STANOVY MAS Lednicko-valticky areal, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY MAS Lednicko-valticky areal, z. s."

Transkript

1 STANOVY MAS Lednicko-valticky areal, z. s. Clanek 1 Nazev a sidle spolku 1. Nazev: MAS Lednicko-valticky areal, z. s. 2. Sidlo: Lidicka , Breclav Clanek 2 Utel spolku a prostredky k jeho dosazeni 1. Spolek je zalozen na uzemnim principu a vykonava cinnost mistni akcnf sku piny (dale jen "MAS") na Uzemi MAS definovanem cl. 3 Stanov. 2. Hlavnim ucelem spolku spolecensky uzitecna Cinnost, vsestranne prispivat ke zlepsovani a rozvoji kvality zivota, rozvoji a uplatnovani zakladnich lidskych pray a humanitarnich zasad, a prispivat tim k naplnovani obecneho blaha. 3. Dalsfm ucelem spolku je zejmena: a) zajisteni naplnovani principu partnerstvi spocivajfci v intenzivni spolupraci mezi statni spravou a samospravou, podnikatelskymi subjekty, neziskovymi organizacemi, dalsimi subjektya obcany; b) distribuce verejnych financnich prostredku a provadeni SCLLD - Strategie komunitne vedeneho mistnfho rozvoje v uzemni pusobnosti spolku; c) podpora rozvoje obcanskych iniciativ na mistni a regionalni urovni, ochrana pfirody a krajiny, kulturniho bohatstvi a zdravi obyvatel regionu; d) zvyseni ekonomicke prosperity a kvality zivota regionu; e) propagace regionu a spoluprace na regionalni, narodnf a mezinarodnf urovni; f) zajisfovani financnich, lidskych, materialnich a informacnfch zdroju pro rozvoj regionu. 4. Pro dosazenf ucelu spolku zajisti spolek podminky pro ziskavani financnf podpory z fondu Evropske unie (dale jen "EU") a z narodnich programu. Pri teto Cinnosti vyuziva MAS metodu LEADER. 5. Hlavnim cinnosti spolku je verejne prospesna cinnost, smerujici k ochrane a uspokojeni spolecnych zajmu a naplnovani ucelu spolku. 6. Spolek dosahne sveho ucelu zejmena temito diltimi cinnostmi a) podpora realizace projektu v oblasti pece 0 krajinu, sfdel a jejich hod not; b) podpora rozvojovych projektu a propagace vinarske turistiky a agroturistiky v zajmovem uzemf - viz CI. 3 Stanov; c) koordinace, posouzeni a vyber projektu a dalsich akcf zabezpecujicfch udrzitelny rozvoj zajmoveho uzemi; d) podpora multifunkcniho zemedelstvi, zejmena vinarstvi, ovocnictvi, zelinarstvi, zahradnictvi a ochrana krajiny v zajmovem uzemi; e) podpora preshranicni spoluprace, vytvarenf partnerstvi se zahranicnimi subjekty, zprostredkovani zahranicnich zkusenosti a kontaktu tuzemskym subjektum; f) komunikace a spoluprace s organy statni spravy a samospravy pro zajisteni udrzitelneho rozvoje regionu; g) zabezpeceni cinnostf pri komunikaci a spoluprace s obdobnymi subjekty, odborniky a institucemi EU; h) spoluprace pri tvorbe projektu pro rozvoj lidskych zdroju; Se sidlem: Breclav, Lidicka , PSG

2 ,I,A i) propagacea reprezentace zajmoveho uzemi regionu a okolnich obci, vydavani publikaci a propagatnich materialu a utast na mezinarodnich a tuzemskych veletrzich; j) zaji~teni poradenske a informatni tinnosti spolku, organizovani konferenci, seminaru, besed a stazi. 7. Vedle hlavni tinnosti muze spolek vyvijet tez vedlej~i hospodarskou tinnost spocivajici v podnikani nebo jine vydeletne tinnosti, je-li jeji utel v pod pore hlavni tinnosti nebo v hospodarnem vyuziti spolkoveho majetku. Clanek 3 Zajmove uzemi 1. Spolek vyviji svoji tinnost v zajmovem uzemi tasti dobrovolneho svazku obci Lednicko valticky areal (dale jen "DSO LVA") a zahrnuje uzemi obci a mest: Breclav, Bulhary, Hlohovec, Podivin, pritluky, Rakvice, Lednice, Valtice, Velke Bilovice. (dale jen "zajmove uzemi"). Clanek4 Clenstvi ve spolku 1. Glenstvi ve spolku je dobrovolne. Glenem spolku se muze stat kazda fyzicka osoba star~i 18 let s trvalym bydli~tem v zajmovem uzemi a pravnicka osoba mahci sidlo nebo provozovnu nebo prokazatelne pusobici v zajmovem uzemi, ktera souhlasi se stanovami a s cili spolku, a ktera zastupuje verejne nebo soukrome mistni socioekonomicke zajmy. 2. Glenstvi ve spolku vznika rozhodnutim vykonne rady spolku. Proti rozhodnuti Vykonne rady 0 neprijeti za tlena muze dottena osoba podat odvolani, 0 kterem s konetnou platnosti rozhoduje Valna hromada na svem nejbligim zasedani. 3. Pomer tlenu verejneho, soukromeho a neziskoveho sektoru ve spolku - mistni aktni sku pine je max. 49 % tlenu z kazdeho sektoru. 4. Je-li tlenem spolku pravnicka osoba, pisemne zmocni fyzickou osobu, aby ji v organu zastupovala, jinak pravnickou osobu zastupuje tlen jejiho statutarniho organu. Glen spolku pravnicka osoba - je povinen pisemne urtit sveho zastupce pro jednani v organech spolku. 5. Glenove spolku tvori zajmove skupiny, ktere jsou cllene zamerene na urtitou problematiku SCLLD, pritemz 0 vytvoreni a vymezeni zajmovych skupin rozhoduje vykonna rada. Prislu~nost k dane zajmove sku pine definuje tlen spolku podle sve prevazujici tinnosti s tim, ze tlen spolku muze byt prislu~ny pouze k jedne zajmove sku pine. 6. Seznam tlenu spolku a jejich poverenych zastupcu, vede Kancelar spolku. Spolek zverejnuje seznam svych clenu zpusobem umoznujicim dalkovy pristup. pri uverejneni neuplneho seznamu tlenu z neho musi byt patrne, ze je neuplny. 7. V seznamu clenu se u kazdeho tlena uvadeji nasledujici udaje: Fyzicke osoby Pravnicke osoby Jmeno a prijmeni: Nazev: Bydli~te: Sidlo: Datum narozeni: IG: Tel. t.l Tel. t.l Osoba zastupujici tlena ve spolku: 8. Zapis a vymazy ze seznamu tlenu provadi Kancelar spolku. Kancelar spolku provede zap is noveho tlena do seznamu tlenu ve Ihute 30 dnu od vzniku tlenstvi. Kancelar spolku provede vymaz tlena ze seznamu tlenu ve Ihute 30 dnu od zaniku tlenstvi. 9. Kancelar spolku je povinna vydat ve Ihute 15 dnu vypis ze seznamu tlenu kazdemu tlenovi, ktery 0 vypis pozada. 10. Glenstvi ve spolku nelze prevest na jinou osobu, nelze jej prodat ani zdedit. Glenstvi se vaze na osobu tlena, je neprevoditelne na jinou osobu a neprechazi na jeho pravniho nastupce. Se sidlem: Sreclav, Lidicka , pst:

3 J Clanek 5 Prava a povinnosti clenu spolku 1. Glen spolku ma pravo zejmema: a) ueast na hlasovani nejvymiho organu spolku; b) podilet se na einnosti spolku; c) predkladat podnety a navrhy organum spolku; d) volit organy spolku a byt volen do organu spolku; e) pravo a povinnost byt zaelenen do jedne ze zajmovych skupin. 2. tlen spolku je povinen zejmena: a) dodriovat stanovy spolku, aktivne se podilet na plneni cilu spolku; b) sveoomite vykonavat funkce v organech spolku; c) dbllt 0 dobre jmemo a neposkozovat spolek; d) chovat se eestne vuei spolku, aktivne hajit jeho zajmy, dodriovat vniti'ni dohody a zachovavat vniti'ni i'ad spolu a nepodnikat zadne kroky, ktere by byly v rozporu se zajmy spolku; e) aktivne a pravidelne se ueastnit jednani organu spolu a prispivat ke zlepseni jejich prace; f) ueastnit se jednani Valne hromady nebo svou neueast radne omluvit; g) platit elenske prispevky v terminu a vysi odsouhlasenem VH. Clanek 6 Zelnik clenstvi 1. Glenstvi ve spolku zanika: a) vystoupenim elena na zaklade pisemneho oznameni 0 vystoupeni ze spolku; b) umrtim elena - fyzicke osoby; c) zanikem elena - pravnicke osoby; d) vyloueenim elena; e) zrusenim spolku; f) nezaplacenim elenskeho prispevku. 2. Glen spolku muze byt vyloueen ze spolku pouze z duvodu zavazneho poruseni povinnosti vyplyvajicich ze elenstvi ve spolku, a to postupem podle ustanoveni 239 NOZ. Za zavazne poruseni se povazuje zejmena jednani proti zajmum spolku, potazmo jednani proti dobrym mravum. 3. Glenstvi ve spolku zanikne, pokud elen nezaplati elensky pi'ispevek. Clanek 7 Organy spolku 1. Organy spolku jsou: a) Valna hromada (VH) - nejvymi organ spolku; b) Vykonna rada (VR) - rozhodovaci a statutarni organ spolku; c) Kontrolni vybor (KV) - kontrolni organ spolu; d) Vyberova komise (VK) - vyberovy organ spolku. 2. Jeden elen spolku muze byt krome Valne hromady elenem pouze jednoho dalsiho organu die tohoto elanku. Clanek 8 Valna hromada 1. NejvyMim organem spolku je Valna hromada a tvori ji vsichni elenove spolku. 2. Pri ureeni hodnoty hlasu jednotlivych elenu se na zasedani postupuje nasledovne: - Pokud jsou na zasedani Valne hromady pritomni elenove v takovem slozeni, ze pri uplatneni pravidla,,1 elen = 1 hlas" nepredstavuje zadna ze zajmovych skupin vice nez 49 % hlasovacich pray, ma kazdy elen 1 hlas. - Pokud jsou na zasedani Valne hromady pritomny elenove v takovem slozeni, ze pri uplatneni pravidla,,1 elen = 1 hlas" nektera ze zajmovych sku pin predstavuje vice nez 49% hlasovacich Se sidlem: Bfeclav, Lidicka , PSG:

4 prav, prepoete se hodnota hlasu jednotlivych clenu zpusobem uvedenym v jednacim radu valne hromady spolku. Ucelem tohoto prepoctu je dosahnout vyvazenosti hlasu jednotlivych zajmovych skupin. 3. Valna hromada je svolavana podle potreby, nejmene v~ak jednou za kalendarni rok. Valna hromada se svolava formou pisemneho oznameni clenum spolku minimalne 14 kalendarnich dni pred terminem konani valne hromady. Zasedani Valne hromady svolava predseda vykonne rady spolku nebo vykonnou radou poverena osoba. predseda Vykonne rady spolku je povinen svolat Valnou hromadu k zadosti nejmene 30 % clenu spolku. 4. Valna hromada je usna~enischopna, pokud je pritomna nadpolovicni vet~ina v~ech clenu spolku. Pro prijeti rozhodnuti je potreba souhlasu nadpolovieni vet~ina pritomnych hlasu, s vyjimkou schvalovani navrhu na zmenu stanov, pro ktere musi hlasovat dvoutretinova vet~ina pritomnych clenu. 5. Neni-li valna hromada na svem zasedani do 30 minut po stanovenem terminu zahajeni radne valne hromady uvedene na pozvance usna~enischopna, muze predsedajici radne zasedani ukoncit a bezprostredne pote zahajit nahradni valnou hromadu. Nahradni valna hromada rozhoduje za ucasti libovolneho poetu partneru. 6. Valna hromada ma tyto pravomoci: a) schvaluje stanovy spolku a svuj jednaci rad; b) schvaluje vyrocni zpravu 0 cinnosti a hospodareni spolku za kalendarni rok a schvaluje ucetni zaverku; c) schvaluje rozpocet spolku a jeho zmeny; d) schvaluje strategii dal~iho rozvoje regionu; e) zrizuje povinne organy - rozhodovaci (VR), kontrolni (KV) a vyberovy organ (VK); f) voli a odvolava cleny Vykonne rady spolku, cleny Kontrolniho vyboru a cleny Vyberove komise a rozhoduje 0 jejich odmenach; g) rozhoduje 0 fuzi nebo zru~eni spolku; h) rozhoduje 0 distribuci verejnych financnich prostredku - schvaluje SCLLD - Strategie komunitne vedeneho mistniho rozvoje, nese zodpovednost za distribuci verejnych prostredku a provadeni SCLLD v uzemni pusobnosti; i) jmenuje likvidatora pri zaniku spolku; j) schvaluje vy~i clenskych prispevku, ktere si vyhradi svym rozhodnutfm. Clanek 9 Vykonna rada 1. Vykonna rada (dale jen "VR") je kolektivnim statutarnim organem spolku, ma tri cleny a za svoji cinnost odpovida Valne hromade. Clenove VR jsou voleni z clenu spolku, pricemz verejny sektor ani zadna ze zajmovych sku pin nepredstavuje vice nez 49 % hlasovacich prav. pri rozhodovani je hlasovaci pravo clenu VR spolku rovne. Funkcni obdobf elenu VR spolku je 5 let. 2. Clenove VR voh ze sveho stredu predsedu, ktery svolava a ridi jednani VR. Kterykoliv z clenu VR je na zaklade poverenf predsedy nebo v pripadech, kdy se takto usnese VR, opravnen provadet vykon jeho pravomoci v dobe nepritomnosti predsedy. 3. Spolek zastupuje samostatne predseda vykonne rady. 4. Clenem VR muze byt fyzicka osoba, ktera musi byt svepravna a bezuhonna ve smyslu pravniho predpisu upravujiciho zivnostenske podnikani. Je-Ii clenem pravnicka osoba, musi splnovat tuto podminku ten, kdo tuto pravnickou osobu zastupuje. 5. Za vykon funkce elena Vykonne rady nalezi odmena schvalena Valnou hromadou. 6. VR se schazi nejmene jednou za ~est mesicu. Jednani VR se v ostatnim ridi jejfm jednacim radem. VR je usnasenischopna, je-li pritomna nadpolovicni vet~ina clenu. Pro prijeti rozhodnuti je treba souhlasu vet~iny pritomnych. Jestlize s tim souhlasi v~ichni clenove VR, muze VR ucinit rozhodnuti i mimo zasedani. 7. predseda Rady spolku predklada zpravu 0 cinnosti spolku a 0 jejim hospodareni Valne hromade. Se sidlem: Breclav, Lidicka , pst:

5 8. Do pusobnosti VR nalezi: a) schvalovat jednaci fad VR, jednaci i'my ostatnich organu spolku, status spolku, smernice a dalsi organizatni pravidla spolku a jejich zmeny; b) pi'ijimat a vylutovat tleny spolku; c) svolavat Valnou hromadu minimalne 1x za kalendai'ni rok; d) schvalovat zpusob hodnoceni a vyberu projektu, zejmema vyberova kriteria pro vyber projektu; e) vybirat projekty k realizaci a stanovovat vysi alokace na zaklade navrhu Vyberove komise, f) schvalovat vyzvy k podavani zadosti; g) aktualizovat strategii rozvoje regionu; h) schvalovat uzavi'eni a ukonteni pracovnepravniho vztahu s vedoucim zamestnancem (manazerem spolku) pro realizaci SCLLD - Strategie komunitne vedeneho mistniho rozvoje; i) vybirat tleny Kancelai'e MAS, schvalovat uzavfeni a ukonteni pracovnepravnich nebo obdobnych vztahu se tleny Kancelafe MAS; j) dbat na sledovani cuu, k jejichz naplneni byl spolek zalozen; k) projednat a pfedlozit rozpotet spolku a jeho zmeny Valne hromade ke schvaleni; I) zfizovat uzemni pracoviste die potreby; m) Mit tinnosti Kancelai'e spolku; n) rozhodovat 0 vytvofeni a vymezeni zajmovych sku pin v souladu s SCLLD; 0) provadet tinnosti souvisejicich s funkci tiskoveho mluvtiho, v uzke soutinnosti s manazerem spolku zajist'ovat spolupraci komunikatnfho centra s tuzemskymi a mezinarodnimi subjekty. Clanek 10 Kontrolni vybor 1. Kontrolnf vybor je kontrolnim organem spolku a ma tfi tleny. Clenove Kontrolniho vyboru jsou voleni z tlenu spolku, na dobu 5 let, opakovane zvolenf je mozne. Kontrolni vybor voll z fad svych tlenu pi'edsedu. Pfedseda svolava a i'idi zasedanf Kontrolniho vyboru. Pfi rozhodovani je hlasovaci pravo tlenu Kontrolniho vyboru rovne. Kontrolni vybor je usnasenischopny, je-li prrtomna nadpolovitnf vetsina tlenu. Pro pfijeti rozhodnuti je treba souhlasu vetsiny prrtomnych. Clenstvi v Kontrolnfm vyboru je neslutitelne s tlenstvim v Rade spolku a s funkci likvidatora. 2. Clenove Kontrolnfho vyboru jsou opravneni: a) kontrolovat veskerou tinnost spolku a jejich organu; b) pi'ipominkovat navrh rozpottu spolku; c) nahlizet do utetnictvf a jinych dokladu spolku a kontrolovat tam obsazene udaje; d) utastnit se jednani Vykonne rady spolku, musi jim by! udeleno slovo, pokud 0 ne pozadajf. 3. Kontrolnf vybor: a) pi'ezkoumava utetni zaverku a vyrotni zpravu spolku; b) kontroluje metodiku zpusobu vyberu projektu spolku a jejf dodrzovani, vtetne vyfizovani odvolanf zadatelu proti vyberu spolku; c) zodpovida za monitoring a hodnoceni SCLLD - Strategie komunitne vedeneho mistniho rozvoje (zpracovava a pi'edklada ke schvalenf Vykonne rade indikatorovy a evaluatni plan SCLLD - Strategie komunitne vedeneho mfstniho rozvoje); d) nejmene jedenkrat rotne podava zpravu Valne hromade 0 vysledcfch sve kontrolnf tinnosti; e) dohlizi na to, ze spolek vyviji tinnost v souladu se zakony a stanovami spolku, platnymi pravidly, standardy a SCLLD - Strategie komunitne vedeneho mfstniho rozvoje; f) svolava mimofadne jednani Valne hromady a Vykonne rady spolku, jestlize to vyzaduji zajmy spolku; Se sidlem: Breclav, Lidicka , PSG:

6 g) aktivne monitoruje realizovane projekty; h) kontroluje plneni podminek provadenych projektu. 4. Kontrolni vybor je povinen upozornit Vykonnou radu spolku na poru~eni zakonu nebo stanov, na nehospodarne postupy nebo dal~f nedostatky neprodlene pote, co se 0 techto skuteenostech dozvi. V pripade, ze neni sjednana naprava, informuje Kontrolni vybor Valnou hromadu a predlozi navrh dal~iho postupu. 5. Clenem Kontrolniho vyboru muze byt fyzicka osoba, ktera musi byt svepravna a bezuhonna ve smyslu pravniho predpisu upravujicfho zivnostenske podnikani. Je-li elenem pravnicka osoba, musf splr"lovat tuto podminku ten, kdo tuto pravnickou osobu zastupuje. 6. Za vykon funkce elena Kontrolnfho vyboru nalezi odmena schvalena Valnou hromadou. Clanek 11 Vjberova komise 1. Cleny Vyberove komise jsou subjekty, ktere na uzemi spolku prokazatelne mistne pusobi, jmenovani Valnou hromadou s tim, ze elenem Vyberove komise musi byt vzdy minimalne jeden zastupce, ureeny: a) verejnym sektorem, b) soukromym sektorem, c) neziskovym sektorem. 2. Vyberova komise ma vzdy nejmene 3 eleny, pocet jejich elenu musi byt vzdy lichy. Clenove jsou voleni na dobu 1 roku, opakovane zvoleni je mozne. 3. Valna hromada muze stanovit vice vyberovych komisi pro jednotlive operaeni programy. 4. Vyberova komise se schazi podle potreby, nejmene v~ak jednou roene. V pripade neeinnosti del~f nez jeden rok svolava schuzi Vyberove komise predseda Vykonne rady. pri rozhodovani je hlasovaci pravo elenu Vyberove komise rovne. Verejny sektor ani zadna ze zajmovych skupin nepredstavuje vice nez 49 % hlasovacich prav. Vyberova komise voli predsedu z rad svych elenu. Predseda svolava a ridi zasedani Vyberove komise. Jednani Vyberove komise se ridi jednacfm radem a manualem, schvalenym Vykonnou radou. 5. Vyberova komise: a) provadi predvyber projektu na zaklade objektivnich kriterii - navrhuje jejich poradi podle prinosu techto operaci k plneni zameru a cilu SCLLD. 6. Clenem Vyberove komise muze byt fyzicka osoba, ktera musi byt svepravna a bezuhonna ve smyslu pravniho predpisu upravujiciho zivnostenske podnikani. Je-li elenem pravnicka osoba, musi splr"lovat tuto podminku ten, kdo tuto pravnickou osobu zastupuje. 7. Za einnost elena Vyberove komise nalezi odmena schvalena valnou hromadou. Clanek 12 Kancelar MAS 1. Spolek zrizuje Kancelar MAS, kterou tvori zejmena manazer spolku, projektovy manazer, ueetni, administrativni pracovnici, poradci apod. Vedoucim Kancelare je manazer spolku, ktery je vuei spolku v pracovnepravnim vztahu. 2. Kancelar MAS zaji~t'uje ve~kere servisni einnosti pro ostatni organy spolku, jedna se zejmena o tyto einnosti: a) vede a zpracovava administrativni a dokumentarnf agendu; b) vede evidenci ukolu ulozenych Vykonnym vyborem a jejim predsedou, zaji~t'uje chod podatelny, vede evidenci a kontrolu do~le a odeslane korespondence, sleduje terminy plneni, administrativne zaji~t'uje vypracovani vyroeni zpravy; c) sleduje stav financovani projektu; d) zajist'uje zpracovani inventarizace; e) vede zpracovani dileich a zavereenych zprav projektu; f) vede komplexni prehled 0 aktivitach v regionu; g) vede seznam elenu spolku. Se sidlem: Bfeclav, Lidicka , PSC:

7 3. elen Kancelafe. MAS je povinen zachovavat mltenlivosti ve vecech, dotykajfcfch se zajmu spolku, jeho partneru a tlenu. Tato povinnost trva i po ukontenf tinnosti jako tlena Kancelafe MAS. 4. Manazer pusobf jako odbornfk (facilitator) odpovfdajfcf za prubeh na jednanfch Vyberove komise Funkci manazera plnf povefena osoba na zaklade smlouvy se spolkem, schvalena k vykonu teto funkce VR. Manazer je z vykonu sve tinnosti odpovedny VR Kancelaf MAS zajist'uje nasledujfcf tinnosti: a) monitoring grantu a dotacf z oblasti vyzev urtenych pro MAS; b) vydavanf Zpravodaje spolku, vlozenf Zpravodaje na web spolku a rozeslanf Zpravodaje tlenum spolku; c) administrativnf podfl na pffprave projektu a vyzev spolku k predkladanf zadostf 0 poskytnutf dotacf (pffrutka pro zadatele, bodovacf kriteria, povinne pi'rlohy, hlasenf, zaveretna zprava, apod.); d) administrativnf spoluprace pri vyberu zadostf 0 dotaci pro spolek; e) prubezne sledovanf, aktualizace a doplnovanf podkladu (projektove fise, zasobnfk projektu, apod.) pro tvorbu a aktualizaci dokumentu spolku (stanovy, strategie, zamery atp.); f) vedenf evidence ukolu ulozenych Vykonnym vyborem a jejfm pfedsedou, sledovanf termfnu jejich plnenf; g) zpracovanf vyrotnf zpravy spolku k pffslusnemu kalendafnfmu roku na zaklade podkladu pfedanych jednotlivymi organy spolku; h) zajist'ovanf projektoveho a technickeho poradenstvf tlenum spolku v konzultatnf dny; i) provadenf tinnosti administratora internetove prezentace spolku, zabezpetuje, ze internetove stranky obsahuji minimalne tyto informace: zfizovacf dokumenty, aktualnf seznam tlenu spolku, aktualnf seznam partneru a zajmovych skupin MAS, adresu sfdla a Kancelare, konzultatnf hodiny, kontaktnf osoba, mapu uzemnf pusobnosti, vyrotnf zpravu 0 cinnosti a hospodafenf spolku, seznam clenu povinnych organu spolku. Clanek 13 Hospodafeni spolku 1. Spolek hospodarf s majetkem spolku zfskanym zejmena z: a) tlenskych pffspevku, ve vysi stanovene Valnou hromadou; b) mimofadnych clenskych pffspevku; c) dotacf a grantu nebo jinych obdobnych plnenf; d) daru; e) pffjmu z vlastnf cinnosti; f) vynosu z majetku. 2. Spolek muze vykonavat podnikatelskou tinnost pouze jako tinnost vedlejsf, pouze pro zajistenf podpory sve hlavnf tinnosti. 3. Hospodafsky vysledek po zdanenf muze byt vyuzit pouze k zajistenf podpory hlavnf tinnosti spolku (napf. spolkovou tinnost a spravu spolku), je nepffpustne rozdelovanf zisku mezi tleny spolku, tleny jejich organu nebo jejich zamestnance ani osobam jim blfzkym. 4. Prostfedky spolku nesmejf byt pouzfvany k obohacovanf fyzickych ani pravnickych osob. Platf to v pine mfre i pro tleny a zamestnance polku. To nevylutuje pouzitf prostredku k socialnfm nebo charitativnfm utelum. Vyjimku z tohoto ustanovenf tvoff fadna mzda ti odmena sjednana na zaklade platnych smluv. Veskere zfskane prostfedky musf byt vyuzfvany ve smyslu techto stanov, musf slouzit k financovanf tinnostf naplr"lujfcfch poslanf a crle spolku a k vytvafenf potfebnych podmfnek pro realizaci tech to tinnostf. 5. Spolek nabyva do sveho vlastnictvf, spravy nebo uzfvanf majetek, za utelem fadneho naplr"lovanf poslanf a cflu spolku. 6. Blizsf podrobnosti upravujfcf hospodarenf s majetkem spolku mohou obsazeny ve vnitfnfch pfedpisech a smernicfch spolku. Se sidlem: sreclav, Lidicka , psc:

8 7. Hospodareni spolku se ridi obecne zavaznymi pravnimi predpisy, prislusnymi ustanovenimi zakona c Sb, obcanskeho zakoniku. 8. Spolek hospodari podle rozpoctu, schvaleneho pro kazdy kalendarni rok. Rozpocet schvaluje Vykonna rada. Valna hromada schvaluje zpravu 0 cinnosti a hospodareni spolku za kalendarni rok a schvaluje rocni ucetni zaverku. 9. Spolek vypracovava vyrocni zpravu 0 cinnosti a hospodareni nejpozdeji do 31. brezna roku nasledujiciho po hodnocenem obdobf. Tato vyrocni zprava musi byt zverejnena a kdykoliv k nahlednuti v Kancelari MAS. 10. Ucetnim rokem je kalendarni rok. Clanek 14 Zanik spolku 1. Spolek zanika dobrovolnym rozpustenim nebo fuzi na zaklade rozhodnutf Valne hromady nebo z jineho duvodu stanoveneho zakonem. 2. Pri zaniku spolku Valna hromada jmenuje likvidatora. Jmenovany likvidator sestavi do 20 dni od sveho jmenovani do funkce soupis jmeni spolku a zpristupni jej vhodnym zpusobem v sidle spolku vsem clenum spolku. 3. V pripade zaniku spolku je jeho majetek po provedene likvidaci predan jine pravnicke osobe s pribuznym predmetem cinnosti. Clanek 15 Spolecna a zaverecna ustanoveni 1. Tyto stanovy spolku MAS Lednicko-valticky areal, z. s. vstupuji v platnost a ucinnost schvalenim Valnou hromadou spolku konanou dne 7. kvetna V Breclavi dne ~~. \ Ing. Bc. Ludek Mikulecky, LL.M. Predseda vykonne rady Jehoz toloznosl byla prokazana plaln~m urednirr. prukazem, luto listinu prede mnou viaslnorutna podepsal V Bfec!avi dne l nil "acovi notarska t e nle pov~fena no~~t.~v ~f JUDr liono~~ ovou.ivi l Se sidlem: Breclav, Lidicka , PSC: