MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části"

Transkript

1 Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, s účinností ode dne Viz příloha tohoto usnesení Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 1 se zdržel Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Předkladatel: Zpracovatel Na vědomí: Tisk: R Mgr. Martin Roth - tajemník ÚMČ Mgr. Jitka Janů - vedoucí odboru Kanceláře tajemníka, Ing. Milan Novan - vedoucí oddělení kontroly a stížností OKT

2 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. R Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 15 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č.../2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval Tajemník úřadu Mgr. Martin Roth Vedoucí oddělení kontroly a stížností Ing. Milan Novan ověřil Vedoucí OKS Mgr., Ing. Mário Koyš ověřil Vedoucí OKT Mgr. Jitka Janů ověřil Interní auditor Ing. Alexander Bouček schválil Rada MČ Praha 12 dne pod číslem usnesení.

3 OBSAH Oddíl I Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Účel směrnice 3 Článek 2 Závaznost směrnice... 3 Článek 3 Vymezení pojmů... 3 Oddíl II Nakládání s peticemi Článek 4 Přijímání, evidence, vyřizování a archivace petic... 5 Článek 5 Lhůta pro vyřízení petice Oddíl III Nakládání se stížnostmi Článek 6 Přijímání stížností podaných písemně.. 6 Článek 7 Přijímání stížností podaných elektronicky Článek 8 Přijímání stížností podaných osobně Článek 9 Přijímání stížností podaných telefonicky Článek 10 Evidence stížností Článek 11 Vyřizování stížností Článek 12 Archivace stížností Článek 13 Nakládání s opakovanými stížnostmi Článek 14 Nakládání s anonymními stížnostmi Oddíl IV Závěrečná ustanovení Článek 15 Platnost a účinnost... 9 Článek 16 Zrušující ustanovení Článek 17 Seznam příloh... 10

4 Oddíl I Úvodní ustanovení Článek 1 Účel směrnice Tato Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi (dále jen Směrnice ) stanovuje závazné postupy pro přijímání, evidenci, vyřizování a archivaci petic a stížností, podaných orgánům městské části Praha 12 (dále jen městská část ). Článek 2 Závaznost směrnice Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance městské části (dále jen zaměstnanci ), zařazené do Úřadu městské části Praha 12 (dále jen Úřad ). Článek 3 Vymezení pojmů 1. Petice peticí se rozumí písemné podání občana, skupiny občanů nebo právnických osob (u nichž je výkon petičního práva v souladu s cíli jejich činnosti), jejichž obsahem jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, patřící do působnosti městské části, a jejichž náležitosti jsou dány příslušnými ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. 2. Stížnost na možné korupční jednání stížností na možné korupční jednání se rozumí podání, která svým celým obsahem nebo jeho částí poukazují na určitou osobu, konkrétní záležitost nebo období, ve spojitosti s možným korupčním jednáním. 3. Stížnost ostatní stížností ostatní se rozumí písemné nebo ústní podání občana, skupiny občanů nebo právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů městské části, právnických osob a zařízení, založených nebo zřízených městskou částí a dalších orgánů státní správy. 4. Stížnost anonymní stížností anonymní se rozumí stížnost, u které stěžovatel neuvede své jméno a kontakt (např. adresu, telefon, ovou adresu, datovou schránku, apod.). 5. Stížnost opakovaná stížností opakovanou se rozumí opakovaná stížnost dle odst. 2 až 4, kdy stěžovatelé neuvedou nové skutečnosti. 6. Za stížnost podle odst. 2 až 5 se nepovažují: a) stížnosti ministerstev a jiných správních orgánů, orgánů samosprávy, právnických osob či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných státních orgánů, b) stížnosti, které jsou právními úkony ve správním, občanském, trestním a pracovněprávním řízení, včetně úkonů, označovaných těmito předpisy jako stížnosti, c) stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 3 / 15 Verze 1.0

5 7. Zápis o podání ústní stížnosti zápisem o podání ústní stížnosti (příloha č. 1) se rozumí písemný záznam o ústní stížnosti, který je povinen učinit zaměstnanec na něhož se stěžovatel se stížností osobně obrátí. 8. Záznam o podání telefonické stížnosti záznamem o podání telefonické stížnosti (příloha č. 2) se rozumí písemný záznam, který je povinen učinit zaměstnanec na něhož se stěžovatel telefonicky obrátí. 9. Centrální evidence petic centrální evidencí petic (příloha č. 3) se rozumí evidence veškerých petic, specifikovaných v odst. 1, kterou vede odbor Kancelář starosty. 10. Centrální evidence stížností centrální evidencí stížností (příloha č. 4) se rozumí evidence veškerých podání, specifikovaných v odst. 2 až 5, kterou vede oddělení kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka. 11. Dílčí evidence stížností dílčí evidencí stížností (příloha č. 5) se rozumí evidence podání, specifikovaných v odst. 2 až 5, které obdržely jednotlivé odbory Úřadu. 12. Osoba odpovídající na petici osobou odpovídající na petici se rozumí osoba, kterou pověří Rada městské části Praha 12 (dále jen Rada ) či jiný orgán městské části. 13. Osoba odpovídající na stížnost osobou odpovídající na stížnost se rozumí starosta, zástupci starosty, členové Rady městské části Praha 12 (dále jen členové Rady ), tajemník, vedoucí odborů, právnická či fyzická osoba nebo orgán, kterému byla stížnost postoupena k vyřízení. 14. Vyřízení petice vyřízením petice se rozumí její posouzení a zaslání Radou schválené odpovědi petentovi. 15. Vyřízení stížnosti vyřízením stížnosti se rozumí její včasné, správné a úplné prošetření a zaslání odpovědi stěžovateli; v případě anonymní stížnosti platí postup uvedený v článku 14 této směrnice. 16. Stížnost důvodná stížností důvodnou se rozumí taková stížnost, jejímž prošetřením byl celý obsah stížnosti shledán jako oprávněný. 17. Stížnost částečně důvodná stížností částečně důvodnou se rozumí taková stížnost, jejímž prošetřením byly některé části stížnosti shledány jako oprávněné a některé jako neoprávněné. 18. Stížnost nedůvodná stížností nedůvodnou se rozumí taková stížnost, jejímž prošetřením byl celý obsah stížnosti shledán jako neoprávněný. 19. Stěžovatel stěžovatelem se rozumí osoba, která se obrátí na Úřad a orgány městské části s podáním stížnosti. 20. Zaměstnanec městské části zaměstnancem městské části (dále jen zaměstnanec ) se rozumí všechny osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu k městské části. Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 4 / 15 Verze 1.0

6 Oddíl II Nakládání s peticemi Článek 4 Přijímání, evidence, vyřizování a archivace petic 1. Petice adresované starostovi, zástupcům starosty, členům Rady, orgánům městské části a Úřadu přijímá odbor Kancelář starosty, který pořídí jednu kopii petice. Tuto kopii neprodleně zaeviduje do Centrální evidence petic. Pokud je petice adresovaná přímo konkrétnímu odboru Úřadu, předá ji tento odbor neprodleně odboru Kancelář starosty. 2. Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout a nechat zaevidovat do Centrální evidence petic. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. 3. Centrální evidenci petic vede odbor Kancelář starosty a odpovídá za ni vedoucí odboru Kancelář starosty. Tato evidence musí obsahovat: a) pořadové číslo petice, b) datum doručení, c) PID (identifikátor), d) jméno petenta, resp. petičního výboru, e) adresa petenta, resp. petičního výboru, f) předmět petice, g) posoudil, h) odpověděl, i) stručný obsah odpovědi, j) datum odpovědi. 4. O způsobu vyřízení petice, adresované starostovi a Úřadu, rozhoduje starosta. O způsobu vyřízení petice, adresované zástupcům starosty, členům Rady a orgánům městské části rozhoduje příslušný adresát. 5. Odpověď na petici podléhá projednání v Radě formou předkladu. 6. Odbor Kancelář starosty zajistí pořízení kopie odpovědi na petici a tuto neprodleně zaeviduje do Centrální evidence petic. 7. Archivace petic včetně souvisejících písemností se řídí Spisovým řádem, vydaným nařízením tajemníka. Článek 5 Lhůta pro vyřízení petice Lhůta pro písemnou odpověď tomu, kdo petici podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru (včetně posouzení petice) je do 30 dnů ode dne přijetí petice. V odpovědi musí být uvedeno stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 5 / 15 Verze 1.0

7 Oddíl III Nakládání se stížnostmi Článek 6 Přijímání stížností podaných písemně 1. Stížnosti adresované starostovi, zástupcům starosty a členům Rady přijímá oddělení sekretariátu starosty odboru Kancelář starosty. 2. Stížnosti adresované tajemníkovi přijímá sekretariát odboru Kancelář tajemníka. 3. Stížnosti adresované Úřadu přijímá oddělení kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka. 4. Stížnosti adresované odborům Úřadu přijímá zaměstnanec příslušného odboru Úřadu pověřený příslušným vedoucím odboru Úřadu k vedení Dílčí evidence stížností odboru. Článek 7 Přijímání stížností podaných elektronicky Zaměstnanec, který obdrží stížnost podanou elektronicky, tj. em nebo datovou schránkou, pořídí výtisk této stížnosti na kancelářský papír, se kterým je dále nakládáno jako se stížností podanou písemně. Článek 8 Přijímání stížností podaných osobně Zaměstnanec na něhož se stěžovatel se stížností osobně obrátí učiní Zápis o podání ústní stížnosti, se kterým je dále nakládáno jako se stížností podanou písemně. Článek 9 Přijímání stížností podaných telefonicky Zaměstnanec na něhož se stěžovatel se stížností telefonicky obrátí učiní Záznam o podání telefonické stížnosti, se kterým je dále nakládáno jako se stížností podanou písemně. Článek 10 Evidence stížností 1. Centrální evidenci stížností vede oddělení kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka a odpovídá za ni vedoucí odboru Kancelář tajemníka. Tato evidence musí obsahovat: a) pořadové číslo stížnosti, b) datum doručení, c) PID (identifikátor), Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 6 / 15 Verze 1.0

8 d) jméno stěžovatele, resp. název právnické osoby, e) adresa stěžovatele, resp. sídlo právnické osoby, f) předmět stížnosti, g) prošetřil (označení prošetřujícího odboru Úřadu nebo příspěvkové organizace zřízené městskou částí), h) odpověděl (název odboru Úřadu, resp. název třetí osoby a jméno osoby, specifikované v článku 3 odst. 14 této směrnice, odpovídající na stížnost), i) datum vyřízení (datum vyřízení stížnosti nebo datum postoupení stížnosti jinému věcně příslušnému odboru Úřadu, orgánu nebo právnické či fyzické osobě), j) způsob vyřízení (přímo vyřízeno nebo postoupeno jinému věcně příslušnému odboru Úřadu, orgánu nebo právnické osobě), k) druh stížnosti (označení stížnosti dle článku 3 odst. 2 až 5), l) vyhodnocení oprávněnosti (tj. označení, zda je stížnost důvodná, částečně důvodná, nedůvodná nebo oprávněnost nelze určit). 2. Dílčí evidenci stížností vedou odbory Úřadu, které stížnost obdržely, vyřídily nebo se na jejím prošetření podílely. Vedoucí těchto odborů určí zaměstnance, který v odboru povede Dílčí evidenci stížností. Tato evidence musí obsahovat: a) pořadové číslo stížnosti, b) datum doručení, c) PID (identifikátor), d) jméno stěžovatele, resp. název právnické osoby, e) adresa stěžovatele, resp. sídlo právnické osoby, f) předmět stížnosti, g) prošetřil (jméno prošetřujícího zaměstnance), h) odpověděl (jméno vedoucího odboru odpovídajícího na stížnost), i) datum vyřízení (datum vyřízení stížnosti nebo datum postoupení stížnosti jinému věcně příslušnému odboru Úřadu, orgánu nebo právnické či fyzické osobě), j) způsob vyřízení (přímo vyřízeno nebo postoupeno jinému věcně příslušnému odboru Úřadu, orgánu nebo právnické osobě), k) druh stížnosti (označení stížnosti dle článku 3 odst. 2 až 5), l) vyhodnocení oprávněnosti (tj. označení, zda je stížnost důvodná, částečně důvodná, nedůvodná nebo oprávněnost nelze určit). 3. Za řádné vedení Dílčí evidence stížností odpovídají vedoucí příslušných odborů Úřadu. Vedoucí odborů Úřadu dále odpovídají za pořízení kopie z každé stížnosti, kterou jimi řízený odbor obdržel a kterou vyřizuje, vyjma stížností předaných k vyřízení oddělením kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka. Vedoucí odborů Úřadu jsou povinni zajistit neprodlené předání pořízené kopie stížnosti k zaevidování do Centrální evidence stížností. 4. V případě, kdy odbor Úřadu obdrží stížnost, jejíž předmět nespadá do jeho kompetence, pořídí zaměstnanec, který v odboru vede Dílčí evidenci stížností, dvě kopie této stížnosti. Jednu kopii předá neprodleně k zaevidování do Centrální evidence stížností a druhou kopii zaeviduje neprodleně do Dílčí evidence stížností odboru. Originál stížnosti postoupí podle věcné příslušnosti jinému odboru Úřadu, orgánu nebo právnické osobě. Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 7 / 15 Verze 1.0

9 Článek 11 Vyřizování stížností 1. O způsobu vyřízení stížnosti, adresované starostovi, rozhoduje starosta. O způsobu vyřízení stížnosti, adresované zástupcům starosty, členům Rady a orgánům městské části rozhoduje příslušný adresát. Stížnost týkající se výkonu přenesené působnosti postoupí adresát tajemníkovi, který rozhodne o způsobu jejího vyřízení. 2. Odbory Úřadu jsou povinny v rámci své věcné příslušnosti vyřizovat stížnosti, které jim byly doručeny nebo které jim byly postoupeny k vyřízení či k vyjádření Radou, starostou, zástupci starosty, tajemníkem, oddělením kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka nebo jiným věcně nepříslušným odborem Úřadu. Vedoucí odborů Úřadu určí po obdržení a seznámení se s obsahem stížnosti zaměstnance jím řízeného odboru, který ji bude prošetřovat a současně stanoví postup při šetření. 3. V případě, že je odboru Úřadu doručena stížnost, jejíž vyřízení věcně přísluší jinému odboru Úřadu, orgánu nebo právnické osobě, postoupí ji podle příslušnosti do 5 kalendářních dnů od jejího doručení. Ve stejném termínu vyrozumí o jejím postoupení stěžovatele. 4. Týká-li se předmět stížnosti více odborů Úřadu, koordinuje šetření v součinnosti s příslušnými odbory Úřadu ten odbor Úřadu, který je věcně příslušný k vyřízení podstatné části stížnosti, případně odbor určený tajemníkem nebo jím pověřený zaměstnanec. 5. Oddělení kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka vyřizuje stížnosti, které nelze postoupit pro povahu věci některému odboru Úřadu. Oddělení kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka je oprávněno požadovat v rámci vyřizování stížnosti vyjádření odborů Úřadu, případně příspěvkových organizací, zřízených městskou částí. Vedoucí těchto odborů Úřadu, resp. statutární orgány příspěvkových organizací, zřízených městskou částí, odpovídají za poskytnutí požadované součinnosti. 6. Stížnosti směřující proti jednání zaměstnanců je adresát povinen předložit vedoucím příslušných odborů Úřadu, kteří stížnost vyřídí. 7. Stížnosti směřující proti jednání vedoucích odborů Úřadu je adresát povinen předložit tajemníkovi, který stanoví způsob jejich vyřízení. 8. Stížnosti na možné korupční jednání zaměstnanců je adresát povinen předložit tajemníkovi, který rozhodne o dalším postupu. 9. Tajemník a vedoucí odborů Úřadu jsou povinni zabezpečit včasné, správné a úplné prošetření stížnosti, zaslání odpovědi stěžovateli, pořízení kopie této odpovědi a předání k založení do Centrální evidence stížností. 10. Lhůta pro včasné, správné a úplné prošetření stížnosti, včetně zaslání odpovědi stěžovateli, je do 30 dnů ode dne jejího doručení Úřadu. 11. U stížností dle článku 3 odst. 2 až 4 lze stanovenou lhůtu překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti a to maximálně o 30 dnů. Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 8 / 15 Verze 1.0

10 Článek 12 Archivace stížností Archivace stížností, včetně souvisejících písemností se řídí Spisovým řádem, vydaným nařízením tajemníka. Článek 13 Nakládání s opakovanými stížnostmi 1. Opakované stížnosti se nevyřizují, pouze po obdržení první opakované stížnosti se stěžovatel výslovně upozorní, že každé další podání v téže věci, které nebude obsahovat nové skutečnosti, bude bez dalšího šetření založeno, aniž o tom bude vyrozuměn. 2. Opakovaná stížnost se zaeviduje a vloží do spisu ke stížnosti související s touto opakovanou stížností s poznámkou, že neobsahuje nové skutečnosti. Článek 14 Nakládání s anonymními stížnostmi 1. Anonymní stížnosti se zaevidují, prošetří, vyhodnotí a vloží do spisu. 2. O prošetření anonymní stížnosti se učiní zápis, který se vloží do spisu. 3. Pokud jsou šetřením anonymní stížnosti zjištěny závažné nedostatky a stížnost je vyhodnocena jako důvodná nebo částečně důvodná, předloží se spis tajemníkovi jako podklad pro rozhodnutí o dalším postupu. 4. Směřuje-li anonymní stížnost proti konkrétnímu zaměstnanci, předá se k prošetření vedoucímu příslušného odboru a k informaci tajemníkovi. 5. Pokud z obsahu anonymní stížnosti vyplývají skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, postoupí se toto podání orgánům činným v trestním řízení a vyhotoví se o tom záznam do spisu. Oddíl IV Závěrečná ustanovení Článek 15 Platnost a účinnost Tato Směrnice nabývá platnosti dnem schválení Radou a účinnosti dnem Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 9 / 15 Verze 1.0

11 Článek 16 Zrušující ustanovení Ruší se Směrnice č. 3/2012 o nakládání s peticemi a stížnostmi, schválená usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Článek 17 Seznam příloh Příloha č. 1 Zápis o podání ústní stížnosti Příloha č. 2 Záznam o podání telefonické stížnosti Příloha č. 3 Centrální evidence petic Příloha č. 4 Centrální evidence stížností Příloha č. 5 Dílčí evidence stížností Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 10 / 15 Verze 1.0

12 Příloha č. 1 ke Směrnici o nakládání s peticemi a stížnostmi Úřad městské části Praha 12 Odbor. ZÁPIS O PODÁNÍ ÚSTNÍ STÍŽNOSTI Dne: se na odbor.. Úřadu městské části Praha 12 dostavil/a stěžovatel/ka:... bytem:... a podal/a zde ústní stížnost, ve které uvedl/a následující:. S obsahem zápisu souhlasí a nemá další připomínky:..... Jméno a příjmení stěžovatele, podpis V Praze dne: Zapsal/a: Jméno a příjmení, funkce Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 11 / 15 Verze 1.0

13 Příloha č. 2 ke Směrnici o nakládání s peticemi a stížnostmi Úřad městské části Praha 12 Odbor. ZÁZNAM O PODÁNÍ TELEFONICKÉ STÍŽNOSTI Dne: telefonicky kontaktoval/a odbor.. Úřadu městské části Praha 12 stěžovatel/ka:... bytem:... a podal/a telefonickou stížnost, ve které uvedl/a:. (uvede se stručný obsah stížnosti) V Praze dne: Zaznamenal/a: Jméno a příjmení, funkce Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 12 / 15 Verze 1.0

14 Příloha č. 3 ke Směrnici o nakládání s peticemi a stížnostmi Odbor Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 12 ROK... CENTRÁLNÍ EVIDENCE PETIC POŘ.Ć. DATUM DORUČENÍ PID JMÉNO PETENTA (PETIČNÍHO VÝBORU) ADRESA PETENTA (PETIČNÍHO VÝBORU) PŘEDMĚT PETICE POSOUDIL ODPOVĚDĚL STRUČNÝ OBSAH ODPOVĚDI DATUM ODPOVĚDI strana... Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 13 / 15 Verze 1.0

15 Příloha č. 4 ke Směrnici o nakládání s peticemi a stížnostmi Oddělení kontroly a stížností odboru Kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 12 ROK... CENTRÁLNÍ EVIDENCE STÍŽNOSTÍ POŘ.Č. DATUM DORUČENÍ PID JMÉNO STĚŽOVATELE (NÁZEV PO) ADRESA STĚŽOVATELE (SÍDLO PO) PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PROŠETŘIL ODPOVĚDĚL DATUM VYŘÍZENÍ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ DRUH STÍŽNOSTI VYHODNOCENÍ OPRÁVNĚNOSTI strana... Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 14 / 15 Verze 1.0

16 Příloha č. 5 ke Směrnici o nakládání s peticemi a stížnostmi Odbor. Úřadu městské části Praha 12 ROK... DÍLČÍ EVIDENCE STÍŽNOSTÍ POŘ.Č. DATUM DORUČENÍ PID JMÉNO STĚŽOVATELE (NÁZEV PO) ADRESA STĚŽOVATELE (SÍDLO PO) PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PROŠETŘIL ODPOVĚDĚL DATUM VYŘÍZENÍ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ DRUH STÍŽNOSTI VYHODNOCENÍ OPRÁVNĚNOSTI Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty strana... Směrnice o nakládání s peticemi a stížnostmi 15 / 15 Verze 1.0

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 736/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 670 ze dne 30.10.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům městské části Praha 3 Rada městské

Více

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Rada města v Dobřanech schválila svým usnesením č. 2194 ze dne 29.05.2012 dle ustanovení 102, odst. 2, písm. n) zákona

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je upravit závazný postup při přijímání a vyřizování petic a stížností. Podle ustanovení 102 odst.

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Přerova vydala tento vnitřní předpis Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pravidla Rady města Kuřimi č. P1/2018/RM PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností (dále jen Pravidla ) vydává v souladu

Více

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Listopad 2007 1 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Účelem

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 23. 3. 2016 č. 1/2016 kterou se vydávají Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/92/57/2016 ze dne 23.

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Šternberk Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 9 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností OBSAH 1. ÚVOD A CÍL 2. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY 3. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ 4. ODPOVĚDNOST

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Městská část Praha 19 Úřad městské části Praha 19 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Směrnice schválená usnesením Rady MČ Praha 19 pod č. 530/12/OT

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO MODŘCE Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Interní směrnice č. 9/2015 Rada města Modřice 12.5.2015 Obsah Interní směrnice č. 9/2015... 1 ČÁST I. - ÚVOD... 1 Článek 1 - Úvodní ustanovení...

Více

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Rada města Roztoky schválila dne 7. 12. 2016 dle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Směrnice č.: 13 Martin Landa, v.r. Vydání č.: 1 starosta MČ Brno-střed Účinnost: 01.05.2017 Vydal/schválil:

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2010 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod stanovila podle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Město Bučovice, Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ0 00291676 Město Bučovice Městský úřad Bučovice SMĚRNICE číslo S20/2013 Výtisk č.: jediný Vydání: 1 Účinnost od: 14. 2. 2013 Přepis:

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Petice a stížnosti Číslo dokumentu: SRM/05 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.12.2016 Platnost do: neurčitá Zrušuje

Více

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Stížnosti, návrhy a podněty jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

P R A V I D L A pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy

P R A V I D L A pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 313 ze dne 5. 3. 2013 P R A V I D L A pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla podle 68

Více

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Část I. Úvodní ustanovení Rada Města Nové Hrady stanoví podle 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností PLP3SM0 Vyřizování stížností Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost dokumentu... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Vyřizování stížností... 2 5.1 Druhy stížností a jejich obsah...

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ Statutární město Ostrava magistrát Pravidla PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, září 2010 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Odbor legislativní

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ SMĚRNICE č. 10/2013 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ Zpracoval Vydal Odbor vnitřního auditu a kontroly magistrátu města Tajemník magistrátu města

Více

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Tel.: 541 422 311, Fax: 541 230 633, El. pošta: posta@radnice.kurim.cz PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ vydaná Radou města Kuřim v souladu s ustanovením

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost S M Ě R N I C E k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice Směrnice stanoví, v souladu s platnými předpisy upravujícími problematiku stížností, zásady k vyřizování

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, leden 2014 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Projednáno s: Odborem legislativním a právním 1/7 Obsah

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů Číslo: 2/2017 odbor: KT Název: Zpracoval: Lenka Knoppová, Zdena Herelová Vydal: Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov Účinnost od: 1. března 2017 Přílohy: číslo 1 - rozdělovník Pravidla pro přijímání a

Více

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

Pravidla pro vyřizování stížností a petic Pravidla pro vyřizování stížností a petic Vnitřní směrnice č. 2/2012 obce ový Kramolín kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Zastupitelstvo obce ový Kramolín schválilo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. SMĚRNICE č. 8/2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. SMĚRNICE č. 8/2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Rada města Prostějova SMĚRNICE č. 8/2013 kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného

Více

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC PLATNÝ OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň Vypracoval: Ing. Jana Grammetbauerová, tajemnice Schváleno

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Rada města Klatov vydává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Směrnice k vyřizování stížností (Příloha č.2 Organizačního řádu školy) Vypracoval: Ing.Bc.Olga Pastyříková Schválil: Ing. Bc. Olga Pastyříková ředitelka školy Schváleno dne: 24.8.2016 Účinnost od: 1. 9.

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY Účinnost od 01.01.2017 1 Rada města Vodňany na svém zasedání dne 19.12.2016 schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Mgr. Jan Louška Schválil

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ČÍSLO: SM/4/RK ZMĚNA Č.: 4 PLATNÁ OD: 1. 11.2010 ÚČINNOST OD: 1. 11. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Jihočeského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 16/2012 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zpracovala: Ing. Mazouchová Schválila: Rada města Bruntálu, dne 8.3.2011 Účinnost: 9.3. 2011 Počet stran (příloh): 8(1) OBSAH Část I.

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III Rada městského obvodu Vnitřní směrnice č. 14/2013 Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic ve znění dodatku č. účinného od Obsah: Část I.

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic V souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena pravidla závazná pro všechny

Více

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. Bratislava, 2015 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 3 2. Podávání stížností 3 3. Přijímání stížností 4 4. Evidence stížností

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě Obsah: strana ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 2 ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě

Více

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Strana: 1/5 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Platí od: Ověřil: Schválil: Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Datum: 16. 8. 2015 16. 8. 2015 Strana: 2/5 Obsah: 1. Účel 2. Platnost směrnice.

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností 9 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Úplné znění ke dni 1. 1. 2017 Schváleno radou kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ:

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ: Č.j.: Vypracoval: Zaměstnanci seznámeni VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 5/2017-s Platnost ode dne: 1. 1. 2017 Mgr. Jaroslav Šupka Účinnost ode dne: 1. 1. 2017 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Vyřizování stížností a petic

Vyřizování stížností a petic B3-08/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/2-SR Vyřizování stížností a petic na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních činností a kontroly Schváleno:

Více

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly.

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly. 1. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INMFORMACE OBČANŮ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ. 2. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ PETIC PODLE ZÁKONA Č. 85/1990 Sb., O PRÁVU

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Druh vnitřní normy: Název: Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Vazba na legislativu: Závazné pro: Související vnitřní normy: Klasifikace: Odpovědná osoba: zákon

Více

NEMOCNICE POČÁTKY, s.r.o.

NEMOCNICE POČÁTKY, s.r.o. NEMOCNICE POČÁTKY, s.r.o. Havlíčkova 206, 394 64 Počátky Název: Evidenční značka: VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A EVIDENCE PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ A ORGANIZACÍ SM-NP-5-2015 Identifikace: Nahrazuje:

Více

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel:

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel: Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6 Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Spisový znak Skartační znak 6 / 2018 A.1. A5 Vypracoval:

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Stížnosti a jejich vyřizování část 30

Stížnosti a jejich vyřizování část 30 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín příspěvková organizace Stížnosti a jejich vyřizování část 30 2 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace se sídlem: Kolínská 90, 281 23 Starý

Více

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností 1. Stížnost, podnět, připomínka Stížností se rozumí takové podání na orgán sociálně-právní ochrany, které přináší kritiku a očekávání nápravy či opatření.

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Obsah Úvod 2 Přijímání stížností: 2 Evidence stížností: 4 Vyřizování stížností: 5 1 Úvod Možnost stěžovat

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, PODÁNÍ A PODNĚTŮ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NOVELIZACE Č.: 3 ČJ.: KUKHK 36668/OP/2017

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.:UPCR-2018/2293-20000401 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 20/2014 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 Název vnitřního

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I./7 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Spisový/ skartační znak Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2009 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2009 A.1/A10 Mgr.

Více

Vyřizování stížností č. 2.5

Vyřizování stížností č. 2.5 Vyřizování stížností č. 2.5 ZŠPŠCHOT SŘ 2/2014 Vypracoval: Mgr. Bc. Drahomíra Danielková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání I. Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) je povinno, popřípadě oprávněno prošetřovat a vyřizovat: A. Stížnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. ze dne č.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. ze dne č. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ze dne 1. 2. 2018 č. 3/18 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tímto Příkazem ředitele stanovuji postup

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2018

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2018 Vnitřní předpis Směrnice pro vyřizování stížností V Uherském Hradišti dne 14.05.2018 Číslo vnitřního předpisu: 5/2018 Tento vnitřní předpis byl projednán na provozních poradách pedagogických a nepedagogických

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova , Pardubice tel.:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova , Pardubice tel.: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 262 345 e-mail: dubina@ssmpce.cz Standard č. 7 Pravidla a metodika pro podávání, evidenci

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více