PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIODARON MYLAN 200 MG TABLETY (amiodaroni hydrochloridum)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIODARON MYLAN 200 MG TABLETY (amiodaroni hydrochloridum)"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls63638/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMIODARON MYLAN 200 MG TABLETY (amiodaroni hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Název Vašeho léčivého přípravku je Amiodaron Mylan 200 mg, pro zjednodušení o něm bude v celé příbalové informaci referováno jako o Amiodaronu. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Amiodaron Mylan a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amiodaron Mylan užívat 3. Jak se přípravek Amiodaron Mylan užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Amiodaron Mylan uchovávat 6. Další informace 1. CO JE AMIODARON MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Vaše tablety obsahují amiodaroni hydrochloridum, který patří do skupiny léčiv známých jako antiarytmika. Amiodaron může přispět k potlačení a zamezení abnormálního nebo nepravidelného srdečního rytmu a tak navrátit srdeční rytmus do normálu. Amiodaron může být použit k léčbě srdečních onemocnění, které mají za následek rychlou nebo zvýšenou srdeční frekvenci, jsou způsobeny chorobou srdce nebo dědičným onemocněním zvaným Wolff-Parkinson-White syndrom. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMIODARON MYLAN UŽÍVAT Neužívejte přípravek Amiodaron Mylan jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amiodaroni hydrochloridum, jód nebo na kteroukoli další složku přípravku Amiodaron Mylan (viz bod 6). jestliže máte pomalejší srdeční rytmus (tzv. 'sinusová bradykardie'), nebo nemoc zvanou 'sino-atriální' srdeční blok jestliže máte jiné problémy se srdečním rytmem a nemáte zaveden kardiostimulátor 1/6

2 jestliže máte nebo jste měl/a problémy se štítnou žlázou. Váš lékař by měl zkontrolovat Vaši štítnou žlázu před podáním tohoto přípravku jestliže již užíváte některé léčivé přípravky, které mohou způsobit nepravidelný srdeční rytmus projevující se jako abnormální EKG (elektrický test Vašeho srdce), nebo inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), k léčbě deprese (viz část 'Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky ') Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amiodaron Mylan je zapotřebí Měli byste informovat svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat, pokud: máte nebo jste prodělal/a srdeční selhání máte problémy s játry máte jakékoli problémy s plícemi nebo máte astma máte jakékoli problémy se zrakem se chystáte na operaci nebo máte podstoupit celkovou anestezii jste starší (nad 65 let). Lékař Vás bude muset sledovat pečlivěji Při užívání tohoto léčivého přípravku a po dobu několika měsíců po ukončení léčby se vyhýbejte pobytu na přímém slunci. To proto, že Vaše pokožka se stane mnohem citlivější na sluneční záření a můžete se spálit, svědit nebo Vám mohou naskákat puchýře. Měli byste používat krém na opalování s vysokým faktorem, nosit klobouk a oblečení na pokrytí Vašich rukou a nohou. Viz také bod 4. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Následující léky mohou způsobit nepravidelný srdeční rytmus, projevující se jako abnormální EKG a neměly by být užívány s amiodaronem vzhledem ke zvýšenému riziku nepravidelného srdečního rytmu nebo vynechávání úderů srdce ("Torsades de Pointes"). jakékoliv jiné antiarytmické léčivé přípravky na kontrolu srdečního rytmu, včetně chinidinu, disopyramidu, prokainamidu, sotalolu, bretylia, flekainidu léčivé přípravky k léčbě duševních onemocnění nebo depresí, např. chlorpromazin, pimozid, thioridazin, haloperidol, lithium, doxepin, maprotilin, amitriptylin antihistaminika, např. terfenadin, astemizol, mizolastin antimalarika např. chinin, meflochin, halofantrin, chlorochin Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo následujících: digoxin na srdce fenytoin k léčbě epilepsie inhibitory monoaminooxidázy (MAO), např. fenelzin k léčbě depresí léky na snížení hladiny cholesterolu, např.. simvastatin léky podávané injekčně obsahující erytromycin, co-trimoxazol, pentamidin, kortikosteroidy, amfotericin tetracosactrin, používaný ke zjištění, zda Vaše nadledviny fungují normálně léky ke snížení přirozené obranyschopnosti těla, např. cyklosporin, takrolimus projímadla, např. sena léky obsahující anestetikum lidokain 2/6

3 sildenafil k léčbě erektilní dysfunkce fentanyl, silný lék proti bolesti midazolam, sedativum léky obsahující ergotamin betablokátory nebo jiné léky na srdce, včetně verapamilu, diltiazemu, flekainidu antikoagulancia (např. warfarin, na ředění krve) diuretika (např. "odvodňovací tablety" furosemid) Užívání přípravku Amiodaron Mylan s jídlem a pitím Měl/a byste brát tablety pravidelně a během léčby se vyhýbat pití nadměrného množství alkoholu. Těhotenství a kojení Neužívejte amiodaron, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Nekojte své dítě, pokud užíváte amiodaron. Malé množství tohoto léčivého přípravku může přecházet do mateřského mléka a uškodit Vašemu dítěti. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Po užití tohoto léčivého přípravku můžete mít rozmazané vidění. Neměl/a byste řídit, a to zejména v noci, nebo obsluhovat stroje, dokud nevidíte ostře. Důležité informace o některých složkách přípravku Amiodaron Mylan Tento přípravek obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Tablety také obsahují jód. Pro více informací viz sekce "Vyšetření". 3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMIODARON MYLAN UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Amiodaron Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety polykejte celé. Tablety nedrťte ani nežvýkejte. Pokud máte pocit, že se Váš zdravotní stav v průběhu užívání léčivého přípravku nezlepšuje, informujte svého lékaře. Nepřestávejte užívat svůj lék bez konzultace s lékařem. Dospělí Obvyklá počáteční dávka je 200 mg třikrát denně po dobu až jednoho týdne, poté v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu dalšího týdne. Po této době Vám Váš lékař znovu sníží dávku přípravku Amiodaron Mylan, obvykle na 200 mg jednou denně, a i nadále bude kontrolovat Váš srdeční rytmus. Starší pacienti Starším pacientům jsou podávány stejné dávky jako ostatním dospělým pacientům. Děti Amiodaron by neměl být podáván dětem. Jestliže jste užil/a více přípravku Amiodaron Mylan, než jste měl/a Pokud jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned se poraďte se svým lékařem nebo nejbližší pohotovostí. Můžete pociťovat následující příznaky předávkování: pocit závratě, mdloby nebo únavu, zmatenost, pomalý tep, nevolnost a při dlouhodobém překračování dávky poškození jater. 3/6

4 Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amiodaron Mylan Vezměte si tabletu ihned, jakmile si vzpomenete. Nicméně, pokud je již téměř čas na další dávku, neužívejte dávku, na kterou jste zapomněl/a, a užijte další dávku ve stanovený čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Vyšetření Každá tableta obsahuje také 75 mg jódu. Jód může způsobit problémy Vaší štítné žláze, Váš lékař bude pravidelně sledovat Vaši hladinu jódu. Váš lékař může také zajistit, abyste podstupoval/a další pravidelné testy před a během léčby, jako jsou krevní testy, test na funkci jater, rentgen hrudníku, EKG (elektrický test Vašeho srdce) a oční testy. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amiodaron Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přestaňte užívat tento lék a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud začnete pociťovat svědění, dušnost nebo sípání a oteče Vám obličej, ruce, nohy, ústa, krk nebo oči. Informujte svého lékaře, pokud trpíte některým z níže uvedených nežádoucích účinků. Váš lékař možná bude muset přerušit Vaši léčbu a vy možná budete potřebovat lékařskou péči. Velmi časté nežádoucí účinky (postihující více než 1 z 10 lidí): zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi, která může být zaznamenaná ve Vašem krevním testu kůže se stává velmi citlivou na sluneční záření a na obličeji se může často objevit vyrážka, která se může vyvinout v puchýře viz také bod 2 - Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amiodaron Mylan je zapotřebí změny chuti vizuální haló (svatozář) nebo oslnění v noci - tyto nežádoucí účinky obvykle vymizí v průběhu léčby pocit nevolnosti nebo nevolnost Časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 10 lidí): kašel pomalý tlukot srdce problémy se štítnou žlázou, a to zejména u starších lidí, což může znamenat, že přiberete nebo zhubnete, můžete zaznamenat změny srdeční frekvence nebo být méně aktivní či více neklidný/á, než obvykle kůže se stává šedou nebo namodralou noční můry, poruchy spánku zmatenost infekce hrudníku nebo bolest na hrudi pocit nezvyklé únavy, nezdravosti, ztráta hmotnosti nebo horečnatost nepravidelný srdeční rytmus nebo vynechání úderu bolest břicha nebo zežloutnutí kůže nebo očního bělma, tmavá moč, světlá stolice třes rukou deprese 4/6

5 Méně časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 ze 100 lidí): zhoršení srdečního rytmu, srdeční zástava svalové bolesti a slabost mravenčení v prstech na rukou nebo nohou Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z lidí): závažné problémy s játry šupinatá zarudlá kůže, vyrážka závratě necitlivost v končetinách nekontrolované pohyby svalů silné bolesti hlavy neobvyklé podlitiny/krvácení z kůže bledost, pocit únavy, dušnost červený otok krevních cév (vaskulitida) problémy s ledvinami zmatenost, křeče, ztráta vědomí velmi pomalý srdeční tep (spíše u starších pacientů) ztráta zraku, zhoršení zraku těžké kožní reakce ztráta rovnováhy, třes trpění více infekcemi než obvykle impotence bolestivý otok varlat kovová chuť v ústech vypadávání vlasů Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK AMIODARON MYLAN UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Amiodaron Mylan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte lahvičku v krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Amiodaron Mylan obsahuje Jedna tableta obsahuje 200 mg léčivé látky amiodaroni hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje také laktosu, mikrokrystalickou celulosu, krospovidon, povidon K30, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát. Jak přípravek Amiodaron Mylan vypadá a co obsahuje toto balení Tablety jsou bílé, bikonvexní, nepotahované, s půlící rýhou, označené "AM a 200" na jedné straně a "G" na druhé straně. 5/6

6 Amiodaron Mylan je k dispozici v lahvičkách nebo blistrech po 10, 20, 28, 30, 50, 60 nebo 90 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie Výrobce GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie MCDERMOTT LABORATORIES LTD. T/A GERARD LABORATORIES, DUBLIN, Irsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena /6

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Azitromycin

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141756/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Spatizalex 10 mg potahované tablety Spatizalex 20 mg potahované tablety Spatizalex 40 mg

Více

Příbalová informace: infomace pro pacienta. Lodoz 2,5 mg/6,25 mg Lodoz 5 mg/6,25 mg Lodoz 10 mg/6,25 mg potahované tablety

Příbalová informace: infomace pro pacienta. Lodoz 2,5 mg/6,25 mg Lodoz 5 mg/6,25 mg Lodoz 10 mg/6,25 mg potahované tablety sp.zn. sukls191949/2014 Příbalová informace: infomace pro pacienta Lodoz 2,5 mg/6,25 mg Lodoz 5 mg/6,25 mg Lodoz 10 mg/6,25 mg potahované tablety bisoprololi fumaras/hydrochlorothiazidum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80 potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls84163/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97511/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum sp. zn. sukls210798/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Concor 5 Concor 10. potahované tablety. bisoprololi fumaras

Příbalová informace: informace pro pacienta. Concor 5 Concor 10. potahované tablety. bisoprololi fumaras sp.zn. sukls191913/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Concor 5 Concor 10 potahované tablety bisoprololi fumaras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls211652/2010 Příloha k sp.zn. sukls114944/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalové informace: Informace pro uživatele Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety bicalutamidum

Příbalové informace: Informace pro uživatele Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety bicalutamidum Příbalové informace: Informace pro uživatele Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg Tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety perindoprilum erbuminum/amlodipinum/indapamidum

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151067/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum) sp.zn. sukls53818/2015, sukls53830/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Perindo Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Perindo Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Perindo Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro pacienta. NEBILET PLUS H 5 mg/25 mg potahované tablety (nebivololum/hydrochlorothiazidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro pacienta. NEBILET PLUS H 5 mg/25 mg potahované tablety (nebivololum/hydrochlorothiazidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls129650/2012 a příloha k sp. zn. sukls99684/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro pacienta NEBILET PLUS H 5 mg/25 mg potahované tablety

Více