Zpravodaj pro rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro rodiče"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Zpravodaj pro rodiče školní rok 2012/2013 sídlo ředitelství - ul. SNP 2304/6 odloučené pracoviště ZŠ ve Vaňově - ul. Pražská 166/47 odloučené pracoviště MŠ ve Vaňově - ul. Ve Stráni 74 Kontakty - SNP , , tel. sekretariát školy: fax sekretariát školy: internetové stránky: tel. školní jídelna: , školní družina: , školička: , Kontakty na odloučené pracoviště ZŠ ve Vaňově telefon: , školní družina: Kontakty na odloučené pracoviště MŠ ve Vaňově telefon: , internetové stránky: msvanov.webnode.cz 1/6

2 Vážení rodiče, tento zpravodaj obsahuje některé základní informace o naší škole, průběhu školního roku a akcích, které připravujeme. Blíže se o nás dozvíte na webových stránkách školy, kde naleznete aktuální sdělení, zajímavosti ze školních projektů a dalších aktivit, mnohdy doprovázených i fotodokumentací či videozáznamem, součástí stránek je taktéž jídelníček školní jídelny. Termíny třídních schůzek ZŠ Vaňov úvodní třídní schůzka (1. 9. ročník), společný začátek v 16:00 v kmenových třídách - na odloučeném pracovišti v ZŠ ve Vaňově začátek v 15:00 - další třídní schůzky - informace třídních učitelů, informace o prospěchu a chování žáků - začátek třídních schůzek je společný v 16:00 v kmenových třídách (informace třídních učitelů pro všechny rodiče), poté budou mít rodiče možnost dojít si za ostatními učiteli a informovat se o klasifikaci a hodnocení svých dětí; - předpokládané ukončení vždy v 18:00 - začátek v 15:00, předpokládané ukončení v 16:00 Další konzultace a třídní schůzky jsou možné podle potřeby, individuální konzultace po předchozí dohodě s vyučujícími v době mimo výuku, nejpozději však do 16:00. Termíny pedagogických rad , , , , Organizace školního roku - termíny prázdnin Období školního vyučování začíná v pondělí 3. září 2012, v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013, ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června Podzimní prázdniny: čtvrtek a pátek Vánoční prázdniny: sobota až středa (vyučování začne ve čtvrtek ) Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2013 Jarní prázdniny: až Velikonoční prázdniny: čtvrtek a pátek Hlavní prázdniny: Organizace vyučovacích hodin sobota 29. června 2013 až neděle 1. září 2013 (vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013) 1. vyučovací hodina: 8:00 8:45 2. vyučovací hodina: 8:55 9:40 3. vyučovací hodina: 10:00 10:45 4. vyučovací hodina: 10:55 11:40 5. vyučovací hodina: 11:50 12:35 6. vyučovací hodina: 12:45 13:30 7. vyučovací hodina: 13:40 14:25 8. vyučovací hodina: 14:35 15:20 Pokud se budete potřebovat telefonicky spojit s některým z vyučujících, doporučujeme dobu velké přestávky, tedy mezi 9:40 10:00. Můžete rovněž využívat elektronickou poštu nebo komunikační systém Bakaláři. 2/6

3 V případě, že chcete telefonicky omluvit své dítě z výuky, stačí přenechat vzkaz na sekretariátu, event. na telefonním záznamníku. Vzkaz bude v pořádku příslušnému vyučujícímu doručen. Své dítě můžete omlouvat i prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím systému Bakaláři přímo třídnímu učiteli. V budově školičky a na odloučeném pracovišti ZŠ se nezvoní. Vyučovací jednotky ve školičce si upravují vyučující podle potřeby. V hlavní budově zvoníme. Uvolňování a omlouvání žáků Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již první den, nejpozději však třetí kalendářní den jeho nepřítomnosti. Po návratu musí zákonný zástupce nejpozději třetí kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti žáka s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem, jsou tedy nepřípustné. Na 1 den uvolňuje žáka třídní učitel. Pokud se jedná o více dní, rozhoduje o uvolnění ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů (můžete využít tiskopis žádosti o uvolnění, který je k dispozici na internetových stránkách školy). Jestliže rodiče chtějí, aby jejich dítě během vyučování opustilo školu, musí o tom být učitel předem písemně informován. Omlouvat lze dítě předem i elektronicky (zasílejte přímo třídnímu učiteli em nebo prostřednictvím systému Bakaláři). Bez výše uvedeného nelze žáka z vyučování pustit. Další možností je vyzvednout si dítě osobně ve škole. Na telefonické zavolání nemůžeme žáka z výuky uvolnit a pustit ze školy. Lékařské vyšetření či zaspání začátku vyučování není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Hlášení úrazů a ztrát V případě, že se stane úraz, hlásí tuto skutečnost žáci okamžitě vyučujícímu. Dítě, které bylo zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, které mu budou ošetřeny ve škole). Zároveň je vyrozuměn zákonný zástupce žáka. Dětem není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisí se školním vyučováním. Za cenné předměty (prsteny, náušnice, mobilní telefon apod.) nenese škola odpovědnost. Ztráty ostatních věcí se musí okamžitě hlásit třídnímu učiteli. Stejný postup se týká i školní družiny. Všichni žáci jsou pojištěni. Likvidaci úrazů a škod provádí zástupce ředitele pro provoz Mgr. Z. Lutovský (tel ). Školní družina Provoz ranní ŠD začíná v 6:00, končí v 7:45. Odpolední ŠD končí v 17:00, na odl. prac. v 15:30. Činnosti ŠD probíhají v pavilonu školní družiny. Jestliže rodiče žádají o uvolnění dítěte v jinou dobu, než uvedli na zápisovém lístku (platí pro dítě, které odchází ze ŠD samo), musí o tom být vychovatelka předem písemně informována. Na telefonické zavolání nemůže být dítě z bezpečnostních důvodů ze ŠD uvolněno. Učebnice a majetek školy Žáci 1. ročníků a přípravné třídy získávají od školy učebnice a učební texty, základní školní potřeby z finančního normativu na 1 žáka a školní rok ve výši 200,- Kč. Žákům od 2. do 9. ročníku jsou na školní rok učebnice propůjčeny z fondu školy. Jestliže žák nadměrně poškodí, nebo dokonce ztratí učebnici, bude na něm požadována náhrada vzniklé škody, a to v souladu s platným školním řádem. Jestliže žák svévolně poškodí zařízení školy, musí vzniklou škodu uhradit. Školní řád Žáci jsou prokazatelným způsobem na začátku školního roku seznámeni se školním řádem. Ten je rovněž vyvěšen v budově školy a na internetových stránkách školy. Součástí školního řádu pro ZŠ jsou i kritéria hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech. 3/6

4 Elektronická žákovská knížka Rodičům žáků 4. r. 9. r. nabízíme využívat elektronickou žákovskou knížku. Ta slouží k rychlé informovanosti a kontrole známek a chování jejich dětí během vyučování, předcházíme tím i problémům s neomluvenou absencí. Umožňuje efektivní komunikaci rodičů s vyučujícími a vedením školy. V těchto ročnících je zavedena elektronická třídní kniha, která je přímo propojena s elektronickou ŽK (zákonní zástupci tak mají dále navíc možnost sledovat absenci svých dětí v jednotlivých předmětech, plnění domácích úkolů ). Pokud nebudete mít zájem o elektronickou žákovskou knížku, nabízíme její tradiční verzi, tedy zápis známek do papírové žákovské knížky. Vaše rozhodnutí můžete během školního roku změnit. V tom případě stačí požádat třídního učitele, který Vám po konzultaci se zástupcem ředitele sdělí nově přidělený přístupový kód. V případě, že o naši službu budete mít zájem, obdržíte od třídního učitele Vašeho dítěte přihlašovací kód pro vstup do elektronické žákovské knížky. Tím máte zároveň zajištěno, že nikdo jiný než Vy a ten, komu číslo kódu svěříte Vy sami, nemůže nahlížet do klasifikace a hodnocení Vašeho dítěte. Přihlašovací údaje z minulého školního roku jsou stále platné. Od školního roku 2012/2013 získávají své kódy taktéž samotní žáci samozřejmě žáci nemají zpřístupněny všechny moduly elektronické ŽK, mohou však kontrolovat své známky a zadané domácí úkoly. Poradenské služby ve škole Škola poskytuje svým žákům poradenské služby. Podmínkou poskytnutí služby je informovaný souhlas zákonných zástupců žáka (žádost o generální souhlas, který platí na celou školní docházku, získají k podpisu zákonní zástupci od třídních učitelů). Poradenské služby na naší škole zajišţují tito pracovníci: Mgr. Jana Trnková (výchovný poradce) poradenské služby poskytovány v hlavní budově školy (č. dveří 39); - řeší problematiku volby povolání, veškerých výchovných problémů, šikany; Mgr. Zdeněk Lutovský (výchovný poradce) poradenské služby poskytovány v hlavní budově školy (č. dveří 40); - řeší problematiku veškerých výchovných problémů, šikany; Mgr. Romana Novotná (školní metodik prevence) poradenské služby poskytovány v hlavní budově školy (č. dveří 27); - řeší veškeré problémy protidrogové prevence. Zájmové kroužky Každoročně nabízíme celou řadu zájmových kroužků. Některé z nich probíhají v rámci školní družiny a jsou tudíž zdarma, některé jsou pak placené. Činnost kroužků probíhá od do Otevřeny budou ty kroužky, o které bude dostatečný zájem. Přehled nabízených a posléze otevřených zájmových kroužků najdete na začátku září na internetových stránkách školy. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou navštěvovat zdarma ambulantní nápravu. Přihlášky obdrží od Mgr. J. Trnkové v průběhu první poloviny měsíce září. Program proti šikanování V rámci prevence sociálně patologických jevů naše škola vypracovala program proti šikanování, ve kterém jsou přesně stanoveny postupy, jak si poradit s možnými problémy. S programem je prokazatelně seznámen každý žák a všichni pracovníci školy. Rodiče se mohou seznámit s dokumentem prostřednictvím internetových stránek školy, zároveň je k dispozici na vrátnici školy a je vyvěšen na nástěnce v budově školy. 4/6

5 Školní jídelna na SNP Cena obědů dle věku dětí do 10 let 18,- Kč let 20,- Kč let 22,- Kč Cena kreditní karty je 35,- Kč (místo kreditní karty možno zakoupit čip za cenu 55,- Kč je dražší, ale dlouho vydrží a dá se připnout na klíče). Strávníci si mohou zakoupit obědy denně od 7:15 do 8:00, a to nejdříve na následující den. Na nový měsíc je možno zakupovat obědy už od 15. dne předcházejícího měsíce, dále pak poslední dva dny v měsíci na měsíc následující od 7:15 do 8:00 a od 12:00 do 15:00. Strávníci se mohou přihlašovat a odhlašovat ke stravování osobně či telefonicky do 14:00, a to vždy nejdříve na následující den. Neučiní li tak rodič do této doby, nebude mu moci být z provozních důvodů vyhověno. Škola zajišţuje školní stravování dětí a žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Po dobu nemoci není nárok na dotovaný oběd dítěte. V době 1 dne nepřítomnosti žáka ve škole, např. z důvodu lékařského vyšetření, si zákonní zástupci mají možnost přijít pro zaplacený a neodhlášený oběd do vlastních nádob v době od 12:00 do 14:00 (nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem). pokračování na následující straně 5/6

6 Školní jídelna v ZŠ ve Vaňově Na ZŠ ve Vaňově je stravování zajišţováno dodavatelsky. Bližší informace ohledně ceny obědů a provozu ŠJ budou podány dodavatelem na místě. Svačiny Žáci mají možnost nakupovat si svačiny v našem bufetu. Nabízíme pečivo, jogurty, bagety, pizzu, nápoje, mražené výrobky atd. platí pro SNP. Školní mléko Žáci mají možnost kupovat si školní mléko. Ovoce do škol Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Žáci prvního stupně dostávají ZDARMA ke svačině ovoce nebo ovocný nápoj. Pronájem prostor školy v ul. SNP Ředitelství nabízí pronájem níže uvedených prostor školy za tyto ceny: tělocvična: umělá lezecká stěna: učebna: učebna výpočetní techniky: školní hřiště umělá tráva: školní hřiště tartan školní jídelna: 200,- Kč/h 100,- Kč/skup/h nebo 25,- Kč/os/h 100,- Kč/h 300,- Kč/h 200,- Kč/h 100,- Kč/h 200,- Kč/h Návratka Zpravodaj pro rodiče (seznámení se zpravodajem) Jméno dítěte třída. V Ústí nad Labem podpis rodičů Návratka Elektronická žákovská knížka - vyplní pouze rodiče všech žáků 4. tříd a rodiče nově přijatých žáků do tříd. Ostatní pouze pokud žádají změnu proti loňskému školnímu roku. ŽÁDÁM - NEŽÁDÁM o to, aby pedagogičtí pracovníci prováděli hodnocení a klasifikaci mého dítěte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Jméno dítěte třída. V Ústí nad Labem podpis rodičů 6/6

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 Milí rodiče, znovu se Vám do rukou dostává náš zpravodaj pro zlepšení komunikace a spolupráce se školou. Režim zvonění a délky přestávek zůstávají beze změny. Jsou nastaveny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Práva a povinnosti žáků Žáci mají právo: Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností a jedná-li se o žáka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2.část: A. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 251/2014 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Školská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Lenka Matoušovská,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracovala: Schválila: 45 - POR/01/2014 RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j.

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j. Vypracoval Mgr. Zuzana Svobodová Školská rada schválila dne Na provozní poradě projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, s. r. o. P l z e ň s k á 1 1 7 / 3 9, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 tel.: 224 262 286 email: info@sgjs.cz www.sgjs.cz

Více

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ školní rok 2014 2015 autor: Nela Mildová, 1.A Slovo ředitele Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí nad Lužnicí, v pondělí 1. září 2014 se naplno rozjel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 13, Klausova 2450, příspěvková organizace se sídlem Klausova 2450,155 00 Praha 5- Velká Ohrada ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2007 Vypracoval: Schválil: Mgr. Věnc. Hanzlíková,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 4/2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Ježková Aktualizováno: 7.9.2012 S platností od: 7.9.2012 1 OBSAH OBSAH...2 1. Úvodní ustanovení...3 1.1. Ustanovení o školním řádu...3

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace se sídlem Liberecká 1734/31, 46601 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. M. Bursa, zástupce ředitele školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Krhanice, okres Benešov, příspěvková organizace Krhanice 149, 257 42 Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec. Školní řád Školní řád I. PRAVIDLA PRO ŽÁKY 1. Vztahy ve škole jsou založeny na vzájemném respektu. 1.1. Máš právo na to, aby tě všichni přijímali jako jedinečného člověka chovej se i ty stejným způsobem k ostatním

Více

Školní řád. U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 Ďáblice

Školní řád. U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 Ďáblice Školní řád Školní řád upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, b) provoz a

Více