Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013

2 Jak šel čas s průkazy (Z)TP/P a příspěvky na dopravu od do od do od do? Mimořádné výhody podle druhu a závažnosti postižení příloha Příspěvek na provoz motorového vozidla / na individuální dopravu Průkaz osoby se zdrav. postižením skarta mobilita a orientace základní životní potřeby Příspěvek na mobilitu Průkaz OZP podle druhu a závažnosti postižení - příloha Příspěvek na mobilitu

3 Mimořádné výhody Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod byla stanovena přílohou č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. 2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v těchto případech postižení: a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně, b) anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni kloubu a výše, c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo h) chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost.

4 Příspěvky na dopravu Příspěvek na provoz motorového vozidla: nárok byl navázán zejména na II. a III stupeň mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P ) výše byla stanovena i s ohledem na druh vozidla (např. i motorka) a počet kilometrů (max. výše příspěvku činila dokonce až Kč/rok) Příspěvek na individuální dopravu: těžká vada nosného nebo pohybového aparátu Kč

5 ( Drábkova reforma ) Nabyl účinnosti zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením karta sociálních systémů (skarta) nová posudková kritéria - ZŽP jednotný příspěvek na dopravu - tzv. pro příspěvek na mobilitu, atd.

6 Přechodná ustanovení Průkazy mimořádných výhod platily i po 1. lednu 2012, a to po dobu, která byla na nich uvedena maximální platnost do 31. prosince Osoby s průkazem ZTP a ZTP/P automaticky získaly nárok na příspěvek na mobilitu, neboť se po dobu platnosti průkazu (nejpozději do ) považovala za splněnou podmínka neschopnosti zvládat ZŽP mobility nebo orientace.

7 Nové karty sociálních systémů Průkaz vydáván automaticky při nároku / přiznání: státem preferovaná skarta příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu příspěvku na zvláštní pomůcku. lidmi preferovaný dočasný papírový průkaz Vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů.

8 3 stupně průkazů Průkaz TP byl určen osobám, které měly: nárok na PnP ve stupni I. Průkaz ZTP náležel osobám, které měly: nárok na PnP ve stupni II starším 18 let! neschopným zvládat ZŽP mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz ZTP/P náležel osobám: měly nárok na PnP ve stupni III - IV neschopné zvládat ZŽP mobility nebo orientace (s výjimkou výše uvedených zletilých osob se sluchovým postižením).

9 Základní životní potřeby 9 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Mobilita 6. Tělesná hygiena 2. Orientace 7. Výkon fyziologické potřeby 3. Komunikace 8. Péče o zdraví 4. Stravování 9. Osobní aktivity 5. Oblékání a obouvání 10. Péče o domácnost Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

10 Příspěvek na mobilitu 400 Kč měsíčně při neschopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace. Mobilita: je schopen: vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem (i s přerušováním zastávkami), v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových. Orientace: je schopen: poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

11 Změny v dávkách k Průkazy OZP: návrat před rok 2012 Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek na mobilitu opět navázán na průkaz ZTP nebo ZTP/P Neprovádí se sociální šetření!

12 Nárok na průkaz OZP má osoba starší 1 roku s: tělesným, smyslovým nebo duševním postižením (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.) charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace (tabulka níže), včetně osob s poruchou autistického spektra. nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než???

13 34 zákona o sociálních službách.. průkaz TP ZTP ZTP/P typ postižení středně těžké těžké zvlášť těžké doma pohyblivost / orientace venku pohyblivost/ orientace bez problémů bez problémů chůze se značnými obtížemi, popř. vůbec chůze se sníženým dosahem a problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu / zhoršená orientace chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti / značné obtíže s orientací není schopna samostatné chůze a pohyb zpravidla jen na invalidním vozíku / není schopna samostatné orientace autismus vysoce funkční typ středně funkční typ nízkofunkční typ

14 Zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů (účinný k )

15 skarta zrušena, co teď? Postup č. 1 Doba platnosti delší než okamžitá výměna průkazu za dočasný papírový bez nutnosti nového posouzení zdravotního stavu Mgr. Tereza Stoupová/ 29. dubna, Copyright Veřejný ochránce práv, 2014

16 Postup č. 2 doba platnosti do 4/2014 Nové řízení podle právní úpravy účinné od Nové posouzení zdravotního stavu

17 Přechodná ustanovení konec plastové skarty Čl. XIV bod 4 zákona č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů skarta (s funkcí průkazu OZP) platí maximálně do místo ní náhradní dočasný papírový průkaz bez nového posuzování + platnost zachována (max do ) Pouze v případech, kdy platnost průkazu končí v období leden až duben 2014, bude muset dojít k novému posouzení nároku, a to již podle nových kritérií.

18 Tyto průkazy lze používat i po limitovány pouze datem platnosti Mgr. Tereza Stoupová/ 29. dubna, Copyright Veřejný ochránce práv, 2014

19 Přechodná ustanovení průkazy mimořádných výhod V platnosti do doby uvedené na průkazu max do Při ztrátě nebo odcizení možné průkaz nahradit tzv. dočasným: bez nutnosti nového posouzení zdravotního stavu, se stejnou dobou platnosti X maximálně do Čl. XIV bod 5 zákona č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů

20 Přechodná ustanovení papírové karty sociálních systémů Původně max. platnost do , později platnost prodloužena do Zákonem č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů (účinnost ) platnost opět prodloužena, a to na dobu v nich vyznačenou! Od se považuje za průkaz osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., aktuálního znění a platí po dobu, která je na průkazu vyznačena. Při ztrátě nebo odcizení možné průkaz nahradit tzv. dočasným: bez nutnosti nového posouzení zdravotního stavu, se stejnou dobou platnosti X maximálně do

21 Přechodná ustanovení řízení o průkazu OZP Řízení o přiznání průkazu zahájená a pravomocně neskončená před se dokončí podle právních předpisů účinných do s tím, že v případě přiznání průkazu OZP se doba jeho platnosti nejdéle na 12 měsíců! Žádost o průkaz např Průkaz přiznán až v roce 2014 Čl. IV zákona č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

22 Přechodná ustanovení příspěvek na mobilitu Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných před zaniká nejpozději Řízení zahájená a pravomocně neskončená před se dokončí podle právních předpisů účinných přede Nárok na takto přiznaný příspěvek na mobilitu zaniká nejpozději

23 Co bude po ??? Tisková zpráva MPSV z Uvažuje se o automatickém převedení nároku z: průkazů mimořádných výhod průkazů OZP ( ) průkazy OZP ( )

24 Vaše zkušenosti?

25 Nejčastější stížnosti? Kdo si počká, ten se dočká

26 Přiměřená délka řízení? A. Správní řád správním orgánům ukládá vydat rozhodnutí: 1. bez zbytečného odkladu a není-li to možné, 2. nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (+ až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit místní šetření, doba nutná k provedení dožádání ). B. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení posudek vydat: LPS OSSZ ve lhůtě 45 dnů X PK MPSV ve lhůtě 60 dnů sociální šetření se od neprovádí ale doručování + vyjádření k podkladům = délka řízení v I. stupni cca 3 měsíce, u odvolání cca 3 a ½ měsíce

27 Řešení průtahů 1. Stížnost na ředitele KoP, KrP ÚP 2. Opatření proti nečinnosti 80 správního řádu, tj. stížnost na MPSV 3. Žádost o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, nebo náhradu škody za průtahy v řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. adresát MPSV (formulář ) Jak často tyto instituty využíváte? Víte, že stačí pouze.

28 Žádost o přiměřené zadostiučinění popsat průběh řízení rozvést tvrzení o nemateriální újmě (dlouhodobá nejistota, vliv na psychické i fyzické zdraví, atd.) uvést výši zadostiučinění (za 1. rok řízení 7500 Kč až 10000Kč za každý další měsíc zhruba 1300 Kč až 1600 Kč). odeslat na MPSV do 6ti měsíců musí odůvodnit (ne)přiznání zadostiučinění lze zažalovat

29 Děkuji Vám za pozornost

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Sociální reforma od 1. 1. 2012 zásadně změní systém poskytování příspěvků a výhod pro zdravotně postižené občany a také oblast zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti Obsah čísla... str. 1 Poskytované služby a kontakty... str. 2 Ceník pomůcek... str. 3 Pomůcky k prodeji... str. 5 Internetová poradna... str. 6 Osobní asistence... str. 7 Posuzování

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Pokračování -2-38Ad 47/2013. O d ů v o d n ě n í

Pokračování -2-38Ad 47/2013. O d ů v o d n ě n í 38Ad 47/2013-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně L. P., zastoupené Mgr. Janem Balciarem, advokátem se

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

ZÁKON. ze dne..2013,

ZÁKON. ze dne..2013, ZÁKON ze dne..2013, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více