Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů"

Transkript

1 Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv

2 seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy od podání žádosti až po správní žalobu pokuste se vyčlenit několik nástrojů obrany žadatele o dávku typů jeho podání, které jsou převážně uplatnitelné v průběhu celého řízení

3 Právní úprava postup, jak se veřejných subjektivních práv domoci, upravují jak předpisy obsahující i úpravu o dávkách (např. zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 117/1995 Sb., o st. soc. podpoře., zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením), tak obecný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. nejzřetelnější průnik u procesních pravidle je v oblasti státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi sociální a majetková situace žadatelů náklady přístupu k úřadu, soudu : náklady správního řízení nese stát, bez správního poplatku, správní soudnictví: osvobozují se např. řízení ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek

4 Žádost o dávku na předepsaném tiskopisu ke stažení na: https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/index.jsp ostatní podání bez formulářů

5 Způsoby podání žádosti osobně příslušnému zaměstnanci ÚP na podatelně ÚP poštou em s elektronickým podpisem datovou schránkou pomocí jiných technických prostředků (např. dálnopisem, telefaxem nebo e- mailem bez elektronického podpisu) musí být do 5 dnů doplněno některým z výše uvedených způsobů

6 Přijetí žádostí o dávku při pomoci s vyplněním formuláře v rámci soc. práce je nepřípustné korigovat náklady žadatele (např. u DnB informace o bytu), seškrtání nákladů v dokladech podle 72 odst. 4 ZPHN, tyto úvahy musí úřad práce věcně vypořádat v odůvodnění povinnost přijetí i neúplné žádosti (náležitosti 72 ZPHN), výzva k osvědčení skutečností pro nárok na dávku a výši s upozorněním na nepříznivé následky ( 49 odst. 5 ZPHN), nutná procesní aktivita úřadu, pozor na výzvové pasti

7 Zahájení řízení. na základě žádosti na tiskopisu MPSV podané u krajské pobočky Úřadu práce ČR, formulářové právo, žádost s náležitostmi dle spr. řádu + další údaje a doklady, u MOP stručný popis mimořádné situace. místní příslušnost - u příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (na libovolném kontaktním pracovišti této krajské pobočky platí i pro další úkony v řízení)

8 Místní příslušnost úřadu práce místo trvalého pobytu žadatele jiné místo, kde je žadatel hlášen podle zákona o pobytu cizinců na území ČR místo zaměstnání místo bydliště žadatele u MOP místo trvalého pobytu správní obvod, kde došlo k soc. situaci pro poskytnutí MOP žádost lze postoupit z důvodu vhodnosti z místa tr. pobytu do místa bydliště, u opakovaných dávek usnesení

9 Námitka podjatosti námitka podjatosti ( 14 spr. řádu) vůči úřední osobě, u níž lze důvodně předpokládat, že v ohledu na poměr k věci, účastníkům a jeho zástupcům má zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti uplatnit bez zbytečného odkladu, o námitce rozhodne bezodkladně nadřízený (zamítne x určí jinou úřední osobu)

10 Ústní jednání protokol o ústním jednání, ( 18 spr. řádu) např. podle 49 zphn nutné ke splnění povinnosti osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok, výši a výplatu dávky a na výzvu se osobně dostavit, nebrání li tomu těžko překonatelné překážky protokol podepisuje oprávněná úřední osoba a osoby, které se jednání účastnily odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají co není ve spisu, není na světě

11 Přerušení řízení např. s výzvou k odstranění nedostatků žádosti, v případech řízení o předběžné otázce u dávek pro osoby se zdravotním postižením správní orgán přeruší též na dobu, po kterou je posuzován zdravotní stav žadatele o dávku podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení musí LPS OSSZ vydat posudek ve lhůtě 45 dnů, PK MPSV ve lhůtě 60 dnů

12 Místní šetření místní šetření ( 54 spr. řádu, ohledání věci), např. informace o bytu a jeho užívání, se souhlasem žadatele (ochrana nedotknutelnosti obydlí) možnost žádost zamítnout, dávku odňat, snížit - v případě neumožnění provedení šetření sociální šetření

13 Oznámení o dávce oznámení o přiznání dávky a její výši nedoručuje se do vlastních rukou ochránce apeluje na odůvodňování oznámení (stejně tak již i MPSV), protože často bývá skryto, jak bylo k výši dávky dospěno

14 Námitky námitky lze je uplatnit do 15 dnů (u st. soc. podpory 30 dnů) ode dne výplaty (první splátky, dávky) po jejím přiznání, k opožděným se nepřihlíží, písemně u úřadu práce podle 37 spr.řádu se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, upřesňuje se pomocí výzvy např. žádost o vysvětlení výpočtu s implicitním nesouhlasem

15 Vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí (např. 74 zphn) povinnost vyzvat účastníka před vydáním rozhodnutí, seznámení s posudkem, neplatí, jde - li pouze o podklady účastníka

16 Lhůta pro vydání rozhodnutí lhůta pro vydání rozhodnutí obecně bez zbytečného odkladu u MOP; pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení k tomu se připočítává doba až 30 dnů (např. nařízení ústního jednání, místní šetření, zvlášť složitý případ, zpracování znaleckého posudku), LPS OSSZ povinna vydat posudek ve lhůtě 45 dnů, PK MPSV ve lhůtě 60 dnů

17 Opatření proti nečinnosti opatření proti nečinnosti ( 80 spr.řádu) uplatňuje se u MPSV v případě, pokud úřad práce nerozhodl v zákonem stanovené lhůtě, neprovedl úkon MPSV pak přikáže rozhodnout ve lhůtě, převezme věc a rozhodne, pověří jiný prac. úřad, prodlouží lhůtu pro vydání rozhodnutí urgence může být podnět k odstranění nečinnosti přiložený leták

18 Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li zákon jiný prostředek ochrany ( 175 spr. řádu) pouze subsidiární charakter nutno vyřídit do 60 dnů, vyrozumět stěžovatele, při pochybení přijmout opatření k nápravě možnost požádat MPSV o prošetření vyřízení stížnosti

19 Rozhodnutí o dávce rozhodnutí o dávce úřad práce vydá do 30- ti dnů od podání námitek v případě zamítnutí žádosti o dávku (bez mezikroku s oznámením) ve lhůtě pro vydání rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění, poučení o odvolání

20 Odvolání proti rozhodnutí o všech dávkách lze podat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu práce odvolání nemá odkladný účinek (vliv na vykonatelnost) nepřípustné dodatečné objasňování důvodů rozhodnutí po podání odvolání, veř. ochránce práv, Sp. zn. 4374/2009/VOP/KK pozor na předtištěné formuláře vzdání se odvolání při převzetí rozhodnutí

21 Rozhodnutí o odvolání rozhodnutí o odvolání vydává MPSV, které rozhodnutí úřadu práce zruší a řízení zastaví, nebo zruší a vrátí k novému projednání nebo rozhodnutí změní, případně odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí

22 Podnět k veřejnému ochránci práv v případě nesouhlasu s rozhodnutím nebo postupem úřadu práce nebo když je úřad nečinný ochránci by měl směřovat podnět až poté, co stěžovatel k vyřešení svého problému vyčerpal běžně dostupné možnosti, které nabízí právní úprava (odvolání k MPSV) ochránce nemůže nahradit činnost a rozhodování úřadu práce na ochránce se nicméně lze obrátit kdykoliv, po uplynutí jednoho roku však již bude obtížné zjednat nápravu rozhodnutí, po uplynutí tří let již nelze nápravu zjednat vůbec (neplatí u důchodů) přiložený leták

23 Správní žaloba do dvou měsíců od oznámení rozhodnutí o odvolání je možnost podat žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště osvobozena od soudních poplatků, žalobce nemusí být zastoupen advokátem, možnost požádat o ustanovení zástupce přiložený leták

24 Děkuji Vám za pozornost

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava.

Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava. Od 1. ledna 2006 NAHRAZUJE ZÁKONZ č.. 71/1967 Sb. o správn vním řízení (správn vní řád), VE ZNĚNÍ NOVEL: 29/2000 Sb. 227/2000 Sb. 226/2002 Sb. 309/2002 Sb. Cíle reformy správn vního řízení 1. Soulad s

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více