Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření"

Transkript

1 Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na to, že ji zmocněnec uplatnil pouze vůči místně příslušnému správci daně. Taková plná moc představuje oprávnění jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, jimiž získané informace se shromažďují na technickém zařízení správce daně, ve smyslu ustanovení 69 odst. 6 daňového řádu. Zmocněnec tuto plnou moc předkládá právě a pouze místně příslušnému správci daně. V Brně dne 2. září 2013 Sp. zn.: 7362/2012/VOP/ES Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření S podnětem proti postupu Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, územního pracoviště v Chebu ( správce daně ), se na mě obrátil Ing. R. L., daňový poradce, zastupující daňový subjekt společnost D. C., s. r. o., P. O. DIČ: CZX ( daňový subjekt ). Dle názoru Ing. L. mu správce daně neoprávněně zrušil přístup do daňové informační schránky daňového subjektu. Ing. L. nesouhlasí s vysvětlením správce daně, podle kterého, dle plné moci k zastupování, v rozsahu zák. č. 280/2009 Sb., ve zn. poz. p.: ve všech daňových věcech, není oprávněn nahlížet do daňové informační schránky, neboť rozsah zmocnění uvedený v předmětné plné moci neodpovídá ustanovení 69 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. B.1 Skutková zjištění B - Skutková zjištění Dne 24. května 2012 obdržel správce daně plnou moc, jíž daňový subjekt zmocnil Ing. L., daňového poradce: ve smyslu ustanovení 3 odst. 4 zák. č. 523/1992 Sb., ve zn. poz. p., k zastupování v rozsahu zák. č. 280/2009 Sb., ve zn. poz. p.: ve všech daňových věcech. Na základě žádosti ze dne 18. července 2012 zřídil správce daně daňovému subjektu dne 23. července 2012 daňovou informační schránku a na základě přihlášky umožnil dne 25. července 2012 Ing. L. nahlížení do daňové informační schránky.

2 Dne 17. října 2012 správce daně vyzval daňový subjekt, resp. Ing. L., k odstranění vad podání, spočívajících v tom, že přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky ze dne 18. července 2012 nepodepsala oprávněná osoba. K tomu správce daně poskytl následující odůvodnění. Dle ustanovení 69 odst. 6 daňového řádu, které je podle správce daně zvláštní právní úpravou, může zmocněnec nahlížet do schránky pouze tehdy, je-li oprávněn na základě svého zmocnění jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, nebo pokud jeho zmocnění umožňuje výslovně nahlížet do celé schránky. Předložená plná moc není podle správce daně svým rozsahem v souladu se zmocněním požadovaným ustanovením 69 odst. 6 daňového řádu. Dne 8. listopadu 2012 správce daně zrušil Ing. L. přístup do daňové informační schránky. Proti postupu správce daně se Ing. L. neúspěšně ohrazoval. B.2 Vyjádření správce daně Požádal jsem o vysvětlení, na kterého ze správců daně, jimiž získané informace se shromažďují na technickém zařízení správce daně, nedopadá rozsah předložené plné moci. Vysvětlení mi poskytla ředitelka Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, územního pracoviště v Chebu, Ing. Jiřina Junková. Uvedla, že ustanovením 69 odst. 6 daňového řádu, mimo jiné, uvádí, že zmocněnec, společný zmocněnec nebo osoba oprávněná jednat jménem daňového subjektu mohou nahlížet do schránky pouze tehdy, jsou-li oprávněni na základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, nebo pokud jejich zmocnění nebo pověření umožňuje výslovně nahlížet do celé schránky. Vzhledem k tomu, že v ustanovení 69 odst. 6 daňového řádu existuje speciální úprava zmocnění pro nahlížení zmocněnce do daňové informační schránky, nelze považovat rozsah zmocnění v předmětné plné moci za dostatečný k nahlížení do daňové informační schránky. Protože při nahlížení do daňové informační schránky jsou poskytována souhrnná data od všech správců daně, kteří spravují daně dotyčného daňového subjektu a jsou technicky propojeni, lze pro nahlížení akceptovat pouze takové plné moci či pověření, které umožňují zastupovat daňový subjekt u všech těchto správců daně, a to v plném rozsahu, nebo umožňují výslovně nahlížet do celé schránky. S ohledem na princip fungování daňové informační schránky nelze umožnit nahlížení v omezeném rozsahu pro jednoho správce daně, u kterého byla plná moc v předloženém znění uplatněna. Dále uvedla, že dle ustanovení 27 daňového řádu je plná moc vůči správci daně účinná od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce daně. U Finančního úřadu v Chebu, jako místně příslušného správce daně, byla plná moc uplatněna v rozsahu zmocnění zastupování v rozsahu zák. č. 280/2009 Sb., ve zn. poz. p.: ve všech daňových věcech. Daňový subjekt ale neurčil, že toto zmocnění je platné přede všemi správci daně, tak jak je požadováno pro nahlížení do daňové informační schránky v ustanovení 69 odst. 6 daňového řádu. Na můj dotaz odpověděla, že do dne 31. prosince 2012 nebylo posuzované zmocnění účinné vůči všem správcům daně, s výjimkou Finančního úřadu v Chebu, vzhledem k reorganizaci daňové správy není ode dne 1. ledna 2013 posuzované 2

3 zmocnění účinné vůči všem správcům daně, kromě Finančního úřadu pro Karlovarský kraj. Rovněž mi sdělila, že dne 28. prosince 2012 podal Ing. L. podle ustanovení 261 odst. 6 daňového řádu žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti, jíž se zabývalo Odvolací finanční ředitelství, jehož vyrozumění ze dne 21. února 2013 mi poskytla. Také mi oznámila, že dne 9. února 2012 podal Ing. L. ke Krajskému soudu v Plzni žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Poskytla mi rovněž vyjádření Finančního úřadu pro Karlovarský kraj k žalobě. Z něj vyplývá, že shodné právní hodnocení věci zastává nejen Území pracoviště v Chebu, ale rovněž Finanční úřad pro Karlovarský kraj. C - Hodnocení věci ochráncem Než přistoupím k samotnému hodnocení věci, připomenu právní úpravu dopadající na předložený případ. Ustanovení 3 odst. 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky: Činí-li daňový poradce nebo hostující daňový poradce právní úkony jménem klienta, má postavení zástupce podle zvláštních předpisů. Ustanovení 27 daňového řádu: (1) Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, s výjimkou případů, kdy má při správě daní něco osobně vykonat. (2) Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce daně. (3) Plná moc je účinná i vůči jinému správci daně po změně místní příslušnosti, vůči správci daně, který provádí úkony na základě dožádání, jakož i vůči dalším správcům daně, pokud vedou řízení ve věci, pro kterou byla plná moc uplatněna. Ustanovení 28 odst. 1 až 3 daňového řádu: (1) Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje. (2) Není-li rozsah zmocnění vymezen nebo není-li vymezen přesně, vyzve správce daně zmocnitele k úpravě plné moci; ustanovení o vadách podání se použije obdobně. O nedostatcích při vymezení rozsahu plné moci vyrozumí rovněž zmocněnce. (3) Plná moc je vůči správci daně účinná až po odstranění vad. Účinky podání učiněného zmocněncem na základě vadné plné moci zůstávají zachovány, pokud dojde k odstranění vad ve stanovené lhůtě. Ustanovení 69 odst. 2 až 6 daňového řádu: (2) Žádost o zřízení nebo zrušení schránky podává daňový subjekt správci daně místně příslušnému podle ustanovení 13 odst. 1 pouze prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem. (3) Správce daně zřídí nebo zruší schránku do 15 dnů od obdržení žádosti a vyrozumí o tom žadatele spolu s uvedením technických a provozních podmínek, které je nutné dodržovat při nahlížení do schránky. Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo 3

4 po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí. (4) Přístup k informacím soustředěným ve schránce je umožněn fyzické osobě, která je daňovým subjektem nebo která je oprávněna jménem daňového subjektu nebo za daňový subjekt jednat, na základě její přihlášky. Přihlášku lze podat správci daně, který schránku zřizuje, pouze prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. (5) Správce daně do 15 dnů od obdržení přihlášky umožní přihlášené osobě přístup k informacím ve schránce prostřednictvím jejího uznávaného elektronického podpisu. O vyřízení přihlášky učiní správce daně úřední záznam do spisu daňového subjektu, jehož schránka byla předmětem přihlášky. (6) Zmocněnec, společný zmocněnec nebo osoba oprávněná jednat jménem daňového subjektu podle ustanovení 24 odst. 3 mohou nahlížet do schránky pouze tehdy, jsou-li oprávněni na základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, jimiž získané informace se shromažďují na technickém zařízení správce daně, nebo pokud jejich zmocnění nebo pověření umožňuje výslovně nahlížet do celé schránky. Toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku zřizuje, a omezení podle ustanovení 24 odst. 4 a ustanovení 29 odst. 1 se na ně nevztahuje. Daňový subjekt zmocnil Ing. L. k zastupování v rozsahu daňového řádu ve všech daňových věcech. Správce daně trvá na tom, že k tomu, aby šlo o pověření k jednání v plném rozsahu se všemi správci daně, musí být tato skutečnost výslovně uvedena v plné moci, jinak je plná moc omezena pouze na jednání s tím správcem daně, jemuž ji zmocněnec předložil. S tím nemohu souhlasit. Rozsah plné moci nelze zaměňovat s účinky plné moci. Omezení plné moci proto nelze dovozovat z toho, zda již zmocněnec plnou moc fakticky uplatnil vůči všem potenciálním správcům daně (plnou moc jim předložil). Pokud plná moc neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně. Názor správce daně krom toho přímo odporuje jak ustanovení 27 odst. 3 daňového řádu, podle kterého je plná moc účinná i vůči jinému správci daně, než kterému byla předložena, jde-li o další správce daně, pokud vedou řízení ve věci, pro kterou byla plná moc uplatněna. Rovněž prakticky popírá poslední větu ustanovení 69 odst. 6 daňového řádu ( toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku zřizuje ), které představuje speciální úpravu k ustanovení 27 odst. 2 daňového řádu ( Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce daně. ). Posuzovaná plná moc tedy není omezena (zmocňuje Ing. L. k jednání v plném rozsahu se všemi správci daně) a toto omezení nemůže způsobit samotná skutečnost, že zmocněnec plnou moc uplatnil pouze a právě u místně příslušného správce daně. Skutečnost, že plná moc neobsahuje výslovný text v podobě zmocnění k jednání se všemi správci daně (jimiž získané informace se shromažďují na technickém zařízení správce daně), je nepodstatná. 4

5 D - Závěry Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na to, že ji zmocněnec (zatím) uplatnil pouze vůči místně příslušnému správci daně. Taková plná moc představuje oprávnění jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, jimiž získané informace se shromažďují na technickém zařízení správce daně, ve smyslu ustanovení 69 odst. 6 daňového řádu, kterou zmocněnec předkládá právě a pouze místně příslušnému správci daně. Plná moc ze dne 24. května 2012, jíž daňový subjekt zmocnil daňového poradce Ing. L. k zastupování v rozsahu daňového řádu ve všech daňových věcech není omezena pouze na jednání před Finančním úřadem v Chebu, resp. před Finančním úřadem pro Karlovarský kraj. Jde o oprávnění jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně. Finanční úřad v Chebu proto Ing. L. neoprávněně zrušil přístup do daňové informační schránky jím zastupovaného daňového subjektu. Zprávu obdrží Finanční úřad pro Karlovarský kraj a Finanční úřad pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Chebu. Ve smyslu ustanovení 18 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, je současně vyzývám, aby se ke zjištěním specifikovaným ve zprávě ve lhůtě 30 dnů vyjádřily a informovaly mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro mé závěrečné stanovisko. Zprávu zasílám rovněž Ing. L. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) Správce daně přehodnotil svůj postup a zpřístupnil daňovému poradci daňovou informační schránku zastupovaného daňového subjektu. 5

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S.

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S. I. Není-li podnikatel sám spoluvlastníkem nemovitosti ve spoluvlastnictví jiných osob, do níž umisťuje své místo podnikání (resp. sídlo), musí své užívací právo k ní doložit ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 7/2012 22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele V Brně dne 2. května 2011 Sp. zn.: 4531/2010/VOP/ES Zpráva o šetření postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele Ing. K. M., bytem (dále také stěžovatel

Více

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o.

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o. I. Podá-li účastník zadávacího řízení podnět k přezkumu úkonů zadavatele místo návrhu na zahájení řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nestává se účastníkem řízení u Úřadu na ochranu hospodářské

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor *MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38529-6/ODK-2008 Praha 3. července 2015 Město Chrastava k rukám

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M.

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M. I. Je právem, nikoliv povinností nezaopatřeného dítěte pokračujícího ve studiu setrvat do 26 let dobrovolně v dětském domově i po nabytí zletilosti a ukončení ústavní výchovy. Úřad práce při hodnocení

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 4. listopadu 2011 Sp. zn.: 2601/2010/VOP/BK Závěrečné stanovisko - návrh opatření k nápravě Šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Přestože Vízový kodex (nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech) podrobnější úpravu týkající se záznamu o pohovoru prováděných s žadateli

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 43/2009-104 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

Daňová kontrola územních finančních orgánů

Daňová kontrola územních finančních orgánů APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 BLANKA ERNEGROVÁ Daňová kontrola územních finančních orgánů Právní úprava Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Více

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. S.Č. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. S.Č. A - Obsah podnětu Neučiní-li podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku sám úkony k dosažení shody mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem, provede odpovídající změnu příslušný soud sám z úřední povinnosti,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 58/2010-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 4110/2012/VOP/JBE Závěrečné stanovisko ve věci dotací z programu Zelená úsporám A - Závěry šetření Dne 16. 10. 2012 jsem vydala zprávu o šetření, které zahájil veřejný

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více