Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML), st. skupina 22 Krejčík Michal, Netolický Petr pracovní skupina 2 Název práce: LPG snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel Prohlášení: Prohlašujeme, že předložená práce je naším původním autorským dílem, které jsme vypracovali samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsme při zpracování čerpali, v práci řádně citujeme. Anotace: Informace v semestrální práci jsou předkládány v návaznosti na zadanou tematiku LPG snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech mot.vozidel. Po obecnějším rozboru problematiky LPG následují kapitoly o konkrétních okolnostech fungování LPG, základní chemická kvalifikace, popis příslušné čerpací stanice, uvedení používaných detektorů výbušných plynů, zajišťujících bezpečnost práce s LPG, apod. Klíčová slova: LPG Plynové zařízení Nádrž na LPG Stavoznak Přetlakový ventil Směšovač Vypařovač Propan-butan Kompaktní čerpací stanice LPG 1

2 Obsah: Úvod Pohonná hmota budoucnosti Předpis pro LPG Detektory výbušných plynů Kompaktní čerpací stanice LPG Vliv kompaktní čerpací stanice na životní prostředí Seznam čerpacích stanic LPG Co je PROPAN-BUTAN Ekologický provoz Co znamená jezdit na plyn? Alternativou zemní plyn Podvody s propanem-butanem Závěr Seznam použitých informačních zdrojů

3 Úvod Úkolem této práce je podrobný rozbor tématu velice přínosného dopravě a životnímu prostředí. V moderní současnosti, při exponenciálním růstu civilizace, je otázka zdravé přírody více než podstatná. Jako problém doby vyvstává, vzhledem k prospěšnosti účinných vynálezů, neúměrná popularita výrobku u širšího spektra uživatelů. Lidé jsou tradicionalisté, bojí se změny a budoucnost planety zde závisí na důvěře člověka, na důvěře v nové cesty. Naše práce informuje o jedné z takových cest, nezbytných pro zdravý vývoj světa. Snahou autorů je seznámit čtenáře s atributy, výhodami i možnými úskalími LPG a přispět tak k rozšíření povědomí, ovlivňujícího další generace. 3

4 1. Pohonná hmota budoucnosti Vlastníky motorových vozidel láká možnost náhrady tradičních naftových a benzínových směsí jinými zdroji. Mnohem vyšší než dříve je při současných vysokých cenách tradičních ropných produktů též návratnost investic do přestaveb. Ukazuje se, že ve světě je přitažlivým pohonným médiem stlačený zemní plyn. Využívá jej přibližně 1,3 miliónu automobilů po celém světě s největším zastoupením v Argentině, USA, v Evropě vyniká Itálie a Německo. V České republice se pouze v lokalitách v okolí moravských měst a Prahy vyskytovaly čerpací stanice pro takto levné a ekologicky šetrné cestování. Jejich rychlejší rozšiřování ale pravděpodobně odstartoval letošní rok. Po zprovoznění Liberecké stanice se tento rok plánují dostavby čerpadel v Hradci Králové a v Karlových Varech. Zhruba po ujetí 25 tisíc kilometrů se investice do úpravy osobních vozidel navrací. U autobusů je odhadována na tři roky. Přesvědčivé finanční výhody poskytne majitelům vozů další provoz. Za jeden kubík stlačeného zemního plynu nyní zaplatíme kolem deseti korun, jeden kubík plynu se ve vozidlech dá srovnávat s jedním litrem Naturalu nebo 1,2 litru nafty. Odborníci argumentují i ekologickou výhodností. Novým trhem, který by mohl zvýšit prodej plynu je pak doprava pro plynárny. Do 20 let by se podle některých studií mohla doprava podílet ve světě na prodeji plynu až z jedné pětiny. Souvisí to s očekávaným poklesem těžby ropy, jejíž zásoby jsou výrazně menší než u plynu. 4

5 2. Předpis pro LPG [7]: Technické podmínky zástavby plynového zařízení do vozidel pro pohon zkapalněným ropným plynem LPG Pro účely provádění technických kontrol jednotlivých vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích vydalo Ministerstvo dopravy ČR pro pověřené zkušebny a stanice technické kontroly "Metodiku postupu při provádění technických kontrol jednotlivých vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích", č.j / Tato metodika obsahuje i technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG do vozidel. Technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG se vztahují plně i na vozidla v provozu. Proto s technickými podmínkami musí pracovat i technici stanic měření emisí a stanic technické kontroly, kteří vykonávají kontrolní činnost na těchto vozidlech, tj. měření emisí a technické prohlídky. Z důvodů potřeby jednotného přístupu ke schvalovací i kontrolní činnosti jsou tyto technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG, v rozsahu potřebném k provádění pravidelných měření emisí a technických prohlídek vozidel s alternativním pohonem na LPG, oznamovány také Věstníkem dopravy. Technické podmínky vstoupily v platnost dnem 1. září Technické podmínky jsou tedy určeny především stanicím měření emisí oprávněným k měření emisí vozidel s motorem upraveným na pohon LPG (SME- LPG, viz Věstník dopravy č. 14/1997, str.) a stanicím technické kontroly (STK) k provádění technických prohlídek předmětných vozidel podle pokynů, uvedených ve Věstníku dopravy č. 12/1996, str. 3. Definice používaných pojmů a zkratek Příslušenství, připojené k nádrži, tvoří následující části: Plnicí jednotka - slouží k plnění nádrže a je vybavena nevratným zařízením Provozní (obslužný) ventil - zařízení, kterým se ovládá přívod zkapalněného plynu z nádrže k motoru Stavoznak - zařízení ke zjišťování výšky hladiny kapaliny v nádrži Omezovač plnění nádrže - zařízení, omezující naplnění nádrže nad stanovenou mez Přetlakový (odpouštěcí) ventil - zařízení zamezující překročení přípustného tlaku v nádrži typu A. Je umístěno uvnitř nádrže Přepadový ventil - zařízení, omezující průtok LPG na výstupu z nádrže. Je umístěno uvnitř nádrže Příslušenství nádrže mohou tvořit samostatné části nebo může být slučováno do sdružených celků. Pak tvoří tzv. Víceúčelový ventil Plynotěsná skříň - krytování příslušenství nádrže, umožňující odvod případného úniku plynu mimo prostor vozidla Uzavírací ventil plynu - zařízení k otevření nebo uzavření průtoku zkapalněného LPG Uzavírací ventil benzinu - zařízení k otevření nebo uzavření průtoku benzinu Regulátor tlaku - zařízení, snižující tlak LPG na tlak provozní Vypařovač - zařízení, umožňující přeměnu LPG z kapalného na plynný stav Směšovač - zařízení, sloužící k přípravě palivové směsi, LPG v plynném stavu, se vzduchem Regulační prvek - zařízení, omezující průtok plynného LPG do směšovače 5

6 Přípojka dálkového plnění - je zařízení, umožňující plnění nádrže z vnější strany vozidla Ze stavebních dílů plynového zařízení musí být homologovány: * přípojka dálkového plnění * nádrž na LPG * plynotěsná skříň * příslušenství nádrže na LPG, zpravidla víceúčelový ventil * ohebné tlakové hadice * uzavírací ventil plynu * regulátor tlaku a vypařovač (zpravidla tvoří jeden komplet) Technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG 1. Připevnění nádrže na LPG k vozidlu a) Připevnění každé nádrže k držáku nádrže musí být provedeno nejméně dvěma úchytnými pásy pro každou nádrž. Použití ocelových lan není přípustné. Pásy nesmí narušovat povrchovou ochranu nádrže. Podložení pásů musí být z materiálu odolného proti působení ropných produktů a zaručujícího stálost tvaru. Použití plsti nebo pryže se nepřipouští. b) Připevnění nádrže musí být dostatečně jištěno. Překrytí pásů, pokud je tento způsob upevnění použit, musí být minimálně 150 mm. Navařování upevňovacích a napínacích šroubů na pásy není přípustné (viz také výjimka v dodatku k těmto podmínkám). c) Pro připevnění nádrže ke karosérii vozidla lze použít držák schváleného typu. Není-li takovýto držák použit, musí být připevňovací prvek a jeho upevnění ke karosérii provedeno tak, aby dosedal na karosérii ve stanovených místech přímo kov na kov, tj. nikoliv přes tlumící vrstvy. Upevnění musí být tuhé a pevné. d) Připevnění nádrže musí být provedeno tak, aby omezovalo na nejmenší míru možnost poškození nádrží a jejich příslušenství vlivem otřesů a vibrací, vznikajících při provozu vozidla. e) Instalace nádrže ve vozidle musí být taková, aby umožňovala dobrou přístupnost k příslušenství nádrže, výrobnímu štítku a homologační značce. f) Nádrž musí být dostatečně vzdálena (chráněna) od kritických zdrojů tepla, kterými jsou výfukové potrubí vozidla nebo výfuk nezávislého topení. g) Nádrž musí být upevněna v předepsané poloze (referenční značka, údaj na víceúčelovém ventilu). h) Nádrž musí být umístěna mimo přední i zadní deformační zónu vozidla. Za deformační zónu se považuje část vozidla přesahující přes vnější příčnou svislou tečnou rovinu kol (viz také výjimku v dodatku). 2. Plynotěsná skříň a) Skříň musí být odvětrána na nejnižším místě. Víko skříně musí být přístupné pro provedení kontroly těsnosti příslušenství nádrže. b) Odvětrávací potrubí musí mít světlý průřez nejméně 500 mm 2 (vnitřní průměr cca 25 mm), musí být vedeno s trvalým spádem pod vozidlo na místa, kde by 6

7 nemohlo dojít k jeho ucpání nečistotami, odhazovanými koly vozidla. Musí být vzdáleno nejméně 100 mm od vedení výfukového potrubí nebo jiných zdrojů iniciace. Možné je i odstínění kovovou clonou. c) Průchodky všech potrubí a el. vodičů do plynotěsné skříně musí splňovat podmínky plynotěsnosti. d) Nádrž, její příslušenství, včetně plynotěsné skříně a jejího odvětrání, plnicí i odběrové potrubí, musí být dostatečně chráněny proti poškození přepravovaným nákladem nebo manipulacím s nákladem, případně proti nečistotám a kaménkům odlétávajícím od kol. 3. Použití více než jedné nádrže a) Plnění nádrží musí být zabezpečeno jen z jedné plnicí přípojky. b) Plnící jednotky jednotlivých nádrží musí být samostatně funkční. c) Odběr plynu musí být možný vždy jen z jedné nádrže. Přepínací systém nesmí umožňovat ani chvilkový odběr z více jak z jedné nádrže. d) Část potrubí, v níž je uzavřen plyn, musí být jištěna proti překročení tlaku. 4. Přípojka dálkového plnění nádrže a) Musí být vždy umístěna odděleně od nádrže. b) Musí být přístupná jen z vnějšku vozidla a musí být plynotěsná vůči interiéru vozidla. c) Nesmí přesahovat obrys vozidla ani prostor vymezený nájezdovými úhly vozidla, přičemž se nebere v úvahu vyústění výfukového potrubí a závěsné zařízení. d) Musí být kryta víčkem nebo krytkou proti mechanickým nečistotám. Nesmí mít ostré hrany a musí být označena nápisem "LPG". e) Nesmí zasahovat do prostoru vymezeného úhly geometrické viditelnosti předepsaného vnějšího osvětlení vozidla. 5. Vedení LPG od přípojky dálkového plnění k nádrži a) Je-li vedení provedeno kovovou trubkou, musí být vnitřní průměr této trubky, včetně nalisovaných koncovek, nejméně 6 mm. Tloušťka stěny trubky musí být nejméně 1 mm. b) Je-li vedení provedeno pružnou hadicí, hadice musí být homologována a označena nejméně příslušnou homologační značkou (Ex 67R - xxxxxx) a neprošlou lhůtou použitelnosti. Hadice musí být chráněna proti mechanickému poškození. 6. Vedení LPG od nádrže k regulátoru tlaku a) Materiál - měděná trubka, - ocelová přesná trubka s antikorozním povlakem, - hadice z plastu, homologovaná, s označením Ex 67R - xxxxxx, - pro šroubení a armatury nejsou dovoleny lehké kovy a jejich slitiny. b) Rozměry trubek - vnitřní průměr nejméně 4 mm, 7

8 - vnější průměr do 8 mm při tloušťce stěny 1 mm, do 12 mm při tloušťce stěny nejméně 1,5 mm. c) Provedení - v celé délce vedení pod prostorem pro osádku musí být trubka z jednoho kusu. Spoje se připouštějí pouze u nádrže, uzavíracího ventilu a regulátoru tlaku. d) Spoje vedení LPG - spoje musí být provedeny nepájeným šroubením, - u měděných trubek musí být šroubení provedeno s vyhrdlením trubky nebo se zářezným těsnícím kroužkem, je-li do trubky zalisována výztužná vložka, - u ocelových trubek musí být použito šroubení se zářezným těsnícím kroužkem podle ČSN Spoje s navlečenými těsnícími dvoukuželovými kroužky nejsou přípustné. e) Vedení trubek musí být provedeno tak, aby bylo: - vizuálně kontrolovatelné, - situováno tak, aby na ně nepůsobily krutové deformace nosných prvků vozidla nebo vzájemné pohyby mezi nástavbou a nosnými prvky vozidla, - chráněné proti agresivnímu ostřiku nečistotami z vozovky, odhazovanými koly vozidla, - umístěné tak, aby nemohlo být poškozeno při servisní manipulaci s vozidlem (např. v blízkosti opěr pro dílenský zvedák apod.), - v prostoru nepřesahujícím obrys vozidla a mimo prostor nájezdových úhlů, - vzdálené od výfukového potrubí motoru nebo nezávislého topení nejméně 200 mm. V případě menší vzdálenosti musí být vedení tepelně stíněno plechy odolnými proti korozi, - uchycení trubek u průchodu stěnou musí zajišťovat stabilní polohu trubek, nesmí docházet k poškozování (prodírání) průchodky. Musí být zajištěna těsnící funkce průchodky. Úchyty trubek nesmí poškozovat trubku.vzájemná vzdálenost příchytek u měděných trubek může být max. 400 mm, u ocelových trubek max mm, - trubky ani spoje nesmějí být v prostoru, kde je veden vzduch k větrání nebo vytápění vnitřního prostoru karosérie vozidla, - spoje nesmějí být v těsné blízkosti možných zdrojů iniciace, včetně akumulátoru, relé a rotačního el. ústrojí, - trubky musí být vždy viditelně vedeny (neplatí pro odvětrání plynotěsné skříně). Stěnou musí procházet kolmo. f) Ohyby vedení - musí být provedeny plynulým obloukem o minimálním vnitřním poloměru R se rovná nebo je větší než 5 D, bez místních zúžení náhlým ohybem (D - vnější průměr trubky), - kompenzační smyčka musí být provedena obloukem o minimálním vnitřním poloměru R se rovná nebo je větší než 15 D. g) Jištění přetlaku v potrubí vzniklého ohřevem kapalného LPG v uzavřeném potrubí nad stanovenou mez musí být zabezpečeno: - buď konstrukcí provozního ventilu (přepouští palivo zpět do nádrže), - nebo instalací pojistného ventilu. 7. Regulátor tlaku a vypařovač a) Upevnění regulátoru a vypařovače ke konstrukci vozidla nesmí způsobovat jejich 8

9 nežádoucí vibrace. b) Vzdálenost regulátoru tlaku a vypařovače od iniciačních zdrojů tepla v motorovém prostoru musí být nejméně 200 mm, jinak musí být tepelně stíněny. c) Musí být zajištěna přístupnost k regulačním prvkům a k jejich zajištění (plombám). 8. Uzavírací ventily plynu a benzinu a) Uzavírací ventil plynu musí být umístěn co nejblíže k regulátoru tlaku. b) U uzavíracích ventilů, zejména elektromagnetických, musí být dodrženy jejich montážní polohy a zásady upevnění, analogické bodu 1 c. 9. Směšovač a přívody k němu a) Umístění směšovače a přívodů k němu musí být provedeno podle instalačních instrukcí výrobce. b) Umístění směšovače pro alternativní pohon je přípustné pouze bezprostředně před vstupem do karburátoru nebo pod karburátorem, mezi jeho přírubu a přírubu sacího potrubí. U vstřikových motorů pak na vstupní přírubu sacího potrubí. c) Průtokový průřez směšovače musí být větší nebo nejméně roven průtokovým průřezům difuzorů karburátoru nebo je nutno prokázat, že parametry motoru při provozu na benzin nejsou nijak ovlivněny. Druhá část podmínky platí i pro jiné než karburátorové motory. d) Jakékoliv zásady do konstrukce karburátoru jsou nepřípustné (navrtávání apod.). Přípustné není ani funkční zařazení směšovače před čistič vzduchu. e) Přívodní hadice od regulátoru tlaku ke směšovači musí být: - schválena a označena pro použití na LPG, - tepelně odolná v rozmezí teplot plus 120 stupňů až mínus 25 stupňů C, - odolná proti přetlaku 100 kpa, - odolná proti účinkům podtlaku, - bez vnějšího kovového opředení, - se zalisovaným šroubením. Pokud jsou spojeny provedeny sponkováním, musí použité spony zajišťovat přítlak po celém obvodu hadice, - řádně upevněna; nesmí docházet ke styku s jinými částmi vozidla. f) Předehřívání nasávaného vzduchu je přípustné jen tehdy, je-li řízeno termostatem. g) Prvky seřízení maximálního průtoku plynu, případně prvky vzájemné vazby mezi škrtícími klapkami karburátoru a regulačním ústrojím směšovače, musí být přístupné a musí být zaplombovány. 10. Utěsnění prostoru pro osádku vozidla vůči motorovému prostoru a) Všechny průchody elektrické instalace a mechanických ovladačů do prostoru pro osádku musí být těsněny průchodkami. b) Prostor motoru vůči prostoru, z něhož je odebírán vzduch pro větrání nebo vytápění prostoru pro osádku, musí být utěsněn. 9

10 11. Elektrické příslušenství a) Při přerušení přívodu elektrické energie (vypnutím motoru spínací skříňkou, poruchou, odpojením akumulátorové baterie) musí dojít k automatickému uzavření jak přívodu LPG, tak benzinu. b) Elektrické zapojení musí vylučovat současné otevření uzavíracích ventilů plynu a benzinu. Při otevření jednoho ventilu musí být druhý automaticky uzavřen. Současné uzavření ventilů musí být možné. c) Cívky elektromagnetů ventilů musí mít vlastní kostřící vodič, nesmí být kostřeny jen prostřednictvím upevňovacích šroubů. d) Jakmile se motor zastaví, musí být motoru vždy zastavena i dodávka plynu. e) Elektronický řídicí systém plynového zařízení na LPG musí být kompatibilní s původním řídicím systémem vozidla (např. u vozidla s řízeným katalyzátorem). Zástavba plynového zařízení LPG do vozidel schválených před U vozidel přestavěných a schválených dopravními inspektoráty Policie ČR k provozu na pozemních komunikacích před zavedením výše uvedených jednotných technických podmínek se mohou vyskytovat odchylky od těchto podmínek. Před pracovníky STK a SME vyvstává problém, jak se s těmito odchylkami vypořádat a jak je posuzovat, které je možno připustit a které ne. Obecně zůstane toto rozhodnutí na odborném přístupu kontrolujícího technika. Jeho rozhodování by se mělo řídit těmito zásadami: a) Hlavní části plynového zařízení, kterými jsou: * přípojka dálkového plnění, * nádrž na LPG, * příslušenství nádrže na LPG (zpravidla víceúčelový ventil a plynotěsná skříň), * ohebné tlakové hadice, * uzavírací ventil plynu, * regulátor tlaku a vypařovač musí být homologovány a označeny příslušnou homologační značkou. b) V zástavbě plynového zařízení a v jejím provedení se nesmí nacházet místo, které by bylo zjevným potenciálním zdrojem porušení těsnosti nebo jiné poruchy plynového zařízení. c) Umístění nádrže na LPG musí odpovídat schválenému řešení. Tolerovat lze jen její umístění vůči deformační zóně vozidla a požadavky na přístupnost [podmínky A e) a 1 h)], nikoliv již způsob upevnění a pevnost upevnění. Upevňovací a napínací šrouby však mohou být k úchytným pásům přivařeny. d) Rozměry použitých trubek, ohybů a kompenzačních smyček lze připustit i jiné, než jsou uváděny v odst. 6 pod body b) a f). e) Použité hadice, vyjma tlakových, nemusí být označeny pro použití na LPG. Lze připustit i použití přívodní hadice ke směšovači s vnějším kovovým opředením. f) Nelze tolerovat zásahy do karburátoru a zavádění přívodu plynu do sání motoru bez řádného směšovače. 10

11 3. Detektory výbušných plynů [5]: Detektory signalizují překročení nastavené úrovně koncentrace plynu opticky (rozsvícením odpovídající kontrolky) a sepnutím příslušného stupně - výstupního tranzistoru. Detektory nejsou selektivní, reagují na hořlavé složky obsažené v okolním vzduchu. Podle požadavku zákazníka se detektor kalibruje příslušnou směsí plynu - standardně je prováděna kalibrace metanem. GC10 - jednoduchý jednostupňový detektor plynu (hlídá pouze 1 úroveň koncentrace). Tento detektor je možné napájet ze zdroje jak 12V=, tak 8V střídavých. Je určen především pro velmi jednoduché systémy s připojením akustické sirény případně optické signalizace. Použití: Garáže a dílny pro přestavbu aut na LPG, malé kotelny. 11

12 4. Kompaktní čerpací stanice LPG [3]: Kompaktní čerpací stanice LPG je určena k plnění tlakových nádob pevně zabudovaných v motorových vozidlech alternativní ekologickou pohonnou látkou zkapalněným propan-butanem (LPG). Je použitelná pro oblast veřejného sektoru: jako doplňková technologie ke stávajícím čerpacím stanicím PHL, nebo jako základní technologické zařízení samostatné veřejné čerpací stanice LPG. Pro oblast neveřejného sektoru je k využití v oblasti vnitropodnikových doprav, zejména v odvětvích, kde jsou kladeny nároky na ekologii provozu. Kompaktní čerpací stanice je složena z následujících zařízení: 5) nadzemní tlakový zásobník o obsahu 4,85 m 3 pro skladování LPG 2) čerpací agregát pro dopravu LPG ze zásobníku přes výdejní zařízení do nádrže vozidla 3) výdejní zařízení výdejní stojan LPG v modifikacích dle účelu použití kompaktní čerpací stanice LPG a požadavku zákazníka 4) propojovací potrubí včetně ovládacích a zabezpečovacích hydraulických prvků 5) elektrorozvaděč včetně propojovací kabeláže jednotlivých komponentů čerpací stanice Uvedené komponenty jsou uchyceny na společném základovém rámu a tvoří nedělitelný celek, čímž je zabezpečena rychlá instalace na místě určení (připojení ke zdroji el. energie a k zemnicí síti), uvedení do provozu a zejména mobilnost dodávaného zařízení v případě požadavku na jeho přemístění. Kompaktní čerpací stanici LPG je možné provozovat a instalovat celoročně. Kompaktní čerpací stanice je dodávána jako hotový výrobek splňující veškeré v současné době platné bezpečnostní a provozní předpisy a je pro ni vystaven státní zkušebnou č. 210 Ostrava Radvanice typový certifikát č. FTZÚ 99 Ex

13 4.1 Vliv kompaktní čerpací stanice na životní prostředí Vzhledem ke zpracovávanému médiu (LPG), které je z hlediska ekologie nezávadnou látkou, provozem kompaktní čerpací stanice nevznikají žádné odpady, které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí. Zařízení je plynotěsné. Při běžném provozu dochází k úniku LPG v plynné formě pouze v okamžiku odpojování plnicího zařízení autocisterny od plnicího ventilu zásobníku nebo plnicí koncovky (pistole) výdejního stojanu od plnicího ventilu nádrže vozidla. V obou případech se jedná o zanedbatelná množství, která se okamžitě rozptylují. Ve srovnání s klasickými čerpacími stanicemi PHL je čerpací stanice LPG ekologickým provozem, který významným způsobem přispívá ke snižování nežádoucích emisí při provozu motorových vozidel. Základní parametry čerpací stanice LPG [3]: pracovní médium - zkapalněná směs propan-butanu dle ČSN nebo zkapalněný čistý propan tlakový zásobník - geometrický objem dm 3 maximální plnění zásobníku - 85 % geometrického objemu maximální hmotnost náplně kg LPG (4 250 dm 3 LPG) maximální provozní přetlak zásobníku - 1,56 Mpa výdejní zařízení - elektronický stojan ADAST maximální průtok - 50 dm 3.min minimální průtok - 5 dm 3.min nejmenší odběr - 5 dm 3 přesnost měření ±0,5 % celková kapacita vozidel při tankování (35-40) dm 3 LPG / vozidlo provozní teplota -20 C až +50 C celkové rozměry (6080 x 1530 x 2200) mm - pro přepravu, (6080 x 1530 x 3100) mm - po instalaci (d x š x v) celková hmotnost kg (bez náplně LPG) 13

14 4.2 Seznam čerpacích stanic LPG [6]: 1. LPG AGIP PRAHA a.s. DOMAŽLICE Chrastavická 202 Po-Pá , So v areálu prodejního skladu PB 0189/ LPG AGIP PRAHA a.s. CHEB Švédský vrch - Potoční 10 Po-Pá , So v areálu prodejního skladu PB 0166/ PHM LPG SANDRA CHODOV Hrnčířská ul. Po-Ne za žel. viaduktem vlevo 0168/ LPG AGIP PRAHA a.s. KARLOVY VARY- BOHATICE Hroznětínská 32 Po-Pá ,So v areálu skladu PB 017/ PHM - LPG BENZINA a.s. OSTROV nad OHŘÍ, Po-Ne , u hlavní silnice, tel.0164/84 6. PHM LPG PETRA - CONFITAX s.r.o. KLATOVY Domažlická 846 NON - STOP výp. směr Domažlice 0186/ LPG TOJOCAR KLATOVY - LUBY ul. 5. května 262 Po-Pá ,So na konci Lub vlevo sm. Žel. Ruda 0186/ LPG BP Česká Republika PLZEŇ Koterovská 173 PO-Pá ,So ,Ne areál (býv. Plynáren. podniku) 019/ LPG REVITA - P. BROŽ STOD Domažlická Po - Pá areál f. Agricos u silnice Plzeň Domažlice 019/ PHM LPG BENZINA s.p. DUCHCOV Teplická Po-Ne při vjezdu od Teplice 0417/ LPG GAS PRO s.r.o. KOLEŠOV - křižovatka (Jesenická) Po-Pá , So,Ne křiž. K. Vary - Praha x Žatec - Plzeň, 100 m sm. K. Vary 0313/ PHM LPG BENZINA s.p. LOUNY Rybalkova Po-Ne od Prahy první odb. do Loun vlevo 0395/ LPG AUTOBAZR ROST LOVOSICE Purkyňova 69 Po-Pá ,So u hl. sil. Teplice - Praha, naproti č. st. PHM 0419/ LPG CRYSTALEX a.s. NOVÝ BOR B.Egermana 634 Po-Ne / LPG ŠEDA JAROSLAV MOTOCENTRUM FRÝDLANT v ČECHÁCH, ul.žitavská, Po-Pá , So-Ne , z Liberce směrem na Polsko tel. 0602/ LPG ČESKÝ PLYN k.s. BENEŠOV U PRAHY Čechova 746 Po,St-7,00-16,30, Út,Čt,Pá- 7,00-17,00,So-8,00-13,00 areál Český plyn, výjezd z města směr Vlašim 0301/ PHM - LPG AVANTI BENEŠOV NON - STOP 0301/ LPG ČESKÝ PLYN k.s. BEROUN Lidická 806 Po-Pá-6,00-21,00, So,Ne-9,00-21,00 areál Český plyn, podél trati směr Kladno 0311/ PHM LPG TCP BYŠICE NON - STOP po pr. str. u s. Mělník Ml. Bol. 0206/ PHM - LPG AVANTI DOBŘÍŠ NON - STOP směr Praha-Strakonice 0305/ PHM - LPG Q1 KLADNO Kročehlavská NON - STOP od Prahy sm. staré Kladno dopr., 0312/

15 22. LPG MOTOROBIN s. r. o. KLADNO Hučská Po-Pá ,So velké park. u Poldi, v ar. Autobazaru 0312/ PHM - LPG BENZINA a.s. KOLÍN Benešova NON - STOP na sídlišti výp. směr Štítary 0321/ LPG MERTL - PLYN KRUPÁ Čistá 324 Po-Ne u hostince Na šustně, silnice Praha - Karl. Vary 0313/ LPG MUŽILA a SYN MĚLNÍK Kokořínská ul Po-Pá ,So ,Ne za čerp. st. Shell, směr Česká Lípa 0206/ PHM - LPG PARAMO NOVA NOVÉ STRAŠECÍ NON - STOP dálnice Praha - KV, odpočívka po pravé straně 0601/ PHM - LPG ČE - PLYN OBŘÍSTVÍ NON - STOP 300 m od hl. sil. Mělník - Praha, zn. odb. kříž. u Štěpán. Mostu 0206/ LPG AUTOSPORT LPG s.r.o. PODĚBRADY - VELKÉ ZBOŽÍ Po-Pá ,So ,Ne sm. Nymburk areál autoopravny 0324/ LPG PRVNÍ BRDSKÁ s.r.o. PŘÍBRAM - SKALKA Po-Čt-7,00-21,00, Pá-Ne km dálnice Praha - Příbram, u čs. Bezina 0603/ PHM - LPG BENZ s.r.o. SUCHDOL u. K. HORY NON - STOP u hl. siln. Kut. H. - Praha 0327/ LPG VK PROGRAM a. s. ÚVALY U PRAHY Dobročovická 1450 Po-Ne výpad. na Kolín, areál pneuservisu Černý 02/ PHM - LPG SAMPO PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY Kutnohorská 225 Po-Ne nájezd ze sm. k Měcholupům 02/ LPG ČESKÝ PLYN k. s. PRAHA 3 -ŽIŽKOV Malešická 41 NON - STOP u nákladového nádraží v areálu f. Český plyn 02/ LPG AUTOGAS COUBAL PRAHA 5 - JINONICE Puchmajerova 9 NON - STOP z ulice Radlická 02/ LPG HOPPY PRAHA 6 - VELESLAVÍN Evropská NON - STOP směr letiště vlevo u Veleslavínského nádraží 36. LPG LUKOIL PRAHA 6 - RUZYNĚ Evropská NON - STOP odbočka na letiště 0602/ PHM - LPG BENZINA a. s. PRAHA 7 - HOLEŠOVICE Argentinská NON - STOP 02/ LPG VK PROGRAM a.s. PRAHA 9 - HOR. POČERNICE Sychrov NON - STOP st. výpadovka na Poděbrady, areál Sychrov 0602/ LPG NEPTUN HARFA PRAHA 9 - VYSOČANY Na Harfě 14 NON - STOP křiž. Harfa, spojka na býv. Nám Lidových milicí 02/ PHM - LPG AVANTI, NON-STOP ČESKÉ BUDĚJOVICE od Písku první ČS 038/ PHM - LPG BENZINA a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE Strakonická (Nádražní) NON - STOP 200 m od křiž. Brno - Praha, sm. Brno 038/ LPG UHELNÉ SKLADY DAČICE tř. 9. května Po-Pá ,So vlevo sm. Telč 0332/ PHM - LPG BENZINA a.s. JINDŘICHUV HRADEC Václavská ul. Po-Ne silnice od Českých Budějovic 0331/

16 44. LPG DAROS HUMPOLEC Vilémov 92 Po-Ne v areálu tech. plynů Linde sm. Havlíčkův Brod 0367/ PHM - LPG BOXIT KAMENNÝ ÚJEZD Po-Pá ,So-Ne ,Ne-8,00-20,00 sil.e55 sm. Č. Krumlov, příjezd do K. Újezdu 038/ PHM - LPG TOM MILEVSKO Táborská 1389 Po-Ne sm. Tábor po pravé straně 0368/ PHM - LPG EKO TANK PELHŘIMOV Humpolecká 1995 NON-STOP výp. směr Humpolec 0366/ PHM - LPG ROBIN OIL - SPRING BRISTOL s.r.o. ŘÁSNICE STRÁŽNÝ NON - STOP 4 km před hr. Přechodem Strážný 0339/ PHM - LPG TP-MOGUL VIMPERK Sklářská NON - STOP od Strakonic u obchod. st. Jednota 0339/ LPG ZDRUOP ROMAN SCHVARZ VODŇANY Stožická 826 Po-Pá , So-6,00-15,00 v areálu býv Staveb. Podniku 0342/ LPG PARAMO TRYSK, a.s. CHRAST Po-Ne směr Chrudim, po pravé straně 0455/ LPG ZePo a. s. DOLNÍ LIBCHAVY Po-Pá ,So-Ne sil. č. 14 Ústí n. O. - Náchod, za viaduktem vpravo (u kravína) 0465/ LPG DAROS HAVLÍČKŮV BROD Jihlavská NON - STOP výp. sm. Jihlava, vlevo v objektu ČSAD 0451/ LPG H & G. HRADEC KRÁLOVÉ Rašínova Po-Ne vlevo na výpadovce směr Pardubice 55. LPG PARDUBICE SVÍTKOV U letiště Po-Pá , So-Ne směr Přelouč, vedle ČS JETT 040/ LPG ISIS LEASING s. r. o. SVITAVY Pivovarská 1 Po-Pá ,So výp. měr Mor. Třebová, naproti č. st. Benzina 0461/ kl LPG MANOPLYN v. o. s. CHLUMEC n. CIDLINOU Mládežnická 131 Po-Pá ,So- Ne u č. st. Benzina 0448/ LPG JEMA SVITAVY a. s. SVITAVY Mor. šamot. a lup. závody Po-Pá ,So Moravské šamotové a lupkové závody Svitavy 0461/ LPG SOCAR SERVIS SVITAVY-LAČNOV NON - STOP v areálu prodejce opel, Z Brna směr HK, po levé straně ze Svitav směr Lanškroun 0461/ LPG STOJICE Stojice 27 Po-Pá , So , Ne směrem na Heřmanův Městec, mezi Chrudimí a Čáslaví 0457/ LPG JEŽEK PLYN s. r. o. SVOBODA n. ÚPOU U nádraží Po-Pá ,So z Trutnova sm. Pec p. Sn., k nádraží 0439/ PHM - LPG AGRO ŽAMBERK ŠEDIVEC NON - STOP sil. I/11 Žamb. - Jabl. n. O. 0446/ LPG PLETPO s. r. o. ÚSTÍ n. ORLICÍ Dukelská Po-Pá ,So-Ne sm. Č. Třebová, autoum. Jireček 0465/ LPG AZYL a.s. BÍLOVEC Ostravská 260 NON - STOP konec města sm. Ostrava 0655/

17 65. LPG U NOVÉ BLUDOV Po-Pá , So , Ne u hl silnice směr Šumperk, po pravé straně 0603/ LPG DRATAX s. r. o. BOHUMÍN STŘEČOŇ ul. 1. máje Po-Pá ,So výp. N. Bohumín sm. Čes. Těšín 069/ PHM - LPG GLAPO BOHUMÍN VRBICE Ostravská ul. NON STOP příj. od Ostravy sm. Karviná Dětmarovice, tranzit Chalupki hr. přechod 069/ PHM - LPG SLOVNAFT - EKOL GAS s. r. o. BRUNTÁL Olomoucká 24 NON - STOP sm. Olomouc 0646/ LPG WLOCH - AUTOPLYN ČESKÝ TĚŠÍN Slovenská 1936 Po-Pá ,So u mez. sil směr hr. přech. do Polska 70. LPG AUTOBAZAR DOLNÍ LUTYNĚ Po-Pá ,So-Ne vpravo u hl. sil. č. 468 Bohumín - Karviná 069/ PHM - LPG TRONO - EKOL GAS s.r.o. HAVÍŘOV - RONDEL NON - STOP od Ostravy vpravo u kruh. obj. u nádr. ČD 069/ LPG FLAGA HORNÍ SUCHÁ Hořanská NON - STOP sm. Havířov, Karviná 0603/ LPG PETR KOLEK HORNÍ TĚRLICKO 73 Po-Ne u hl. sil. Havířov - Č. Těšín, vedle autobazaru 069/ PHM - LPG TOTAL - EKOL GAS s.r.o. HRANICE NA MORAVĚ p.o.box 23 NON - STOP od Ostravy vpravo směr Lipník 0642/ LPG servis služby PAVLAS - EKOL GAS s. r. o. CHLEBOVICE Po-Ne v areálu autosal. Lada, po pravé str. sm. Příbor 0658/ LPG JUNKVEL s. r. o. KARVINÁ DOLY Sovinecká Po-Ne km před Karvinou sm. z Ostravy 0601/ LPG R. WARMUŽ KARVINÁ HRANICE Po-Pá-6,00-22,00,So-7,00-22,00, Ne-7,00-20,00 na druhé svět. křiž. od o.d. Trefa směr Č. Těšín, vlevo 500 m 069/ kl PHM - LPG ÖMV - EKOL GAS s. r. o. KLIMKOVICE Po-Ne / LPG AUTOALTERNATIV KRNOV ul. Partyzánů 12 Po-Pá ,So-Ne spojka mezi výpadovkami Albrechtice a Bruntál 0652/ PHM - LPG BENZINA NOVÝ JIČÍN - ŠENOV NON - STOP vpravo u hl. sil. Olomouc - Ostrava 0656/ LPG PRIMAPLYN OLOMOUC J. V. Pavelky 18 Po-St-7,00-15,00, Čt-7,00-17,30 z Ol. sm. Ostrava, vpravo sm. Olma, sklad lahví PB 068/ LPG JAROSLAV NOVÁK OLOMOUC - HOLICE Přerovská ul. Po-Ne výp. na Přerov, na konci po pravé straně 068/ LPG AUTOGAS - J. Grossmann OPAVA 1 Bílovecká 1 Po-Pá-7,00-18,00, So u nádraží ČD Východ, směr Bílovec 0653/ LPG AUTOGAS - J. Grossmann OPAVA 7 Krnovská 222 Po-Pá-8,00-19,00, So-8,00-18,00, Ne-14,00-19,00 výpadovka Krnov Bruntál, u čerp. st. JET v Jaktaři 0653/ PHM - LPG OFOS - EKOL GAS s. r. o. OSTRAVA - KRÁSNÉ POLE Vrbky 60 Po-Ne-6,00-22,00 z Poruby okraj Kr. Pole u hvězdárny 069/ LPG OSTRAVA - MAR. HORY Železárenská Po-Ne z Mar. Hor. Směr Poruba, za Minoltou doleva 069/

18 87. LPG JUNKVEL s. r. o. OSTRAVA - PORUBA Na Porubkou Po-Pá ,So ,Ne sjezd z kruh. obj. pod stad. VOKD 069/ LPG AUTOSALON FRYŠKO EKOL GAS s. r. o. ROŽNOV p. RADHOŠTĚM Dukelsk. hr NON - STOP 0651/ LPG EKOL GAS s. r. o. PŘÍBOR SKOTNICE Po-Ne sm. Ostrava 0603/ LPG HV OSTRAVA 1 Soukenická 21 Po-Ne-6,00-22,00 centrum, u hotelu "Polský dům" 91. PHM - LPG SLOVNAFT - EKOL GAS s.r.o. PŘEROV Olomoucká 50 NON - STOP 041/ LPG PERMON s. r. o. OSTRAVA ZÁBŘEH Rudná Po-Ne křiž. ulic Rudná a Plzeňská 0603/ PHM - LPG BENZINA a.s, OSTRAVA PUSTKOVEC Opavská NON - STOP výp. Sm. Opava 069/ PHM - LPG ARCOS - EKOL GAS s.r.o. RYBNÍČEK U UNIČOVA Újezd u Uničova Po-Ne / LPG RF - PLYN ing. Jiří Foltýn VSETÍN - LÁZKY č.p.698 Po-Pá ,So Stará silnice směr Val. Meziřící 0657/ LPG PENTACO TRADING s. r. o. BOSKOVICE Hliníky 2068 Po-Ne směr Brno, Za čerp. st. Deas vpravo 0501/ LPG PESTA CAR s. r. o. BRNO Masná 22 Po-Ne z Olomouce směr centrum Vlevo 05/ PHM - LPG BENZINA a. s. BRNO - BYSTRC Bystrcká Po-Ne směr ZOO vpravo 05/ LPG KALYPSO BRUMOV BYLNICE Široká 176 Po-Pá ,So sil.trenčín - Ostrava 0636/ LPG AUTOPLYN FRYŠTÁK Absolona 132 Po-Pá ,So ,léto-Ne směr Zlín, před náměstím vpravo 067/ LPG AUTOCORRECT s. r. o. HOLEŠOV - VŠETULY Po-Pá-7,00-18,00, So-8,00-18,00, Ne-8,00-13,00 výp směr Hulín, před benzin st. vpravo 0635/ LPG HRUŠOVANY nad JEVIŠOVKOU Nádražní Po- Po , So vedle č. st. Benzina, směr Hevlín 0602/ LPG UHELNÉ SKLADY a. s. JIHLAVA Mostecká 47 Po-Pá (zima ),So-Ne , (12.00) od Praž. mostu značeno 066/ LPG ING. VILÉM NOVOTNÝ KELČICE Po-Pá ,So,Ne sjezd z dálnice Brno Prostějov, "Vranovice - Kelčice" 105. LPG KLAS opravárensko-výrob. družstvo KROMĚŘÍŽ Kaplanova 1763 Po-Pá ,So-Ne-7,00-20,00 konec města směr Chropyně 0634/ LPG GASCAR s. r. o. KRUMVÍŘ 286 Po-Pá ,Ne od Brna po pravé straně 0626/ PHM - LPG RAFA KUŘIM Na loučkách 1200 Po-So ,Ne výjezd z Kuřimy směr Brno, vedle benz. čerp. st. 05/ LPG PENTACO TRADING s.r.o. LETOVICE Nádražní ul., areál uhel. skladů Po-Ne- 7,00-19,00 směr Brno, značená odbočka vpravo 0501/

19 109. LPG EKOAUTOGAS LYSICE 451 Po-Ne odbočka ze sil 1. tř. Brno Svitavy, směr Lysice vlevo 0501/ PHM - LPG MBZ s. r. o. MIKULOV K vápence 609 NON STOP E461 Brno - Vídeň 0625/ LPG DAROS NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Soškova 660 Po-Ne výpd. na Jimramov 0616/ LPG AUTOPLYN VACULA PROSTĚJOV Domamyslická Po-Pá , So , Ne směr Plumlov 0508/ LPG MECHANIKA PROSTĚJOV DRŽOVICE Olomoucká 161 Po-Pá-6, ,So- Ne-8,00-19,00 dál. sjezd Prostějov - sever 0508/ LPG AU PLYN spol.s r.o. VYŠKOV dálnice NON - STOP pr. str. dál. sm. Olomouc 0507/ LPG POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN a.s. ZLÍN MALENOVICE Šrámkova Po-Pá , So, Ne silnice Zlín Otrokovice po levé straně, u cihelny 067/ LPG MAVE s. r. o. ZLÍN PŘÍLUKY Přílucká Po-Ne od Vsetína naproti žel. zast. Vlevo sm. Příluk, 150 m 067/ LPG BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ VELKÁ BÍTEŠ Vlkovská 334 Po-Pá , So-Ne sjezd z dálnice na křiž. Rovně směr Vlkov 0619/ LPG RN AUTOGAS RÁJEČKO Po-Pá ,So-Ne u hl. sil. Blansko Boskovice 0506/ LPG DAROS TŘEBÍČ STŘÍTEŽ Po-Pá ,So-7,00-12,00 směr Moravské Budějovice 0603/ LPG DAROS HAVLÍČKŮV BROD Jihlavská NON - STOP výp. sm. Jihlava, vlevo v objektu ČSAD 0451/ LPG DAROS HUMPOLEC Vilémov 92 Po-Ne v areálu techn.plynů Linde, směr Havlíčkův Brod 0367/ LPG - DIESEL DAPEX TŘEŠŤ Čenkovská 42 Po-Ne sm. Hrad Roštýn 066/ LPG AKNIT UHERSKÉ HRADIŠTĚ Malinovského 884 Po-Pá ,So areál fy SEP s. r. o., za č. st. PHM ARAL 0632/ LPG E. A. E. s. r. o. UHERSKÝ BROD U pálenice Po-Pá ,So ,Ne LPG DPB PASKOV VALAŠSKÉ KLOBOUKY - SYCHROV Sychrov 1002 Po-Pá ,So ,00 areál Pneucentrum FaM Sába 0636/

20 5. Co je PROPAN-BUTAN [10]: Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260 x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku. Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů (propanu a butanu). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší. Tabulka vlastností[10]: Propan-butan, vlastnosti jednotky propan butan Chemický vzorec - C3H8 C4H10 Molekulová hmotnost - 44,094 58,12 Kapalný stav Hustota při 20 0 C Kg.m Bod tání při tlaku 101,08 kpa o C Bod varu při tlaku 101,08 kpa o C -42,6-0,6 Kritická teplota o C 95,6 153 Kritický tlak MPa 4,45 3,721 Spalné teplo KJ.kg -1 50,3 49,56 Plynný stav Hustota při 101,08 kpa Kg.m -3 2,019 2,703 Hutnota 1 1,562 2,091 Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kpa KJ.kg , ,79 Spalné teplo při 0 0 C, 101,08 kpa MJ.kg , ,97 Výhřevnost při 0 0 C, 101,08 kpa< MJ.kg -1 92, ,76 Dolní mez výbušnosti se vzduchem % 2,1 1,5 Horní mez výbušnosti se vzduchem % 10,1 8,4 Bod zápalnosti o C

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Systém jednotných zkušebních metodik - 01 - HROMADNÁ PŘESTAVBA TYPOVÁ KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Systém jednotných zkušebních metodik - 01 - HROMADNÁ PŘESTAVBA TYPOVÁ KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel: ÚVMV s.r.o. ÚSMD a.s. 1 Systém jednotných zkušebních metodik ZM A/19.01.3 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL - 19 POHON NA ZKAPALNĚNÉ PLYNY - 01 - HROMADNÁ PŘESTAVBA TYPOVÁ KONTROLA

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.03 ZM A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ PLYNY

Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.03 ZM A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ PLYNY 1 Zpracovatel: ÚVMV s.r.o. Systém jednotných zkušebních metodik ZM A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ PLYNY 03 - KONTROLA VOZIDEL MALÉ SÉRIE V POVĚŘENÉ ZKUŠEBNĚ PO ZÁSTAVBĚ

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.04 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 04 JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s.

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. Novinky ze světa CNG Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013 Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. RWE str. 1 Stávající alternativy která vyhraje? Strategie automobilového

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kuřim, 15.5.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo s.r.o. RWE str. 1

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kuřim, 15.5.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo s.r.o. RWE str. 1 Novinky ze světa CNG Den s Fleetem, Kuřim, 15.5.2013 Lubomír Kolman, RWE Energo s.r.o. RWE str. 1 Stávající alternativy která vyhraje? Strategie automobilového průmyslu je zaměřena na snižování emisí CO

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě Dobrý partner dává více než energii Řešení pro mobilitu CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz/cng CNG (compressed natural gas) stlačený

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2013 Únor 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové podpory

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2012 Leden 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě Dobrý partner dává více než energii Řešení pro mobilitu CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz/cng CNG (compressed natural gas) stlačený

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Rozvoj CNG v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Rozvoj CNG v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Rozvoj CNG v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii.

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ úžasně jednoduchý způsob, jak snížit emise, spotřebu paliva, dosáhnout lepšího výkonu vozu a ušetřit. Vhodné pro benzinové i naftové motory a motory na Etanol. Zkrátka

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator 18S, 22S, 25S, 32S, 50S, 75SE, 40SX, ATMOS Dřevoplyn ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO 20GS, 25GS, 32GS, 40GS, ATMOS Generator Ekologické zplynovací kotle na dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

CNG V DOPRAVĚ. Jan Jiřík. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice

CNG V DOPRAVĚ. Jan Jiřík. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CNG V DOPRAVĚ Jan Jiřík Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice OBSAH Charakteristika

Více

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy!

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy! 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. 1 165 430 vel. 36 41 999,- Kč * 799,- Kč (20% sleva) To je důvod k oslavě již od 449,- Kč 1 104 436 vel. 36 44 549,- Kč* 449,- Kč (18% sleva) 1 104 466 vel.

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Filtry pro plynná média Obsah Popis... 2 Parametry... 2 Princip filtrace a aplikace... 3 Příslušenství a doplňky... 4 Technické parametry... 4 Průtokový diagram

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT červen 2010 Projekt zavedení Ekodieselu ve skupině AGROFERT - důvody Úspora nákladů daná nižší nákupní cenou paliva. Rozdíl je 2-2,50Kč/litr Kontrola

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Firma a strategie. Firma založena v roce 2007. Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR

Firma a strategie. Firma založena v roce 2007. Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR Firma a strategie Firma založena v roce 2007 Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG Dovoz ověřené technologie CNG do ČR C N G Zemní plyn je přírodní látka, která je tvořena z 98 % metanem (CH

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více