Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML), st. skupina 22 Krejčík Michal, Netolický Petr pracovní skupina 2 Název práce: LPG snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel Prohlášení: Prohlašujeme, že předložená práce je naším původním autorským dílem, které jsme vypracovali samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsme při zpracování čerpali, v práci řádně citujeme. Anotace: Informace v semestrální práci jsou předkládány v návaznosti na zadanou tematiku LPG snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech mot.vozidel. Po obecnějším rozboru problematiky LPG následují kapitoly o konkrétních okolnostech fungování LPG, základní chemická kvalifikace, popis příslušné čerpací stanice, uvedení používaných detektorů výbušných plynů, zajišťujících bezpečnost práce s LPG, apod. Klíčová slova: LPG Plynové zařízení Nádrž na LPG Stavoznak Přetlakový ventil Směšovač Vypařovač Propan-butan Kompaktní čerpací stanice LPG 1

2 Obsah: Úvod Pohonná hmota budoucnosti Předpis pro LPG Detektory výbušných plynů Kompaktní čerpací stanice LPG Vliv kompaktní čerpací stanice na životní prostředí Seznam čerpacích stanic LPG Co je PROPAN-BUTAN Ekologický provoz Co znamená jezdit na plyn? Alternativou zemní plyn Podvody s propanem-butanem Závěr Seznam použitých informačních zdrojů

3 Úvod Úkolem této práce je podrobný rozbor tématu velice přínosného dopravě a životnímu prostředí. V moderní současnosti, při exponenciálním růstu civilizace, je otázka zdravé přírody více než podstatná. Jako problém doby vyvstává, vzhledem k prospěšnosti účinných vynálezů, neúměrná popularita výrobku u širšího spektra uživatelů. Lidé jsou tradicionalisté, bojí se změny a budoucnost planety zde závisí na důvěře člověka, na důvěře v nové cesty. Naše práce informuje o jedné z takových cest, nezbytných pro zdravý vývoj světa. Snahou autorů je seznámit čtenáře s atributy, výhodami i možnými úskalími LPG a přispět tak k rozšíření povědomí, ovlivňujícího další generace. 3

4 1. Pohonná hmota budoucnosti Vlastníky motorových vozidel láká možnost náhrady tradičních naftových a benzínových směsí jinými zdroji. Mnohem vyšší než dříve je při současných vysokých cenách tradičních ropných produktů též návratnost investic do přestaveb. Ukazuje se, že ve světě je přitažlivým pohonným médiem stlačený zemní plyn. Využívá jej přibližně 1,3 miliónu automobilů po celém světě s největším zastoupením v Argentině, USA, v Evropě vyniká Itálie a Německo. V České republice se pouze v lokalitách v okolí moravských měst a Prahy vyskytovaly čerpací stanice pro takto levné a ekologicky šetrné cestování. Jejich rychlejší rozšiřování ale pravděpodobně odstartoval letošní rok. Po zprovoznění Liberecké stanice se tento rok plánují dostavby čerpadel v Hradci Králové a v Karlových Varech. Zhruba po ujetí 25 tisíc kilometrů se investice do úpravy osobních vozidel navrací. U autobusů je odhadována na tři roky. Přesvědčivé finanční výhody poskytne majitelům vozů další provoz. Za jeden kubík stlačeného zemního plynu nyní zaplatíme kolem deseti korun, jeden kubík plynu se ve vozidlech dá srovnávat s jedním litrem Naturalu nebo 1,2 litru nafty. Odborníci argumentují i ekologickou výhodností. Novým trhem, který by mohl zvýšit prodej plynu je pak doprava pro plynárny. Do 20 let by se podle některých studií mohla doprava podílet ve světě na prodeji plynu až z jedné pětiny. Souvisí to s očekávaným poklesem těžby ropy, jejíž zásoby jsou výrazně menší než u plynu. 4

5 2. Předpis pro LPG [7]: Technické podmínky zástavby plynového zařízení do vozidel pro pohon zkapalněným ropným plynem LPG Pro účely provádění technických kontrol jednotlivých vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích vydalo Ministerstvo dopravy ČR pro pověřené zkušebny a stanice technické kontroly "Metodiku postupu při provádění technických kontrol jednotlivých vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích", č.j / Tato metodika obsahuje i technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG do vozidel. Technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG se vztahují plně i na vozidla v provozu. Proto s technickými podmínkami musí pracovat i technici stanic měření emisí a stanic technické kontroly, kteří vykonávají kontrolní činnost na těchto vozidlech, tj. měření emisí a technické prohlídky. Z důvodů potřeby jednotného přístupu ke schvalovací i kontrolní činnosti jsou tyto technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG, v rozsahu potřebném k provádění pravidelných měření emisí a technických prohlídek vozidel s alternativním pohonem na LPG, oznamovány také Věstníkem dopravy. Technické podmínky vstoupily v platnost dnem 1. září Technické podmínky jsou tedy určeny především stanicím měření emisí oprávněným k měření emisí vozidel s motorem upraveným na pohon LPG (SME- LPG, viz Věstník dopravy č. 14/1997, str.) a stanicím technické kontroly (STK) k provádění technických prohlídek předmětných vozidel podle pokynů, uvedených ve Věstníku dopravy č. 12/1996, str. 3. Definice používaných pojmů a zkratek Příslušenství, připojené k nádrži, tvoří následující části: Plnicí jednotka - slouží k plnění nádrže a je vybavena nevratným zařízením Provozní (obslužný) ventil - zařízení, kterým se ovládá přívod zkapalněného plynu z nádrže k motoru Stavoznak - zařízení ke zjišťování výšky hladiny kapaliny v nádrži Omezovač plnění nádrže - zařízení, omezující naplnění nádrže nad stanovenou mez Přetlakový (odpouštěcí) ventil - zařízení zamezující překročení přípustného tlaku v nádrži typu A. Je umístěno uvnitř nádrže Přepadový ventil - zařízení, omezující průtok LPG na výstupu z nádrže. Je umístěno uvnitř nádrže Příslušenství nádrže mohou tvořit samostatné části nebo může být slučováno do sdružených celků. Pak tvoří tzv. Víceúčelový ventil Plynotěsná skříň - krytování příslušenství nádrže, umožňující odvod případného úniku plynu mimo prostor vozidla Uzavírací ventil plynu - zařízení k otevření nebo uzavření průtoku zkapalněného LPG Uzavírací ventil benzinu - zařízení k otevření nebo uzavření průtoku benzinu Regulátor tlaku - zařízení, snižující tlak LPG na tlak provozní Vypařovač - zařízení, umožňující přeměnu LPG z kapalného na plynný stav Směšovač - zařízení, sloužící k přípravě palivové směsi, LPG v plynném stavu, se vzduchem Regulační prvek - zařízení, omezující průtok plynného LPG do směšovače 5

6 Přípojka dálkového plnění - je zařízení, umožňující plnění nádrže z vnější strany vozidla Ze stavebních dílů plynového zařízení musí být homologovány: * přípojka dálkového plnění * nádrž na LPG * plynotěsná skříň * příslušenství nádrže na LPG, zpravidla víceúčelový ventil * ohebné tlakové hadice * uzavírací ventil plynu * regulátor tlaku a vypařovač (zpravidla tvoří jeden komplet) Technické podmínky zástavby plynového zařízení na LPG 1. Připevnění nádrže na LPG k vozidlu a) Připevnění každé nádrže k držáku nádrže musí být provedeno nejméně dvěma úchytnými pásy pro každou nádrž. Použití ocelových lan není přípustné. Pásy nesmí narušovat povrchovou ochranu nádrže. Podložení pásů musí být z materiálu odolného proti působení ropných produktů a zaručujícího stálost tvaru. Použití plsti nebo pryže se nepřipouští. b) Připevnění nádrže musí být dostatečně jištěno. Překrytí pásů, pokud je tento způsob upevnění použit, musí být minimálně 150 mm. Navařování upevňovacích a napínacích šroubů na pásy není přípustné (viz také výjimka v dodatku k těmto podmínkám). c) Pro připevnění nádrže ke karosérii vozidla lze použít držák schváleného typu. Není-li takovýto držák použit, musí být připevňovací prvek a jeho upevnění ke karosérii provedeno tak, aby dosedal na karosérii ve stanovených místech přímo kov na kov, tj. nikoliv přes tlumící vrstvy. Upevnění musí být tuhé a pevné. d) Připevnění nádrže musí být provedeno tak, aby omezovalo na nejmenší míru možnost poškození nádrží a jejich příslušenství vlivem otřesů a vibrací, vznikajících při provozu vozidla. e) Instalace nádrže ve vozidle musí být taková, aby umožňovala dobrou přístupnost k příslušenství nádrže, výrobnímu štítku a homologační značce. f) Nádrž musí být dostatečně vzdálena (chráněna) od kritických zdrojů tepla, kterými jsou výfukové potrubí vozidla nebo výfuk nezávislého topení. g) Nádrž musí být upevněna v předepsané poloze (referenční značka, údaj na víceúčelovém ventilu). h) Nádrž musí být umístěna mimo přední i zadní deformační zónu vozidla. Za deformační zónu se považuje část vozidla přesahující přes vnější příčnou svislou tečnou rovinu kol (viz také výjimku v dodatku). 2. Plynotěsná skříň a) Skříň musí být odvětrána na nejnižším místě. Víko skříně musí být přístupné pro provedení kontroly těsnosti příslušenství nádrže. b) Odvětrávací potrubí musí mít světlý průřez nejméně 500 mm 2 (vnitřní průměr cca 25 mm), musí být vedeno s trvalým spádem pod vozidlo na místa, kde by 6

7 nemohlo dojít k jeho ucpání nečistotami, odhazovanými koly vozidla. Musí být vzdáleno nejméně 100 mm od vedení výfukového potrubí nebo jiných zdrojů iniciace. Možné je i odstínění kovovou clonou. c) Průchodky všech potrubí a el. vodičů do plynotěsné skříně musí splňovat podmínky plynotěsnosti. d) Nádrž, její příslušenství, včetně plynotěsné skříně a jejího odvětrání, plnicí i odběrové potrubí, musí být dostatečně chráněny proti poškození přepravovaným nákladem nebo manipulacím s nákladem, případně proti nečistotám a kaménkům odlétávajícím od kol. 3. Použití více než jedné nádrže a) Plnění nádrží musí být zabezpečeno jen z jedné plnicí přípojky. b) Plnící jednotky jednotlivých nádrží musí být samostatně funkční. c) Odběr plynu musí být možný vždy jen z jedné nádrže. Přepínací systém nesmí umožňovat ani chvilkový odběr z více jak z jedné nádrže. d) Část potrubí, v níž je uzavřen plyn, musí být jištěna proti překročení tlaku. 4. Přípojka dálkového plnění nádrže a) Musí být vždy umístěna odděleně od nádrže. b) Musí být přístupná jen z vnějšku vozidla a musí být plynotěsná vůči interiéru vozidla. c) Nesmí přesahovat obrys vozidla ani prostor vymezený nájezdovými úhly vozidla, přičemž se nebere v úvahu vyústění výfukového potrubí a závěsné zařízení. d) Musí být kryta víčkem nebo krytkou proti mechanickým nečistotám. Nesmí mít ostré hrany a musí být označena nápisem "LPG". e) Nesmí zasahovat do prostoru vymezeného úhly geometrické viditelnosti předepsaného vnějšího osvětlení vozidla. 5. Vedení LPG od přípojky dálkového plnění k nádrži a) Je-li vedení provedeno kovovou trubkou, musí být vnitřní průměr této trubky, včetně nalisovaných koncovek, nejméně 6 mm. Tloušťka stěny trubky musí být nejméně 1 mm. b) Je-li vedení provedeno pružnou hadicí, hadice musí být homologována a označena nejméně příslušnou homologační značkou (Ex 67R - xxxxxx) a neprošlou lhůtou použitelnosti. Hadice musí být chráněna proti mechanickému poškození. 6. Vedení LPG od nádrže k regulátoru tlaku a) Materiál - měděná trubka, - ocelová přesná trubka s antikorozním povlakem, - hadice z plastu, homologovaná, s označením Ex 67R - xxxxxx, - pro šroubení a armatury nejsou dovoleny lehké kovy a jejich slitiny. b) Rozměry trubek - vnitřní průměr nejméně 4 mm, 7

8 - vnější průměr do 8 mm při tloušťce stěny 1 mm, do 12 mm při tloušťce stěny nejméně 1,5 mm. c) Provedení - v celé délce vedení pod prostorem pro osádku musí být trubka z jednoho kusu. Spoje se připouštějí pouze u nádrže, uzavíracího ventilu a regulátoru tlaku. d) Spoje vedení LPG - spoje musí být provedeny nepájeným šroubením, - u měděných trubek musí být šroubení provedeno s vyhrdlením trubky nebo se zářezným těsnícím kroužkem, je-li do trubky zalisována výztužná vložka, - u ocelových trubek musí být použito šroubení se zářezným těsnícím kroužkem podle ČSN Spoje s navlečenými těsnícími dvoukuželovými kroužky nejsou přípustné. e) Vedení trubek musí být provedeno tak, aby bylo: - vizuálně kontrolovatelné, - situováno tak, aby na ně nepůsobily krutové deformace nosných prvků vozidla nebo vzájemné pohyby mezi nástavbou a nosnými prvky vozidla, - chráněné proti agresivnímu ostřiku nečistotami z vozovky, odhazovanými koly vozidla, - umístěné tak, aby nemohlo být poškozeno při servisní manipulaci s vozidlem (např. v blízkosti opěr pro dílenský zvedák apod.), - v prostoru nepřesahujícím obrys vozidla a mimo prostor nájezdových úhlů, - vzdálené od výfukového potrubí motoru nebo nezávislého topení nejméně 200 mm. V případě menší vzdálenosti musí být vedení tepelně stíněno plechy odolnými proti korozi, - uchycení trubek u průchodu stěnou musí zajišťovat stabilní polohu trubek, nesmí docházet k poškozování (prodírání) průchodky. Musí být zajištěna těsnící funkce průchodky. Úchyty trubek nesmí poškozovat trubku.vzájemná vzdálenost příchytek u měděných trubek může být max. 400 mm, u ocelových trubek max mm, - trubky ani spoje nesmějí být v prostoru, kde je veden vzduch k větrání nebo vytápění vnitřního prostoru karosérie vozidla, - spoje nesmějí být v těsné blízkosti možných zdrojů iniciace, včetně akumulátoru, relé a rotačního el. ústrojí, - trubky musí být vždy viditelně vedeny (neplatí pro odvětrání plynotěsné skříně). Stěnou musí procházet kolmo. f) Ohyby vedení - musí být provedeny plynulým obloukem o minimálním vnitřním poloměru R se rovná nebo je větší než 5 D, bez místních zúžení náhlým ohybem (D - vnější průměr trubky), - kompenzační smyčka musí být provedena obloukem o minimálním vnitřním poloměru R se rovná nebo je větší než 15 D. g) Jištění přetlaku v potrubí vzniklého ohřevem kapalného LPG v uzavřeném potrubí nad stanovenou mez musí být zabezpečeno: - buď konstrukcí provozního ventilu (přepouští palivo zpět do nádrže), - nebo instalací pojistného ventilu. 7. Regulátor tlaku a vypařovač a) Upevnění regulátoru a vypařovače ke konstrukci vozidla nesmí způsobovat jejich 8

9 nežádoucí vibrace. b) Vzdálenost regulátoru tlaku a vypařovače od iniciačních zdrojů tepla v motorovém prostoru musí být nejméně 200 mm, jinak musí být tepelně stíněny. c) Musí být zajištěna přístupnost k regulačním prvkům a k jejich zajištění (plombám). 8. Uzavírací ventily plynu a benzinu a) Uzavírací ventil plynu musí být umístěn co nejblíže k regulátoru tlaku. b) U uzavíracích ventilů, zejména elektromagnetických, musí být dodrženy jejich montážní polohy a zásady upevnění, analogické bodu 1 c. 9. Směšovač a přívody k němu a) Umístění směšovače a přívodů k němu musí být provedeno podle instalačních instrukcí výrobce. b) Umístění směšovače pro alternativní pohon je přípustné pouze bezprostředně před vstupem do karburátoru nebo pod karburátorem, mezi jeho přírubu a přírubu sacího potrubí. U vstřikových motorů pak na vstupní přírubu sacího potrubí. c) Průtokový průřez směšovače musí být větší nebo nejméně roven průtokovým průřezům difuzorů karburátoru nebo je nutno prokázat, že parametry motoru při provozu na benzin nejsou nijak ovlivněny. Druhá část podmínky platí i pro jiné než karburátorové motory. d) Jakékoliv zásady do konstrukce karburátoru jsou nepřípustné (navrtávání apod.). Přípustné není ani funkční zařazení směšovače před čistič vzduchu. e) Přívodní hadice od regulátoru tlaku ke směšovači musí být: - schválena a označena pro použití na LPG, - tepelně odolná v rozmezí teplot plus 120 stupňů až mínus 25 stupňů C, - odolná proti přetlaku 100 kpa, - odolná proti účinkům podtlaku, - bez vnějšího kovového opředení, - se zalisovaným šroubením. Pokud jsou spojeny provedeny sponkováním, musí použité spony zajišťovat přítlak po celém obvodu hadice, - řádně upevněna; nesmí docházet ke styku s jinými částmi vozidla. f) Předehřívání nasávaného vzduchu je přípustné jen tehdy, je-li řízeno termostatem. g) Prvky seřízení maximálního průtoku plynu, případně prvky vzájemné vazby mezi škrtícími klapkami karburátoru a regulačním ústrojím směšovače, musí být přístupné a musí být zaplombovány. 10. Utěsnění prostoru pro osádku vozidla vůči motorovému prostoru a) Všechny průchody elektrické instalace a mechanických ovladačů do prostoru pro osádku musí být těsněny průchodkami. b) Prostor motoru vůči prostoru, z něhož je odebírán vzduch pro větrání nebo vytápění prostoru pro osádku, musí být utěsněn. 9

10 11. Elektrické příslušenství a) Při přerušení přívodu elektrické energie (vypnutím motoru spínací skříňkou, poruchou, odpojením akumulátorové baterie) musí dojít k automatickému uzavření jak přívodu LPG, tak benzinu. b) Elektrické zapojení musí vylučovat současné otevření uzavíracích ventilů plynu a benzinu. Při otevření jednoho ventilu musí být druhý automaticky uzavřen. Současné uzavření ventilů musí být možné. c) Cívky elektromagnetů ventilů musí mít vlastní kostřící vodič, nesmí být kostřeny jen prostřednictvím upevňovacích šroubů. d) Jakmile se motor zastaví, musí být motoru vždy zastavena i dodávka plynu. e) Elektronický řídicí systém plynového zařízení na LPG musí být kompatibilní s původním řídicím systémem vozidla (např. u vozidla s řízeným katalyzátorem). Zástavba plynového zařízení LPG do vozidel schválených před U vozidel přestavěných a schválených dopravními inspektoráty Policie ČR k provozu na pozemních komunikacích před zavedením výše uvedených jednotných technických podmínek se mohou vyskytovat odchylky od těchto podmínek. Před pracovníky STK a SME vyvstává problém, jak se s těmito odchylkami vypořádat a jak je posuzovat, které je možno připustit a které ne. Obecně zůstane toto rozhodnutí na odborném přístupu kontrolujícího technika. Jeho rozhodování by se mělo řídit těmito zásadami: a) Hlavní části plynového zařízení, kterými jsou: * přípojka dálkového plnění, * nádrž na LPG, * příslušenství nádrže na LPG (zpravidla víceúčelový ventil a plynotěsná skříň), * ohebné tlakové hadice, * uzavírací ventil plynu, * regulátor tlaku a vypařovač musí být homologovány a označeny příslušnou homologační značkou. b) V zástavbě plynového zařízení a v jejím provedení se nesmí nacházet místo, které by bylo zjevným potenciálním zdrojem porušení těsnosti nebo jiné poruchy plynového zařízení. c) Umístění nádrže na LPG musí odpovídat schválenému řešení. Tolerovat lze jen její umístění vůči deformační zóně vozidla a požadavky na přístupnost [podmínky A e) a 1 h)], nikoliv již způsob upevnění a pevnost upevnění. Upevňovací a napínací šrouby však mohou být k úchytným pásům přivařeny. d) Rozměry použitých trubek, ohybů a kompenzačních smyček lze připustit i jiné, než jsou uváděny v odst. 6 pod body b) a f). e) Použité hadice, vyjma tlakových, nemusí být označeny pro použití na LPG. Lze připustit i použití přívodní hadice ke směšovači s vnějším kovovým opředením. f) Nelze tolerovat zásahy do karburátoru a zavádění přívodu plynu do sání motoru bez řádného směšovače. 10

11 3. Detektory výbušných plynů [5]: Detektory signalizují překročení nastavené úrovně koncentrace plynu opticky (rozsvícením odpovídající kontrolky) a sepnutím příslušného stupně - výstupního tranzistoru. Detektory nejsou selektivní, reagují na hořlavé složky obsažené v okolním vzduchu. Podle požadavku zákazníka se detektor kalibruje příslušnou směsí plynu - standardně je prováděna kalibrace metanem. GC10 - jednoduchý jednostupňový detektor plynu (hlídá pouze 1 úroveň koncentrace). Tento detektor je možné napájet ze zdroje jak 12V=, tak 8V střídavých. Je určen především pro velmi jednoduché systémy s připojením akustické sirény případně optické signalizace. Použití: Garáže a dílny pro přestavbu aut na LPG, malé kotelny. 11

12 4. Kompaktní čerpací stanice LPG [3]: Kompaktní čerpací stanice LPG je určena k plnění tlakových nádob pevně zabudovaných v motorových vozidlech alternativní ekologickou pohonnou látkou zkapalněným propan-butanem (LPG). Je použitelná pro oblast veřejného sektoru: jako doplňková technologie ke stávajícím čerpacím stanicím PHL, nebo jako základní technologické zařízení samostatné veřejné čerpací stanice LPG. Pro oblast neveřejného sektoru je k využití v oblasti vnitropodnikových doprav, zejména v odvětvích, kde jsou kladeny nároky na ekologii provozu. Kompaktní čerpací stanice je složena z následujících zařízení: 5) nadzemní tlakový zásobník o obsahu 4,85 m 3 pro skladování LPG 2) čerpací agregát pro dopravu LPG ze zásobníku přes výdejní zařízení do nádrže vozidla 3) výdejní zařízení výdejní stojan LPG v modifikacích dle účelu použití kompaktní čerpací stanice LPG a požadavku zákazníka 4) propojovací potrubí včetně ovládacích a zabezpečovacích hydraulických prvků 5) elektrorozvaděč včetně propojovací kabeláže jednotlivých komponentů čerpací stanice Uvedené komponenty jsou uchyceny na společném základovém rámu a tvoří nedělitelný celek, čímž je zabezpečena rychlá instalace na místě určení (připojení ke zdroji el. energie a k zemnicí síti), uvedení do provozu a zejména mobilnost dodávaného zařízení v případě požadavku na jeho přemístění. Kompaktní čerpací stanici LPG je možné provozovat a instalovat celoročně. Kompaktní čerpací stanice je dodávána jako hotový výrobek splňující veškeré v současné době platné bezpečnostní a provozní předpisy a je pro ni vystaven státní zkušebnou č. 210 Ostrava Radvanice typový certifikát č. FTZÚ 99 Ex

13 4.1 Vliv kompaktní čerpací stanice na životní prostředí Vzhledem ke zpracovávanému médiu (LPG), které je z hlediska ekologie nezávadnou látkou, provozem kompaktní čerpací stanice nevznikají žádné odpady, které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí. Zařízení je plynotěsné. Při běžném provozu dochází k úniku LPG v plynné formě pouze v okamžiku odpojování plnicího zařízení autocisterny od plnicího ventilu zásobníku nebo plnicí koncovky (pistole) výdejního stojanu od plnicího ventilu nádrže vozidla. V obou případech se jedná o zanedbatelná množství, která se okamžitě rozptylují. Ve srovnání s klasickými čerpacími stanicemi PHL je čerpací stanice LPG ekologickým provozem, který významným způsobem přispívá ke snižování nežádoucích emisí při provozu motorových vozidel. Základní parametry čerpací stanice LPG [3]: pracovní médium - zkapalněná směs propan-butanu dle ČSN nebo zkapalněný čistý propan tlakový zásobník - geometrický objem dm 3 maximální plnění zásobníku - 85 % geometrického objemu maximální hmotnost náplně kg LPG (4 250 dm 3 LPG) maximální provozní přetlak zásobníku - 1,56 Mpa výdejní zařízení - elektronický stojan ADAST maximální průtok - 50 dm 3.min minimální průtok - 5 dm 3.min nejmenší odběr - 5 dm 3 přesnost měření ±0,5 % celková kapacita vozidel při tankování (35-40) dm 3 LPG / vozidlo provozní teplota -20 C až +50 C celkové rozměry (6080 x 1530 x 2200) mm - pro přepravu, (6080 x 1530 x 3100) mm - po instalaci (d x š x v) celková hmotnost kg (bez náplně LPG) 13

14 4.2 Seznam čerpacích stanic LPG [6]: 1. LPG AGIP PRAHA a.s. DOMAŽLICE Chrastavická 202 Po-Pá , So v areálu prodejního skladu PB 0189/ LPG AGIP PRAHA a.s. CHEB Švédský vrch - Potoční 10 Po-Pá , So v areálu prodejního skladu PB 0166/ PHM LPG SANDRA CHODOV Hrnčířská ul. Po-Ne za žel. viaduktem vlevo 0168/ LPG AGIP PRAHA a.s. KARLOVY VARY- BOHATICE Hroznětínská 32 Po-Pá ,So v areálu skladu PB 017/ PHM - LPG BENZINA a.s. OSTROV nad OHŘÍ, Po-Ne , u hlavní silnice, tel.0164/84 6. PHM LPG PETRA - CONFITAX s.r.o. KLATOVY Domažlická 846 NON - STOP výp. směr Domažlice 0186/ LPG TOJOCAR KLATOVY - LUBY ul. 5. května 262 Po-Pá ,So na konci Lub vlevo sm. Žel. Ruda 0186/ LPG BP Česká Republika PLZEŇ Koterovská 173 PO-Pá ,So ,Ne areál (býv. Plynáren. podniku) 019/ LPG REVITA - P. BROŽ STOD Domažlická Po - Pá areál f. Agricos u silnice Plzeň Domažlice 019/ PHM LPG BENZINA s.p. DUCHCOV Teplická Po-Ne při vjezdu od Teplice 0417/ LPG GAS PRO s.r.o. KOLEŠOV - křižovatka (Jesenická) Po-Pá , So,Ne křiž. K. Vary - Praha x Žatec - Plzeň, 100 m sm. K. Vary 0313/ PHM LPG BENZINA s.p. LOUNY Rybalkova Po-Ne od Prahy první odb. do Loun vlevo 0395/ LPG AUTOBAZR ROST LOVOSICE Purkyňova 69 Po-Pá ,So u hl. sil. Teplice - Praha, naproti č. st. PHM 0419/ LPG CRYSTALEX a.s. NOVÝ BOR B.Egermana 634 Po-Ne / LPG ŠEDA JAROSLAV MOTOCENTRUM FRÝDLANT v ČECHÁCH, ul.žitavská, Po-Pá , So-Ne , z Liberce směrem na Polsko tel. 0602/ LPG ČESKÝ PLYN k.s. BENEŠOV U PRAHY Čechova 746 Po,St-7,00-16,30, Út,Čt,Pá- 7,00-17,00,So-8,00-13,00 areál Český plyn, výjezd z města směr Vlašim 0301/ PHM - LPG AVANTI BENEŠOV NON - STOP 0301/ LPG ČESKÝ PLYN k.s. BEROUN Lidická 806 Po-Pá-6,00-21,00, So,Ne-9,00-21,00 areál Český plyn, podél trati směr Kladno 0311/ PHM LPG TCP BYŠICE NON - STOP po pr. str. u s. Mělník Ml. Bol. 0206/ PHM - LPG AVANTI DOBŘÍŠ NON - STOP směr Praha-Strakonice 0305/ PHM - LPG Q1 KLADNO Kročehlavská NON - STOP od Prahy sm. staré Kladno dopr., 0312/

15 22. LPG MOTOROBIN s. r. o. KLADNO Hučská Po-Pá ,So velké park. u Poldi, v ar. Autobazaru 0312/ PHM - LPG BENZINA a.s. KOLÍN Benešova NON - STOP na sídlišti výp. směr Štítary 0321/ LPG MERTL - PLYN KRUPÁ Čistá 324 Po-Ne u hostince Na šustně, silnice Praha - Karl. Vary 0313/ LPG MUŽILA a SYN MĚLNÍK Kokořínská ul Po-Pá ,So ,Ne za čerp. st. Shell, směr Česká Lípa 0206/ PHM - LPG PARAMO NOVA NOVÉ STRAŠECÍ NON - STOP dálnice Praha - KV, odpočívka po pravé straně 0601/ PHM - LPG ČE - PLYN OBŘÍSTVÍ NON - STOP 300 m od hl. sil. Mělník - Praha, zn. odb. kříž. u Štěpán. Mostu 0206/ LPG AUTOSPORT LPG s.r.o. PODĚBRADY - VELKÉ ZBOŽÍ Po-Pá ,So ,Ne sm. Nymburk areál autoopravny 0324/ LPG PRVNÍ BRDSKÁ s.r.o. PŘÍBRAM - SKALKA Po-Čt-7,00-21,00, Pá-Ne km dálnice Praha - Příbram, u čs. Bezina 0603/ PHM - LPG BENZ s.r.o. SUCHDOL u. K. HORY NON - STOP u hl. siln. Kut. H. - Praha 0327/ LPG VK PROGRAM a. s. ÚVALY U PRAHY Dobročovická 1450 Po-Ne výpad. na Kolín, areál pneuservisu Černý 02/ PHM - LPG SAMPO PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY Kutnohorská 225 Po-Ne nájezd ze sm. k Měcholupům 02/ LPG ČESKÝ PLYN k. s. PRAHA 3 -ŽIŽKOV Malešická 41 NON - STOP u nákladového nádraží v areálu f. Český plyn 02/ LPG AUTOGAS COUBAL PRAHA 5 - JINONICE Puchmajerova 9 NON - STOP z ulice Radlická 02/ LPG HOPPY PRAHA 6 - VELESLAVÍN Evropská NON - STOP směr letiště vlevo u Veleslavínského nádraží 36. LPG LUKOIL PRAHA 6 - RUZYNĚ Evropská NON - STOP odbočka na letiště 0602/ PHM - LPG BENZINA a. s. PRAHA 7 - HOLEŠOVICE Argentinská NON - STOP 02/ LPG VK PROGRAM a.s. PRAHA 9 - HOR. POČERNICE Sychrov NON - STOP st. výpadovka na Poděbrady, areál Sychrov 0602/ LPG NEPTUN HARFA PRAHA 9 - VYSOČANY Na Harfě 14 NON - STOP křiž. Harfa, spojka na býv. Nám Lidových milicí 02/ PHM - LPG AVANTI, NON-STOP ČESKÉ BUDĚJOVICE od Písku první ČS 038/ PHM - LPG BENZINA a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE Strakonická (Nádražní) NON - STOP 200 m od křiž. Brno - Praha, sm. Brno 038/ LPG UHELNÉ SKLADY DAČICE tř. 9. května Po-Pá ,So vlevo sm. Telč 0332/ PHM - LPG BENZINA a.s. JINDŘICHUV HRADEC Václavská ul. Po-Ne silnice od Českých Budějovic 0331/

16 44. LPG DAROS HUMPOLEC Vilémov 92 Po-Ne v areálu tech. plynů Linde sm. Havlíčkův Brod 0367/ PHM - LPG BOXIT KAMENNÝ ÚJEZD Po-Pá ,So-Ne ,Ne-8,00-20,00 sil.e55 sm. Č. Krumlov, příjezd do K. Újezdu 038/ PHM - LPG TOM MILEVSKO Táborská 1389 Po-Ne sm. Tábor po pravé straně 0368/ PHM - LPG EKO TANK PELHŘIMOV Humpolecká 1995 NON-STOP výp. směr Humpolec 0366/ PHM - LPG ROBIN OIL - SPRING BRISTOL s.r.o. ŘÁSNICE STRÁŽNÝ NON - STOP 4 km před hr. Přechodem Strážný 0339/ PHM - LPG TP-MOGUL VIMPERK Sklářská NON - STOP od Strakonic u obchod. st. Jednota 0339/ LPG ZDRUOP ROMAN SCHVARZ VODŇANY Stožická 826 Po-Pá , So-6,00-15,00 v areálu býv Staveb. Podniku 0342/ LPG PARAMO TRYSK, a.s. CHRAST Po-Ne směr Chrudim, po pravé straně 0455/ LPG ZePo a. s. DOLNÍ LIBCHAVY Po-Pá ,So-Ne sil. č. 14 Ústí n. O. - Náchod, za viaduktem vpravo (u kravína) 0465/ LPG DAROS HAVLÍČKŮV BROD Jihlavská NON - STOP výp. sm. Jihlava, vlevo v objektu ČSAD 0451/ LPG H & G. HRADEC KRÁLOVÉ Rašínova Po-Ne vlevo na výpadovce směr Pardubice 55. LPG PARDUBICE SVÍTKOV U letiště Po-Pá , So-Ne směr Přelouč, vedle ČS JETT 040/ LPG ISIS LEASING s. r. o. SVITAVY Pivovarská 1 Po-Pá ,So výp. měr Mor. Třebová, naproti č. st. Benzina 0461/ kl LPG MANOPLYN v. o. s. CHLUMEC n. CIDLINOU Mládežnická 131 Po-Pá ,So- Ne u č. st. Benzina 0448/ LPG JEMA SVITAVY a. s. SVITAVY Mor. šamot. a lup. závody Po-Pá ,So Moravské šamotové a lupkové závody Svitavy 0461/ LPG SOCAR SERVIS SVITAVY-LAČNOV NON - STOP v areálu prodejce opel, Z Brna směr HK, po levé straně ze Svitav směr Lanškroun 0461/ LPG STOJICE Stojice 27 Po-Pá , So , Ne směrem na Heřmanův Městec, mezi Chrudimí a Čáslaví 0457/ LPG JEŽEK PLYN s. r. o. SVOBODA n. ÚPOU U nádraží Po-Pá ,So z Trutnova sm. Pec p. Sn., k nádraží 0439/ PHM - LPG AGRO ŽAMBERK ŠEDIVEC NON - STOP sil. I/11 Žamb. - Jabl. n. O. 0446/ LPG PLETPO s. r. o. ÚSTÍ n. ORLICÍ Dukelská Po-Pá ,So-Ne sm. Č. Třebová, autoum. Jireček 0465/ LPG AZYL a.s. BÍLOVEC Ostravská 260 NON - STOP konec města sm. Ostrava 0655/

17 65. LPG U NOVÉ BLUDOV Po-Pá , So , Ne u hl silnice směr Šumperk, po pravé straně 0603/ LPG DRATAX s. r. o. BOHUMÍN STŘEČOŇ ul. 1. máje Po-Pá ,So výp. N. Bohumín sm. Čes. Těšín 069/ PHM - LPG GLAPO BOHUMÍN VRBICE Ostravská ul. NON STOP příj. od Ostravy sm. Karviná Dětmarovice, tranzit Chalupki hr. přechod 069/ PHM - LPG SLOVNAFT - EKOL GAS s. r. o. BRUNTÁL Olomoucká 24 NON - STOP sm. Olomouc 0646/ LPG WLOCH - AUTOPLYN ČESKÝ TĚŠÍN Slovenská 1936 Po-Pá ,So u mez. sil směr hr. přech. do Polska 70. LPG AUTOBAZAR DOLNÍ LUTYNĚ Po-Pá ,So-Ne vpravo u hl. sil. č. 468 Bohumín - Karviná 069/ PHM - LPG TRONO - EKOL GAS s.r.o. HAVÍŘOV - RONDEL NON - STOP od Ostravy vpravo u kruh. obj. u nádr. ČD 069/ LPG FLAGA HORNÍ SUCHÁ Hořanská NON - STOP sm. Havířov, Karviná 0603/ LPG PETR KOLEK HORNÍ TĚRLICKO 73 Po-Ne u hl. sil. Havířov - Č. Těšín, vedle autobazaru 069/ PHM - LPG TOTAL - EKOL GAS s.r.o. HRANICE NA MORAVĚ p.o.box 23 NON - STOP od Ostravy vpravo směr Lipník 0642/ LPG servis služby PAVLAS - EKOL GAS s. r. o. CHLEBOVICE Po-Ne v areálu autosal. Lada, po pravé str. sm. Příbor 0658/ LPG JUNKVEL s. r. o. KARVINÁ DOLY Sovinecká Po-Ne km před Karvinou sm. z Ostravy 0601/ LPG R. WARMUŽ KARVINÁ HRANICE Po-Pá-6,00-22,00,So-7,00-22,00, Ne-7,00-20,00 na druhé svět. křiž. od o.d. Trefa směr Č. Těšín, vlevo 500 m 069/ kl PHM - LPG ÖMV - EKOL GAS s. r. o. KLIMKOVICE Po-Ne / LPG AUTOALTERNATIV KRNOV ul. Partyzánů 12 Po-Pá ,So-Ne spojka mezi výpadovkami Albrechtice a Bruntál 0652/ PHM - LPG BENZINA NOVÝ JIČÍN - ŠENOV NON - STOP vpravo u hl. sil. Olomouc - Ostrava 0656/ LPG PRIMAPLYN OLOMOUC J. V. Pavelky 18 Po-St-7,00-15,00, Čt-7,00-17,30 z Ol. sm. Ostrava, vpravo sm. Olma, sklad lahví PB 068/ LPG JAROSLAV NOVÁK OLOMOUC - HOLICE Přerovská ul. Po-Ne výp. na Přerov, na konci po pravé straně 068/ LPG AUTOGAS - J. Grossmann OPAVA 1 Bílovecká 1 Po-Pá-7,00-18,00, So u nádraží ČD Východ, směr Bílovec 0653/ LPG AUTOGAS - J. Grossmann OPAVA 7 Krnovská 222 Po-Pá-8,00-19,00, So-8,00-18,00, Ne-14,00-19,00 výpadovka Krnov Bruntál, u čerp. st. JET v Jaktaři 0653/ PHM - LPG OFOS - EKOL GAS s. r. o. OSTRAVA - KRÁSNÉ POLE Vrbky 60 Po-Ne-6,00-22,00 z Poruby okraj Kr. Pole u hvězdárny 069/ LPG OSTRAVA - MAR. HORY Železárenská Po-Ne z Mar. Hor. Směr Poruba, za Minoltou doleva 069/

18 87. LPG JUNKVEL s. r. o. OSTRAVA - PORUBA Na Porubkou Po-Pá ,So ,Ne sjezd z kruh. obj. pod stad. VOKD 069/ LPG AUTOSALON FRYŠKO EKOL GAS s. r. o. ROŽNOV p. RADHOŠTĚM Dukelsk. hr NON - STOP 0651/ LPG EKOL GAS s. r. o. PŘÍBOR SKOTNICE Po-Ne sm. Ostrava 0603/ LPG HV OSTRAVA 1 Soukenická 21 Po-Ne-6,00-22,00 centrum, u hotelu "Polský dům" 91. PHM - LPG SLOVNAFT - EKOL GAS s.r.o. PŘEROV Olomoucká 50 NON - STOP 041/ LPG PERMON s. r. o. OSTRAVA ZÁBŘEH Rudná Po-Ne křiž. ulic Rudná a Plzeňská 0603/ PHM - LPG BENZINA a.s, OSTRAVA PUSTKOVEC Opavská NON - STOP výp. Sm. Opava 069/ PHM - LPG ARCOS - EKOL GAS s.r.o. RYBNÍČEK U UNIČOVA Újezd u Uničova Po-Ne / LPG RF - PLYN ing. Jiří Foltýn VSETÍN - LÁZKY č.p.698 Po-Pá ,So Stará silnice směr Val. Meziřící 0657/ LPG PENTACO TRADING s. r. o. BOSKOVICE Hliníky 2068 Po-Ne směr Brno, Za čerp. st. Deas vpravo 0501/ LPG PESTA CAR s. r. o. BRNO Masná 22 Po-Ne z Olomouce směr centrum Vlevo 05/ PHM - LPG BENZINA a. s. BRNO - BYSTRC Bystrcká Po-Ne směr ZOO vpravo 05/ LPG KALYPSO BRUMOV BYLNICE Široká 176 Po-Pá ,So sil.trenčín - Ostrava 0636/ LPG AUTOPLYN FRYŠTÁK Absolona 132 Po-Pá ,So ,léto-Ne směr Zlín, před náměstím vpravo 067/ LPG AUTOCORRECT s. r. o. HOLEŠOV - VŠETULY Po-Pá-7,00-18,00, So-8,00-18,00, Ne-8,00-13,00 výp směr Hulín, před benzin st. vpravo 0635/ LPG HRUŠOVANY nad JEVIŠOVKOU Nádražní Po- Po , So vedle č. st. Benzina, směr Hevlín 0602/ LPG UHELNÉ SKLADY a. s. JIHLAVA Mostecká 47 Po-Pá (zima ),So-Ne , (12.00) od Praž. mostu značeno 066/ LPG ING. VILÉM NOVOTNÝ KELČICE Po-Pá ,So,Ne sjezd z dálnice Brno Prostějov, "Vranovice - Kelčice" 105. LPG KLAS opravárensko-výrob. družstvo KROMĚŘÍŽ Kaplanova 1763 Po-Pá ,So-Ne-7,00-20,00 konec města směr Chropyně 0634/ LPG GASCAR s. r. o. KRUMVÍŘ 286 Po-Pá ,Ne od Brna po pravé straně 0626/ PHM - LPG RAFA KUŘIM Na loučkách 1200 Po-So ,Ne výjezd z Kuřimy směr Brno, vedle benz. čerp. st. 05/ LPG PENTACO TRADING s.r.o. LETOVICE Nádražní ul., areál uhel. skladů Po-Ne- 7,00-19,00 směr Brno, značená odbočka vpravo 0501/

19 109. LPG EKOAUTOGAS LYSICE 451 Po-Ne odbočka ze sil 1. tř. Brno Svitavy, směr Lysice vlevo 0501/ PHM - LPG MBZ s. r. o. MIKULOV K vápence 609 NON STOP E461 Brno - Vídeň 0625/ LPG DAROS NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Soškova 660 Po-Ne výpd. na Jimramov 0616/ LPG AUTOPLYN VACULA PROSTĚJOV Domamyslická Po-Pá , So , Ne směr Plumlov 0508/ LPG MECHANIKA PROSTĚJOV DRŽOVICE Olomoucká 161 Po-Pá-6, ,So- Ne-8,00-19,00 dál. sjezd Prostějov - sever 0508/ LPG AU PLYN spol.s r.o. VYŠKOV dálnice NON - STOP pr. str. dál. sm. Olomouc 0507/ LPG POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN a.s. ZLÍN MALENOVICE Šrámkova Po-Pá , So, Ne silnice Zlín Otrokovice po levé straně, u cihelny 067/ LPG MAVE s. r. o. ZLÍN PŘÍLUKY Přílucká Po-Ne od Vsetína naproti žel. zast. Vlevo sm. Příluk, 150 m 067/ LPG BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ VELKÁ BÍTEŠ Vlkovská 334 Po-Pá , So-Ne sjezd z dálnice na křiž. Rovně směr Vlkov 0619/ LPG RN AUTOGAS RÁJEČKO Po-Pá ,So-Ne u hl. sil. Blansko Boskovice 0506/ LPG DAROS TŘEBÍČ STŘÍTEŽ Po-Pá ,So-7,00-12,00 směr Moravské Budějovice 0603/ LPG DAROS HAVLÍČKŮV BROD Jihlavská NON - STOP výp. sm. Jihlava, vlevo v objektu ČSAD 0451/ LPG DAROS HUMPOLEC Vilémov 92 Po-Ne v areálu techn.plynů Linde, směr Havlíčkův Brod 0367/ LPG - DIESEL DAPEX TŘEŠŤ Čenkovská 42 Po-Ne sm. Hrad Roštýn 066/ LPG AKNIT UHERSKÉ HRADIŠTĚ Malinovského 884 Po-Pá ,So areál fy SEP s. r. o., za č. st. PHM ARAL 0632/ LPG E. A. E. s. r. o. UHERSKÝ BROD U pálenice Po-Pá ,So ,Ne LPG DPB PASKOV VALAŠSKÉ KLOBOUKY - SYCHROV Sychrov 1002 Po-Pá ,So ,00 areál Pneucentrum FaM Sába 0636/

20 5. Co je PROPAN-BUTAN [10]: Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260 x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku. Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů (propanu a butanu). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší. Tabulka vlastností[10]: Propan-butan, vlastnosti jednotky propan butan Chemický vzorec - C3H8 C4H10 Molekulová hmotnost - 44,094 58,12 Kapalný stav Hustota při 20 0 C Kg.m Bod tání při tlaku 101,08 kpa o C Bod varu při tlaku 101,08 kpa o C -42,6-0,6 Kritická teplota o C 95,6 153 Kritický tlak MPa 4,45 3,721 Spalné teplo KJ.kg -1 50,3 49,56 Plynný stav Hustota při 101,08 kpa Kg.m -3 2,019 2,703 Hutnota 1 1,562 2,091 Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kpa KJ.kg , ,79 Spalné teplo při 0 0 C, 101,08 kpa MJ.kg , ,97 Výhřevnost při 0 0 C, 101,08 kpa< MJ.kg -1 92, ,76 Dolní mez výbušnosti se vzduchem % 2,1 1,5 Horní mez výbušnosti se vzduchem % 10,1 8,4 Bod zápalnosti o C

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Dopravní a manipulační prostředky Katedra zemědělské

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr III. ročník (obor DMML ) Beskydová Eva 17. 05. 2004 Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků

Více

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 12/2011 Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Akční plán rozvoje CNG v dopravě v Moravskoslezském kraji Kaštanová 2030/6 709 00 Ostrava - Mar. Hory Tel: 597 822 535 Zpracoval: Ing.Tomáš

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Flaga s.r.o. Nádražní 47 693 01, Hustopeče tel.: +420 519 407 111 fax.: +420 519 415 426 E-mail: info@flaga.cz Zpracováno pro: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 4. LINIOVÉ ZDROJE 4.1. EMISE ŠKODLIVIN Z PROVOZU

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000 2009 YSLIVNA 2009 IVNA 2009 009 IVNA 2009 MYSLIVNA 2009 Zenerovy bariéry MTL 7700 Oddělovací převodníky MTL 5000 Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec Oddělovací převodníky MTL 4000 Jiskrově bezpečné

Více

Návod k obsluze a údržbě plynového zařízení Solaris Dynamic OBD/CAN

Návod k obsluze a údržbě plynového zařízení Solaris Dynamic OBD/CAN Souprava pro provoz motorových vozidel na alternativní palivo LPG (PROPAN-BUTAN) systém sekvenčního vstřikování plynné fáze LPG s možností trvalého propojení s OBD diagnostikou benzínové ECU s homologací

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

AKCE 4/2002. Neváhejte: Bosch Exchange. Tlumiče BOGE. Popis brzdového systému. Startovací akumulátory Bosch. Na návštěvě u odborníka

AKCE 4/2002. Neváhejte: Bosch Exchange. Tlumiče BOGE. Popis brzdového systému. Startovací akumulátory Bosch. Na návštěvě u odborníka 4/2002 Vydává Robert Bosch odbytová spol. s r.o. Bosch Exchange Výhody a přínos výměnného programu Popis brzdového systému Brzdový systém a jeho diagnostika Na návštěvě u odborníka Diagnostika vstřikovačů

Více

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c Nová ŠKODA Octavia G-TEC Vybíráte mezi výraznou dynamikou... nomická logická Nová ŠKODA Octavia G-TEC s pohonem na CNG nebo nízkými náklady na provoz? Současná, třetí generace našeho bestselleru se již

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu Petra Brousilová Bakalářská práce 2011 ý á í Ě É Í Ě É Ý é Ťí í Á í čí í

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Katedra: Zemědělské dopravní a manipulační techniky Obor: Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ověření vybraných vlastností vozidla

Více

Potrubní přeprava zemního plynu do České republiky

Potrubní přeprava zemního plynu do České republiky Vysoká škola logistiky o.p.s. Potrubní přeprava zemního plynu do České republiky Bakalářská práce Přerov, duben 2011 Petra Gelnarová Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní

Více

17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU

17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu 17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU 17.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 17.1.1 Úvod Plynová zařízení používaná k rozvodu nebo použití

Více

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb Katalog produktů a služeb Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na svých výrobcích a službách nejen dnes, ale i za 10 let. VIZE ROBUR Firma ROBUR se stále věnuje inovaci svých

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Ing. David

Více

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového

Více