STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení"

Transkript

1 STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 119. Název: Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Sídlo: Družstevní 596, Velešín II. Název a sídlo společnosti III. Druhy obecně prospěšných služeb 1) Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území Místní akční skupiny Pomalší 2) V rámci přijaté SCLLD podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí: a. péče o kulturní a hospodářský rozvoj b. spoluúčast na projektech evropské spolupráce c. péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí d. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce e. podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí f. péče o rozvoj cestovního ruchu g. realizace vzdělávacích aktivit, akcí a programů h. pořádání společenských, kulturních a jiných veřejných akcí na území MAS Pomalší i. propagace regionu j. všestranný rozvoj regionu 3) Vypisování výzev pro předkládání projektů. 4) Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kriterií, která jsou v souladu se základními přijatými principy komunitně vedeného místního rozvoje venkova, předpisy ČR a EU. 5) Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel operačních programů EU a ČR. 6) Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v regionu. 1

2 7) Evidence a monitorování realizace projektů. 8) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti. IV. Trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. V. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb Obecně prospěšné služby budou poskytovány zájemcům z řad veřejnosti v souladu s aktuálně platnými pravidly v oblasti SCLLD vydanými příslušnými ministerstvy pro jednotlivé operační programy, popřípadě aktuálně platnými pravidly stanovenými zakladatelem nebo poskytovatelem dotace. Orgány společnosti jsou: 1. Správní rada 2. Ředitel 3. Dozorčí rada 4. Valná hromada VI. Orgány společnosti Vedle těchto orgánů působí v rámci společnosti její organizační složka pro organizaci a řízení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen Organizační složka SCLLD) a její orgány. Je-li členem orgánu společnosti fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem orgánu právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Orgány jsou usnášení schopné při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. 1. Správní rada a) Správní rada je vrcholným orgánem společnosti. b) Správní rada má 6 členů. c) Ve Správní radě musí nejméně 3 členové zastupovat místní soukromé partnery a nejvýše 3 členové místní veřejné partnery. d) Správní rada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření společnosti. 2

3 e) Funkční období členů Správní rady je tříleté. f) Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti. g) Funkci člena Správní rady lze zastávat opakovaně. h) Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Správní rady. i) Při rozhodování Správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů Správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady. j) Jednání Správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání rady musí být přítomen předseda nebo místopředseda. k) K jednání Správní rady musí být pozván ředitel společnosti. l) Členství ve Správní radě zaniká: i. uplynutím funkčního období ii. úmrtím iii. odstoupením iv. odvoláním m) Na uvolněná místa členů Správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání Správní rady kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 2 členy. n) Do působnosti Správní rady náleží: i. navrhovat změny zakládací listiny v souladu s 4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění, ii. zrušení obecně prospěšné společnosti a určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek, iii. metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi zasedáními valné hromady, iv. vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti, v. dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, vi. vypracovat roční závěrku a výroční zprávu a předložit je ke schválení valné hromadě členů obecně prospěšné společnosti, vii. jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, viii. schvalovat přidělení dotací pro jednotlivé projekty. o) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 2. Ředitel a) Ředitel je ze zákona statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. b) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. c) Ředitel nemůže být členem Správní rady ani Dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání Správní rady a Dozorčí rady s hlasem poradním. Ředitel řídí činnost 3

4 obecně prospěšné společnosti v plném rozsahu, pokud zákon nesvěřuje záležitost do kompetence Správní rady. d) Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada. 3. Dozorčí rada a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. b) Dozorčí rada je 3členná. Členové Dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí rady. c) Dozorčí radu jmenuje valná hromada členů obecně prospěšné společnosti. d) Dozorčí rada zejména: i. dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti ii. přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti iii. nejméně jednou ročně podává zprávu řediteli a Správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti iv. je povinna upozornit Správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti e) Dozorčí rada je oprávněna: i. podávat Správní radě návrh na odvolání ředitele ii. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje iii. svolat mimořádné jednání Správní rady nebo valné hromady zakladatelů společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. f) Zástupce Dozorčí rady má právo účastnit se jednání Správní rady; musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá. 4. Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti a) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina všech členů. b) Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí Valné hromady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. c) Členové obecně prospěšné společnosti, kteří jsou právnickými osobami, jsou na Valné hromadě zastupovány fyzickými osobami, které mají pověření od statutárních orgánů člena (právnické osoby), nebo mohou dle obchodního rejstříku za tyto osoby přímo jednat. d) Valná hromada společnosti se schází minimálně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává Správní rada. Správní rada je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 25 % členů obecně prospěšné společnosti. e) Valná hromada volí a odvolává členy Správní rady a Dozorčí rady. f) Valná hromada schvaluje přijetí nových členů obecně prospěšné společnosti. 4

5 VIII Organizační složka SCLLD Činnosti Organizační složky SCLLD se účastní partneři. Partnerem je ten, kdo má uzavřenu partnerskou smlouvu. O přijímání nových partnerů rozhoduje Shromáždění partnerů. Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka v rámci Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle této zakladatelské smlouvy. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu. Organizační složku SCLLD tvoří: 1. Shromáždění partnerů 2. Výbor 3. Výběrová komise 4. Kontrolní komise Nejvyšším orgánem Organizační složky SCLLD je Shromáždění partnerů. Orgány Organizační složky SCLLD jsou ustavovány tak, aby v žádném z orgánů ani veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv. Jeden partner může být kromě Shromáždění partnerů členem jen nejvýše jednoho dalšího orgánu Organizační složky SCLLD. Vedle orgánů Organizační složky SCLLD je její součástí též kancelář. Seznam aktuálních partnerů v rámci SCLLD včetně registru uzavřených smluv a seznamu členů orgánů vede kancelář. Organizační složka SCLLD provozuje internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace: a) zřizovací dokumenty (zakládací listina či statut), b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin, c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba, d) mapa územní působnosti, e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pomalší o.p.s., f) seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu), g) podmínky pro přistoupení nových partnerů včetně práv a povinností partnerů. 1. Shromáždění partnerů a) Shromáždění partnerů je tvořeno všemi partnery, kteří mají uzavřenu partnerskou smlouvu, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Shromáždění partnerů v souladu s pravidly metodiky MZe. b) Jeho jednání je upraveno jednacím řádem. c) Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 5

6 d) Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Shromáždění partnerů zejména: a) schvaluje jednací řád Shromáždění partnerů a další vnitřní předpisy Organizační složky SCLLD a její kanceláře, b) nese odpovědnost za návrh na distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS Pomalší o.p.s., c) zřizuje povinné orgány Organizační složky SCLLD, tj. Výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi a volí a odvolává členy těchto orgánů, d) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS v rámci SCLLD, e) schvaluje SCLLD a doporučuje jej ke schválení Správní radě o.p.s., f) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování SCLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, g) doporučuje Správní radě ke schválení část rozpočtu o.p.s. zahrnující činnost v rámci SCLLD, h) schvaluje část výroční zprávy týkající se činnosti a hospodaření Organizační složky SCLLD, i) schvaluje zájmové skupiny na návrh Výboru. Shromáždění partnerů se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 6 měsíců. Jeho jednání svolává Výbor. 2. Výbor a) Výbor je rozhodovacím orgánem Organizační složky SCLLD. b) Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výboru rovné. c) Je-li členem Výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem Výboru právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. d) Členové Výboru jsou voleni na dobu 2 let. Funkci člena Výboru lze zastávat opakovaně. e) Počet členů Výboru je 9. f) Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. g) Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. h) Rozhodovací orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. Do kompetence Výboru spadá zejména: a) doporučovat řediteli o.p.s. uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, b) schvalovat výzvy k podávání žádostí, 6

7 c) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise, d) svolávat Shromáždění partnerů minimálně jedenkrát ročně. 3. Výběrová komise a) Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky SCLLD. b) Výběrová komise je volena Shromážděním partnerů ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. c) Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. d) Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu jednoho roku, opakované zvolení je možné. e) Má 9 členů volených Shromážděním partnerů. Shromáždění partnerů dbá při volbě členů na rovnoměrné zastoupení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné. f) Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. g) Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání. Do kompetence Výběrové komise spadá zejména a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD a doporučuje projekty ke schválení Výboru. 4. Kontrolní komise a) Kontrolní komise jako kontrolní orgán kontroluje činnost a hospodaření Organizační složky SCLLD, zejména soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních programů a pravidly pro činnost v rámci SCLLD. b) Členové Kontrolní komise musí být voleni z partnerů MAS. Kontrolní komise má 6 členů volených na 2 roky. Člen Kontrolní komise nesmí být zároveň členem Správní rady společnosti ani Výboru SLLD či Výběrové komise SLLD. Je-li členem Kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem Kontrolní komise právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 7

8 c) Kontrolní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání. d) Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolní komise rovné. e) Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. f) Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní komise zprávu Shromáždění partnerů o výsledcích své kontrolní činnosti. g) V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů společnosti a požadovat od členů dalších orgánů společnosti nebo od jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. h) Pokud Kontrolní komise shledá, že postup orgánů Organizační složky SCLLD je v rozporu s obecně závaznými předpisy či dotačními pravidly, oznámí to Výboru a dá na vědomí řediteli o.p.s. Výbor je povinen zjednat nápravu. Pokud Výbor nápravu nezjedná, může se Kontrolní komise se svojí námitkou či připomínkou obrátit na Shromáždění partnerů. i) Kontrolní komise navrhuje mimořádné jednání Shromáždění partnerů či Výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS. j) Kontrolní komise kontroluje dodržování metodiky způsobu výběru projektů, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektu. k) Kontrolní komise zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD. 5. Kancelář Organizační složky SCLLD a) Je tvořena vedoucím zaměstnancem Organizační složky SCLLD popř. dalšími zaměstnanci. b) Vedoucího zaměstnance kanceláře Organizační složky SCLLD přijímá do pracovního poměru ředitel o.p.s. na návrh Výboru Organizační složky SCLLD. c) Kancelář Organizační složky SCLLD připravuje podklady pro jednání orgánů Organizační složky SCLLD a realizuje rozhodnutí Organizační složky SCLLD i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k uskutečňování SCLLD. 6. Vztahy mezi orgány o.p.s. a orgány Organizační složky SCLLD Ve věcech přípravy a uskutečňování SCLLD a realizace projektů SCLLD k jejímu naplňování je k vnitřní formulaci rozhodnutí za o.p.s. přednostně příslušná Organizační složka SCLLD. Bez jejího předchozího rozhodnutí či doporučení ani proti jejím rozhodnutím nemohou jiné orgány o.p.s. rozhodovat, ledaže by postupem či rozhodnutím Organizační složky SCLLD měl být porušen zákon nebo o.p.s. vzniknout škoda. 8

9 IX. Zastupování společnosti a podepisování za společnost Za společnost jedná navenek ředitel v plném rozsahu, pokud zákon nesvěřuje záležitost do kompetence Správní rady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel nebo předseda Správní rady. X. Hospodaření společnosti a) Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území České republiky nesmí zřizovat organizační složky. b) Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích c) Společnost vede podvojné účetnictví. d) Roční účetní závěrku musí ověřit auditor. e) Společnost zveřejní výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva musí obsahovat informace dle 21 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen výroční zpráva ) se vypracovává za kalendářní rok, přičemž v roce 2006 se za toto období považuje období od vzniku společnosti do Výroční zpráva musí obsahovat údaje podle 21 zák. č. 248/1995 Sb. v platném znění. a) Výroční zpráva bude k nahlédnutí v sídle společnosti. b) Výroční zpráva se zveřejňuje na webových stránkách společnosti. XI. Přijetí nových partnerů a ukončení partnerství Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Noví partneři mohou být přijímáni na základě jejich písemné žádosti, o přijetí rozhodne Shromáždění partnerů. K přijetí nového partnera je třeba jednomyslného souhlasu stávajících partnerů. Partnerství zaniká ke dni uvedenému v žádosti o ukončení partnerství, která musí být doručena na adresu obecně prospěšné společnosti. Shromáždění partnerů může rozhodnout o vyloučení partnera pro zvlášť závažné porušení partnerské smlouvy. Pro přijetí rozhodnutí o vyloučení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných partnerů. 9

10 XII. Zrušení společnosti a) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. b) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků, platí 69n obchodního zákoníku. c) Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti. d) K provedení likvidace jmenuje Správní rada likvidátora. e) Není-li likvidátor jmenován Správní radou, jmenuje jej příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti. f) Likvidátor je povinen postupovat při likvidaci společnosti dle 9 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění. XIII. Závěrečná ustanovení Tento statut byl přijat na jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. dne , konaném v Netřebicích z důvodu povinnosti uvést ho do souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období vydanou Ministerstvem zemědělství. Ve Velešíně dne Ing. Jaroslav Chmelař předseda Správní rady Mgr. Pavel Talíř místopředseda Správní rady 10

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/1995

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III.

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Svazek obcí regionu Třeboňsko, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň, IČO: 60817500 zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí r.č.:

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení STANOVY zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

Konečné znění schváleno Vládou ČR

Konečné znění schváleno Vládou ČR 23. 5. 2014 Konečné znění schváleno Vládou ČR Podkladu pro jednání připravený NS MAS ČR Na návrhu pracovala PS LEADER v období 3-9/2012. Projednaný Mimořádnou Valnou hromadou NS MAS ČR v Nových Hradech

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více