motejlek.com se zamìøuje na poskytování dùle itých a exkluzivních informací ze svìta velkého byznysu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "motejlek.com se zamìøuje na poskytování dùle itých a exkluzivních informací ze svìta velkého byznysu"

Transkript

1 Pøedstavení projektu motejlek.com se zamìøuje na poskytování dùle itých a ekluzivních informací ze svìta velkého byznysu motejlek.com tvoøí nezávislý zpravodajský server motejlek.com a internetová televize motejlek TV. motejlek.com nepøebírá data ze zpravodajských agentur a naopak si zakládá na zveøejòování ekluzivních firemních a personálních informací ze svìta velkého byznysu a to pøímo od zdroje. Cílem motejlek.com je být jednièkou v poskytování sofistikovaných a ekluzivních informací. A to v dy s èasovým náskokem. motejlek.com je partnerem projektu Banka roku, kategorie motejlek.com Privátní Banka roku. Kdo ète web motejlek.com? motejlek.com nabízí nejvyšší afinitu nejbonitnìjších cílových skupin v èeském mediálním prostoru. Ètenáøi a pøedplatiteli jsou pøedevším lidé s rozhodujícím postavením v èeské a slovenské ekonomice. Mezi ètenáøe patøí - tuzemští a zahranièní vlastníci prùmyslových konglomerátù, finanèních skupin, støednì velkých podnikù, top mana eøi a poradci bankovních domù, velkých poradenských a auditorských firem, jako i právníci ze všech významných advokátních kanceláøí. motejlek.com ète týdnì pøes unikátních ètenáøù.

2 Øekli o projektu motejlek.com Andrej Babiš, majitel Agrofert Holding Pan Motejlek je v Èechách jedním z mála ekonomických novináøù, který pøináší na svém webu, na rozdíl od jiných, zajímavé informace. Daniel Køetínský, pøedseda pøedstavenstva a spolumajitel Energetického a prùmyslového holdingu Web motejlek.com je ojedinìlý nejen svou schopností získávat z èeského business prostøedí relevantní originální informace, ale také a pøedevším schopností tyto informace kvalitnì analyticky zpracovat a vyhodnotit. Miroslav Motejlek má v rámci èeské komunity významných ekonomických novináøù suverénnì nejlepší chápání ekonomických kategorií a z témìø ka dé jeho zprávy je to patrné. Jiøí Šimánì, pøedseda pøedstavenstva a majoritní vlastník skupiny Unime Group Miroslav Motejlek je u nás bez jakýchkoli pochybností jedním z nejlépe informovaných novináøù ve své bran i. Mnohokrát jsem u nìj obdivoval odvahu psát naplno a nebojácnì o vìcech, o kterých si ostatní jen potichu šeptali. Velmi si ho za to vá ím a tìším se na jeho další postøehy a èlánky. Hodnì štìstí!... Marek Dospiva, spolumajitel a partner Penta Investment Portál motejlek.com je na èesko-slovenské pomìry novátorským mediálním projektem, pøinášejícím originální informace o èesko-slovenském byznysu a jeho zákulisí. To, e se v krátkém èase stal èasto citovaným zdrojem pro vìtšinu zpravodajských médií na našem trhu, dokazuje atraktivitu obsahu i správný instinkt jeho autora. Patrik Tkáè, zakladatel a lídr skupiny J&T Dynamické, provokujúce, ve¾akrát kontroverzné. Ale nie nevkusné. Inšpirujúce, ale hlavne zaujímavé spravodajstvo pre zasvätených aj pre bulvár. David Beran, majitel holdingu Profireal Group Web motejlek.com ètu, proto e mám jistotu, e jeho informace jsou podlo ené a odrá ejí názor zakladatele. V osobì Miroslava Motejlka mám také jistotu, e zprávy nejsou ovlivnìny zájmy jednotlivých skupin, tak jak je to dnes bì né v jiných médiích, zejména v tìch tištìných. Martin Roman, bývalý pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel ÈEZ motejlek.com jsem pøed dvìma lety pokládal za zajímavý eperiment. Dnes je to nepochybnì cenný informaèní zdroj, který by mìl pravidelnì sledovat ka dý, kdo chce vidìt pod povrch èeské ekonomiky. Jaroslav Havel, partner a spoleèník Havel & Holásek, advokátní kanceláø Server motejlek.com se podle mého názoru velmi kvalitní a vyèerpávající analytický zdroj informací ohlednì transakcí realizovaných podnikateli patøícími mezi nejbohatší Èechy a Slováky, zejména v oblasti fúzí a akvizic, co je jedna z nejdùle itìjších oblastí prae naší advokátní kanceláøe. Motejlek.com je pro nás cenným zdrojem informací o potenciální klientele pro naši private clients prai.

3 Ludìk Sekyra, pøedseda pøedstavenstva a vlastník Sekyra Group motejlek.com je velmi pohotový ekonomický web, který ví to podstatné ze svìta èeských a slovenských podnikatelù v dy døíve ne ostatní a doká e sdìlit eklusivní zprávy úspornou, avšak velmi informativní formou. Jozef Janov, investièní øeditel Penta Investments a partner skupiny pro Polsko motejlek.com mám ulo ený medzi svojimi ob¾úbenenými stránkami na nete. Páèi sa mi to, e motejlek.com má najèerstvejšie info o biznise v Èechách a na Slovensku, v dy skôr ako konkurencia. Motejlka èítam u od jeho pôsobenia v Týdnu, oceòujem tie spojenie ekonomického spravodajstva s trefným, racionálnym hodnotením. Odporúèam! Radek Pokorný, partner Advokátní kanceláø Pokorný, Wagner & spol. a prezident Rady pro reklamu ÈR Miroslav Motejlek doká e pro svùj web opatøit neuvìøitelné mno ství informací, a to jak peèlivou analýzou dat a databází, tak v pra ských podnikatelských kruzích. To mu zajiš uje neutuchající pøízeò naší advokátní kanceláøe, a to nejen ètenáøskou, ale té inzertní. Štìpán Ašer, generální øeditel J&T Banka Pokud cenná informace je aktuální, hodnovìrná a relevantní, pak motejlek.com je pro mne zdrojem informací k nezaplacení. Eduard Maták, partner a investièní øeditel Penty Investments Chcel by som vysoko ohodnoti najmä rýchlos nových informácií a analytickú håbku mnohých správ, ktoré si èítam na motejlek.com, lebo práve uvedené dva parametre výrazne preferujú motejlek.com pred ostatnými zdrojmi informácií z èesko-slovenského biznisu. Josef Kotrba, vedoucí partner Deloitte pro Èeskou republiku a Slovensko Netrestejte své zamìstnance za to, e si v pracovní dobì prohlí eli motejlek.com. Neflákali se, to pracovali. Jaromír Soukup, majitel komunikaèní skupiny Médea Group a mediálního domu Empresa Znám jen jeden megaúspìšný projekt na internetu, který pracuje s obsahem. Pomìøím-li zisk k obratu a dosah a vliv média, nemá motejlek.com konkurenci mezi ádnými médii. Proè inzerovat na motejlek.com? Unikátní obsah Mimoøádnì vysoká kupní síla ètenáøù Vysoká presti

4 Reklamní formáty Leaderboard p Leaderboard p Skyscraper p Skyscraper p Square p Banner pod èlánky p

5 Ceník inzerce Cena bannerové inzerce za týden Umístìní reklamy na serveru motejlek.com Bannerová reklama Velikost Home page Èlánky veøejnì Èlánky pouze pro pøístupné* pøedplatitele Formát V pielech Datová vel. Umístìní Cena / týden Cena / týden Cena / týden Leaderboard Skyscraper nahoøe levá strana 1 1 Skyscraper Banner pod èlánky Square pravá strana dole pod èl. dole levá strana + login page pro pøedplatitele Kè Kè 1 Square 300 Fullbanner Square Poznámky *Vyjma èlánkù v rubrice "Podporujeme vzdìlání" a v rubrice "Investice" Formáty oznaèeny "Vyprodáno" jsou dlouhodobì obsazeny - více informací na vy ádání. Umístìní reklamy je ekluzivní pro ka dou plochu a týden = rotace 1/1 Cena za videoreklamu na motejlek TV 45 kb dole levá strana støed dole pravá strana Kè VIDEO reklama Délka Cena za týden Video pøed spotem 5-30sek Kè Video za spotem 5-30sek Kè Technické podklady videoreklamy: Video musí být v TV kvalitì a v jednom z formátù - avi, mpeg4, m2v, mov. Rozlišení obrazových bodù a 25 obrázkù za vteøinu Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zadávání a prùbìh inzerce se øídí aktuálními obchodními podmínkami.

6 Inzerovali na motejlek.com Air Bank ARCA Capital CEE uzavøený investièní fond APOGEO Akont Trust Company Best Buy Investments Céleste Restaurant ÈEZ Eclusive Tours Global Wines IBM Èeská republika J&T Banka Leus Nadace VIA NATLAND GROUP LIMITED, organizaèní slo ka Sao Banka Sekyra Group Vagnerdesign Veletrhy Brno (bankovnictví) (investièní fond) (audit, daò.poradenství) (Offshore a onshore slu by) (investice) (restaurace) (energetika) (cestovní kanceláø pro nejbonitnìjší klientelu) (dovoz a distribuce znaèkového alkoholu) (informaèní technologie) (bankovnictví, finance) (development, reality) (nadace) (private equity) (investièní bankovnictví) (reality, development) (distributor postelí zn. Hastens) (poøadatel veletrhù) a mnoho dalších inzerentù. Kontakt Zastoupení pro prodej inzerce motejlek.com Media Buyers, s.r.o. Mediální agentura Praha 4, Provozovatel webu motejlek.com motejlek.com, s.r.o. Betlémské námìstí 351/6 Praha 1 Staré Mìsto,

Představení projektu. Kdo čte web motejlek.com. Proč inzerovat na motejlek.com

Představení projektu. Kdo čte web motejlek.com. Proč inzerovat na motejlek.com Představení projektu motejlek.com se zaměřuje na poskytování důležitých a exkluzivních informací ze světa velkého byznysu motejlek.com tvoří nezávislý zpravodajský server motejlek.com, internetová televize

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè. Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb

Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè. Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb HANUŠOVICKÉ NOVINY Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb Nový dodavatel tepla v Hanušovicích Na základì

Více

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské

Více

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody?

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Dana Zadra ilová * Strategie Corporate Social Responsibility (CSR) pøedstavuje v souèasnosti významný potenciál

Více

Agentura Koniklec. výroèní zpráva 2004. Úvodem

Agentura Koniklec. výroèní zpráva 2004. Úvodem Agentura Koniklec výroèní zpráva 2004 Úvodem Rok 2004 byl u nás v Agentuøe Koniklec velmi bohatý na události. Jak kampaò ivly, tak projekt místní Agendy 21 v Èeském krasu procházely "rokem vody". ivlová

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více

Archiweb.cz má čtenáře, kteří Vás zajímají. Většinu čtenářů tvoří architekti, projektanti a studenti architektonických respektive stavebních škol.

Archiweb.cz má čtenáře, kteří Vás zajímají. Většinu čtenářů tvoří architekti, projektanti a studenti architektonických respektive stavebních škol. mediainfo CO JE ARCHIWEB.CZ? Archiweb.cz je největší český portál zabývající se architekturou. Svým čtenářům nabízí každodenní zprávy z oboru, rozsáhlou databázi realizovaných staveb a původní redakční

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 NATLAND Group je investiční a finanční skupina, jejíž podnikatelské aktivity míří do finančních služeb v retailu A DO PODNIKŮ STŘEDNÍ velikosti, dále do korporátních

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více