Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì"

Transkript

1 Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových trzích AKCENTA CZ je držitelem povolení k èinnosti platební instituce a èinnosti obchodníka s cennými papíry dle licencí od ÈNB

2 Pøedstavení spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ je jedním z nejvìtších nebankovních obchodníkù s cizími mìnami v Èeské republice. Na èeském finanèním trhu pùsobí od roku AKCENTA CZ je souèástí skupiny AKCENTA, která podniká na støedoevropském trhu v oblasti smìny mìn, obchodování s energií, poskytování finanèních služeb, platebního styku a úvìrù. AKCENTA CZ nabízí komplexní øešení: nákup a prodej cizích mìn za výhodné kurzy zahranièní platby a inkasa s nízkými poplatky vedení interního platebního úètu (IPÚ) v cizích mìnách zajištìní proti kurzovým rizikùm on-line obchodování informace o devizových trzích AKCENTA CZ je øádným subjektem finanèního trhu a podléhá regulaci Èeské národní banky. Jsme držitelem licence k èinnosti platební instituce, která nás opravòuje k provádìní bezhotovostních obchodù s cizími mìnami. Jako jedna ze dvou nebankovních spoleèností jsme držitelem licence obchodníka s cennými papíry, která nás opravòuje k realizaci forwardových obchodù.

3 Devizové obchody AKCENTA CZ se již více než 12 let specializuje na smìnu mìn a služby platebního styku. Naším cílem je nabídnout každému maximálnì úsporné øešení. Klientùm nabízíme úsporu pøi realizaci smìny - výhodnìjší kurzy oproti kurzovním lístkùm bank a zároveò i zajímavé ceny oproti dealingu. AKCENTA CZ se nedrží tradièního kurzovního lístku, ale stanovuje každému klientovi individuální nabídku kurzu podle aktuální situace na devizovém trhu. Klientùm nabízíme nejen SPOTOVÉ OBCHODY s nabídkou výhodných kurzù, ale i TERMÍNOVANÉ (FORWARDOVÉ) OBCHODY za pøedem sjednaný kurz jako zajištìní proti kurzovým rizikùm. Nemáme žádná množstevní omezení, nakoupíme/prodáme Vám libovolné množství mìny dle Vašich potøeb. V naší nabídce máme všechny standardní mìny (EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD, JPY, HUF). Obchody je možné sjednat telefonicky nebo prostøednictvím on-line internetové aplikace OLB. Obchodováním s AKCENTOU CZ získáte: výraznou úsporu Vašich financí, výhodné kurzy na nákupu i prodeji cizí mìny smìnu mìn bez poplatku ve všech standardních mìnách bez omezení množství nízké poplatky za pøevody do/ze zahranièí možnost zajištìní kurzu do budoucna prostøednictvím termínovaných (forwardových) obchodù vybrané služby platebního styku zdarma (napø. pøevody mìn mezi vybranými èeskými, slovenskými, polskými a maïarskými bankami) možnost on-line obchodování prostøednictvím internetu osobní pøístup ke každému klientovi rychlé a spolehlivé vypoøádání obchodù aktuální informace o mìnových trzích

4 Zahranièní platební styk AKCENTA CZ zabezpeèuje svým klientùm návazný platební styk (tj. mìna, kterou klient nakoupí, je zaslána pøíjemci, kterého uvede). Provádíme jak platby do zahranièí, tak inkasa zahranièních plateb. Transakce jsou provádìny bezhotovostnì prostøednictvím našich úètù, což nám dovoluje nabídnout klientovi nízké nebo nulové poplatky pøi platbách ze /do zahranièí. Pro vìtší pohodlí, rychlost a úsporu transakèních nákladù máme otevøeno témìø 100 úètù po celé Evropì. Spoleènì s možností nákupu/prodeje mìn, a to jak spotových, tak termínovaných, mohou klienti využít i služeb platebního styku, které pøinášejí možnost dalších úspor na poplatcích. Výhody platebního styku s AKCENTOU CZ: výrazná úspora na poplatcích za zahranièní platby komfort bez rizika díky využití moderní komunikaèní technologie pro zabezpeèení odborné znalosti, profesionalita a zkušenosti našich obchodníkù

5 Interní platební úèet (IPÚ) Zøízení a provoz IPÚ je zcela zdarma. IPÚ je vhodný pøedevším pro klienty, kteøí pøijímají cizí mìny od svých obchodních partnerù a zároveò jimi platí své závazky. IPÚ lze použít k odesílání a pøijímání cizí mìny na zahranièní úèty a smìnu cizích mìn. Klienti mají neustále kontrolu nad svými platbami díky internetovému pøístupu k IPÚ prostøednictvím aplikace On-line Broker Každý klient mùže mít více IPÚ, napøíklad pro každou mìnu zvláš. Výhody použití IPÚ: Úspora na poplatcích za pøijetí nebo odeslání cizí mìny Cenové a èasové zefektivnìní zahranièního platebního styku Ještì výhodnìjší pøevody mezi èeskými, slovenskými, polskými a maïarskými bankami

6 Navazující služby On-line obchodování Pro vìtší pohodlí našich klientù nabízíme obdobu bankovní internetové aplikace On-line Broker - OLB. Slouží pro zjednodušení pøenosu informací o kurzech, zadávání pøíkazù i uzavírání obchodù prostøednictvím webových stránek a nabízí zvýhodnìné poplatky. Bezplatné a nezávazné hlídání kurzù Nemáte èas neustále sledovat kurzy a zjiš ovat situaci na devizovém trhu? Zadejte nám výši kurzu a my Vám dáme vìdìt ihned, jakmile kurz dosáhne požadované hodnoty. Monitoring smìnných kurzù Bezplatné zasílání vybraných kurzù formou ových zpráv. Devizový zpravodajský servis Bezplatné zasílání denních a týdenních zpráv o pøedpokládaném vývoji na finanèním trhu. Informace o devizových trzích Naši specialisté jsou Vám dennì k dispozici pro bezplatnou telefonickou nebo ovou konzultaci o aktuální výši smìnných kurzù a jejich pøedpokládaném vývoji. Podrobné informace o našich službách najdete na internetových stránkách fx.akcenta.eu, kde kromì detailního popisu našich služeb naleznete také aktuální zpravodajství z devizových trhù. Goèárova tøída 312/ Hradec Králové Èeská republika AKCENTA CZ, a.s. infolinka: internet: Obchodní partner Pro nezávaznou nabídku kurzu kontaktujte naše obchodní oddìlení na tel.: každý pracovní den od 7:30 do 17:00 hod.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

zpráva o hospodaření 2014

zpráva o hospodaření 2014 CAD USD MXN NOK SEK GBP DKK EUR PLN HUF RON BGN CHFHRK TRY MAD TND ILS SAR AED RUB THB HKD JPY SGD ZAR AUD NZD OBSAH ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ skupina Citfin ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY skupina Citfin

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

Garantovaná úroveň služeb

Garantovaná úroveň služeb 800 521 521 www.kb.cz Garantovaná úroveň služeb Profesionalita především BEZPEČNOST Bezpečí Vašich financí je pro nás samozřejmostí Přístup k Vašim penězům je jednoduchý a bezpečný. Všechny formy přihlašování

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodem................................................................. 4 2. Ověření Vaší totožnosti při jednání

Více

KÓD ÚSPORY PŘÍPADOVÉ STUDIE

KÓD ÚSPORY PŘÍPADOVÉ STUDIE KÓD ÚSPORY 2060 PŘÍPADOVÉ STUDIE Vážení obchodní přátelé, skupina Citfin přichází s výhodnou nabídkou firemních účtů zejména pro malé a střední podnikatele obchodující se zahraničím, které Vás přesvědčí,

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více