ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, peticí a podnětů doručených Úřadu práce České republiky Účinnost: od Účinnost: na dobu neurčitou Za navrhovatele: Mgr. Stanislava Strnadová, vedoucí kontrolního oddělení odboru kontrolně právního generálního ředitelství Datum: Podpis: Mgr. Stanislava Strnadová, v.r. Počet originál. výtisků: 1 Číslo výtisku: 1 Skartační režim: A

2 Směrnice pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, peticí a podnětů doručených Úřadu práce České republiky ČÁST PRVNÍ Úvod 1. Směrnice pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, peticí a podnětů doručených Úřadu práce České republiky (dále jen směrnice ) vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, čl. 11, čl. 14 a čl. 38 Organizačního řádu Úřadu práce České republiky a ze Zásad pro vyřizování a evidenci stížností a peticí doručených Ministerstvu práce a sociálních věcí vydaných Příkazem ministra práce a sociálních věcí č. 43/ Účelem této směrnice je stanovit jednotný postup pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, peticí a podnětů, které byly doručeny Úřadu práce České republiky (dále jen Úřad práce ). 3. Podle této směrnice se nepostupuje při vyřizování dotazů a žádostí o radu. ČÁST DRUHÁ Stížnosti Článek I Subjekty oprávněné k podání stížnosti Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel ) mají právo obracet se na Úřad práce, jako správní úřad, se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo postupu Úřadu práce. Článek II Druhy stížnosti 1. Stížnosti jsou: a) podání stěžovatelů dotčených nevhodným chováním úředních osob nebo postupem Úřadu práce, neposkytuje-li jim správní řád podle ustanovení 175 odst. 1 jiný prostředek ochrany, b) podání stěžovatelů, majících výhrady k obsahu protokolu, sepsaného podle ustanovení 18 správního řádu, který se jich přímo dotýká, pokud se sami jednání nebo provedení úkonu v protokolu zaznamenaného neúčastnili. Stížnost musí být podána bezprostředně po seznámení se s protokolem podle ustanovení 18 odst. 4 správního řádu. 2. Jiné stížnosti jsou: a) podání stěžovatelů dotčených nevhodným chováním úředních osob nebo postupem Úřadu práce v jiných než správních činnostech, 2

3 b) podání, která se týkají občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních úkonů realizovaných Úřadem práce, c) podání, jejichž vyřizování je upraveno zvláštním právním předpisem, např. zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, d) anonymní stížnosti. Článek III Podání stížnosti 1. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká (ustanovení 37 odst. 2 správního řádu) a čeho se stěžovatel domáhá. 2. Stížnost lze podat písemně, ústně, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě. U stížností uvedených v části druhé článek II bod 1 této směrnice, musí být podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem zároveň s uvedením poskytovatele certifikačních služeb ( 37 odst. 5 správního řádu); podání učiněná pomocí jiných technických prostředků musí být podle ustanovení 37 odst. 4 správního řádu potvrzeno, popř. doplněno písemně či ústně do protokolu, a to do 5 dnů. Pokud podání nebude ve lhůtě potvrzeno popř. doplněno o zaručený elektronický podpis nebo kontaktní údaje, Úřad práce vyzve stěžovatele k doplnění jeho podání s upozorněním, že pokud tak neučiní, nemůže mu Úřad práce s odkazem na možné porušení ustanovení 11 a dalších zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti. 3. U jiných stížností uvedených v části druhé článek II bod 2 této směrnice potvrzení nebo doplnění podání podle předchozího bodu není nutné. 4. Pokud je při osobním podání stížnosti zjištěno, že neobsahuje všechny formální náležitosti podání podle ustanovení 37 odst. 3 správního řádu, zaměstnanec Úřadu práce pomůže stěžovateli odstranit tyto nedostatky nebo jej vyzve k tomu, aby je odstranil v přiměřené lhůtě. 5. O ústně podané stížnosti, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše Úřad práce Záznam o ústně podané stížnosti (Příloha této směrnice). Kopie Záznamu o ústně podané stížnosti bude předána proti podpisu stěžovateli a tento záznam bude zaveden do informačního systému spisové služby. 6. K podání stížnosti učiněné v zastoupení osoby dotčené, je nutné doložit zplnomocnění osoby, jež za dotčenou osobu jedná (např. stěžující si rodič, který podává stížnost za své zletilé dítě, které je vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání). 7. U stížnosti uvedené v části druhé článek II bod 1 této směrnice, podané skupinou osob, je nutné postupovat podle ustanovení 35 správního řádu (společný zmocněnec nebo společný zástupce). 3

4 Článek IV Přijímání stížnosti, lhůta a příslušnost k jejich vyřízení 1. Dnem doručení písemně podané stížnosti, stížnosti zaslané faxem, dálnopisem nebo podané prostřednictvím elektronické podatelny je den doručení podatelně Úřadu práce (generální ředitelství, krajské pobočky, kontaktní pracoviště). 2. Dnem doručení ústně podané stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, je den, kdy byl pořízen Záznam o ústně podané stížnosti. 3. Dnem doručení stížnosti přijaté elektronicky jednotlivými zaměstnanci Úřadu práce je den, kdy ji tento zaměstnanec převzal. 4. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení Úřadu práce. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn, pokud tato směrnice nestanoví jinak. Lhůtu 60 dnů lze překročit jen v případě, že v jejím průběhu nelze zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, o čemž bude stěžovatel písemně informován. 5. Stížnost nesmí být vyřizována tím, proti komu směřuje, jemu podřízeným zaměstnancem, ani osobou jinak podjatou. Článek V Práva stěžovatele při vyřizování stížnosti 1. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost stěžovatele za trestní čin nebo správní delikt není tímto dotčena. 2. Žádost stěžovatele o utajení jeho jména musí být respektována. Dále jméno stěžovatele nebude uváděno, pokud by uvedení jména bylo v rozporu s právem na ochranu osobnosti podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Utajení identity stěžovatele lze prolomit vždy ve vztahu ke státnímu a jiným orgánům, které vedou řízení podle zvláštních právních předpisů (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, finanční úřad apod.). 4. Stěžovatel nemá obecně právní nárok, aby na základě jeho stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich ve stížnosti domáhá. Článek VI Evidence stížností 1. Podání mající charakter stížnosti bude zaevidováno v informačním systému spisové služby Úřadu práce dle místa doručení. V případě zaevidování stížnosti kontaktním pracovištěm, bude tato ihned předána místně příslušné krajské pobočce, kontrolně právnímu oddělení, které ji zaeviduje v Evidenci stížností krajské pobočky a neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, zajistí její předání podatelně generálního ředitelství, stejně tak bude postupovat krajská pobočka v případě stížnosti přímo podané u krajské pobočky. 2. Stížnost zaevidovaná v podatelně generálního ředitelství bude bezprostředně předána generálnímu řediteli a následně bude zavedena do Centrální evidence stížností Úřadu práce vedené oddělením kontroly odboru kontrolně právního generálního ředitelství (dále jen oddělení kontroly generálního ředitelství ) s tím, že 4

5 stížnost týkající se krajské pobočky bude zpravidla předána k šetření a vyřízení kontrolně právnímu oddělení příslušné krajské pobočky. 3. Formální podoba Centrální evidence stížností Úřadu práce a Evidence stížností krajské pobočky není touto směrnicí předepsána. 4. Centrální evidence stížností Úřadu práce obsahuje: a) pořadové číslo, b) číslo evidenční z informačního systému spisové služby, c) datum doručení stížnosti, d) datum přidělení oddělení kontroly generálního ředitelství, e) jméno, příjmení, adresu pro doručování, popř. jiné kontaktní údaje stěžovatele, f) věc (čeho se stížnost týká), g) přidělení stížnosti k vyřízení (jméno zaměstnance), h) v případě věcné nepříslušnosti k vyřízení stížnosti přijaté Úřadem práce datum a správní orgán, kterému je stížnost postoupena, i) datum a správní orgán, který stížnost postupuje v případě jeho nepříslušnosti k vyřízení, j) datum předání stížnosti k přímému vyřízení krajské pobočce, k) datum předání (vrácení po zaevidování) stížnosti přijaté krajskou pobočkou zpět této krajské pobočce s uvedením jejího názvu, l) datum, kdy byla stížnost vyřízena (vyrozumění o vyřízení stížnosti odesláno stěžovateli), m) poznámka. 5. Evidence stížností krajské pobočky obsahuje: a) pořadové číslo, b) číslo evidenční z informačního systému spisové služby, c) datum doručení stížnosti, d) datum přidělení kontrolně právnímu oddělení, e) jméno, příjmení, adresu pro doručování, popř. jiné kontaktní údaje stěžovatele, f) věc (čeho se stížnost týká), g) přidělení stížnosti k vyřízení (jméno zaměstnance), h) datum předání stížnosti k zaevidování generálnímu ředitelství, i) datum vrácení stížnosti z generálního ředitelství, j) datum, kdy byla stížnost vyřízena (vyrozumění o vyřízení stížnosti odesláno stěžovateli), k) poznámka. Článek VII Postup při vyřizování stížností 1. Šetření a vyřizování stížností provádí odbor kontrolně právní generálního ředitelství, respektive příslušné kontrolně právní oddělení krajské pobočky. Na šetření stížností se zpravidla podílí i útvary generálního ředitelství nebo krajské pobočky, kterých se stížnost bezprostředně týká, popř. i kontaktní pracoviště, kterého se stížnost týká, a to poskytnutím podkladů a stanovisek zjištěných na základě řádného prošetření stížnosti. 2. Odbor kontrolně právní generálního ředitelství šetří a vyřizuje stížnosti týkající se bezprostředně generálního ředitelství a další stížnosti na základě pokynu generálního ředitele. 5

6 3. Kontrolně právní oddělení krajské pobočky šetří a vyřizuje stížnosti týkající se bezprostředně příslušné krajské pobočky, pokud si vyřízení stížnosti nevyhradí odbor kontrolně právní generálního ředitelství. 4. Stížnost, k jejímuž vyřízení není Úřad práce věcně příslušný, odbor kontrolně právní generálního ředitelství bezodkladně postoupí usnesením příslušnému správnímu orgánu a zároveň vyrozumí stěžovatele o tom, že jeho stížnost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. 5. O tom, že stížnost doručená generálnímu ředitelství byla předána krajské pobočce k přímému vyřízení, bude stěžovatel písemně informován oddělením kontroly generálního ředitelství. 6. Stížnost, z jejíhož obsahu je zřejmé, že byla Úřadu práce zaslána pouze na vědomí, zaeviduje oddělení kontroly generálního ředitelství a uloží bez vyrozumění stěžovatele. 7. V případě, že příslušné kontrolně právní oddělení nebo odbor kontrolně právní generálního ředitelství z obsahu stížnosti a evidence stížností zjistí, že doručená stížnost od téhož stěžovatele je již vyřizována, a toto nové podání ji doplňuje o nové skutečnosti, bude v jejím šetření pokračovat s přihlédnutím k těmto novým skutečnostem. 8. Jiné stížnosti uvedené v části druhé článek II bod 2 budou vyřizovány podle zvláštních právních předpisů a přiměřeně podle této směrnice. Článek VIII Postup při vyřizování anonymních a opakovaných stížností 1. Anonymní stížnost upozorňující na nedostatky v postupu, chování nebo jednání zaměstnanců Úřadu práce, bude prošetřena podle článku VII této části směrnice s tím, že o jejím vyřízení bude učiněn záznam, který bude založen do spisu. 2. Opakovaná stížnost je podání, kterým stěžovatel vyjadřuje nespokojenost se způsobem vyřízení své předchozí stížnosti, popř. se jinou formou domáhá téhož cíle, který byl obsahem předchozí stížnosti. Pokud stěžovatel v opakované stížnosti neuvede nové skutečnosti a odbor kontrolně právní generálního ředitelství ověří, že předchozí stížnost byla řádně vyřízena, stěžovateli tuto skutečnost sdělí vyrozuměním o vyřízení stížnosti. Článek IX Vyřízení stížnosti 1. Stížnost je vyřízena, pokud je odpovězeno stěžovateli na všechny její části, včetně informace o opatřeních přijatých k nápravě u stížnosti důvodné nebo částečně důvodné, pokud o ni stěžovatel požádá. O přijatých opatřeních učiní vyřizující zaměstnanec záznam do spisu. 2. Odpověď generálního ředitelství na stížnost bude zpracována v předepsaném jednotném formátu v souladu s Podpisovým řádem Úřadu práce České republiky (článek V část B), a to buď dopisem generálního ředitele, nebo ostatními dopisy generálního ředitelství. 3. Odpověď krajské pobočky na stížnost bude zpracována v předepsaném jednotném formátu v souladu s Podpisovým řádem Úřadu práce České republiky (článek V 6

7 část B), a to buď dopisem ředitele krajské pobočky, nebo ostatními dopisy krajské pobočky. 4. V odpovědi nesmí být uvedeny skutečnosti, o kterých jsou podle právních předpisů zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost, aby nedošlo k porušení práva a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). 5. V případě, že stížnost byla předána k přímému vyřízení krajské pobočce, zpráva o jejím vyřízení nebo kopie odpovědi zaslaná stěžovateli bude předána oddělení kontroly generálního ředitelství k založení a archivaci. 6. V případě, že stížnost uvedená v článku II bod 1 této části směrnice nebyla dle stěžovatele řádně vyřízena Úřadem práce, může stěžovatel dle ustanovení 175 odst. 7 správního řádu požádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti nadřízený orgán, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud stěžovatel požádá o přešetření způsobu vyřízení stížnosti krajskou pobočku, tato předá tuto žádost odboru kontrolně právnímu generálního ředitelství, které předmětnou žádost předá Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pokud bude podána žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti u generálního ředitelství, bude předmětná žádost předána prostřednictvím odboru kontrolně právního generálního ředitelství Ministerstvu práce a sociálních věcí. ČÁST TŘETÍ Petice Článek I Podání petice 1. Petice je podání, které musí být učiněno písemnou formou, obsahující žádost, návrh či stížnost ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 2. Petice musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Článek II Příjem a evidence petice 1. Úřad práce je povinen petici jemu adresovanou přijmout. Pokud petice nepatří do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. 2. Podání mající charakter petice bude zaevidováno v informačním systému spisové služby Úřadu práce dle místa doručení. V případě zaevidování petice kontaktním pracovištěm, bude tato ihned předána místně příslušné krajské pobočce, kontrolně právnímu oddělení, které ji zaeviduje v Evidenci peticí krajské pobočky a neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů, zajistí její předání podatelně generálního ředitelství, stejně tak bude postupovat krajská pobočka v případě petice přímo podané u krajské pobočky. 7

8 3. Petice zaevidovaná v podatelně generálního ředitelství bude bezprostředně předána generálnímu řediteli a následně bude zavedena do Centrální evidence peticí Úřadu práce vedené oddělením kontroly generálního ředitelství s tím, že petice týkající se krajské pobočky bude zpravidla předána k šetření a vyřízení kontrolně právnímu oddělení příslušné krajské pobočky. 4. Formální podoba Centrální evidence peticí a Evidence peticí krajské pobočky není touto směrnicí předepsána. 5. Centrální evidence peticí Úřadu práce obsahuje: a) pořadové číslo, b) číslo evidenční z informačního systému spisové služby, c) datum doručení petice, datum přidělení odboru kontrolně právnímu generálního ředitelství, d) jméno, příjmení, adresa pro doručování, popř. jiné kontaktní údaje petenta nebo zmocněnce, e) věc (čeho se petice týká), f) přidělení petice k vyřízení (jméno zaměstnance), g) v případě věcné nepříslušnosti k vyřízení petice přijaté Úřadem práce datum a správní orgán, kterému je petice postoupena, h) datum a správní orgán, který petici postupuje v případě jeho nepříslušnosti k vyřízení, i) datum předání petice k přímému vyřízení krajské pobočce, j) datum předání (vrácení po zaevidování) petice přijaté krajskou pobočkou zpět této krajské pobočce s uvedením jejího názvu, k) datum, kdy byla petice vyřízena zaslání odpovědi petentovi nebo zmocněnci, l) poznámka. 6. Evidence peticí krajské pobočky obsahuje: a) pořadové číslo, b) číslo evidenční z informačního systému spisové služby, c) datum doručení petice, d) datum přidělení kontrolně právnímu oddělení, e) jméno, příjmení, adresa pro doručování, popř. jiné kontaktní údaje petenta nebo zmocněnce, f) věc (čeho se petice týká), g) přidělení petice k vyřízení (jméno zaměstnance), h) datum a správní orgán, který petici postupuje v případě jeho nepříslušnosti k vyřízení, i) datum předání petice k zaevidování generálnímu ředitelství, j) datum vrácení petice z generálního ředitelství, k) datum, kdy byla petice vyřízena zaslání odpovědi petentovi nebo zmocněnci, l) poznámka. Článek III Vyřizování petice 1. Odbor kontrolně právní generálního ředitelství šetří a vyřizuje petice týkající se bezprostředně generálního ředitelství a další petice na základě pokynu generálního ředitele. 8

9 2. Kontrolně právní oddělení krajské pobočky šetří a vyřizuje petice týkající se bezprostředně příslušné krajské pobočky, pokud si vyřízení petice nevyhradí odbor kontrolně právní generálního ředitelství. Článek IV Vyřízení petice 1. Úřad práce je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů ode dne jejího doručení písemně odpovědět tomu, kdo petici podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi bude uvedeno stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 2. Odpověď generálního ředitelství na petici bude zpracována v předepsaném jednotném formátu v souladu s Podpisovým řádem Úřadu práce České republiky (článek V část B), a to dopisem generálního ředitele. 3. Odpověď krajské pobočky na petici bude zpracována v předepsaném jednotném formátu v souladu s Podpisovým řádem Úřadu práce České republiky (článek V část B), a to dopisem ředitele krajské pobočky. ČÁST ČTVRTÁ Podněty 1. Podání označené jako stížnost, které však podle obsahu není stížností (např. podněty ke kontrole), a proto není jako stížnost vyřizováno, je evidováno v informačním systému spisové služby dle místa doručení a je zavedeno do Evidence podnětů vedené oddělením kontroly generálního ředitelství nebo kontrolně právním oddělením krajské pobočky. 2. Formální podoba ani obsahové náležitosti Evidence podnětů nejsou touto směrnicí předepsány. 3. Podnět, k jehož vyřízení není Úřad práce věcně příslušný, kontrolně právní oddělení nebo odbor kontrolně právní generálního ředitelství bezodkladně postoupí usnesením příslušnému správnímu orgánu a zároveň vyrozumí podatele o tom, že jeho podnět byl postoupen věcně příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. 4. Podnět bude vyřízen dle jeho obsahu odpovídajícím způsobem (např. provedení kontroly na základě doručeného podnětu, předání odvolání k vyřízení). 5. V odpovědi na podněty nesmí být uvedeny skutečnosti, o kterých jsou podle právních předpisů zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost. Nelze porušit práva a právem chráněné zájmy právnických a fyzických osob (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). ČÁST PÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení 9

10 1. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při vyřizování stížností, peticí a podnětů, pokud ze zvláštních právních předpisů nevyplývá jinak. 2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Úřadu práce České republiky. 10

11 Úřad práce České republiky Příloha ke směrnici č. 3/2012 Ev. č.: Záznam o podané ústní stížnosti Dne se dostavil na: 1) Úřad práce ČR - generální ředitelství* 2) Úřad práce ČR - krajskou pobočku*.... 3) Úřad práce ČR kontaktní pracoviště*.. se stížností Pan(í) Totožnost ověřena ano ne podle Trvalé bydliště Datum narození Datová schránka Korespondenční adresa (pouze pokud je odlišná od trvalého bydliště) Stížnost směřuje proti chování*/ postupu*: *nehodící se škrtněte Strana 1

12 Předmět stížnosti Strana 2

13 Stěžovatel požaduje v případě odůvodněné nebo částečně odůvodněné stížnosti vyrozumění o opatření(ch) k nápravě: ano ne Skončeno, srozumitelně přečteno. K záznamu jsou přiloženy následující přílohy Jméno, příjmení, podpis a útvar zaměstnance 1) Úřadu práce ČR-generálního ředitelství* 2) Úřadu práce ČR - krajské pobočky* ) Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště*. S obsahem záznamu souhlasí a potvrzuje převzetí jeho kopie. Podpis stěžovatele *nehodící se škrtněte Strana 3

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.:UPCR-2018/2293-20000401 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 20/2014 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 Název vnitřního

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/17162/14/ÚP ČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 20/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Postup pro přijímání, evidenci a vyřizování

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pravidla Rady města Kuřimi č. P1/2018/RM PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností (dále jen Pravidla ) vydává v souladu

Více

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Rada města v Dobřanech schválila svým usnesením č. 2194 ze dne 29.05.2012 dle ustanovení 102, odst. 2, písm. n) zákona

Více

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Listopad 2007 1 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Účelem

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO MODŘCE Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Interní směrnice č. 9/2015 Rada města Modřice 12.5.2015 Obsah Interní směrnice č. 9/2015... 1 ČÁST I. - ÚVOD... 1 Článek 1 - Úvodní ustanovení...

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 23. 3. 2016 č. 1/2016 kterou se vydávají Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/92/57/2016 ze dne 23.

Více

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zpracovala: Ing. Mazouchová Schválila: Rada města Bruntálu, dne 8.3.2011 Účinnost: 9.3. 2011 Počet stran (příloh): 8(1) OBSAH Část I.

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je upravit závazný postup při přijímání a vyřizování petic a stížností. Podle ustanovení 102 odst.

Více

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Petice a stížnosti Číslo dokumentu: SRM/05 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.12.2016 Platnost do: neurčitá Zrušuje

Více

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Stížnosti, návrhy a podněty jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností 9 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Úplné znění ke dni 1. 1. 2017 Schváleno radou kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1.

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2010 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod stanovila podle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Šternberk Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 9 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností OBSAH 1. ÚVOD A CÍL 2. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY 3. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ 4. ODPOVĚDNOST

Více

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Tel.: 541 422 311, Fax: 541 230 633, El. pošta: posta@radnice.kurim.cz PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ vydaná Radou města Kuřim v souladu s ustanovením

Více

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC PLATNÝ OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň Vypracoval: Ing. Jana Grammetbauerová, tajemnice Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Část I. Úvodní ustanovení Rada Města Nové Hrady stanoví podle 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-026-13 ze dne 4.4.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Město Bučovice, Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ0 00291676 Město Bučovice Městský úřad Bučovice SMĚRNICE číslo S20/2013 Výtisk č.: jediný Vydání: 1 Účinnost od: 14. 2. 2013 Přepis:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011 Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ Statutární město Ostrava magistrát Pravidla PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, září 2010 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Odbor legislativní

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Směrnice k vyřizování stížností (Příloha č.2 Organizačního řádu školy) Vypracoval: Ing.Bc.Olga Pastyříková Schválil: Ing. Bc. Olga Pastyříková ředitelka školy Schváleno dne: 24.8.2016 Účinnost od: 1. 9.

Více

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

Pravidla pro vyřizování stížností a petic Pravidla pro vyřizování stížností a petic Vnitřní směrnice č. 2/2012 obce ový Kramolín kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Zastupitelstvo obce ový Kramolín schválilo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 736/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 670 ze dne 30.10.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům městské části Praha 3 Rada městské

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, leden 2014 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Projednáno s: Odborem legislativním a právním 1/7 Obsah

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Rada města Roztoky schválila dne 7. 12. 2016 dle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ SMĚRNICE č. 10/2013 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ Zpracoval Vydal Odbor vnitřního auditu a kontroly magistrátu města Tajemník magistrátu města

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ:

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ: Č.j.: Vypracoval: Zaměstnanci seznámeni VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 5/2017-s Platnost ode dne: 1. 1. 2017 Mgr. Jaroslav Šupka Účinnost ode dne: 1. 1. 2017 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných

Více

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Rada města Klatov vydává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností 1. Stížnost, podnět, připomínka Stížností se rozumí takové podání na orgán sociálně-právní ochrany, které přináší kritiku a očekávání nápravy či opatření.

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. ze dne č.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. ze dne č. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ze dne 1. 2. 2018 č. 3/18 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tímto Příkazem ředitele stanovuji postup

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2013

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2013 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic V souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena pravidla závazná pro všechny

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Druh vnitřní normy: Název: Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Vazba na legislativu: Závazné pro: Související vnitřní normy: Klasifikace: Odpovědná osoba: zákon

Více

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání I. Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) je povinno, popřípadě oprávněno prošetřovat a vyřizovat: A. Stížnosti

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Směrnice č.: 13 Martin Landa, v.r. Vydání č.: 1 starosta MČ Brno-střed Účinnost: 01.05.2017 Vydal/schválil:

Více

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost S M Ě R N I C E k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice Směrnice stanoví, v souladu s platnými předpisy upravujícími problematiku stížností, zásady k vyřizování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Mgr. Jan Louška Schválil

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Městská část Praha 19 Úřad městské části Praha 19 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Směrnice schválená usnesením Rady MČ Praha 19 pod č. 530/12/OT

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Přerova vydala tento vnitřní předpis Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY Účinnost od 01.01.2017 1 Rada města Vodňany na svém zasedání dne 19.12.2016 schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, PODÁNÍ A PODNĚTŮ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NOVELIZACE Č.: 3 ČJ.: KUKHK 36668/OP/2017

Více

Ředitel školy.

Ředitel školy. Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, Všechovice 88 753 53 Všechovice Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Č.j.: 00ZŠ/SZŠ8/2017 Spisový znak: Skartační

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů Číslo: 2/2017 odbor: KT Název: Zpracoval: Lenka Knoppová, Zdena Herelová Vydal: Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov Účinnost od: 1. března 2017 Přílohy: číslo 1 - rozdělovník Pravidla pro přijímání a

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ČÍSLO: SM/4/RK ZMĚNA Č.: 4 PLATNÁ OD: 1. 11.2010 ÚČINNOST OD: 1. 11. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Jihočeského

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 2. dubna 2013-1 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Směrnice: Vypracovala: Č.j.: HŠaOAVM/187/2013 Mgr.

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2014 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Spisový/ skartační znak Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2009 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2009 A.1/A10 Mgr.

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno ( 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství).

Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno ( 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství). Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno ( 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství). Z podání musí být patrno: - kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno,

Více

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly.

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly. 1. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INMFORMACE OBČANŮ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ. 2. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ PETIC PODLE ZÁKONA Č. 85/1990 Sb., O PRÁVU

Více

Vyřizování stížností č. 2.5

Vyřizování stížností č. 2.5 Vyřizování stížností č. 2.5 ZŠPŠCHOT SŘ 2/2014 Vypracoval: Mgr. Bc. Drahomíra Danielková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě Obsah: strana ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 2 ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě

Více

STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Základní umělecká škola Soběslav, Školní náměstí 56/III, Soběslav STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 7 / 2018 Vypracovala: Schválila: Spisový / skartační znak Irena Molíková, ředitelka školy Irena Molíková,

Více

Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: SMĚRNICE Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Pravidla pro přijímání

Více

PŘÍLOHA č. 2. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102, odst. 2 písm. n) s t a n o v í. Rada města Meziboří. tato

PŘÍLOHA č. 2. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102, odst. 2 písm. n) s t a n o v í. Rada města Meziboří. tato PŘÍLOHA č. 2 V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102, odst. 2 písm. n) s t a n o v í Rada města Meziboří tato Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, ostatních podání a podnětů

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních činností a kontroly Schváleno:

Více

Škola Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností oznámení a podnětů Č.j.: 24ms/15/2018 Účinnost od:

Škola Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností oznámení a podnětů Č.j.: 24ms/15/2018 Účinnost od: Škola Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností oznámení a podnětů Č.j.: 24ms/15/2018 Účinnost od: 5.3.2018 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5 Změny: tímto se ruší směrnice z 2.1.2006 Obsah: 1.

Více

Směrnice rektora č. 19/2015

Směrnice rektora č. 19/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 19/2015 K vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, listopad 2015 Směrnice rektora č. 19/2015 k vyřizování

Více

Základní a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace Němčany 37, Slavkov u Brna, Tel ,

Základní a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace Němčany 37, Slavkov u Brna, Tel , Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace 32. Vyřizování stížností Č.j.: / 2018 Spisový znak Skartační znak A1. A5 Vypracoval: Mgr. Zuzana Olejníková Schválil: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012 III. Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel:

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel: Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6 Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Spisový znak Skartační znak 6 / 2018 A.1. A5 Vypracoval:

Více