Zeměpisná olympiáda 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeměpisná olympiáda 2010"

Transkript

1 Zeměpisná olympiáda 2010 Kategorie C krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída:.. Datum:.. Praktická část Pozorně si přečtete následující text a vyhodnoťte, zda je správný. Pokud zjistíte, že některé části jsou chybné, podtrhněte je. Pokud znáte správnou odpověď, napište ji do řádky vedle textu. Ke kontrole je možné použít atlas. Česká republika je vnitrozemským státem a leží ve střední Evropě. Tato poloha předurčila, že naše území bylo od pradávna významnou dopravní křižovatkou (zemské stezky). Jedna z nejdůležitějších spojovala jadranské a baltské oblasti a vedla Moravskou bránou a moravskými úvaly. Rozlohou se naše vlast řadí mezi střední až větší evropské státy. Přírodní poměry naší vlasti jsou pestré. Geologicky byla naše vlast utvářena již v prvohorním hercynském vrásnění, kdy vznikly české pohraniční hory. Ve druhohorách byla část našeho území zalita mořem, které zde zanechalo několik set metrů mocné sedimenty. Pozůstatkem bývalého mořského dna jsou dnešní pískovcová skalní města. Také naše krasové oblasti, např. Moravský a Český kras vznikly ve vápencových sedimentech, které jsou prahorního stáří. Karpaty vznikly vlivem alpínského vrásnění. Horotvorný tlak na Český masiv vedl k rozlámání Českého masívu. Následkem byly pohyby jednotlivých ker. Některé poklesly a daly vzniknout pánvím, které umožnily vznik ložisek hnědého uhlí v Podkrušnohoří. Doprovodným jevem byla vulkanická činnost v oblasti Doupovských hor, Českého středohoří a v okolí Bruntálu. Z této doby pocházejí nejslavnější zkameněliny Barrandienu. Polovinu území ČR vyplňují pahorkatiny, třetinu vrchoviny. Zbytek - 1 -

2 připadá na nížiny, kotliny, tabule, hornatiny apod. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem v ČR je 1487 metrů. Průměrná nadmořská výška naší republiky dosahuje 550 m.n.m. Geomorfologické členění povrchu rozlišuje na našem území deset subprovincií (soustav). Plošně největší subprovincií je Českomoravská subprovincie, plošně nejmenší jsou Vněkarpatské sníženiny. Klimaticky náleží Česká republika, díky své poloze ve střední Evropě, do mírného klimatického pásu. Významný vliv na naše podnebí má Atlantický oceán. Při převládajícím západním proudění vzduchu v letních měsících zmírňuje teploty, v zimních měsících zmírňuje mrazy. Západní proudění výrazně ovlivňují řídící tlaková centra, a to islandská tlaková výše a azorská tlaková níže. Dalšími činiteli, které ovlivňují rozdíly v podnebí je nadmořská výška a expozice svahů. Se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu průměrně o 0,6 C na každých 100m. Nejchladnější a nejvlhčejší podnebí mají nejvyšší horské oblasti, nejteplejší nížiny. Celé území ČR je rozděleno do klimatických oblastí. Největší část náleží do mírně teplé klimatické oblasti, vrcholové části našich hor jsou zařazeny do chladné klimatické oblasti a nejníže položené části našeho území do teplé klimatické oblasti. Nejchladnějším místem je Sněžka, kde průměrná roční teplota dosahuje na 2,2 C. Hydrologicky náleží území České republiky ke třem úmořím úmoří Baltského moře (povodí Bečvy), úmoří Černého moře (povodí Moravy) a úmoří Severního moře (povodí Labe). Naší nejdelší řekou je Vltava, která měří asi 430 km. Nejvíce přehradních nádrží bylo vybudováno na Vltavě. Zde najdeme největší vodní plochu na našem území Lipno a také nejhlubší přehradní nádrž Orlík. Mnoho přehradních nádrží vyrábí elektrickou energii. Mezi největší výrobce patří Orlík, Slapy, Nechranice a Švihov. Na našem území najdeme však poměrně málo jezer. Nejvíce jich je na Šumavě, dále jsou v Krušných horách a v Jeseníku. Velmi bohatá je naše republika na minerální vody. Vyskytují se především v podkušnohoří. Nejznámější lázeňská místa jsou např. Karlovy Vary, s nejteplejším pramenem Vřídlem, Mariánské Lázně s největším počtem pramenů a naše nejstarší lázně Teplice. Na Moravě jsou neznámější Luhačovice, Teplice nad Bečvou a Lázně Jeseník. Zvláštností v lázeňské péči jsou radioaktivní vody v Jáchymově. K České republice se váže také množství umělých vodních ploch rybníků. Počátky rybníkářství spadají do středověku, vrcholné období jejich rozkvětu potom do 16. století. Dodnes se zachovala asi pouhá čtvrtina rybníků z někdejšího počtu. Jejich plocha - 2 -

3 zaujímá rozlohu asi 52 tis. ha. Největší výskyt rybníků je na jižní Moravě v oblasti Valticka. Půda je dodnes hlavním přírodním zdrojem pro zemědělskou výrobu. Vznik a vývoj půdních typů je dlouhodobý a složitý proces. Například naše nejúrodnější půdy černozemě, vznikly ve čtvrtohorách, v období klimatického optima, kdy se postupně vyvíjely v travních stepních oblastech Evropy, které v této době zasahovaly na naše území. Hromadění organického materiálu, menší množství srážek a převážně sprašové podloží dalo vznik černozemím. V dnešní době jsou černozemě postupně degradovány vyšším srážkovým úhrnem. V horských oblastech našich hor se vyskytují podzoly. Tento půdní typ má charakteristický vybělený B horizont. Pro zemědělské účely se nehodí. Nejrozšířenějším půdním typem na našem území jsou kambizemě. Mají charakteristický hnědý B horizont. Vyskytují se jak v pahorkatinách, tak ve vrchovinách. Rendziny se vyskytují podél našich řek v mladých náplavech. Půdní druhy se úzce vážou na geologické podloží. Písčité půdy (těžké) se vyskytují především na pískovcích a štěrkopíscích, jílovité půdy (lehké), které vznikají např. na břidlicích a slínech, jsou dobře obdělávatelné a využívají se pro pěstování obilnin. Asi třetinu rozlohy našeho státu pokrývají lesy. Podíl lesů za posledních dvacet let mírně vzrostl. Lesy jsou nerovnoměrně rozšířené. Nejvyšší lesnatost mají naše pohraniční hory, téměř bezlesé jsou zemědělské oblasti v Polabí a v moravských úvalech. Původní smíšené lesy byly postupně vykáceny a nahrazeny rychleji rostoucími jehličnany, především smrky. Dnes zaujímají smrkové porosty necelé dvě třetiny rozlohy, borovice a modříny necelou pětinu rozlohy. Takovým lesům říkáme lesy kulturní nebo hospodářské. Horní hranice lesa (u nás v nadmořských výškách 1200 až 1350 m) ohraničuje výškový vegetační stupeň smrkový. Nad tímto stupněm se vyskytuje pásmo kleče, které je nesouvislé, ostrůvkovité. Zvláštním lesním typem jsou lužní lesy. Původně rostly podél dolních toků našich velkých řek, v současné době je najdeme ve zbytcích na jižní Moravě, v Polabí a podél Mže. Nárůst počtu obyvatelstva a výroby vytvořil silný tlak na kvalitu životního prostředí a potřebu ochrany přírody. V České republice má tato snaha dlouhou tradici, již v první polovině 19. století byly vyhlášeny jako rezervace Žofínský prales a Boubínský prales. V současné době je vyhlášeno v ČR pět národních parků a 25 chráněných krajinných oblastí. Poslední vyhlášenou CHKO byl Český les. Vedle těchto velkoplošných chráněných území jsou ještě vyhlašovány také maloplošná chráněná území. Sem patří - 3 -

4 národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Na našem území jsou vyhlášeny také biosférické rezervace (například Křivoklátsko, Krkonoše apod.). Jako členský stát Evropské unie byla na našem území zpracována studie NATURA 2000, která zahrnuje celkem 38 ptačích oblastí a několik set přírodních lokalit. Od roku 1991 existuje v naší zemi Státní program péče o životní prostředí, který pomáhá řešit vzniklé problémy a napravovat vzniklé škody. V současné době žije v naší republice přes 10 miliónů obyvatel. Průměrná hustota zalidnění dosahuje hodnoty asi 130 obyvatel na 1 km 2. Tato vyšší hustota je dána hospodářským vývojem a přírodními podmínkami. Trvalé osídlení našeho území lze, na základě archeologických vykopávek, situovat do starší doby kamenné. Z historických národů máme důkazy o pobytu Keltů, Markomanů, Kvádů, Germánů a Avarů. Teprve v 6. století začínají přicházet Slované. Osídlení v této době bylo velice řídké, koncentrovalo se do nižších poloh a podél větších řek. Teprve od 12. století začíná kolonizace dalších území. Jsou zakládána královská města a pozvolna narůstá počet obyvatel. Naše území je součástí prvních státních útvarů Sámovy říše, Velkomoravské říše a později Českého království. Od 16 stol. je naše vlast součástí habsburské říše. Samostatnou republikou se stává 1. ledna Je vyhlášeno Československo, které je tvořeno pěti zeměmi. V březnu 1939 se Československo rozpadá na samostatné Slovensko a Protektorát Čechy a Morava. Po skončení 2. světové války bylo Československo obnoveno, ale bez Podkarpatské Rusi. Poslední zněny nastaly v roce 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika a Slovensko. Českou republiku můžeme zařadit mezi hospodářsky vyspělé země. Již v době Rakouska-Uherska bylo území dnešní ČR jeho nejprůmyslovější částí. Zemědělská výroba byla také na velmi dobré úrovni. Významnou zněnu přinesl rok Naše vlast nastoupila cestu budování socialismu, byly znárodněny průmyslové závody, změnila se struktura průmyslové výroby a bylo kolektivizováno zemědělství. Došlo ke ztrátám zahraničních trhů, zpřetrhání obchodních a kulturních vazeb. Byl kladen důraz na samozásobitelnost potravinami. Tento požadavek byl vykoupen neúměrným používáním umělých hnojiv, které velmi poškozovaly životní prostředí. Rovněž tlak na zvýšení výroby oceli a železa byl provázen nárůstem těžby hnědého uhlí a výroby elektřiny. Neodsířené tepelné elektrárny vypouštěly do ovzduší oxidy síry a dusíku. V této době se Česká republika řadila meze nejvíce postižené státy v Evropě z hlediska kvality životního - 4 -

5 prostředí. Koncem 20. století nastává zlepšení, jsou odsířeny tepelné elektrárny, klesla produkce oceli a železa a také těžba hnědého uhlí. Zemědělství České republiky má poměrně vysokou intenzitu výroby. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování plodin pro přímou spotřebu, na krmiva pro zvířata a produkci technických plodin. Nejrozšířenější plodinou jsou obiloviny. Pěstují se na více než 50% osevních ploch. Z obilovin se nejvíce pěstuje oves. Mezi naše obilnice patří moravské úvaly a Polabí. Asi třetina produkce obilovin připadá na ječmen. Většinou se používá jako krmivo, ale sladovnický ječmen se využívá k výrobě lihovin. Kukuřici na zrno můžeme pěstovat pouze na jižní Moravě a částečně v Polabí. Pěstování brambor je celorepublikové, nejvíce je však soustředěno do oblasti Českomoravské vrchoviny. Tradiční pěstování cukrové řepy je v posledních letech omezeno a cukrovka se pěstuje v menší míře v nejúrodnějších oblastech. Chov skotu je rozšířen po celém území naší vlasti. Během posledních zhruba deseti let však počty chovaného dobytka klesly asi o polovinu. Produkce mléka je dostatečná. Chov prasat je soustředěn do blízkosti velkých spotřebních center. Také chov drůbeže se soustřeďuje do oblastí spotřeby. Je zaměřen na produkci vajec nebo produkci masa. Méně významný je chov ovcí, který je zajišťován drobnými chovateli. Je soustředěn do podhorských a horských oblastí našeho státu. Po vstupu do EU dostávají naši zemědělci dotaci, která je srovnatelná s dotacemi, které dostávají farmáři ve starších členských zemích. Dopravní spojení a obslužnost zajišťuje v naší republice především železniční a silniční doprava. Po silnici a železnici se přepraví více než 98% nákladů a 99% cestujících (bez městské hromadné dopravy). Nejvýznamnější silniční koridor vede z Ústí nad Labem přes Prahu a Brno do Břeclavi, nejvýznamnější železniční koridor vede z Děčína přes Kolín, Českou Třebovou a Přerov do Břeclavi. Železniční síť je nerovnoměrně hustá. Největší hustota je v jižních Čechách, protože zde není tak hustá silniční síť. Česká republika má velmi dobré předpoklady pro cestovní ruch. Na svém území má mnoho jak kulturních, tak historických a přírodních atraktivit. Cestovní ruch lze sledovat prakticky po celém území. Mezi nejvýznamnější oblasti, kde je soustředění cestovního ruch největší, patří na prvním místě hlavní město Praha. Následují horské oblasti Krkonoš, Šumavy, Jeseníků a Beskyd. Nejnavštěvovanější, z výše jmenovaných oblastí, jsou Krkonoše. K těmto oblastem je potřeba přiřadit tzv. lázeňský - 5 -

6 trojúhelník, který zahrnuje Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Charakteristické pro obyvatele České republiky je světově výjimečná záliba v tzv. druhém bydlení (chalupaření, chataření). Česká republika již řadu let patří mezi deset nejnavštěvovanějších zemí Evropy. Nejčastějšími zahraničními návštěvníky jsou Němci. Od 1. května 2001 je Česká republika členem Evropské unie. V rámci příhraniční spolupráce vznikaly na našem území euroregiony, kterých je dnes celkem 13 a obklopují po celé délce naše hranice. Maximálně dosaženo 48 b

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Česká republika [ Armáda České republiky [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005 [ Výcviková

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY TÉMA: GEOLOGICKÝ VÝVOJ - učebnice Zeměpis naší vlasti str.8-9 GEOLOGICKÝ VÝVOJ Území naší republiky se skládá ze dvou odlišných jednotek. Česká vysočina - vyplňuje většinu

Více

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Geografie pro průvodce v cestovním ruchu PaedDr. František Popelka Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje. INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ Území s největší výměrou vinic v Česku Silná turistické destinace Rozsáhlá soustava rybníků Potenciál přeshraniční spolupráce Tradice a podlužácký

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

Podklady pro analytickou část Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podbrněnsko

Podklady pro analytickou část Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podbrněnsko Podklady pro analytickou část Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podbrněnsko k 31.1.2014 Datum zpracování: listopad 2013 leden 2014 Autorský tým MAS Podbrněnsko, o.s. Obsah 1. Vymezení

Více

Kraje České republiky

Kraje České republiky Kraje České republiky Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem zřízeno 14 krajů. Krajský úřad je krajským orgánem vykonávajícím též přenesenou působnost státní správy; v jeho čele stojí ředitel Hlavou každého

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

Profil města Český Krumlov OBSAH

Profil města Český Krumlov OBSAH OBSAH 1. Úvod... 4 2. Město Český Krumlov... 6 2.1 Forma organizace, předmět činnosti... 6 Základní charakteristiky města... 6 2.2 Městský úřad... 8 2.3 Historie města... 8 2.3.1 Název města... 8 2.3.2

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU B. Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. listopad 2005 Obsah 1. Základní profil a vymezení řešeného území... 6 1.1. Poloha

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

Využití malé mechanizace při krajinotvorbě a ošetřování veřejné zeleně Příprava vlastních výpěstků rostlinného materiálu pro krajinotvornou výsadbu

Využití malé mechanizace při krajinotvorbě a ošetřování veřejné zeleně Příprava vlastních výpěstků rostlinného materiálu pro krajinotvornou výsadbu Pracovní sešit výukového modulu č. 5 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014 Využití malé mechanizace při krajinotvorbě a ošetřování veřejné zeleně Příprava

Více

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí Životní prostředí na Opavsku Příručka ochránce životního prostředí Opavská radnice Hláska na Horním náměstí Na vydání této publikace se významně podíleli nebo ji podpořili: Moravskoslezský kraj Statutární

Více

Územně analytické podklady. Hranice 2014

Územně analytické podklady. Hranice 2014 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Hranice 3. úplná aktualizace Pořizovatel: Územně analytické podklady obcí ORP Hranice Městský úřad Hranice odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí

Více

1. aktualizace 2010. Textová část

1. aktualizace 2010. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň 1. aktualizace 2010 Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II,

Více