatore di livellamento (vedere la procedura descritta in precedenza). 4 Fissare i piedini di sicurezza ruotando i fissaggi (A) completamente verso l interno. B A A B 44 Installazione e messa in funzione

45 4.5.2 Livellamento della bilancia con l'ausilio dell'apposita guida Quando la bilancia è stata accesa nella sua nuova ubicazione, il simbolo nel campo delle informazioni sul lato sinistro dello schermo. 1 Toccare su [ ]. ð La schermata Notifiche si apre. 2 Selezionare Lo strumento non è in bolla. ð La funzione Guida al livellamento si apre. Lo strumento non è in bolla appare La funzione Guida al livellamento è una guida passo per passo che consente il livellamento della bilancia. it Navigazione: [ ] Impostazioni rapide/preferenze > [ ] Guida al livellamento Lo strumento non è in bolla Ruotare i piedini di livellamento come indicato finché la bolla d'aria non si trova al centro dell'indicatore di livello. Dopo aver seguito le istruzioni, la guida al livellamento visualizzerà le fasi successive. Seguire le fasi finché la bilancia non sarà in bolla. Avviso Utilizzare sempre la bolla d'aria dell'indicatore di livellamento come indicatore di riferimento. Installazione e messa in funzione 45

46 4.6 Trasporto della bilancia Spegnere la bilancia e scollegare il cavo di alimentazione e qualsiasi cavo di interfaccia dalla bilancia. Fare riferimento alle note della sezione Scelta del luogo d'installazione [} 42] per la scelta di un'ubicazione ottimale. Trasporto per brevi distanze ATTENZIONE Per le bilance con un paravento: Non sollevare mai la bilancia afferrando il paravento in vetro. Il paravento non è sufficientemente ancorato alla bilancia. Trasporto per lunghe distanze ATTENZIONE Se si desidera trasportare o spedire la bilancia per lunghe distanze, utilizzare l'imballaggio originale completo. 4.7 Requisiti generali Riscaldamento della bilancia Prima dell'uso è necessario riscaldare la bilancia per ottenere risultati di pesata accurati. Per raggiungere la temperatura di funzionamento, la bilancia deve essere collegata all'alimentazione per almeno: 30 minuti per bilance con risoluzione da 1 mg (0,01 ct) a 5 g. 60 minuti per bilance con risoluzione da 0,1 mg (0,001 ct) o superiore Regolazione della bilancia Per ottenere risultati di pesata accurati, la bilancia deve essere regolata in modo da corrispondere all'accelerazione gravitazionale esistente nel luogo di ubicazione e dipendente dalle condizioni ambientali. Una volta raggiunta la temperatura di funzionamento, effettuare la regolazione necessaria nei casi seguenti: prima di utilizzare la bilancia per la prima volta; quando la bilancia (risoluzione da 0,1 mg) è stata scollegata dall'alimentazione o in caso di guasto all'alimentazione; dopo un cambio di posizione e dopo la fase di riscaldamento; a intervalli regolari durante il servizio di pesata. 46 Installazione e messa in funzione

47 5 Pesare è semplice Questa sezione descrive come eseguire una pesata semplice. Inoltre, vengono spiegati il concetto di base della navigazione e le funzioni di base della bilancia. 5.1 Accensione della bilancia Accendere la bilancia per la prima volta it 1 Rimuovere qualsiasi carico dal piatto di pesata. 2 Collegare la bilancia tramite adattatore CA/CC alla rete elettrica. ð Dopo che la schermata di avvio è scomparsa, la bilancia si avvia con l'applicazione schermata principale. Dopo essere stata accesa per la prima volta, la bilancia può essere accesa premendo a lungo il tasto [ ]. Avviso Quando si accende la bilancia per la prima volta, viene visualizzata la schermata principale dell'applicazione Pesata. A ogni nuova accensione, la bilancia si apre sempre con la schermata iniziale dell'applicazione che è stata utilizzata prima dello spegnimento. 5.2 Spegnimento della bilancia 1 Premere su [ ] e tenere premuto finché non appare la finestra di dialogo Spegnimento. 2 Toccare su [ ]. ð La bilancia si spegne e passa in modalità standby. Avviso All'accensione dalla modalità standby, la bilancia non richiede un tempo di riscaldamento ed è subito pronta per pesare. Se la bilancia si spegne dopo un tempo preselezionato, il display è poco illuminato e visualizza l'ora e la data. Se la bilancia è stata spenta manualmente, il display è spento. Per spegnere completamente la bilancia, deve essere scollegata dall'alimentazione. Pesare è semplice 47

48 5.3 Impostazioni e attività principali in breve Lo schema di seguito fornisce una panoramica delle impostazioni principali di un'applicazione (ad es. Pesata). A seconda dell'applicazione, le opzioni selezionabili e il loro contenuto possono variare. Ogni applicazione si basa su questo concetto. Configurazione principale dell'applicazione Informazioni sulla bilancia Impostazioni generali Attività 48 Pesare è semplice

49 5.4 Navigazione sul touch-screen Per interagire con la bilancia, usare lo schermo e i tasti di funzionamento nella parte inferiore dello schermo. La navigazione sullo schermo è simile alla navigazione su uno smartphone o tablet PC Apertura di un'applicazione Per aprire le impostazioni o applicazioni, toccare con le dita sul simbolo dell'applicazione (per es. [ ] Pesata). it Attività - Pesata e altre applicazioni Totale Pesata percent Pesata dinamica Verifica Pesata Fattore pesata Scorrimento Quando le opzioni sono troppo numerose da visualizzare su una schermata, a destra compare una barra blu. Ciò significa che l'utente può scorrere su e giù. Per scorrere, posizionare semplicemente le dita in un luogo qualsiasi dell'elenco e trascinare verso l'alto o verso il basso. Impostazioni rapide/preferenze Data e ora Luminosità Suono ON (3 di 3 segnali acustici) Lingua Pesare è semplice 49

50 5.4.3 Utilizzo dei collegamenti Per semplificare la navigazione sul touch screen capacitivo TFT a colori, ci sono alcuni collegamenti che consentono un accesso rapido alle aree più importanti della bilancia. Il campo di valore di pesata sull'applicazione di schermata principale, ad esempio, funziona come un collegamento (vedere schema sotto), così come l'unità di misura accanto al campo di valore di pesata. A seconda dell'applicazione, esistono altri collegamenti che possono essere utilizzati. Avviso Ogni impostazione che può essere modificata direttamente tramite collegamento, può anche essere modificata nelle impostazioni di configurazione principali dell'applicazione. 5.5 Esecuzione di una pesata semplice Quando si accende la bilancia per la prima volta, la schermata principale dell'applicazione Pesata si apre automaticamente. Se la bilancia era già stata usata, si apre l'ultima applicazione usata prima di spegnere la bilancia. Se un'altra applicazione è in esecuzione, passare all'applicazione Pesata. Navigazione: [ ] > Attività - Pesata e altre applicazioni > [ ] Pesata 1 Premere [ ] per azzerare la bilancia o [ ] per effettuare la tara. ð La schermata iniziale si presenta come questa: 2 Appoggiare un campione sul piatto di pesata. ð Compare il simbolo di instabilità e il valore nel campo del valore della pesata diventa azzurro. 50 Pesare è semplice

51 it scompare e il valo- ð Dopo un breve periodo di tempo, il piatto di pesata è stabile. Il simbolo di instabilità re nel campo del valore della pesata diventa di nuovo blu scuro. ð Il processo di pesata è terminato. Il risultato appare sullo schermo. 5.6 Passaggio tra le unità di peso Esistono diverse unità di peso disponibili. Il valore predefinito è specifico per paese. L'unità di pesata può essere scelta tramite le impostazioni principali dell'applicazione corrente o tramite collegamento. Quest'esempio descrive come modificare l'unità di peso tramite il collegamento. 1 Toccare sull'unità del processo di pesata (collegamento) gram (g). ð La schermata Unità principale si apre. 2 Mettere le dita in qualsiasi luogo nell'elenco e trascinare verso l'alto per scorrere verso il basso. Pesare è semplice 51

52 Unità principale g (Predefinito) 3 Scegliere un'altra unità di pesata (per es. ounce (oz)) toccando su di essa. 4 Toccare su [ ] per confermare l'unità di pesata selezionata. ð L'unità di pesata gram (g) è stata modificata in ounce (oz). Avviso Sulle bilance omologate questa voce di menu ha un'impostazione fissa e non può essere modificata. 52 Pesare è semplice

IT: Istruzioni d uso AM10 - Modulo regolazione in funzione della temperatura esterna

IT: Istruzioni d uso AM10 - Modulo regolazione in funzione della temperatura esterna 7215 4300 07/2005 EU Per l utente / pro u ivatele / pre obsluhujúceho IT: Istruzioni d uso AM10 - Modulo regolazione in funzione della temperatura esterna CZ: Návod k obsluze AM10 - Moduly pracující v

Více

Gruppo idraulico. Art.4745. Hydraulická jednotka. Gruppo idraulico per impianti solari termici. Hydraulická solární jednotka

Gruppo idraulico. Art.4745. Hydraulická jednotka. Gruppo idraulico per impianti solari termici. Hydraulická solární jednotka Gruppo idraulico Art.4745 Gruppo idraulico per impianti solari termici Hydraulická solární jednotka DESCRIZIONE /POPIS Il gruppo di circolazione viene utilizzato sul circuito primario degli impianti solari

Více

harvia griffin COLOUR LIGHT Øídicí jednotka Centralina di controllo

harvia griffin COLOUR LIGHT Øídicí jednotka Centralina di controllo harvia griffin COLOUR LIGHT Øídicí jednotka Centralina di controllo 31032009 Tyto pokyny pro montá¾ a pou¾ití jsou urèeny majitelùm jednotek barevného osvìtlení a ovládacích jednotek a pro elektrotechniky

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

HARVIA GRIFFIN INFRA. Řídicí jednotka. Centralina di controllo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Řídicí jednotka. Centralina di controllo HARVIA GRIFFIN INFRA Řídicí jednotka Centralina di controllo 10122014 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu odpovědnou za provoz infračervených kabin, zářičů a řídicích

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha Návod k obsluze brite WeighOnly Pultová obchodní váha 2 METTLER TOLEDO Návod k obsluze brite WeighOnly Číslo zakázky 30209989 Obsah 1 Vaše nová pultová obchodní váha...4 1.1 Nejdůležitější funkce...4 1.2

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Modely XS - část 1

Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Modely XS - část 1 Návod k obsluze Přesné váhy Excellence Modely XS - část 1 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Konvence a symboly použité v tomto návodu k použití 6 2 Bezpečnostní informace 7 2.1 Definice signálů varování a symbolů 7

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

NIGHT & DAY.SPEED. Elektromechanická závora. Návod k instalaci, použití a údržbu - 1 -

NIGHT & DAY.SPEED. Elektromechanická závora. Návod k instalaci, použití a údržbu - 1 - NIGHT & DAY.SPEED Elektromechanická závora Návod k instalaci, použití a údržbu UNAC ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI INFISSI MOTORIZZATI E AUTOMATISMI PER SERRAMENTI IN GENERE - 1 - CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE CON BY-PASS 3-CESTNÝ ZÓNOVÝ VENTIL S BY-PASSEM Art. 2137

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE CON BY-PASS 3-CESTNÝ ZÓNOVÝ VENTIL S BY-PASSEM Art. 2137 Le valvole motorizzate possono essere utilizzate nei più svariati settori dell impiantistica. Particolarmente indicate come valvole per la regolazione e contabilizzazione d impianti di riscaldamento singoli

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

QSD-DIG 230/24 2CSM273063R1521

QSD-DIG 230/24 2CSM273063R1521 QSD-DG 230/24 2CSM273063R1521 CZ Pannello di segnalazione a distanza Panel pro dálkovou signalizaci QSD-DG 230/24 ŠTÍTEK PRO DENTFKA 2CSM310000R1521 S.p.a - SACE Division V.le dell ndustria, 18 20010 Vittuone

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Návod k použití pro Kompaktní váhu

Návod k použití pro Kompaktní váhu Návod k použití pro Kompaktní váhu Katalogové číslo: 214118 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2 Klávesnice EKB2 Instalační manuál Verze 1.2 Klávesnice EKB2 byla vyvinuta jako příslušenství bezpečnostního zařízení ESIM264. Základní funkce klávesnice EKB2: Plné zapnutí a vypnutí bezpečnostního zařízení

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Návod k použití pro Stolní váhu

Návod k použití pro Stolní váhu Návod k použití pro Stolní váhu Katalogové číslo: 214091 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Pompa aspirante e di alimentazione PS 40 Compact. PS 40 Compact suction and feed pump. Sací a dopravní čerpadlo PS 40 Compact

Pompa aspirante e di alimentazione PS 40 Compact. PS 40 Compact suction and feed pump. Sací a dopravní čerpadlo PS 40 Compact Pompa aspirante e di alimentazione PS 40 Compact PS 40 Compact suction and feed pump Sací a dopravní čerpadlo PS 40 Compact IT GB CZ 1 IT Grazie per la fiducia accordata a STORCH. Con l acquisto avete

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

METTLER TOLEDO. Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Plus Modely XP část 1

METTLER TOLEDO. Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Plus Modely XP část 1 F F F F F F F METTLER TOLEDO F F F Návod k obsluze Přesné váhy Excellence Plus Modely XP část 1 METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO Obsah 1 Úvod 5 1.1 Konvence a symboly použité v tomto návodu k použití 6 2

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Ohaus kompaktní váhy Modely CS-200, CS-2000 a CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA-

Ohaus kompaktní váhy Modely CS-200, CS-2000 a CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA- Ohaus kompaktní váhy Modely CS-200, CS-2000 a CS-5000 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA- CS-200, CS-2000 a CS-5000 se od sebe liší pouze svou kapacitou vážení. Údaje této příručky platí pro oba modely, pokud není

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB je teplotní snímač, který se používá při měření špatně dostupných míst a při přemisťování břemen. Nastavitelný

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více